Page 1

deze week

3908

Laura Butselaar... pagina 8

Avanti... pagina 8

Takids2 ... pagina 10

60e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Goede sfeer op open dag bedrijventerrein Middelsee Op zaterdag 13 september werd er op het bedrijventerrein Middelsee in Stiens een open dag georganiseerd. Alle bedrijven openden hun deuren voor het publiek, om te laten zien wat ze nu eigenlijk doen.

Mocotech liet zien hoe zij windmolens bouwen, de milieustraat was geopend en deelde veiligheidshesjes uit. Bij Haan Reklame zag men hoe spandoeken worden gemaakt en logo’s op bedrijfskleding wordt geborduurd.

De sfeer zat er goed in en iedere ondernemer deed zijn best op zo veel mogelijk te laten zien van zijn bedrijf. De reacties onder het publiek waren zeer goed. Veel bezoekers wisten niet dat er zo veel bedrijven op het terrein waren.

Feestelijke presentatie van Onderwijsgroep Fier Stiens - Onderwijsgroep Fier is de nieuwe (werk)naam van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest Fryslân, die sinds 1 januari 2008 in de huidige vorm bestaat. Alle negentien openbare basisscholen van de gemeenten Menaldumadeel, het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel werken hierin samen.

Soms was het ook verrassend wat er nou achter een mooie gevel schuil ging. Zo liet Tomasco zien wat voor boten er gebouwd worden en de kringloopwinkel zette een groot deel van haar assortiment in kraampjes buiten. Voor vermaakt werd gezorgd door taxibedrijf C. Bil met een groot luchtkussen en de gemeente Leeuwarderadeel gaf voorlichting over de wegwerkzaamheden en het woon, leefklimaat van de gemeente ◆

Putsjesbedriuw Wybren staat voor u klaar Na jaren in de sociale sector te hebben gewerkt kwam Wybren dit voorjaar in de WW terecht. Na rijp beraad vond hij het tijd voor een ommezwaai. Van jongs af aan heeft hij veel klusjes en onderhoudswerk gedaan en vond dat altijd prachtig. Iets moois en goeds met je handen maken! Vandaar dat Wybren zijn hart is gevolgd en in het voorjaar is begonnen met informeren en voorbereiden om als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan. Nu alles rond is, is hij sinds kort van start gegaan. Putsjesbedriuw Wybren is een feit en staat voor u klaar! Hij is gevestigd in Britsum en zodoende dichtbij in de gemeente en regio. Wybren is er ‘foar al jo lytse putsjes yn, om en oan it hûs’. Hierbij kunt u denken aan tuin (onderhouds-) werk, klein timmerwerk, schilderwerk, schoonmaken, klein straatwerk, maar ook het ophangen van een schilderijtje of het vastzetten van een losse scharnier. Verder kan Wybren u ook

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

van dienst zijn op het gebied van correspondentie, vertaalwerk en het opstellen van brieven. Kortom alles waar u geen tijd of mogelijkheden voor heeft is bespreekbaar. Dat alles tegen een redelijk uurtarief. Wybren maakt het voor u in orde en lever het netjes af.

Putsjesbedriuw Wybren: tel.: (058) 257 23 93 en (06) 44 02 02 84 of mailen: putsjesbedriuwwybren@gmail.com Vraag gerust vrijblijvend informatie aan! Wybren van der Veen, Lange hage 5, 9055 NA Britsum ◆ Op vrijdag 26 september worden de nodige festiviteiten georganiseerd voor de leerlingen van de 19 aangesloten scholen, waarbij de nieuwe naam centraal staat. De werknaam Fier zal op alle deelnemende scholen opvallend in beeld worden gebracht. De kracht van kleinschaligheid Veel scholen binnen de onderwijsgroep zijn klein, en daarmee in zekere zin kwetsbaar. Samenwerking en solidariteit zijn daarom sleutelwoorden binnen de onderwijsgroep. Dat betekent dat kennis en talenten gedeeld worden en activiteiten gezamenlijk op poten gezet worden als die voor meerdere scho-

len waardevol zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt op het gebied van ict, interne begeleiding, bewegingsonderwijs en cultuur en educatie. Alle scholen zijn dus autonoom maar solidair met elkaar. Op deze manier is kleinschaligheid niet langer een kwetsbaarheid, maar juist de grootste kracht van een school die is aangesloten bij Onderwijsgroep Fier ◆ (foto’s Monique Dijkstra)

Woning van de week!

Stiens - Felixwei 70 Voor meer informatie betreffende deze schitterende woning kunt u contact opnemen met ons kantoor, of een bezoekje brengen aan onze website (www.germeraadengermeraad.nl).

Pieter Jellessingel 9 9051 BV Stiens T. (058) 257 18 25


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Palet thuiszorg, verpleging & verzorging, dienstverlening

Stiens

Hege Stins, gereformeerde kerk Stiens

PALET

zaterdag 27 september 11.00 - 17.00 u. Trimdiel Keunstrûte, kunstroute door de gemeente Leeuwarderadeel

Zondag 28 september

EN THUISZORG

t/m 15 oktober Expositie van schilderwerken van Rinkje de Vries uit Jelsum in gemeentehuis

Doopsgezinde gemeente, Stiens

1 t/m 11 oktober Kinderboekenweek met een raadselroute door de bibliotheek voor kinderen. www.bnwf.nl

09.30 u. ds. B.J. Ramaker

St. Vitus, hervormde gemeente Stiens Zondag 28 september

09.30 u. ds U. Tjallingii, Deinum 19.00 u. ds. B.J. Ramaker, gemeentedienst door jeugdraad: jeugddienst

Vrijdag 26 september

19.30 u. da. A. Veurman, Ionaviering. Thema: Kiezen voor vrede 09.30 u. da. A. Veurman, Fryske tsjinst, startzondag

Zondag 28 september

Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 28 september

09.30 u. ds. J. Bakker, Menaldum, Heilig Avondmaal

Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum Zondag 28 september

09.30 u. ds. W. Oosterwal, Harlingen

Gereformeerde Kerk, Hijum

Cornjum zaterdag 27 september 20.00 u. Reünie Ljouwerter Skotsploeg m.m.v. Jankfoddekoar ‘Tuzen Triennen’ in de Bining

Zondag 28 september

St. Annaparochie

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden

donderdag 25 september 20.00 - 2200 u. Ympakt thema café spiritualiteit met Friese nuchterheid. In Ons Huis.

Zaterdag 27 september 19.00 u. Pastor P. Bosma Eucharistieviering Zondag 28 september 10.00 u. Pastor A. de Lange Woord- en Communieviering

10.00 u. ds. G. de Jong, Leeuwarden

R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 28 september

10.15 u. mevr. M. Wewerinke en dhr. H. Groenendaal Woord- en Communieviering

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden St. Jacobiparochie zondag 19 oktober 15.00 u. The Song of Kerry, Ierse en Schotse luisterluidjes van 1500 tot heden. In de Plastic Engel aan de Oudebildtdijk 786, 0518491085

Veenwouden zaterdag 27 september 20.00 u. Accordeon-virtuoos Nihad Hrustanbegovic. In de Schierstins

Zondag 28 september

10.30 u. Pastor P. Bosma met Bonifatiuscantorij Eucharistieviering

De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zaterdag 27 september 19.30 u. Concert InSalvation (alle leeftijden) 22.00 - 24.00 u. Concert InSalvation speciaal voor jongeren Zondag 28 september 9.30 en 11.45 u. K. Boersma thema: ‘Ontwikkel je persoonlijkheid’ 19.30 u. ds. N. van Amerom, SOS-doopdienst

Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden Zondag 28 september

donderdag 25 september 14.30 - 16.30 u. Caberetmiddag met Typstra & Co. In de Nije Nijhof, Elbasterwei 2. Info: 0519292223

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 29 september 2008. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Advertentietarieven: € 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Leger des Heils, tuinen 14-16 Leeuwarden Zondag 28 september

09.30 u. Gezamenlijke viering met en in kerkelijk centrum de Schakel aan de Havingastate

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 28 september

09.30 u. ds. U. Tjallingii, Deinum Hervormde kerk Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

de sulveren

rinkelbel fan dizze wike:

Wrok niet te lang, het leven is zo kort

PRINSES BEATRIX FONDS

Opbrengst collecte In de week van 7 tot en met 13 september is dit jaar in Stiens weer de collecte voor het Prinses Beatrix Fonds gehouden. Deze collecte heeft € 2516,42 opgebracht. Dat is een prachtig resultaat. Hierdoor is het o.a. mogelijk om mensen met de ziekte van Parkinson, met polio, spierziekten, of multiple sclerose zo goed en zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Door deze financiële steun kunnen gehandicapten bijvoorbeeld hulpmiddelen, aanpassingen in huis, of hulp bij studie of scholing krijgen. Dank aan de mensen, die gecollecteerd hebben en gevers, bedankt voor uw gift ◆

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Publicist f.l.: Guus Vries.

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Stienser Omroeper

2

Veel geïnvesteerd De laatste twee jaar heeft Palet als organisatie heel veel geïnvesteerd in kwaliteit. Zowel in geld als in inspanning van medewerkers is zwaar ingezet op het behalen van kwaliteitskeurmerken. Dit heeft geresulteerd in het behalen van de certificeringen HKZ en IiP. Daarmee heeft Palet twee keurmerken “aan de muur” waar ze trots op kan zijn! Dat hoort ook bij de missie en visie van Palet waarin ze “een innovatieve maatschappelijke onderneming wil zijn die zich onderscheidt door een klantgerichte benadering en belevingsgerichte zorg”. Oogsten Op basis van de bovengenoemde inspanningen breekt nu de tijd van “oogsten” aan voor Palet. Uit de metingen blijkt dat de inspanningen binnen de driehoek organisatie, medewerkers en klanten nu vruchten af gaat werpen. Immers, kwaliteit kan alleen hoogwaardig zijn als het door alle partijen zo wordt ervaren en gedragen. Toetsing Er is bij de Norm Verantwoorde Zorg getoetst op de zorginhoudelijke indicatoren. Daarnaast is de cliënttevredenheid gemeten aan de hand van de landelijk vastgestelde CQ normen. Via de branche-organisatie Actiz is onlangs bij Palet een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze 3 toetsingen (zorg, klant, medewerker) hebben voor alle onderdelen van Palet een goede score opgeleverd:

10.00 u. ds. ds. E. van Duyl

Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

De prestaties van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties zijn sinds begin september te vergelijken op de landelijke website Kiesbeter.nl. De gehele organisatie Palet (7 woonzorgcentra, 1 centrum voor wonen & verpleging, diverse kleinschalige woonvoor-zieningen voor dementerende ouderen, 1 hospice, 1 expertise- en behandelcentrum en Palet Thuiszorg) heeft meegedaan aan het leveren van gegevens aan de Kwaliteitsnorm Verantwoorde Zorg.

Zevendedag Baptisten, gemeente Rehoboth Leeuwarden Sabbath 27 september 10.30 u. spreker br. Jaap Heeringa, Foudgum

Holwerd

PRESTEERT BOVENGEMIDDELD IN INTRAMURALE ZORG

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

Thuiszorg Leeuwarden Thuiszorg Swettehiem Thuiszorg Nij Statelan De Hofwijck Greunshiem Het Nieuwe Hoek Nij Statelân Sint Jozef Skilhiem Parkhove

Rapportcijfer klanten voor medewerkers Palet

Rapportcijfer klanten voor de Paletorganisatie

8.6 7.9 9.0 7.8 7.9 7.9 8.1 7.8 8.2 7.5

7.6 7.9 8.7 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 7.9 7.3

Transparantie Transparantie voor medewerkers en cliënten staat bij Palet hoog in het vaandel. Het is ook daarom dat Palet graag deel wilde nemen aan de publicatie van de meetresultaten want transparantie is bij Palet een heel normaal gegeven! Waar nog wat te verbeteren valt, zal de organisatie dit ook doen. Palet ziet deelname aan deze normverantwoording dan ook als een middel om samen met klanten en medewerkers haar dienstverlening nog verder te verbeteren. Nieuw merk Dankzij de inspanning van vele medewerkers en leidinggevenden, is dit prachtige resultaat in ruim twee jaar tot stand gekomen. In het bijzonder de snelle ontwikkeling van thuiszorg als apart product heeft ook sterk bijgedragen aan de cliënttevredenheid. Het is ook daarom dat Palet deze werkzaamheden heeft ondergebracht in een eigen merk. Alle uiterlijke kenmerken van het (beeld)merk Palet Thuiszorg worden de komende maand aangebracht op panden, voertuigen en uitrusting van medewerkers. Hiermee wordt naar de markt toe een duidelijker beeld geschetst van intramurale zorg (Palet-blauw) en extramurale zorg (Palet-rood) Toekomst Met het behalen van de goede scores is het voor Palet nog niet afgelopen. Ten eerste moet ieder jaar weer worden voldaan aan een toetsing om de certificeringkeurmerken te behouden. Daarnaast werkt Palet nog hard aan een lange termijn huisvestingsplan om ook voor de toekomstige ouderen voorzieningen op maat aan te kunnen bieden. Het onlangs geopende verpleeghotel, de al bestaande en nog te realiseren kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen, de multifunctionele centra in wijken en dorpen en het toekomstige centrum voor intensieve zorg zijn daar de voorbeelden van. Ook is Palet al begonnen de eerste PB-‘ers (Persoonlijke Begeleiders) af te leveren via de eigen opleidingsafdeling. Zij vormen de spil in de contacten tussen Palet en haar klanten. Ze kennen de klant, weten wat de klant beweegt en wat de organisatie het beste kan bieden aan de klant. Of het nu om een eenvoudige hulp of ondersteuning gaat of een zware zorgvorm. Ketenzorg in optima forma! Palet blijft dus ambitieus en wil haar innovatieve en kwalitatieve positie ook voor de toekomst behouden en verzekeren! ◆


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097 Tún of oprit útgrave? Laat Kees Postma opdrave! Grond afvoeren, zand erover, túngrond leveren. Fundering uitgraven, alles kan. (Zelf kraan, kipper en containers daarom altied un redelijk prieske) K. Postma Stiens 06-55393075

Bel nu meteen! En Hedzer uit Holwerd veegt uw schoorsteen: 06-10426085 Haagconiferen vanaf 6.50 euro ook Buxus, Taxus, in klei gekweekt dus geen aanpassing van grond nodig vr+zat It Bosch 5a St. Anna 0518-400825 of 06 50944839 TK Scooter Yamaha Neos 03 goed onderhouden 575,- euro. Tel. 0582572393/2573464

Sportinstructeur m/v gevraagd voor enkele uren p/w. Studio Fysiek Stiens 058-2570519 vragen naar Hilda/Marian.

Kijk ook eens op www.stienser omroeper.nl

LEKKERE NEISIMMER Deze actie is geldig van 22 t/m 26 september 2008

Bôle fan de Moanne:

SINNEBLOMBÔLE fan 2.72

APPELTSJEBÔLE fan 2.66

foar 2.15 foar 2.15

HAZZELNUTSKOMTAARTSJE fan 7.75

foar 6.25

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

39

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

Trimdiel Keunstrûte

Dertienjarige wint prijs: Gefeliciteerd met jezelf!

Gemeente informeert jongeren over website Jong in Friesland Afgelopen zomer kregen alle jongeren die dit jaar hun 13e verjaardag vieren in de gemeenten Menaldumadeel, Ferwerderadiel, het Bildt en Leeuwarderadeel van de gemeente een folder in de bus over Jong in Friesland (JIF) Motto was: ‘Gefeliciteerd met jezelf, want jij bent jong in Friesland’. Daarbij maakten ze kans op leuke prijzen. In de afgelopen maanden werden jongeren uit Hallum, Sint Annaparochie en Dronrijp de gelukkige winnaars van een CD/DVD bon. De actie duurt nog tot eind dit jaar. JIF biedt jongeren een website (www.jonginfryslan.nl) met veel informatie over jong zijn in onze provincie: Wat is er te doen bij jou in de buurt, waar vind je de informatie die je zoekt en waar kun je heen met je vragen en problemen. De bovenstaande gemeenten hebben een digitaal adres en telefoonnummer waar jongeren met al hun vragen terechtkunnen, het JIF punt. JIF coördinator is Annelien Ellerman: a.ellerman@jonginfryslan.nl of 058-2348434

.

Openbare vergadering ‘kleine welstandscommissie’

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Wegwijzer in hulpverleningsland voorloper centrum Jeugd en gezin Bedoeling van de actie is om jongeren op een positieve manier te informeren over zaken die voor hen belangrijk zijn. Jong in Fryslân is een gezamenlijk initiatief van Provincie en gemeentes. De organisatie wil functioneren als een soort wegwijzer in hulpverleningsland en kan gezien worden als een voorloper op het Centrum voor Jeugd en Gezin dat vanaf 2009 zijn intrede doet

.

Stienser Omroeper

4

De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/politiek.b estuurenorganisatie/gemeenteberichten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht de heer J. Hoekstra, telefoonnummer 058-2576644, e-mail; j.hoekstra@leeuwarderadeel.nl

A.s. zaterdag 27 september organiseert de Kultuerried Ljouwerteradiel voor de eerste keer een kunstroute onder de naam "Trimdiel Keunstrûte". Met deze Trimdiel Keunstrûte wil de Kultuerried enerzijds kunstenaars in de gemeente Leeuwarderadeel de mogelijkheid bieden zich te presenteren aan het grote publiek en anderzijds het publiek in staat stellen kennis te nemen wat er in de gemeente Leeuwarderadeel zoal op kunstgebied gebeurt. Een 20-tal kunstenaars, waaronder kunstschilders, beeldhouwers, etc., verspreid over de verschillende dorpen van de gemeente Leeuwarderadeel, heeft zich bereid verklaard mee te willen werken aan deze kunstroute en zij stellen op deze dag hun atelier, dan wel huiskamer, tussen 11.00 en 17.00 uur voor het publiek open. Voor meer informatie over deze Trimdiel Keunstrûte verwijzen wij u ook graag naar www.leeuwarderadeel.nl/recreëren/cultuur

.

Ovonde Stiens De werkzaamheden op het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Uniawei in Stiens verlopen voorspoedig. Van 29 september tot en met 10 oktober wordt de zuidelijke aansluiting van de Ovonde op de N357 gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat in deze periode de weg in één richting volledig wordt afgesloten. Het betreft de N357 voor het verkeer vanuit Leeuwarden richting Holwerd. Omleiding doorgaand verkeer N357 Het doorgaande verkeer op de N357 vanuit Leeuwarden wordt in deze periode omgeleid door Stiens. De omleiding loopt via de Menno van Coehoornwei, de Griene Leane, It Noarderfjield en de Lege Hearewei. Het verkeer vanuit de richting Holwerd naar Leeuwarden wordt in deze periode via de parallelweg (Bredyk) omgeleid. Op deze parallelweg wordt hiertoe gedurende deze periode vanaf de Uniawei tot aan de Bredyk éénrichtingsverkeer ingesteld. In Stiens neemt het verkeer als gevolg van de omleiding toe. De gemeente en de provincie trachten de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken met omleidingsborden. Uniawei Ook de Uniawei blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van 6 tot en met 17 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer met een bestemming in Stiens wordt, zoals nu ook al het geval is, vanuit de richting Holwerd omgeleid via de Juckema-

leane en vanuit de richting Leeuwarden omgeleid via de Wythusterwei. Nadat de aansluiting van de Ovonde op de hoofdrijbaan klaar is, wordt de Ovonde in gebruik genomen. Het doorgaande verkeer kan dan weer gebruik maken van de hoofdrijbaan en het bestemmingsverkeer voor Stiens weer van afslag Uniawei richting Stiens. Fietsverkeer Fietsers en bromfietsers worden gedurende de werkzaamheden omgeleid via de Tjirkstrjitte en Wythusterwei zoals momenteel ook het geval is. Noordelijke aansluiting Van 22 september tot 26 september zal de noordelijke aansluiting van de N357 op de Ovonde worden gerealiseerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer op soortgelijke wijze als nu het geval is omgeleid via de tijdelijke verharding in de berm en verkeerslichten. Dit leidt op de N357 ter hoogte van Stiens tot extra vertraging. Tijdens deze werkzaamheden zal tevens de Nylansdyk worden afgesloten van de N357. Dringend advies / alternatieve route Om de verkeershinder op de N357 en de overlast voor de omgeving in Stiens tot een minimum te beperken wordt aan doorgaand verkeer komend uit noordwest Fryslân geadviseerd, gebruik te maken van de alternatieve route over de N383 via St. Annaparochie – Marssum

.

.

Verloren voorwerpen week 39

.

De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen voor: • één pijnboom aan de Lieuwe Jellingastrjitte 7 te Britsum (Bremer). Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 22 september 2008 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders.

Stiens, 22 september 2008, drs. E.J. ter Keurs, burgemeester.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666. Afgegeven bouwvergunningen en monumentenvergunning: • 1ste Fase reguliere bouwvergunning en monumentenvergunning 20080021 voor het vernieuwen en veranderen van de woning met stal en losstaand schuurtje, plaatselijk bekend Martenawei 2 te Cornjum. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080044 voor het plaatsen van een biomassaverbrandingsinstallatie, opslagsilo en een graansilo, plaatselijk bekend Stienzer Hegedyk 30 te Stiens. • Lichte bouwvergunning 20080078 voor het vernieuwen en veranderen van een aantal kozijnen, plaatselijk bekend Brêgeleane 2 te Stiens. • Lichte bouwvergunning 20080082 voor het gedeeltelijk veranderen en uitbreiden van de uitbouw aan de woning, plaatselijk bekend Elzebeamhôf 2 te Stiens

.

Ontvangen bouwaanvraag

- Kentekenbewijs - Paraplu (bruin gemêleerd) Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Aangevraagde kapvergunning

• 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080083 voor het oprichten van een woning met garage, plaatselijk bekend Holdingawei kavel 6 te Finkum. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Stiens, 22 september 2008. J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester


TE KOOP Finne 27

Britsum

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Vraagprijs:

stiens

€ 169.500,- k.k.

In uitstekende staat verkerende ROYALE HOEKWONING met veel leefruimte. De woning heeft een eigen oprit/parkeerruimte en staat op een perceel eigen grond van 217 m2. De tuin is voor wat betreft de achter- en zijtuin op het noordoosten gelegen.

De computerlessen beginnen weer op 29 september 2008 U kunt zich nog opgeven voor onderstaande cursussen: (Wegens grote belangstelling wordt een tweede cursus basis Vista en basis XP aangeboden)

Kenmerken: - 5 slaapkamers - kunststof kozijnen - ruime keuken van 14 m2 - moderne keukenopstelling uit 2005 met granieten aanrechtblad en inbouwapparatuur - in 2004 gerealiseerde badkamer met ligbad - houten tuinhuis/berging en opslagruimte Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op! Woonaccent Makelaars Friesland De Eenhoorn 4, 8932 NX Leeuwarden Telefoon: 058-2347175 E-mail: leeuwarden@woonaccent.nl Internet: www.woonaccent.nl/leeuwarden

maandag dinsdag

* Schilderwerk * Glas * Wandafwerking

woensdag donderdag

van Lingen SCHILDERSBEDRIJF

* Hoogwerkerverhuur

Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA Totaal installateur

Seerob 8 - 9051 VA Stiens Telefoon: 058 - 257 29 31 Internet: www.vanlingenschilders.nl

Voor al uw

• • • • • • • • •

Dakbedekking Zinkwerken Elektra Centrale verwarming Airco Gas Water Sanitair Riool ontstoppingen

SeniorWeb Stiens

13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur 09.00-11.30 uur 13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur 09.00-11.30 uur 13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur

Internet&Email (XP) Internet&Email (Vista) Basiscursus XP 1 Basis Fotobewerking Basiscursus Vista 1 Overstap XP naar Vista Basiscursus XP 2 Basiscursus Vista 2

Bij voldoende deelname geven we workshops op donderdag 9.00 – 11.30 uur 2 oktober Wenskaarten maken 9 oktober Kennismaken met Excel 16 oktober Vragen en problemen 23 oktober Zelfstartende foto cd maken 30 oktober Kennis maken met Powerpoint 6 november Website maken 13 november Mediaplayer 20 november Boekje maken in A5 27 november Adressen en etiketten maken Opgaven via e-mail: swstiens@hccnet.nl Skilhiem maandagmorgen en woensdagmiddag 1e etage Telefonisch 058- 2570800

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

(06) 11 91 84 98

r.kienstra9@chello.nl

www.boonstra-installaties.nl Seedûker 7, 9051 VB Stiens tel 058-2574689 www.jemanicleaning.nl

• GLAS • GEVELS • GEBOUWEN

Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926 Stienser Omroeper

5


HIEPER DEPIEP  



Wie jarig viert een feestje! Onze C1000 bestaat alweer 10 jaar. Daar zijn we blij mee, wij willen dit feestje graag samen met u vieren! Wij willen u graag trakteren op extra hieperdepiep aanbiedingen voor een hieperdepiep prijs. Daarnaast organiseren we deze week een aantal proeverijen, leuke activiteiten voor jong en oud en kunt u leuke prijzen winnen.

r1SBDIUJHFWPFUCBMQSJK[FO Win prachtige voetbalprijzen met o.a. entreekaarten voor een UEFA cup wedstrijd van sc Heerenveen. Kijk voor de actievoorwaarden in de winkel.

r1SPFWFSJKFO Vrijdag 26 september, met o.a.: - Ambachtelijk bereide verse erwtensoep. - Eigen gebakken stroopwafels. - Proeverij van de nieuwe Hak Fruit Fushion

r1JDLXJDLUIFFSFV[FIBOHNBUBDUJF U maakt kans op ĂŠĂŠn van de drie prachtige Pickwick reuze hangmatten. Zie voor wedstrijd deelname in de winkel.

r(SPPUTQSJOHLVTTFO Woensdagmiddag 24 september, gratis voor de jeugd een groot springkussen voor onze winkel.

r%FLPGĂ FTUBBULMBBS Een gratis bakje koffie met heerlijke traktatie.

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 9501 BT Stiens Tel. 058-2334980

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag 08.00 – 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 08.00 – 21.00 uur Zaterdag 08.00 – 20.00 uur

We hebben er zin in.

Alleen al voor de prijs.

Stienser Omroeper

6


krat 24 flesjes Ă 30 cl. Alcohol onder 16 natuurlijk niet!

zak Ă 10 stuks

39



Verse krentebollen

7.

   

9.99

1.69

1.

00



   



   



Sonnema Berenburg fles Ă 1 liter Alcohol onder 16 natuurlijk niet!

. 1179

met verse slagroom doos à 5 stuks "BOCJFEJOHHFMEUBMMFFO CJKĸ PGNFFSBBO CPPETDIBQQFO

3.99

regular, light of zero 4 flessen Ă 1,5 liter

bak 500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 22 tot zaterdag 26 september 2008. Hieperdepiep aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij: C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5, 9501 BT Stiens Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

2.

99

5.

.FUHSBUJT[BL-BZTDIJQT OBBSLFV[F

Pitloze witte druiven

9.

98



Oranjekoek stukjes

Coca Cola



Amstel Bier

   

5.99

3.

90

10

.00



schaal 10 stuks



Kip grill burgers

   

2.99

2.

fijn gekruid 2 stuks

79

68



per pak Ă 5 stuks

49

Hele varkensrollade

   



Weidenaar Friese drogeworst

2.17

1.

   

   

1.59

1.

00

Vers van ‘t mes 150 gram

   

450 gram per stuk



Ovenvers Fries suikerbrood

   

6.70

5.

98

Fijn gekruide varkensrollade

   

snelfiltermaling 2 pakken Ă 500 gram



Douwe Egberts koffie

   

Wie jarig is trakteert!

1.89

1.

29

We hebben er zin in. Stienser Omroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 23 september Darten (Smallebrug, Stiens) 20.00 u. De Kern 1 -TVWG de Zoute Jongens 20.00 u. Puntje d’rin Heechfinne 2

Zaterdag 27 september Voetbal (Voetbalveld, It Gryn Stiens) 09:00 u. CSC C1 -

09:00 u. 09:00 u. 09:00 u. 10:15 u. 10:15 u. 10:30 u. 11:15 u. 11:30 u. 12:15 u. 13:00 u.

Oosterlittens C1 CSC D2 - Franeker D3 CSC F3 - DTD F1 CSC F7 - Beetgum F3 CSC E1 - Frisia E4 CSC E5 - Frisia E8 CSC D1 BroeksterWalden D1 CSC F6 Veenwouden F2 CSC C2 - St. Jacob C1 CSC A1 - Frisia A2 CSC B2 - Holwerd B1

Korfbal (Sportveld, Britsum) 10:00 u. CSL E1 - DTL E1 10:00 u. CSL B2 - De Granaet B2 11:00 u. CSL C2 - WIK '34 C1 11:15 u. CSL B1 - Leeuwarden B1 12:30 u. CSL 3 - SCO 4 14:00 u. CSL 2 - Thrianta 2 14:00 u. CSL 4 - Nij Quick Libben 3 15:30 u. CSL 1 - Thrianta 1

KORFBAL ZATERDAG 13 -09 -2008

CSL oppermachtig

Laura Butselaar beklimt Kilimanjaro voor diabetesonderzoek De 25-jarige Laura Butselaar, geboren en getogen in Stiens, staat voor haar grootste uitdaging in haar leven tot nu toe: het beklimmen van de hoogste berg in Afrika, de Kilimanjaro. Laura zamelt met haar beklimming geld in voor diabetesonderzoek; "Met deze prestatie vraag ik aandacht voor het belang van wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 1 want alleen onderzoek kan een oplossing voor diabetes dichterbij brengen". Laura is als deelnemer geselecteerd door de Bas van der Goor Foundation, die deze Kilimanjaro Challenge 2008 van 10 tot 26 oktober organiseert om te bewijzen dat met diabetes nog heel veel mogelijk is en om onderzoek te doen naar het effect van hoogte op diabetes. Oud-volleybalinternational Bas van der Goor gaat zelf ook mee. De groep wordt

voorafgaand en tijdens het verblijf in Tanzania ondersteund door een uitgebreid medisch onderzoeksteam. Laura Butselaar, inmiddels verhuisd naar Utrecht, wordt gesteund door haar werkgever, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. NISB ondersteunt Laura bij haar deelname aan de Kilimanjaro Challenge 2008, juist omdat zij laat zien dat sporten voor mensen met een chronische aandoening er gewoon bij hoort. Ook het Diabetes Fonds ondersteunt Laura bij haar deelname aan de expeditie. Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Laura heeft zelf diabetes en vraagt met deze prestatie aandacht voor het belang van wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 1.

AVANTI 25 Jaar AVANTI vierde eerder deze maand haar 25-jarig bestaan met 350 genodigden. AVANTI komt dit seizoen als enige Friese club uit in de Eredivisie Futsal (zaalvoetbal) en wordt door vriend en vijand gezien als hét futsalbolwerk van onze provincie. In Noord Nederland behoort ze tot de top drie.

Stienser Omroeper

pag. 8

Broer en zus bekronen KNKB kaatsklassement met goud en zilver Twee leden van k.c. de Boer uit Stiens hebben hun kaatsseizoen bij de KNKB uitstekend afgesloten. Zo wist Melissa Rianne Hiemstra bij de schoolmeisjes beslag te leggen op de zilveren medaille (30 punten). Geen geringe prestatie, want Melissa speelde dit seizoen voor het eerst bij deze categorie. Het kaatsjaar 2008 is voor Melissa Rianne toch wel een bijzonder kaatsseizoen geworden. Zo mocht ze namens de KNKB op koninginnedag de Koninklijke familie verwelkomen op het Sjukelân, in Franeker. De koningin, de prinsen en prinsessen werden in een feestelijke ambiance in contact gebracht met onze kaatssport. Melissa heeft toen nog persoonlijk een balletje geslagen met prinses Laurentien en uitgelegd hoe je moest opslaan en uitslaan. Voor Kevin Jordi Hiemstra was het zijn laatste jaar bij de welpen-jongens. Ook hij kan op een heel knap seizoen terugkijken, want van de 16 gespeelde KNKB wedstrijden wist hij maar liefst negen keer met de krans thuis te komen. Zijn prestaties in het KNKB klassement leverden uiteindelijk 31 punten op, goed voor de gouden medaille ◆

De tegenstander werd in een vroeg stadium onder druk gezet. Door collectief goed uit te verdedigen en het de tegenstander moeilijk te maken om goede aanvallen op te zetten, kreeg CSL na 10 minuten een 3-1 voorsprong.

De 2de helft liet hetzelfde beeld zien; CSL was de ploeg die met goede aanvallen en prima verdedigen de tegenstander naar een grote nederlaag speelde. ROG mocht in de 2de helft 5 x scoren, maar dat had meer met onoplettendheid van CSL te maken, dan met het spel van de tegenstander Eindstand: CSL 1 – ROG 1 • 17-7 ◆

Word sponsor, en help Laura naar de top van de Kilimanjaro. Draag hierdoor bij aan wetenschappe-

lijk onderzoek naar de effecten van hoogte en inspanning op diabetes. Stort uw bijdrage op www.geefsamen.nl/helplauranaardetop. Geen internet? Stort uw bijdrage dan op rekeningnummer 12.75.68.816 o.v.v. ‘Help Laura naar de top’ ◆

Meer lezen Via de website www.30minuten-

CSL was afgelopen zaterdag oppermachtig in de eerste thuis wedstrijd van dit seizoen tegen ROG.

Hierna volgde er een periode van 10 minuten waarin beide ploegen niet tot scoren konden komen. De beide verdedigingen stonden als een huis en ROG was de eerste die er een gaatje in wist te schieten 3-2. Daarna was het alleen maar geel-zwart wat de klok sloeg. Binnen 10 minuten wist CSL de voorsprong uit te bouwen tot 9-2.

bewegen.nl én rechtstreeks via http://lauranaardetop.web-log.nl is meer over Laura en haar deelname aan de expeditie te lezen.

Sportcomplex It Gryn was bomvol met genodigden. Zij konden genieten van een wedstrijd tussen de junioren van AVANTI tegen de collega’s van Leekster Eagles uit Leek, van twee optredens van Takostu én als klapper de wedstrijd van AVANTI’s vlaggenschip tegen het Nationaal Futsalteam dat speciaal uit Zeist was overgekomen. De eerste helft was wel even wennen voor AVANTI (7-0 achter) maar toen in de tweede helft onder aanwijzing van het trainersduo Anand Jagdewsing en Jappie de Vries een andere speelwijze werd gehanteerd, bleek AVANTI een serieuze tegenstander waar het nationale

team het moeilijk mee had. De tweede helft werd maar nipt door AVANTI verloren: 1-2. Burgemeester Ter Keurs prees AVANTI om haar status in de sport én om het feit dat het toch ook een echte club van de lokale gemeenschap is gebleven. Vier mensen (Germ Veldkamp, Syb Bakker, Jappie de Vries en Sikko Klaver) werden door de vice voorzitter van de KNVB gedecoreerd met een zilveren of gouden speld wegens verdiensten voor de zaalvoetbalsport in het algemeen en AVANTI in het bijzonder. AVANTI kan terug zien op een geslaagde dag ◆


Wereldtoppers in Café De Kern te Stiens DTD start het De jaarlijkse seizoen matig wandeltraditie Afgelopen zondag om klokslag 14.00 uur klonk het alom bekende “Let’s Play Darts” in Café De Kern te Stiens. Niemand minder dan wereldtoppers Gary Anderson en Gary Robson (ook wel de Gary’s genoemd) waren op uitnodiging van uitbaters Freddy & Juan Overeem naar Stiens gekomen om daar hun kunsten te laten zien aan het talrijke publiek wat op dit spektakel was afgekomen.

Anderson en Robson zijn beide regelmatig op televisie te zien in de grote tv-toernooien zoals de World Dart Trophy en International Darts League. Gary Anderson is momenteel de nummer twee en Gary Robson de nummer 8 bij de World Dart Federation, dus men kon in Café De Kern echt spreken van “Wereldtoppers”. Een twaalftal darters uit Stiens e.o. welke eerder een voorronde hadden gespeeld om uit te maken wie mocht uitkomen tegen de Gary’s konden hun borst dus maar nat maken, want winnen van Anderson of Robson, daar kan je alleen maar van dromen en normaal gesproken komt deze droom niet uit! Er werden singles en dubbels gespeeld tegen de buitengewoon sympathieke Gary’s. Aan de gezichten van de, laten we zeggen, thuisspelers kon je de spanning goed zien, want dit is echt andere koek dan op dinsdagavond darten in de eigen competitie (veelal 4e of 5e divisie). Door de Gary’s werd de spanning direct eruit gehaald, hun spontaniteit en openheid richting spelers en het publiek was precies wat er nodig was om er een zeer geslaagde middag van te maken!!! Dat er in Stiens en omstreken goed gedart wordt bleek wel door KV

de resultaten die er behaald werden, diverse spelers wisten een leg te winnen wat op zich uiteraard al een prima resultaat is tegen de Gary’s. Buiten alle verwachtingen om werd er zelfs één partij gewonnen, het koppel Albert Feikema (spelend voor

HET CENTRUM OUDE LEYE

Leeuwarderadeelpartij dames: 1 Anna Wagenaar Anne Renske vd Veen Annet Dijkstra

2 Aukje Wiersma Bea de Jong Tjitske Kuipers

verliezersronde 1 Renske Pollema Alie Dijkstra Brecht Horstmann

2 Murkje vd Galien Nynke Terpstra Simone de Boer

heren A klasse 1 Tjipke Wijma Hendrik vd Meer Keimpe Meijer

2 Gerrit jan Sinnema Sicco Jansma Wieger vd Heide

heren B klasse 1 Sjoerd Osinga Arjen Overman Skelte Poelstra

2 Hendrik Porte Ruurd vd Meer Lieuwe Ynema ◆

Piter Jelles) en Herman Gaarman (spelend voor Café De Smalle Brug) wonnen hun dubbel. Herman Gaarman gooide (zoals men dat noemt) de hoge punten, Albert Feikema maakte daar perfect gebruik van door te finishen met de dubbels ◆

De tweede wedstrijd van De Trije Doarpen was tegen Dronrijp. Na wat rommelige eerste minuten ruimt Harm J. Wijnsma op. Met een hoog en hard schot komt de bal richting doel. De keeper verkijkt zich erop maar Gerton Werkema niet. Met het gezicht naar de bal verschalkt hij de keeper. Zijn bekeken doorkopbal beland in het doel. Zes minuten later is het alweer raak, hands in het strafschopgebied en DTD krijg een penalty. Arthur Draaisma komt ziet en scoort. Dat is het team niet gewend maar de stand is ook niet geflatteerd. Voetballend is DTD veel beter en ze krijgen kansen op meer. De wedstrijd wordt meer open maar DTD blijft toch redelijk controleren. Na de pauze een ander Dronrijp, ze schakelen een paar tandjes bij en daar heeft DTD het even moeilijk mee. Het is nu Dronrijp die aandringt en snel de aansluitingstreffer wil scoren. Dat lukt want in de zesenvijftigste minuut is er een scrimmage voor het doel, van dichtbij wordt de bal ingetikt 1–2. Dronrijp gaat door en Sake moet handelend optreden. In de negenenzestigste minuut klapt de buitenspelval compleet verkeerd dicht. De spits van Dronrijp heeft vrije doorgang en Sake wordt uitgespeeld 2–2. Even lijkt het Dronrijp DTD op de pijnbank kan leggen. Maar de mannen van Steffen Hansma komen onder de druk uit en weten in de slotfase bijna de onverdiende winst mee naar huis te nemen. Twee keer gelijk is wat aan de magere kant. De hondstrouwe supporters, het waren er weer velen, wachten op betere tijden ◆

Handbalkeepster gezocht! De damessenioren van handbalvereniging FHC (Friese Handbal Combinatie) zoeken een keepster. Er zijn twee teams actief in de weekendcompetitie en er is maar één keepster beschikbaar.

Wie lijkt het leuk om één van deze gezellige teams te versterken! De trainingstijden zijn als volgt: Dinsdagavond om 20.00 uur in sporthal Bildtse Slag - St Annaparochie, Vrijdagavond om 20.00 uur in sporthal Iehal - Stiens. De thuiswedstrijden zijn op zondag zowel in Stiens als in St Annaparochie. Je bent van harte welkom om eens mee te trainen of om te kijken. Voor meer informatie kun je bellen naar tel. 058- 2127683 ◆

Duivenuitslag van De Noordervlucht Blija Zaterdag 13 september j.l. De duiven zijn om 13.15 uur gelost vanuit Gennep (180 km), met een Oostenwind. Er werden 174 duiven ingekorfd van 9 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Piet Hiemstra uit Stiens om 15.35.51 uur welke een snelheid van 1262 m/min (76 km/h) maakte. Verdere uitslag: P.J. Hiemstra 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10,11 • D. Hiemstra 5, 15, 20, 21, 22, 23, 24 • A. Hiemstra 12, 14, 25, 26, 27, 28 • J. Hiemstra 13, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 35 • W. Cuperus 32, 33, 34, 37, 38, 41, 43 • R. Karsijns 36, 39, 40, 42, 44 ◆

vanuit Stiens

Zaterdag 13 september werd opnieuw de Terpentocht georganiseerd. Ons prachtige landschap werd alle eer aangedaan mede dankzij het fraaie wandelweer. De scholen in Stiens en Britsum leverden weer een groot aantal jonge lopers op, waarvan een aantal zelfs de 15 kilometer bedwongen. Hulde daarvoor. Dekemastate kon in de route opgenomen worden dankzij de welwillende medewerking van hun vrijwilligers en de beheerster. Er kwamen vele complimenten over die verrassing. Het feit dat de tweede dinsdag van september altijd samenloopt met Monumentendag kwam dit jaar goed uit. Een van de wandelaars bespeelde zelfs even het orgel van de kerk in Cornjum. Albert Heijn, C 1000 en de Poiesz sponsorden ook dit jaar de tocht door versnaperingen te geven. Het is een traditie geworden die elke keer weer wordt gewaardeerd. Volgend jaar op 12 september is de volgende editie van de “Terpentocht” ◆

Certificaat leiding Kangoeroe Klup

K.V. CSL leden geslaagd Tien leden van Korfbalvereniging CSL zijn geslaagd voor de cursus “leiding geven aan kinderen van de Kangoeroe Klup”. Het bestuur is zeer verheugd dat vele leden zich hiervoor opgaven. De leden volgden een aantal avonden deze cursus, die werd verzorgt door twee docenten van de Korfbalbond. Op deze manier is de kwaliteit van leiding geven aan jonge kinderen gewaarborgd. De tien geslaagden ontvingen na afloop een certificaat en uiteraard volgde hierop een groepsfoto. Afgelopen zaterdag, 20 september, is de Kangoeroe Klup van start gegaan. Dit is een gezellige Klub voor kinderen van 3 tot 7 jaar waar je lekker kunt sporten met leeftijdsgenootjes. Wij doen bij deze Klup veel spelletjes met ballen, pilonnen en hoepels. Ook wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de motoriek van deze kinderen, wat niet onbelangrijk is op deze jonge leeftijd. Deze training is elke zaterdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur in sporthal Stiens. Wil je ook één keer in de week lekker ravotten met leeftijdsgenootjes, kom een keer langs of geef je op bij korfbalvereniging CSL. Dit kan bij Jan van der Meulen tel.058-2573241 of Froukje Braam tel. 058-2574529. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 4,00 per maand. Elk lid ontvangt een Kangoeroe Klup Tshirt en rugtas ◆ Stienser Omroeper

9


Ynstjoerd IT IS WER SA FIER Wat wie it lekker rêstich it ôfrûne simmerskoft, moai waar en lange dagen. It gemeentlik barren stie op in leech pitsje. Mar doe’t op de 28ste augustus de earste gearkomste fan it “parlementaire jier” fan de gemeenteried wer plak fûn, wie it fuort al wer mis. Ás besiker fan de measte riedsgearkomsten is it hieltiid wer ôfwachtsjen wat de jûn bringe sil. Ek dizze kear wie it wer G.B.L dy’t miende dat hja de toan sette moasten oer in kwestje Venusskulp en iepenbier grien. Ik sil hjir fierders net op yngean, dat hat G.B.L sels al dien yn in ‘oangripend’ stik yn de Stienser Omropper fan ferline wike. As G.B.L hjiryn seit dat “de wethouder heeft zich volgens ons niet aan de geldende fatsoensnormen gehouden en bovendien minachting getoond naar dhr. Kampstra, andere bewoners van de Venusskulp en de G.B.L. fractie” dan stel ik hjir tsjinoer dat G.B.L “minachting” nei it kollege en de betreffende wethâlder útdraacht en wol op de manier werop’t hja it ferwurdzje. It is harren (foar myn gefoel) der oars net om te dwaan om twaspjalt yn de ried te bringen en tjin elkoar op te setten. Ik ha it alris earder neamt: opposysje fiere is foar G.B.L, om yn’t fatsoen opposysje te fieren, dreech sa net ûnmooglik. As dit sa troch gean sil oan’t de gemeenteriedsferkiezings ta dan wurdt it noch in ferfelend skoft sa wol foar de ried as foar ús ynwenners. As G.B.L dan yn harren stik skriuwt dat ‘de burgers vooral moeten doorgaan met het stellen van vragen en het geven van (positieve) kritiek’ dan hoopje ik al dat hja ûnder ‘positief’ wat oars fersteane dan G.B.L. mient dat it is ◆ Stiens Feije Damstra

KWF KankerNa Takostu-tour tweede seizoen Takids2 van start bestrijding 25

SEPTEMBER

19.00

De afgelopen weken is de showband Takostu uit Stiens weer “on tour” geweest, de band was te gast tijdens de grootste taptoes en corso’s van Nederland. Gelijk na de zomervakantie begon de reeks optredens in Hermalle sous Argenteau en daarmee reisde Takostu dit jaar voor de derde keer naar België. Begin september werd een optreden verzorgd tijdens de taptoe Rhenen en de volgende dag tijdens het bloemencorso in Zundert, het grootste dahliacorso van Europa. Een week later mocht Takostu optreden tijdens de tweedaagse taptoe in Delft wat de band als een hele eer beschouwde want alleen topkorpsen worden voor dit prachtige evenement uitgenodigd. Op het plein voor de Nieuwe Kerk mocht de band twee keer voor de uitverkochte tribunes haar succesvolle show tonen en het enthousiaste applaus in ontvangst nemen.

Afgelopen weekend was Takostu te gast bij de taptoe Alkmaar en met deze mooie taptoe op de kaasmarkt eindigt de drukke tijd van vele optredens. Nu kan de band zich gaan voorbereiden op het komende seizoen want de eerste optredens voor 2009 liggen alweer vast. Ook de nieuwe jeugdopleiding kan nu weer van start gaan. Want om in de top van Nederland te kunnen blijven spelen is natuurlijk veel jeugd nodig om de toekomst van de vereniging te waarborgen. Vorig jaar is Takostu daarom gestart met een “kids” project onder de naam “Takids2”. Met een Engelse uitspraak lijkt de vertaling op “de kinderen ook” en dat is juist waar het project om draait. Kort gezegd leer je bij “Takids2” via een speelse manier op verschillende muziekinstrumenten spelen. Daarnaast draait het bij “Takids2” om gezelligheid, leuke dingen doen zoals spelletjes, streetdance, sinterklaasfeest enzovoorts. En het leukste is nog: het is allemaal gratis!

Het project is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud en deze kinderen zijn inmiddels via de basisscholen in Stiens benaderd. Maar het project is niet alleen voor kinderen uit Stiens, daarom organiseert Takostu ook nog een open avond.

BORSTVOEDING

HET TREFPUNT MARRUM

Informatiebijeenkomst

Kinderkleding- en ouder bij speelgoedbeurs

Dag van de gast

Maandag 29 september wordt er weer een informatiebijeenkomst gehouden van borstvoedingorganisatie LLL. De bijeenkomst zal in Stiens worden gehouden van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor zwangere vrouwen en voedende moeders. Ook partners en baby's zijn welkom. Aanmelden: Bonny de Vries (058-2570915) Karin v.d. Burg (058-2573561) ◆

Gerrit in de VUT

Stienser Omroeper

10

UUR OPEN AVOND

Woensdag 24 september van 13.30–16.00 uur . Winterkleding t/m maat 176, speelgoed, kinderwagens, boxen e.d. De opbrengst wordt verdeeld tussen de verkoper en Gospelgroep ‘God Unlimited’. Info: S. Osinga 0518 431906 D. Boonstra 0518 - 431248 J.Swart 0518 - 411391 J. v. d. Borgh 0518 - 841622 ◆

Er hebben zich inmiddels 15 kinderen aangemeld en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus lijkt het je wat om op een speelse en gezellige manier muziek te maken in een hele leuke vereniging, kom dan donderdag 25 september om 19.00 uur naar de open avond in de sporthal van Stiens. Kinderen die al wat ouder zijn dan 9 jaar kunnen vrij snel doorstromen naar de jeugdband en zijn ook van harte welkom. De muzieklessen starten in oktober en bestaan voor een deel uit muzikale vorming en een deel van de lessen is instrument gericht. Voor meer informatie of aanmelden kijk op www.takostu.nl ◆

gastouderbureau Annegré Op donderdag 18 september was het de dag van de gastouder/ leidster. De dag van de gastouder werd ook dit jaar weer bij gastouderbureau Annegré gevierd. Op deze speciale dag worden de gastouders van het gastouderbureau extra bedankt. Iedere opvangdag geven zij hun inzet, aandacht en liefde aan de kinderen en de waardering daarvoor is altijd enorm. Op de Dag van de Gastouder worden de gastouders nog eens extra in de watten gelegd. Veel ouders brachten een bloemetje of aardigheidje mee voor hun gastouder. Gastouderbureau Annegré bedankte haar gastouders wederom met een gezellig uitstapje naar Country City in Leeuwarden. Alle gastouders, die kinderen opvangen voor gastouderbureau Annegré, waren hiervoor uitgenodigd. De opkomst van de gastouders was zeer groot. De gastouders hebben gezellig gebowld en daarna kon men genieten van een lekkere tappas maaltijd. De avond werd heel geslaagd afgesloten en is zeker wederom voor herhaling vatbaar. Dankzij de inzet van de gastouders is het mogelijk dat kinderen van werkende en/of studerende ouders in een veilige en vertrouwde huiselijke omgeving worden opgevangen ◆

STIENS - September 2008. De collecte voor KWF kankerbestrijding in Stiens heeft € 4974,45 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar maken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. De KWF afdeling Stiens dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 0800-0226622 ◆

Verwenavond voor gastouders van Gastouderbureau Stichting Welzijn Middelsee Maandagavond 15 september organiseerde gastouderbureau Stichting Welzijn Middelsee, in het kader van de dag van de gastouder, een gastouder verwenavond. In de grote zaal van cultureel centrum de Skalm lieten diverse mensen, die zich beroepsmatig bezighouden met ontspanning van lichaam en geest en met innerlijke en uiterlijke schoonheid, hun producten zien. En er werd informatie gegeven en proefbehandelingen aangeboden. U moet dan denken aan gezicht & lichaam massage, haar & gezicht verzorging, kleuren analyse, verzorgingsproducten, lekkere geurtjes, chocola, sieraden, sjaals, tassen enz. De avond werd een succes mede dankzij de standhouders namelijk; Shamyla Mennema (Sieraden), Nico Woudwijk (Dynamic Balance), Marian de Bruin gewichtsconsulent (Studio Fysiek), DA drogisterij Fizel, ENZO Trends, Albertine Visbeek (Ayo Giftshop), Martje Roerdink–Talma (Shiatsu & Klassieke massage), Marijke Terpstra (Sportmasseur), De Echte Bakker Nico en Aeltsje de Groot, Marloes IJdel (IJdel Personal Stijling), Tiny Aagtjes (Schoonheidsadviseuse Oriflame), Annie Veenema (Thúskapster Stiens). Info over gastouderopvang of onze andere vormen van kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) dan kunt u contact opnemen met kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee. Telefoonnummer 058 – 2575220 of via E-mail kdv@welzijnmiddelsee.nl ◆

Dringend collectanten gezocht Wie wil dit jaar collecteren voor de Dierenbescherming? De opbrengst komt geheel ten goede van Dierenopvang de Wissel in Leeuwarden, waar momenteel honderden dieren wachten op een nieuw tehuis. Alle hulp is meer dan welkom. Vanaf 16 jaar mag je collecteren. Dus meld je alsjeblieft aan bij J. Hoekstra 058 -257 4452 ◆


Ingezonden VRAGEN STELLEN Er verschijnen af en toe ingezonden stukken in dit blad, waarin GBL meent de vloer aan te moeten vegen met datgene waar haar fractie het niet mee eens is. Tot zover niets aan de hand. Anders wordt het als een dergelijk stuk onwaarheden en/of ronduit aanvallen op personen bevat. Tot nu toe was het ook niet gebruikelijk dat leden van het college van B&W reageerden op dergelijke ingezonden stukken; zij zijn heel wat gewend en laten het dan daarbij. Hoe anders komen de kaarten te liggen als een in de gemeenteraad tegenwoordige partij een ambtenaar bij naam gaat noemen; het is voor mij het overschrijden van de grens van betamelijkheid, een democratische partij onwaardig! Zeker als de weergave ook nog op onwaarheid berust. Eerst wordt gesteld dat “de communicatie met de gemeente allerminst soepel is verlopen” en “er toezeggingen niet zijn nagekomen en er leugens zijn verteld”. Zulks wordt klakkeloos door GBL overgenomen en bewijst dat deze partij zich maar al te graag manifesteert als advocaat van welk ongenoegen dan ook. Natuurlijk verloopt een communicatie “niet soepel” als de gang van zaken niet overeenkomt met hetgeen men zichzelf ervan voorstelt. “Niet nagekomen toezeggingen en leugens” zijn uit de lucht gegrepen. Dan over mijn beantwoording van de vragen gesteld door raadslid Elgersma. Over de zakelijke inhoud van de vragen heb ik hem naar beste weten geantwoord en daarbij uitleg gegeven over de gang van zaken bij het omvormen van stukken groen naar een goedkopere vorm van onderhoud (kan niet allemaal tegelijk), zoals door de gemeenteraad in beleid is vastgesteld. Op de in de raadsvergadering van donderdag 28 augustus door Elgersma geuite bewering dat “de gang van zaken de gemeente ernstige schade heeft berokkend” heb ik NIET gereageerd op de beschuldiging (van Elgersma) met “dat dit soort vragen de wethouder in een kwaad daglicht zouden stellen”. WEL: dat “Elgersma er niet vanuit mag gaan dat als er een brief komt van een burger er niets mee gedaan wordt”. Zeker in dit geval zijn er meerdere gesprekken geweest en is uitleg gegeven over het door de gemeenteraad vastgestelde beleid; het siert GBL niet dat zij daar zelf blijkbaar niet toe in staat is of dat het haar even niet uitkomt om zulks te doen……..

C1000 redt Krentjebrij Voor veel inwoners van de Noordelijke en Oostelijke provincies was het even schrikken toen bekend werd dat de productie van Krentjebrij (ook wel watergruwel of bessola genoemd) werd stopgezet. Door de verhuizing van de Friesche Vlag fabriek van Groningen naar Nijkerk, dreigde de productielijn van krentjebrij verloren te gaan. Omdat C1000 noordelijke roots heeft, hebben de inkopers van C1000 hun uiterste best gedaan om dit geliefde product te redden. In samenwerking met Friesche vlag en het biologische zuivelbedrijf Vecozuivel is daarom de productie van Krentjebrij veilig gesteld. Vanaf begin september is de krentjebrij onder de naam Bessola in de vertrouwde verpakking weer te vinden in de schappen van C1000. Voorlopig is C1000 de enige formule die het product zal voeren ◆

Speel-o-theek Olleke Bolleke viert 20-jarig bestaan Het is dit jaar 20 jaar geleden dat Speel-o-theek Olleke Bolleke haar deuren opende….. Twintig jaren, waarin tientallen vrijwilligers, honderden kinderen van telkens weer ander en nieuw speelgoed hebben kunnen laten genieten. Twintig jaren ook waarin de Speel-o-theek vele geslaagde activiteiten heeft georganiseerd met de kindervrijmarkt op Koninginnedag als jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Genoeg redenen om deze verjaardag te vieren, daarom nodigen wij al onze leden, oud bestuursleden en een ieder die de Speel-o-theek een warm hart toedraagt van harte uit op onze Feestelijke jubileumsreceptie, op woensdag 1 oktober, van 15.00-17.30 uur, in de Speel-o-theek. Pyter Jurjenstrjitte 10, Stiens. Mocht u de jarige Speel-otheek een cadeau willen geven; wij zamelen geld in voor de Cliniclowns ◆

Sutelaksje op € 28.050,De sutelers fan It Fryske Boek hawwe no in wike op ‘en paad west. De tuskenstân is: € 28.050.-

Aanleg Onderhoud

De opbringsten fan de Sutelaksje yn de folgjende plakken wiene: Stiens: € 4.238,70, Ousterhaule, Ousternijegea en De Ouwer: € 1.442,79, Skarsterbrêge: € 1.181,40, De Hommerts, Jutryp en Kûfurderrige: € 1.789,15, Wâlterswâld: € 1.514,64, Driezum: € 1.280,30, Ie: € 1.403,49, Ingwierrum: € 1.432,44, Aldegea (W): € 2.061,99, Easthim: € 1.116,20, De Gordyk: € 1.132,24, Waskemar: € 1.774,70, Aldegea (GS), Yndyk en Kolderwâlde: € 743,78, Harich: € 1.466,74, Riis: € 414,95, Terherne: € 2.131,95, Readtsjerk en Mûnein: € 1.455,45 en Ryptsjerk: € 1.468,40 ◆

Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Marian Hondentrimsalon Al jaren het vertrouwde adres, voor uw hond/kat www.hondentrimsalonmarian.nl Seerob 10 Stiens • tel 058 257 37 56

Op de bewering dat “de gang van zaken de gemeente ernstige schade heeft berokkend” heb ik vervolgens in de raad gezegd dat juist het zó ongenuanceerd stellen van beweringen, zonder zich te vergewissen van wederhoor, het de vragensteller is, die door zijn handelwijze de gemeente in een kwaad daglicht stelt! Dat ik persoonlijk wordt aangevallen, daar ben ik inmiddels aan gewend, maar “verdraaiing van de feiten”: dat went nooit (en zouden onze inwoners ook niet moeten willen accepteren….) ◆ Jaap S. Keizer, wethouder.

Klaar Najaar

voor het

Uitslag actie “Schijt je rijk” Afgelopen zaterdag werd na de gespeelde wedstrijden van korfbal vereniging CSL de trekking verricht van de “Schijt je rijk” actie. Dit werd niet gedaan door een lootje te trekken, maar door een koe los te laten in een stuk speelveld, verdeeld in vakjes. De winnaar zou diegene zijn in wiens vakje de koe zou schijten. En toen begon het grote wachten… Toen uiteindelijk na een uur de koe aanstalten ging maken om te schijten, was de jury in alle staten van paraatheid. Er moest natuurlijk heel secuur worden bepaald waar de koeienvlaai werd gedeponeerd. Na enkele keren nameten bleek dat de eigenaar van vakje 39 de winnaar was. De gelukkige eigenaar van dit vak is: Eelke v.d. Meulen, Weversterp Britsum

Beleef de functionele, comfortabele stoere mannenmode bij

De vriendendag commissie en alle CSL ers feliciteren jou van harte met deze prijs. (de envelop met inhoud is inmiddels persoonlijk aan de winnaar overhandigd) ◆ Stienser Omroeper

11


Reisbureau Stiens

Smelbreˆ eˆg ge 45 Stiens

Combineer uw vlucht met hotels en/of autohuur en stel zelf uw droomvakantie samen!

NIEUW, mooie en trendy betaalbare LAARZEN. Veel nieuwe tassen, sieraden en meer.... Tegen inlevering van deze advertentie ontvang je

2,50 korting op een paar laarzen of een tas!!! Timmer & onderhoudsbedrijf

SOL

Superaanbod Zuid-Afrika Appartement Leisure Bay Luxury Suites**** Vanaf906

9 dagen, logies/ontbijt Vertrek op 3, 5, 7, 10, 12 en 14 maart

1339

17-daagse busrondreis ‘De Vele Gezichten van Afrika’ logies/ontbijt Vertrek op 20 maart

Vanaf906

1999

Vraag uw reisagent naar de Holland International Zuid-Afrika brochure en actievoorwaarden. (Prijzen incl. luchthavenbelasting, veiligheids- en brandstoftoeslag. Exclusief vliegbelasting. Druk- en zetfouten voorbehouden)

Smelbrege 21 - Stiens Lytse dyk 1 9055 NC Britsum (058) 257 3615 (06) 14285129

Stienser Omroeper

12

• verbouwingen • Badkamers • Dakkapellen • Dakramen • Kozijnen (reparatie) • Onderhoud

Lekker shoppen in Stiens

Omroeper 39 2008  

Stienser Oroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you