Page 1

deze week

3108

Simmerwille... pagina 6

Familie geluk... pagina 7

Kerken open... pagina 8

60e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Opening maïsdoolhof ‘It paad bjuster’ Op zaterdag 2 augustus a.s. zal het maïsdoolhof “It paad bjuster” aan de Goadyk te Stiens feestelijk worden geopend door een speler van SC Cambuur. Vanaf 10 uur is iedereen welkom om heerlijk te (ver)dwalen in het maisdoolhof.

Tijdens de openingsdag zijn er verschillende acties. Zo zijn er “schatten” verstopt in het doolhof en zijn er prijzen uitgeloofd voor de snelste tijd om uit het doolhof te geraken. Voor de kinderen is er gratis popcorn en wordt er ranja uitgedeeld. De entree voor het doolhof bedraagt € 1-, p.p. Dit bedrag komt volledig ten goede aan Kika (Kinderen Kankervrij). Het maïsdoolhof is mede tot stand gekomen m.b.v. een aantal ondernemers en bedrijven uit de omgeving van Stiens. Zij hebben het een en ander beschikbaar gesteld, waardoor de kosten minimaal en de opbrengsten voor Kika maximaal zullen zijn. Een speciaal woord van dank aan deze sponsors en mensen uit de naaste omgeving, te weten: Haan-reclames, Gemeente Leeuwarderadeel (beide uit Stiens), Bertus en Ria Brouwer, Leanbedriuw Miedema, Timmer& montagebedrijf T.T. Dijkstra (allen uit Vrouwenparochie) Thijs van Dijk en het Kika-fonds. Ook ambassadeur SC Cambuur was zeer bereidwillig om hun bijdrage te leveren. Het doolhof aan de Goadyk is vanaf 2 augustus dagelijks geopend van 10.00 – 19.00. Kinderen onder de 10 jaar kunnen het doolhof alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. In verband met de zeer beperkte parkeerruimte raden wij u aan om lopend of op de fiets te komen ◆

de sulveren

RINKELBEL fan dizze wike:

Sûnens kin men net sunich genôch op wêze.

POLITIE FRYSLAN

Veiligheids Scan van de Gemeente Leeuwarderadeel Buurtagent R.Keizer vraagt de bevolking van de gemeente Leeuwarderadeel mee te werken aan het invullen van een enquêteformulier.

Voor mijn wijkscan heb ik de beleving van de bewoners van de dorpen cq wijken nodig. Het gaat voornamelijk over veiligheid en leefbaarheid. Het formulier kan u afgeven aan de balie van het politiebureau, geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur, door de brievenbus van het politiebureau of via de mail te weten info@friesland.politie.nl graag vermelden t.a.v. buurtagent R.Keizer. Op pagina 2 in de Stienser Omroeper staat het enquêteformulier deze kunt u uitknippen en invullen ◆

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

Werkzaamheden start- en landingsbaan vliegbasis Leeuwarden In de periode van maandag 28 juli tot en met vrijdag 8 augustus vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de start- en landingsbaan van de vliegbasis Leeuwarden.

Vanwege deze onderhoudswerkzaamheden is de hoofdbaan in de richting Noord-Oost/Zuid-West, Jelsum en Marssum gedurende week 31 en 32 gesloten voor vliegverkeer. Tijdens deze weken wordt gebruik gemaakt van de secundaire baan, in de richting Oost-West. Afhankelijk van de windrichting wordt er van de secundaire baan gestart en geland in de richting van Engelum/Beetgum of Lekkum/Jelsum. In verband met het vliegen vanaf de secundaire baan kunnen omwonenden hinder ondervinden van de vliegactiviteiten. Tijdens deze periode wordt echter alleen gevlogen volgens het reguliere vliegprogramma van de vliegbasis Leeuwarden. De eerste fase van de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) is 25 juli ten einde en de cursus verplaatst zich, na een zomerbreak, begin september richting Noorwegen. Reden hiervoor is het exporteren van geluid voor de omgeving van de vliegbasis Leeuwarden en beschikbaarheid van oefengebieden ◆


Kerkdiensten Stiens e.o. St. Vituskerk, Hervormde gemeente Stiens Zondag 3 augustus 09.30 u. ds. B.J. Ramaker, Fryske tsjinst

Stiens t/m 13 Augustus Expositie van schilderwerken van Fokje v.d. Meulen in gemeentehuis 9 augustus en 13 september Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur.

Jelsum Elke woensdag in mei t/m september 14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk. 9 augustus en 13 september Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur. Expositie doopjurken vanaf 1800 tot heden (alleen 9 augustus)

Finkum, Hijum, Britsum, Cornjum 9 augustus en 13 september Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur.

Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 3 augustus 09.30 u. mevr. G. van Beem-de Jong, Stiens 6e gezamenlijke dienst Hervormde kerk

Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum Zondag 3 augustus 09.30 u. mevr. G. van Beem-de Jong, Stiens gezamenlijke zomerdienst

Gereformeerde Kerk, Hijum-Finkum Zondag 3 augustus 10.00 u. ds. G. de Jong, Leeuwarden

De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zondag 3 augustus 10.00 u. Robert Haarsma

Vrouwenparochie Zondag 17 augustus 18.00 u. Ballonvaart

Marrum Zaterdag 16 augustus

Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden Zondag 3 augustus 10.00 u. dhr. J. Mensink Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden Zondag 3 augustus 10.00 u. ds. W. de Lepper, Drachten. Avondmaalsdienst Zevendedag Baptisten, gemeente Rehoboth Leeuwarden Sabbath 2 augustus 10.30 u. br. Jaap Heeringa, Foudgum

17.00 u. Dorps BBQ 19.30 u. Ringrijderij op de Ringweg

Birdaard Zaterdag 9 augustus 18.00 u. Wielerwedstrijd

Veenwouden Zaterdag 16 augustus Fietstocht langs bijzondere kerken in Dantumadeel (2008, jaar van het Religieus Erfgoed). Start 10.00 - 13.00 uur - sluiting 17.00 uur.

Expositie miniatuur winkeltjes in Museum de Grutterswinkel

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 4 augustus 2008. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Wat doen we zoal op de VBK. We beginnen met alle kinderen in de grote zaal. Daar wordt uitgelegd wat we zoal gaan doen die ochtend. Daarna maken we drie groepen; groep 1/2, groep 3 t/m 6 en groep 7/8. Deze groepen hebben ieder hun eigen programma. De kleuters krijgen een poppenkastvoorstelling over een verhaal uit de Bijbel en groep 7/8 gaat hard aan het werk om een toneelstuk (thema: Jezus als je kapitein) in te studeren en om hiervoor decorstukken te maken. En groep 3 t/m 6? Die mogen hun creativiteit er uit timmeren en we studeren met z’n allen het themalied in. Dan nog wat praktische informatie.

We komen bij elkaar in de Morgenster aan de Marrumerweg. Misschien ben je er nog nooit geweest, maar dat geeft niets want sommige juffen en heel veel andere kinderen komen er ook voor het eerst. Vroeger was dit de gymzaal van Ferwert. Wie weet heeft één van je ouders er ooit wel staan volleyballen of voetballen. De ochtenden duren van 9.30 uur tot 11.30 uur en worden gehouden op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 augustus. Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je altijd even bellen voor meer informatie. Carien Mennegat, tel. 0518-412770 ◆

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Prima o Goed o Goed, maar ……………………............................................................. o

Waar ligt dat dan aan ?

Antwoord : ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... Als u een cijfer mag geven, welk cijfer geeft u dan voor

Veiligheid:

een tien een negen een acht een zeven een zes een vijf

o o o o o o

Leefbaarheid:

een tien een negen een acht een zeven een zes een vijf

o o o o o o

Waar moet door de politie meer aandacht aan worden besteed ?

……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………............... Het formulier kan u afgeven aan de balie van het politiebureau, geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur, door de brievenbus van het politiebureau of via de mail te weten info@friesland.politie.nl graag vermelden t.a.v. buurtagent R.Keizer. Bedankt voor uw medewerking.

ZOMERSERIE ORGELCONCERTEN KOEPELKERK LEEUWARDEN

Erwin Wiersinga Donderdag 31 juli aanvang: 20.00 uur.

Erwin Wiersinga studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen bij Wim van Beek en behaalde het Diploma UM Orgel met onderscheiding. Hij geeft regelmatig concerten in binnenen buitenland en verzorgde diverse radio-opnamen. Ook is hij te beluisteren op vele CD’s. Binnenkort verschijnt een CD met eigen orgelbewerkingen van pianowerken en werken voor piano en klarinet ◆

Kijk op www.stienseromroeper.nl voor prijzen, archief en aanlevering

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

Mededelingen huisartsen Waarneming voor dringende zaken

Publicist f.l.: Guus Vries.

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

2

o o o

Afwezig van 4 t/m 29 augustus: J.G.Woudstra

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157.

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Prima Goed Redelijk

Wat wilt u zelf doen om het probleem aan te pakken ? Dit jaar wordt er in Ferwert voor de 11e keer de VakantieBijbelKlub (=VBK) gehouden voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Misschien heb je hier wel eens iets over gehoord, of misschien ben je er wel eens bij geweest? Wij zouden het heel fijn vinden als jij er dit jaar ook bij bent!

Advertentietarieven: € 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Hoe is het wonen in uw wijk/dorp ?

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 3 augustus 09.30 u. mevr. G. van Beem-de Jong Hervormde kerk Cornjum

VakantieBijbelKlub Ferwert

Leeuwarden t/m eind januari 2009

Man/Vrouw (streep door wat niet van toepassing is) Leeftijd: ……………………… Wijk/Dorp : ……………………

Niet optimaal/kan beter

thema: ‘Gods antwoord op onze problemen’

14.00 - 19.00 u. Bildt Beat. Voor gemeentehuis. Elke zaterdag t/m 13 september 13.00 - 16.00 u. Open Kerk gemeente het Bildt

VEILIGHEIDS SCAN VAN DE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL.

Wat vind u van de veiligheid/leefbaarheid in de wijk/dorp ?

R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 3 augustus 10.15 u. Pastoor M. Conijn Eucharistieviering

St. Annaparochie Zaterdag 16 augustus

Stienser Omroeper

Veiligheids Scan Enquête

Uit Agenda

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

A t/m K: D.J. Noordhoek tel. 058-2573407 L t/m Z : M. ten Hoeve-Lafebertel. 058-2573780 Tijdens de afwezigheid van uw huisarts a.u.b. op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur de herhalingsrecepten rechtstreeks aanvragen bij de apotheek: tel. 058-2574257


Stienser

omropperkes

Interieurverzorger V/M Adema Gast Wierda Notarissen te Stiens, Moundyk 14b zoekt een interieurverzorger voor het schoonmaken van het kantoor. Het gaat om 2 avonden per week van17.00 tot 19.00 uur en met ingang van 1 september 2008.

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer mr S. Swart, notaris, op nummer 058-2573773. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u e-mailen naar s.swart@agwnotarissen.nl of per post verzenden naar Postbus 16, 9050 AA Stiens.

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Marian Hondentrimsalon

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 0582574097 TH een 4 pers. stacaravan volledig ingericht op Terschelling Midsland. Vrij vanaf 2 augustus 0582572834

Tún of oprit útgrave? Laat Kees Postma opdrave! Grond afvoeren, zand erover, túngrond leveren. Fundering uitgraven, alles kan. (Zelf kraan, kipper en containers daarom altied un redelijk prieske) K. Postma Stiens 06-55393075

Al jaren het vertrouwde adres, voor uw hond/kat www.hondentrimsalonmarian.nl Seerob 10 Stiens • tel 058 257 37 56

Aanleg

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

(06) 11 91 84 98

Binnenstalling voor caravan/auto/boot enz. voor inl. tel: 058-2571894 in Jelsum

r.kienstra9@chello.nl

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

JULY

FAKÂNSJEMOANNE Deze actie is geldig van 28 juli t/m 2 augustus 2008

Bôle fan de Moanne:

PANE LUCIANE, fan 1.40

foar 1.15

SCHWARZWALDERKIRSCH SCHNITT fan 7.75

PIAN DU COTTES fan 1.75

foar 6.25 foar 1.25

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

31

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Algemene wet bestuursrecht

De ziekte van Weil en zwemveiligheid

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van een of meer gemeentelijke besluiten. Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666

De provincie Fryslân is de afgelopen week meerdere keren gebeld met vragen over deze ziekte in relatie tot zwemveiligheid. De GGD geeft aan dat men net als voorgaande jaren veilig kan zwemmen op de 52 officiële zwemwaterlocaties in Fryslân. Het risico om deze ziekte op te lopen, is niet groter. De provincie, die op deze locaties verantwoordelijk is voor de zwemwaterkwaliteit, ziet dus ook geen reden om een zwemverbod in te stellen.

.

Voor meer informatie over de zwemwaterkwaliteit in Friesland kunt u kijken op www.fryslan.nl

OPENBARE VERGADERING “KLEINE WELSTANDSCOMMISSIE” 15

Afgegeven vergunningen: • Reguliere bouwvergunning 20070066 voor het plaatsen van een schutstal, plaatselijk bekend Hege Hearewei kadastraal bekend Hijum sectie F nr. 911 te Stiens (rectificatie). • Reguliere bouwvergunning 20080035 voor het plaatsen van een tankgebouwtje, plaatselijk bekend Seerob 4 te Stiens (rectificatie). • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080055 voor het plaatsen van een loods/berging, plaatselijk bekend Nijlânsdyk 8 te Cornjum. • Reguliere bouwvergunning 20080070 voor het veranderen van de loods, plaatselijk bekend Trijehoeksdyk 7 te Stiens.

Geweigerde vergunning: • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080039 voor het oprichten van een woonzorgcentrum, plaatselijk bekend Petterhústerdyk huisnummer n.n.b. kadastraal bekend Hijum sectie B nr. 5030 te Stiens

.

Stiens, 28 juli 2008. E. Nutma, loco-secretaris Mw. F. Haites-Miedema, loco-burgemeester

In verband met de vakantieperiode is er op woensdag 30 juli géén vergadering van de kleine welstandscommissie in het gemeentehuis te Stiens. De behandeling van adviesaanvragen zal dan centraal op het bureau van Hûs & Hiem in Leeuwarden plaatsvinden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Verloren voorwerpen week 31 -OV - jaarkaart -Roze babyslofje Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. (058) 2576666

.

www.leeuwarderadeel.nl

Wetterskip Fryslân wijst nieuwe schouwsloten aan Wetterskip Fryslân heeft nieuwe kaarten gemaakt met daarop alle ‘schouwsloten’ in Friesland en het Groninger Westerkwartier. Eigenaren van het aangrenzende land moeten de schouwsloot schoonhouden. Zo kan het water goed doorstromen. Schouwsloten zijn belangrijk voor een goed waterbeheer. Per sloot is nu bepaald of het een schouwsloot is. Op de kaarten staan nieuwe schouwsloten, maar er zijn ook voormalige schouwsloten vervallen. Waarom deze verandering?

Tot 2006 bestonden verschillende Stienser Omroeper

4

regels voor schouwsloten. Wetterskip Fryslân wil nu dat overal dezelfde regels gelden en dat er een eenduidig beleid is voor schouwsloten. Dat is eerlijk en duidelijk voor iedereen. Daarom is in 2006 nieuw schouwbeleid gemaakt en is nu per sloot bepaald of het een schouwsloot is. Deze informatie staat op de nieuwe kaarten. Wanneer is een sloot een schouwsloot?

Wetterskip Fryslân heeft naar verschillende zaken gekeken bij het aanwijzen van de schouwsloten. Een sloot is bijvoorbeeld een

schouwsloot als deze het water van meerdere percelen (van verschillende eigenaren) moet afvoeren, die niet direct aan de sloot liggen. Een ander voorbeeld van een schouwsloot is een sloot die belangrijk is om water aan te voeren. Wat betekent deze verandering voor eigenaren van percelen? Het is belangrijk dat iedereen weet of zijn/haar sloot een schouwsloot is. Wetterskip Fryslân controleert namelijk ieder jaar in de herfst of de schouwsloten goed zijn schoongemaakt door de eigenaren van

aangrenzende percelen. Sommige sloten die erg belangrijk zijn voor de wateraanvoer, worden in de zomer extra gecontroleerd. Dit staat ook op de nieuwe kaarten. Waar kunt u de kaarten bekijken?

De nieuwe kaarten liggen vanaf 21 juli t/m 2 september 2008 ter inzage bij het waterschapskantoor aan de Harlingerstraatweg 113 in Leeuwarden én bij alle gemeentehuizen in Friesland en het Groninger Westerkwartier (iedere gemeente heeft een kaart van het eigen gebied).

Belanghebbenden kunnen t/m 2 september 2008 een zienswijze indienen op de aanwijzing van een schouwsloot. Let op: het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op het vastgestelde schouwbeleid (de uitgangspunten voor het aanwijzen van de schouwsloten). Voor dit beleid is in 2006 al een inspraakronde geweest. Meer informatie?

Op www.wetterskipfryslan.nl staat meer informatie over schouwsloten en de regels voor het onderhoud (trefwoord: jaarlijkse schouw) ◆


Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA Totaal installateur Voor al uw

• • • • • • • • •

Dakbedekking Zinkwerken Elektra Centrale verwarming Airco Gas Water Sanitair Riool ontstoppingen

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

www.boonstra-installaties.nl Seedûker 7, 9051 VB Stiens tel 058-2574689

stienseromroeper@planet.nl

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l www.jemanicleaning.nl

• GLAS • GEVELS • GEBOUWEN

Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

“UN BEERENBURG S’IL VOUS PLAÎT”

Fransen naar Friesland Fryslan Marketing is nu ook actief op de Franse markt. Samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen is een campagne gestart om Friesland onder de aandacht te brengen in Frankrijk. Friesland heeft een Franstalige website www.lafrise.nl gelanceerd. Daarnaast is met Frico Kaas een full colour brochure uitgebracht.

Volgens directeur Paul van Gessel van Fryslân Marketing is deze nieuwe campagne in Frankrijk een investering in de breedte. “Ons gevarieerde aanbod van Friese cultuur spreekt de Fransen erg aan”. Ze zijn erg gecharmeerd van onze prachtige weidse landschappen met Friese paarden. De mooie verhalen over de eeuwenoude tradities en de authentieke overnachtingsmogelijkheden maken het plaatje compleet. Met de Franstalige campagne worden ook de Franstalige Belgen bereikt. Friesland is steeds meer in trek als vakantiebestemming. In 2007 groeide het aantal toeristen in Friesland met 10% tot bijna 2 miljoen. Slechts 8.000 daarvan kwamen uit Frankrijk. Met de Franstalige campagne mikt Fryslan Marketing het eerste jaar op een aantal duizenden extra toeristen uit Noord-Frankrijk en Wallonië ◆ Stienser Omroeper

5


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Vrijdag 1 augustus Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 16.00 u. Ledenpartij jeugd

Zaterdag 2 augustus Kaatsen (Kaatsveld, Britsum) 10.00 u. KNKB welpen meisjes (Kaatsveld, Hijum) 10.00 u. De Terppartij. Voor dames en heren 15 jaar en ouder

Zondag 3 augustus Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 10.00 u. KNKB Schooljongens

DE DUIVEN ZIJN GELOST IN …..

Postduivenhoudersvereniging ”Op Eigen Wjukken” Stiens Voor 12 juli stond voor de tweede achtereenvolgende week Heteren op het programma als lossingsplaats voor de jonge duiven. Door de afstanden met niet al te grote sprongen te laten oplopen, krijgen deze nog onervaren duiven langzamerhand de routine om de weg naar huis weer te kunnen vinden. Vorige week zorgden de hoge temperaturen en de oostenwind, voor een moeilijke vlucht, waarop hier en daar ook enkele achterblijvers vielen te noteren. Deze week leken de omstandigheden gunstiger, redelijke temperaturen en een west-zuidwestenwind. Een wind uit deze richting zorgt er meestal voor dat de jonge duiven niet langs de ’verkeerde kant’ van het IJsselmeer (door Noord-Holland) vliegen, waardoor er minder kans is op verdwalen. Een regenzone over midden-Nederland zorgde er echter voor, dat de duiven pas om 13.30 uur konden worden gelost. Toen stormde de jonge garde echter in hoog tempo richting het eigen hok. Tenminste, dat hopen hun baasjes dan maar, want eerst

moeten de jonkies die weg nog wel tussen ruim dertigduizend medestrijders weten te vinden. Een duif van Richard van der Zwaag had daar de minste moeite mee, want die wist al om 15.13 uur zijn hok weer te bereiken. Een goed seizoen met de oude duiven krijgt zo een vervolg met de jongen. De comb. Span/Hoogland had het nakijken, want hun eerste duif arriveerde slechts een paar seconden later. Het lukt hen tot nu toe dit jaar maar niet om een eerste prijs te scoren, vaak de tweede, waardoor ze de bijnaam “de Poulidor van Op Eigen Wjukken” hebben verworven. Maar dat was een groot wielrenner, die er uiteindelijk toch in slaagde veel wedstrijden te winnen. Een kwestie van doorzetten! Ook de andere duiven kwamen vlot terug, waardoor de prijzen binnen een half uurtje waren verdiend. En niet onbelangrijk: er waren nauwelijks of geen verliezen deze week! 12-7-2008 Heteren (239 duiven)

R.v.d.Zwaag: 1,15,31,39,40,41,47 59,65,71,73,79,80(35 mee) Comb.Span/Hoogland:2,3,9,16,2 8,34,50,55,69(31 mee) H.M.Bootsman:4,7,10,11,18,19,2 0,24,25,33,35,36,38,48,49,51,64 ,72,75,77(35 mee) P.Boschma:5,6,29,30,32,45,46,6 7,68(25 mee)

T.C.v.d.Geest:8,17,21,22,23,42,4 3,44,52,53,54,63,66,76(28 mee) L.Hamersma:12,13,26,27,60,70( 12 mee) Comb.Terpsta/Harpal:14,,61,62,7 8(22 mee) T.v.d.Veen: 37,56,57,58,74 (38 mee) Op 19 juli stond Boxtel op het programma. Reeds bij het inkorven waren de liefhebbers sceptisch over de mogelijkheden van doorgaan van deze vlucht. De weerprofeten voorspelden voor de zaterdag namelijk regen, met kans op hagel en zware windstoten. En ze kregen deze keer gelijk. Afd. Friesland ’96 besloot nog wel om de duiven terug te brengen naar De Meern (Utrecht), in de hoop dat ze daar in de loop van de zaterdag nog gelost zouden kunnen worden, maar die hoop bleek ijdel. Er moest worden uitgesteld naar de zondag. Ook toen waren de omstandigheden echter niet optimaal, zodat tot 12.45 uur moest worden gewacht voordat het startsein kon worden gegeven. Met een harde, noordwestenwind op kop moesten de jonge duiven proberen hun hokken te bereiken. Dat lukte een duivin van Piet Boschma als eerste. De jonge doffer waar ze eerder die week een beetje verkering mee had

gekregen had haar kennelijk zodanig gemotiveerd dat ze alle concurrenten haar staart liet zien om zo spoedig mogelijk thuis te komen. 20-7-2008 De Meern (193 duiven)

P.Boschma:1,10,11,12,33,38,55, 56(24 mee) R.v.d..Zwaag:2,4,5,9,22,29,44,52, 58,59,60 (32 mee) L.Hamersma: 3,13,43,54(12 mee) H.M.Bootsman:6,7,8,14,15,18,19 ,20,23,26,27,30,34,39,40,46,47, 48,50,51,61(35 mee) T.C.v.d.Geest:16,17,31,42,45,49, 57,63,64(27 mee) Comb.Span/Hoogland:21,28,32,4 1,53,62(30 mee) T.v.d.Veen: 24,25,35,36,37,65(33 mee) Nadat de (meeste) duiven thuis waren, konden de leden en familie zich storten op een door Piet v.d.Veen fantastisch verzorgde barbecue. Een prima moment om, onder het genot van een hapje, een drankje en veel sterke verhalen, het weekend te evalueren. Ondanks de regen en harde wind die zich ook tijdens deze happening niet onbetuigd lieten werd het weer een zeer geslaagd festijn. Dat mw. Ketellapper vervolgens met (bijna) alle prijzen van het draaiend rad naar huis ging, nemen we daarbij maar voor lief ◆

Donderdag 24 juli 2008

Stienzer simmerwille in It Gryn

Tot en met 17 augustus is het zwembad in Stiens door de week van 8.30 tot 20.30 open (behalve maandags van 13.00 -20.30). Je kunt je dus de hele dag vermaken in het zwembad . Stienser Omroeper

pag. 6


Hier weer een aantal foto’s van de thuisblijvers... 2E EDITIE 2008 VOOR DE THUISBLIJVERS

Wie maakt de mooiste, gekste, ontroerendste foto van onze Middelsee gemeenten? De zomervakantie is begonnen. Een heleboel mensen hebben hun koffers, tenten, caravans weer gepakt en zijn naar diverse bestemmingen vertrokken.

Maar... de thuisblijvers vieren vakantie op eigen wijze. Laat het ook dit jaar weer aan ons zien. Maak een foto hiervan en maak kans op een leuke prijs en uiteraard een plaatsing in de Stienser Omroeper. Mail uw foto in jpeg formaat op een zo hoog mogelijke resolutie (minstens 1MB) naar: stienseromroeper@planet.nl ◆

Boven: Een mooie dag op Dekema-State, familie geluk. Heike Bokma uit Stiens.

Rechts: De hele tuin ligt overhoop, om daarna weer een prachtig gazonnetje te worden...wat Arjan en Lycke betreft mag het wel zo blijven, je kunt heerlijk spelen op de grote bergen modder in de zomervakantie...

HSV DE VOORN EN HSV DE DEINENDE DOBBER

Gewichtswedstrijd WIER. Op woensdagavond 16 juli is de jaarlijkse woensdagavondgewichtswedstrijd gevist van HSV de Voorn en HSV De Deinende Dobber. De vislocatie was de Blikvaart bij Wier ter hoogte van de Maartjesbrug. Bij aankomst om 18.15 uur stond er een flinke bries dwars op het water, maar omdat er enige beschutting was van de brug en de wind ‘s avonds meestal afneemt werd de wedstrijd wel op deze locatie gehouden. De vangst viel wat tegen en bestond op een enkele uitzondering na uit kleine vis. De uitslag was als volgt: 1. T. Steputat, St. Anna 2480 gram 2. E. vd Laag, Leeuwarden 1350 gram 3. J. vd Laag, Leeuwarden 1040 gram 4. J.R. den Boer, Jorwerd 920 gram 5. F. Cuperus, St. Anna 825 gram 6. F. Temme, Menaldum 750 gram 7. T.D. Terpstra, St. Anna 130 gram

34 vissen 31 vissen 29 vissen 16 vissen 26 vissen 14 vissen 3 vissen

De grootste vis werd gevangen door T. Steputat, hij ving een brasem van 43,4 cm ◆

Duivenuitslag van De Noordervlucht Blija Zondag 20 juli j.l. Vanwege slecht weer zijn de duiven zaterdag blijven staan en zijn ze zondag om 12.45 uur gelost vanuit De Meern (152 km), met een west zuidwestenwind. Er werden 356 duiven ingekorfd van 12 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Janus van Leeuwen uit Blije om 14.39.43 uur welke een snelheid van 1328 m/min (80 km/h) maakte. Verdere uitslag:

Kijk op www.stienseromroeper.nl voor

prijzen, archief en aanlevering

J. van Leeuwen 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 50 S.J. Bootsma 3, 5, 55, 82 P.J. Hiemstra 4, 25, 26, 31, 64, 66, 77, 85 J. Hiemstra 6, 18, 28, 29, 42, 43, 47 W. & G.P. Dijkstra 10 D. Hiemstra 12, 13, 51, 52 A. Hiemstra 17, 34, 49, 54, 76 D. Wolbers 19, 21, 27, 45, 46, 53, 57, 65, 67 E.H. Brouwer 44, 71, 72, 73, 79 G. v/d Wal 58, 59, 62, 74, 75 J.J. Hoekstra 94, 98 R. Dijkstra 114 ◆

Open Monumentendag 2008 in teken van Sporen Sporen: archeologie en bouwhistorie De Open Monumentendag van 2008, in het weekeinde van 13 en 14 september, heeft als thema Sporen. Met het thema Sporen worden duizenden monumenten nóg nadrukkelijker dan anders in historisch perspectief geplaatst, en worden al die andere overblijfselen uit het verre en nabije verleden, zoals landschapselementen, stratenpatronen en bodemvondsten met elkaar verbonden. De keuze voor dit thema is niet toevallig: de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007, en het toenemend belang van bouwhistorisch onderzoek in de monumentenzorg hebben de Open Monumentendag op het spoor gezet. Een breed aanbod Bijna alle 350 deelnemende gemeenten sluiten aan bij het thema Sporen, wat zal resulteren in een breed aanbod van openstellingen en activiteiten. Aan bod komen onder andere sporen in het landschap zoals hunebedden, grafheuvels, terpen en ringwalburchten, en sporen in steden en dorpen; de kerkenpaden, stratenpatronen, muurreclames of gevelstenen. Maar ook sporen in een monument spelen een rol, bouwhistorische sporen zoals oude balken, vloerdelen of constructies en oude behangsels, muurschilderingen of stofferingen. Sporen zijn zichtbare verwijzingen naar of restanten van iets dat er ooit was. Sporen verwijzen naar bewoning, bebouwing, of de strijd tegen het water en de landsverdediging. Open Monumentendag De Open Monumentendag, het moment dat in het hele land duizenden monumentale gebouwen gratis worden opengesteld voor het publiek, met tal van aanverwante activiteiten, wordt dit jaar voor de tweeëntwintigste keer georganiseerd. De Open Monumentendag is onderdeel van de Europese Open Monumentendagen, oftewel de European Heritage Days. ◆

Stienser Omroeper

7


Günther het loopwonder uit Stiens Wie kent hem niet, Günther het loopwonder uit Stiens. Ook bekend van radio en tv, zelfs in Tokyo City, Japan. Dit afgelopen jaar heeft hij al weer vele kilometers in de benen zitten en overal ter wereld liggen zijn voetstappen. De Antillen, Zuid-Amerika, voormalig Ned. Nieuw-Guinea, Korea en Rusland. Ga zo maar door. En wat zit daarachter. Ook geeft hij advies over loopmethode’s, trainingsschema’s, voeding, kleding en schoeisel. Wij zullen hem zelf maar eens aan het woord laten.

zonder, 10 kilo op je rug en dan die gevechtslaarzen. Maar om mee te mogen, moesten we eerst nog aan de NATO-eisen voldoen, de 4 verplichte buitenlandse marsen. Met de 45 overgebleven meiden en jongens, waarvan 6 nationaliteiten, ging het per bus naar Heumesoord in Nijmegen, ons onderkomen, het tentenkamp. Bij regen heb je pech, de kleding vochtig en klam. Opstaan 01.30 uur, vertrekken 03.30 uur. Dat was soms een martelgang van krommelinde. Maar goed ook ik had het wel eens moeilijk, maar je moest het goede voorbeeld

den had ik met veel pijn weer nieuwe nagels om zo de Vierdaagse te beginnen. Oorzaak: verkeerd schoeisel. Na mijn diensttijd kreeg ik pas de smaak goed te pakken van het lopen. Werd lid van diverse verenigingen, zoals de FLOL, bekend in Friesland, die zetten zeer goede parcoursen uit. En dan is het echt genieten en niet met de oogkleppen oplopen, maar alles zien wat groeit en bloeit. De frisse lucht opsnuiven en wat ons land te bieden heeft aan natuurschoon. Iedere dag in beweging blijven, goed voor je lichaam. Daar heb je geen medicijnen voor nodig. Alleen je moet dat ene been nog steeds voor de andere zetten. Ook bij alle weersomstandigheden. De weergoden zijn wispelturig dat kan ook straks gebeuren bij de Slachte Marathon of de Nijmegen “Vierdaagse”. Dat hebben wij afgelopen jaren ondervonden. Een goede voorbereiding is het halve werk. En niet van dat doe ik wel even. Steeds wordt er op gehamerd, goede adviezen gegeven. Ook wordt mij gevraagd, hoe doe je dat bv. zo’n Slachte Marathon. Natuurlijk zeker voor de meesten 3 maanden trainen in de avonduren of weekends. -Wandeltochten meemaken. -Goed schoeisel, liefst een halve maat groter. -Bij warm weer houtjes in je handen, daaraan een leren riempje, geen plastic ballen, zoals je vaak ziet. -Natuurlijk een fles water, geen koolzuurhoudende dranken. -Ga niet op de nuchtere maag weg, een licht ontbijt dus geen vet. -Probeer op het wegdek midden eerst links en dan weer eens rechts van de middellijn te lopen.

Tijdens mijn opleiding bij het Korps Mariniers heb ik de fijne kneepjes geleerd van het lopen of liever gezegd van het marsen. In alle weersomstandigheden bij dag en nacht. Het was meer huilen dan lachen. Die oorlogsveteranen zaten daar niet mee om dat jonge broekje wat te leren. Maar goed, heb veel geleerd, deze dorpsjongen en iets geproefd van de wijde wereld. Ik viel trouwens met de neus in de boter, ingedeeld op het vliegkampschip “De Karel Doorman” en opgenomen bij de staf van Prins Bernard. De nodige landingsoefeningen en maar marsen, bepakt en bezakt, gelijk muilezels. Ik heb een harde leerschool gehad, maar daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Tijdens mijn verdere diensttijd in Duitsland en later in Nederland trainde ik de NATO militairen AFCENT. Zette route’s uit in Limburg en over de grens om ons voor te bereiden voor de grote uitdaging, “De Vierdaagse” van Nijmegen en als militair is dat bij-

Stienser Omroeper

8

geven. En de problemen kwamen na de vierdaagse. Mijn teennagels werden blauw en na 8 à 10 maan-

-Drukverdeling van je benen, geen nylonkleding aan of strakke broeken, slecht voor de bloed-

somloop. Veelal bij de dames, rode benen. -Trek nooit onderweg bij pijn de schoenen en sokken uit, niet eerder dan bij een EHBO-post. -Loop tot je vermoeidheidsgrens, bv. 16 km. en hak de rest in drie of vier stukken, alleen bij 42 km. -Laat je niet gek maken, tijd genoeg. De bus of trein hoef je niet te halen. Als je in het buitenland loopt, dat is natuurlijk andere koek, dan loop je zoals ik meemaak met maskers voor je mond, 3000 m. hoog, ruw terrein, geen kip te zien. Lange reizen, ander klimaat, 30 gr. tot 52 gr., andere voeding, 2 km. per uur. Dat is voor de meeste lopers bij de Slachte Marathon gelukkig niet het geval, aan alles is gedacht. Ook ik probeer het hek. De beste lopers kunnen struikelen.

Gezamenlijke openstelling van kerken in Leeuwarderadeel Op de zaterdagen 9 augustus en 13 september hebben de oude kerken van Leeuwarderadeel hun deuren open staan van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Het jaar 2008 is het jaar van het Religieus Erfgoed en in het kader daarvan worden er overal in het land activiteiten georganiseerd om de kerken met hun historische waarde extra onder de aandacht van de mensen te brengen. Zo ook in de gemeente Leeuwarderadeel, een gemeente die ruimschoots bedeeld is met prachtige, veelal oude, romaanse kerkgebouwen. Deze kerken zijn vaak op terpen gebouwd waardoor ze beeldbepalend zijn voor de omgeving. De oudste kerk dateert van om en nabij 1100 maar ook in eind 1800 werd er nog gebouwd, al of niet ter vervanging van oudere kerkgebouwen. Zoals de Hervormde kerk in Cornjum.

Nog even dan dan ben ik alweer in Azië, zet route’s uit en dan reis ik door naar Yinehuann, 875 km ten Noorden van Beijing. Daarom neem ik deel aan de driedaagse van China tijdens de Olympic. Dat is niet raar, ééndaagse vliegen. En bij terugkomst hou ik hoop ik het te kunnen overbrieven op degene die nog eens van plan zijn om die uitdaging aan te gaan. Het is en blijft boeiend om deze culturen de armoede iets proeven van de onderste kant van de aardbol. Bij ons glijden al die problemen gemakkelijk van de schouders af door de welvaart en de luxe. Ik hoop hierbij ook de jeugd op de scholen wakker te schudden dat zij beter met onze natuur moeten omgaan. Meer verdraagzaam moeten zijn. En dat dit laatste geldt natuurlijk voor iedereen. Door al dat lopen van mij, niet alleen met die oogkleppen op meen ik hoop een steentje bij te dragen aan een betere wereld ◆ Günther Meijer

Door het dalend aantal kerkbezoekers wordt er niet meer in alle kerken een wekelijkse kerkdienst gehouden en staan er zelfs kerken leeg. De Hervormde kerken van Hijum, Finkum en Britsum zijn nu in bezit van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken die als doelstelling heeft het in stand houden van de gebouwen en ruimte biedt voor alternatief gebruik als exposities, het geven van concerten of het houden van workshops. Samen met de Hervormde kerken van Stiens, Jelsum en Cornjum hebben de kerken van Hijum, Britsum en Finkum een gelijktijdige openstellling over de zomermaanden. Ook de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, die enige kerktorens in beheer heeft, doet mee met de openstelling. In verschillende kerken worden activiteiten aangeboden wat varieert van exposities tot rondleidingen of een lezing. ( Zie voor een actueel programma t.z.t in de uitagenda’s in de diverse kranten). Vrijwilligers zijn aanwezig. Het is de moeite waard om op de fiets, wandelend of met de auto een tocht te maken langs de kerkjes, te genieten van het mooie land en de rijke cultuur die in het landschap verspreid ligt. Vaak gaan we daar, zonder te zien, aan voorbij ◆


Zomer puzzel

VAN DE CLIËNTENRAAD N/W FRIESLAND

Voor uitkeringsgerechtigen en werkzoekenden Terwijl ik dit artikel schrijf is het mooi weer en dat doet mij denken aan de vakantie. Deze staat weer voor de deur en uw vakantiegeld is inmiddels overgemaakt.

Het is prettig dat de Sociale Dienst de regeling ‘Meedoen met de Samenleving’ heeft verhoogd en heeft uitgebreid met een bedrag per kind. Hier heeft uiteraard de Cliëntenraad ook flink aan meegewerkt door bij de gemeenteraden te verwoorden hoe belangrijk het is om ook eens iets leuks te kunnen doen wanneer je alleen een uitkering hebt. Wij konden constateren dat bij alle 8 gemeenten hetzelfde leefde. De Cliëntenraad is flink bezig om andere instanties onder de aandacht te brengen waar u, mensen met een uitkering terecht kunt. O.a. de Steunpunten in St. Annaparochie, Franeker en Harlingen. Maak daar gebruik van want deze mensen kunnen u op veel terreinen helpen bv. Aanvragen, formulieren invullen en de weg vertellen naar diverse instanties en dit is allemaal gratis. In de periode 1 juli t/m 1 september is het spreekuur ’s middags telefonisch bereikbaar 058 212 69 75 of 06 203 214 55 / 06 233 275 68.

1

7

Ook de Arbeidsadviseur die u op een onafhankelijke manier kan aanhoren en adviseren; ook wanneer u al een baan heeft en iets anders wilt gaan doen. De adressen kunt u vinden op de site van de SoZaWe Noardwest Fryslân.

4

10

6

3

Tevens willen wij nog onder de aandacht brengen dat we cliëntenvertegenwoordigers uit de gemeenten het Bildt, Harlingen en Frankeradeel zoeken die de Cliëntenraad willen versterken, het zou mooi zijn voor de start in september dan kunnen zij met de cursus in oktober meedoen. Namens de Cliëntenraad iedereen een fijne vakantie toegewenst ◆ Mw. Margriet Storteboom – voorzitter tel.0518-840370

2 9

5

8

Zet de letters in de grijze vlakken van de zomerpuzzel in de juiste volgorde en er zal een woord ontstaan. De oplossing kan worden ingezonden tot woensdag 20 augustus a.s. voor 11.00 uur bij Nynke Edelsmid in Stiens. Oplossing van de vorige puzzel: ‘Nederland’. Prijswinnaar: Mevr. G. de Boer-Wagenaar, Smelbrege 1a Stiens De prijs kan worden afgehaald bij Nynke Edelsmid, Langebuorren 2, 9051 BG Stiens.

Eyeworks: drie jaar RTL-voetbal TV producent Eyeworks maakt ook de komende drie seizoenen de voetbaluitzendingen van RTL.

Met ingang van komend seizoen verzorgt Eyeworks voor RTL de uitzendingen van de uitwedstrijden van het Nederlands elftal, de KNVB beker, de eerste divisie en de wedstrijden van Jong Oranje. De samenvattingen van de eerste divisieduels zijn te zien op zowel RTL7 als op een groot aantal regionale tv-zenders ◆ Stienser Omroeper

9


ZOMERSE TUINPAGINA

Zuidelijke sferen om u heen Een zinderende zomer, zingende krekels, zalig luieren en heel veel lange dagen buiten leven. Dat wordt werkelijkheid voor steeds meer mensen. In eigen tuin! Vreemde talen horen? Stap even buiten de deur. Exotisch uit eten? Bijna om de hoek. En net als in Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland, kunt u ook thuis gewoon met euro’s betalen. Haal het zuiden naar u toe. Verrukkelijke lavendel, steil groeiende, supersmalle coniferen, uitbundig bloeiende klimplanten. U kunt ze zo in het tuincentrum kopen. Het is er allemaal!! Schilder er zelf even de kleuren van Toscane bij of maak het Grieks blauw/wit. Ga lekker loungen onder uw eigen schaduwdoek, vraag uw partner om een heerlijk verkoelend drankje, maar omring u in ieder geval met de geuren, vormen en kleuren van weelderige, zuidelijke, zinnenprikkelende planten. We noemen er vier

Campsis Dit is de betoverende, klimmende, metershoge trompetbloeier die zichzelf vasthecht aan iedere steun die u hem geeft. Laat hem muren bedekken of over schuurtjes klimmen. Geniet van de grote, prachtig groene, geveerde bladeren en de massale trossen magnifieke trompetbloemen die maandenlang (tot in de herfst) verschijnen. Een paar suggesties: ‘Atropurpurea’ bloeit donkerrood, ‘Flamenco’ en ‘Florida’ in oranjerode tinten, ‘Flava’ verbluffend geel, ‘Mme Galen’ zalmkleurig rood en ‘Indian Summer’ zalmoranje. Vitis Wat u misschien niet weet is dat er, behalve rijk vruchtdragende wijndruiven of wijnstokken (Vitis vinifera) ook uiterst decoratieve druivensoorten zijn. Zoals Vitis amurensis en Vitis coignetiae, waarvan het blad in de herfst naar allerlei tinten karmijn, scharlaken en karmozijn verkleurt. Maar verwacht daarvan geen trossen druiven die aan

de pergola boven uw hoofd zullen rijpen. Dan moet u echt een wijndruif hebben. Passiflora Een (ook weer klimmende) passiebloem geeft misschien wel de meest exotische bloemen die er zijn. En ze zijn er behalve blauw (Passiflora caerulea) ook in paars (‘Purple Haze’), ivoorwit (‘Constance Elliott’), violet (‘Eynsford Gem’) en nog veel meer tinten. Yucca Palmlelies hebben blijvende groene bladrozetten. In de zomer vormen ze tot soms wel 1,5 m hoge pluimen vol roomwitte klokjesbloemen. Majestueus! Moeten ze van de winter niet binnen staan?

Nee, alle genoemde soorten redden zich prima buiten. Aan de Hollandse en Vlaamse Méditerranée mag het ’s winters best een beetje vriezen. Dat doet het in Kroatië en Athene ook. Dat kunnen die planten wel hebben. Het enige dat wel eens een probleem wordt, is te langdurige nattigheid bij de wortels. Plant grote exoten daarom altijd iets verhoogd. Op een heuveltje of in een iets verhoogde border. Dan zakt het teveel aan water makkelijker weg en komen uw planten fluitend de winter door. Tuintips voor juli

Geef uw rozen begin juli speciale rozenmest. Knip de uitgebloeide bloemen bij de doorbloeiers (rozen en eenjarigen) steeds weg. Plukt u bloemen uit eigen tuin, doe dat dan liefst ’s morgens vroeg (geldt ook voor grassen). Spuit luizen weg met een harde waterstraal. Stookt u ’s avonds een vuurkorf of tuinkachel, zet hem dan zo neer dat uw planten niet verschroeien. Geef ’s morgens vroeg of ’s avonds water (minder verdampingsverlies). Maai bij droogte het gras wat minder kort, dan blijft het langer groen ◆

De trompetbloeier is een klimmer die maandenlang magnifieke bloemtrossen geeft.(PPH)

Een tuinfeestje met Astilbe Met astilbes in pot is het heerlijk schikken. Wat flinke planten, moderne potten of manden, een leuk tafeltje en wat leuke bijpassende hebbedingetjes zijn de ingrediënten om trendy plekjes te creëren op het balkon of terras.

Astilbes zijn met hun prachtige bloempluimen in het late voorjaar en de zomer in diverse kleurschakering echte blikvangers. Geen wonder dat deze mooie planten zijn uitgeroepen tot ‘Vaste plant van het jaar 2008’. Dat betekent dat er niet alleen hier, maar ook in tuin- en vrouwenbladen volop informatie te vinden is over astilbes en hun toepassing.

oost Azië. De planten hebben een pluimvormige, spirea-achtige bloeiwijze. Vandaar dat ze ook wel eens de naam (pracht)spirea dragen. Over de hele wereld zijn liefhebbers en kwekers aan het experimenteren geslagen met kruisingen. Er bestaan heel wat varianten van verstild wit of suikerspinroze tot dieprood. De bladeren zijn glanzend, diep ingesneden en donkergroen. De bloemen worden ook wel gebruikt als snijbloem. Ook de uitgebloeide pluimen zijn nog aantrekkelijk. In de winter geven ze extra sierwaarde aan het balkon of terras. Gemakkelijk

Japanse oorsprong

Astilbes komen van oorsprong uit Stienser Omroeper

10

Hoewel de astilbe een gemakkelijke plant is, zijn er toch wat klei-

ne regeltjes om rekening mee te houden. • Een vochthoudende, humusrijke grond is een belangrijke voorwaarde om langdurig te kunnen pronken met de astilbes. • Voor een vlotte groei en rijke bloei is het belangrijk om de grond goed vochtig te houden. • In de vrije natuur groeit de Astilbe in de halfschaduw aan de oevers van beekjes. Ze doen het in de tuin en op het terras ook goed in de volle zon als ze maar genoeg water krijgen. Teveel zon geeft wel een kortere bloei ◆

Fotobijschrift: Astilbe is de vaste plant van het jaar 2008


Gezonde lucht in huis Inademen van stof, huidschilfers van dieren, uitwerpselen van huisstofmijt, pollen, schimmels, tabaksrook of geurtjes kan allergische mensen veel klachten bezorgen. Essentieel voor een gezonde woning is goede ventilatie.

Helaas zijn bouwvoorschriften niet streng genoeg en laat de kwaliteit van ventilatiesystemen in (nieuwbouw)woningen nogal eens te wensen over. Het is dan ook belangrijk dat u zelf zorgt voor genoeg ventilatie, bijvoorbeeld door de ramen regelmatig open te zetten. Ook luchtreinigers kunnen uitkomst bieden.

Luchtreinigers

De meeste luchtreinigers werken met een systeem waarbij het apparaat lucht aanzuigt. Schadelijke stoffen worden in een filter opgevangen en de gereinigde lucht wordt weer uitgeblazen. Maar schadelijke stoffen komen niet alleen in de lucht voor. Ze zitten bijvoorbeeld ook in gordijnen en meubels. Met de genoemde techniek kunnen stoffen die zich daar bevinden nauwelijks onschadelijk worden gemaakt. Met de nieuwste generatie luchtreinigers kan dat wel. Deze apparaten zijn in staat om allergenen (stoffen die allergie veroorzaken) in de lucht af te breken en micro-organismen onschadelijk te maken. Door deze ionen te combineren met luchtbevochtiging kunnen zelfs pollen, virussen, huisstofmijt, bacteriën en schimmels die zich in gordijnen, beddengoed en meubels bevinden, onschadelik worden gemaakt.

Reacties

Volgens deskundigen is niet overtuigend bewezen dat klachten van mensen met allergie of astma door luchtreinigers verminderen. Fabrikanten pareren deze uitspraak met positieve resultaten van testen die in hun opdracht zijn uitgevoerd. Daarbij krijgen zij veel reacties van mensen met allergie en astma die aangeven dat zij baat hebben bij een luchtreiniger ◆

Ringrijden en barbecue in Marrum Op zaterdag 16 augustus organiseert de Ondernemersvereniging Marrum een Ringrijderij op de Ringweg. Er is een open inschrijving voor aangespannen combinaties en deelnemers onder zadel. De aanvang is om 19.30 uur en de entree is gratis.

Dit sportieve en spannende gebeuren wordt om 17.00 uur vooraf gegaan door een gezellige dorpsbarbecue voor jong en oud op het pleintje bij het dorpshuis. Tijdens het programma wordt een muzikale bijdrage geleverd door de plaatselijke Drumband, Muziekkorps en Djembees. De kinderen kunnen zich ondertussen gratis uitleven op een luchtkussen en draaimolen op het schoolplein. Aanmeldingen voor het ringrijden bij Jan van der Meer, Lage Herenweg 92 Marrum. Tel.. 06-53229806 of e-mail: wgmarrum@xs4all.nl Opgave voor de dorpsbarbecue voor 12 augustus bij: Café/Cafetaria ’t Nijlpaard te Marrum. Tel. 0518411681 of e-mail nijlpaard01@hetnet.nl ◆

Kunst in Hallumerkerk Vanaf 12 juli tot en met 13 september houdt de St. Maartenkerk in Hallum iedere zaterdag middag zgn. open huis, tussen 13.30 en 17.00 uur.

Persoonlijke inflatie

A.s. zaterdagen 2 en 9 augustus hangt er een tijdelijke expositie van uiteenlopende schilderijen, aquarels en tekeningen, gemaakt door vier creatieve boerinnen uit Hallum. Wytske Wassenaar, Reino Kingma, Jet Bierma en Tine Jippes hebben ieder afzonderlijk zo hun eigen voorkeur aan materialen, waaronder aquarel, acryl en olieverf.

Heeft u ook het idee dat u ieder jaar minder overhoudt van uw salaris? U kunt het inflatiecijfer erbij halen, maar dat cijfer zegt niet zoveel omdat het een zeer brede indicator is.

Een ieder heeft daarnaast ook zo haar eigen stijl van werken, van realistisch tot redelijk abstract. Al met al is hierdoor een bonte verzameling van zeer diverse werken ontstaan, die menig bezoeker zal bekoren. Kortom, een aanrader voor de (verloren)zaterdagmiddag ◆

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft nu een persoonlijke inflatiecalculator ontwikkeld die aangeeft hoe het met uw koopkracht is gesteld aan de hand van uw eigen uitgavenpatroon. Voor verwoede rokers zal bijvoorbeeld de inflatie, als gevolge van de flink gestegen prijzen voor tabak, anders uitpakken dan voor niet-rokers. Nieuwsgierig naar uw eigen koopkrachtplaatje? Ga naar de persoonlijke inflatiecalculator op www.cbs.nl ◆

Barbecuetips Als de zon doorbreekt, barst in Nederland spontaan de barbecuekoorts los. Voorbereiding

Waddenzee wellicht wereldwonder De Waddenzee is in de race voor de verkiezing van de zeven natuurlijke wereldwonderen. Het gebied, dat zich uitstrekt tot Denemarken, is een van de bijna driehonderd genomineerden. Tot nu toe zijn verder geen Nederlandse natuurgebieden voorgedragen. Tot 31 december kan er via internet worden gestemd www.new7wonders.com ◆

1 Marineert u het vlees een dag van te voren? Bewaar het dan goed afgedekt in de koelkast. 2 Voor het grillen of roosteren het gemarineerde vlees altijd even droogdeppen met keukenpapier. 3 Bestrijk het vlees met weinig olie en kruid het eventueel. Strooi er geen zout over. 4 Steek de barbecue ruim een half uur van te voren alvast aan. Gebruik hiervoor aanmaakblokjes en wacht tot het houtskool na het gloeien weer grijs is. Hygiëne

1 Gaar geroosterd vlees is mooi bruin en dichtgeschroeid. Zorg ervoor dat het vlees niet verbrandt of zwart wordt. 2 Verbrand vlees is niet alleen niet lekker, het is ook nog eens ongezond. Snijd verbrande randjes altijd van het vlees af. 3 Leg bereid vlees nooit terug op een schaal of bord waarop rauw vlees heeft gelegen. Veiligheid

1 Plaats voor de veiligheid een emmer zand in de buurt van de barbecue. 2 Een plantenspuit is handig om omhoogschietende vlammen meteen te doven. 3 Keer het vlees met een ijzeren spatel, barbecuetang of plamuurmes. Niet met een vleesvork in het vlees prikken, hierdoor kunnen vlammen ontstaan.

Meer pillen voor paarden op recept

Tot slot: slim barbecuen

Vijf soorten paardenmedicijnen zijn vanaf 1 juli niet langer vrij verkrijgbaar. Ze worden voortaan door tussenkomst van een dierenarts verstrekt.

U kunt desgewenst een deel van de barbecue afdekken met een bakplaat of met aluminiumfolie. Hierop kunt u bijvoorbeeld vlees leggen dat meer tijd nodig heeft om gaar te worden of vlees dat sneller lekt in het vuur (zoals kip). Zo voorkomt u verbranden en te grote rookontwikkeling.

Deze maatregel van het Ministerie van Landbouw vloeit voort uit Brusselse regelgeving. Het gaat om ontwormingsmiddelen, middelen tegen parasieten en schimmels, kalmeringsmiddelen en pijnstillers. Voor varkens, runderen, geiten, schapen en pluimvee gelden soortgelijke maatregelen. Medicijnen voor huisdieren hoeven niet op recept ◆

www.stienser omroeper.nl Lauwwarme pastasalade voor bij de BBQ Hoofdgerecht 35 min. 4 personen Benodigdheden

• 300 g fusilli tricolore • zout • 1 komkommer • 1 rode ui, gesnipperd • 1 rode paprika, in piepkleine stukjes • 1 bak tonijnsalade à 200 g, Johma • 4 cocktailtomaten, in dunne partjes • 4 el verse basilicum, geknipt • versgemalen peper Bereiding

• Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking in water met zout beetgaar. • Schil de komkommer, halveer hem in de lengte en schraap de zaadjes eruit. Snijd de helften nogmaals in de lengte door en snijd ze in dunne plakjes. • Giet de pasta af maar vang 1 dl van het kookwater op. Schep het opgevangen kookwater door de pasta en laat de pasta afkoelen tot lauwwarm. • Schep de komkommer, de ui, de paprika, de tonijnsalade en de helft van de bieslook erdoor. • Breng de salade op smaak met peper en zout en bestrooi met de rest van de bieslook. Lekker met ciabattabrood ◆

mmmmmmm.........

Stienser Omroeper

11


Voor opgave en informatie

Opening BronSnijder met 3 extra aanbiedingen!

braderie in Stiens op zaterdag 6 september

Ter gelegenheid van de opening van BronSnijder aan de Uniaweg 35 in Stiens. Wij zijn open op donderdag, vrijdag en zaterdag. aankoop van een laminaatvloer 1 Bij elke 10e m2 gratis

Kunt u contact opnemen met:

aankoop van gordijnen 2 Bij elke 10e meter gratis

TG PROMOTION dr. van den Bergstraat 4

aankoop van tapijt 3 Bij elke 10e meter gratis

7948 BC Nijeveen Telefoon: (0522) 474 629 Fax: (0522) 474 628

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Mobiel: (06) 53 124 868

Uniawei 35, STIENS, tel. (058) 257 41 11 W. Dijkstrastraat 6, HOLWERD tel. (0519) 561 254 Hoge Eggenweg 1, NES (AMELAND) tel. (0519) 542 426 info@bronsnijder.nl

C1000 Kooistra Voordeel Bokma Jonge Jenever

Komkommers

liter fles

2e GRATIS

12.19

9.99

Magere varkenslappen 5.28

kilo

3.49

Stroganoff lappen 7.98

kilo

0.69

per stuk

IJsbergsla

Boerenachterham 100 gram

1.75

1.19

Lays Chips diverse smaken

2e GRATIS

0.89

per krop

Witte of volkoren puntjes

5.49

Vers gesneden

per zak Ă 6 stuks

1.09

0.59

3

zakken Ă 225 gram

2.73

2.28

Friesche Vlag kwarkyoghurt diverse smaken literpak

1.65

1.29

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

12

Omroeper 31 2008  
Omroeper 31 2008  

Stienser Omroeper

Advertisement