Page 1

26 mei 2008 60e jaargang nummer 22 Uitgave: OVL Stiens Oplage: 12.320

Verschijning: elke maandag Advertenties en kopij woensdags inleveren voor 11.00 uur in de brievenbus van de Stienser Omroeper naast het Kruidvat of op het emailadres: stienseromroeper@planet.nl

Nog 1 week en dan verschijnt de Stienseromroeper ook op internet!! www.stienseromroeper.nl

Bijdrageregeling minima pagina 2

Jong???Meer dan Welkom pagina 4

De eerste plons pagina 6

Nationale Speeldag Felixwei pagina 7

Watertoezicht stiens e.o.

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser omroeper BOGtotaal: dé internetsite voor het plaatsen van Bedrijfsmatig Onroerend Goed Oprichtster en Stienser ondernemer Yvonne Sterk wil zich met een nieuwe verfrissende site - www.bogtotaal.nl - en aanpak onderscheiden van andere partijen. Elke ondernemer is in het algemeen goed op de hoogte van de waarde van onroerend goed en in de meeste gevallen prima in staat zelf te onderhandelen. Maar de belangrijkste vraag die altijd terugkomt: "Hoe krijg ik mijn aanbod onder de aandacht bij potentiële kopers zonder daar enorm veel kosten voor te maken?" BOGtotaal is het antwoord op deze vraag. BOGtotaal.nl biedt een internetplatform van hoge kwaliteit, zonder dat daar hoge jaarlijkse lidmaatschapskosten aan verbonden zijn. BOGtotaal wordt gekenmerkt door een optimale service bij "doe-het-zelf" verkoop en ver-

huur. Het plaatsen van de objecten is eenvoudig. De geboden aanvullende diensten zijn uniek te noemen. Via de site zijn alle denkbare aanvullende diensten in de vorm van een zgn. "cafetariamodel" aan te vragen. Van teksten tot foto's, van het opstellen van huurovereenkomsten tot het laten uitvoeren van bodemonderzoek en taxaties. BOGtotaal heeft hiertoe afspraken gemaakt met landelijk werkende en gerenommeerde professionele organisaties. Op BOGtotaal kan de klant zelf het aanbod plaatsen en voorzien van foto's en teksten. Iedere deelnemer beheert zijn eigen aanbod dmv een eigen account. Reacties op het aanbod komen rechtstreeks bij de aanbieder. BOGtotaal is dus geen tussenpersoon maar een "totale" dienstverlener. Meer informatie: www.bogtotaal.nl

.

Indiaas bezoek in Stiens

Winnaars Kanskaarten Tijdens "de Fryske Wike" kregen de klanten van de Stienser middenstanders kanskaarten. Nadat men zijn/haar naam op deze kaart had gezet en in de bussen van OVL had gedeponeerd, deed men mee aan de verloting van waardebonnen, die de middenstanders ter beschikking stelden. De winnaars van deze bonnen zijn geworden:

pagina 10

De Indiase Miss Sulu Kalro zal op 31 mei verschillende gehandicaptenvoorzieningen in Stiens bezoeken. Miss Sulu is directeur van het kindertehuis Bal Anand in Mumbai (India) en wil zorgboerderij Doniastate en de Winkel van Talant in dit Friese dorp graag met eigen ogen bekijken. Om zo inspiratie op te doen voor haar eigen zorgboerderij, gericht op gehandicapten in India. Wanneer de familie Haagsma uit Stiens het project Bal Anand in Mumbai bezoekt (uit

interesse maar ook omdat hun twee kinderen zijn geadopteerd vanuit Bal Anand) vertelt directeur Miss Sulu over haar plannen omtrent een nieuw op te zetten zorgboerderij in India. Akke Haagsma: “Na mijn uitleg over de praktische gang van zaken in Stiens gaat werd ze erg enthousiast en vroeg of ze naar ons Friese dorp mocht afreizen om de kunst hier af te kijken.” En natuurlijk was dat geen probleem. Daarom zal Miss Sulu op 31 mei zich op de volgende onderdelen richten: Zorg-

boerderij Doniastate, De winkel van Talant, de gehandicapten die ‘gewoon’ tussen de anderen mensen inwonen. Wat bovendien nog leuk is te vermelden: in 2007 hebben de Kerken De Hege Stins en St. Vitus tijdens het startweekend ruim € 4000 voor Bal Anand opgehaald. Bovendien gaat een derde van de opbrengst van de rommelmarkt - gehouden op 24 mei a.s. in de Hege Stins - naar deze stichting. U kunt meer informatie over de stichting vinden op: www.stichtingbalanand.nl

.

Oproep vrijwilligers voor 2e Triathlon Friesland Stiens Vorig jaar was de eerst triathlon op 30 juni een groot succes. De triathloncommissie van SV Friesland wil dit op zaterdag 28 juni a.s. proberen te evenaren. Hiervoor zijn allerlei verbeterpunten ingevoerd, o.a. de elektronische tijdregistratie, meer veiligheid op en rondom het centrum van de wisseling van de disciplines. Ook is zowel de veiligheid van het fiets- en loopparcours aangepast. Verhoging

van de veiligheid betekent o.a. ook een groter aantal benodigde vrijwilligers.Voor een gedeelte zijn de vrijwilligers ingevuld, maar de triathloncommissie heeft nog een tiental vrijwilligers nodig. Daarom bij deze een oproep aan Stienser (sport)bevolking om zich op te geven als vrijwilliger. Als taak moet u denken aan de verversingspost, het reguleren op een kruising van het verkeer etc.Voor de vrijwilligers wordt een week van te voren een

speciale avond belegd om één en ander duidelijk te maken.Verder zal er op de dag van de triathlon goed voor de vrijwilligers worden gezorgd. Ook een voordeel is dat u als vrijwilliger op de eerste rang staat en vaak direct bij het wedstrijdgebeuren bent betrokken. Opgave/info: B.Fennema Britsum (058)2571198 email: bfennema001@hetnet.nl of L.Bonnema (0518)403406 email:l.bonnema@orange.nl

.

Appelman,De Botter 8, Hallum A.H. Been, Jaarlastins 8, L’warden Bergsma, D.v.Goirlestraat 14, Cornjum Boendermaker, Barkstraat 19, Harlingen Boorsma, Hellasstrjitte 11, Stiens Bouma, Kroanenburg 2, St. Anna H.van Buiten, Wilhelminastraat 4, Marrum B.Buur-Stapert, Graldastins 10, Stiens Jan Bijma, Skriesstrjitte 33, Stiens Sita Bijma, Lege Hearewei 58, Hyum Klaas van Dijk, Ljurkstrjitte 5, Stiens M.D. Engwerda, Trompethoarn 21, Stiens Sj. Geertsma, Lutskedyk 8, Stiens Halbersma, Roptastins 19, Stiens W. Hilliger, Sythiemastrjitte 15, Hallum P.Jager, Plataanstrjitte 15, Stiens A. Kalsbeek, Wurgedyk 14, Stiens Kooistra, de Blikken 11, Stiens v.d.Laar, Dr. Wumkesstrjitte 6, Stiens A.W. Lijzinga, Hazzelnutstrjitte 7, Stiens A. Miedema, de Boskrâne 9, Stiens Miedema, N. Bildtdijk 130, Oude Bildtzijl S. Mulder, M.v. Coehoornwei 10, Britsum Sytske Nicolay, Nijlânsdyk 3, Stiens Oevering, Hynstewaed, Stiens fam. Rienks, Langedyk 2, Oude Leije M.van Seyst, Zwenkgras 51, Leeuwarden A. Siderius, Binnenhof 42, Franeker Ingrid Sloot, Noardkromp 23, Stiens M. Smit, Sixmastins 13, Stiens P.M. Stapensea, Bredyk 25, Stiens A. Tadema, Stjurmanstûn 25, Hallum A. Tasserou, Spoarbuert 2, Stiens P. Terpstra, Lautastins 2, Stiens Tiel-Groenestege, Stienzer Hegedyk 7, Stiens D. Tjepkema, It War 4, Menaam J.R. Verveld, Sixmastins 24, Stiens Y. Visser, Plataanstrjitte 1, Stiens

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! U kunt uw prijs afhalen bij Keurslagerij Brolsma aan de Langebuorren, op vertoon van een legitimatiebewijs

.


AGENDA Stiens e.o.

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

WAAR

GAAN WE NAAR TOE?

Stiens

Woensdag 28 mei 14.00-16.00 u. Straatspeeldag op de Felixwei

Vrijdag 30 mei 19.30-21.30 u. Kinderdisco in Jeugdhonk 8

Zondag 1 juni 15.30 u. Concert voor de Jeugd met Fanfarekorps Studio in de Skalm

Maandagavond 2 juni Informatieavond over borstvoeding Info: Karin v.d. Burg (058)2573561 of Bonny de Vries (058) 2570915

Dinsdag 3 juni Tweejaarlijks schoolfeest. (De Jint De Twilling en De Sprankel)

t/m 11 juli Expositie van schilder- en tekengroepen uit Britsum en Leeuwarden met als thema: Ja, Natuurlijk. In de bibliotheek. t/m 21 mei Expositie van Aukje Vellinga in Gemeentehuis Britsum

Woensdag 4 juni 14.00-16.00 u. Straatspeeldag dan komt de Bakfiets weer langs. Jelsum

Elke woensdag in mei t/m september 14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk.

Zaterdag 14 juni 20.00 u. Concert van Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op Dekema state Oude Bildtzijl

Kerkdiensten Stiens e.o. Skilhiem, Woensdag 28 mei 16.00 u. ds. M. Hulzebos Hege Stins, Gereformeerde kerk Stiens Zondag 1 juni 09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hallum 19.00 u. vesperviering St. Vitus, Hervormde gemeente Stiens Zondag 1 juni 09.30 u. ds. G.Wessels Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 1 juni 11.00 u. ds. J.F. Kroon, Beetgumermolen, H.A. Hervormde gemeente, Britsum-Cornjum-Jelsum Zondag 1 juni 09.30 u. dhr. U. Zwaga, Mantgum. Fryske tsjinst Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum Zondag 1 juni 10.00 u. ds. M.L. Beima, Leeuwarden R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 1 juni 10.15 u. Pastor I. Beverlo Woord- en Communieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden Zaterdag 31 mei 19.00 u. Pastor P. Bosma, Eucharistieviering Zondag 1 juni 10.00 u. Pastor P.Vermaat Woord- en Communieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden Zondag 1 juni 10.30 u. Pastor P. Bosma met Dominicuskoor Eucharistieviering De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zondag 1 juni 09.30 u. en 11.45 u. ds. N. van Amerom, thema: hoe kan ik stoppen met voor God te spelen? Parkkerk, baptisten gemeente J. van Scorelstraat 76 Leeuwarden Zondag 1 juni 10.00 u. br. J. v.d. Brugh, Heerenveen. Viering Avondmaal Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 1 juni 09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hallum Gereformeerde Kerk, Stiens Do. 17.00-18.00 u.Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u.Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging

Zondag 1 juni

“MEEDOEN

14.00 -17.00 u. Open huis bij Atelier Elbow aan de NieuweBildtdijk 220

Bijdrageregeling voor minima in 2008 verhoogd en uitgebreid

Veenwouden

t/m zaterdag 21 juni Di. t/m za. van 13.00 - 17.00 u. Fototentoonstelling ‘lente’ van Gjalt Dupon in de Schierstins

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 2 juni 2008. Kopij dient voor woensdag 09.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand emailadres.Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 0582574906 of via stienseromroeper@planet.nl Advertentietarieven: € 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St.Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Publicist f.l.: Guus Vries. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L.Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Stienser Omroeper

pag. 2

MET DE SAMENLEVING”

De bijdrageregeling “Meedoen met de samenleving” is in het leven geroepen om mensen met een laag inkomen te stimuleren om mee te doen aan maatschappelijke- en sportactiviteiten. Deze bijdrageregeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 uitgebreid met een vergoeding voor inwonende minderjarige kinderen in alle acht bij de Dienst aangesloten gemeenten in Noordwest Friesland. Bovendien zijn de bijdragen voor het kalenderjaar 2008 ten opzichte van de voorgaande jaren flink verhoogd. Inwoners van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland met een inkomen tot 115% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen voor deze bijdrageregeling in aanmerking komen. De regeling kent in 2008 een bijdrage per huishouden plus een bijdrage per kind om te kunnen deelnemen aan een maatschappelijke- of sportactiviteit. De bedragen zijn vastgesteld door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten en verschillen per gemeente. Onder de kosten van een maatschappelijke en/of sportactiviteit vallen bijvoorbeeld de kosten van concerten of voorstellingen, kosten van excursies of schoolreizen, de contributie van bibliotheek, sport- en/of ouderenverenigingen; of de kosten van internet- of krantabonnementen. Maar ook de kosten die voor minderjarige inwonende kinderen gemaakt worden voor bijv. zwemles of voetbalclub vallen onder dit begrip. In de folder zijn meer voorbeelden van deze kosten te vinden. Bij de loketten van de Dienst in de gemeentehuizen van alle 8 gemeenten kan vanaf heden een folder met aanvraagformulier worden opgehaald.Vanaf de website van de Dienst (www.sozawe-nw-fryslan.nl) is het aanvraagformulier te downloaden. Cliënten van de Dienst met een WWB- of IOAWuitkering krijgen deze folder met aanvraagformulier en bege-leidende brief thuisgestuurd

.

ZONDAG 1

JUNI A.S. IN DE

SKALM, AANVANG 15.30

UUR

Concert fanfarekorps Studio voor jeugd Houd je van muziek maken, maar weet je eigenlijk nog niet welk instrument je zou willen bespelen? Heb je fanfarekorps Studio wel eens in het dorp zien en horen spelen (bijvoorbeeld bij de aankomst van Sinterklaas of bij het kaatsen) en zou je ook graag mee willen doen? Op de basisscholen vertellen de muziekjuf en de muziekmeester over het muziekkorps en studeren jullie samen een liedje in over muziek maken in een korps! Het liedje heet “Allemaal blaasmuziek”. Ook fanfarekorps Studio studeert dit liedje in, zodat ze dit samen met jullie kan laten horen aan jullie vaders, moeders, broers, zussen, opa’s

en oma’s. Daarnaast spelen een aantal leerlingen van Studio samen met het korps “Het Brass ABC”. En ook speelt Studio nog een paar mooie muziekstukken voor iedereen. Jullie zijn gewend, dat we langskomen bij jullie op school en vertellen over het korps en de muziekinstrumenten. Dit jaar doen we het anders!! Op zondag 1 juni om 15.30 uur zijn alle kinderen en hun familie welkom op het “Concert voor de Jeugd” in de Skalm. Een speciaal programma voor de basisschoolkinderen. Na het concert, dat ongeveer een uur gaat duren, kun je antwoord krijgen op alle vragen die je wilt stellen. En kun je zelf een blaasinstrument bespelen

.

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert tel. 0518 418383 Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr. Thuiszorg: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Thuiszorg 0518- 41 31 06 Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr. Maatschappelijk Werk: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Maatschappelijk 058 - 213 20 00

Juni

Welkom in de Salvator

1 Hoe kan ik stoppen met voor God te spelen? Spreker: ds. Nicolas van Amerom Bijzonderheid: avondmaal! 8 Hoe kan ik mijn toekomst tegemoet treden? Spreker: Ruurd Walinga * SOS-themadienst: genezingsdienst m.m.v. Lifesong. Aanvang: 19.30 uur. Spreker: Kees Goedhart 15 Hoe ga ik wijs om met mijn geld? Spreker: Jelmer Woudstra 22 Hoe ontwikkel ik geduld? Spreker: ds. Nicolas van Amerom Zomerperiode: Overgang naar 1 dienst om 10.00 uur 29 Hoe bid ik voor mijn problemen? Spreker: ds. Nicolas van Amerom Aanvang diensten om: 9.30 en 11.45 uur! Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

www.desalvator.nl

Ingezonden

de sulveren

RINKELBEL fan dizze wike:

CDA-er Henk de Jager fynt it in goed idé om de gehandicapten harren scootmobyl mar diele te litten, liet er witte. It binne nei syn betinken dochs mar statussymboalen.

De ene helft van de wereld weet niet waarvan de andere leeft

Fansels hellet it CDA it jild leaver by kerbintichen en âlderen, want dy stimme dochs faak tradisjioniel en it is ek mar folslein de fraach at se ditsoarte fan streken oer in pear jier yn it stimhokje noch wol witte. Jild ophelje by sûne (en dus mûniche) sporters en (wetter)rékreanten is folle dreger, want dan wurdt de sa wichtige tredde helte fierstente djoer en der moat fansels ek noch jild oer bliuwe foar wer in fuotbalfjildsje om de bern yn 'e stokken te hâlden, at har âlden it net dogge. By dy stimmers moatte jo as politicus úteraard foar Sinterklaas boartsje...... Mar ik sil de Jager op gleed helpe: sa kinne 2 âlderen elts om bar ek wol in linker as rjochter steunkous drage, is in nij keunstgebit foar âlderen as statussymboal ek fierstente mâl, want der is regelmjittich oanbod fan healsliten tosken en kinne op syn minst trije âlden ek wol mei ien pispot ta, kwesje fan ôfknypen, dochs? Oer ôfknypen praten: is dat net itselde CDA, dat koartlyn soarche foar in grute weromgong fan de netto útkerings fan jonge gehandicapten yn ynstellings fan € 520,- nei € 270,- yn 'e moanne? En is dat ek net de partij, dy't no ek de oare jong gehandicapten yn 'e beurs reitsje wol mei in koarting op har dochs al lytse útkering? Mar dêr is de Grutte Lieder fansels alhiel net mandélich oan: it is noch mar it fjirde kabinet mei syn namme.

.

Ik snap no alhiel net mear, wat it CDA eigentlik foar beswieren hat tsjin de pil fan Drion: dat skeelt teminsten echt yn 'e kosten! Klaas Elgersma


Bij inlevering van deze bon

Omropperkes ✂

10% korting

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

op uw Inbetween vitrage of overgordijnen

Prijs: â‚Ź 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm.Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) â‚Ź 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Te koop Jamet vouwwagen met fietsenrek 0582571153 Schildersezel op wielen nw â‚Ź 35,- 058-2575189

Te koop aanhangwagen nieuw 750 kg ongeremd 200x125 â‚Ź 600,- Finkum. Info 06-11629499

Te huur Ameland 5 pers. stacaravan nog vrij wk 25 t/m 28 Tel. 0518-461212

Hazewindus openhaardhout reserveer alvast, afname i.o. Ferwert 0518413130

TK z.g.a.n. stacaravan blokhut+2 hokjes. Bij Bergumermeer camping DeLits Eastermar vr.pr. â‚Ź 9000,- 058-2573027

( geldig t/m 20 juni)

Te huur: Vak.bung. (6-7p) op bungalowpark Ermerzand in Erm (Drenthe) Omg: meer, strand, bos. Aanw: tennis-golfbaan, overd. zwembad, winkel restaurant en snackbar tel. 058-2573307

Bredijk 27 Stiens Tel (058) 257 11 07 Kars@colorsathome.nl

MAAIE-FEEST!

  

Deze actie is geldig van 26 t/m 31 mei 2008

BĂ´le fan de Moanne:

SPELTBÔLE,(100% spelt)

foar 1.40         ! "  #    "  $       

  "   $   % & '    " ! 

CAKE

KEURSLAGERKOOPJE

fan 3.15

foar 2.50

4 stuks

550

foar 1.35

Vinken diverse soorten, per stuk

VLEESWARENKOOPJE

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bij 150 gram gebraden rollade

ALLE SOORTEN IN DE RECLAME

SPECIAL

DONDERDAG VOORDEEL

GRATIS 100 gram hamsalade

FRUCHTE-FLANNEN fan 1.65

DINSDAG PIEKENDAG

Houthakkersteaks

BBQ bink 100 gram

230

IEDERE MAANDAG VOORDEEL

WEEKSTARTER 4 stuks samen voor

Tip van de week: Cevapcici gehakt

Runder gehakt 2 x 500 gram VRIJDAG EN ZATERDAG

295

100

3 botermalse BIEFSTUKKEN veilig en vertrouwd, samen voor

550 595

Aanbiedingen geldig van 26-5-2008 t/m 31-5-2008

fan 1.75

Brolsma, keurslager keurslagerij, BROLSMA Langebuorren 13 9051 BD Stiens Langebuorren 13, 9051 BD Stiens tel. 058-2571271 fax. 058-2575316 tel. (058) 2571271 • fax (058) 257 5316 http://www.brolsma.keurslager.nl

info@brolsma.keurslager.nl

www.brolsma.keurslager.nl

  

   . K

Stienser Omroeper

pag. 3


Gemeente GEMEENTEHUIS: Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET DE LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN ‘KLEIN LEED’ Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

RIOLERING: 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING: 0800-9009 (NUON)

BEREIKBAARHEID POLITIE: Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG. KLACHTEN/(VUIL)CONTAINERS: 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE: 058 -2100217 DIERENAMBULANCE: telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Gevonden en Verloren voorwerpen week 22 Gevonden voorwerpen Keycord van Bavaria met sleutel en knuffeltje. Verloren voorwerpen Mobiele telefoon, merk Samson E250, verloren in Stienser Bos. Zonnebril in harde koker Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Afsluiting Felixwei bij cbs De Sprankel Op woensdag 28 mei a.s. zal de Felixwei in Stiens ter hoogte van De Sprankel van 13.00 – 17.00 uur voor doorgaand verkeer worden afgesloten in verband met activiteiten in het kader van Nationale Straatspeeldag. De Nationale Straatspeeldag is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, die hiermee aandacht vraagt voor de kwetsbare positie van kinderen in het verkeer

.

Stienser Omroeper

pag. 4

eeuwarderadeel week 22

STICHTING MONUMENTENZORG LEEUWARDERADEEL Postadres: Lutskedyk 32, 9051 CM Stiens Telefoon: 058 2571735. E-mailadres: r.stavast@nhl.nl

FOTOWEDSTRIJD VOOR JONGEREN! In het kader van de Open Monumentendag 2009 schrijft de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel een fotowedstrijd uit voor de jeugd in Leeuwarderadeel in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. De opdracht is: Maak een bijzondere, niet alledaagse, creatieve foto van een monumentaal gebouw in de gemeente Leeuwarderadeel. De jurering geschiedt door de Foto- en Filmclub Leeuwarderadeel. Ingezonden foto’s doen daarna mee aan de door Stichting Open Monumentendag georganiseerde landelijke fotowedstrijd. (met instemming van de eigenaar) Meedoen? Stuur dan voor 1 juni a.s. een mailtje of briefje met je naam, adres en leeftijd naar bovenstaand adres en je ontvangt per omgaande de gegevens, voorwaarden voor deelname, een lijst van de Rijksmonumenten in de gemeente en de te winnen prijzen. Namens de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel, De secretaris, R. Stavast.

Toezicht kinderopvangvoorzieningen De per 1 januari 2005 in werking getreden nieuwe Wet Kinderopvang legt het toezicht op de kinderopvangvoorzieningen bij het college van burgemeester en wethouders. Op basis van artikel 61, lid 1, van de voornoemde wet hebben burgemeester en wethouders hiervoor per 15 mei 2008 als toezichthouder in de gemeente Leeuwarderadeel aangewezen: • Chantal de Roo-Spindelaar; • Sigrid Sluyter; • Tannete Jansen; • Yvonne Kamp; • Nienke Huizenga-Zwart; • Marit O’Connor-Verkerk; • Trientine Hagenauw; en • Harm Tuinman. De toezichthouders zijn alle acht werkzaam bij de GGD-Fryslân. Voor eventuele vragen over het vorenstaande kunt u terecht bij de sector Publiekszaken (telefoonnummer 058 - 2576635)

.

Algemene wet bestuursrecht

Nieuwe aanpak Stiens Oost

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van een of meer gemeentelijke besluiten. Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666.

De raad heeft in zijn vergadering van 15 mei 2008 besloten af te zien van het plan voor een brede integrale ontwikkeling van het gebied Stiens Oost dat projectontwikkelaar de Nieuwe Borg aan het college van B&W had voorgelegd. Dit plan voorzag in woningbouw, een mogelijkheid voor uitbreiding van kinderboerderij Doniastate, het doortrekken van de Kletsefeart naar de Feinsumerfeart, aanlegplaatsen en jachthaven, recreatieterrein met recreatiewoningen (gecombineerd met zorg), de mogelijkheid voor het realiseren van een hippisch centrum en de aanleg van een rondweg. Een belangrijk nieuw gegeven is dat de gemeente kan rekenen op de mogelijkheid voor de bouw van 350 woningen in de komende jaren. Op 16 mei 2008 hebben de wethouders wonen van Leeuwarderadeel (Gelly Visser) en Leeuwarden (Roel Sluiter) een overeenkomst getekend namens de gemeenten, over de bouw van dit aantal woningen in het plangebied Aldlân II te Stiens tot 2016. Een hoger aantal woningen, dat in het brede plan van de projectontwikkelaar over een langere periode gebouwd zou worden, blijkt niet te passen in de afspraken in regionaal verband. De raad heeft aan het college van B&W opdracht gegeven om in juni een voorstel te doen voor een wijze van aanpak van Stiens Oost, op basis van de nu bekende gegevens en de ontstane situatie. Naar verwachting kan de raad in de vergadering van 26 juni 2008 een besluit nemen over de aanpak. Op de website van de gemeente kunt u vanaf half juni het voorstel van B&W raadplegen. Dit voorstel zal ook ter inzage liggen in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

Afgegeven bouwvergunningen. • Reguliere bouwvergunning 20080023 voor het oprichten van een etage op de woning, plaatselijk bekend Helling 1 te Stiens. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080027 voor het vergroten van de woningen, plaatselijk bekend Staaslân 1 en 3 te Stiens. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080031 voor het vergroten van de woning en het bouwen van een dakopening t.b.v. een inpandig balkon in de bestaande stal, plaatselijk bekend Buerefinne 2 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 200842 voor het plaatsen van een kantoorunit voor een periode van 3 jaar, plaatselijk bekend Seerob 12 te Stiens. • Lichte bouwvergunning 20080051 voor het plaatsen van een tuinhuisje, plaatselijk bekend Lotusstrjitte 38 te Stiens

Ontvangen aanvragen: • Lichte bouwvergunning 20080051 de heer E.J. Keuning Lotusstrjitte 38 te Stiens voor het plaatsen van een tuinhuisje, plaatselijk bekend Lotusstrjitte 38 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 20080052 familie I. Fekkes Hazzelnútstrjitte 26 te Stiens voor het plaatsen van een kap op de garage/bijkeuken, plaatselijk bekend Hazzelnútstrjitte 26 te Stiens. • Lichte bouwvergunning 20080053 de heer J.H.H. Beltman Menno van Coehoornwei 22 te Britsum voor het plaatsen van een carport, plaatselijk bekend Menno van Coehoornwei 22 te Britsum.

.

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

Stiens, 26 mei 2008. J.J. Kingma, secretaris en drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.

.

De raadsgriffier, T. Rutten.

Stiens, 26 mei 2008

JONG??? Meer dan Welkom! De laatste tijd zijn er nogal wat berichten verschenen over de jongeren en de aanpak van jongeren-overlast in de gemeente. Deze berichten kwam u zoal tegen in de Stienser Omroeper maar ook in de regionale dagbladen (o.a. de Leeuwarder Courant). Van verschillende kanten ontving de gemeente daarop reacties. Een veel voorkomende vraag waarmee de gemeente, maar ook de Stichting Welzijn Middelsee (SWM) - die het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente uivoert - geconfronteerd werd is: Maar wat is nu het vervolg? Dat willen we – de gemeente en Stichting Welzijn Middelsee - in deze bijdrage graag duidelijk maken. Op voorhand willen we nog wel aangeven, dat het artikel op de gemeentepagina in de Stienser Omroeper van 21 april jl. met als titel “Jongeren en overlast”, zeker niet de suggestie wilde wekken dat alle jeugd in de gemeente overlast veroorzaakt. Integendeel zelfs, het betreft vaak kleine groepen en die vragen de meeste aandacht. Daarnaast hebben we de reeds bestaande afspraken over de aanpak van overlast nog eens onder de aandacht willen brengen. Jeugd voelt zich niet welkom in Stiens Op woensdag 21 mei jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen wethouder mevrouw G. Visser en de jonge-

renwerker van SWM, Johan Adema, over de jeugdoverlast in de gemeente en vooral over de mogelijke oplossingen om die overlast terug te dringen. In dat gesprek is geconstateerd dat het artikel over de jeugd in de Leeuwarder Courant (17 mei jl.) de nodige nuancering behoeft. In ieder geval zijn de reacties in de richting van wethouder Visser uit zijn verband gerukt. In hetzelfde gesprek zijn vervolgens afspraken gemaakt hoe nu verder te handelen. Nader onderzoek over wensen en behoeften van de jongeren. Ook is afgesproken dat gemeente en SWM verder gaan onderzoeken wat de wensen en behoeften van jongeren zijn als het om jeugdvoorzieningen in deze gemeente gaat. Hoe dit onderzoek gaat plaatsvinden daarover informeren we de jeugd op een later moment. Wat de uitkomsten zullen zijn en of de wensen gerealiseerd kunnen worden zal de toekomst moeten uitwijzen. Deze uitkomsten zullen mede een basis vormen voor de toekomstige sportontmoetingsplaats. Sportontmoetingsplaats in de gemeente. Leeuwarderadeel werkt met Het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadeel samen in het breedtesportproject GO4-Sport. Door de projectgroep van Breedtesportimpuls GO4-Sport is jaren geleden een projectaanvraag ingediend

voor het realiseren van sportontmoetingsplaatsen in de vier gemeenten. Een ‘actieve hangplek’ waar jongeren van ca. 13 tot 18 jaar elkaar ontmoeten en daarbij samen sporten. Het is een laagdrempelig project om jongeren te stimuleren en enthousiast te maken om meer te gaan bewegen. Denk aan een pannaveldje e.d. In Ferwerderadiel en Menaldumadeel zijn intussen sportontmoetingsplaatsen gerealiseerd. Voor onze gemeente moet dat nog plaatsvinden en dit staat gepland in 2009. Schoolpleinen in de gemeente. Veel schoolpleinen in onze gemeente zijn ingericht met kinderspeeltoestellen. Omdat het niet mogelijk is om in elke wijk een kinderspeelplaats te realiseren heeft het gemeentebestuur er enkele jaren geleden voor gekozen de schoolpleinen - na schooltijd - als een bovenwijkse speelvoorziening te gebruiken. Een speelvoorziening voor de kinderen in de leeftijd tot en met 13 jaar. Dus voor die kinderen die de basisschool bezoeken. Een bijkomend feit is dat ook de oudere jeugd in onze gemeente daar graag verblijft. Maar dat is niet de doelgroep voor een dergelijke voorziening. De indruk is gewekt dat er geen plek zou zijn voor de oudere jeugd. Met het volgende overzicht willen we aangeven, dat er meerdere locaties zijn waar deze jeugd elkaar

kan ontmoeten of bijvoorbeeld een balletje kan trappen. In Stiens bijvoorbeeld hebben we: • de Skatebaan en basketbalvoorziening aan de Truerderdyk; • een veldje met doelpalen nabij de Wurge (Stienzer Bos); • een veldje aan het eind van de Alexanderhôf (tegen de spoorlijn aan) • voormalig kinderspeelterrein in de wijk it Heechhôf (achter bedrijf Homburg/Hagedoarnpaad) • trapveldje (met doelpalen) aan de Griene Leane. Wat doen we op korte termijn? In de eerste plaats zal de gemeente zich inspannen om op korte termijn het bestaande trapveldje aan de Griene Leane voor een deel te verharden. Uit reacties van de jeugd is gebleken dat dit toch wel een wens is die zij graag gerealiseerd zien gaan worden. Daarbij hopen we dat de speelterreinen gebruikt worden op de manier waarvoor ze bedoeld zijn.

.

U begrijpt het wel, dit wordt vervolgd! Suggesties en ideeën zijn welkom Stichting Welzijn Middelsee Gemeentebestuur van Leeuwarderadeel


Topslager Schreiber Maandag/dinsdag

95

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Heerlijke

6 Lasagne 95 80 2 0

Hamlappen kilo voor

Roomschijven 4 voor

100 gram

Woensdag

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

3 4

95 95

Hele week Frysk Gehak 500 gram voor

Kip in Mosterdsaus

Donderdag

5

Rosso Steak 3 stuks voor

Puur rundvlees! Lekker, sne

00

l en super lekker

100 gram voor

Filet American 100 gram voor

Broodje Unique per stuk voor

Vrijdag/zaterdag Ferwerter Schnitzels met garni van spekjes, champignons en ui

Gratis

Mortadella 100 gram voor

Peper cervelaat 100 gram voor

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 31 mei 2008

Behang uit voorraad nu met 10% korting bij ons de bekende merken • Eijffinger •Voca • Noordwand •AS Creation ook voor verf bent u bij ons op het goede adres

75

295 025 125 239 165 1

Bredijk 27 Stiens Tel (058) 257 11 07 Kars@colorsathome.nl

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

STIENZER KEATSDAGEN Locatie: kaatsveld aan de Uniawei

www.kcdeboer.nl

Woensdag 4 juni 2008 16.00 u. 17.30 u. 18.30 u.

Jeugdkaatsen Darten Volleybaltoernooi

Donderdag 5 juni 2008 10.00 u.

Boeren PC Na afloop live muziek van de troubadour Rintje Kas

Vrijdag 6 juni 2008 15.30 u.

Dames Hoofdklasse, uitnodigingspartij 8 partuur. Entree gratis. Na afloop live muziek van George Twice en Graham Lowlanders Pipes & Drums

Zaterdag 7 juni 2008 10.00 u. 21.00 u.

Leeuwarderadeelpartij, gesponsord door Makelaardij Germeraad & Germeraad “Boulevard” Entree € 10,00

Zondag 8 juni 2008 12.00 u.

Heren Hoofdklasse, vrije formatiepartij, 10 partuur Entree € 8,00. Na afloop “Orkest Butterfly”

Langebuorren 2, Stiens, tel. 058-2573622 Stienser Omroeper

pag. 5


Sport

Sportpagina

agenda Zaterdag 31 mei Kaatsen (Sportcomplex It Gryn, Stiens) 11:00 u. De Stienserloop

De leden van de KC de Boer zijn weer los...

(Sportveld, Britsum) 10:00 u. Leeuwarderadeelpartij dames + heren

De winnaars van de heren van de verliezersronde waren: Anneus Oostenbrugge, Hendrik van der Meer en zijn broer Ruurd. De namen van de winnaars van de kransen: Harke, Geert, Nico, Hertha en Joan. Onder ideale weersomstandigheden de eerste leden partij van de Kc de Boer, prachtige zitballen en geweldige bovenslagen. Dankzij de inspanningen door de medewerkers van gemeente Leeuwarderadeel een bespeelbaar veld. Nog een paar weken en de Stienzer Keatsdagen staan weer voor de deur. Een mooi programma voor iedereen en houd de berichtgeving hierover in de gaten in de Stienser Omroeper

.

(Sportveld, Froubuurt/Oude Leije) 13:00 u. Federatiedei jeugd en senioren

Wie maakt er een aktie foto voor de sportpagina?

Almer Hietkamp duikt als eerste in het buitenbad van zwembad it Gryn Nadat er in de mei vakantie al ongeveer 3500 bezoekers de weg naar het zwembad hadden gevonden, werd op zaterdag 17 mei het buitenbad van it Gryn weer officieel recreatief geopend voor de bezoekers. Dit werd traditioneel via de wedstrijd “de eerste plons�gedaan. Nadat voorgaande jaren op de vrijdagavond de eerste plons werd georganiseerd werd nu de koppeling gedaan met de sponsor actie van de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) De kinderen stonden om 14.00 uur klaar, om via de zonneweide zo snel mogelijk naar het wedstrijdbad te rennen. Degene die als eerste de plons in dit bad zou doen was de winnaar voor dit jaar. Met een close finish werd Almer Hietkamp de winnaar van dit spektakel. Hij kreeg van wethouder sportzaken mevrouw Haites de wisselbeker en andere prijzen uitgereikt

.

Uitslagen jeugdkaatsen te Britsum Vrijdag 16 mei was de 1e jeugdledenwedstrijd kaatsen in Britsum. De jeugd waren verdeeld in 3 groepen. Groep 1 de jongsten kaatsten individueel. De prijzen waren voor 1e prijs Jorrit Posthumus en 2e prijs Jorrit Looijenga Groep 2 waren 5 parturen kaatsen een poule 1e prijs Alex Hofman en Sjoerd Smits 2e prijs Job Asjes en Klaas Deelstra 3e prijs Yvonne Moonen en Martin Dijkstra Groep 3 waren 3 parturen en 2 prijzen 1e prijs : Peter Moonen, Roald Bruinsma en Jitse Nicolay 2e prijs : Thymen Osinga, Menno van der Honing en Laurens Deelstra

.

De volgende wedstrijd voor de jeugd is woensdag 4 juni 16:00 uur Op de fotos de prijswinnaars van groep 2 (links) en groep 3 (rechts). Stienser Omroeper

pag. 6


Kraslotenactie hard kunststofafval Milieustraat Stiens groot succes

GOEDE

START SEIZOEN

SHOWBAND TAKOSTU

Eerste prijs tijdens concours in België Na een zeer succesvol 2007 is de Showband Takostu Stiens vol goede moed begonnen aan het seizoen 2008. Tijdens de wintermaanden is veel nieuwe muziek ingestudeerd en een compleet nieuwe show. De eerste optredens waren al in februari waar Takostu twee dagen meeliep tijdens grote carnavalsoptochten in Duitsland. Op eerste paasdag, was de Stienser showband uitgenodigd om mee te lopen in de internationale Paasoptocht in Fleuris, België. Vervolgens waren de eerste showoptredens traditiegetrouw op Koninginnedag, ’s middags tijdens de taptoe Zwolle en ’s avonds tijdens de taptoe Kampen.

Na een mooie taptoe in Heerenveen op 3 mei reisde Takostu op 11 mei, eerste pinksterdag, wederom af naar België, deze keer voor deelname aan de Internationale Mars- en Showwedstrijden Der Lage Landen in Hamont. Na haar promotie vorig jaar in Schiedam kwam Takostu voor de eerste keer uit in de topklasse, de hoogste divisie in de showbandwereld. Er werden 83,1 punten behaald, goed voor een eerste prijs. Daarmee heeft Takostu bewezen ook in de hoogste divisie mee te kunnen doen en zal de band zich de komende tijd al gaan voorbereiden aan het Wereld Muziek Concours ‘09. Op zaterdag 10 mei jl. ontvingen inwoners van de gemeenten Leeuwarderadeel, het Bildt en Menaldumadeel bij het inleveren van hun harde kunststofafval zoals oud tuinmeubilair en kinderspeelgoed of zelfs autobumpers op de milieustraat in Stiens een kraslot. In drie uur tijd werd de milieustraat door 220 auto’s bezocht! Ongeveer één op de drie bezoekers leverde grof kunststofafval in. Die bezoekers ontvingen allen een kraslot waarmee ze kans maakten op een geldprijs van € 50.000 netto. De actie was een initiatief van de gemeenten en Omrin om de inzamelmogelijkheid van hard kunststofafval onder de aandacht te brengen. Gescheiden ingezamelde harde kunststoffen kunnen worden gerecycled. Recycling brengt harde kunststoffen met milieuwinst hoogwaardig terug in de keten. Ook nadat hard kunststof zijn functie heeft vervuld blijft het een veelzijdig en bruikbaar materiaal dat gemakkelijk geschikt kan worden gemaakt voor recycling

.

Wie kweekt de hoogste zonnebloem van 2008? Zorgorganisatie Skilhiem organiseert ook dit jaar weer een zonnebloemwedstrijd. De zonnebloempitten zijn een aantal weken geleden gezaaid, en rond 21 mei uitgezet rondom Skilhiem zodat de totale omgeving van Skilhiem er in de zomer nog zonniger uit zal zien.

Afgelopen zaterdag was Takostu te gast tijdens de taptoe Kaatsheuvel en komende zaterdag zal het Stienser visitekaartje deelnemen aan de Showkorpsendag in Dordrecht. In Stiens zal Takostu haar nieuwe show voor de eerste keer tonen aan publiek tijdens de Taptoe Stiens op 28 juni a.s

.

Kinderdisco jeugdhonk 8! Op vrijdag 30 mei wordt er in jeugdhonk 8 een kinderdisco georganiseerd. De kinderdisco begint om 19.30 uur en is afgelopen om 21.30 uur. Kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. De entree van de kinderdisco is gratis.

De bewoners kunnen zich opgeven deel te nemen aan deze wedstrijd. Er zijn bewoners die de zonnebloem bij hun huis laten planten. Hierbij hebben ze hulp nodig met de verzorging om de zonnebloem zo hoog mogelijk te krijgen. Waarbij de hoogste 3 worden beloond met een leuke prijs.

dit project te begeleiden (o.a. verzorgen en meten). Misschien leuk voor u? Aanmelding kan via Welzijnsmedewerker Ingrid Moerkerk, tel.: 2576100. Of u geeft u naam en tel. door aan de receptie zodat Ingrid u kan terug bellen

Tevens zoeken we 1 of meerdere vrijwilligers die het leuk vinden

Groep 2 OBS De Jint op bezoek bij de brandweer

.

Tijdens de kinderdisco wordt er leuke muziek gedraaid door onze eigen DJ Mark. DJ Mark draait muziek van K3 t/m jump style.Verder worden er leuke spellen gedaan zoals stoelendans, limbodansen en een danswedstrijd waarmee de kinderen leuke prijzen kunnen winnen. De eerste volgende kinderdisco is op vrijdag 27 juni.

.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Margriet van der Ploeg, jeugd/jongerenwerk, Stichting Welzijn Middelsee, Tel: 058 2575220

Nationale Straatspeeldag Felixwei Het jeugd-en jongerenwerk en de Naschoolse Opvang van Stichting Welzijn Middelsee organiseren op 28 mei een grote Straatspeeldag op de Felixwei te Stiens. Hiervoor wordt de Felixwei ter hoogte van de Sprankel en Naschoolse Opvang afgesloten. Bewoners worden dan ook vriendelijk gevraagd om de hun auto’s op die middag ergens anders te parkeren. De Straatspeeldag maakt deel uit van de Nationale Straatspeeldag van Veilig Verkeer Nederland. Hiermee willen we aandacht vragen voor de kwetsbare positie van kinderen in het verkeer. Op deze dag kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar vrij op straat spelen zonder dat ze rekening moeten houden met het verkeer. Ondanks dat er een aantal vrijwilligers rondlopen, worden ouders van de jongste kinderen gevraagd om hun kinderen niet alleen naar de Straatspeeldag te sturen. De Straatspeeldag wordt om 14.00 uur geopend en duurt tot 16.00 uur. Na de opening van de Straatspeeldag zijn er op de Felixwei allerlei straatspelletjes te doen. De deelname is gratis en voor ieder kind is er gratis limonade.

.

Mocht u nog vragen hebben over de straatspeeldag dan kunt u contact opnemen met Johan Adema (jeugd- en jongerenwerker Stichting Welzijn Middelsee) tel: 058-2575220

Op dinsdagmiddag 20 mei hebben de kinderen van groep 2 van obs De Jint uit Stiens een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne in Stiens. Voor de tijd hadden de kinderen al enige informatie verkregen op school over het werk van een brandweerman. Natuurlijk kon een bezoek aan de kazerne dan ook niet uitblijven. We werden hartelijk verwelkomd door twee echte brandweermannen die

ons in de kantine het een en ander vertelden over de brandweer en waarom de brandweer zo belangrijk is. Er werd een demonstratie gegeven van het zuurstofmasker en ook konden de kinderen warmtebronnen herkennen in een donkere ruimte. Vervolgens kregen we een verkenning van de brandweerauto. Alle slangen, snoeren en gereedschappen kregen de kinderen te zien. Na een grondige

inspectie van buiten was het de beurt om ook de brandweerauto even van binnen te bekijken en er als echte brandweermannen in te rijden.Teruggekomen op de kazerne mochten de kinderen de brandweerslang in de hand nemen en gericht proberen te blussen, maar dat viel nog niet mee met zo'n harde straal. Wat een leuke en leerzame middag voor deze toekomstige brandblussers

.

Stienser Omroeper

pag. 7


F2 van DTD kampioen Na de D1 en F1,werd op 17 mei ook de F2 van DTD kampioen. Een goed voorjaar dus voor DTD. Martijn, Jordi, Roland, Matthew, Arno, Mitchell, Hessel, Chris, Jelmer, Rob en Wietze van harte gefeliciteerd.

Uitslagen Tusken Waed en Ie in Jelsum/Cornjum Op 17 mei organiseerde Jelsum/Cornjum de 2e federatiepartij van Tusken Waed en Ie, er deden 43 kinderen mee en er werd leuk gekaatst. Het weer was wat regenachtig maar dat mocht de kaatspret niet drukken. De prijzen werden aan het eind van de middag als volgt uitgereikt: Welpen: 1e prijs voor Lieuwe vd.Werff en Simone Oppedijk 2e prijs voor Hylke van Rosendal, Angela Donga en Klaske Houtsma Pupillen A: 1e prijs voor Gerrit Winkel en Fedde Akkerman Pupillen B: 1e prijs voor Annet Bierma en Ilse vd. Ploeg 2e prijs voor Andries vd.Werff en Marleen Engbrenghof Schooljongens/meisjes 1e prijs voor Folkert vd. Ploeg en Isabel Ringnalda 2e prijs voor Gradus Talsma en Ale vd. Galien Jongens/Meisjes 1e prijs voor Gert Jan Jensma en Rick Spoelstra 2e prijs voor Sjoerd de Groot en Lieuwe Ynema

.

Steffen Hansma terug bij DTD Na drie jaar vierde klas moet DTD een stap terug doen en zal het volgend seizoen uitkomen in de vijfde klas. De nacompetitie waar DTD in belande werd door Steenwijker-Boys gewonnen waardoor zij een verlenging in de vierde klas bewerkstelligden. Het afgelopen seizoen was er een van de gemiste kansen. Maar niet alleen die onbenutte kansen waren er de oorzaak van dat ze degraderen. Het is vaak een mix van diverse dingen die dan samen komen. Dan is het net een sneeuwbal die alleen maar groter wordt en stop dat dan maar eens. Het is de bekende negatieve spiraal waar men in terecht komt, vaak hoopt men dan dat het na de winterstop beter gaat. Dat ging het ook wel iets maar in de laatste wedstrijden werd de voorsprong op Oosterlittens verspeeld. Niet een leuk afscheid voor de scheidende trainer Daniel Schmidt. Maar de echte fan weet zich ook nog de twee eerste jaren onder hem te herinneren, toen werd er nacompetitie gehaald voor promotie naar de derde klas. Zo zie je maar weer dat voetbal zich niet laat voorspellen. Nog even A.Z. in gedachte nemen het afgelopen seizoen en alles is bijna nader verklaard. De niet onbekende naam Steffen Hansma komt voor de groep te staan. Seizoen 95/96 t/m 97/98 was Steffen ook al eens hoofdtrainer van DTD. Een sealant detail is dat hij de vijfde klas goed kent aangezien hij vorig seizoen Robur Harlingen trainde en de ouwe seunen rechtstreeks terug bracht in de vierde klas. Met het materiaal wat DTD op dit moment in huis heeft moet het mogelijk zijn om mee te doen voor de prijzen. Ook wat het jonge talent betreft schoppen er jongens tegen de bekende deur. Daniel gaat zijn carrière een vervolg geven bij Lemmer en wens hem daar veel succes. DTD kan genieten van een gebroken vakantie aangezien DTD - CAMBUUR op vrijdag 4 juli alweer op het programma staat. Technische staf en selectie van DTD wens ik voor het komende seizoen veel sportief succes, en met de juiste mentaliteit van allen moet dat lukken

.

Unieke actie Schoolschaatsen Leeuwarden Alle deelnemende basisscholen aan het schoolschaatsen in IJshal Leeuwarden kunnen hun leerlingen een Blij-DatIk-Glij-Abonnement aanbieden voor slechts € 5,-. Met dit abonnement kunnen alle leerlingen het hele seizoen lang plezier hebben tijdens de recreatieve uren op woensdag, zaterdag en zondag. Met deze actie wil IJshal Leeuwarden meer kinderen laten bewegen op het ijs in Leeuwarden. En de kinderen structureel met dit Friese cultuurgoed in contact brengen. Niet onbelangrijk is dat vandaag de dag de meeste kinderen te weinig bewegen. IJshal Leeuwarden draagt hier graag een steentje aan bij.We zien immers allemaal liever dat kinderen rondjes draaien dan dat ze rond worden…? Bijlage fotos 1e van welpen/pupillen 2e van schooljongens/meisjes en jongens/meisjes.

Stienser Omroeper

pag. 8

Vanaf half mei kunnen alle scholen zich weer inschrijven voor het seizoen 2008 – 2009. Meer informatie over het schoolschaatsen zie www.ijshalleeuwarden.nl

.

Radio Middelsé-DJ draait 35 uur achter elkaar door STIENS – DJ Henk Schippers van Radio Middelsé gaat vrijdag 30 en zaterdag 31 mei vijfendertig uur achter elkaar een live uitzending verzorgen. Hij gaat proberen zijn oude record van 30 uur te verbreken. Het is de derde en laatste keer dat Schippers een dergelijke marathonuitzending verzorgt. De eerste keer was in 2006.Toen draaide hij 24 uur achter elkaar door. Een van de belangrijkste redenen om het evenement te organiseren is het promoten van de lokale omroep. ,,Met zo’n actie wil ik laten zien dat het de moeite waard is om te luisteren en dat het ontzettend leuk is om radio te maken”, aldus de DJ. Tijdens de uitzending, die net als vorig jaar verzorgd wordt vanuit cultureel centrum ‘De Skalm’ in Stiens, komen een groot aantal bekende Friese artiesten langs, waaronder Griet Wiersma, Piter Wilkens, MC Remon, Gurbe Douwstra en Rintje Kas met zijn band Lays. De volledige line-up is te vinden op www.radiomiddelse.nl Henk heeft daarom besloten dat het dit jaar de laatste keer wordt. “Nog eens vijf uren er bovenop trek ik niet. Ik word een dagje ouder en het wordt tijd dat anderen het overnemen. Er zijn al ideeën om volgend jaar een soort van glazen huis-marathon te orgaSWING

IS THE

niseren met meerdere medewerkers maar daar bemoei ik me voorlopig nog even niet mee”. De marathonuitzending wordt vrijdagochtend 30 mei om 10.00 uur gestart door burgemeester Wil van den Berg van Ferwerderadeel. Vijfendertig uur later is wethouder Jaap Keizer van Leeuwarderadeel aanwezig bij de afsluiting. Radio Middelsé is de lokale omroep van Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel. De omroep is daar op de kabel te ontvangen op FM 96.1 en in de ether op FM 105.3. Er kan ook op internet worden geluisterd via de website www.radiomiddelse.nl Onder voorbehoud VRIJDAG 30 MEI 10.00 Start door burgemeester Wil v. d. Berg van Ferwerderadeel 11.00 Griet Wiersma 11.30 Piter Wilkens 15.00 Gurbe Douwstra 15.30 Rense Westra 16.30 MC Remon 20.00 Shantykoor de Koekefretters ZATERDAG 31 MEI 10.00 Rene Koster, presentator Omrop Fryslân 11.00 Kobus Algra, zanger van de Wiko’s 12.00 Wim Brons, presentator Omrop Fryslân 15.00 Rintje Kas & Lays 21.00 Afsluiting door wethouder Jaap Keizer van Leeuwarderadeel

.

THING

Luchtmachtorkest Plazatour 2008 op Dekema State Zaterdag 14 juni komt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht met het programma Swing is the Thing naar Dekemastate in Jelsum. In het eerste deel staan prachtige standards van onder meer Duke Ellington, George Gershwin en Cole Porter op het programma. Na de pauze wordt het swingen met Motown-hits en Beatles-klassiekers. Het optreden is onderdeel van de Plazatour 2008 waarbij het luchtmachtorkest in de zomermaanden optredens verzorgt op de grote buitenpodia in het hele land. Met de plazatour bevordert het Orkest de goede band tussen de Koninklijke Luchtmacht en de Nederlandse burgers. Yes Sister, Jazz Sister Te gast is close harmony trio Yes Sister, Jazz Sister. De beeldschone Eva, Mylène en Ellen nemen het publiek mee naar de muziek van The Andrew Sisters,The Three Degrees en The Supremes. Het trio is op het Conservatorium van Amsterdam ontstaan en verzorgde met succes diverse concertseries. Gast-dirigent is Frank Steeghs. Als dirigent werkte hij samen met diverse gerenommeerde solisten uit de lichte- en klassieke muziek sector zoals Margriet Eshuis, Edwin Rutten, Gé Reinders, Marco Bakker, Frits Landesbergen en Jörgen van Rijen. Kaarten en info Aanvang: 20:00 uur en de toegang is vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn te koop in de voorverkoop t/m 8 juni per bank of giro of aan de kassa tijdens openingstijden en aan de kassa van Dekema State op de dag zelf . Aan het publiek wordt aangeraden om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Meer informatie is te vinden op www.luchtmachtkapel.nl/plazatour en www.dekemastate.nl

.


Paranormale avond met Linda Bolman (St. Enigma) Dinsdagavond 10 juni 2008 Paranormale avond met Linda Bolman Zelf aktief bezig zijn deze avond! Geef je op in de winkel! Kosten €15,- beperkte deelname

vol=vol Feel Good, Smelbrêge 4 Stiens

Lekker shoppen in Stiens

Seerob 21 - 9051 VA Stiens

C1000 Kooistra Voordeel Voordeel Hooghoudt Bessenjenever literfles

9.49

7.49

Rundergehakt 3.98

kilo

2.79

1.99

Johma huzaren, rundvlees of zalmsalade

500 gram

0.69

1.29

Varkensfilet lappen kilo

5.99

8.98

gesneden en verpakt

1.19

1.45

1.19

Prei-spek of driegroenten-hamblokjes

wit of volkoren brood

1.29

bak à 500 gram

Verse Quiche taarten

Boerentarwe

Pitloze witte druiven bak à 500 gram

Hollandse trostomaten

0.89

per stuk

uit eigen oven

3.99

2.99

Pringles chips diverse soorten 3 bussen à 170 gr.

4.23

2.97

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

pag. 9


Grote schoonmaak bij Speel-O-Theek ‘Olleke Bolleke’ Het is alweer twee jaar geleden dat het speelgoed van de Speel-OTheek “Olleke Bolleke” te Stiens goed is schoongemaakt. De hoogste tijd voor weer een goede schoonmaakbeurt! De Speel-O-Theek is daarom gesloten in de week van 2 tot en met 6 juni a.s. Wij hopen, dat iedereen het speelgoed dat nu uitgeleend is, weer uiterlijk vrijdag 30 mei a.s. wil inleveren, zodat dit ook schoongemaakt kan worden. Vanaf 9 juni is de Speel-O-Theek weer voor de uitleen geopend. U bent dan weer van harte welkom. Wilt u lid worden van de Speel-O-Theek of als vrijwillig(st)er bij ons komen werken, dan bent u van harte uitgenodigd om eens aan te komen tijdens één van onze openingstijden. Iemand van de vrijwilligsters wilt u dan graag te woord staan.Nog even de openingstijden voor u op een rijtje: Maandag : 16.00 uur – 17.00 uur Woensdag : 10.00 uur – 11.00 uur Vrijdag : 19.00 uur – 20.00 uur Onze welgemeende excuses voor het ongemak

Formido stunt met Oranje-CD door Hazes

STIENS E.O.

Formido Bouwmarkt zorgt voor de ultieme Oranje sfeer en geeft haar klanten een gratis CD mee van voetbalnummers door André Hazes. De bouwmarkt kent traditioneel een verkooppiek in specifieke Oranje-producten rond elk EK en WK. Vanaf 19 mei ontvangt de Formido klant een unieke CD met maar liefst 16 Oranjenummers door André Hazes. Het is een compleet overzicht, met bijvoorbeeld de klassiekers als “Wij houden van Oranje”, “We are the Champions”, en “Nederland Oranjeland”. De CD’s zullen in de winkel worden meegegeven aan alle klanten die voor minstens €5,- besteden. “Voetbal en Hazes gaan natuurlijk geweldig samen. En we merken elke twee jaar weer dat bijvoorbeeld de oranje verf en materialen voor de bouw van tribunes niet aan te slepen zijn. Ook parasols doen het goed. Dat slaan we dus allemaal groot in. En met deze CD willen we onze klanten wat extra Oranjeplezier meegeven.Want wat is nou mooier dan met vrienden en buren voetbal te kijken en met z’n allen met Hazes mee te zingen? Dat is trouwens ook leuk tijdens de voorbereiding”, aldus Lars Atema, eigenaar Formido Stiens. De speciale Hazes CD met voetbalnummers is een initiatief van o.a. Rachel Hazes, de weduwe van André Hazes. Op een aantal nummers zingt André samen met het Nederlands Elftal. Het EK zal van 7 t/m 29 juni plaatsvinden in Oostenrijk en Zwitserland

Watertoezicht 2008

.

ZONDAG 1

JUNI

Open huis bij Atelier Elbow

.

De tulpen mogen al gekopt zijn, in Atelier Elbow aan de Nieuwebildtdijk hangen de kleurige velden nog aan de muur. In hun lichte en sfeervolle galerie met uitzicht op de zeedijk houdt het kunstenaarsechtpaar Ellen Floris en Bowe Roodbergen, alias elbow>works, zondagmiddag 1 juni a.s. open atelier. Floris is kunstfotografe. Ze haalt haar inspiratie uit haar directe woonomgeving. Haar schilderachti-

ge foto’s tonen verstilde en indrukwekkende landschappen waar het wad een centrale rol inneemt.Tijdens het open atelier kunt u ook kennismaken met haar andere werk: kleurrijke, soms bijna abstracte foto’s die de schoonheid van het alledaagse laten zien.Ook Roodbergen is kunstfotograaf, maar hij werkt uitsluitend in zwartwit. Daarnaast maakt hij sfeervolle lichtobjecten die van natuurlijke mate-

rialen zijn gemaakt. Ook zijn er andere bijzondere objecten te zien. Hij heeft oog voor het kleinste detail. Het begrip ‘minder is meer’ vind je in al zijn werk terug.Atelier Elbow, Nieuwebildtdijk 220, St. Anna. Tel. (06)14410607; info@elbowworks.nl, www.elbowworks.nl. Open: zondag 1 juni van 14-17u., daarna iedere eerste zondagmiddag van de maand

.

Ingezonden GEDEELDE SCOOTMOBIELEN Donderdag 15 mei 2008 kwam het CDA-raadslid Henk de Jager met het door de fractie gesteunde pleidooi om ouderen hun scootmobiel met anderen te laten delen. Als reden hiervoor gaf hij de kostenbesparing voor de Gemeente in de WMO, maar vooral het feit dat velen de scootmobiel niet tot weinig gebruiken en hem slechts als statussymbool hebben. Met dit idee komt de Voorzitter van de centrale Cliëntenraad van Palet op een geweldig goed gekozen moment. Vele gebruikers hebben net de nieuwe berekening van hun eigen bijdrage voor de WMO, met een flinke verhoging, in huis gekregen. Verder zal het idee de tweedeling in de samenleving slechts versterken. De Jager zal het verschil tussen een particuliere scootmobiel en een door de WMO verstrekte niet kunnen aanduiden. Evenmin of deze wordt gebruikt door een gehandicapte of door een “statusjager”. Hoe zou een burger dat dan moeten zien.Voorts is de “specialist van de

WMO” in de Gemeenteraad qua kosten slecht ingelicht. Ten eerste zou een gemiddelde scootmobiel bij deze Gemeente 7500 euro kosten. Als dat waar zou zijn kunnen er zeer grote vraagtekens geplaatst worden bij de aanbesteding voor hulpmiddelen bij de Dienst SoZaWe en is het volslagen duidelijk waarom de Gemeente geld tekort komt. Elk commercieel bedrijf met een beetje naam biedt de gemiddelde scootmobiel aan tussen de 2500 en 4000 euro. Ten tweede wordt door De Jager nergens gemeld dat elke gebruiker een eigen bijdrage dient te betalen. Die komt dus in mindering op de kosten. En in dit voorstel gaan kennelijk alle partijen de maximale bijdrage betalen voor dezelfde scootmobiel. Verder vergeet het Raadslid voor het gemak, dat voor elke voorziening een individuele indicatie dient te worden afgegeven door het CIZ (voorheen het RIO). Dus het feit dat mensen die een scootmobiel niet nodig hebben of hem nauwelijks zullen gaan gebruiken ligt al in de indicatie besloten.

Of heeft hij het vertrouwen in de kundigheid van het CIZ verloren?. Vermoedelijk baseert Henk de Jager zijn uitspraak op eigen waarneming in een verzorgingshuis. Als je daar rondloopt zie je inderdaad scootmobielen stilstaan. Gewoon vanwege het feit dat na een afstand van 35 km (in mijn persoonlijk geval 3 uur rijden) de accu’s leeg zijn. Dus ’s morgens rijden en ’s middags 4 uren (stilstaand) herladen. Kortom, het CDA zet het beleid om tot achter de voordeur te komen dus door, onder het mom van de zorgzame overheid. Ze wensen nu zelfs te bepalen of je de scootmobiel wel vaak genoeg gebruikt. Om maar niet te spreken van de enorme bureaucratische rompslomp die dit gaat geven. Dat durft een partij die de bureaucratie wenst terug te dringen voor te stellen. Een slecht, ondoordacht, en voor gebruikers duur en beledigend plan Pieter Licht, Koarnjum

.

Op het moment dat u dit artikel leest is het al weer een tijdje mooi weer geweest. Velen van u zullen hier met volle teugen van hebben genoten of genieten er nog steeds van. U kent het wel: lekker aan de waterkant zitten vissen, er lekker met de boot op uit of gewoon in eigen tuin genieten van alles wat er op en rond het water gebeurd. Helaas zijn er de afgelopen jaren ook vele ergernissen ontstaan door mensen die zich niet zo gedragen als het zou moeten of geen rekening houden met de mensen en dieren als deze op hun pad kwamen. Bij de politie zijn vorig jaar veel klachten binnengekomen over het veel te snel varen met bootjes. Door dit snelle varen ontstaan er een hoge hekgolven welke voor veel schade kunnen zorgen. Niet alleen spoelen de eieren van de in het water broedende vogels uit de nesten, ook veroorzaakt de hekgolf schade aan de aangrenzende tuinen, aangemeerde boten, steigers, bruggen en andere aan het water gelegen objecten. Tevens wekt het bij de mensen die zitten te vissen grote ergernis op omdat er geen rekening gehouden wordt met het feit dat zij hun vislijnen in het water hebben liggen. Er zijn bij de politie ook klachten binnengekomen over het feit dat er nog steeds mensen zijn die met levende aasvis aan het vissen zijn (dit is al een aantal jaren verboden!) en dat er bij heel mooi weer en een aangename watertemperatuur van de bruggen wordt afgesprongen. Dit laatste is levens gevaarlijk en kan niet vaak genoeg benoemd worden. De politie gaat ook dit jaar weer op en aan het water controleren op strafbare feiten.Met name zal er gelet worden op het snelvaren, het springen van bruggen en het vissen. Hier volgen een aantal wist u datjes waar een ieder zijn voordeel mee kan doen: VAREN Wist u dat: • Voor het varen met een motorbootje iemand minimaal 16 jaar moet zijn. • Een klein polyester-, cq rubberbootje met een buitenboordmotor van 4 PK al snel 16 tot 18 km/h! kan varen. • Voor het varen met een snelle motorboot iemand minimaal 18 jaar moet zijn. • Een snelle motorboot heb je al als de boot 20 km/h of sneller kan varen. • U voor het varen met een snelle motorboot een vaarbewijs nodig hebt. • U voor het niet hebben van een vaarbewijs een bekeuring kan krijgen van 360 euro!!

• U tevens een (1)brandblusser en voor iedere opvarende een zwemvest aan boord moet hebben als u een snelle motorboot hebt. • Een bekeuring voor het snelvaren begint bij 60 Euro en wordt hoger afhankelijk van het aantal overschreden kilometers per uur. VISSEN Wist u dat: • Voor het vissen in de wateren in en rond Stiens is een VISPAS Vereist is. Deze kan worden aangevraagd op het postkantoor en bij de plaatselijke hengelsport vereniging. • Voor jeugd onder de 14 jaar welke vist met een begeleider (bijvoorbeeld vader, moeder, oom, tante of buurman) geen vispas nodig heeft als deze begeleider in het bezit is van een vispas. • Als de jeugd onder de 14 alleen of met vriendjes vist dat hij/zij een jeugdvispas nodig heeft. • Met de KLEINE VISPAS alleen in de Dokkumer Ee en de grote kanalen gevist mag worden en dus niet in de wateren in en rondom Stiens. • Er niet met levend aas gevist mag worden. • Een bekeuring hiervoor 90 Euro kost. ZWEMMEN Wist u dat: • Het springen van bruggen LEVENSGEVAARLIJK is • Het springen van een brug een bekeuring van 90 euro kan opleveren Wij van de politie Middelsee willen graag een goede sfeer aan en op het water. Mede door ook deze zomer weer op het water aanwezig te zijn hopen wij, in samenwerking met U, dat wij hier aan kunnen bijdragen. Mocht u iets waarnemen wat volgens u niet door de beugel kan, neem dan contact met ons op via 09008844. De melding komt dan bij onze schippers terecht en zij zullen op het probleem gaan investeren. Is er direct (nood)hulp nodig dan kunt u bellen met 112. Mochten er vragen zijn dan kunt u hiervoor altijd even bij het politiebureau te Stiens langs komen. Het bureau is van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 16:30 uur geopend. Bellen mag natuurlijk ook

.

Met vriendelijke groet Henk de Bruin Politie Team Middelsee (Stiens/St Annaparochie) Taakaccenthouder milieu Tel 09008844

Ingezonden Reactie op ingezonden stuk heer Damstra (13-05-08) Als inwoner van Stiens en redelijk geïnteresseerd in de gemeentelijke politiek, kwam het idee bij mij op eens een raadsvergadering bij te willen wonen. Het betreft de vergadering op 24 april jl. Ik moet u eerlijk vertellen dat mij na die vergadering de ogen zijn opengegaan waardoor ik een behoorlijk andere kijk op het Gemeentebestuur heb gekregen. Het is onvoorstelbaar wat er daar gebeurde.Wethouder Keizer (FNP) kreeg na de opening van de vergadering het woord van de heer Ter Keurs als voorzitter van de Raadsvergadering. Hij verklaarde dat, het achteraf bezien, niet zo handig van hem was geweest om, direct na afloop, uit een besloten vergadering een en ander te vertellen aan iemand van de krant. Naar aanleiStienser Omroeper

pag. 10

ding van deze verklaring vroeg de heer Ekas (GBL) het woord. Ekas begon zijn verhaal met de vraag: “Hoe kon dit nu allemaal gebeuren”? Zijn partij had, voorafgaand aan de bewuste vergadering, voorgesteld de te behandelen punten in volle openbaarheid te bespreken. Deze mening werd niet door de andere partijen gedeeld zo werd mij daar duidelijk. Het was zelfs zo dat Gemeentebelangen door de andere partijen, inclusief de burgemeester, er op werd gewezen dat ook deze partij gehouden was aan de beslotenheid van die vergadering. Zo niet, dan zou de burgemeester gebruik maken van de van toepassing zijnde reglementen en aangifte doen bij de Officier van Justitie. Groot was dan ook de verbazing van de heer Ekas die constateerde dat wethouder Keizer deze reglementen aan zijn laars had gelapt.

Om die reden liet hij (GBL) weten geen enkel vertrouwen meer te hebben in deze wethouder. “Het is toch te gek voor woorden dat een wethouder zich niet aan de wet houdt”, vond de heer Ekas. De coalitiepartijen (CDA, PvdA en FNP) wilden natuurlijk ook hun zegje doen. Samengevat kwamen ze met:“Ja, dit had niet gemogen, maar was er nou echt iets gezegd dat deze gemeente schade heeft berokkend”? De heer De Kroon (PvdA) had twijfels over de omvang van de schade en sprak in de richting van de heer Keizer: “Het was niet handig, dus nooit weer doen”. Ook het CDA, bij monde van mevrouw Wachter, liet zich in dergelijke bewoordingen uit. “Niet meer doen en ja, zo erg is allemaal nou ook weer niet”. De heer Pot (VVD) liet zich beduidend minder mild uit.“Als je dit soort streken uit-

haalt als wethouder moet je de consequenties aanvaarden en geen excuses zoeken. Fout is fout”. De voorzitter van de Raad deed het alles af met de toezegging dat hij deze zaak zou aankaarten bij de Officier van Justitie. Wat mij die avond wel opviel dat de FNP zeer terughoudend optrad. Er was geen sprake van welke vorm van afkeuring dan ook richting de “eigen” wethouder. In mijn ogen niet terecht. Maar wie ben ik, gewone toehoorder op de publieke tribune? U zult begrijpen dat ik vind dat u, als lezer van dit ingezonden stuk, recht hebt op een eerlijk verslag. En niet een stukje als van de heer Damstra dat naar mijn idee ontzettend gekleurd was. Zo’n stuk doet geen recht aan de raadsvergadering zoals ik die heb beleefd. Wat dat betreft zou ik iedere inwoner van deze gemeente adviseren: “Ga ook

eens naar een dergelijke vergadering en overtuig u van hoe het werkelijk in elkaar steekt. Laat u niet leiden door mooie praatjes, maar neem zelf poolshoogte”. Aan u, als inwoner van deze gemeente, wil ik in ieder geval vertellen dat er in mijn ogen die avond slechts 2 partijen waren die recht deden aan de eed of belofte die bij het aanvaarden van het raadlidmaatschap wordt afgelegd. Ik doel hier op de VVD (de heer Pot) en GBL (vertegenwoordigd door de heer Ekas). De overige partijen, CDA, PvdA en FNP konden het kleppen uit een besloten raadsvergadering door de heer Keizer, wel tolereren. Dus, heer Damstra, wie “spilet der no spultsjes”?

.

P. van der Veen, Stiens


Ray’s Leathershop jassen - tassen - lederwaren - accessoires

Fred de la Bretoniere Castelijn & Beerens Bosboom Sac&Coo BK-Y by Burkely Berba Laimbock Arma Pino Faraco Offset Warmoesstraat 24, 9076 DN St. Annaparochie Tel.: 0518-400346, e-mail: info@rays-leathershop.nl

Webwinkel: www.rays-leathershop.nl

GLAScombinatie Hoekstra • glaswerk • schilderwerk • kozijnen • onderhoud Leeuwarden/Stiens (058) 288 12 21 email: gchoekstra@tiscali.nl

Reparatie:

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

• • • •

TV Audio Video Magnetron

Verkoop en montage: • Satellietsystemen • Antenne-installaties

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Nieuweweg 13C • 9073 GN Marrum tel. 0518-412682 Openingstijden: ma, di, do en vrij 16.30 - 18.00 u. wo en za 10.00 - 12.00 u.

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Stienser Omroeper

pag. 11


Op zoek naar goede opvang voor uw kind? Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan… biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- voorschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: info@welzijnmiddelsee.nl Website: www.welzijnmiddelsee.nl

Braaksma Houtbouw

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

(06) 11 91 84 98

r.kienstra9@chello.nl

* Garages * Bergingen * Blokhutten * Tuinhuisjes * Paardeboxen * Tuinhout Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

R. Kort AUTORIJSCHOOL STIENS

Aanleg Onderhoud

Nieuwsgierig?

Bestratingen Walbeschoeiingen

L

Kijk op onze vernieuwde website

www.autorijschoolkort.nl

Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Bel of kom gerust langs voor de mogelijkheden. • U komt te rijden in een Audi A3 sportback • We hebben een zeer hoog slagingspercentage behaald • Als het om kwaliteit gaat kan er maar één nr 1 zijn • Voor auto, motor, aanhanger en bromfiets • Ook vestiging vanuit Beetgumermolen.

seerob 10, stiens (058) 257 37 56 www.autorijschoolkort.nl•email:autorijschoolrkort@zonnet.nl

Tsjerkepaed 1 • Cornjum Op goede en rustige woonstand gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v., bijkeuken en berging, ligging aan de rand van het dorp met aan voorzijde vrij uitzicht.

Indeling: hal, woonkamer, provisiekelder, halfopen keuken: inrichting met inbouwapparatuur (gaskookplaat en afzuigkap), toilet, keurige volledig betegelde badkamer met douchecabine en wastafelmeubel, ruime bijkeuken met wasmachineaansluiting. Begane grond is voorzien van laminaatvloeren. 1e etage: overloop, 4 slaapkamers (alle met vaste kasten, 2 met vaste wastafel). 2e etage: via vlizotrap te bereiken ruime zolderberging (eventueel mogelijkheid voor realiseren van extra kamer). Tuin: voortuin gelegen op het oosten ± 10 x 7 m., achterplaats gelegen op het westen ± 4.5 x 4.5 m. Stenen berging van ± 3.5 x 3.5 meter.

op Onderhoud

Goed onderhouden woning met c.v. (2007). In 1994 zijn alle dakkapellen + kozijnen vernieuwd en voorzien van isolerende beglazing.Tevens is toen een nieuwe keuken geplaatst en de badkamer opnieuw betegeld.

verlaagd Eigen grond: 224 m2 In prijs Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Info: Makelaardij het Alternatief Nieuweweg 11-A 8911 LK Leeuwarden 058-2152479

www.hetalternatief.nl Stienser Omroeper

pag. 12

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

Omroeper 22 2008  
Omroeper 22 2008  

Stienser Omroeper

Advertisement