Page 1

deze week

2810

Eerste zomerfoto’s ... pagina 6

Kaatsen.. pagina 10

DTD-Cambuur... pagina 8

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Sport Club Stiens een feit Op 30 juni is de akte van oprichting van S.C. Stiens, onder toeziend oog van notaris Swart, door de voorzitters en secretarissen van v.v. Stiens en v.v. C.S.L. ondertekend. Daarmee is de laatste juridische stap gezet in het fusietraject van v.v. Stiens en v.v. C.S.L. (inclusief de jeugdafdeling C.S.C.). Beide verenigingen zijn nu formeel op 1 juli gefuseerd tot S.C. Stiens! Bij de ondertekening waren alle leden van de Fusie Onderzoeks Commissie, de Fusie Begeleidings Commissie, de KNVB en de besturen uitgenodigd. Na de ondertekening werd geproost op de nieuwe vereniging! De fusievereniging kent een zaterdags- en een zondagsafdeling met elk een standaardteam beide uitkomend in de 3e klasse KNVB. Daarnaast kent S.C. Stiens ook een enthousiaste en succesvolle dames- en jeugdafdeling.

S.C. Stiens is met circa 650 leden de grootste sportvereniging van de regio. S.C. Stiens heeft een goede accommodatie met een prachtig nieuw kunstgrasveld en kent naast het prestatie- en recreatievoetbal, ook vele gezellige activiteiten! Wil jij ook voetballen bij S.C. Stiens? Mail dan naar info@scstiens.nl of kijk op www.scstiens.nl ◆

Bedrijfskaatsen in Stiens groot succes Op zondag 4 juli jl. werd voor de negende keer in Stiens het Bedrijfskaatsen georganiseerd. Ooit begonnen als een geintje is deze jaarlijkse kaatswedstrijd uitgegroeid tot een echt spektakel, waar steeds meer bedrijven aan meedoen. Dit jaar waren er maar liefst 24 parturen die onder schitterende weersomstandigheden vol om de prijzen streden. Gelet op het enthousiasme en de reacties van de deelnemers verwacht men volgend jaar nog meer parturen.

Nieuw was dit jaar de steun van de OVL (Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel) die met een royale financiële bijdrage een perfecte barbecue mogelijk maakte voor alle deelnemers. Zulke medewerking smaakt naar meer. Hulde. Om 10.00 uur kon de voorzitter van KC de Boer, de heer Anne van Straten, tevens deel uitmakend van het prijswinnende partuur van enkele voorafgaande edities, de aanwezigen welkom heten in de kantine en die hadden er zin

in. Na de loting werd omstreeks 10.15 uur begonnen met de wedstrijd in drie klassen. Twee bij de heren en één bij de dames. In elke klasse waren acht parturen en er was voor de afvallers van de eerste omloop een verliezerronde, die tegenwoordig ook wel herkansing wordt genoemd. Elk partuur kon dus minimaal twee keer kaatsen. Vanwege het zonnige weer werd er menig zweetdruppeltje geproduceerd, maar toch was de sfeer optimaal. De organisatie had niet

al te streng gekeken naar de vertegenwoordiging namens de bedrijven, waardoor enkele “gasten” mee konden doen, maar ook hadden bedrijven een joint venture gesloten, waardoor ze ditmaal op sportief gebied samen konden wedijveren met andere bedrijven. Alle prijzen waren beschikbaar gesteld door de middenstand van Stiens, waarvoor grote dank werd uitgesproken door de pas ingestelde commissie die deze wedstrijd de komende jaren zal orga-

niseren. Tot dit jaar was het gebruikelijk dat de winnende parturen de wedstrijd voor het volgende jaar organiseerden, maar met ingang van 2011 bestaat er een heuse commissie en die bestaat uit de heren Ruurd van de Meer, Durk van der Schaaf en Haye Haijma, terwijl Anne van Straten het aanspreekpunt blijft voor KC de Boer. Zonder medewerking van deze actieve vereniging is het onmogelijk een dergelijke wedstrijd te organiseren. De dag stond onder leiding van twee scheidsrechters, nl. Jaap Adema en Piet Santema. Zij hadden een makkie, want er werd bijzonder sportief en eerlijk gekaatst. Om 16.30 uur viel de laatste slag en konden de prijzen worden uitgedeeld door Anne van Straten. Vervolg pagina 8.

www.stienser omroeper.nl

Op de foto staand vlnr: Hans de Vries, Ignarts Bakker en Annéus Oostenbrug, Auke Miedema, Oege Faber en Jouwert Terpstra. Op de voorgrond vlnr: Doety Bouma, Willy Buiteveld en Esther Bijlsma.


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

vrijdag 16 juli 20.00 -24.00u. Relax Radiocafé:

zondag 18 juli

‘Geartsje De Boer & Band’ aan de Wythusterwei 4 t/m 1 augustus Expositie in bibliotheek van amateurschilders met hun visie op leesplankje t/m 1 augustus Expositie in gemeentehuis Douwe Mattheus Hoogeveen (zoon van Meester Hoogeveen) Collecte: 27 juni t/m 4 september: Vrije periode ivm. zomervakantie

Jelsum t/m 25 juli Elke zondag van 10.30-17.30 u. Expositie van Louise Hoekstra (dierenschilderijen) in De Wynbrekker Aldlansdijk 9 t/m 31 oktober Expositie van authentieke kostuums in Dekema State t/m 12 september 13.00-17.00 u. Buiten Schilderworkshop op Dekema State t/m 11 september Zaterdagmiddags 13.30-17.00 u. Open Kerk

Hallum 17 juli 19.30 u. Ringrijden op de Mounebuorren

09.30 u. ds. B. Ramaker, Ugchelen Doopsgezinde gemeente, Stiens zondag 18 juli 09.30 u. br. M. Span. Hervormde gemeente, Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 18 juli 09.30 u. ds. M. Hulzebos, gezamenlijke zomerdienst Gereformeerde kerk, Britsum zondag 18 juli 09.30 u. ds. M. Hulzebos, gezamenlijke zomerdienst in Herv. kerk Gereformeerde kerk, Hijum zondag 18 juli 10.00 u. ds. L.H. Kwast, Leeuwarden R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 18 juli 10.15 u. Stage Pastor Frans Blom Woord- en Communieviering Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 18 juli 10.00 u. ds. E. van Duyl Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden zondag 18 juli 10.00 u. Nicolas van Amerom, Met Daniël in de leeuwenkuil. Deel 3 van de serie ‘De vier klassiekers’ Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 18 juli 09.30 u. ds. J.J. Verwey 16.30 u. ds. C.A. den Hartog (CGK) gez. dienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum diensten in Blije zondag 18 juli 11.00 u. ds. T.P. Nap 14.00 u. ds. P.J.C. Colijn Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 18 juli 09.30 u. ds. B. Ramaker, Ugchelen De Hege Stins, Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Een onbezorgde vakantie Politie Fryslân Wees alert voordat u op vakantie gaat en geef inbrekers geen kans. Veel inbraken gebeuren bij afwezigheid van de bewoner, zeker als het duidelijk is dat de bewoner voor langere tijd afwezig is. Natuurlijk probeert de politie, ook gedurende de vakantieperiodes, alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk misdrijven te voorkomen. U kunt hier zelf ook een grote bijdrage aan leveren. Waar moet u dan zoal aan denken? Om een bijdrage te leveren aan uw veiligheid, zou u onderstaande tips in overweging kunnen nemen: • Als u uw woning verlaat, al is het maar even, sluit ramen en deuren dan af. Vergeet ook de ramen en deuren op de eerste etage niet. • Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en niet vlak in de buurt van beweegbare ramen en deuren. • Berg reservesleutels op of leg ze in een kluis en doe er beslist geen label aan. • Waarschuw uw buren wanneer u weg gaat en terugkomt. • Berg opklimmateriaal zoals ladder, tuinmeubilair, altijd op of leg deze deugdelijk vast. • Laat regelmatig de post uit de brievenbus halen tijdens uw afwezigheid. • Laat uw huis eruit zien alsof u nog aanwezig bent. • Laat met behulp van schakelklokken verlichting aan- en uitgaan. • Merk en registreer uw waardevolle goederen. Voorzie deze goederen van een uniek merkteken: uw postcode en huisnummer. • Zet waardevolle goederen niet zo uitnodigend neer, dat ze vanaf buiten goed zichtbaar zijn. • Vermeld niet op uw antwoordapparaat of bijvoorbeeld Hyves en Twitter dat u weg bent. En denk ook nog even hier aan • Vertel familie en kennissen wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen. Vraag ze een beetje op te letten. • Schakel elektrische apparaten uit en sluit gas- en waterkraan af.

Hegebeintum t/m eind september 10.00-17.00 u. Textielexpositie

Meer informatie is te vinden op Op de internetsite www.slachtofferhulp.nl vindt u veel nuttige informatie, zoals lijsten met belangrijke telefonnummers voor het blokkeren van passen, checklists en tips. Op www.politiekeurmerk.nl vindt u informatie over het beveiligen van uw woning op basis van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Alde Leie/Froubuurt 18 september Reünie en Alde Leiesterdei

Het Bildt

Voor de thuisblijvers Bel altijd 1-1-2 als u in de buurt iets verdacht ziet. Noteer de kentekens van verdachte auto’s en geef deze door aan de politie. Blijf rustig. Meld uw naam, uw woonplaats en het adres waar iets aan de hand is. Op de site www.112heterdaad.nl vindt u onder andere informatie over wat u als getuige van een misdrijf wel en niet moet doen ◆

Zaterdags t/m 11 september Minnertsga, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl Kerkenpad op het Bildt

St. Annaparochie 21, 28 juli en 4 augustus Buiten Schilder-workshop op Camping de Blikvaart

Beetgum, Berlikum, Schingen

Rondtuinen in Noordwest Friesland

17 en 18 juli 10.00-18.00 u. Open tuinweekend Info (058) 2532027

Opentuinenweekend 17 en 18 juli 2010!! In verband met het voetbal dit jaar een weekend later dan u gewend bent

Holwerd

Er zijn dit weekend drie prachtige tuinen opengesteld voor publiek. Trotse tuineigenaren zullen u hartelijk ontvangen en vol trots hun tuin showen. De tuinen zijn geopend vanaf 10.00 tot 18.00 uur. Deelnemende tuinen zijn: • Jurjen en Anneke Faber, Berltsumerdyk 8,Beetgum. Hier eventueel inl. tel.058-2532027 • Sjoerdtje Quarre, Foareker Berlikum • Scipio en Coby Buisman, Wobbemaleane 4, Schingen. De tuineigenaren wensen u alvast een fijne dag toe en bieden u een unieke mogelijkheid hun tuinen op uw gemak te kunnen bezichtigen ◆

30 juli t/m 6 augustus Vakantieworkshops bij M’Atelier (www.creatief-rouwen.nl)

Leeuwarden 22 juli 20.00 u. Orgelconcert in

Koepelkerk door Piet van der Steen t/m 29 augustus Expositie ‘Vrije natuur’ van FRIA kunstenaars en Zomerprentententoonstelling over uilen in Natuurmuseum Fryslân

Veenwouden t/m 22 augustus Zomerexpositie ‘het fraaie land-

schap van de Noordelijke Friese Wouden’ door Doet Boersma in de

Colofon

Gea blijft zichzelf

Schierstins

Westhem t/m 12 september 13.30-17.00 u. Kunstobjecten

Dit is Gea. Elke woensdagmiddag doet ze leuke dingen met haar kleindochter. En wie helpt Gea ’s ochtends uit bed? Dát doet Palet.

gemaakt van Bijbels van Afke Nouta in Bartholomeustsjerke

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Stienser Omroeper

2

Het volgende nummer verschijnt op maandag 19 juli 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Tineke wellness knippen €10,- bij u thuis + € 2,50. Haarextensions synth 150,-. Echt haar €200,-. Seeduker 5a Stiens. Tel. 06-571222262

Te koop: hometrainer merk: Tunturi € 25,Lutskedyk 2 Stiens tel. 0582571273

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkrestaurateur. Specialist in Antieke klokreparaties. Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. Seedûker 5a Stiens 058-2570507 Jongemastraat 27 Bolsward 0515573414 0f 06-27230044

Overdekte caravanstalling v.a. € 110,- per jaar 06-14203024

Te huur Bungalow Eernewoude 6-8 persoons. tel. 06-20069164

Lekker shoppen in Stiens

van Harenstraat 37 St. Annaparochie

SIMMERFAKÂNSJE Deze actie is geldig van 12 t/m 17 juli 2010

Bôle fan de moanne:

VIKORNBÔLE fan 1.36

foar 1.05

WITE KOEKE fan 1.82

foar 1.45

ORANJEKOEKPUNTEN

3+1 fergees

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

28

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING

Diploma behaald in juli 2010 Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma een hele prestatie. Diploma A en certificaat Robin de Haan Timo Deinum Duncan Feenstra Ilya v/d Ploeg Femke Boersma Nadine Prins Hessel v/d Molen Femke Jansma Wytse Wagenaar Jan Douwe Zijlstra Sam Torensma Hessel Haagsma Yke v/d Meer Robin Post Berna Sjoukje Sierksma Rianne Ketellapper Gwen Regnerus Thijs de Vries Jenny Bos Mirthe Marije Douma Silke Emma Kok Rigt Osinga Wessel Lep Daan Achterberg Rick Borninckhof Ilona Dijkstra Mariska Runia Martijn Tuininga Cornelis v/d Burgh Evert Rinze Hiemstra Tjerk Venema Simen Westra Marije Knol Amber Theuns Mardoes Broere Ilse Schiphof Daauwe van Huizen Jorrit Drijfhout Cheng Yu Me Boris Betten Arjan v/d Wal Maud de Vries Diploma B Ronald Rolf Wouter Rolf Ruben de Vries Danieke Stavleu Jorrit Rodenhuis Wiebrich Kooistra Gerrit Broekens Dianthe Bruinsma Eveline Rianne Boonstra Amarens Kuipers Hidde de Meer Mitchel v/d Ven Marilee de Vries Tessa Feenstra Sippie de Boer Ji-Lin Dalstra Lisanne Haasdijk Wilco Holwerda Siemon van Sinderen Jesse van Gorsel Jouke Siesling Jente Visser Jelte Stienstra Rianne Osinga Aniek Hansma Eline Glasbergen Finn Kooistra Joeke de Graaf Jelmer Jansen Daniël Pluister Milan Overeinder Xujin Me Jannick Smid Esmee v/d Veen Hillebrand Jan Wip Ashwin Smits Egbert Bouma Marlo Lolkema Ferdinand Verbeek Allard de Vries Jeske Teunissen Jan Steenstra Judith Roorda Brian van Riet Ruben Peeters Milan Kuiper Julliët Bos Jorick v/d Heide Sander v/d Blom Danila van Damme Diploma C Beau-Lisa Bos Tabe Annema Angelina Swart Nienke van Valkenhoef Femke de Boer Irma Hiemstra Arjen Wassenaar Frank Toxopeus Giancarlo Diablo Teitsma Steyn Oosterhoff Diploma Zwemvaardigheid III Jacobien Ferwerda Marieke Sittrop Anne Berg Berber Jouta Hannah Bakker Anne-Lotte van Marrum

Kirsten Hommel Siebregje Boomsma Mathijs Larooi Jesse Schouten Naomi Smit Ilse Koster Alyssa Seerden Rixt Dotinga Ilse Post Martin Jelle Hoitsma Bram Lep Kim Bakker Hilde Hoogland Lisenka Bomas Noah v/d Toorn Sjoerd Keekstra Sanne Wassenaar Koen Tuinstra Hidde Kloetstra Simon Grijpstra Nella Feenstra Mellanie v/d Meulen Rutger Terpstra Klaas Nieuwhof Erent Blanksma Iris Kuipers Yannieck Vink Mink Berg Melwin van Dijk Anika Torensma June Kinket Tineke Veltman Emmy Looijenga Willemieke Boomsma Raymon Oostra Sido Lolkema Nico v/d Meer Remco Venema Daan van Dijk Tim v/d Mey Rijan Swart Nynke van Sinderen Meike Quarré Ivar Harms Laura Feenstra Miriam Boterhoek Owen Groeneveld Sjoerd Wagenaar Kees Verhoog Luca Sigizo Jansma

.

Maryse Brandsma Ruben René Bouma

De Wmo-adviseur, uw persoonlijk aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) zorgt namens de gemeente Leeuwarderadeel voor een persoonlijk en uitgebreid informatiepunt over de Wmo in de vorm van een Wmo-adviseur. Bij deze Wmoadviseur kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Door haar kennis van de sociale kaart en haar netwerk in de gemeente kan de Wmo-adviseur uw hulpvraag vertalen naar een passende oplossing of antwoord op uw vraag. Contactgegevens van de Wmo-adviseur in Leeuwarderadeel Jacqueline van Bruggen Telefoon: (06) 106 701 43. Email: j.vanbruggen@sozawe-nw-fryslan.nl Overzicht spreekuren Leeuwarderadeel Dorpshuis ‘De Bining’ in Koarnjum Ontmoetingscentrum ‘Britsenburgh’ in Britsum Dorpshuis ‘De Kampioen’ in Hijum Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ in Aldeleie Gemeentehuis Stiens

Dag Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag

Tijd* 9.30 - 10.30 11.00 - 12.00 10.00 - 11.00 11.30 - 12.30 15.30 - 16.30

*De spreekuren zijn zoveel mogelijk afgestemd op de activiteiten bij u in de dorpshuizen, hierin kunnen wijzigingen optreden. Houdt daarom de advertenties van de Dienst en de gemeente in de gaten. Algemeen De Dienst Telefoon:(0517) 380200. Email: wmo-adviseurs@sozawe-nw-fryslan.nl

Ambtshalve uitschrijving uit de GBA Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding: vertrokken onbekend waarheen. Dit omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaatsen van deze personen. Het gaat om: • Naam Laurens, geslachtsnaam Helder, geboortedatum 23-111982. • Naam Sarda, geslachtsnaam Narain, geboortedatum 24-061983 Bezwaarmogelijkheid Op het besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden tegen het besluit bezwaar kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel. Dit moet binnen 6 weken gebeuren. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Als bezwaar is gemaakt kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Leeuwarden, Postbus 1702 te 8901 CA Leeuwarden verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen

Ontvangen aanvragen: • Lichte bouwvergunning 20100057 voor het plaatsen van een carport, plaatselijk bekend Uniawei 23, 9051 BB te Stiens. Ontvangstdatum 02-07-2010. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20100058 voor het oprichten van een garage/bergingloods, plaatselijk bekend Skrédyk 5, 9056 LL te Koarnjum. • Lichte bouwvergunning 20100059 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Wythústerwei 13, 9051 EC te Stiens. Ontvangstdatum 06-072010. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

.

0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS

Stiens, 12 juli 2010 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Gevonden en verloren voorwerp week 28 BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

Gevonden -Wit nummerbord

.

Verloren -zwarte bril in rood etui (verloren in het zwembad) -zwarte herenbeurs met kleingeld en pasjes

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in

Oppassen voor verkoop aan de deur door rioleringsbedrijf In Friesland is momenteel een rioleringsbedrijf bezig om langs de deuren haar diensten aan te bieden. Verkopers bieden contracten aan om ontstoppingen in de riolering te verhelpen. Het bedrijf geeft aan in opdracht van of samen met de gemeente te werken. Hiervan is absoluut geen sprake. Het bedrijf is bij ons onbekend en het rioleringsbedrijf Aquario waarmee ook de gemeente Leeuwarderadeel samenwerkt adviseert inwoners om geen contracten voor de riolering af te sluiten

.

Algemene wet bestuursrecht 04

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens.Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunningen:

Sloopvergunning: • Sloopvergunning 20100054 voor het slopen van de schuur, plaatselijk bekend Nijlânsdyk 1, 9051 LL te Stiens. Verzenddatum 01-072010. Geweigerde bouwvergunning: • Lichte bouwvergunning 20100047 voor het plaatsen van een dakkapel aan beide zijden van de woning, plaatselijk bekend Wylde Seringhôf 1, 9051 SK te Stiens. Verzenddatum 0107-2010. Kapvergunning: • Voor vijf abelen achter het perceel de Tongerboutstrjitte 2, 9051EV Stiens Stiens, 12 juli 2010 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester, J.J. Kingma, secretaris

.

Ingezonden CDA

FRACTIEVOORZITTER CDA

EN BEZUINIGINGEN

In de laatste raadsvergadering ( 1 juli jl.) heeft de raad een eerste discussieronde gehouden over de onvermijdelijke bezuinigingen die op ons afkomen. De gemeente creëert inkomsten uit belastingen en krijgt jaarlijks van het Rijk 9,8 miljoen euro uit het gemeentefonds. Alle gemeenten weten dat daar flink op gekort gaat worden. De vraag is alleen hoeveel. Dat hangt ook af van welke regering we straks krijgen. We moeten rekening houden met een fikse korting en daarbij gaan we in Leeuwarderadeel op voorhand uit van ca. 600.000 euro. Dat betekent dat er gezocht moet worden om de uitgaven in te perken, omdat we als CDA het streven hebben om de belastingdruk voor de burger niet te willen verhogen. Taken Als CDA hebben we aangegeven dat er een visie moet komen op welke taken we als gemeente moeten uitvoeren, welke taken we af kunnen stoten, of zo nodig anders moeten organiseren. Zo denken wij dat gedeelten van de buitendienst of de gehele buitendienst op termijn afgestoten kan worden. Dit zal natuurlijk pas effect hebben op langere termijn, omdat wij geen ambtenaren willen ontslaan, maar bij vacatures bij de buitendienst hiervoor een vacaturestop in willen stellen. Omdat de werkzaamheden uiteraard wel uitgevoerd moeten worden, zou bv. door het inhuren van derden (zoals dit nu ook gebeurt voor het bermonderhoud) hier een grote kostenbesparing kunnen optreden. Subsidies Verder hebben we gekeken naar de subsidies. De gemeente geeft elk jaar ruim 1 miljoen euro uit aan subsidies. Dat zijn bedragen van 25 t/m 477.000 euro. Dit laatste bedrag ontvangt de welzijnsinstelling “De Skalm”. Een andere grote subsidieontvanger is bv. de bibliotheek. Deze ontvangt 210.000 euro. Als CDA hebben we de verantwoordelijke wethouders gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om op beide flink te bezuinigen. De Raad heeft de richtlijn van 25% aangegeven. Met betrekking tot de bibliotheek heeft het CDA dus niet op voorhand gezegd om de openingstijden met een dag te bekorten, maar neem dit mee in het onderzoek! Als CDA hebben we t.a.v. alle andere subsidies aangegeven dat vele kunnen worden verlaagd of zelfs stopgezet. Bij de afweging dient er steeds een toetsing te zijn met het maatschappelijk nut of zelfs op bepaalde terreinen met de wet. De financiële commissie is gekomen tot een bezuiniging van 125.000 euro. We zitten dus bij lange na nog niet op de noodzakelijke 600.000 euro. Het wordt dus tijd voor een duidelijke visie op taken en subsidies, waarbij pijnlijke ingrepen onvermijdelijk zijn. De CDA-fractie heeft tijdens de raadsvergadering de andere raadsleden opgeroepen om ook een voorbeeld te stellen. De raadsvergoeding mag wat het CDA betreft met maximaal 20% naar beneden bijgesteld worden. Dat levert een jaarlijkse besparing van 17.000 euro op. Inmiddels is gebleken, dat het CDA hier niet alleen in staat. De bezuinigingen treffen u dus niet alleen, maar ons allemaal! ◆ Jan Keuning, fractievoorzitter CDA

Vernielingen Opbrengst in Stiens In de nacht van zaterdag op zondag (4 en 5 juli) zijn er diverse vernielingen aangericht in Stiens. De laatste tijd is het bijna elk weekeinde raak in Stiens. Omstreeks 03.30 uur was het raak in de Burmaniawei en in de Pieter Jurjensstrjitte. Een drietal jongens leefde zich daar uit op goederen van anderen. Een van de drie jongens was vrij lang (1.80 m) en deze droeg een opvallende witte broek. De andere jongen was veel kleiner en droeg een blauw of groen t-shirt. De derde jongen was op de fiets. De eerste twee jongens zijn hardlopend door nat gras en struiken gelopen. De kleding van de jongens moet dus nat en smerig zijn geworden. Een van de benadeelden stelt 100 euro beschikbaar voor het achterhalen van de identiteit van deze daders. Indien u informatie heeft kunt u contact opnemen met de politie in St Annaparochie 0900 8844. Informatie zal vertrouwelijk worden behandeld ◆

In de week van 14 t/m 19 juni vond de landelijke collecte voor Maag Lever Darm Stichting plaats. In Leeuwarderadeel was de opbrengst 3222,26 euro. Een oranje toiletrol heeft dit jaar voor aandacht voor de collecte gezorgd. De kleur van het toiletpapier is uiteindelijk niet waar het omgaat. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kleur van de ontlasting wel belangrijk is. Deze kleur kan namelijk een alarmsignaal zijn voor de spijsverteringsaandoening. De Maag Lever Darm Stichting wil de strijd tegen spijsverteringsziekten aangaan met wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Zonder de bijdrage en inzet van gevers en vrijwilligers is dit onmogelijk. De Maag Lever Darm Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet. ◆

ERKENT HOBBYISME EIGEN FRACTIE.

Bij de behandeling van de kadernota 2011 gaf de fractievoorzitter van het CDA aan , dat de raadsledenvergoeding wel wat naar beneden kon. Hij ziet het raadsledenwerk als een hobby. Dat verklaart misschien een aantal missers van het CDA in het recente verleden. Hij gaat voorbij aan al die raadsleden, die ter voorbereiding van de raadsvergadering heel wat uurtjes spenderen aan het kritisch lezen van nota’s, het opzoeken van achtergrond informatie, het bijwonen van diverse vergaderingen, om op de hoogte te blijven van wat leeft in de samenleving en aan het kritisch volgen van het college. Het college moet kritisch worden gevolgd. Niet uit wantrouwen, maar omdat de raad uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles wat het college uitvoert en niet uitvoert. Deze CDA-instelling verklaart een aantal miskleunen. Alom is bekend het drama met de scholen en het dorpshuis in Britsum. De vorige CDA-wethouder hield de bevolking een worst voor door een duur onderzoek in te laten stellen naar de haalbaarheid van een “Bredeschool” in Britsum. De portefeuillehouder financiën had haar kunnen vertellen dat het plan financieel niet haalbaar was. De gemeente had niet eens geld voor normaal onderhoud van de openbare school in die plaats. Het toegezegde geld voor het dorpshuis in Britsum was niet eens opgenomen in de begroting. Ook nu nog niet! Na de “Bredeschool”- teleurstelling, ging men in Britsum opnieuw aan de slag. Om de accommodatie van het dorpshuis op peil te brengen, is een werkgroep nieuwe plannen gaan ontwikkelen in overleg met de vorige CDA-wethouder en een ambtenaar van de gemeente. In die gesprekken zijn geen toezeggingen gedaan, maar de plannen leken zo reëel, dat vanuit het gemeentehuis telefonisch werd verzocht over te gaan tot officiële planvorming. De werkgroep had het gevoel dat de vlag uit kon. Op 24 april j.l. werd de officiële subsidie aangevraagd bij de gemeente. Vanaf die tijd werd er niets meer vernomen van het college tot begin juni. Toen werd medegedeeld, dat de aanvraag op 1 juli in de raad zou worden behandeld. De inhoud van het advies van het college kreeg de werkgroep pas te horen op 24 juni. Het college stelde alleen de 50.000 euro beschikbaar die in de vorige raadsperiode al aan Britsenburgh was toegezegd. De nieuwe CDA-wethouder heeft waarschijnlijk niet de moeite genomen de portefeuille van haar voorganger goed te bestuderen, anders had ze contact gezocht met de werkgroep om aan te geven dat ze de zienswijze van haar voorgangster niet deelde! Op verzoek van de raad, na een gloedvolle inspraak van de werkgroep, kon ze alleen toezeggen dat er binnenkort nieuw overleg zal plaats vinden en dat ze de miscommunicatie betreurde. Waar ging het mis? Volgens GBL heeft de werkgroep genoeg gecommuniceerd met de gemeente. Oók de vorming van het nieuwe college heeft waarschijnlijk te weinig aandacht van de CDA-fractie gehad, want er is een college gevormd dat de plannen voor verdergaande samenwerking met de Middelsee Gemeenten niet kan waar maken. Als het in elkaar schuiven van het ambtelijk apparaat, via de zgn. algemene regeling, binnenkort op de agenda van de raad komt, kan ze alleen rekenen op de stemmen van één college partij. De heer Tjeenk Willink heeft dat zo mooi gezegd tijdens zijn persconferentie over de formatie: “Ik wil niet met jou, maar ik moet wel met jou”, om bepaalde zaken te kunnen realiseren. Dat is een gezonde houding als het gaat om het realiseren van gewenst beleid. Dan overstijg je politiek amateurisme! ◆ Meint de Haan, GBL

RADIO MIDDELSE

Stel uw vragen aan de politie Iedere tweede dinsdag van de maand is er in het radioprogramma Middelsee Aktyf zendtijd voor de politie. Afwisselend nemen teamchef Johannes Holwerda en buurtagenten Roelof Keizer, Klaas Krol en Hans Haven van respectievelijk Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Menaldumadeel, plaats achter de microfoon. Als u vragen of opmerkingen heeft die u kwijt wilt aan de politie dan kunt u deze mailen naar aktyf@radiomiddelsee.nl, dan legt presentator Hette van der Wal het voor in het eerstvolgende politie-item. Er kan ook worden ingebeld tijdens de live-uitzending van het programma, op dinsdagavond tussen 19:00 en 20:00. Op woensdag en zondagmiddag wordt Aktyf om 16:00 herhaald ◆

Sponsorruimte Op een aantal van onze programma’s is ruimte voor sponsoron. Het gaat met name om het dagprogramma Muziek & Nieuws.

Daarnaast kunnen ook programma’s als Middelsee Aktyf, De Torenvogel, Het Radiocafé, de kerkdienst en de jongerenprogramma’s worden gesponsord. Alleen bij programma’s met politieke inhoud en bij kinderprogramma’s is sponsoring niet toegestaan. Heeft u interesse om uw (bedrijfs)naam aan een van onze programma’s te verbinden? Stuur dan vrijblijvend een mail naar adverteren@radiomiddelsee.nl ◆

Stienser Omroeper

5


44EE EDITIE EDITIE 2010 2010 VOOR VOOR DE DE THUISBLIJVERS THUISBLIJVERS

Zomer in de Middelsee gemeenten De zomer is begonnen. Een heleboel mensen hebben hun koffers, tenten, caravans weer gepakt en zijn naar diverse bestemmingen vertrokken.

Maar... de thuisblijvers in Leeuwarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadiel vieren vakantie op eigen wijze. Laat het ook dit jaar weer aan ons zien. Maak een foto, verhaal, gedicht, schilderij etc. hiervan en maak kans op een leuke prijs en uiteraard een plaatsing in de Stienser Omroeper. Mail uw foto in jpeg formaat op een zo hoog mogelijke resolutie (minstens 1Mb), uw verhaal etc naar: stienseromroeper@planet.nl ◆

Als je zo'n uitzicht he bt vanuit je tuin hoef

je niet met vakantie.

Mevr. M.A. de Voogd, Stiens

Stiens. Jetske Dobma heerlijke avondzonnetje van het van nd iete gen ges Onze kat Din

Ooit gedacht dat Nederland vandaag zou winnen of dat er roze sprinkhanen bestaan? Vandaag toch echt alllemaal gezien. In de eerste helft konden we van de stress even geen voetbal meer kijken dus de buxushaag in de voortuin maar water gaan geven. En wat zat daar in de voortuin op de ietwat droge grasmat te hippen? Een roze sprinkhaan. Niet snel daarna viel de gelijkmaker tegen Brazillië! Later nog maar wat mooie foto's gemaakt van het beestje. Een mooie dag voor bijzondere verrassingen. (Na een kleine zoektocht op internet blijkt dat roze sprinkhanen erg zeldzaam zijn. Het is een soort van afwijking als albino's.) Petra Postma en Tom van Rooijen, Stiens

Musical ‘De trein’ een groot succes! Vera Adelaar exposeert in Op vrijdag 2 juli j.l. hield groep 8 van c.b.s. ‘De Sprankel’ hun eindmusical in de Hege Stins. Maar voor het zover was, is er heel veel geoefend. Elke vrijdagmiddag hebben we gezongen en scènes gespeeld van de musical:“De trein, mis ‘m niet”. Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. Om 19.30 uur begon de musical. 40 achtste–groepers deden mee en de zaal was bomvol. In de musical werd een diamant gestolen, ontsnapte een slang, werd er aan de noodrem getrokken en was er een kok die niet kon koken. Er was een prachtig decor van een trein, gemaakt door enkele ouders. Het was een geweldig optreden en bijna alles ging goed. Na het slotlied kregen alle kinderen een T-shirt met het logo van de musical en van “De Sprankel” erop. De ouders, die hebben geholpen werden bedankt en kregen een bloemetje. Aan de juffen en de meester werd het slotboek overhandigd, waarin elk kind een bladzijde over zichzelf heeft geknipt, geplakt en geschreven. Al met al was het een zeer geslaagde avond ◆ Namens alle kinderen van groep 8 van c.b.s. De Sprankel Sanne Vermeer en Anne-Lotte van Marrum

de Wynbrekker in Jelsum

Vanaf 1 augustus 2010 t/m 26 september exposeert Vera Adelaar uit Hijum in theeschenkerij “De Wynbrekker” Aldlânsdyk 9 te Jelsum haar bloemenaquarellen. In de 80-tiger jaren begon Vera te schilderen. De eerste jaren werkte zij met olieverf en maakte vooral landschappen. Later stapte zij over op de aquareltechniek en dat ligt haar bijzonder goed. Zij is een autodidact en schildert bij voorkeur bloemen. Maar in opdracht ook honden. Vanaf 1998 woonde zij samen met haar man Wout , die ook schilderde, al in Hijum. Daar werd in 2000 een schildersgroep geformeerd. Vanaf september tot april schilderden zij in groepsverband in Dorpshuis de Kampioen in Hijum elke woensdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur. In 2002 vertrokken zij naar Eede in Zeeuwsvlaanderen. Omdat zij daar konden beschikken over een ruim atelier richtten zij “De kleurencirkel” op en kwamen er wekelijks diverse groepen mensen om gezamenlijk te schilderen. Helaas overleed Wout plotseling in november 2005. Vera besloot terug te keren naar Hijum en daar werd ze door het dorp warm ontvangen. De schildersgroep is er nog steeds actief onder de bezielende leiding van Jan en Elly Bruning die destijds het stokje overnamen van Vera en Wout Verdonk. Op 25 en 26 september, tijdens de kunstroute, zal Vera zelf aanwezig zijn in de Wynbrekker om over haar werk te vertellen en uw vragen te beantwoorden. U kunt haar dan ook aan het werk zien. Het is mogelijk zich bij haar op te geven als u ook wilt komen schilderen in Hijum. De schilderochtenden zijn vanaf september/oktober tot april 2011 elke woensdagmorgen in de kleine zaal van Dorpshuis de Kampioen in Hijum. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De expositie is te bekijken op elke zondag van 10.30 uur tot 17.30 uur of na telefonische afspraak met vera ( 06-28624886) Wilt u meer informatie bel gerust! ◆ “De Wynbrekker” Aldlânsdyk 9 Jelsum, Tel.: 058-2571894

Stienser Omroeper

6


KINDEROPVANG KIN DEROP PVANG 0 - 4 jaar

Openingstijden:

Drie D rie groepen: groepen:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee SeedĂťker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

www.kidsandanimals.nl

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

ˆb babygroep a bygro e p dreumesgroep ˆ dr eumessgroep ˆˆpeutergroep peutergroep BUITENSCHOOLSE BUI TENSC CHOOLSE OPVANG OPVANG

Twee T wee groepen: groe epen: ˆ kkinderen inderen van van 4 tt/m /m 8 jjaar aar ˆ kkinderen inderen n van van 9 t/m 12 jaar Tijdens T ijdens de de bso bso doen doen wee veel veel activiteiten ac tiviteiten op de b oerderrij en in de natuur. natuurr. boerderij

8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF 8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF T tE T  tE info@kidsandanimals.nl info@k idsandanimals.nl

Onze particuliere verkoop stopt dit seizoen op 17 juli 2010

Lekker OPRUIMING • Laanbomen in container shoppen • Hagen, struiken en sierheesters • Perkplanten en Geraniums in het • Terrasplanten centrum Jaap de Jong van Stiens ad strekt zolang de voorra

LAATSTE WEEK!!!

GRATIS ZONNEBRIL

Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl Dagelijks geopend van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Aan de weg tussen Oude Leije en Vrouwbuurtstermolen Aanhangwagen aanwezig

OP STERKTE

BIJ AANKOOP VAN EEN BRIL

Stiens, It Achterbosk 1 Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z WONINGBOUWVERENIGINGEN! EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: VAKWERK COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA AT TIES, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, CV V-KETEL VER RVA ANGIN NG, HUUR EN INSTALLATIES, CV-KETEL VERVANGING, SER RV VICEDIEN NST T, VER RWAR A LEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, VERWARRADIA AT TOREN, VLOERVERWARMING, VLOER RVER V RWA AR RMING, MING, RADIATOREN, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECH HNISCHE KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, SANIT AIR, DUURZAM ME ENERGIE INSTALLATIES, SANITAIR, DUURZAME TOEP PASSINGEN, A ZO ONNETOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESUBSIDIE-AANVRAGEN N. STROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

T Telefoon elefoon e (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Stienser Omroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Vervolg Bedrijfskaatsen

Donderdag 15 juli

DTD – CAMBUUR

kaatsen (De Waaie St. Anne)

De traditionele eerste oefenwedstrijd

19.00 u. Avondledenpartij

Vrijdag 16 juli kaatsen (Kaatsveld Stiens)

21.00 u. Nachtkaatsen (De Waaie St. Anne)

19.00 u. Avondledenpartij

Zaterdag 17 juli Kaatsen (De Waaie St. Anne)

10.00 u. Jeugdpartij Federatie Barradeel e.o.

Zondag 18 juli Kaatsen (Kaatsveld Stiens)

10.00 u. KNKB jongens en meisjes pupillen

Zo midden in de WK perikelen plotseling een ander affiche, DTD - Cambuur Leeuwarden. Vrijdag 2 juli j.l. was het weer zover. De traditionele eerste oefenwedstrijd is al weer een feit. Daar voorgaande ontmoetingen de dubbele cijfers wel eens haalden was dat deze keer anders. Pas in de vijfentwintigste minuut werd er voor het eerst gescoord. Nieuweling Serhat Koç opende fraai de score. Het hard werkende middenveld van DTD moest soms een gaatje laten maar de verdediging was vaak paraat. De lange en stevige verdedigers van DTD waren de spitsen van Cambuur in de lucht veelal de baas. Het was

duidelijk te zien dat de Leeuwarder hoofdmacht nog maar net uit het zomerreces terug was. Conditie hier en daar nog niet op peil, balgevoel en ritme zorgden vaak voor onnauwkeurigheden. Kwam bij dat de temperatuur vooral in het vooravond nog dicht bij de 30 graden zat. Ondanks de WK en dat fraaie zomerweer waren er nog ruim 1000 toeschouwers. Alles was weer door de cambuur-commissie van DTD tot in de puntjes geregeld, veel lof daarvoor. Twee minuten na die eerste treffer was het alweer raak, Dave Huymans op aangeven van Serhat Koç schoot de 0 - 2 binnen. Nu ging

Er waren bij deze editie van het Bedrijfskaatsen ook bijzondere prijzen te winnen. Zo was er een prijs voor de verste bovenslag en die was bij de dames voor Aukje Wiersma. Onderhands wist zij de bovenlijn meer dan 15 meter te passeren. Bij de heren waren de verste bovenslagen voor Auke Miedema (A-klasse), 26 m voorbij de boven en voor Hedzer Wiersma (B-klasse), maar liefst 43 m voorbij de boven. De aanmoedigingsprijs was voor het partuur van Schildersbedrijf Bas Boersma, dat met stevige tegenstand eerst verloor van de latere winnaars en later van de winnaars in de herkansing. Deze inspanning werd op ludieke wijze beloond met een tas vol levensmiddelen. En natuurlijk is er in elke klasse een wisselprijs die een jaar lang in het bedrijf geshowd kan worden. De nodige fans hebben de kaatsers enorm aangemoedigd vanonder de parasol. Zonder vuvuzela’s gelukkig. Behalve boven-, buiten-, voor- en kwaadslagen waren er ook de nodige kwinkslagen om van te genieten en de mooiste was van Thijs van Dijk, die na een geweldige actie zijn maat toeriep: “Ast tsien kilo lichter west hiest, dan hie ik dy no even optild.” Al met al een geweldige dag en iets voor alle bedrijven om volgend jaar naar uit te zien en voor te “trainen” op personeelsfeestjes of zo. De afsluitende barbecue was geweldig en het bleef nog heel lang gezellig op het altijd “smûke” kaatsveld. Dank aan de organisatie en de OVL. De volledige uitslag: Heren A-klasse: 1e prijs: Plafond Wereld: Oege Faber, Auke Miedema en Jouwert Terpstra 2e prijs: Eatcorner Pieter Jelles: Cor Santema, Michel Terpstra en Jaco Hiemstra A-klasse herkansing: 1e prijs: A. Faber bv: Aant van der Zee, Nico Woudwijk en Anne van Straten 2e prijs: Friese Computerservice: Murk Kooistra, Chris Terwijn en Gerke Draaistra Heren B-klasse: 1e prijs: Cramm Yachting: Ignarts Bakker, Hans de Vries en Annéus Oostenbrug 2e prijs: Bijland Bouw & Thijs van Dijk Advies: Johannes Keestra, Thijs van Dijk en Sieb Klaas Bijland B-klasse herkansing: 1e prijs: ABN-Amro: Johan van der Molen, Hedzer Wiersma en Simon Spriensma 2e prijs: Homburg: Sido Kloosterman, Haye Snijder en stagebegeleider Paulus Zeinstra Dames: 1e prijs: ABN-Amro: Willy Buiteveld, Esther Bijlsma en Doety Bouma 2e prijs: Rijwielhandel Jelle Dijkstra: Houkje Bokma, Ilona Leenmeijer en Antje Hayma Dames-herkansing: 1e prijs: De Friesland Zorgverzekeraar: Bea de Jong, Aukje Bijlsma en Aukje Wiersma 2e prijs: Reisbureau Holland International & No Problem: Jantina van der Veen, Tanja van der Zee en Maureen Faber. Bedrijven die buiten de prijzen vielen waren: Haan Reklame, Timmeren Onderhoudsbedrijf Haijma, Aannemingsbedrijf Friso, Schildersbedrijf Bas Boersma, NDC-Mediagroep, Herman Gaarman Reclame, Pedicure Tineke, Nynke Edelsmid, Haarmode Restyle en nog twee sportverenigingen: CSL en KC de Boer ◆

het dan wel even erg snel. Tien minuten later weer opaangeven van Serhat Koç schoot good old Mark de Vries Cambuur naar een 0 - 3 voorsprong. Even werd er achterin overleg gevoerd bij DTD, als dat heeft geholpen zal men nooit achterhalen maar het zat vanaf moment wel dicht achterin bij DTD. De thuisclub was aanvallend zeker niet ongevaarlijk. Met de technische jongens als Steffen en Peter Jan in de spits hadden de verdedigers van Cambuur het regelmatig lastig. Steffen kreeg een grote kans om voor DTD de score te openen maar schoot naast. Toch kwam die verdiende treffer voor DTD. Peter Jan komt vrij voor de keeper en drie minuten na de 0 - 3 verkleind DTD de achterstand. Deze voor DTD nette 1 - 3 tussenstand was ook gelijk de ruststand. Het leek wel een groot familiefeest in

Stienser Omroeper

8

de rust, veel lachende gezichten, gezellige livemuziek en men kwam niets te kort wat betreft versnaperingen. Na de pauze had Stanley Menzo zeven man gewisseld. En het waren niet de minsten die fris hun opwachting maakten. Sandor van der Heide, Kevin Diaz, Oguzhan Türk en Nassir Maachi om maar een paar te noemen. Sandor v/d Heide trof doel met schitterend doelpunt, stijf, hard en hoog in het kruis. In de achtenvijftigste minuut maakte Bob Schepers de laatste voor Cambuur 1 – 5. In het resterende half uur was Cambuur niet bij machte om DTD de duimschroeven aan te draaien. Trainer Steffen Hansma ging nu ook aan het wisselen en zo duurde het even voor er weer wat lijnen zichtbaar werden. Mede

door uitstekend keeperswerk en een hardwerkend DTD bleef het bij 1 - 5. In de slotfase was DTD nog dichtbij een tweede treffer maar Cambuur vond het zo wel genoeg.

Reddingsbrigade Stiens: succesvolle examens Zwemmend Redden

Het was weer een zeer onderhouden pot voetbal in een ongedwongen sfeer zoals we gewend zijn in Jelsum. Bij het ter perse gaan van deze Stienser Omroeper is intussen bekend of u allen afgelopen zondagavond uitbundig of wat meer ingehouden bent geweest. Buiten dat was het totale WK circus incluis DTD - Cambuur weer veel reclame voor een sport waar zo velen plezier aan beleven. Ik zie u vast komend seizoen in en rond de velden, wens u vast een fijne vakantie en een sportief nieuw seizoen. Getekend ook een liefhebber ◆

Allen zijn geslaagd! Een geweldig resultaat. Myrthe de Jager, Danielle Dijkhuizen en Anita van der Velde hebben het diploma Zwemmend Redden Binnenwater B behaald. Dit is het hoogst mogelijk haalbare diploma Zwemmend Redden. Wendy Bloemsma en Marten Huizenga zijn geslaagd voor het examen Zwemmend Redden Binnenwater A. Dit diploma is tevens geldig als startkwalificatie voor het werken als toezichthouder in een zwembad.

Op woensdag 30 juni en maandag 5 juli hebben een vijftal leden van Reddingsbrigade Stiens deelgenomen aan examens Zwemmend Redden.

Na de zomervakantie start Reddingsbrigade Stiens weer met cursussen Zwemmend Redden. Iedereen in het bezit van een regulier zwemdiploma A en B kan hier aan deelnemen. Ga voor meer informatie naar www.reddingsbrigadestiens.nl Op zaterdag 4 september zal Reddingsbrigade Stiens aanwezig zijn op de Braderie. Medewerkers van Reddingsbrigade Stiens geven dan informatie over het cursusaanbod, activiteiten in het kader van Zwemmend – en Varend Redden, sport en trimzwemmen. Ook informatie over veiligheid in -, op - en om het water kan hier worden ingewonnen ◆


Voegbedrijf Braaksma Uw Partner voor Automatisering Computers - Notebooks - Randapparatuur - Reparatie & Onderhoud

ENGELSESTRAAT 50A LEEUWARDEN T (058) 213 40 50 F (058) 213 00 64 E INFO@CS2000.NL

voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

WWW.CS2000.NL

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

  

  

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

        

   

I n f o PLEIN Werkplein MartiniHĂťs in Franeker

Werkzoekenden

Juli 2010

Het Werkplein MartiniHĂťs is de plaats waar mensen zich laten inschrijven voor werk. Dit kan zijn omdat men is ontslagen, doordat het bedrijf failliet

is gegaan of er niet voldoende werk meer is voor de werknemers of omdat iemand werk zoekt in een geheel andere branche. Regelmatig organiseert het Werkplein MartiniHĂťs voor deze mensen avonden om hen te informeren over de beschikbare vacatures. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook ondernemers en uitzendbureaus uitgenodigd. De ondernemers geven aan de werkzoekenden meer informatie over de beschikbare vacatures binnen hun bedrijf. De uitzendbureaus zijn aanwezig om met de werkzoekenden ĂŠn de werkgevers de bij hen ingeschreven vacatures uit te wisselen ĂŠn contacten te leggen.

Heeft u een hulpvraag? Neem eens een kijkje op Regelhulp! Sinds juni 2010 is de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) aangesloten bij www. regelhulp.nl. Regelhulp is een landelijk webloket van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om u te informeren over waar u met een hulpvraag terecht kan. Regelhulp geeft u via uw postcode op een overzichtelijke manier informatie over het diverse

aanbod van verschillende organisaties en gemeenten op het gebied van zorg, hulp en inkomen. Als u via www.regelhulp.nl met uw hulpvraag uitkomt bij de Dienst, kunt u een contactaanvraag indienen bij de Dienst. De Wmo-adviseur of casemanager in uw gemeente neemt dan contact met u op.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkgevers en uitzendbureaus Het Werkplein MartiniHĂťs is niet alleen een punt waar werkzoekenden terecht kunnen met hun vragen, maar ook de werkgevers. Er zijn veel onderwerpen en vragen waar het werkgeversteam MartiniHĂťs de ondernemer mee kan helpen. Bijvoorbeeld: de regelgeving verandert steeds; kunt u mij informeren over de actuele stand van zaken? Ik vind het moeilijk om het juiste personeel te werven en daar gesprekken mee te voeren, kunt u mij daarmee helpen? Een werkgever kan vacatures bij het werkgeversteam uitzetten. Voordeel hiervan is: gratis dienstverlening en het werkgeversteam neemt een heel stuk ‘voorwerk’ uit handen van de werkgever en de vacatures worden geplaatst op de internetsite www.werk.nl. Kortom het werkgeversteam is naast een professionele gesprekspartner waar het gaat om HRM zaken ook de instantie om personeel te vinden.

MartiniHĂťs een waardevolle aanvulling is en zeker loont.

Belangstelling? Hebt u belangstelling voor een contactavond waar u als werkzoekende, uitzendorganisatie of ondernemer terecht kunt met uw vragen? uitzendavonden: - dinsdagavond 17 augustus, 21 september en 9 november van 18.30- 20.00 uur; - ondernemersavond op dinsdagavond 14 september a.s. vanaf 19.30 uur; - landelijke banenmarkt op donderdag 7 oktober a.s. (precieze tijden volgen via deze rubriek). Alle activiteiten vinden plaats in het Werkplein MartiniHĂťs, Sint Martiniplantsoen 12, 8801 LK Franeker. Noteert u deze alvast in uw agenda!

Wilt u meer informatie?

U kunt bellen met het Werkgeversteam De boodschap naar de ondernemers is tel. (0517) 789576 of e-mail: werkdat inzet van de dienstverlening voor pleinmartinihus@uwv.nl. werving en selectie van het Werkplein

juli 2010 gewijzigd Wij- en bijstandsbedragen per 1 2010 verhoogd.

per 1 juli De WIJ- en bijstandsnormen zijn e uitkering is per 1 juli 2010, zijnd g assin Hoe hoog de voor u van toep n en op (www.sozawe-nw-fryslan.nl) leze kunt u op de site van de Dienst s. ehui eent gem het in tten loke de posters bij de Dienstverlenings

Nog vragen? Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de volgende telefoonummers en/of e-mailadressen.

Informatie Werk en Inkomen Voor vragen over werk en inkomen (Wet Werk en Bijstand, minimaregelingen en projecten). Op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: • Werkplein MartinHÝs 0517 - 789570 • het Bildt 0518 - 409275 • Ferwerderadiel 0518 - 418862 • Franekeradeel* 0517 - 380361 • Harlingen 0517 - 492260 • Leeuwarderadeel 058 - 2576633 • Menaldumadeel 0518 - 452914 • Terschelling 0562 - 446234 • Vlieland 0562 - 452713 • e-mail: info@sozawe-nw-fryslan.nl * loket open van 8.30 - 12.00 uur

Informatie Wmo Voor vragen over Wmovoorzieningen: Tel.nr. 0517-380200 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). E-mail: info-wmo@sozawe-nw-fryslan.nl

w w w. s o z a w e - n w - f r y s l a n . n l

Stienser Omroeper

9


De Jint uit Stiens wint provinciaal schoolkampioenschap kaatsen

Nanne, Edser en Kevin Jordi winnen NK bij pupillenjongens In navolging van het meisjespartuur heeft ook het pupillenjongenspartuur van Kaatsclub de Boer uit Stiens zaterdag 3 juli beslag weten te leggen op de NK-titel. Een geweldig succes! Voor de pupillenjongens betekende het zelfs een prolongatie. Vorig jaar won Kevin Jordi Hiemstra nog met zijn maten Laas Pieter van Straten en Gerrit Winkel, nu deed hij dat met de broertjes Edser en Nanne Rijpstra.

Op woensdag 30 juni hebben de kaatsers Kevin Jordi Hiemstra, Jildou Felkers en Niels Pijper namens basisschool De Jint op Sonnenborgh in Leeuwarden het Provinciaal Kaatskampioenschap bij de jongens gewonnen. Jildou Felkers kaatst normaal bij de meisjes, maar mocht met dispensatie in de jongenscategorie uitkomen. Dit is een mogelijkheid om toch een partuur te kunnen formeren. Het was de eerste keer in de 50 jarige geschiedenis van het schoolkaatsen dat een meisje aan het eind van de dag in de jongenscategorie met de krans om de nek van het veld kon stappen. Een primeur dus! Er stonden 18 parturen op de lijst waarbij voorronden in de eigen gemeente eerder hadden bepaald welke scholen op Sonnenborgh mochten kaatsen. Vanuit Stiens deed naast De Jint ook nog de Twilling

Pearkekeatsen Britsum Zaterdag 3 juli is er op het kaatsveld van Britsum, onder tropische omstandigheden, gekaatst om de eer en glorie van de traditionele Woninginrichting Kars kaatspartij. Pearke keatsen heeft zo zijn eigen regels, er wordt gekaatst met een luchtbal en de heer mag niet zijn opslagbal op de dame richten. Dit alles levert een mooi schouwspel op met veel tussenspel en vele capriolen. De meest leuke samenstellingen van de tweetallen zie je die dag, een beppe met kleinzoon, buurman en buurvrouw, dorpsgenoten en echtparen. Jammer dat de deelname een beetje tegen viel maar volgend jaar weer een kans. De uitslag was: A Klasse 1 e prijs Aukje Wiersma en Harmen Jan Wijnsma 2 e prijs Ingrid Kuipers en Sido van der Heide B Klasse 1 e prijs Betty Terpstra en Michel Terpstra 2 e prijs Dineke Hamstra en Cor Nicolay 3 e prijs Janet Sinnema en Martin Sinnema ◆ Stienser Omroeper

10

mee. Hiervoor kaatsten Niels van der Kooi, Edser Rijpstra en Nanne Rijpstra. In de eerste omloop moest de Twilling tegen de M.J. Tamsmaskoalle uit Tzummarum uitkomen. Die school bleek net iets te sterk. De Jint moest in hun eerste partij aantreden tegen De Opslach uit Arum. Dit is een sterk partuur, maar Stiens toonde zich deze dag nog sterker. Vooral de opslag van Stiens liep als een trein. Kevin Jordi bestookte het perk met gevarieerde snoeiharde wegdraaiende ballen en de torenhoge opslagballen van Jildou vielen in het achterperk zomaar naar beneden. De perkspelers hadden het er zichtbaar maar moeilijk mee. Op een stand van 5 - 3 en 6 - 4 plaatste De Jint zich verdiend voor de tweede ronde. Daar moesten ze tegen de JCP Salverdaskoalle uit Wons kaatsen. Die school kon weinig uitrichten en verloor met 5 - 0 en 6 - 4. Door een staand nummer

werd vervolgens de halve finale bereikt. In de halve finale was De Fûgelsang uit Berlikum de tegenstander. Die school kaatste met hun volledige afdelingspartuur en die jongens waren dus goed ingespeeld. Het begin ging gelijk op, maar toen nam De Jint het heft in handen met name weer door de goede opslag. Deze partij vond op 5 - 3 en 6 - 4 zijn beslag. De Fûgelsang behaalde hierdoor de 3e prijs. In de finale was De Eker uit Anjum de tegenstander. In dit partuur zitten twee goede KNKB kaatsers die normaal in de A-klasse spelen. De wedstrijd werd in feite een kopie van de halve finale, want de prima opslag van Kevin Jordi en Jildou was weer een geducht wapen. Met ondersteuning in het tussenspel van Niels werd ook deze school met 5 - 3 en 6 - 2 aan de zegekar gebonden en gingen de fraaie kransen verdiend naar Stiens ◆

Federatie Tusken Waed en Ie in Ferwert

Het Nederlands Kampioenschap, ook wel de bond genoemd, werd in Tzummarum gehouden. Er stonden voor dit NK maar liefst 35 afdelingsparturen op de wedstrijdlijst. Stiens zat hoog in die lijst en dat betekende, dat indien men tot de finale zou doordringen, er maar liefst zes keer gekaatst moest worden. Dat is vooral op een NK fysiek en mentaal geen kleinigheid! Stiens, na drie afdelingsoverwinningen als favoriet gestart, kon in de eerste omloop rustig in de dag groeien. Tegenstander Raerd bleek niet in staat potten te breken en met een schone telegraaf (5 - 0 en 6 - 0) werd dit partuur naar huis gestuurd. Hierna wachtte Cornwerd met sterke man Klaas Pier Folkertsma. De Stiensers hielden “het koppie” er goed bij en dat leverde een 5 - 1 en 6 - 0 zege op. In de derde omloop zou men scherp moeten kaatsen, want hier troffen de Stienser boys Anjum met Wieger Nutte Visser en Wiebe Dijkstra. Dat zijn twee voor de A-klasse geselecteerde KNKB-kaatsers. En Stiens had het er maar moeilijk mee, want het liep vanaf het begin heel stroef. Zomaar stond men een spel achter. Het werd door te knokken weer gelijk, maar de tegenstand bleef taai. Zo taai dat er op een gegeven moment een 5 - 2 achterstand aan de telegraaf werd aangegeven. Uitschakeling dreigde! Echter, het werd het keerpunt in de wedstrijd. Bij Anjum liet Wieger Nutte Visser, mogelijk vanwege de warmte en de toegenomen druk het wat afweten en als een prooidier sloeg Stiens toe. Edser, Kevin Jordi en Nanne gingen ontspanner kaatsen en prachtige zitballen werden afgewisseld met fraaie bovenslagen. In sneltreinvaart werd de achterstand ingelopen en op 5 - 5 was het erop en erover, want met een schoon laatste eerst werd de zege veilig gesteld. Het was Nanne die met sterk tussenspel de laatste puntjes aan de telegraaf kaatste. Op de vierde lijst heette het afdelingspartuur van SexbierumPietersburen de tegenstander. Deze partij werd met meer controle gespeeld. Telkens behield Stiens het initiatief en op 5 - 2 en 6 - 4 werd probleemloos de winst gegrepen. Hierna zou men vol aan de bak moeten, want de volgende opponent heette Tzummarum. Dit partuur speelde een thuiswedstrijd. Met veel publiek uit eigen dorp zou dat een adembenemende kraker worden. Stiens begon sterk en nam door degelijk te kaatsen een 3 - 1 voorsprong. Tzummarum kwam goed terug en op 3 - 2 en 6 - 6 plaatste Kevin Jordi zijn opslagbal op het touw. Pech voor Stiens en geluk voor Tzummarum. Het betekende 3 - 3 in plaats van een 4 - 2 voorsprong. Hierna ging het om en om met de bordjes tot 5 - 5. Het laatste eerst zou dus de beslissing moeten brengen. De spanning was in en rond het veld volop voelbaar. Tzummarum nam vervolgens brutaal en 6-0 voorsprong in punten en uitschakeling voor Stiens dreigde opnieuw. Twee missers van Nick Leistra aan de opslag en een bovenslag van Kevin Jordi bracht de 5 - 5 en 6 - 6 aan de telegraaf. De kansen waren weer in evenwicht. Het werd muis en muisstil. Bij de volgende bal wist

Op woensdag 30 juni vond de 3e en laatste afdelingswedstrijd plaats van Federatie Tusken Waed en Ie. Het begon om 16 uur in Ferwert en het was prachtig mooi weer. Aan het eind van de dag werden de dagprijzen als volgt verdeeld: welpen meisjes: 1e prijs voor Jannica vd. Ploeg, 2e prijs voor Martine de Boer beide Stiens. welpen jongens: 1e prijs voor Oude Leije met Hidde Zijlstra en Fabian Cuperus. pupillen jongens: 1e prijs voor Stiens met Nanne Rijpstra en Erik Jan Keestra. 2e prijs voor Britsum 1 met Sjoerd Smits en Jorrit Looyenga pupillenmeisjes:1e voor prijs Hallum 1 met Angela Donga, Nadira Huizinga en Simone Oppedijk. schooljongens: 1e prijs voor Ferwert met Ynte van Hijum en Erik en Roeland vd. Ploeg. jongens: 1e prijs voor Stiens met Lennard Ringnalda, Hielke Felkers en Willem Ruisch. Meisjes: 1e prijs voor Hijum 1 met Maaike Steegstra en Hilde Kuipers 2e prijs voor Ferwert, Sybina Kingma, Femke Dijkstra en Anna Pijnacker. De klassementsprijzen werden als volgt uitgedeeld: welpen meisjes: Stiens 1 met Jannica van der Ploeg, Nika Valkema en Martine de Boer. welpen jongens: Oude Leije met Hidde Zijlstra en Fabian Cuperus. jpupillen jongens: Britsum 1 met Sjoerd Smits en Jorrit Looyenga. pupillenmeisjes: Hallum 1 met Angela Donga, Nadira Huizinga en Simone Oppedijk. schoolmeisjes: Oude Leije met Ilse vd. Ploeg en Janneke Zijlstra. schooljongens: Ferwert met Ynte van Hijum en Erik en Roeland v.d. Ploeg. jongens: Stiens met Lennard Ringnalda, Hielke Felkers en Willem Ruisch. meisjes: Hijum 1 met Maaike Steegstra en Hilde Kuipers ◆

Graag foto’s aanleveren op minstens 1 MB

Stiens een kaats van een meter of zeven te leggen en moest vervolgens naar de stuit. Alle druk rustte nu op de schouders van Kevin Jordi Hiemstra, want hij was het die de bal moest opslaan. Wat zou hij doen? Hij plaatste de bal met een curve diep in het achterperk...en …zitbal. Stiens in de finale! Voor de finale werden Edser, Nanne en Kevin Jordi door de coaches Anne Hoekstra en Ernst Hiemstra nog eens klaargestoomd. De “mannen” stonden er nog goed op en straalden alle vertrouwen uit. Na het Fries volkslied brandde de strijd los met als tegenstander het verrassende Hommerts. Dit partuur werd kundig begeleid en gecoacht door oud hoofdklasser Coos Veltman. Stiens startte andermaal sterk en al vlot nam het een 3 - 1 voorsprong. Zowel aan de stuit als in het perk toonde Stiens zich de betere. Edser en Kevin Jordi scoorden veel punten met hun opslag en in het perk werd er regelmatig een bal boven getimmerd. Nanne bleef attent in het tussenspel. Op 5 - 2 en 6 - 2 plaatste Kevin Jordi zijn laatste zitbal en vlogen de pupillenjongens van KC de Boer elkaar in de armen. Voor hen was de droom wel uitgekomen: Nederlands Kampioen! De uitslag: 1e prijs Stiens: 2e prijs Hommerts 3e prijs Tzummarum: 4e prijs Ried: 4e prijs Sexbierum-Pietersbierum ◆


RADIO MIDDELSEE

Geartsje de Boer band in het RadioCafé Vrijdagavond 16 juli komt de GDB-band live spelen in het Radiocafé. De groep is twee jaar geleden ontstaan toen zangeres Geartsje de Boer een band nodig had voor de presentatie van haar CD “Solo but not alone”. De samenwerking met de muzikanten die ze om zich heen had verzameld verliep zo goed dat ze besloten om samen te blijven spelen. De Geartsje De Boer-band, daarvoor staan de letters GDB, speelt voornamelijk Engelse maar ook Friestalige bluesrock. Een deel covers van bekende artiesten zoals CCR, Janis Joplin en The Beatles en een deel eigen nummers. Het nummer “Do bist gek” werd een hitje in Fryslân nadat het gedraaid werd in het programma “Klipkar +” van Omrop Fryslân. Ook de regionale radiostations pakten het nummer op. Behalve met de volledige bezetting speelt de Boer ook vaak akoestisch, alleen met gitarist Johan Overzet. Het RadioCafé is iedere vrijdagavond live te beluisteren op Radio Middelsee. Het wordt gemaakt door DJ Henk Schippers en producent Trijnie Schippers. U bent tijdens de uitzending van harte welkom in de knusse studio aan de Wythústerwei in Stiens. Vragen stellen aan de band of een plaat aanvragen kan door tijdens de uitzending te bellen: 058-257 1600 of door te mailen: cafe@radiomiddelsee.nl

Ringrijden te Hallum Zaterdag 17 juli is er weer het jaarlijkse Ringrijden in Hallum. Er komen zo’n 25 deelnemers aan de start. Voordat het ringrijden begint is er om 19.30 uur nog een rondrit door Hallum om de paarden en hun menners te presenteren. Er wordt ook gekeken naar het mooiste geheel. Om 20.00 uur begint dan het ringrijden op de Mounebuorren. Kom dus allemaal kijken, het wordt weer een leuk avondje!! ◆

Nieuw

Garagevloer ➤ ➤

Aanleg

en bestaande vloeren

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Onderhoud

Bestratingen

Walbeschoeiingen

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

www.stienseromroeper.nl

Vacatures Radio Middelsee bij vrijwilligerscentrale NW Fryslân Bij de vrijwilligerscentrale van Noordwestfriesland zijn een aantal vacatures aangemeld die openstaan bij Radio Middelsee. We zijn, onder andere, op zoek naar technici, presentatoren en verslaggevers. Ons voornamelijkste doel is om weer wekelijks een goed sportprogramma te kunnen maken. Lijkt het u leuk om radiomaker te worden? Ga langs bij de vrijwilligerscentrale bij u in de buurt! - Leeuwarderadeel: in cultureel centrum De Skalm in Stiens; - Ferwerderadiel: in het dorpshuis van Marrum; - Het Bildt: in MFC Ons Huis in Sint Annaparochie; - Menaldumadeel: in het Groene Kruisgebouw in Berlikum; Of stuur een mail naar contactpersoon Andries van der Veer: a.vdveer@welzijnmiddelsee.nl ◆

Postduivenvereniging Op Eigen Wjukken Stiens Voor 3 juli stonden er 2 vluchten op het programma van Friesland 96. De laatste Midfond vlucht uit het Noord Franse Molincourt ruim 450km en de eerste jonge duivenvlucht uit Deventer. Er werden tropische temperaturen voorspelt en het N.P.O. gaf het advies om niet met jonge duiven te gaan vliegen. Alle afd. in Nederland besloten om de vluchten voor oude duiven qua afstand in te korten en wel te vliegen. Ook de duiven van de verste marathonvlucht van uit Barcelona werden op vrijdag morgen gelost. De weersverwachting voor zaterdag was zeer ongunstig wind uit het noorden en temperaturen van ongeveer 30ºC met kans op onweersbuien Gelukkig viel het weer mee en kon er in Menen Moeskroen Belgie om 7.15 uur worden gelost. Door de vroege lossing en de kortere afstand konden de eerste duiven ruim voor 12 uur binnen zijn. Deze laatste vlucht werd gewonnen door de Comb v.d. Zwaag uit Britsum die reeds om 12.01.00 zijn eerste duif welkom kon heten, zijn 9-1637194 wist met een snelheid van 1145 per min bijna 69 km per uur in Britsum op de klep te landen. Ook deze duif klasseerde zich in de Waadkant op de 3de plaats. Deze duif geboren op het hok van H. Bootsman werd 2de Midfond kampioen achter een duif van Herman Bootsman de 8-2009400 welke 1ste duifkampioen midfond werd. Piet Boschma wist zich ook deze week weer in de top van het klassement aanwezig te zijn met twee duiven, voor hem een 2de en 3de plaats. Uitslag Menen: 1.4.6.8.13. Comb v.d. Zwaag Britsum, 2. 3. 11. 15 P.Boschma Stiens, 5.9.12 Comb Wijbenga Cornjum, 7.10.H Bootsman Marrum,14 Comb Span Hoogland Cornjum. Uitslag Waadkant: 1D.Hiemstra Stiens,2.4.6.P.Hiemstra Stiens 3 Comb v. d. Zwaag Britsum. 5 10. D.Weidenaar Birdaard. 7.8 P.Boschma Stiens 9Jonny en Monique 11 D.Wolbers Hijum 12 Comb Wijbenga Cornjum. Kampioen Midfond: Onaangewezen 1 H Bootsman 2 Comb van der Zwaag 3 P.Boschma 4 Comb Span Hoogland 5 Comb Wijbenga. Kampioenschap aangewezen (2 bovenste duiven van de lijst) ieder lid twee duiven in het concours. 1.H Bootsman 2 P.Boschma 3 Comb Span Hoogland 4 Comb v.d.Zwaag 5 Comb Wijbenga. Duifkampioen Midfond. H Bootsman 8.2009400 6x prijs 100 %ook 3 de 2 Comb v.d.Zwaag 9-1637194 6x prijs 100 % .gefokt door H.Bootsman.ook 9.10./ 4.en 5 7.8P.Boschma 5x prijs, 6 Comb Span Hoogland 5x Prijs ◆

AUTOFIT VROUWENPAROCHIE

Onderhoud gramtisetAPK al vanaf € 150,00 * Bovag bedrijf * Uitlezen van alle merken * Vervangde auto * Airco onderhoud * Camper onderhoud

www.winands.nl Waling Dijkstrastraat 88 Vrouwenparochie tel. 0518 - 42 16 23

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan… biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

Stienser Omroeper

11


www.c1000.nl

A-kwaliteit voor een C1000 prijs

Alle 3303 halen ml= blikken bier 2 betalen

Deze week krijgt u 25% korting op onderstaande huismerk producten

Alle 1,5 literpakken Roosvicee fruitdrank

3 PAKKEN

00

2. 3.96 4.26

Alle 330 ml blikken bier

C1000 steenovenpizza’s of aardappelspecialiteiten

3 blikken en sets naar keuze

alle varianten uit het vriesvak per stuk of zak

Maximaal 3 sets per klant Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

0.56 kilo 1.24

KILO

varkensvlees gekruid

los en verpakt

0.75

liter 0.44

C1000 shoarmareepjes

Alle tomaten

Bijvoorbeeld; zak aardappelkroketten 450 gram

2.98 6.

48

C1000 fruit- of melkbiscuit alle varianten pak 5x2, 6x2 of 8x3 stuks

Bijvoorbeeld; pak 8 pakjes fruitbiscuit bosvruchten à 3 stuks

1.79

1.34

Nieuw

van ons huismerk

C1000 BBQ-vlees worsten, procureursteaks, spareribs, kipfilets of rundvlees hamburgers voorgegaard, gekruid

C1000 boterhampasta of pindakaas Bijvoorbeeld;

Lipton ice tea en thee

C1000 frisdrank

alle varianten 3 stuks naar keuze Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

alle varianten pot 300-600 gram

alle varianten fles 1,5 liter of set 6 flesjes à 500 ml Bijvoorbeeld; m.u.v. C1000 basis

13 1.51kilo 1.88

1.

pot pindakaas naturel 600 gram

fles cola 1,5 liter

53 0.71 liter 0.35

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uurbold) Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in the sans C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Week 28 2010 Aanbiedingen zijn geldig van maandag 12 t/m zaterdag 17 juli 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort.

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Stienser Omroeper

12

Slim bezig.

0.

Omroeper 28 2010  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you