Page 1

deze week

2710

Erkend leerbedrijf ... pagina 7

Uit in Fryslân.. pagina 12

Triatlon... pagina 10

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Melissa Rianne Hiemstra en Yvonne Schuts winnen NK bij de meisjes Melissa Rianne Hiemstra (eerste jaars) en Yvonne Schuts (tweede jaars ) uit Stiens hebben zaterdag 26 juni in Hallum een geweldige prestatie geleverd door als duo uitkomend voor Kaatsclub de Boer in het toch niet misselijke veld van afdelingsparturen de NKtitel bij de meisjes voor zich op te eisen. Immers Franeker, met oa. de twee derdejaars kanonnen Manon Scheepstra en Iris van der Veen werd vooraf als bijna onklopbaar geacht. En wat te zeggen van Easterein met de drie A-kaatsers Tineke Dijkstra, Jelien Pompstra en Martine Tiemersma. En ook niet te vergeten Grou dat bij de generale voor de NK het partuur van Franeker met heel knap kaatsen had verslagen.

spraak maken op een positief resultaat dan zul je zelf toch echt goed voor de dag moeten komen. Nou, en dat deden de meiden, want het begin tegen Pingjum kon niet beter. Met 5 – 0 en 6 –2 werd dit partuur verslagen. Hierna moesten Melissa (voor best op en achterin) en Yvonne (voor minst op en voorin) het opnemen tegen het altijd enthousiast kaatsende Engelum. Door degelijk te kaatsen werden de verbale kwaliteiten van de tegenstander lam gelegd. De uitslag: 5 – 3 en 6 – 6 voor Stiens. Vervolg op pagina 11

De loting was niet ongunstig voor Stiens, maar wil je aanCoach Anne Hoekstra, Melissa Rianne Hiemstra, Yvonne Schuts

4E

EDITIE

2010

VOOR DE THUISBLIJVERS

Zomer in de Middelsee gemeenten De zomer is begonnen. Een heleboel mensen hebben hun koffers, tenten, caravans weer gepakt en zijn naar diverse bestemmingen vertrokken.

Maar... de thuisblijvers in Leeuwarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadiel vieren vakantie op eigen wijze. Laat het ook dit jaar weer aan ons zien. Maak een foto, verhaal, gedicht, schilderij etc. hiervan en maak kans op een leuke prijs en uiteraard een plaatsing in de Stienser Omroeper. Mail uw foto in jpeg formaat op een zo hoog mogelijke resolutie (minstens 1Mb), uw verhaal etc naar: stienseromroeper@planet.nl ◆

Thuis ek. Thuis, een veilige pl milie zijn. fa en n Thuis, waar vriende liefde. en ap Thuis, vol vriendsch gen zijn. rin ne rin al je he Thuis, daar waar rdriet kan tonen. Thuis, waar je je ve je liever. Thuis, nergens ben

Kijk eens op www.stienser omroeper.nl voor archief, tarieven etc

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

donderdag 8 juli 19.30 u. Openluchtconcert van

zondag 11 juli

Fanfare Crescendo Hijum/ Finkum, voor het gemeentehuis

St Vitus, Stiens

vrijdag 9 juli 20.00 -24.00u. Relax Radiocafé:

The Blue Mondays aan de Wythusterwei 4 t/m 1 augustus Expositie in bibliotheek van amateurschilders met hun visie op leesplankje t/m 1 augustus Expositie in gemeentehuis Douwe Mattheus Hoogeveen (zoon van Meester Hoogeveen) Collecte: 27 juni t/m 4 september: Vrije periode ivm. zomervakantie

zondag 11 juli

09.30 u. ds. mw. J. v.d. Boogaard, Berlikum

09.30 u. mw. ds. M. Hulzebos, Britsum

Hervormde gemeente, Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 11 juli 09.30 u. ds. A.R. van der Honing, gezamenlijke zomerdienst Gereformeerde kerk, Britsum 09.30 u. ds. A.R. van der Honing, gezamenlijke zomerdienst

zondag 11 juli

Gereformeerde kerk, Hijum 11.00 u. ds. K. Snijder, Marrum

zondag 11 juli

R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 11 juli 10.15 u. Pastor Marco Conijn Eucharistieviering

Jelsum t/m 25 juli Elke zondag van 10.30-17.30 u. Expositie van Louise Hoekstra (dierenschilderijen) in De Wynbrekker Aldlansdijk 9 t/m 31 oktober Expositie van authentieke kostuums in Dekema State t/m 12 september 13.00-17.00 u. Buiten Schilderworkshop op Dekema State t/m 11 september Zaterdagmiddags 13.30-17.00 u. Open Kerk

Feinsum 9 juli Frisian Solar Challenge, Elfsteden-zonnebootrace

Alde Leie 9 juli Frisian Solar Challenge Elfsteden-zonnebootrace

Alde Leie/Froubuurt

Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden 10.00 u. ds. R. Zijlstra, Leeuwarden

zondag 11 juli

Volle Evangelische gemeente, Opstandingskerk Leeuwarden zondag 11 juli 10.00 u. dhr. H. Pietersma Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden zondag 11 juli 10.00 u. Nicolas van Amerom, Met Jonas de boot in. Deel 2 van de serie ‘De vier klassiekers’ Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 11 juli 09.30 u. ds. J.J. Verwey 16.30 u. ds. P.J.C. Colijn

8 juli 20.00 u. Orgelconcert in

Koepelkerk door Petra Veenswijk t/m 29 augustus Expositie ‘Vrije natuur’ van FRIA kunstenaars in Natuurmuseum Fryslân

De negentiende eeuw kende stormachtige ontwikkelingen, die het aangezicht van Nederland voorgoed zouden veranderen. Met de industriële revolutie verschenen overal in het land civiele werken, zoals spoorwegen, kanalen en bruggen, en industriële gebouwen zoals fabrieken, abattoirs, gemalen en watertorens. Ingenieurs en constructeurs ontwierpen deze gebouwen en maakten daarbij gebruik van nieuwe materialen zoals gietijzer, staal en gewapend beton. Een eeuw met twee gezichten: dat van technologische vernieuwingen van de industriële revolutie enerzijds, en dat van teruggrijpen naar eerdere bouwstijlen anderzijds. Medio augustus zullen diverse aspecten uit die tijd, waarin onder andere de spoorremise aan de Lutskedyk te Stiens, maar ook een beeld van het leven van toen, in een boeiend programma worden gepresenteerd.

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. 09.30 u. ds. mw. J. v.d. Boogaard, Berlikum De Hege Stins, Stiens

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Een hartstilstand en dan... WELKOM IN DE SALVATOR DIENSTEN IN JULI Nieuwe serie: De 4 Klassiekers! 4 Met Noach een boot bouwen (deel 1) Spreker: Johannes Woudstra. Bijzonderheid: avondmaal

Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten is cruciaal!!! Bel onmiddellijk 112, start met reanimeren en … gebruik binnen 6 minuten een AED. In Stiens hangen AED 's bij: Sporthal It Gryn, de Hege Stins, de St. Vituskerk, Bakker Therapie (Seerob 12), het Gemeentehuis, FysioStiens (Cor Doornbos, Truerderdyk 9), Poiesz, AH en Talant (Ieleane 10) Kent u nog meer AED-adressen? Graag mailen naar rolf3@kpnplanet.nl (secr. EHBO-vereniging Stiens) ◆

11 Met Jona de boot in (deel 2) Spreker: ds. Nicolas van Amerom

Mededeling huisartsen

18 Met Daniël in de leeuwenkuil (deel 3) Spreker: ds. Nicolas van Amerom

Afwezig van: 12 juli t/m 6 augustus:

25 Met Simson naar de Filistijnen? (deel 4) Spreker: Jaap Bus

Waarneming voor dringende zaken L.W. Braber tel. 058-2571254

Aanvang dienst om: 10.00 uur.

Tijdens de afwezigheid van uw huisarts a.u.b. op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur de herhalingsrecepten rechtstreeks aanvragen bij de apotheek: tel. 058-2574257

H.J.M. Heuberger

Veenwouden t/m 22 augustus Zomerexpositie ‘het fraaie land-

Zaterdag 11 september a.s. heeft de Open Monumentendag 2010 als thema ‘De smaak van de 19de eeuw’. Samen met Dekemastate Jelsum en Túnmanswente Cornjum zal Monumentenzorg Leeuwarderadeel aandacht schenken aan het tracé van de voormalige Noord-Friesche Lokaal-Spoorwegmaatschappij en de daarmee samenhangende gebouwen. Ook zullen die dag een aantal kerken in de dorpen zijn opengesteld.

zondag 11 juli

Zaterdags t/m 11 september Minnertsga, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl Kerkenpad op het Bildt

Leeuwarden

MONUMENTENZORG LEEUWARDERADEEL OPEN MONUMENTENDAG 2010

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum diensten in Ferwert zondag 11 juli 09.30 u. ds. H. de Vries 14.00 u. ds. J.J. Verwey

Het Bildt

21, 28 juli en 4 augustus Buiten Schilder-workshop op Camping de Blikvaart

De smaak van de 19e eeuw

De Open Monumentendag is onderdeel van de Europese Open Monumentendagen, de European Heritage Days ◆

18 september Reünie en Alde Leiesterdei

St. Annaparochie

Open monumentendag

Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

www.desalvator.nl

schap van de Noordelijke Friese Wouden’ door Doet Boersma in de Schierstins

Colofon

Jan blijft zichzelf

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

Dit is Jan. Hij heeft genoten van zijn klaverjasmiddag. Dat kan, omdat zijn chronisch zieke vrouw naar de dagopvang is. Ook dat is Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Stienser Omroeper

2

Het volgende nummer verschijnt op maandag 12 juli 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

Het adres voor Horren

omropperkes

• Inzethor Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

• Rolhor • Plissé hordeur

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Brocante garageverkoop zaterdag 10 juli van 13.00 tot 17.00 uur. Sixmastins 2 Stiens

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

SIMMERFAKÂNSJE Deze actie is geldig van 5 t/m 10 juli 2010

Bôle fan de moanne:

VIKORNBÔLE fan 1.36

foar 1.05

FLIERKADETTEN

4 + 2 fergees IERDBEIFLAAIKES

4 foar 3.95

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

27

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

Wet milieubeheer Maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel delen op grond van artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer mede dat zij maatwerkvoorschriften in het kader van geluidhinder hebben opgelegd aan Poiesz Supermarkten B.V., Uniawei 4, 9051 BB te Stiens. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden van 6 juli 2010 tot en met 16 augustus 2010 bezwaar indienen bij ons college en/of een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende de bezwarentermijn ligt het besluit ter inzage op het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte1 te Stiens, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur, alsmede op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Melding 8.40 Namens de burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarderadeel maakt de directeur van de Milieuadviesdienst te Leeuwarden ingevolge artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat van de volgende niet-vergunningplichtige inrichtingen een melding is ontvangen: • Café “De Drie Gemeenten”, Leijester Hegedyk 2, 9071 XC te Alde Leie. Een melding op grond van het Activiteitenbesluit voor het in werking hebben van een café; • De heer S. Bijma, Iestdyk 3, 9053 LS te Feinsum. Een melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer en het Activiteitenbesluit voor het vergroten van de ligboxenstal. Omdat bovengenoemde besluiten gebaseerd zijn op algemeen geldende regels en voorschriften (8.40 amvb’s ) die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van bedenkingen en het instellen van beroep. Indien gewenst kan door een medewerker van de Milieuadviesdienst een mondelinge toelichting op de melding worden gegeven. (telefoon: 0582339050) Stiens, 5 juli 2010.

.

Openbare vergadering ‘kleine welstandscommissie’ De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag (7 juli) van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/home/laat ste nieuws. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Aangevraagde kapvergunning

Algemene wet bestuursrecht

De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen betreffende: • Eén els voor de Sixmastins 15 te Stiens. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 5 juli 2010 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens.

.

Stiens, 5 juli 2010 drs. E.J. ter Keurs, Burgemeester.

Gevonden en verloren voorwerp week 27 Verloren Zwarte herenbeurs met drukknoop Gevonden herenfiets damesfiets d.blauw

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Stremming Holdingawei Feinsum In het kader van herstraatwerkzaamheden is de Holdingawei te Feinsum t.h.v. huisnr. 28 en de kruising met het nieuwbouwplan van maandag 12 juli 2010 07:00u tot vrijdag 16 juli 2010 16:00u in beide richtingen gestremd voor doorgaand verkeer. Op bijgevoegd kaartje is het betreffende gedeelte aangegeven

.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunningen: Bouwvergunning • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20100033 voor het oprichten van een werkgebouw, plaatselijk bekend Ieleane 3A, 9051 LP te Stiens. Verzenddatum 29-062010. Kapvergunning Kapvergunning voor: één iep naast Holdingawei 49, 9053LV Feinsum. Uitwegvergunning Stiens Uitwegvergunning t.b.v. perceel Seeaster 3 Stiens( Bouwbedrijf Kolthof B.V., Postbus 73 9050 AB Stiens) Stiens, 5 juli 2010. J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.

Ontvangen aanvragen: • Sloopvergunning 20100055 voor het slopen van de golfplaten op het dak van de melkveestal, plaatselijk bekend Brédyk 2, 9051 HZ te Stiens. Ontvangstdatum 23-06-2010. • Sloopvergunning 20100056 voor het slopen van een cementgebonden pijp, plaatselijk bekend Sixmastins 3, 9051 HB te Stiens. Ontvangstdatum 25-06-2010. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Het adres voor uw behang Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

• Eijffinger • Noorwand • AS Creation etc..

OPROEP

Kijken met andere ogen Maak deze zomer een foto voor de startzondag van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente Britsum, Koarnjum, Jelsum Dit jaar is het thema van onze startzondag: Vol van Hoop. We hopen er weer een bijzondere dag van te maken en u kunt er vast aan meewerken! Houd uw camera deze zomer bij de hand en maak foto’s overal waar u tekenen van hoop ziet. Hoop op een andere wereld, hoop op vrede en gerechtigheid, hoop dat liefde sterker is dan de dood, hoop dat God niet loslaat wat Zijn hand begon. Waar ziet u hoop? In een bloeiende bloem op een rotswand in de bergen? In een oude kerk in de steigers omdat er gewerkt wordt aan behoud van het gebouw voor de toekomst? In een helpende hand van een buurman op de camping als het niet wil vlotten met het opzetten van de tent? In een wolk met een zilveren randje? In een auto van de Wegenwacht als u met pech onderweg staat? Wat is voor u een beeld van hoop? Maak er een mooie foto van en deel met ons deze beelden van hoop. U kunt uw foto’s (afgedrukt!) inleveren t/m 6 september, bij ds. Mirjam Hulzebos, Finne 2, 9055 ML Britsum.

Op dinsdag 29 juni jl. ontving mevrouw L. Nerone het bewijs van bekendmaking van de Nederlandse nationaliteit uit handen van burgemeester Ter Keurs. De van oorsprong Amerikaanse staatsburger sinds 2004 woonachtig in Nederland- was in gezelschap van haar partner en schoonouders. Uiteraard ging de bekendmaking vergezeld van een boeket bloemen

.

Het resultaat zal te bewonderen zijn op zondag 19 september, tijdens de startzondag, in de kerk van Koarnjum, tussen 11.00 uur en 12.30! Loop dan gerust even binnen in de kerk van Koarnjum. Ook als u geen gemeentelid bent, bent u van harte uitgenodigd om een foto in te sturen en/of het resultaat te bewonderen op 19 september ◆

Ingezonden REACTIE TOWN”

OP

“STEENS

OF

TOKKIE

Vorige week plaatste Klaas Elgersma deze kop boven zijn ingezonden stuk in de Stienser Omroeper. En hoewel ik deze ‘benoeming’ misschien wat krachtig vind, begrijp ik zeker waarom hij voor deze naamgeving kiest en ben ik het met de strekking van zijn complete ingezonden stuk volledig eens. De gemeente had destijds – inderdaad – nogal wat eisen alvorens een kandidaat-koper enkele stenen op elkaar mocht stapelen en beplanting mocht laten groeien. Want – inderdaad – de Brêgeleane moest een luxe entree worden voor Stiens Oost. Brede groenstroken, vrijstaande luxe woningen, etc. En dat alles tegen een voor die tijd zeer hoge kavelprijs. Een kavelprijs zo hoog en eisen zo kapitaal, dat wij met ons gezin toen (eerst) hebben gekozen voor een kavel aan de Lege Marren. En dus begrijp ik ook waarom de huidige bewoners van dié straat fors ageren tegen de plannen. Destijds was de prijs van een m2 kavel aan de rand van het Aldlân (Treem en Lege Marren) 15% hoger dan die elders in het plan (fl. 138,- t.o.v. fl. 110,- excl. BTW), omdat een ‘blijvend groen uitzicht’ werd beloofd. Er zouden, als Aldlân 2 zou worden gebouwd, pas woningen áchter die groenstrook worden gesitueerd, zo werd de kandidaatkopers bij herhaling voorgehouden. Helaas blijken, zoals Elgersma terecht opmerkt, beloftes van gemeentebestuurders van

beperkte houdbaarheid. Wethouder Keizer bevestigde dat zelfs op de toelichtingsavond en daarmee ook de onbetrouwbaarheid van de door de bewoners van onze gemeente gekozen bestuurders ! En dan mag de heer Keizer denken slim te zijn en te vragen waar die beloftes allemaal staan, maar dat is niet relevant; daar komt hij niet mee weg. Want al zouden deze beloftes nergens terug zijn te vinden, dan kunnen we met gemak 10, 15 of nog veel meer getuigen oproepen welke hetgeen Elgersma en ik aangeven kunnen bevestigen. Elgersma plaatst terecht ook een opmerking omtrent de vliegbasis, gelijk ik op die avond voor de volle zaal heb gedaan. Stel je toch voor dat die volgens de huidige wensen van Defensie wel naar Volkel gaat. Veel inwoners van Stiens werken op vliegbasis Leeuwarden en zullen hun werkgever (moeten) volgen naar de nieuwe werkomgeving. Als de bestaande bouw dan al leeg komt, hoe zal het ‘Steens’ dan vergaan? Of wordt het ‘Spooktown’? Hét visitekaartje van Stiens Oost, waar zoveel mensen tegen – zo moeten we nu vaststellen – valse voorwendsels naar toe werden gelokt. Dan kom ik in 2003 / 2004. Ons gezin wil verhuizen naar de Brêgeleane, inderdaad naast de boerderij van Zijlstra. Met weinig problemen – dat moet gezegd – komen de bouwplannen door de gemeente-molen. Wat echter in de Steens-zaak van belang is, is

hetgeen Elgersma terecht opmerkt, de rooilijn die aan de orde kwam. Ambtenaar Jacob Hoekstra meldde ons ter plaatse dat er niet zoveel met de voorgevel kon worden geschoven, omdat de rooilijn van de oostkant van de Brêgeleane moest worden bepaald. Hij bevestigde (toen nog wel) dat deze ‘leane’ immers niet smal mocht worden, omdat dit een luxe entree moest zijn van Stiens Oost. Dan kom ik in 2007. Ik vraag bij de eerste presentatie van wat nu Steens wordt genoemd expliciet aan de heer Keizer hoe hij denkt over de invulling van de oostkant van de Brêgeleane qua type woningen. Hij zegt dan dat hij zich niet kan voorstellen dat die veel zullen afwijken van de bestaande bebouwing, omdat dit afbreuk zou doen aan die woningen én aan de (bedoeling van de) Brêgeleane. Gerustgesteld dus. Zeker als ik ook uit andere hoek verneem hoe de plannen er op dat moment uitzien. Als ik dan nu de plannen zie, dan staan de voorgevels van de geplande bouwsels op de Lege Marren bijna tot aan de straat en op de Brêgeleane ten opzichte van onze voorgevel wel tien meter naar voren! Van enige groenstrook is geen sprake meer en – zo merkte ik die avond in De Skalm op – ook niet van een laan en dus kan de naam Brêgeleane beter worden gewijzigd. Dát kon de heer Keizer wel onderstrepen; ‘Er kunnen ook andere mooie namen worden gevonden’ of iets van die strekking zei hij. Als ik dan weer even terug ga

naar de laatste presentatie, dan meldt de vertegenwoordiger van projectontwikkelaar Nieuwe Borg dat hij bepaalde typen woning wil clusteren, omdat bij ervaring en onderzoek is gebleken dat dit beter is (…). Dat zeggende, begrijp ik niet waarom dat aan de Brêgeleane dan niet opgaat. Vreemd toch? Overigens wil ik in dit kader opmerken dat wij kortgeleden nog in de pers konden lezen dat een wetenschappelijk onderzoek van een sociologe had aangetoond dat het “wij en zij”wonen niet werkt. Niet voor “wij”en niet voor “zij”. Anders dan met grote bouwplannen in ons land eerder werd gedacht, blijkt er totaal geen sprake te zijn van hechtere contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen als je ze allemaal in één wijk zet. Ook de Provincie is daar dus fors mis mee. De verplichte bouw van 105 woningen sociale woningbouw tussen woningen van enig ander kaliber vindt in de huidige wetenschap dan ook geen enkele ondersteuning. Let wel dat ik geen enkel waardeoordeel geef over welke bevolkingsgroep dan ook. Het gaat erom dat verschillende mensen nu eenmaal een verschillende levenswijze hebben en verschillende interesses. Het is naïef om te denken dat die groepen dan wel met elkaar zullen optrekken c.q. hechte contacten met elkaar zullen hebben of krijgen. Wat betreft die 105 woningen; die worden niet alleen in fase 1 van Steens gesitueerd, maar ook direct in fase 2. Ofwel we krijgen

voor 2013 versnipperd enkele woongebieden sociale woningbouw, terwijl niet zeker is – zie de door Elgersma en reeds in De Skalm door Wildeboer aangegeven argumentatie uit onderzoeken én de vliegbasis-onzekerheid – dat de andere woningen ooit zullen worden gebouwd. “Spooktown” hangt Stiens boven het hoofd. Resumerend liggen er nogal wat bezwaren tegen het plan. De groene as van Treem t/m Brêgeleane moet blijven en de bij de presentatie genoemde dure koopwoningen moeten aan de Brêgeleane worden gesitueerd. Daarbij komt dan nog, maar dat is privébelang, dat ook aan de meest zuidelijke grens van fase 2 tegen onze sloot c.q. onze erfgrens enkele meters voor werktuigen begaanbaar groen moet worden aangelegd. Immers anders kan de sloot van die zijde niet schoon worden gehouden en zal deze binnen drie jaar zijn verdwenen. Iets wat ik uiteraard niet accepteer. Tot slot sluit ik mij geheel aan bij de strijdvaardige Elgersma en andere bewoners: de direct belanghebbenden zullen alle middelen aangrijpen om zich te verzetten tegen het plan. De know-how, de energie én de middelen daartoe zijn ruimschoots voorhanden. Als de plannen niet snel wijzigen zal het jaren vertraging kunnen oplopen. De gemeente-bestuurders mogen zeggen of ze naar hun kiezers luisteren of niet! ◆ Sikko Klaver

Stienser Omroeper

5


Raadsvergadering gemeenteraad 1 juli door Wouter v.d. Wal

Gemeente betaalt mee aan mislukte reparaties straten Stiens De gemeente Leeuwarderadeel gaat de helft betalen van de herstelwerkzaamheden aan de Martenawei en de Boarnsylsterwei in Stiens. De beide wegen zijn in oktober vorig jaar herbestraat maar door de strenge winter is het wegdek opnieuw beschadigd geraakt. De oorzaak blijkt een slechte fundering te zijn. Er heeft zich vocht opgehoopt tussen het fundament en het asfalt. Door opvriezen is het wegdek kapot gegaan. Volgens wethouder Keizer valt dit de bestrater niet volledig aan te rekenen omdat de gemeente uit kostenoverwegingen geen onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van het fundament ◆

Monumentenroute in Leeuwarderadeel De stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel gaat samen met het historisch documentatiecentrum Leeuwarderadeel, Dekemastate en Martenastate een monumentenroute ontwikkelen door de gehele gemeente. Er komt, onder andere, een kaart waarmee geïnteresseerden de weg wordt gewezen langs interessante plekken in de gemeente en tijdens open monumentendag, op 11 september, zal er een puzzeltocht worden uitgezet. Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers en de nodige financiering wordt door de organisaties zelf geregeld ◆

Leeuwarderadeel haalt stofkam door begroting In de kadernota voor 2011 haalt de gemeente Leeuwarderadeel de stofkam door de uitgaven. Er wordt naar alle uitgaven gekeken, van groot tot klein. Zo is de kans groot dat er gekort zal worden op subsidies voor, bijvoorbeeld, kunst, cultuur en muziek. Alle subsidiënten zullen streng worden beoordeeld op nut en noodzaak. Het gaat daarbij om een bezuiniging van hooguit enkele duizenden euro’s in totaal. Organisaties die waarschijnlijk te maken krijgen met bezuinigingen hebben daar al bericht over gekregen of krijgen dit op korte termijn. Er zijn onder andere al gesprekken gaande met Cultureel centrum De Skalm. Daarnaast wordt een onderzoek

naar uitbesteding van het groenbeheer overwogen, een nog aan te leggen fietspad tussen Stiens en Sint Annaparochie wordt wellicht op de lange baan geschoven en de VVV hoeft waarschijnlijk niet te rekenen op de gewenste extra bijdrage van de gemeente. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die donderdagavond over de tafel kwamen. De raadsleden wilden de hand ook in eigen boezem steken door hun eigen vergoeding (€ 17.000 in totaal) met 20 procent te verlagen. Dit raadde burgemeester Ter Keurs echter af omdat hij dat “geen bedrag vindt waardoor de leden als zakkenvullers kunnen worden aangemerkt”. Het is de bedoeling dat er volgend jaar twee ton minder wordt uitgegeven en om over de

komende vijf jaar zes ton te minderen op de begroting. Binnen nu en twee weken zullen alle raadsfracties hun wijzigingsvoorstellen of alternatieve begrotingen aan het college voorleggen. Pas na de zomervakantie zal definitief bekend worden op welke posten er wel of juist niet bezuinigd zal gaan worden. Bij de raadsleden overheerste vooral een gevoel van onrechtvaardigheid omdat ze volgens hen met de gevolgen van grove fouten van de landelijke politiek worden opgezadeld. De onzekerheid over de toekomst is groot. “De bezuinigingen hangen voor een groot deel af van de kleur van het kabinet”, aldus burgemeester Ter Keurs, “hoe linkser de coalitie wordt, hoe rozer de toekomst er uit zal zien” ◆

Raad gunt Britsenburgh meer dan schamele 50 duizend euro De gemeente Leeuwarderadeel gunt dorpshuis Britsenburgh meer dan de toegezegde 50.000 euro. Het dorpshuis van Britsum had om een extra subsidie van 240 duizend euro gevraagd voor een uitbreiding en om het achterstallige onderhoud, als gevolg van

vier jaar vergeefs wachten op uitsluitsel over het plan voor een Multifunctioneel Centrum, in te halen. Volgens Roelie Louwsma van Britsenburgh is de verbouwing hard nodig om de huidige huurders binnen de deuren te houden. De buitenschoolse opvang gaat al vertrekken en ook Brassband De

Schilderen op Dekema State In de zomer is er de mogelijkheid om op Dekema State in Jelsum een schilderworkshop te volgen. Deze wordt gegeven door Bianca de Gier van atelier Arthouse. U kunt zich aanmelden met een groep vanaf 4 deelnemers, ook kinderen kunnen meedoen. De workshop kan gecombineerd worden met een rondleiding of een picknick. Er wordt buiten geschilderd. Bij slecht weer kan er overdekt gewerkt worden. De workshops worden gehouden binnen de reguliere openingstijden van Dekema State t/m 12 Sept. van 13.00 tot 17.00 uur. Info& aanmeldingen: www.biancadegier.nl/0518-400085 ◆

Helpt u mee om MS op de kaart te zetten? Balkons gezocht! Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in november, een spandoek willen ophangen. Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple Sclerose (MS). MS is een sluipende ziekte en heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. Een medicijn om MS te genezen is er helaas nog niet. Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. Mensen met MS leven dagelijks met deze onzekerheid! Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog. Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom! Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057 ◆ Stienser Omroeper

6

Nije Bazún dreigt naar een ruimte in Stiens te verhuizen, waar ze nu al regelmatig oefenen omdat de ruimte in het eigen dorpshuis te klein is en een slechte akoestiek heeft. Het college van B&W diende onlangs een voorstel in om de extra subsidie niet te verlenen

maar de raad heeft donderdagavond aangegeven dat het, gezien de situatie en het maatschappelijke belang, niet acceptabel is om slechts 50.000 euro te verstrekken. De raad vond het vooral lovenswaardig hoe Britsum er in is geslaagd om een plan te maken dat, in plaats van de geraamde 1,3 miljoen in 2008, slechts

435.000 euro moet gaan kosten. Wethouder Wachter-van Veen (CDA) is blij met het besluit van de raad. Die gaf haar de opdracht om het plan van Britsenburgh verder te ontwikkelen en te onderzoeken waar de nodige financiële middelen vandaan kunnen worden gehaald ◆

Aldlân eerste school in Leeuwarden met Technasium predikaat Anderhalf jaar na de start van het technasium-netwerk Friesland heeft Aldlân, school van OSG Piter Jelles, het predikaat Technasium officieel in ontvangst genomen. Dit betekent dat de school met ingang van het komende schooljaar, als enige school voor voortgezet onderwijs in Leeuwarden, de naam Technasium mag dragen. Het Technasium is een structurele onderwijsvernieuwing met als doel het bèta-technisch onderwijs te versterken binnen het voortgezet onderwijs. Centraal staat het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). Binnen het vak O&O werken leerlingen in teams samen aan een realistische en actuele ontwerp- of onderzoeksvraag uit de beroepspraktijk van hoger opgeleide bèta’s en technici.Uiteindelijk kunnen leerlingen hierin examen doen en daarmee de aantekening Technasium op hun diploma krijgen. Onderzoeken & Ontwerpen is een examenvak voor havo en atheneum ◆

Open Huis Beautysalon Sietske groot succes Ondanks het mooie weer was er afgelopen zaterdag volop belangstelling voor het Open Huis van Beautysalon Sietske in Ferwert. De hele dag heeft men onder het genot van een hapje en drankje door middel van demonstraties kennis kunnen maken met de nieuwe behandelingen T-away en Hot-stone massage. Er werd ook volop gebruik gemaakt van de adviezen die werden gegeven door de visagist die de hele middag aanwezig was. Met behulp van gekleurde doeken kon zij iedereen vertellen of diegene het lente, zomer, herfst of wintertype is. Aan het einde van de dag kreeg iedereen een cadeautje mee in de vorm van een leuk tasje met twee heerlijke huidverzorgingsproducten van Sothys. Al met al een geslaagde dag. Een ieder bedankt voor de komst en tot ziens in Beautysalon Sietske ◆


Gastouderopvang Pikanini nu ‘Erkend Leerbedrijf’

Uitslag verloting zanggroep de Welle De trekking heeft plaatsgevonden tijdens onze rommelmarkt van 11 juni jl. De prijzen zijn gevallen op onderstaande lotnummers: Eerste prijs op lotnummer 0026 Tweede prijs op lotnummer 0238 Derde prijs op lotnummer 0617 De prijzen zijn af te halen bij D. Radersma Longkrûdstrjitte 5, Cornjum 058 – 2575137 Alle deelnemers en sponsoren hartelijk dank ◆

CSG ULBE VAN HOUTEN, ST.-ANNAPAROCHIE

Geslaagden VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg 2e tijdvak Frederika de Haan, Minnertsga Gastouder opvang Pikanini van Nayilla Sterken uit Stiens, is sinds kort uitgeroepen tot ‘Erkend Leerbedrijf’. De gastouderopvang is nu meer dan alleen een fijne plek waar de kleintjes opgevangen worden, terwijl ouders aan het werk zijn.

Branche organisatie Calibris, een organisatie die de kwaliteit waarborgt van verschillende Mboopleidingen, is tot dit besluit gekomen. VMBO en MBO leerlingen zijn nu in de mogelijkheid hun stage uit te voeren bij Gastouderopvang Pikanini.

Pikanini voldoet aan de strenge voorwaarden die nodig zijn voor een erkenning. Pikanini is op dit moment de enige gastouderopvang in Stiens die deze erkenning heeft gekregen. De eerste VMBO en MBO studenten hebben inmiddels hun

Training Reanimatie/AED Donateursactie Als seconden en minuten van levensbelang zijn is het goed om te weten hoe je moet handelen. De EHBO-vereniging Stiens biedt u hierbij de helpende hand. Bij voldoende aanmeldingen organiseert de vereniging op 9 en 16 september 2010 ’s avonds van 19.30 tot 22.00 uur een training Reanimatie/AED in Cultureel Centrum De Skalm. Beginners dienen beide avonden te volgen. Kunt u reeds reanimeren dan is één avond voldoende om u te scholen in het gebruik van de AED. U wordt dan alleen op 16 september verwacht. De kosten voor beide avonden bedragen inclusief certificering € 60,-. Voor één avond bedragen de kosten inclusief certificering € 40,-Voor deelname kunt u zich aanmelden bij mevr. B. Idzinga van het secretariaat van de EHBO-vereniging. Bij voorkeur via de mail b.idzinga@chello.nl , of anders tel 058-8447337. Gaarne aanmelding voor medio juli. ◆

Takostu

De Stienser muziekvereniging Takostu komt in de week van 5 t/m 9 juli bij u aan de deur om het jaarlijkse donateursgeld op te halen. Mocht u nog geen donateur zijn van deze mooie vereniging dan kunt u dat natuurlijk worden. Zonder donateurs kan een muziekvereniging nu eenmaal niet bestaan. Donateur bent u al vanaf 5 euro per jaar, dus de leden van Takostu hopen deze week op heel veel positieve reacties. Bij voorbaat hartelijk dank! Bestuur en leden van Takostu ◆

Menners en ruiters draven straks door Noordoost Fryslân De paardensector is sterk in ontwikkeling. Steeds meer mensen beoefenen deze sport. Zij willen graag gebruik maken van aantrekkelijke men- en ruiterroutes. De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel hebben daarom de handen ineen geslagen om Noordoost Fryslân te voorzien van 300 kilometer aan routes voor de (recreatieve) paardensporters.

stage met goed gevolg afgerond bij Pikanini. Gastouderopvang Pikanini is aangesloten bij Gastouderbureau Annegré uit Stiens. Op de foto Annegré Wijkstra en Nayilla Sterken met het bordje 'Erkend leerbedrijf’◆

VMBO Theoretische Leerweg 2e tijdvak Daniëlle Afke Dijkhuis, Stiens Lotte Dijkstra, Stiens Rixt Elbrich Hellema, Hallum Dirk Jelle Schat, St.- Annaparochie ◆

Uitzendbureaus en werkzoekenden ontmoeten elkaar in Werkplein MartiniHûs Wegens het succes van de eerste “uitzendbanenmarkt” (18 mei jl.) stonden dinsdagavond 22 juni 2010 de deuren van het WERKplein MartiniHûs in Franeker weer open. De werkzoekenden die zich in de maand mei hadden ingeschreven bij het WERKplein konden deze avond terecht bij uitzendbureaus uit de regio voor vacatures en meer informatie. Opzet van deze avonden is om uitzendbureaus en (nieuwe) werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. Ook dit keer waren er ruim 40 werkzoekenden aanwezig die konden reageren op vacatures. Tevens konden ze zich laten registreren bij de 5 aanwezige uitzendbureaus ( AB Fryslân, Werk en ik, en Âldens+, Flexmen en Maintec). Daarnaast waren er een aantal werkcoaches van het werkgeversteam aanwezig bij wie men terecht kon met zijn of haar vragen. Gezien de resultaten en de positieve reacties van werkzoekenden en uitzendbureaus kan er worden gesproken van een succesvol initiatief. Het werkgeversteam is dan ook van plan om binnenkort hier een vervolg aan te geven. Daarom is de eerstvolgende bijeenkomst gepland op dinsdag 17 augustus a.s. Geïnteresseerde uitzendbureaus die hier ook aan willen deelnemen kunnen zich wenden tot het Werkgeversteam van het WERKplein MartiniHûs via tel. 0517-789576 of e-mail werkpleinmartinihus@uwv.nl ◆

Voor het zover is, valt er nog veel werk te verrichten. De routes moeten namelijk nog worden uitgestippeld. Dit wordt gedaan door zeer enthousiaste vrijwilligers die afgelopen dinsdag 22 juni de eerste instructies hebben ontvangen. Per gemeente is een veldwerkgroep samengesteld. De vrijwilligers gaan de komende maanden met kaarten het veld in om de routes in te tekenen. De men- en ruiterroutes gaan langs aantrekkelijke gebieden en bieden menners en ruiters uit eigen en andere regio’s volop mogelijkheden om Noordoost Fryslân per paard te ontdekken. Noordoost Fryslân is een groen gebied met dijken, het wad, eeuwenoude terpen en historische dorpen. Aan de oostkant ligt het Nationaal Park Lauwersmeer en in het zuiden het Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden met mooie zandgronden en beschutte coulisselandschappen met oude elzensingels. De routes komen beschikbaar op een overzichtelijke kaart, inclusief handige (hippische) adressen. Daarnaast zullen de routes digitaal op een website te downloaden zijn. Het project wordt in mei 2011 afgerond. Indien u meer informatie wilt over dit project dan kunt u contact opnemen met Gea Winter van Grontmij Drachten (tel. 0512-335295, e-mail gea.winter@grontmij.nl). Het project is een initiatief van de gemeenten in Noordoost Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en door de Europese Unie vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland ◆ Stienser Omroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l VOETBALCLUB WARDY

UIT

FERWERT

Dames als nog kampioen

Ledenkaatsen KC de Boer Op zondag 27 juni de tweede ledenwedstrijd voor senioren van de KC de Boer. De vorige wedstrijd ging niet door omdat de toestand van het veld veel te nat was. Nu was het veld niet te nat maar zo hard als beton. Het voordeel van beton is dat de ballen goed willen stuiten en dat kan soms tot spectaculaire acties leiden. Het nadeel (van het beton) van het kaatsveld is echter dat het niet egaal en vlak is. Door de vele onvolkomenheden in de niet perfecte grasmat vliegen de ballen alle kanten op. De kaatsers kunnen hier geen rekening mee houden en hierdoor ontstaan er vreemde situaties op het kaatsveld. Iets meer zorg voor deze prachtige lokatie zou de leden van de KC de Boer meer dan welkom zijn. De kransen waren aan het einde van de dag voor; Murkje van der Galiën, Corine Kuipers, Anneus Oostenbrug, Hendrik van der Meer en Ruurd van der Meer ◆

Voetbalclub Wardy uit Ferwert heeft dit seizoen twee kampioenschappen binnengehaald. De F-pupillen werden kampioen met hun leider Leendert Otte. De dames werden in de 5e klasse alsnog tot kampioen uitgeroepen door de Voetbalbond, toen bleek dat de voetbaldames van CSC uit Stiens zich niet aan de regels hadden gehouden; zij dachten het kampioenschap binnen te halen met niet gerechtigde speelsters. Niet dus. De Wardy dames werden alsnog kampioen, nadat het dames-elftal uit Stiens punten in mindering kreeg ◆

Postduivenvereniging P.V Op Eigen Wjukken Stiens Donderdag 24 Juni werd er ingekorfd voor een van de verste fondvluchten en wel naar Sens in het midden van Frankrijk voor de liefhebbers in het rayon van de Waadkant ongeveer 600 km. De weersverwachting was voor Zaterdag de vlucht dag noord oosten wind wat betekende dat de duiven de gehele route van Sens naar Friesland kopwind zouden hebben bij een temperatuur van ongeveer 25 graden. Dus de verwachting was een zware vlucht. Zaterdagmorgen waren de omstandigheden zoals werd voorspeld noord oostenwind en warm ,gelukkig konden de duiven in Sens vroeg worden gelost. Reeds om 7 uur gingen de deuren van de duivenwagens open en konden de duiven richting Friesland koersen. Ook deze keer was het weer een duif van het hok van Piet Boschma die als eerste Stiens wist te bereiken,dit was de 4 de fond overwinning op rij voor het hok Boschma. Echter deze week op de voet gevolgd door de Comb Span Hoogland uit Cornjum welke duif 27 seconden later arriveerde en dit op een vliegafstand van bijna 600 km. Stienser Omroeper

8

Uitslag Sens 1 3 4 5 14 P.Boschma Stiens, 28 17 18 Comb Span Hoogland Cornjum. 6 H.Bootsman Marrum. 7 11 13 Comb Wijbenga Cornjum 9 10 15 16 T Terpstra Stiens 12 M. van Hiel Hallum. Ook werd er dit weekend voor het eerst gevlogen met Jonge duiven. Voor de Afd Friesland was dit een trainingsvlucht maar voor het rayon de Waadkant was dit de eerste Jonge duivenvlucht welke voor het kampioensschap telt. Ook voor de jonge duiven was de vlucht van uit Heino ruim 100 km een vlucht met tegenwind. Als er gelost word met Oost in de wind is er altijd een kans dat de duiven via de Flevopolder in Noord Holland terecht komen waardoor het voor de jonge onervaren duiven het soms erg moeilijk wordt. De te vliegen afstand wordt dan ook geen 100 km maar vaak meer dan het dubbele daarvan. Ook in Heino kon vroeg worden gelost reeds om 8 uur konden de duiven voor de Waadkant het luchtruim kiezen. Door de oostenwind werd het toch weer een moeilijk concours. De meest opvallende uit-

slag was van Luut Hamersma uit Marrum welke 29 duiven inmande waarvan hij 21 in de prijzen wist te klokken. Ook Jaap Dekker wist 5 van de 10 duiven in de prijzen te klokken. Prima resultaat. Echter de eerste duif was van Herman Bootsman uit Marrum welke met een snelheid van 1140 meter per minuut zijn hok wist te bereiken 68 km per uur. Uitslag: H.M Bootsman 1 2 4 14 44 45 46 47 48 50 51 53 54 57 58 59 61 70 71 91 P.Boschma 3 22 32 95 M.van Hiel 5 17 19 20 21 24 26 37 38 39 41 42 43 62 63 66 75 89 94 L.Hamersma 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 27 28 29 30 31 33 64 76 77 Comb. Span Hoogland 18 35 49 52 56 65 73 80 81 92 Comb. Dekker 23 34 36 40 82 Comb van der Zwaag 55 60 67 68 69 74 84 85 93 Comb Wijbenga 72. b.o.Suichies 78.79 83.H.Meijer 86.87. Uitslag Waadkant Sens.1 R.Ronner Blija,2 .4.P.Boschma 3Comb Span Hoogland 5 P.Hiemstra.Vroegste duiven op Ameland W Molenaar 16.36.15 en Stella Visser Van jonge duivenvlucht Heino is nog geen uitslag beschikbaar ◆

Snelste jonge duif vlucht Heino, Herman Bootsman Marrum.


Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, A BEDRIJVEN, B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z EN WONINGBOU WONINGBOUWVERENIGINGEN! UWVERENIGINGEN!

Productiemedewerker

HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN:

Voor een opdrachtgever in Hallum zijn we op zoek naar een productiemedewerker. Er wordt gewerkt in 3 ploegen.

COMPLETE TECHNISCHE INST INSTALLATIES, ALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA ATIES, T CV V--KETEL VERVANGING, VER RVA ANGIN NG, HUUR EN INSTALLATIES, CV-KETEL SER RV VICEDIEN NST T, VERWARVER RWA ARLEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, RADIA AT TOREN, VLOER RVER V RWA AR RMING, MING, RADIATOREN, VLOERVERWARMING, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECH HNISCHE KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA ATIES, T SANITAIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE INSTALLATIES, SANITAIR, TOEP PASSINGEN, A ZO ONNETOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESUBSIDIE-AANVRAGEN N. STROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

Om voor deze functie in aanmerking te komen dien je te beschikken over eigen vervoer. Of je bent woonachtig in de directe omgeving van Hallum. Kijk voor meer informatie of een andere een baan op onze website. Berltsum

Hofsleane 57

T. (0518) - 409340

www.abfryslan.nl

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

T Telefoon e elefoon (058) ( 257 12 33

NH Aldlânsdyk 19, 9055 N H BRITSUM

www.haijma.nl www w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Onze particuliere verkoop stopt dit seizoen op 17 juli 2010 Uw Partner voor Automatisering Computers - Notebooks - Randapparatuur - Reparatie & Onderhoud

ENGELSESTRAAT 50A LEEUWARDEN T (058) 213 40 50 F (058) 213 00 64 E INFO@CS2000.NL

WWW.CS2000.NL

OPRUIMING • Laanbomen in container • Hagen, struiken en sierheesters • Perkplanten en Geraniums • Terrasplanten strekt ng de voorraad zola

Jaap de Jong Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl Dagelijks geopend van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Aan de weg tussen Oude Leije en Vrouwbuurtstermolen Aanhangwagen aanwezig

t/m 17 juli

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

GRATIS

Bedrijventerrein Middelsee

OP STERKTE

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak! Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

ZONNEBRIL BIJ AANKOOP VAN EEN BRIL

Stiens, It Achterbosk 1 Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

Stienser Omroeper

9


Henk Jan Dolsma en Stefanie Bouma winnen Noord Nederlands kampioenschap kwarttriatlon in Stiens Onder prachtig en ideale omstandigheden beleefden zaterdag 26 juni meer dan 380 sporters,140 vrijwilligers en veel publiek een prachtige triathlonsportdag in Stiens. De jeugd startte 's morgens om 11 uur en vanaf één uur was de strijd voor de senioren in de verschillende categorieën. De triathloncommissie van SV Friesland had het deze zaterdag 26 juni niet beter kunnen treffen met de weersomstandigheden. Stralend en prachtig weer, met zo nu en dan een koeltje en gelukkig geen ongelukken. Jeugd Voor de 2e keer kon de jeugd dit jaar ook in Stiens weer meedoen met aangepaste afstanden. Het is soms vertederend te zien hoe de jongste jeugd al betrokken is met deze sport. De ene al heel fanatiek, bij de ander moet vader of moeder nog even een handje helpen. Mede dankzij het opgewarmde water toch nog veel na inschrijvingen ook uit de regio. In de ze categorie met 22 pupillen is het prestatieverschil tussen de jongens en meisjes nog niet groot. Het was daarom ook Merel Hulst die de 100m zwemmen, 3 km fietsen en 800 meter hardlopen winnend wist af te sluiten in 10 minuten 52 seconden. Bij de jeugd 11 tm 14 jaar zijn de afstanden wat groter en hier speelt wel mee of je jongen of meisje bent. Ook zie je hier al dat

de ene al wat meer triathlon ervaring heeft. Evenals in 2009 wist Yorick Veenhuizen uit het Drentse Ekehaar hier beslag te leggen op de eerste plaats. De 250meter zwemmen, de 10 km fietsen en de 2,4 km hardlopen waren in 32 minuten en 24 sec, goed voor een eerste plaats.

eerste triathlon in 2007) die plaatsgenoot Mark Oude Bennink pas in de laatste loopronde door Stiens wist in te halen en net 15 seconde eerder finishte in 1:56:11. Bij de dames was net als in 2009 Stefanie Bouma hier oppermachtig. Zij wist de kwarttriatlon te voltooien in 2:11:06.

Senioren kwart ’s Middags stond in het teken van het Noord Nederlands Kampioenschap in de categorieën kwart en achtste triathlon. Hier ook weer een grote opgave met veel sporters uit de regio maar ook uit alle delen van het land. Met ruim 90 deelnemers op de kwart en meer dan 110 op de achtste overtrof de deelname deze weer die van 2009. Voor de organisatie van de triathlon commissie SV Friesland weer een hele toer om dit allemaal rond te krijgen. Maar dankzij de vele vrijwilligers, de vele, ook vaak regionale sponsoren stond na 9 maanden voorbereiding dit jaar het evenement weer als een huis, ook al zijn er altijd verbeterpunten. Gelukkig werd er dit jaar ook weer gewerkt met een elektronische tijdswaarneming zodat alle tijden juist konden worden geregistreerd en er na de wedstrijd snel een voorlopige uitslag kan worden geproduceerd. In het hoofdnummer, de kwarttriatlon bij de heren een zeer spannende strijd. Het was uiteindelijke de sympathieke en beresterke Henk Jan Dolsma uit Groningen (ook al winnaar van de

Senioren achtste Ons eigen SV Friesland (jeugd) talent Charrissa Zijlstra (16 jaar) uit Lekkum en de sympathieke en oud bekende in triathlon wereld Tiedo Tinga uit Bolsward waren de winnaars bij de achtste triathlon en mochten zich zodoende ook Noord Nederlands Kampioen in de ze categorie noemen. Estafette team triathlon Een vorm van triathlon beleven, die steeds meer aanslaat en ook in deze triathlon van Stiens in de lift zit is de estafette/team vorm. Hier zwemt, fietst en loopt ieder zijn eigen specialiteit. Met meer dan 32 teams bij de kwart en ruim 20 teams bij de achtste sloeg dit speer punt van de Nederlandse Triathlon Bond zeer goed aan. Sommige teams pakken het zeer serieus aan en gaan voor de prijzen. Ze rekruteren een goede zwemmer, gaan fietsclubs af voor een fietser en weten vaak bij een atletiek club een goede loper aan hun team te binden. Andere teams hebben de familie gedachten en/of de olympische gedachte. Maar zonder deze teams ook geen wedstrijd.

Het was daarom ook niet vreemd at het team 2 Fast4U met de Friese sympathieke topatleet Remon van Lunzen bij de kwart estafette beslag wist te leggen op de eerste plaats in 2:00:03. Bij de achtste teamtriatlon was het de vriendenploeg Team Superlet niet laat over de finish Ze wisten in deze categorie met een tijd van 1:08:41 beslag te leggen op de eerste prijs Uitslagen: pupillen 1 Merel Hulst D10+ ASSEN 0:10:52. 2 Bodi Del Grosso H8+ EELDE 00:11:43. 3 Eva Turkstra D10+ OENKERK Jeugd tm 14 jaar 1 Yorick Veenhuizen H14+ EKEHAAR 0:32:24. 2 Renate Timmerman D14+ LEEUWARDE N 0:33:54. 3 Ruard Smeenge H12+ DE URZE 0:34:53. Kwart triathlon heren 1 Henk-Jan Dolsma H20+ Groningen 1:56:11. 2 Mark Oude Bennink H20+ GRONINGEN 1:56:26. 3 Johan Neevel H40+ WEZEP 1:59:57. 4 Stefan van der Pal H20+ Leeuwarden 2:00:59. 5 Samme Steenstra H40+ JOURE 2:02:21. Dames kwart 1 Stefanie Bouma D20+Groningen 2:11:06 2Hilly Panjer - Bakker D40,+ APELDOORN 2:22:07 3 Jenneke Deelstra D20+ 2:24:00

4 Silvia Brouwer D20+ Oude schoot 2:26:18 5 Brenda de Jong D20+ DRACHTEN 2:31:40 Heren achtste 1 Tiedo Tinga H20+ BOLSWARD 01:00:08. 2 Lammert van de Ploeg H40+ DE WESTEREEN 1:01:08. 3 Jan Klaver H20+ MEDEMBLIK 1:01:44. Dames achtste 1 Charissa Zijlstra D16+LEKKUM1:07:50 2 Martine Bruinsma GRONINGEN 3 1:09:51 Sarah Freytag D20+1:10:34, Kwart estafette 1 Pier van der Sluis/Jelte Hiemstra/Remon van Lunzen TEAM 2 Fast4U 2:00:03.000 2 Charissa Zijlstra/Simon van den Beukel/Albert van der Ziel TEAM Tûnkersteam Berlikum 2:08:31 3 Richard Jong-A-Pin/Roy Vervoort TEAM Richard &Roy 2:09:15.000 Achtste estafette 1 Joris Lettinga/Theun vd Werf/ Arjen Lettinga TEAM Team Superlet 1:08:41 2 Grytsje Lanting/Rudie Nauta/ Marco Oosterhaven TEAM Middelsé Jeugd 1:09:57 3 Geertje Nauta/Erzebeth Jorna/ Jasper Behnken TEAM Team Jorna 1:10:05 Op de website van SV Friesland onder triathlon vindt u alle uitslagen en tussentijden ook van uw favorieten uit de regio. Ook hier zijn prachtige foto’s van het evenement ◆

De Molenwieken op het Heamiel concours te Bolsward Afgelopen zaterdag 26 juni waren er weer veel amazones en 1 ruiter actief voor de Molenwieken op het Heamiel concours te Bolsward. Het was een warme dag, maar er waren mooie punten en prijzen behaald. Voor het eerst in de B dressuur startte Marlene van der Zwaag uit Britsum met haar E pony Lodi, zij behaalde op haar eerste proef maarliefst 191 punten wat haar een 4e prijs opleverde. Op haar tweede proef behaalde ze een mooie winstpunt met 181 punten. Een geweldige start. In diezelfde klasse startte Maxime van Heumen uit Jelsum op haar D pony Black Patser, zij behaalde op haar eerste proef 183 punten, en op haar tweede proef 182 punten, haar score was goed genoeg voor een 4e en een 2e prijs. Stienser Omroeper

10

Ook voor het eerste in de B dressuur startte Matilde van Dijk uit Stiens met haar D pony Bonito. Zij behaalde op haar eerste proef gelijk een winstpunt met 180 punten en een 5e prijs, op haar tweede proef behaalde ze 172 punten, een netjes begin voor Matilde. In de L1 categorie C startte Hanna de Vries uit Cornjum met haar pony Sheerza, zij behaalde 2 mooie winstpunten met 180 punten op haar eerste proef en 190 punten op haar tweede proef wat haar een welverdiende eerste prijs opleverde. Ook in de L1 startte Jurjen Attema uit Finkum met zijn E pony Pursar M, hij behaalde op zijn eerste proef 174 punten, en op zijn tweede proef behaalde hij een mooie winstpunt met 187 punten.

In de L2 startte Anke Marije de Vries uit Cornjum met haar C pony Toran, zij behaalde ook weer een mooie winstpunt met 181 punten op haar eerste proef en 174 punten op haar tweede proef. Ook in L2 startte Gelbrich Jensma uit Hallum met haar D pony Daisy, zij behaalde ook 2 nette winstpunten met 180 en 181 punten. In de M1 startte Marte de Jager uit Hallum met haar D pony Tim, zij behaalde op haar eerste proef 163 punten en op haar tweede proef behaalde ze helaas net geen winstpunt met 177 punten. Ook in de M1 startte Willemijn Laverman uit Sint Annaparochie met haar E pony Vincent zij behaalde op haar eerste proef 159 punten en op haar tweede proef 172 punten.

In de M2 dressuur startte Rianne de Groot uit Sint Jacobiparochie met haar D pony Toka, zij behaalde een mooie winstpunt met 185 punten op haar eerste proef. Op haar tweede proef behaalde ze 175 punten. Ook enkele amazones van de Molenwieken kwamen uit in het springen. In het B springen reed Rianne de Groot met haar D pony Toka een mooi foutloos parcours, van de jury kreeg ze een stijl van 54 punten wat haar een 6e prijs opleverde. In het L springen startte Astrid van Tuinen met haar D pony Folkert en in het M springen categorie C startte Anke Marije de Vries met Toran maar helaas is de uitslag bij de schrijfster niet bekend. Op 18 juni was het CH te

Gorredijk hier kwamen 2 amazones van de molenwieken aan de start in de M dressuur. In de M1 dressuur startte Marte de Jager uit Hallum met haar D pony De Mensinghe´s Tim zij behaalde op haar eerste proef 165 punten en op haar tweede proef behaalde zij een nette winstpunt met 185 punten, waarmee ze helaas net buiten de prijzen viel. In de M2 dressuur startte Rianne de Groot uit Sint Jacobiparochie met haar D pony Toka zij behaalde 2 mooie winstpunten met 180 en 183 punten, wat haar een 5e prijs opleverde. Wilt u de ruiters en amazones van de Molenwieken zien rijden kom dan naar het hippisch evenement te Sint Annaparochie op 17 & 18 juli op het wedstrijdterrein bij Camping de Blikvaart ◆


Vervolg voorpagina kaatsen Hierna volgde op de derde lijst de “streekderby” tegen Hijum-Finkum. Dit partuur bestond uit Hilde Kuipers, Anke Winkel en Maaike Steegstra. Het zou een prachtige en bovenal spannende partij worden. Om en om werden de bordjes binnengehaald waarbij Hijum- Finkum als eerste op de vijf eersten kwam te staan. Het werd vijf eersten gelijk en toen toonde Hijum-Finkum bij de opslag wat onzekerheid. Door buitenslagen en ook nog een bovenslag van Melissa sleepten de Stienser meiden deze partij uit het vuur. Hierna had Stiens een staand nummer en lag de weg naar de finale open. Er kon gekeken worden naar de strijd tussen Grou (dat topfavoriet Franeker had uitgeschakeld) en Easterein. Grou had veel krachten verbruikt tegen Franeker en moest in de 3e omloop tegen het taaie Warga ook nog eens diep gaan. De meisjes leken wat uitgekaatst en bovendien was Easterein aan de opslag en in het perk geweldig op dreef. Dat verklaarde dat Grou op een stand van 5 – 3 en 6 – 6 genoegen moest nemen met een meer dan verdiende derde prijs. Na het spelen van het Fries Volkslied kon de finale tussen Stiens en Easterein beginnen met Stiens als de underdog. Het eerste bordje kwam voor “ het andere oranje “ aan de telegraaf. Op een stand van 6 – 4 scoorde Melissa Rianne Hiemstra met een fraaie zitbal. Hierna werd het eersten gelijk. Het werd 2 – 1 doordat Melissa weer met haar opslag het vijandige perk de baas was. Ze herhaalde dit nog eens op 2 – 1 en 6 – 6. Dat was opslaan van de bovenste plank! De 3 – 1 voorsprong was genomen en een grote verrassing hing in de lucht. Het volgende eerst was ook voor Stiens, doordat Easterein op 6 – 6 het perk miste. Toen was het al 4 – 1 voor Stiens. Hierna counterde Easterein want het volgende eerst werd door een zitbal van Martine Tiemersma binnengesleept. Yvonne, die aan de opslag en in het perk haar rol prima invulde, en Melissa als inspirator, bleven geconcentreerd spelen. Op de cruciale stand van 4 – 2 en 6 – 6 sloeg Melissa weer geweldig op en verschalkte de voorinse met een voor haar onverwerkbare bal. Daarmee was het 5 – 2 voor Stiens geworden! Nog maar één eerst en de overwinning zou daar zijn. Easterein zette nog eens aan en wist de 5 – 3 door ook al een zitbal aan de telegraaf te krijgen. Stiens begon het mogelijk laatste eerst uitstekend, maar Easterein vocht zich tot de 6 – 6 terug. Onder hoogspanning moest de opslager van Easterein de bal naar het perk brengen. Wat zou ze doen………zou het weer een zitter worden……….nee.,ze plaatste de bal buiten en daarmee was de NK-titel voor Melissa en Yvonne. Vol van emoties vlogen ze hun coach Anne Hoekstra in de armen. Wat een dag! De uitslag: 1e prijs: Stiens Melissa Rianne Hiemstra, Yvonne Schuts 2e prijs: Easterein Tineke Dijkstra, Jelien Pompstra, Martine Tiemersma 3e prijs: Grou Marte Altenburg, Nynke Sinnema,Janne Heida Na afloop werd het Stienser partuur opgewacht in het clubgebouw “It Span” van KC de Boer. Hier kregen ze van het bestuur en belangstellenden de felicitaties, bloemen en gebak. Als apotheose werden de meiden en hun coach opgenomen in het programma van de streetparade van de taptoe. In een open auto achter “de eigen” showband Takostu werden ze gehuldigd. Mooier kon Stiens niet op de hoogte worden gebracht dat het een Nederlands Kampioen rijker was geworden ◆

Glenn Dijkstra de beste in Kent In Sportcentrum Crystal Palace in Kent (Londen, Engeland) zijn een aantal judoka's van Sportschool Poelstra zeer succesvol aanwezig. Bij de heren –18 jaar -60 kg kwam de Stienser judoka Glenn Dijkstra uitstekend voor de dag. In de sterk bezette poule won hij zijn eerste 2 partijen op fraaie wijze. In de halve finale was hij ook duidelijk de sterkste en plaatste zich voor de finale. Hierin moest hij het opnemen tegen een in Engeland wonende Rus. In deze finale wist Glenn Dijkstra 3x een yuko te scoren en zo de Kent Open op zijn naam te schrijven. Een fantastische prestatie. Bij de jeugd -15 jaar -36 kg kwam Pascale Netzer op de mat. Zij verloor helaas haar eerste partij na een yuko voorsprong, maar in de

Clinics bij zwemvereniging Middelsé Op donderdag 8 juli geeft zwem- en waterpolovereniging Middelsé twee clinics. Deze clinics zijn tijdens de zwem4daagse van 18:00 tot 20:00. De clinics zullen bestaan uit twee delen: een zwemclinic waarbij je een aantal basis technieken leert en een waterpoloclinic waarbij je de basis leert van het waterpolospel. Op deze leuke manier kun je eens kennismaken met deze fantastische zwemsporten. Deelnemers aan de zwem4daagse kunnen hier aan meedoen. Ook mensen die een kaartje kopen voor het vrij zwemmen kunnen meedoen. Iedereen, jong en oud, is welkom ◆

herkansingen herstelde zij zich uitstekend. Door 4 partijen op rij te winnen wist zij het brons te pakken. Bij de heren -81 kg plaatste Robert van der Wal zich voor de kwart finale door zijn eerste 2 partijen te winnen. Helaas verloor Robert de halve finale, waardoor hij werd verwezen naar de strijd om het brons. Dit werd een uitermate spannende partij, maar ging helaas op beslissing van de scheidsrechter verloren. Bij de jongens -15 jaar -46 kg had Rik Vermeer een bye in de eerste ronde. De 2e en 3e ronde wist Rik met ippon te winnen. Helaas was Erminio Heese (Lu-Gia-Jen uit Den Haag) net te sterk voor Rik. In de strijd om het brons verloor Rik met een schouderworp, waardoor hij genoegen moest nemen

Herman Sieben, regiodirecteur Staatsbosbeheer regio Noord, heeft vandaag, namens de Friese natuurorganisaties, de eerste resultaten van de evaluatie van de weidevogelopkrikplannen in Fryslân overhandigd aan gedeputeerde Konst. Conclusie van de resultaten is dat reservaatsbeheer voor weidevogels werkt, de terreinen er veel beter bij liggen dan 3 jaar geleden, maar dat er ook meer tijd nodig is voordat weidevogels reageren op een betere inrichting van terreinen. De achteruitgang in natuurgebieden is gestopt, net als in het agrarisch gebied met mozaïekbeheer en toch is in totaal het afgelopen 5 jaar de weidevogelstand met

maar liefst 5 % gedaald. Zonder heldere keuzes voor optimaal weidevogelbeheer op landschapsschaal moeten we toch vrezen voor het einde van de Grutto, de Veldleeuwerik en ook de Kievit. Om de weidevogels in Fryslân echt een toekomst te bieden, moeten we loskomen van de emotie, die maakt dat we overal waar nog een restpopulatie weidevogels te vinden is, maatregelen willen treffen. Herman Sieben: “Door te kiezen voor een beperkt aantal echt grote gebieden die ecologisch kansrijk zijn zullen de gezamenlijke inspanningen meer effect hebben. Dat betekent dat we moeten inzetten op weidevogellandschappen: kruidenrijk grasland, met her en der reliëf en met veel water, waarin een breed scala van vogels leefruimte heeft. We moeten die grote gebieden optimaal inrichten: de landbouwkundige productiefunctie moet volgend zijn op die van de vogels. Dat betekent: integraal hoge waterstanden het hele jaar door, geen boomgroei,

weinig bemesting, laat maaien. Kortom: reservaatachtig beheer met een schil van mozaïekbeheer er omheen.” De eerste aanzetten zijn er al: er wordt nu al gebiedsgericht samengewerkt in Skriezekriten door agrariërs, terreinbeheerders en vogelwachters. Dit moet sterker worden uitgebouwd tot beheer van robuuste weidevogellandschappen. Enkele jaren geleden is door het Ministerie van LNV via de Provinsje Fryslân extra geld beschikbaar gesteld voor een laatste reddingspoging van de weidevogels in Fryslân. Natuurbeheerders, agrariërs, particulieren en vogelliefhebbers sloegen de handen ineen om in een aantal gebieden de leefomstandigheden voor weidevogels te verbeteren. De terreinbeheerders hebben in een groot aantal natuurgebieden verschillende weidevogelopkrikplannen uitgevoerd. De evaluatie laat zien dat toegesneden beheer in het weidevogelbiotoop wel degelijk resultaat heeft. In de reservaten, maar

Bij de dames -63 kg verloor Soraya Folkertsma haar eerste partij. In de herkansingen wist ze haar eerste partij met ippon te winnen voor verwurging. In de tweede herkansingspartij komt ze met yuko en waza-ari voor te staan, maar verliest uiteindelijk met houdgreep en is uitgeschakeld ◆

PV Noordervlucht Blija 26 juni j.l. De duiven zijn om 7 uur gelost vanuit Sens (599km) met een pittige noordoosten wind. Er werden 62 duiven van 7 deelnemers ingekorfd. De eerste duif werd geconstateerd door R. Ronner uit Ferwerd om 15.55.50 uur met een snelheid van1118 m/min ( 67 km/h). Verdere uitslag: Uitslag Wedvlucht Sens 26-06-2010 Los:07.00 Deelnemers:7 Duiven:62 Weer: noordoost pittig

26 juni j.l. De duiven zijn om 8 uur gelost vanuit Heino (98 km) met een pittige noordoosten wind. Er werden 250 duiven van 8 deelnemers ingekorfd. De eerste duif werd geconstateerd door Piet Hiemstra uit Stiens om 09.06 uur met een snelheid van 1477 m/min ( 89km/h). Verdere uitslag: Uitslag Wedvlucht Heino 26-06-2010 Los:08.00 Deelnemers:8 Duiven:250 Weer: oost/noordoost

Naam (AP/Mee) Plaatscijfers Ronner R ( 1/ 7) 1 Hiemstra P.J. ( 7/ 10) 2 4 7 15 17 18 20 Wolbers.D ( 3/ 5) 3 6 11 Brouwer E.H. ( 3/ 23) 5 8 21 Hiemstra D. ( 2/ 5) 9 14 Ronner & Zn. Comb. ( 3/ 7) 10 12 13 Hoekstra J.J. (2/ 5) 16 19 ◆

Naam (AP/Mee) Plaatscijfers Hiemstra P.J. (10/ 47) 1 2 3 21 22 23 24 25 29 46 Hiemstra J. ( 6/ 29) 4 20 27 45 59 76 Ronner & Zn. Comb. (20/ 43) 5 6 13 15 16 28 47 49 50 51 52 55 56 58 60 61 62 67 72 73 Wal v/d G. (23/ 29) 7 12 14 17 18 19 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 63 64 65 68 G.P. Dijkstra (12/ 36) 8 9 10 26 48 57 69 70 71 74 75 77 Hiemstra A. ( 3/ 6) 11 66 78 Talsma S. ( 3/ 40) 35 83 84 Hiemstra D. ( 7/ 20) 44 53 54 79 80 81 82 ◆

De laatste roep van de ljip klinkt nog niet! De weidevogelstand in Nederland staat al jaren onder druk. De afgelopen 3 jaar hebben It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer via het Weidevogelverbond extra geïnvesteerd in het beheer van weidevogelreservaten.

met de 5e plaats. Bas Veenstra wint zijn eerste partij bij de heren -18 jaar -66 kg, maar verliest helaas zijn tweede partij. In de herkansingen verliest hij uiteindelijk van Danny v.d. Linden (Den Haag) en moet genoegen nemen met de 9e plaats. Tot 55 kg verloor Jorrit Kloetstra zijn eerste partij. In de herkansingen wist hij zijn eerste partij te winnen, maar verloor helaas daarna de volgende partij en werd uitgeschakeld.

ook door agrarisch mozaïekbeheer in het boerenland, is de achteruitgang gestopt en lijkt de weidevogelstand zich de laatste jaren positief te ontwikkelen, terwijl de achteruitgang daar buiten versneld doorgaat ◆

Orgelconcert Door Petra Veenswijk op het Vermeulen-orgel in de KOEPELKERK LEEUWARDEN Donderdag 8 juli 2010 Aanvang: 20.00 uur. Petra Veenswijk (1960) is een leerling van André Verwoerd, Bernard Winsemius en David Collyer. Zij behoort tot de laatste leerlingen van de Franse organist en componist Jean Langlais. In 1985, 1990 en 1989 behaalt zij haar Docerend Musicus diploma orgel, klavecimbel en Uitvoerend musicus orgel aan het Rotterdams Conservatorium. Het repertoire van Veenswijk omvat het gehele orgel oeuvre van oude tot hedendaagse orgelliteratuur. Zij treedt op in heel Europa en in Japan. Sinds 1987 is zij als dirigent en organist verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft ◆ Stienser Omroeper

11


Uit in Fryslân LANDSCHAPPEN

IN MIDDELEEUWSE

SCHIERSTINS

EXPOSITIE HEGEBEINTUM

Zomerexpositie De Wâlden: schilderijen Doet Boersma FEANWALDEN/VEENWOUDEN - Bij de enige middeleeuwse verdedigingstoren van Noord- en OostNederland zijn deze zomer prachtige landschapsschilderijen te zien van Doet Boersma in De Schierstins te Feanwâlden/Veenwouden. Boersma heeft een aantal typische landschappen uit de Friese Wouden – De Wâlden – neergezet, met zijn boomsingels, kleine boerderijen en natte natuurgebieden.

Textielexpositie ‘De linnenkast open’ In deze expositie zien we allereerst het werk van de handwerkklas tussen 1750 en 1950. Het geeft een indruk van handwerktechnieken als stoppen, mazen in maaslappen, borduren in fraai borduurwerk, het maken van knoopsgaten, het aanzetten van haken en ogen en vele andere technieken. Ook treffen we letterlappen, kantkloswerk in o.a. floddermutsen, verzameling 18e- eeuwse “sits” en adellijk bedlinnen aan. Bijzondere voorwerpen die te maken hebben met textiel als een plooiraam, een plooienstrijkijzer, een knoopsgatenskjirre, een blikken rijgnaald, een zilveren rijgnaald en een gouden rieuwer. Een overzicht van zaken dus die we niet dagelijks meer aantreffen. Misschien heeft u er nog nooit van gehoord of gezien. Een bezoek aan deze tentoonstelling kan daar verandering in aanbrengen. Het infocentrum is geopend alle dagen van 10 – 17 uur. We heten u graag welkom ◆

Cultuurarrangement in het kerkje van Boer In de grote zaal – met zijn 18eeeuwse schoorsteenmantel – zijn de landschapsschilderijen van Doet Boersma te bewonderen. In dat onderwerp kan ze volledig haar kunstzinnige ei kwijt: kleur, vorm en sfeer. Soms spatten de kleuren van het doek af, maar andere schilderijen zijn ingetogener. ,,De vlugge streek in die kwast past helemaal bij haar”, vertelde eens een kenner van haar werk. Doet schildert met acryl- en olieverf. Ze heeft trouwens ook tijd beschikbaar gesteld voor schilderlessen over het landschap van De Wâlden. Haar buitenschilderlessen zijn van 4 t/m 30 juli. Zie

verder www.doetboersma.nl of www.fryskskildershûs.nl. Boerendochter Doet Boersma is in 1958 geboren nabij Wjelsryp in de Friese Greidhoek. Ze deed de lerarenopleiding in handvaardigheid en tekenen in Leeuwarden en de kunstacademie Minerva in Groningen. Daar slaagde ze in 1985. Daarna gaf ze een tijd les aan het middelbaar en hoger onderwijs. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kan: Doet Boersma ging schilderen. Daarnaast gaf ze cursussen op haar woon- en atelierschip. Sinds een aantal jaren leidt ze het Frysk Skildershûs aan de

Schrans in Leeuwarden. Rienk R. Kruiderink vatte haar werk als volgt samen: ,,Doet weet op geheel eigen wijze de ruimte in haar beelden te vangen, van kleurrijk tot sober, van oneindig tot besloten, van expressief tot ingetogen, maar wel altijd herkenbaar.” De expositie De Wâlden is t/m zondag 22 augustus te bezichtigen: van dinsdag t/m zondags van 13.30-17.00 uur. Tevens zijn dan ook de exposities over de schrijver Theun de Vries en over kloosters en kerken en staten en stinsen te bezichtigen. Zie ook www.schierstins.nl ◆

Op zondag 11 juli 2010 organiseert de Stichting Alde Fryske Tsjerken in het kader van het veertigjarig jubileum van de Stichting een speciaal arrangement bij de tentoonstelling Van binnenuit – kerkinterieurs van Loppersum tot Wier door Henk Helmantel en Douwe Elias in Museum Martena. Het cultuurarrangement bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling Van binnenuit in het Martenahuis en een prachtig zomerconcert in het Middeleeuwse kerkje van Boer, uitgevoerd door het Apollo Ensemble. Zes violistes van het conservatorium brengen een vrolijk en dynamisch programma ten gehore, versterkt door de mooie akoestiek van de kerk van Boer. Het arrangement kan naar believen uitgebreid worden met een wandeltocht naar het kerkje van Boer of een fietstocht langs de kerkjes van Zweins, Peins, Schalsum en Boer. Een wandel- of fietskaart is verkrijgbaar in Museum Martena. Het concert duurt 35 minuten en wordt gespeeld om 14.00 uur (bij voldoende belangstelling ook om 15.30 uur). Betaling vooraf op rekeningnummer 2207600 van de Stichting Alde Fryske Tsjerken o.v.v. “Cultuurarrangement 2010”. Aanmelden via Museum Martena, info@museummartena.nl, 0517 – 392192 ◆

‘VRIJE NATUUR’

Natuurimpressies van 34 FRIA-kunstenaars in Natuurmuseum Fryslân In de zomer is de tentoonstelling ‘Vrije Natuur’ te zien met werk van 34 FRIA-kunstenaars. Opgericht in 1985 viert de Bond van Beeldend Kunstenaars dit jaar haar 25jarig jubileum met verschillende exposities, waarin steeds een ander thema en nieuwe werken centraal staan. Bij ‘Vrije Natuur’ is de natuur als uitgangspunt gekozen. Het Natuurmuseum Fryslân is het

natuurlijke podium voor deze veelzijdige tentoonstelling. FRIA betekent niet voor niets ‘vrij’. De kunstenaars binnen de vereniging zijn werkzaam op zeer uiteenlopende gebieden. Zo werkt de één zeer figuratief, traditioneel of naar een bekende kunststroming en de ander volledig abstract of vernieuwend. Ook de disciplines waarin gewerkt wordt zijn zeer uiteenlopend.

Van steen tot textiel, van grafiek tot fotografie. Lidmaatschap wordt over het algemeen aangevraagd uit een behoefte aan contact en uitwisseling van ervaring met andere kunstcollega’s. Vanuit een omvangrijke vereniging is het tevens eenvoudiger om initiatieven te ontwikkelen en een rol te spelen die het kunstklimaat van Fryslân ten goede komt. Daarom is de FRIA nog steeds belangrijk voor de beel-

dende kunst binnen onze provincie. FRIA telt momenteel 49 leden, die allen professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. Ter gelegenheid van het vijfde lustrum is het boek ‘Friese Vrijheid’ uitgegeven. Hierin staat ieder lid gepresenteerd met twee afbeeldingen van eigen werk en een korte uitleg van de kunstenaars Stienser Omroeper

12

zelf over hun thematiek en drijfveren. De leden zijn ingedeeld naar de belangrijkste interesses die binnen de vereniging spelen. Tevens staat in het boek de geschiedenis van FRIA in het kort beschreven. ‘Vrije Natuur’ is te zien in het Atrium van het Natuurmuseum Fryslân t/m 29 augustus 2010. Voor meer informatie: www.fria.nl ◆


www.jemanicleaning.nl

Timmer & onderhoudsbedrijf

SOL Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Lytse dyk 1 9055 NC Britsum (058) 257 3615 (06) 14285129

• verbouwingen • Badkamers • Dakkapellen • Dakramen • Kozijnen (reparatie) • Onderhoud

GLASCOMBINATIE HOEKSTRA ONBETWIST UW GLASSPECIALIST tel. (058)2881221/2573124 email: gchoekstra@tiscali.nl

Het adres voor Wyzonol Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

• Verf • Latex • Transparant

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Loodgieters- & Installatiebedrijf Voor al uw

BOONSTRA Totaal installateur

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689 www.boonstra-installaties.nl Stienser Omroeper

13


Topdrukte traditionele Taptoe Stiens

Op de laatste zaterdag van juni was de jaarlijkse Taptoe Stiens tijdens prachtig zomerweer. Aan de Langebuorren zagen grote getale publiek de zes korpsen van de Skalm naar het Stienser kaatsveld marcheren en bij de ingang van het taptoeterrein werd het publiek verrast met een optreden van de jongste jeugd van Takostu. Alle zitplaatsen rond het taptoeveld waren bezet en voor It Span was het een gezellige drukte. Dat zelfs de lage entreeprijs van vijf euro nog te hoog was voor een enkele Stienser bleek uit de mensen die achter de heg aan de Tjirkstrjitte stonden te kijken naar de showbands die nu eenmaal niet gratis naar Stiens toe komen. Speaker Eeuwke van der

Wal merkte nog op dat een kaartje bij de Taptoe Brugge, waar Takostu een week later te gast is, niet minder dan 32 euro kost. Gelukkig had de Stichting Taptoe Stiens een aantal sponsoren gevonden: Brandsma Offset Ferwerd, ROC Friese Poort Leeuwarden/Dokkum, Provincie Fryslân, Kultuerried/gemeente Ljouwerteradiel, Rabobank Leeuwarden-NW Friesland, Boelstra-Olivier Stichting, Haijma Britsum, Middelsee Assurantiën & Hypotheken en de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel. De avond werd geopend met een intrada van de Rijnmondband en vervolgens ging de taptoe van start met een dressuurkür van Geartsje de Jong op haar paard

Steffen van de Wurgedyk. Het publiek wist dit bijzondere optreden samen met de showband Takostu erg te waarderen en Geartsje kreeg dan ook een welverdiend applaus. Ook de Show- en drumfanfare METRO uit Scheveningen kreeg de handen van het publiek op elkaar met haar show op muziek van de zanger Marco Borsato. Na het optreden van METRO werd één van de leden van METRO ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Op zijn knieën in zijn korte broek krijgt hij een bevestigend ja! Daarna het optreden van de jeugdband Takostu. Deze 40 jonge leden lieten in Stiens zien waarom ze een week eerder een

eerste prijs behaalden tijdens het concours in Dokkum. Uit Dokkum was het North Frisian Percussion Corps voor de eerste keer te gast op de Taptoe Stiens. Een Amerikaanse show waar veel muziek in zit voor een kleine groep muzikanten. Op hun opoefietsen kwamen vervolgens de muzikanten van Crescendo Opende het veld op rijden. Zij toonden een show op de fiets en bleven daarbij steengoed musiceren. De Stienser thuisclub Takostu stond voor het eerst tijdens deze taptoe onder leiding van een nieuwe tamboer-maître. Jeroen Louwsma liet met Takostu zien dat ze na een winter hard werken

weer een goede show neer kunnen zetten met veel afwisseling en spektakel. De Rijmondband is met de show Spies en Detectives de hekkensluiter van de taptoe. Een grappige en zeer muzikale show van deze topper uit Schiedam. Na het Koraal, taptoesignaal en Wilhelmus marcheerden alle korpsen weer door het centrum naar De Skalm. Het bestuur van de Stichting Taptoe Stiens heeft alweer toegezegd dat er een 13e editie van de Taptoe Stiens komt en wel op 25 juni 2011. Er is na de taptoe een zonnebril (op sterkte) gevonden, de rechtmatige eigenaar kan een email sturen naar stienseromroeper @planet.nl ◆

Vrijdag 9 juli te gast in het Relax Radiocafè: The Blue Mondays Prijs vakantieThe Blue Mondays is het best te omschrijven als een PunkRock &Roll Band die het liefst eigen nummers speelt en deze op de setlist combineert met de bekendere nummers van onder andere Greenday, Blink en Live. Erik - Busse - Klumper verwent zijn SG met soepele akkoordjes en af en toe een lekkere Solo, Niels Kloosterboer zorgt voor een hels kabaal met zijn drumstel, Rick de Groot zorgt voor de bas lijnen in het verhaal met zijn Fender en Rob Kloosterboer probeert met zijn Les Paul en stem de zaal op zijn kop te krijgen. Voor een avond vol Rock moet je dus bij deze Band zijn, die in combinatie met Ferdy van Keulen Licht en Geluidstechniek een complete (rock)avond kunnen verzorgen waarbij de tent/zaal op zijn grondvesten zal trilllen! Hieronder een korte weergave van het ontstaan van de Band: The Blue Mondays is ontstaan Stienser Omroeper

14

doordat Erik en Rick al een tijdje met het idee rond liepen om eens meer te gaan doen met de gitaren die ze in de kast hadden staan. Samen begonnen ze wat te oefenen, en ook Rob werd benaderd om zijn gitaar is uit het stof te halen. Het enige dat nog miste was een drummer, deze werd al snel gevonden in Bathmen, Bob Nahuis. In deze bezetting zijn ze aan het oefenen geslagen en na een half jaar werd het toch tijd voor een optreden, dit werd een optreden bij Cafe de Wippert, het debuut was een feit. Enkele optredens volgden, maar medio 2005 besloot Bob te stoppen als drummer, een nieuwe drummer moest gevonden worden. Niels (het broertje van Rob) werd in eerste instantie als invaldrummer benaderd, maar is ondertussen uitgegroeid tot de vaste drummer van de band. In 2005 en 2006 werden verschillende optredens gedaan, met als enkele hoogtepunten Kerstrock bij de Wippert, Loo-feest in Loo

en een tweetal optredens verder van huis namelijk in Wageningen en Mariënvelde. In 2007 werd er bij de JAL Rockparty een knalfuif gehouden en enkele andere succesvolle optredens volgden. 2008, het jaar van de CD Presentatie (de CD GEK!), in een bomvol café Entrée (bestaat ondertussen al niet meer…) werd ie gepresenteerd, en met succes! Vele exemplaren hebben de weg naar een nieuwe eigenaar gevonden. Een paar dagen later waren de jongens te horen op de Radio, en tijdens die uitzending werd een volgend groot optreden bekend gemaakt, namelijk in spelen in het voorprogramma van The

Richards en DE Normaal Coverband! op 26 april was dit dan ook één van de beste optreden van The Blue Mondays tot nu toe! Meer info: www.thebluemondays.nl Het Relax Radiocafè begint om 20.00 – 24.00. Presentatie: Henk Schippers. Productie: Trijnie Schippers. Luisteren ether : 105.3 / 96.1 kabel en via www.radiomiddelse.nl of kom gezellig langs aan de Wythusterwei 4 Stiens ◆

huis Tsjechië

St. Anna. Vakantiehuis Sudkuv Dul Park, van Marian en Jaap de Lange in het natuurgebied “Josephina Valley” in Zuid Bohemen Tsjechie, heeft de Zoover Award 2010 gewonnen en is uitgeroepen tot beste vakantiehuis in de categorie Holiday Home Internationaal Europa. 5 Jaar geleden werd het landgoed door de familie de Lange gekocht. Het vakantiehuis heeft een zeer hoge score van 9.4 en prima kwaliteitsbeoordelingen ontvangen van gasten en bezoekers van de vakantie-website Zoover.nl Vooral de voorzieningen, zoals sauna, bassin, fitness, parking, meerdere terrassen, beek en speelveld op het grote prive-terrein maakt het geheel compleet. Voor de gasten van het vakantiehuis is er de mogelijkheid om vrienden met caravan of camper uit te nodigen. `` ◆


Stienser Omroeper

15


www.c1000.nl

A-kwaliteit voor een C1000 prijs

Deze week krijgt u 25% korting op onderstaande huismerk producten

3 PA0KgKraEmN à 25

Douwe Egberts koffie

4.

50

aroma rood, décafé, half cafeïne en mildcafé alle varianten

alle varianten pak of set

alle varianten fles en bag in box 2 stuks naar keuze

Bijvoorbeeld; pak appel-perzik 1,5 liter

0.65

0.48

liter 0.32

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

C1000 soep in zak

kilo 6.00

6. 6. 27

C1000 frisse fruitdrank

C1000 huiswijn en prosecco

04 1.39 liter 1.82

1.

alle varianten zak 570 ml

69 Becel voor op brood en bakken en braden alle varianten 2 stuks naar keuze m.u.v. pro-activ

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

H bbq-vlees van uw C1000 slager is Het elke werkdag van 20:00 tot 20:30 uur e tte zien bij RTL 4 in het programma ‘‘Ik Kom Bij Je Eten’.

Voor deze prijs, elke dag gehaktdag

C1000 babyvoeding alle varianten set 2 potjes

Bijvoorbeeld; set 2 potjes fruithapje met biscuit à 200 gram

11 1.49kilo 2.78

1.

99

C1000 varkensfiletlappen 500 gram

KILO

2.

C1000 Bibaboerderij diksap

R BAK 500 G

4.

Voetbal GoGo’s

C1000 kersen

56 3.42 liter 5.12

2.

AM

1.49 2.

89

kilo 2.98

C1000 drink- en vruchtenyoghurt 0% vet alle varianten pak 1 liter

Bijvoorbeeld; pak 1 liter magere vruchtenyoghurt perzik

1.37

1.02

Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in the sans bold)

Bij 5 euro aan boodschappen. Maak je album compleet

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

16

kilo 5.98

alle varianten fles 500 ml

28

Stienser Omroeper

4.49

88

C1000 rundergehakt

extra week op=op

2.

Suziwan Satehsaus

per zak à 380 gram

1.

39

1.65

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Omroeper 27 2010  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you