Page 1


TBMN1  

Hình ảnh Xquang tim phổi thẳng: Dr. Tạ Mạnh Cường – http://www.cardionet.vn Bệnh nhân nam, 76 tuổi, vào viện 21/01/2009 vì liệt nửa người ph...

Advertisement