Page 1

SUY ÑOÄNG MAÏCH VAØNH MAÕN

BS . CuTy - Angiang


SÑMVM xuaát phaùt töø taéc ngheõn 1 phaàn ÑMV, gaëp trong xô vöõa ñoäng maïch , hoaëc do co maïch ñöa ñeán thieáu maùu cô tim, bieåu hieän treân ECG vôùi nhöõng thay ñoåi :  Taùi cöïc : ST, T, U  Khöû cöïc : QRS

01/25/13


I. BIEÁN ÑOÅI TAÙI CÖÏC 1. ST : Cheânh xuoáng hoaëc cheânh leân  -

Cheânh xuoáng Roõ nhaát ôû V5 V6 Cheânh ≥ 1mm Khoaûng caùch töø ñieåm J ñeán ñaàu soùng T 0,08S Caùc daïng cheânh :

01/25/13


 -

Cheânh leân Treân ñöôøng thaúng dieän ≥ 2mm Caùc daïng cheânh :

01/25/13


2. SOÙNG T

Cao nhoïn, ñoái xöùng T ñaûo , deït T V 6 < T V1 Nhöõng thay ñoåi cuûa soùng T khoâng ñaëc hieäu, coù theå gaëp trong : thôû maïnh, lo laéng, môùi aên nhieàu quaù, huùt thuoác laù … Soùng T saâu nhoïn lan toûa hoaëc khu truù coøn gaëp trong : - Nhoài maùu cô tim - Beänh lyù naõo : chaán thöông soï naõo, TBMMN - Vieâm maøng ngoaøi tim Soùng T cao nhoïn coøn gaëp trong : - NMCT - Vieâm maøng ngoaøi tim - Taêng K+ maùu 01/25/13 - Beänh lí naõo : chaán thöông, TBMMN   


3. SOÙNG U  Thaáy roõ nhaát ôû V2

V4

 Ngöôïc höôùng vôùi soùng T ( BT : cuøng höôùng soùng T )

01/25/13


I. BIEÁN ÑOÅI KHÖÛ CÖÏC 1. TAÊNG BIEÂN ÑOÄ SOÙNG R :  

R cao hôn ôû nhöõng CÑ coù ST cheânh cao nhaát VAT ôû nhöõng CÑ naøy

2. GIAÛM ÑOÄ SAÂU SOÙNG S : nhieàu ôû nhöõng CÑ coù R

01/25/13

cao


GIAÙ TRÒ NGHIEÄM PHAÙP GAÉNG SÖÙC 50 % tröôøng hôïp coù SÑMVM nhöng ECG luùc nghó hoaøn toaøn bình thöôøng, nhöõng tröôøng hôïp naøy caàn laøm nghieäm phaùp gaéng söùc ñeå phaùt hieän ra nhöõng thay ñoåi treân ECG cuûa SÑMVM

01/25/13


CÔN ÑAU THAÉT NGÖÏC PRINZMETAL Ñaëc ñieåm :  ST cheânh leân ôû nhöõng CÑ tröïc tieáp vuøng toån thöông, coù theå gioáng hình aûnh NMCT ngoaïi tröø khoâng coù soùng Q ( ño ñöôïc trong côn ñau ngöïc )  ÔÛ nhöõng CÑ tröïc tieáp naøy, soùng R vaø soùng S  ÔÛ nhöõng CÑ soi göông, soùng S  Nhöõng thay ñoåi treân chæ taïm thôøi, khi côn ñau thaét ngöïc chaám döùt, 01/25/13 ECG trôû laïi bình thöôøng


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13


01/25/13

SUY DONG MACH VANH MAN  

SUY ÑOÄNG MAÏCH VAØNH MAÕN BS. CuTy-Angiang  Taùi cöïc : ST, T, U  Khöû cöïc : QRS 09/25/10 . BIEÁN ÑOÅI TAÙI CÖÏC 1. ST : Cheânh xuoáng h...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you