Page 12

¹HdbZWdYnhVidcbZVcY>Vh`ZY]^bidbdkZ# =ZidaYi]Zhbj\\aZgh#I]Zci]Zhbj\\aZghhV^Yid bZi]Vii]ZnldjaYi]gdlbZ^cidi]ZhZV^[>bV`Z VcnegdWaZb#º &,"nZVgdaYHdbVa^ldbVc[gdb7dhhVhd!l]dXVbZ

dcVc-"bZigZWdVil^i]&)-eVhhZc\Zghdc&*9ZX#%, DXepgXk`\ekjZfdgcX`e\[XYflkYf[pgX`ej]ifdj`kk`e^`ek_\jXd\ Zifn[\[gfj`k`fen`k_flkY\`e^XYc\kfdfm\%8eldY\if]gXk`\ekj i\gfik\[gX`e`ek_\`iYlkkfZbjXe[^\e`kXcj#Xjk_\p_X[kfj`k`e j\XnXk\iXe[li`e\$jfXb\[Zcfk_\j%D\e\og\i`\eZ\[jb`ecfjj]ifd k_\`ijZifkld#n_`c\k_\nfd\ejl]]\i\[Z_XÔe^Y\kn\\ek_\`i `ee\ik_`^_j%

&#&#'7Z^c\eji^cidi]Z]daY

BH;

KfZiXdXjdXepg\fgc\Xjgfjj`Yc\`ekfk_\YfXkj#jdl^^c\ijglk g\fgc\Xcjf`ek_\_fc[f]k_\YfXkjÆjdXcc#n`e[fnc\jjjgXZ\j efidXccpd\Xek]fijkfiX^\Ç%8jX-($p\Xi$fc[]Xid\i]ifdDXibX i\dXib\[#ÈK_`j`jÔj_YfXk#k_\i\`jX_fc[n_`Z_jlggfj\[kfY\lj\[ ]fiÔj_#Ylkk_\pglk_ldXeY\`e^jk_\i\%É?\kfc[ljk_Xkk_\i\n\i\ *'g\fgc\`ek_\_fc[f]_`jYfXk()&'+&'/ %//f]k_\`ek\im`\n\\j i\gfik\[k_XkgXjj\e^\ijn\i\jklZb`ek_\_fc[#k_\`ieldY\ij iXe^`e^]ifd(,kf+'#feXm\iX^\),%

I]Z]daYd[i]ZWdVi!l]ZgZeVhhZc\ZghVgZhijX`

:fe[`k`fej`ek_\_fc[Xi\nfij\#Y\ZXlj\g\fgc\Xi\\m\edfi\ Zifn[\[#j`kk`e^fekfgf]\XZ_fk_\i%K_\pcXZbX`ikfYi\Xk_\Xe[ dXepZfdgcX`e\[XYflki\jg`iXkfip[`jki\jjkfflid\[`ZXck\Xd%=fi `ejkXeZ\#fe\f]fligXk`\ekj#X(-$p\Xifc[pfle^dXe#XeFifdf]ifd >`ddX#kfc[lj#È@nXj`ek_\cfn\igXikf]k_\_lcc%@]\ck@nXj jl]]fZXk`e^%É(/&')&'/ G\fgc\`ek_\_fc[Xcjfjl]]\i]ifdk_\ `ek\ej`m\_\Xk%Jfd\i\gfik\[k_Xkk_\p_X[kfj`k`ej\XnXk\i#li`e\# jkffcXe[mfd`klj%DXepi\gfik\[k_Xkn_\ek_\pZflc[efkjkXe[`k Xepdfi\Xe[nXek\[kfZfd\lgfe[\Zb#k_\pn\i\Y\Xk\eYpk_\ jdl^^c\ijXe[glj_\[[fneX^X`e%Jfd\kfc[ljk_Xkk_\pn\i\ ]fiZ\[kfgXp]fiY\`e^Xccfn\[kfZfd\fe[\Zb#n_`c\fk_\ij i\gfik\[k_Xk\m\e`]k_\pgX`[dfi\dfe\p#k_\pn\i\glkYXZb`ekf k_\_fc[%

¹>lVh^ci]Z]daY#>iadd`ha^`ZVhbVaahidgV\Zgddb! ^i^h_jhidcZbZigZ#LZlZgZ'%eZdeaZi]ZgZ#LZ hj[[ZgZYVadi^ch^YZ!^ilVhgZVaankZgn]di!lZ]VYcd V^g#LZlZgZV[gV^Yi]VidcZd[i]ZeZdeaZl]dlVh ^ch^YZlVh\d^c\idY^ZWZXVjhZd[hj[[dXVi^dc#º 6('"nZVgdaY:i]^de^VcbVc6b]VgVl]dhZaZ\lVh

\gVoZY[gdbgjWW^c\V\V^chii]Z]jaa%.$%($%-

¹I]Zn]VkZcdbZgXn#>lVhi]gdlc^ci]ZldghieVgi d[i]ZWdVi!^ci]Z]daY#L]ZcZkZg>gV^hZbn]ZVY [dgWgZVi]^c\!i]Zhbj\\aZghWZVibZl^i]i]ZWjiih d[i]Z^gg^ÅZh#º )."nZVgdaYXVgbZX]Vc^X[gdbBd\VY^h]j%,$%&$%-

&'¥

CD8=D>8:/HdbVa^VcY:i]^de^VcGZ[j\ZZh! 6hnajbHZZ`ZghVcYB^\gVcih8gdhh^c\I]Z<ja[d[6YZc

No Choice: Crossing the Gulf of Aden  
No Choice: Crossing the Gulf of Aden  

Thousands of people risk their lives every year to cross the Gulf of Aden to escape from conflict, violence, drought and poverty. During 20...

Advertisement