Page 12

¹HdbZWdYnhVidcbZVcY>Vh`ZY]^bidbdkZ# =ZidaYi]Zhbj\\aZgh#I]Zci]Zhbj\\aZghhV^Yid bZi]Vii]ZnldjaYi]gdlbZ^cidi]ZhZV^[>bV`Z VcnegdWaZb#º &,"nZVgdaYHdbVa^ldbVc[gdb7dhhVhd!l]dXVbZ

dcVc-"bZigZWdVil^i]&)-eVhhZc\Zghdc&*9ZX#%, DXepgXk`\ekjZfdgcX`e\[XYflkYf[pgX`ej]ifdj`kk`e^`ek_\jXd\ Zifn[\[gfj`k`fen`k_flkY\`e^XYc\kfdfm\%8eldY\if]gXk`\ekj i\gfik\[gX`e`ek_\`iYlkkfZbjXe[^\e`kXcj#Xjk_\p_X[kfj`k`e j\XnXk\iXe[li`e\$jfXb\[Zcfk_\j%D\e\og\i`\eZ\[jb`ecfjj]ifd k_\`ijZifkld#n_`c\k_\nfd\ejl]]\i\[Z_XÔe^Y\kn\\ek_\`i `ee\ik_`^_j%

&#&#'7Z^c\eji^cidi]Z]daY

BH;

KfZiXdXjdXepg\fgc\Xjgfjj`Yc\`ekfk_\YfXkj#jdl^^c\ijglk g\fgc\Xcjf`ek_\_fc[f]k_\YfXkjÆjdXcc#n`e[fnc\jjjgXZ\j efidXccpd\Xek]fijkfiX^\Ç%8jX-($p\Xi$fc[]Xid\i]ifdDXibX i\dXib\[#ÈK_`j`jÔj_YfXk#k_\i\`jX_fc[n_`Z_jlggfj\[kfY\lj\[ ]fiÔj_#Ylkk_\pglk_ldXeY\`e^jk_\i\%É?\kfc[ljk_Xkk_\i\n\i\ *'g\fgc\`ek_\_fc[f]_`jYfXk()&'+&'/ %//f]k_\`ek\im`\n\\j i\gfik\[k_XkgXjj\e^\ijn\i\jklZb`ek_\_fc[#k_\`ieldY\ij iXe^`e^]ifd(,kf+'#feXm\iX^\),%

I]Z]daYd[i]ZWdVi!l]ZgZeVhhZc\ZghVgZhijX`

:fe[`k`fej`ek_\_fc[Xi\nfij\#Y\ZXlj\g\fgc\Xi\\m\edfi\ Zifn[\[#j`kk`e^fekfgf]\XZ_fk_\i%K_\pcXZbX`ikfYi\Xk_\Xe[ dXepZfdgcX`e\[XYflki\jg`iXkfip[`jki\jjkfflid\[`ZXck\Xd%=fi `ejkXeZ\#fe\f]fligXk`\ekj#X(-$p\Xifc[pfle^dXe#XeFifdf]ifd >`ddX#kfc[lj#È@nXj`ek_\cfn\igXikf]k_\_lcc%@]\ck@nXj jl]]fZXk`e^%É(/&')&'/ G\fgc\`ek_\_fc[Xcjfjl]]\i]ifdk_\ `ek\ej`m\_\Xk%Jfd\i\gfik\[k_Xkk_\p_X[kfj`k`ej\XnXk\i#li`e\# jkffcXe[mfd`klj%DXepi\gfik\[k_Xkn_\ek_\pZflc[efkjkXe[`k Xepdfi\Xe[nXek\[kfZfd\lgfe[\Zb#k_\pn\i\Y\Xk\eYpk_\ jdl^^c\ijXe[glj_\[[fneX^X`e%Jfd\kfc[ljk_Xkk_\pn\i\ ]fiZ\[kfgXp]fiY\`e^Xccfn\[kfZfd\fe[\Zb#n_`c\fk_\ij i\gfik\[k_Xk\m\e`]k_\pgX`[dfi\dfe\p#k_\pn\i\glkYXZb`ekf k_\_fc[%

¹>lVh^ci]Z]daY#>iadd`ha^`ZVhbVaahidgV\Zgddb! ^i^h_jhidcZbZigZ#LZlZgZ'%eZdeaZi]ZgZ#LZ hj[[ZgZYVadi^ch^YZ!^ilVhgZVaankZgn]di!lZ]VYcd V^g#LZlZgZV[gV^Yi]VidcZd[i]ZeZdeaZl]dlVh ^ch^YZlVh\d^c\idY^ZWZXVjhZd[hj[[dXVi^dc#º 6('"nZVgdaY:i]^de^VcbVc6b]VgVl]dhZaZ\lVh

\gVoZY[gdbgjWW^c\V\V^chii]Z]jaa%.$%($%-

¹I]Zn]VkZcdbZgXn#>lVhi]gdlc^ci]ZldghieVgi d[i]ZWdVi!^ci]Z]daY#L]ZcZkZg>gV^hZbn]ZVY [dgWgZVi]^c\!i]Zhbj\\aZghWZVibZl^i]i]ZWjiih d[i]Z^gg^ÅZh#º )."nZVgdaYXVgbZX]Vc^X[gdbBd\VY^h]j%,$%&$%-

&'¥

CD8=D>8:/HdbVa^VcY:i]^de^VcGZ[j\ZZh! 6hnajbHZZ`ZghVcYB^\gVcih8gdhh^c\I]Z<ja[d[6YZc

No Choice: Crossing the Gulf of Aden  

Thousands of people risk their lives every year to cross the Gulf of Aden to escape from conflict, violence, drought and poverty. During 20...

No Choice: Crossing the Gulf of Aden  

Thousands of people risk their lives every year to cross the Gulf of Aden to escape from conflict, violence, drought and poverty. During 20...

Advertisement