Page 1

5 - 6 . 1 2 . 2 0 0 8 Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η

Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο Η Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η Τ Η Σ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ 2 d o _ c oı m o . m o

__ cy

+ ∆ΥΟ

ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΤΟΝ

LE CORBUSIER ∆

Ι

Ο

Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ

Ρ

Α

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γ ΑΠΘ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

/

/

Ν

Ω Ε Μ Π

ΤΜΗΜΑ

FONDATION

Σ

/

Η Κ Α Μ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ LE

CORBUSIER

Ε Κ Θ Ε Σ Η 5 - 1 5 . 1 2 . 2 0 0 8 ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ‘ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ’ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η : Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

:


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.12.2008

ΣΑΒΒΑΤΟ

06.12.2008

ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ‘ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ’ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΛΗ∆ΡΑΣ 16:30 Ε Ν Α Ρ Ξ Η

15:00 - Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ

Τ Ο Υ

2 Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΞΙ∆ΙΑ

ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ

LE

CORBUSIER

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

/

ΤΑΞΙ∆ΙΑ

ΣΤΟΝ

LE

CORBUSIER

17:30-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τ Α Ξ Ι ∆ Ι Α

1 Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο

Σ Τ Ο

ΑΝΤΟΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΖΗΝΩΝ

ΣΙΕΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

-

ΕΝΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ

O ΑΝΕ∆ΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗΣ(1930-1995)- Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΦΩΚΑΪ∆ΗΣ

∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α 15΄

ΤΟ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η

19:00 - EΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

‘∆ Υ Ο

ΤΑΞΙ∆ΙΑ

ΣΤΟΝ

LE

16:15 - ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ

CORBUSIER’

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΤΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ

∆ΕΞΙΩΣ Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΙΕΡΕΙ∆ΗΣ

ΜΟΝΤΕΡΝΟ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ2

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ WEISENHOF

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΥΛΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΟΝΤΕΡΝΟ

∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α 15΄

17:00 - Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

3 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΕΣ ΕΣ Κ ΚΑΙ ΑΙ Λ ΛΟΓΟΙ ΟΓΟΙ Τ ΤΗΣ ΗΣ ∆ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΣΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΕ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ

ΚΤΙΡΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ AΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ AΘΗΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΕΛΛΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ,

ΣΚΕΥΗ

ΦΑΡΑΖΗ

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΙΕΡΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΗΣ

ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ:

Η

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

d o _ c oı m o . m o

__ cy

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΤΗΣ

Docomomo Cyprus - 1st Scientific Meeting and Exhibition  

"Modernism and the challenge of change X2" is the title of a two-day conference organised by Docomomo Cyprus, a working group dedicated to t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you