Page 1

PR AK TIJK GEÏNTEGREERD ONDERWIJS VOOR WERKGE VERS EN WERKNEMERS IN NEDERL AND

In DE

Mark Maathuis ziet veel onbenut

potentieel

Bekwaam of

onbekwaam...

Aantrekkelijk?

De fiscale stimulans Monique Harskamp gaat voor optimaal

effect

NUMMER 1 - JAARGANG 1 LOSSE NUMMERS € 3,95

8 714835 090533

Werkend Leren nr.1.indd 1

28-11-2011 15:58:31


Colofon Nummer 1, jaargang 1 Met dank aan »

Koninklijke Grolsch NV,

AC Restaurant Holten,

Twentse Welle,

Apotheek Dutmer,

Grand-Café De Twee Wezen

Advertenties »

advertenties@werkendleren.nl

In de Praktijk is een uitgave van WerkendLeren. Adres »

WerkendLeren B.V.

Postbus 808

7600 AV Almelo

Telefoon »

088 - 28 27 000

Email »

info@werkendleren.nl

Website »

www.werkendleren.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

WerkendLeren............................................................. 3 Ambassadeurs Monique en Alike....................

6

Aan dit nummer werkten mee: Bladmanagement » Bik Business Redactie » Ingeborg Kuys, Renate Bik,

Ambassadeur Mark Maathuis......................... 8

Column Frank Boeijen.................................... 11

met Michiel Mollink of Inge Booijink.

Apotheker Marco Lourens..........................

12

T  wepa, logostiek dienstverlener in facilitaire goederen............................................. 14

Michel Mollink, Inge Booijink Fotografie »

Pieter Schouwstra

Vormgeving » WeCre8 Creatieve Communicatie Druk »

PPI

Copyright » Niets van deze uitgave mag gereproduceerd worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Bekwaam of onbekwaam.............................17

de uitgever en andere auteursrecht­hebbenden.

samengesteld. De uitgever aanvaardt echter

Monique Harskamp. ....................................

18

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg geen enkele aansprakelijkheid voor onvoorziene gevolgen van onvolkomenheden of vermelding van onjuiste gegevens. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkend Leren nr.1.indd 2

28-11-2011 15:58:40


WerkendLeren - In de Praktijk [03]

WerkendLeren werkt echt!

Werkend Leren nr.1.indd 3

28-11-2011 15:58:44


[04] In de Praktijk - Werkendleren

werkendLeren is een organisatie die zich richt op de ont-

on the job en E-learning. Middels een persoonlijk digitaal dossier

wikkeling van mens en organisatie. Door praktijk geïntegreerd

wordt de medewerker en de organisatie op de hoogte gehouden van

onderwijs op mBO- en HBO-niveau aan te bieden binnen

de ontwikkeling, op persoonlijk- en op organisatieniveau.

bedrijven en instellingen, wordt loopbaanverbreding en

‘Wij werken in de taal van de klant en denken daarbij liever in

-verdieping op een transparante wijze vormgegeven in erkende

oplossingen en mogelijkheden die ertoe leiden de organisatie-

onderwijstrajecten. Door de praktijk binnen de bedrijven en

doelstellingen op korte en lange termijn te kunnen realiseren. Het

instellingen als uitgangspunt te nemen, en de uit voering te

effect hiervan kan enorm positief zijn. Tegenwoordig wordt er veel

laten plaatsvinden door bekwame trainers en docenten naar

en vaak gereorganiseerd. Investeren in ontwikkeling klinkt anders en

keuze, probeert werkendLeren een bijdrage te leveren aan een

positiever! En dat is waar WerkendLeren naar streeft.’

Leven Lang Leren, waarin deelnemers zich continu ontwikkelen en daardoor breder en meer flexibel inzetbaar zijn.

INVeStereN IN ONtwIkkeLING VaN meNS eN OrGaNIatIe

reorganiseren of ontwikkelen

Werkend Leren nr.1.indd 4

De gezichten achter WerkendLeren zijn Michiel Mollink en Inge Booijink.

maatwerk en open inschrijving

Samen met de Ambassadeurs (organisatieadviseurs, trainers en

De competenties van de werknemers worden allereerst in kaart

coaches) streven zij ernaar de competenties van werknemers binnen

gebracht. Aan de hand daarvan wordt besproken wat iemand zou

de organisaties waarmee zij in zee gaan verder te ontwikkelen door

willen en zou moeten kunnen. WerkendLeren is erop gericht zo dicht

de dagelijkse praktijk als uitgangspunt te nemen. Ondersteunende

mogelijk bij de mensen zelf te blijven. Het uitgangspunt daarbij is dat

activiteiten daarbij zijn bijvoorbeeld trainingsbijeenkomsten, training

er in de praktijk wordt geleerd. Dat is de basis. Deze wordt aangevuld

28-11-2011 15:58:47


WerkendLeren - In de Praktijk [05]

met een theoretische ondersteuning. Maatwerk dus. Dat kan door

met de veranderingen; dat vraagt competenties die sommigen

mensen binnen de deelnemende organisatie op te leiden en deze als

helemaal niet hebben! WerkendLeren speelt hierop in door in de

begeleiders/trainers in te zetten, of bekwame trainers/coaches op

praktijk naast de mensen te gaan staan en ze te begeleiden en te

maat aan te bieden. Het is mogelijk om bestaande contacten binnen

ondersteunen. Hierdoor creëer je niet alleen op het persoonlijke vlak

het netwerk van de deelnemende partij te benutten.

een ontwikkeling, maar plukt de organisatie in zijn geheel hier ook

maatwerk

zijn vruchten van. Het missende tandje in het rad wordt opgevuld, waardoor de radertjes binnen het team en binnen de organisatie soepeler op elkaar aansluiten.’

‘Naast het maatwerk worden we steeds vaker gevraagd om mee te denken vanuit brancheproblematiek. Werkend­Leren biedt hiervoor

Effect

trajecten aan met open inschrijving. Deze trajecten zijn opgesteld

Uiteraard wordt het effect van het WerkendLeren traject ook naderhand

in aansluiting op de brancheproblematiek en leveren daardoor een

getoetst. ‘Het zijn opleidingstrajecten van één tot twee jaar waarin een

bijdrage aan zowel de ontwikkeling van de medewerkers als de

beroep wordt gedaan op de medewerking van de werknemers. Het

organisatie.’

antwoord op de vraag wat het effect van onze theorie in de praktijk is, is dan ook van enorm belang. Daar zijn wij heel nieuwsgierig naar.

Resultaten op alle niveaus

Het is voor ons en de deelnemende werkgever hét antwoord op zijn

Zoals gezegd wordt uitgegaan van de competenties en de ontwikkeling

fysieke investering. Gelukkig blijkt uit de resultaten tot nu toe dat die

van individuen, desgewenst op alle niveaus binnen de organisatie.

uitermate positief zijn! En dat is wat ons nog enthousiaster maakt

‘Te vaak wordt verwacht dat de werknemer flexibel meebuigt

dan we al waren.’ n

Werkend Leren nr.1.indd 5

28-11-2011 15:58:49


[06] In de Praktijk - Ambassadeurs Monique en Alike

Ambassadeurs Monique en Alike nemen graag een kijkje in de keuken.

‘Ons enthousiasme heeft altijd een positief effect op de klant’ ‘AS Training & Coaching en MB Training & Coaching’ is een

te kunnen maken. En dat is waar WerkendLeren zich in onderscheidt

samenwerkingsverband tussen Alike Schipper en Monique

ten opzichte van veel andere opleidingen. Bovendien zijn wij erg

Buijs, van huis uit ziekenverzorgende en verpleegkundige,

enthousiast over het maatwerk dat deze opleiding biedt, dat is iets

die hun expertise binnen de sector Gezondheidszorg en

dat heel erg nodig blijkt en waar wij dus een enorm groot voorstander

Welzijn inzetten bij coaching en training op maat. Diezelfde

van zijn.’

expertise zetten zij de laatste jaren ook in in andere branches, waaronder de zakelijke dienstverlening. Zij

Inspelen in de markt

ontwikkelen en geven advies op maat, indien nodig.

‘Het begint vaak al bij de voordeur. Als wij ergens binnenkomen gaan al onze antennes uit. Als klant wil je namelijk een positieve beleving

Ambassadeurs van WerkendLeren

bij het product dat je zou willen afnemen. Daarbij speelt de uitstraling

Inmiddels zijn Monique en Alike zo enthousiast over Werkend­Leren

van de instelling een heel grote rol. En dat begint bij de sfeer en de

dat zij officieel erkend zijn als Ambassa­deurs. ‘Het sterke punt van

benadering van de personen waarmee je je contacten onderhoudt.

WerkendLeren is dat wij begeleiders trainen om medewerkers binnen

Hoe gaat men met elkaar om, wat straalt iemand uit en hoe is zijn

de deel­nemende organisatie te kunnen begeleiden, met als doel een

werkhouding? Vanuit onze werkervaring in de zorg, in combinatie met

kwaliteitsslag middels de ontwikkeling van de individuele medewerker

de jaren dat wij beiden werkzaam waren als docent/opleidingsadviseur

links Alike Schipper, rechts Monique Buijs

Werkend Leren nr.1.indd 6

28-11-2011 15:58:51


Ambassadeurs Monique en Alike - In de Praktijk [07]

binnen het ROC, zagen wij dat het beter kon. Wat wij wilden leveren was

schouder van de medewerkers. Vaak is dat in alle niveaus van de

meer maatwerk in de opleiding waardoor beter op de ontwikkelingen

organisatie; van instellingskeukens tot aan managers. Dat wij in een

in de markt kon worden ingespeeld. Daarnaast houden wij van korte

project altijd samenwerken wordt door de klant, maar ook door ons,

lijntjes; snel schakelen en snel handelen bevordert de effectiviteit

als heel positief bevonden. In ons geval geldt echt dat één plus één

van het werk. Het was voor ons een van de redenen om het heft zelf

drie is!’ Dat Monique en Alike een goed duo vormen is overigens goed

in handen te nemen en die opleidingen daarom te initiëren en aan te

te zien. De passie voor het vak dat zij nu alweer bijna vier jaar samen

bieden. WerkendLeren sluit fantastisch aan bij onze ideeën.’

beoefenen straalt van hun gezichten af. Ze hebben er ontzettend veel plezier in. ‘Ons enthousiasme heeft altijd een positief effect op de klant.’

traject Het traject begint voor Monique en Alike meestal al tijdens het

enthousiasmeren

aanloopproces; als de beslissing nog moet vallen of een organisatie

‘Weerstand is er regelmatig binnen een organisatie, als er ‘van

in zee gaat met WerkendLeren. ‘Soms gaan wij al eens mee om een

hogerhand’ wordt medegedeeld dat iedereen moet meewerken aan

kijkje in de keuken te nemen en onze ideeën zo in de praktijk te kunnen

een nieuw opleidingstraject. Daar kan niemand onderuit. Maar het

concretiseren. Dat helpt. Het voortraject duurt vaak lang, maar tegen

gaat juist om de manier waarop dat wordt gebracht. Soms komen we

de tijd dat de kogel door de kerk is en wij in beeld komen, moet het

binnen op een eerste trainingsdag en zien we sommigen afwachtend

vaak met stoom en kokend water. Gelukkig kan dat ook altijd.’

achterover hangen in een stoel, met de armen over elkaar. Ze moeten

Monique en Alike zijn bij het opbouwen van een portfolio van iedere

weer naar school. En toch lukt het ons altijd die negatieve houding

deelnemer betrokken. Daar kunnen zij de instelling desgewenst bij

te veranderen en de mensen te enthousiasmeren. Alle koppen staan

begeleiden/ondersteunen. Op basis van de organisatiedoelen en de

na een tijdje dezelfde richting uit. Ze gaan ervoor. Dat is geweldig

persoonlijke ontwikkeling van de individuele medewerker wordt dan

om te zien!

een opleiding op maat samengesteld.

Dat heeft alles te maken met de manier waarop het wordt gepresenteerd en het vergt absoluut een goede voorbereiding van de werknemers.

meekijken over de schouder

Daarnaast is de motivatie sterk afhankelijk van de organisatie en de

‘Wat belangrijk voor ons is, is dat onze trainings- en coachingstrajecten

persoon zelf, of de begeleider. Maar inmiddels hebben de resultaten

zijn gebaseerd op de begeleiding op de werkvloer. Er wordt vooral

wel bewezen dat daar waar goed wordt begeleid de organisatie

gewerkt vanuit de praktijkervaring. Wij kijken letterlijk mee over de

uiteindelijk op een hoger niveau uitkomt.’ n

Werkend Leren nr.1.indd 7

28-11-2011 15:58:59


[08] In de Praktijk - Ambassadeur Mark Maathuis

Ambassadeur Mark Maathuis signaleert vaak onbenut potentieel.

‘Be GooD and tell it’

Werkend Leren nr.1.indd 8

mark maathuis is een aantal jaren zelfstandig interim

werkendLeren

manager op het vlak van financieel en algemeen interim

Toen Mark met WerkendLeren in aanraking kwam was hij meteen

management. Hierdoor is hij in verschillende organisaties en

enthousiast over de mogelijkheden die WerkendLeren biedt. Dit

branches werkzaam geweest. In bijna alle gevallen consta-

enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat Mark een nieuwe onder-

teerde hij de behoefte om medewerkers volgens maatwerk te

neming, Contiga, heeft opgericht waarmee hij als ambassadeur

scholen in plaats van ‘algemene’ opleidingen aan te bieden.

van WerkendLeren naar buiten treedt. Als ambassadeur heb je

28-11-2011 15:59:00


Ambassadeur Mark Maathuis - In de Praktijk [09]

kennis van specifieke branches en markten en signaleer je snel

veel klantgerichter gewerkt te worden in de huidige kopersmarkt.

bepaalde ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is dat de huidige

WerkendLeren maakt het mogelijk om deze vaardigheden aan te

maatschappij steeds individualistischer wordt waardoor er behoefte

leren op de werkvloer.‘

is aan maatwerkopleidingen die houding en gedrag van medewerkers ontwikkelen. Mark: ‘In de praktijk merk ik dat het vaak mis gaat

Frisse blik

in organisaties op het gebied van communicatie. Medewerkers

Mark wordt meestal ingehuurd door bedrijven om de organisatie door

moeten leren communiceren, met elkaar en met de klant. Leef je

te lichten. Een frisse blik van buitenaf doet immers wonderen, zaken

in in je collega en in je klant. Houd daarbij voor ogen hoe je zelf

die voor verbetering vatbaar zijn worden meestal eerder gesignaleerd

graag behandeld wilt worden. Ook de recessie brengt aan het licht

door buitenstaanders. ‘Vaak merk ik dat er onbenut potentieel is

dat commercie en communicatie steeds belangrijker wordt, het

onder de medewerkers. Als de mens zich binnen een organisatie

draait meer om klantbeleving. Om klanten terug te laten komen

ontwikkelt is dat niet alleen mooi voor de persoon in kwestie, maar

moet je je onderscheiden van de rest van de markt. Organisaties

ook voor het bedrijf. Daar waar mensen zich ontwikkelen, ontwikkelt

moeten meer dan ooit inspelen op de wensen van de klant, er dient

een organisatie zich immers ook. De resultaten zijn vaak verbluffend.

Werkend Leren nr.1.indd 9

28-11-2011 15:59:01


[10] In de Praktijk - Ambassadeur Mark Maathuis

Niet alleen kennis en kunde worden naar een hoger niveau getild,

de handverkoop wordt steeds belangrijker in apotheken. Deze op­

ook de sfeer en samenwerking binnen een organisatie wordt meestal

leiding is een zogenaamde open inschrijving, het programma staat

zienderogen beter. ‘

en iedere apothekersassistent kan zich binnenkort aanmelden voor deelneming.’

Ambassadeur plus Mark is ambassadeur van WerkendLeren. Ondertussen is hij meer dan

In elke branche toepasbaar

ambassadeur alleen, want hij doet ook aan acquisitie en draagt met

Het mooie van het WerkendLerenconcept is dat het in elke branche

zijn opgedane branchekennis en ervaring ook bij aan de ontwikkeling

toepasbaar is.

van de diverse opleidingen. ‘Ik ben niet alleen enthousiast over het

Dit interview wordt afgenomen in een Grand Café. Mark kijkt om zich

concept maar vind het nog leuker om te helpen in het ontwikkelen

heen. ‘Ook de horeca branche is een ideale branche voor Werkend­

van opleidingen. Door mijn opdrachten en ervaringen in verschillende

Leren. Die markt heeft het moeilijk. Door de crisis worden veel horeca­

branches kan ik veel kennis inbrengen.’ Samen met WerkendLeren

gelegenheden minder frequent bezocht. Je ziet dat mensen vaker thuis

en apotheker Marco Lourens ontwikkelt hij een programma voor de

een etentje organiseren dan een restaurant bezoeken. Het is dus voor

apothekersbranche.

de horecaondernemingen belangrijk dat zij de klanten laten blijken

Marco Lourens signaleerde dat er in zijn vakgebied behoefte bestaat

dat hun bezoek wordt gewaardeerd. Je moet je klanten als het ware

aan het bijscholen van apothekersassistenten. De werkzaamheden

de hele avond in de watten leggen. Dat kan op een simpele manier:

in deze branche zijn de laatste jaren zo veranderd dat een standaard

een hartelijke begroeting, een vriendelijke lach, mooie en schone

apothekers­assistentenopleiding vaak niet meer voldoet. Mark en

bedrijfskleding. Daarnaast ziet een klant ook vaak meteen hoe het

Marco hebben samen met WerkendLeren deze ontwikkelbehoeften

personeel met elkaar omgaat. In de horeca sta je als team in de

in kaart gebracht en vertaald naar een erkend onderwijsprogramma

schijnwerpers; iedereen kan zien hoe je samenwerkt. Kijk hier maar

op maat voor apothekersassistentes. ‘In deze opleiding staan com­

eens om je heen, je ziet hoe dicht je bij je klant staat.’ Mark wijst op

mu­nicatie en commerciële vaardigheden centraal. De assistentes

de vriendelijke serveerster die aan tafel komt en vraagt of alles naar

krijgen immers steeds meer te maken met mondige klanten en ook

wens is. ‘Zo simpel is het, echt waar. En daar leiden wij in op. Voor sommige bedrijven valt hier nog een grote slag te slaan.’ De ogen van Maathuis beginnen te glinsteren. Hij pakt een menukaart van tafel. ‘Zie het als een menukaart, je kunt per organisatie bepalen welke skills je per medewerker wilt ontwikkelen!’ Mark is op dreef en komt met een ander praktijkvoorbeeld. ‘Een klant zit bij de kapper voor het laten verven van het haar. Na verloop van tijd wordt de verf uit het haar gewassen. Halverwege de wasbeurt loopt de kapper weg met de mededeling: ‘Blijf maar even zo zitten.’ De klant is in de veronderstelling dat de kapper wegloopt om een andere klant te helpen. Bij het afrekenen komt bij toeval ter sprake dat de klant een gratis masker heeft gekregen dat enkele minuten inwerktijd nodig had. Service van de zaak. Stomverbaasd kijkt de klant haar kapper aan en vraagt: ‘Heb ik een masker in mijn haar gehad? Dat wist ik niet.’ Een

Bent u geïnspireerd door WerkendLeren? Bel of mail voor meer info.

gemiste kans dus. Hier had je de klant jouw waardering kunnen tonen door goed te communiceren. Voor deze kapper zou WerkendLeren een perfect middel zijn om deze vaardigheden getraind te krijgen. Be good and tell it. Dat is ook wat Mark zichzelf als ambassadeur van WerkendLeren tot doel heeft gesteld. Hij wil organisaties laten zien hoe goed WerkendLeren in de praktijk werkt zodat de mens en daardoor ook de organisatie, zich blijft ontwikkelen! n

Werkend Leren nr.1.indd 10

28-11-2011 15:59:04


Column Frank Boeijen - In de Praktijk [11]

De fiscale stimulans Onderwijs- en ontwikkeltrajecten met WerkendLeren op MBO en HBO niveau kunnen worden vormgegeven in door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen erkende opleidingen. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste ontvangt een deelnemer na afronding van elk gedeelte van een opleiding een landelijk erkend certificaat én kan na afronding van de gehele opleiding een erkend diploma krijgen. Ten tweede heeft de overheid gemeend om deze erkende onderwijstrajecten te moeten stimuleren door er ook een fiscale faciliteit aan te koppelen. Wanneer de werkgever bereid is werknemers te laten ontwikkelen én daarbij zorgt dat deze ontwikkeling wordt ingezet middels een erkende opleiding wordt daarvoor een subsidie van € 2.738 (2011) per fulltime-werknemer gegeven. Voor parttime werknemers moet de subsidie pro rata worden berekend. Zo bereikt de overheid dat werknemers gericht opgeleid worden en ook bij andere bedrijven met erkende certificaten en diploma’s kunnen laten zien welk niveau ze hebben bereikt. De genoemde subsidie is vormgegeven als “afdrachtvermindering” in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Deze “afdrachtvermindering” werkt als volgt. De werkgever berekent elke loonperiode voorafgaand aan de uitbetaling van het loon hoeveel premie en belasting er afgedragen moet worden voor iedere werknemer. Het totale bedrag aan te betalen premie en belasting wordt klaargezet voor betaling aan de Belastingdienst. Vervolgens mag de werkgever kijken met welk bedrag hij deze te betalen belasting mag verminderen. Voorbeeld: De totale loonheffingen in een jaar voor het bedrijf bedragen bijvoorbeeld € 1.000.000. Er nemen veertig fulltime medewerkers gedurende het hele jaar deel aan een erkende MBO-opleiding. Dan mag er van het genoemde bedrag van € 1.000.000 een bedrag van 40 (medewerkers)x € 2.738 = € 109.520 worden afgehaald, zodat effectief maar € 890.480 hoeft te worden betaald. Natuurlijk mag de afdrachtvermindering elke maand voor 1/12 deel worden verrekend met de te betalen loonheffingen. Zo heeft de werkgever ook geen financieringsnadeel bij het bekostigen van de opleidingen. Er zijn wel enkele bijzondere regels bij deze afdrachtvermindering. Zo moet de afdrachtvermindering pro-rata worden berekend bij parttime medewerkers. Verder mag het loon van medewerkers tot 25 jaar een bepaalde grens niet te boven gaan. Om zeker te weten dat de berekening van afdrachtverminderingen op de juiste manier gebeurt, komt een belastingadviseur van Deloitte elk jaar even kijken naar

de verwerking. Zo zorgen we er voor dat de kans op fouten beperkt blijft. Frank Boeijen, Deloitte Belastingadviseurs BV

Werkend Leren nr.1.indd 11

28-11-2011 15:59:05


[12] In de Praktijk - Apotheker Marco lourens

Werkendleren,

kuur voor de ontwikkeling binnen de apothekersbranche?

Marco Lourens is al vele jaren

wellicht nog veel meer voor de mensen die werkzaam zijn in dit vak.

werkzaam als apotheker in

Lourens legt uit: ‘De apothekerswereld is totaal aan het veranderen.

Malden. Samen met Mark

Vroeger was het een goed renderende onderneming waar je de winst

Maathuis werkt hij aan

haalde uit de verkoop van geneesmiddelen. Maar de prijzen van

de inhoud van een nieuw

geneesmiddelen zijn ongelooflijk gedaald. Een doosje kauwgom

opleidingsprogramma voor de

is tegenwoordig duurder dan een doosje maagzuurremmers. Als

gehele apothekersbranche,

apothekers zijn we tegenwoordig meer gericht op bijvoorbeeld de

waarbij WerkendLeren zorgt voor een passend en erkend

bevordering van therapietrouw. Er vindt dus een verschuiving plaats

onderwijskundig programma. Dit opleidingsprogramma wordt

van de verkoop van een doosje pillen naar medicatiebegeleiding,

vanaf januari 2012 aangeboden.

wat met name belangrijk is voor bepaalde risicogroepen. Dit vraagt om andere competenties van medewerkers waarover echter niet

Marco juicht innovatie binnen de branche toe. Een voorbeeld hiervan

iedereen beschikt.’

is de nieuwe website die binnenkort wordt gelanceerd. Hierbij hebben patiënten inzage in hun medisch dossier en kan men onder

Passende opleiding

andere zien voor welk recept er nog een herhalingsrecept ligt van de

‘Deze specifieke competenties zouden we in de nabije toekomst heel

huisarts. Ook is het mogelijk om dit recept meteen online te bestellen

graag via een op maat samengestelde opleiding bij de assistentes

en dezelfde dag af te halen of te laten bezorgen. Bovendien is de

overbrengen. Daarbij denken we in dit geval vooral aan verbeteringen

website gekoppeld aan een webwinkel, waarbij er meer dan 60.000

op het gebied van verkoop, communicatie en teamwerk. Momen-

artikelen besteld kunnen worden. De site wordt daarnaast ingezet

teel volgen onze medewerkers veelal vakinhoudelijke cursussen,

voor voorlichting; zo is het bijvoorbeeld straks mogelijk om een

maar we zouden ook graag de competenties willen ont wikkelen.

inhalatie-instructie online te bekijken.

Hier zou een opleiding op maat van WerkendLeren heel goed op kunnen aansluiten. Samen met Mark Maathuis ben ik bezig om het

Verschuivingen in apothekersland

inhoudelijke programma te ontwikkelen, wat een must gaat worden

Dat er veel veranderingen hebben plaatsgevonden in de apothekers-

voor de apothekersassistenten. Begin 2012 kunnen zij zich hiervoor

branche is voor iedereen duidelijk te merken; voor de klant, maar

aanmelden.’ n

Werkend Leren nr.1.indd 12

28-11-2011 15:59:07


Apotheker Marco Lourens - In de Praktijk [13]

Werkend Leren nr.1.indd 13

28-11-2011 15:59:11


[14] In de Praktijk - Twepa, logistiek dienstverlener in facilitaire goederen

Twepa, logistiek dienstverlener in facilitaire goederen

‘Traditie gaat samen met innovatie’

Werkend Leren nr.1.indd 14

28-11-2011 15:59:14


Twepa, logistiek dienstverlener in facilitaire goederen - In de Praktijk [15]

Twepa is een meer dan tachtig jaar oud Twents familiebedrijf, bij de meeste Enschedeërs alom nog bekend als partijhandelbedrijf. Tegenwoordig staat de derde generatie, de gebroeders Coen en Rik Brinkman, aan het roer van deze onderneming, die zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld en is uitgegroeid tot een logistiek dienstverlener in facilitaire goederen. Het hoofdkantoor is sinds drie jaar in een prachtig pand aan Het Poolman gevestigd; een unieke locatie aan een van de belangrijkste uitvalswegen van Enschede. Samen met de kleinere vestiging in Emmen en de Dozencentrale aan de Haven draaien zij al jaren op oude bedrijfstradities die nog altijd goed scoren en dat ook zeker zullen blijven doen in de toekomst. WerkendLeren binnen Twepa Als geen ander weet Coen Brinkman dat de prijs/kwaliteitverhouding voor de klant een zeer belangrijke rol speelt in de hedendaagse zakenwereld. Twepa is een onderneming die daarom voortdurend bezig is om zaken te koppelen, efficiëntere werkwijzes te zoeken en nieuwe inkoopkanalen aan te boren. ‘Wij staan aan de vooravond van onze ISO certificering. Er is jarenlang gedraaid op bestaande werkwijzen. Dat werkte goed, maar er werd vooral in grote lijnen gekeken en niet zozeer op persoonlijk niveau. Dat gaat zeker verbeteren met WerkendLeren binnen Twepa Hiermee leiden we de mensen op om een uitstekende kwaliteit tegen gunstige tarieven te kunnen leveren. Iedereen zal worden meegenomen in dit nog te starten traject van WerkendLeren.’ Bewustwording Marc Bekker van Visie Sales Professionals heeft het initiatief genomen bij Twepa om dit WerkendLeren traject in te zetten. ‘Er zijn vanuit de verkoopafdeling stappen gemaakt binnen dit bedrijf, maar die waren niet volledig. Op het gebied van verkoop hebben we al veranderingen doorgevoerd. Maar er ontbrak nog iets. Aan de hand van die resultaten kwamen we erachter dat het veel beter zou zijn om het hele bedrijf mee te nemen in deze wijzigingen. WerkendLeren sluit hierop fantastisch aan. Het is dé oplossing om in de praktijk verbeteringen aan te brengen op persoonlijk en organisatorisch niveau. Het afgelopen jaar hebben we met het management en kader de visie, missie en strategie bepaald. Dat zijn mooie woorden. Maar wat betekenen die nu voor die man in de vrachtwagen, in de winkel of in het magazijn? Voor hem is het belangrijk te weten wat zijn bijdrage is aan die missie en dat hij zich bewust wordt van het feit dat hij met heel kleine aanpassingen veel grote verbeteringen kan teweegbrengen. Dat is de hele opzet van dit WerkendLeren traject. Wij willen daarbij zoveel mogelijk ontwikkelen op de werkvloer, met als begeleider de directe leidinggevenden.’ ‘We zijn erg klantgericht’, vult Coen Brinkman aan. ‘ Dat is wat we ook graag willen zijn en waar we om geroemd worden. Als er problemen zijn bij een klant, dan zijn we er tot nu toe vooral op gericht om de oplossing snel te vinden zodat de klant dóór kan. Maar er wordt beperkt gekeken

Werkend Leren nr.1.indd 15

28-11-2011 15:59:14


[16] In de Praktijk - Twepa, logistiek dienstverlener in facilitaire goederen

naar waarom iets fout is gegaan. Daar willen we vanaf. Uiteindelijk gaat niet alleen de klant daar plezier van hebben, maar wij ook. We streven ernaar steeds efficiënter te werken. Wij willen graag dat in

Marc Bekker (Visie Sales Professionals)

het proces daar naartoe iedereen zijn eigen verantwoording (her) kent en neemt.’

‘De kracht van WerkendLeren is dat het maatwerk is. Belangrijk daarbij is het opleidingsprogramma

Transparantie

af te stemmen op de bedrijfsbehoefte. Er zijn veel

‘Het hoofdkantoor biedt veel transparantie. In letterlijke zin. Iedereen

opleidingen die ook goed zijn, maar WerkendLeren

komt elkaar gedurende de hele dag tegen op de werkvloer. Men kent

is dat wat mijns inziens het beste aansluit op de

elkaar, en dat is mooi, maar er wordt nog te veel op eilandjes gewerkt.

wensen van veel bedrijven. En daar plukt iedereen zijn

De onderlinge communicatie en samenwerking kan veel beter. Daar

vruchten van.’

gaan we met WerkendLeren aan werken de komende tijd, met als doel om nóg meer service- en kwaliteitgericht te kunnen zijn. Want als wij efficiënt kunnen handelen en beter en sneller kunnen leveren, worden we uiteindelijk allemaal sterker!’ n

links Coen Brinkman, rechts Marc Bekker

Werkend Leren nr.1.indd 16

28-11-2011 15:59:16


Bekwaam of onbekwaam - In de Praktijk [17]

v

bekwaam m a a w k e b on

Een bevoegd docent is niet altijd een bekwaam docent!

Goed personeel begint bij goede scholing. Dat gebeurt over het algemeen door gediplomeerde en dus bevoegde docenten. maar wat als iemand niet bevoegd is, maar door de praktijk deskundig? Deze groep van ‘bekwamen’ blijkt uitstekend in staat om hun kennis over te dragen. Voor steeds meer partijen hangt de bekwaamheid van een docent niet alleen af van een bevoegdheid. Kennis en pedagogische en didactische vaardigheden kun je op vele manieren verkrijgen. Bijvoorbeeld door ervaring, zelfstudie en coaching. Vanuit die gedachte slaan verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen inmiddels de handen ineen om mensen uit het bedrijfsleven geschikt te maken les of training in de praktijk te geven. Die samenwerking kent meerdere voordelen. Naast de oplossing voor het dreigend lerarentekort, is een van de grote voordelen dat het de opleidingsdeskundigheid van externe partijen flink vergroot. Bovendien verkleint het de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven, doordat het wederzijds begrip groeit. Bijkomend voordeel van de trainers vanuit de praktijk is dat ze altijd met één been in de dagelijkse realiteit staan. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zorgen ze voor een uitstekende aansluiting voor de deelnemers met de praktijk. Wil deze ontwikkeling echter kans van slagen hebben, dan is een andere visie op doceren wenselijk. Er moet meer gekeken worden naar de behoefte van organisaties en werknemers.

Werkend Leren nr.1.indd 17

28-11-2011 15:59:20


[18] In de Praktijk - Monique Harskamp

Werkend Leren nr.1.indd 18

28-11-2011 15:59:22


Monique Harskamp - In de Praktijk [19]

Monique Harskamp gaat voor een optimaal effect

‘Diff’rence’ is het training- en adviesbureau van monique Harskamp. Zij heeft een breed scala aan opleiding en ervaring. Zo was zij eerder dialyseverpleegkundige en verrichtte hiervoor onderzoek. De resultaten presenteerde monique op internationale congressen. Na een recente studie arbeids- en organisatiepsychologie richtte zij zich op het coachen van kleine groepen mensen. monique analyseert behoefteanalyses voor bedrijven ten aanzien van scholing en opleiding en levert daarbij een gefundeerd trainingsadvies, en desgewenst een professioneel trainingsprogramma. maar altijd volgens haar onderscheidende werkwijze: alles behalve standaard, met als doel haar klanten de flexibiliteit en de diversiteit te kunnen bieden waarmee zij zelf ook graag werkt.

Programmamanager en spin in het web’ Programmamanager

werkendLeren

Een belangrijke succesvoorwaarde van WerkendLeren is het aanstellen

‘Het programma van WerkendLeren zit heel goed in elkaar en is

van een coördinator, al dan niet vanuit de klant, die functioneert op het

prima te combineren en in te passen bij de organisaties waar ik mee

niveau van een programmamanager. Deze persoon stelt in overleg met

samenwerk. Met mijn training- en adviesbureau Diff’rence ben ik vanuit

de opdrachtgever uiteraard eerst de organisatie- en opleidingsdoelen

mijn werkervaring uiteraard gericht op de gezondheidszorg, maar ik

en de ontwikkelbehoefte vast. Een programmamanager zal aansluitend

ben ook inzetbaar bij allerlei andere interessante projecten. Een groot

het volledige opleidingstraject inrichten, (mede) uitvoeren, monitoren

bijkomend voordeel is dat ik mij door mijn werk als verpleegkundige

en hierover verantwoording afleggen aan WerkendLeren. Hij of zij

heel goed weet in te leven in de menselijke, zachte kant. Maar juist

ondersteunt ook de vorming van de portfolio’s in het kader van

omdat ik ook de bedrijfsmatige kant goed ken, weet ik die twee

EVC (Erkenning Verworven Competenties); de procedure waarmee

aspecten in de loop van een proces meer bij elkaar te brengen. Die

competenties van de medewerkers in kaart worden gebracht.

combinatie zorgt voor een efficiënt en effectief resultaat waarbij WerkendLeren ontzettend goed inzetbaar is.’

Monique Harskamp is zo’n programmamanager: ‘Ik fungeer in het huidige traject voornamelijk als aanspreekpunt voor WerkendLeren

Passie

en de deelnemende instelling. Ik stuur de trainers, begeleiders,

In het gesprek met Monique straalt door alles heen hoeveel passie zij

beoordelaars en assessoren aan en initieer in overleg met hen

zelf heeft voor het werk dat zij nu alweer een paar jaar doet. Met name

onder andere over kwaliteit en uitvoering. Ik kom in beeld als ze

haar aanvullende recente opleiding Arbeid- en Organisatiepsychologie

vastlopen en kom langs als het nodig is, want in principe wordt er

heeft ertoe geleid dat ze over vaardigheden beschikt die zij op een

begeleid door de daarvoor aangestelde personen. Voor hen ben

doeltreffende, praktische manier weet in te brengen bij haar werk

ik dus meer een spin in het web dan degene die naast de mensen

als coach.

komt staan om over hun schouder mee te kijken. Ik lever desgewenst

‘Dat, in combinatie met het op maat werk van WerkendLeren maakt

praktijkinhoudelijke zaken, aangevuld met theoretisch materiaal, en

dat de klantorganisatie, WerkendLeren en ik allemaal naar hetzelfde

ben als programmamanager uiteraard altijd stand-by voor alle vragen

doel kunnen streven: een maximaal effect bereiken, niet alleen op

of ideeën die er zijn binnen het traject van WerkendLeren.’

korte termijn, maar vooral ook voor in de toekomst!’ n

Werkend Leren nr.1.indd 19

28-11-2011 15:59:24


Werkend Leren nr.1.indd 20

28-11-2011 15:59:31

In de praktijk  

WerkendLeren in de Praktijk nummer 1.