Page 1

ที่ ลส. 159/54

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดารงตาแหน่งหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีพระสงฆ์บวชใหม่ พระสงฆ์ไป ศึกษาต่อในต่างประเทศ พระสงฆ์ไปช่วยงานสังฆมณฑลอื่น และพระสงฆ์ที่สมควรเปลี่ยนแปลงหน้าที่ จึงให้พระสงฆ์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ พ้นจากตาแหน่งหน้าที่เดิม และเข้าประจาตาแหน่งหน้าที่ใหม่ ดังนี้ :

1.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค คุณพ่อชุมภา คูรัตน์

2.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา คุณพ่อวิชา หิรัญญการ

3.

ศึกษาต่อต่างประเทศ คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม


4.

รับการอบรม พักประจาบ้านผูห้ ว่าน คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

5.

พักประจาและช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน คุณพ่อธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

6.

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน คุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ และประธานสานักมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

7. คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

จิตตาธิการคณะศรีชุมพาบาล พักประจาที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

8. คุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลีย้ ง


9.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี คุณพ่อวิจติ ต์ แสงหาญ

10.

เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู กม.8 คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

11.

รับการอบรม พักประจาบ้านผูห้ ว่าน คุณพ่อศิริพจน์ สกุลทอง

12.

เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น คุณพ่อธีระ กิจบารุง

13.

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร ผูจ้ ัดการสักการสถานฯ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช


เจ้ าอาวาสวั ด แม่ พ ระปฏิ ส นธิ นิ ร มลแห่ ง เหรี ยญอั ศ จรรย์ คลองเตย ศึกษาต่อภายในประเทศด้านบริหารการศึกษา

14. คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

15.

เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร, OMI

16.

ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบารุง

17.

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชน ฆราวาส พักประจาที่วัดพระกุมารเยซู กม.8

18. คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์


ผูช้ ว่ ยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ช่วยงานอภิบาลวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

19. คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร

20.

ศึกษาต่อต่างประเทศ คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ

21.

ศึกษาต่อต่างประเทศ คุณพ่อเกรียงชัย ตรีมรรคา

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคา กาลหว่าร์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา

22. คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ

ผูจ้ ัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ช่วยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

23. คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์


ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้า ศึกษาต่อภายในประเทศด้านพัฒนาสังคม

24. คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย

25.

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย

26.

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน สังฆานุกรบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง

27.

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ สังฆานุกรณัฎฐวี กังก๋ง

28.

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน สังฆานุกรเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก


ทั้งนีใ้ ห้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจาตาแหน่งหน้าที่ใหม่ อย่างช้าภายใน วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2011 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2011

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่