Page 1

2 เมษายน 2011 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบอุทกภัยเขตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เรียน คุณพ่อเจ้าอาวาส และคณะนักบวชในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังที่ทราบโดยทั่วกันว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีสาเหตุมาจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2011 เป็นต้นมา ท้าให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และคลื่นลมรุนแรง พัดเข้าชายฝั่งอ่าวไทย ท้าให้เกิดความเสียหาย อย่างรุนแรง กินพื้นที่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ และมีประชาชน ได้รับ ผลกระทบอย่างมาก กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเชิญชวนพี่น้องคริสตชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าโปรดบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และดล บันดาลให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน และช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนพี่น้องของเราตามก้าลังความสามารถ เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสต์เจ้า อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกวัด โรงเรียน หน่วยงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะนักบวช และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้าใจดีทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความ เอื้ออาทรต่อเพื่อนพี่น้องที่ประสบกับความทุกข์ยากล้าบาก “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทาสิ่งใดต่อพี่น้อง ผู้ต่าต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทาสิ่งนั้นต่อเรา.......” (มธ.25:40) โดยบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ โดยจัดส่งมายังเหรัญญิกของอัครสังฆมณฑล (คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง) เพื่อจะได้ รวบรวมและจัดส่งไปยังสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยดังที่เคยปฏิบัติกันมา บัญชีธนาคาร ทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ชื่อบัญชี “มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ” หมายเลขบัญชี 186-2-01470-9 Fax สาเนาเอกสารการโอนเงินมาที่ 02-2371033 วงเล็บ (ช่วยเหลือน้าท่วมภาคใต้) ส้าหรับคณะนักบวชสามารถส่งความช่วยเหลือมายังอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือจะส่งความช่วยเหลือไปยัง ไปยังสภาพระสังฆราชฯ โดยตรง ตามแต่จะเห็นสมควรครับ ขอพระเจ้าองค์แห่งความรักและเมตตา โปรดประทานพระพร และตอบแทนน้้าใจดีของทุกท่านเสมอไป ด้วยความเคารพรัก

(คุณพ่อ ประยุทธ ศรีเจริญ) เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หมายเหตุ : บัญชีของสภาพระสังฆราช ชื่อบัญชี “มิสซังโรมันคาทอลิกฯ (Caritas Thailand)” ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒน์พงศ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 170-2-07187-7 ส่งเอกสารส้าเนาการโอนไปที่ Fax : 026815369-70 หรือ 02-6813900 ต่อ 1502 วงเล็บ “ช่วยเหลือน้้าท่วมภาคใต้”

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

การให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบอุทกภัยในเขตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี