Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

บอกเล่าเก้าสิบ + งานเยาวชนเริ่มรุกคืบหน้า คุณพ่อเจ้า วัดเห็นชอบให้จั ดค่ายเยาวชนของวัดใน เดือนตุลาคม นอกสถานที่ ขณะนี้ติดต่อ วั น และจองบ้ า นเพชรส าราญ หั ว หิ น ได้ แล้ ว คื อ 23-25 ตุ ล าคม หากไม่ มี อ ะไร ขั ด ข้ อ งบรรดาผู้ รั บ ผิ ด ชอบก็ จ ะส ารวจ สถานที่ แ ละยื น ยั น อี ก ครั้ ง เพราะอาจมี เด็กบางคนเริ่มเปิดเทอมในวันที่ 25 + พระแท่นด้านข้างเกือบเรียบร้อยแล้ว น่าดีใจที่ช่างเมื่อรื้อเขาพยายามรักษาของ เก่าให้มากที่สุดเท่าทาได้ ด้านพระกุมาร เยซู พอสู้ ไ ด้ แต่ ด้ า นแม่ พ ระคงต้ อ งท า ใหม่หมด คราวนี้ต้องใช้ไม้เนื้อแข็งที่ปลวก ไม่กิน กับทาพระแท่นให้ ดึงออกได้ เพื่อ การบารุงรักษาต่อไป + ประสานกั บ จั ง หวั ด และผู้ ใ หญ่ ให้ ความเห็ น ว่ า หากทางวั ด ต้ อ งการเท คอนกรี ต ท าทางลาดเข้ า วั ด ก่ อ นได้ เ ลย สามารถท าได้ เพราะเกรงว่ ามั ว รอใกล้ ฉลองวัดแล้วเดี๋ยวไม่แน่นอน + อาทิ ต ย์ นี้ 31 ก.ค. มี มิ ส ซาแรกของ คุณพ่อเชษฐ์ ดนัย ไชยเผือก ถวายมิส ซา เวลา 8.30 หลังมิสซาแห่พระเมตตารอบ วัดและรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ได้ + ขออภัยที่ทาให้พี่น้องเก้อไปเมื่ออาทิตย์ ที่ แ ล้ ว คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด ลื ม สนิ ท กั บ การแห่ พระเมตตา ครั้งหน้าจะไม่ให้พลาดอีก

ประจาวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

+ วันนี้ฉลองวัดพระบิดาเจ้า มิสซาเวลา 10.30 พระสั ง ฆราชยอแซฟสั ง วาลย์ ศุ ร ะศรางค์ เป็ น ประธาน คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองด้วย + ต้นไม้รอดเพราะน้าดี และขอขอบคุณ คุณขวัญชัยที่เป็นธุระจัดการไม้ปักเพื่อการ ป้องกันต้นไม้ทุกต้นทั้งหมด + ลงต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน เข้ากับ สภาพแวดล้อม จึงลงต้นไม้ใหญ่(หูกระจง) อี ก 5 ต้ น ชื่ อ อย่ า งเป็ น ทางการจ าไม่ ไ ด้ คงช่ว ยให้ มีร่มไม้ชายคาเวลาบ่ อยได้บ้ า ง และหากมี ง าน เมื่ อ โตแล้ ว คงท าให้ มี บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายดี + เรื่องของอนาคต เวลานี้อยากได้ป่าไม้ ต้นไม้บางชนิด ไม่ใช้ไม้มีราคามากมาย แต่ ก็เป็นไม้เศรษฐกิจ หากโตได้ที่..ก็ขายหรือ ล้อมย้ายได้ไม่ต้องเสียดาย เขาว่า..ถ้าตัด ผมก็ดูสวยงามไปสามสี่วัน... ถ้าใส่เสื้อผ้า ใหม่ก็ชอบใส่สักสองสามเดือนก็เบื่อแล้ว... เมื่อแต่งงานใหม่ๆสักสองสามปีก็ยังดูแฮบ ปี้ . ..(บางคนก็ บ อกว่ า เมื่ อ สร้ า งบ้ า นใหม่ ก็ เป็ น แบบนี้ ) แต่ เ มื่ อ ปลู ก ต้ น ไม้ ทุ ก ๆวั น จะ เฝ้าดูการเจริญเติบโตด้วยความสุขใจ + พระเจ้ า ทรงเลี้ ย งดู เ ราด้ ว ยอาหาร ศักดิ์สิทธิ์ ศีลมหาสนิทใกล้ชิดวิญญาณ

เว็บไซต์วดั http://holykm8.catholic.or.th

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก… เรื่องเล่าจากพระวรสารชวนให้ เราคิ ด ถึ ง ความรั ก ของพระเจ้ า ที่ มี ต่ อ มนุษย์ ไม่เสื่อ มคลาย คิดง่ายๆพระเจ้า ทรงเลี้ยงดูเราทุกวันอาทิตย์หรือวันของ พระองค์ด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ อาหารฝ่าย จิต อย่างสม่าเสมอไม่วันวันคลาดครา การทวี ข นมปั ง ด้ ว ยอาหารพื้ น จากที่มีคือปังห้าปลาสอง หมายถึงความ เรี ย บง่ า ยแต่ ไ ด้ ใ จถึ ง ใจ ทุ ก คนอิ่ ม หน า สาราญและยังอิ่มบุญกลับบ้านอีก

พระองค์เมตตาสงสาร ไม่ปล่อยให้ เราปราศจากการเอาใจใส่ด้านวิญญาณคา ที่ เ ราได้ ยิ น เวลาใช้ เ หตุ ผ ลการอภิ บ าล สั ต บุ รุ ษ ที่ มี ปั ญ หาไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว ม พิ ธี ก รรมตามปกติ ไ ด้ แต่ ด้ ว ยเหตุ ก าร อภิ บ าลพิ เ ศษ เหตุ ผ ลย่ อ มอยู่ ใ ต้ ค วาม เมตตาสงสารคือสงสารวิญญาณของเขา ดังนั้น บรรดาผู้ห่างเหินจากพระเจ้าด้วย การมาวั ด หรื อ ศาสนกิ จ และการรั บ ศี ล ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อก่อนตาย มีสัญญาณบอกถึง การขอกลับใจ พระสงฆ์มักจะให้อภัยและ โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้ คนปกติไม่ต้องการหมอรักษาหรือ ช่วยเหลือ แต่พวกเราดูปกติดี ลองสารวจ ดูซิว่ามีอะไรที่เรายังขาดและปรารถนาให้ พระองค์ทรงเลี้ยงดู โดยเฉพาะบาดแผล ทางด้านจิตใจ พระเจ้าทรงเลี้ยงดู เมตตาสงสาร รักและห่วงใย เ ส า ะ ห า แ ล ะ ติ ด ต า ม สุดท้าย ช่วยให้รอดพ้นพบสันติสุขใจ ขอพระอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปีA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you