Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู ฉบับประจาวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012

9/99 หมู่ 13 รามคาแหง 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2316-4910-2 โทรสาร 0-2-2751-7989 เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก… “ใครเป็นต้นเหตุให้เด็กคนหนึ่งในพวกนี้ที่เชื่อใน เราตกในบาป ถ้าได้เอาหินโม่ใหญ่ผูกคอเอาไปทิ้งทะเล ก็ยังดีกว่า...”หมายถึงผู้ใหญ่ที่ทาตัว เป็นที่ส ะดุดให้เด็ก ต้องเสียวิญญาณไปก็สมควรตกนรก เป็นประเด็นที่หนัก หน่วงซึ่งพระเยซูเจ้าตาหนิพวกเราผู้ใหญ่อย่างรุนแรง “การเป็นที่สะดุด” หมายความว่าอย่างไร การเป็นตัว อย่าง แบบอย่างที่ไม่ดี หรือเป็น โอกาสชักจูงเด็กให้เสียวิญญาณ พระเยซูเจ้าถือว่าเด็กไร้เดียงสา ปราศจากภูมิต้านทาน ซึ่งไม่ สามารถปกป้องทั้งฝ่ายร่างกายและวิญญาณได้ตัวเองได้ หลายครั้งผู้ใหญ่ในสมัยของพระองค์กลับ ทาตัวเหลวไหล ไม่รับผิดชอบและสร้างภาพให้ดูดี จนกลายเป็นโลงศพที่ภายนอกดูสวยงาม ข้างในมี แต่สิ่งเปื่อยเน่าผุพังสลายอยู่ ไม่น่าดูชม... การพูดจา การแสดงออกด้วยท่าทาง และการแต่งตัว ล้วนแล้วเป็นรูปปรากฏที่เด็กซึมซับ เข้าไปจนเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว หากเป็นสิ่งที่ดีก็ควรสนับสนุนแต่ถ้า ตรงข้าม...สมควรอย่างยิ่งที่ จะต้องท้วงติงและกาจัดออกไป เพื่อคงไว้ในภาคส่วนที่ดีและสมควรทาตามหรือเลียนแบบ ช่วยกันสร้างมโนธรรมถูกต้อง เพื่อให้เด็กรู้จักรับผิดชอบชั่วดี...

ขอพระเจ้าอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 1|6


เราเป็นประชากรของพระเจ้า +++ เพื่อร่วมกันไตร่ตรองความรักของพระเจ้าที่เรียกเรามาเป็นประชากรของพระองค์ และเราต่างเป็นพี่เป็น น้องกันที่จะต้องรักและช่วยเหลือกันในสภาพสังคมวันนี้

กัมนัมสไตล์ ดูจะเป็นคลิปวีดีโอที่ถูกกล่าวขาน ค่อนข้างดีมากกว่า หากแสดงออกถูกที่ถูกทางก็สนุกสนานดี ทั้งเด็กเล็กเด็กโตและ ผู้ใหญ่ จนพระสงฆ์คาทอลิกเกาหลีท่านหนึ่งถึงกับชักชวนเยาวชนมาร่วมแสดง ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นด้านลบไป เพราะไม่ เหมาะสมกับสถานที่และการเป็นที่สะดุด

การแสดงออกด้วยคาพูดหรือท่าทาง ย่อมมีอิทธิภาพทางความคิดและทาตามของเด็กๆ?ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ เรา เคยเป็นที่สะดุดให้กับเด็กอะไรบ้าง....

ท่านทั้งหลาย...จงประพฤติตนดังบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาดังแต่ก่อนเมื่อท่านยังขาด ความรู้ แต่จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความประพฤติทุกประการ ตามแบบฉบับขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงเรียกท่าน เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์”... เมื่อท่านทั้งหลายนอบน้อมเชื่อฟังความจริง ชาระจิตใจให้บริสุทธิ์จนรักกันฉันพี่น้องแล้ว ก็จงรักกันจากใจ จริงยิ่ง ๆ ขึ้นเถิด เพราะท่านบังเกิดใหม่แล้วมิใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเชื้อเมล็ดที่มิรู้เสื่อมสลาย คือจากพระวาจาที่ทรงชีวิตและคงอยู่ตลอดไป ของพระเจ้า...ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชั่ว ทั้งมวล คือ การหลอกลวง ความเจ้าเล่ห์ การอิจฉา การนินทาและการใส่ความ...ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็น สมณราชตระกู ล เป็ น ชนชาติ ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ น ประชากรที่ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ พิ เ ศษของพระเจ้ า เพื่ อ จะประกาศ สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 2|6


พระฤทธานุภาพของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์ ในอดีตท่านมิได้ เป็นประชากร แต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตา แล้ว (1 ปต 1:13-16, 22-23; 2:1, 9-10)

1. คา หรือ วลี หรือประโยคใดจากจดหมายนักบุญเปโตร ที่ท่านได้ฟังนี้ สะกิดใจท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด ? พระเจ้ากาลังบอกอะไรท่านผ่านทางพระวาจาที่ท่านได้ฟังวันนี้ ? 2. มีอะไรบ้างที่ทาให้ท่านภาคภูมิใจในการเป็นประชากรของพระเจ้า ? แบ่งปันความรู้สึกดีๆ หรือแม้แต่ความ ผิดหวัง เพื่อเป็นการให้กาลังใจกันและกัน

ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างมีสันติ รู้จักคน วามพอดีที่พระเจ้าให้มา ไม่ใช่ทาลายหรือกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน แต่ให้รู้จักรักกัน รับใช้กันและกัน

ให้เรานาพระวรสารวันนี้มาพิจารณาร่วมกัน (เลือกปฏิบัติสัก 1 อย่างได้ไหม?) 1. จงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ กิริยา วาจา สุภาพอ่อนหวาน 2. เลือกคุณค่าพระวรสาร 1 เรื่อง เพื่อเป็นเกลือและแสงสว่างแห่งความเชื่อ 3. สร้างวินัยความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา 4. ให้คาสอนเรื่องความซื่อสัตย์ เป็นชีวิตที่ติดตัวอยู่เสมอไป คานึงอยู่เสมอว่า จงซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย จนถึงเรื่องใหญ่ๆจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา 5. ครอบครัว ควรให้ความสาคัญกับการพาลูกหลานมาวัด ( สารวัดหน้าไตร่ตรอง : ฉบับ 23 กันยายน เพื่อการไตร่ตรองชีวิตคริสตชน ปี 2012-2015 )

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 3|6


บอกเล่าเก้าสิบ

+ อาทิตย์สิ้นเดือนก.ย. หวังว่าเดือนหน้าจะ ทาให้เรามีชีวิตชีวาในการสวดภาวนาด้วยสาย ประคาอย่างพร้อมเพรียง + เดือ นตุลาคมสวดสายประคา หวังว่าปี นี้ เราทุ ก คนช่ ว ยกั น ไม่ สิ้ น เสี ย งทั้ ง เดื อ น ทั่ ว ประเทศและจากวัดของเราด้วย ปีนี้เขาตั้งเป้า ไว้ 500,000 สาย สงสัยต้องรณรงค์จัดหนักไป + ใครต้องการบทราพึงสวดสายประคา เชิญ รับได้ นาไปเพื่อสวดสายประคาพร้อมกับราพึง พ ร ะว าจ าของ พ ร ะเ จ้ า และภา ว นาต า ม จุดประสงค์ + สวดแล้วให้ระบุจานวนสาย รบกวนให้พี่ น้องที่สวดครบหนึ่งสาย นากระดุมสีที่วางข้างๆ ..ใส่ลงโหลแก้วด้วย

+ กระดุม 1 เม็ดเท่ากับ 1 สาย ใครสวดใครใส่ เพื่อให้จานวนตรงกัน + เสาร์ที่ 6 ต.ค. เชิญชวนสวดสายประคาพร้อม กันที่วัด ก่อนมิสซาวันเสาร์ กับวันอาทิตย์ รอบ 8.30 น.และเพิ่มหลังมิสซา 8.30 น. หรือสวดเอง พร้อมกันที่บ้าน มิสซาสายไปสวดตามบ้าน + พฤหัสที่ 11 ตุลาคม วันเปิดปีแห่งความเชื่อ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดปีแห่งความเชื่อที่ สักการะสถานบุญราศีนิโคลัส งานมีตั้งแต่ 10.00 น. จนถึงมิสซาฉลองเปิดปี เวลา 16.00 น. ทาง วั ด จั ด รถร่ ว มกั บ วั ด พระบิ ด าเจ้ า เพื่ อ ไปฉลอง ด้วยกัน คนละ 100 บาท รถออกเวลา 8.00 น. กลับถึงบ้านประมาณ 20.00 น. + เริ่มวันอาทิตย์หน้าหลังมิสซาสายแล้ว สภาภิ บาลและเยาวชนร่วมจัดสวดสายประคาตามบ้าน สี่สัปดาห์ อา.7/14/21 และ 28 ตุลาคม มีรถตู้ บริการหนึ่งคัน นอกนั้นขับรถพาไปกันเอง + นาสารวัดกลับบ้าน เพื่อแบ่งปันการไตร่ตรอง ด้วยพระวาจาในแต่ละเดือน

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 4|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. โมทนาคุณ พระเจ้า(นวลทิพย์) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ มารีอา ฉลวย มารีนนทรัตน์(วณี)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล) สุขสาราญแด่ ยอห์น ชลธาร หงษ์สิทธิวงศ์(วิไล)/ อันตน ศิลาชัย วาทนเสรี(ศิลาชัย)/ มารีอากอเรตตี สุมน, เทเรซา นาถวดี( นุจรี)/ อันนา จิฎากาญจน์, มารีอา สุประวีณ์, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์)/ สุขสาราญครบรอบวันเกิด มาร์เซอร์ เทเรส สมพร อรุณประสิทธิ์สุข(ศรีเพ็ญ)/ ANTHONY/ ด.ญ.กานดา โอภาสรังสรรค์, ด.ญ.ธิดา โอภาส รังสรรค์, คุณทิพย์รัตน์ โอภาสรังสรรค์(ทิพย์รัตน์) สุขสาราญครบรอบแต่งงาน คุณโยธิน-คุณวันดี ชาวปากน้า(โยธิน) กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ อันตน ศิลาชัย วาทนเสรี(ศิลาชัย)/ อันนา จิฎากาญจน์, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญ ประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์) ตามจุดประสงค์ของ ANTHONY/ อันตน ศิลาชัย วาทนเสรี/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว, คุณชาญ กุลศิริวนิชย์(คค.กุลศิริวนิชย์)/ พอล แม รี่ วิชิต โลหะกุล, อาจารย์ใหญ่, คุณวิชัย(นุจรี)/ มารีอา สมหมาย วินิจฉัยกุล(อารยา)/ เปาโล ชวลิต จิตติมาพร(ทิพย์รัตน์)/ อากาทา หมุยหงส์ แซ่โอ้ว/ มีคาแอล สมพร ตรีกมล(อิสรี)/ เซซีลีอา ปรีญารัตน์ กิจเจริญ(ทิพย์ชยพล)/ เปาโล เหลว, อากาทา ยุกล่้า เซี่ยงเจ๊ว(ทิพย์ชยพล)/ ยอ แซฟ เว้ง, มารีอา นุ่น กิจสกุล(ทิพย์ชยพล)/ เปาโล ประเสริฐ, มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(วิชุดา)/ เปโตร วีรศั กดิ์ ธงชัย, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีร วิทู ร ย์( คค.ธงชั ย )/ ยอแซฟ เวี ย งชั ย , มารี อ า พรรณี , เทเรซา เนาวรัต น์ , ยอแซฟ พงศ์ ณุกรณ์ ศิ ริช นะชั ย , อั กแนส เดีย ม อนัน ตริย เวช (คค.อนันตริยเวช) อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ คค.ธงชัย อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (ตู้ทาน) วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ แม่พระ(วรรณา) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ มณีดิษฐ์(คค.มณีดิษฐ์)/ นวจุฬากมล/ วงศ์วารี(ปัทมา)/ ติรเมธา(วีรินท์)/ วิจิตรประไพ(บัญฑิต)/ คิดศรี (พัชราวดี)/ คิดศรี, พูลพันธ์(สมพิศ)/ กุลกนก, Keillie Wong/ คุณชลดา อรรถวรากรณ์(ขวัญชัย/ ละออ)/ คุณศักดิ์ชัย นวกิจวงศ์/ คุณชนาทิพย์ ธีรานุวัตร(ชนาทิพย์)/ คุณฐาปนี พฤกษ์สุวัฒน์/คุณกิ่งแก้ว ลิมปิสุข(รัตนา)/ คุณสุวรรณา มันช้านาญต์(สุวรรณา)/ เปโตร ประชา เฉลิมกิตติ ชัย(ปิยะวรรณ,ประชา)/ คุณดรล์ รัตนทัศนีย์, คุณสมชัย เต็มพิมาย(นิสสรณ์)/ คุณพิสิทธ์ – มารีอา อรทัย ข่ายม่าน, ยอห์น พศพัทธ์ – แบร์นา แด๊ต มนพันธ์ บุญยารังสรรค์(อรทัย)/ บุตรของแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์(ศรินทร)/ ครอบครัวที่ถูกทอดทิง(คค.มณีดิษฐ์) สุขสาราญแด่ คุณพิชิต ว่องเศรษฐชัย(คค.ว่องเศรษฐชัย)/ คุณอรพิณ(สุระเมษฐ์)/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ มารีอา ศิริรัตน์ หอวิจิตร/ แมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์(บุตร)/ เทเรซา ลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้ง(คค.แซ่เฮ้ง)/ คุณมาลัย ไทญานุสร(จ๊อบ,เกรซ)/คุณสุรเชษฐ์ บัววงษ์ (นิสสรณ์)/ อันตน พชร วาทนเสรี(วรรณา)/ เซซีลีอา สุวรรณทิพย์ ชัยส้าเร็จ, เทเรซา สุธีรา ชัยส้าเร็จ(วิภา)/ ด.ญ.ชัญญา สัตตบรรณานนท์, คุณ ลัชพร เอือราษฎร์(พัชราวดี)/ คุณหลักชัย, คุณฉัตรสรวง หทัยนิรมล/ เทเรซา เช้งไน แซ่เล้า, มารีอา เปรมฤดี พิชากรเอกสิทธิ(ธีรวัฒน์)/ มารีอา ลั่นทม ลาภเบญจกุล, คุณเชิดศักดิ์ คมสัน, คุณกัลยารัตน์ ชูเดช(บุษรา)/ คุณปิโยรส, คุณสุพรรณ์ แสงสุริยะและบุตร

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 5|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) สุขสาราญครบรอบวันเกิด เทเรซา ชูศรี จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ คุณฐาปนี พฤกษ์สุวัฒน์/ มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก เอือจิต ราม โกมุท(คค.รามโกมุท)/ เปโตร ด้ารงพงศ์ กิจประยูร, เทเรซา วิภา ชัยส้าเร็จ(ประมวล)/ คุณสุพจน์ ถาวรทวีวงษ์, คุณวิชัย ถาวรทวีวงษ์(สุ นิพันธ์)/ คุณชนะรัฐ ประดิษฐ์สุข(จุฬารัตน์) กิจการงานที่ดีของ ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุก(รัตนา) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ยอแซฟ ผดุง เจียมสวัสดิ์(ธงชัย)/ อันโตนี มาโนช คิดศรี(สมพิศ/ พัชราวดี)/ ฟรังซิสเซเวียร์ แสง ลาภเบญจกุล(บุษรา)/ ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิทูร(ชูจิตต์)/ อากาธา ศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ เยนอเวฟา กิติมา โลกวิทย์ (นฤมล-สมควร)/ มารีอา เง็กลัง เดชช่วย(ธนพัต)/ เปโตร เลี่ยงจง แซ่แต้(กรรณิการ์)/ อักเนส ปราณี วรศิลป์(วนิดา)/ อาคาทา ลิ๊บ แซ่ฝู( ดวง ทิพย์)/ อันนา ประคอง ธันวานนท์(หทัยรัตย์)/ วินเซนต์ จรัญ อุงอ้ารุง(ตติยา)/ คุณทองค้า บัวระพันธ์(จรัสศรี)/ คุณติง จิรัญดร( อัมพร)/ ยอ แซฟ เทียนชัย ติรเมธา(นิภา/ ซิวเง็ก)/ ยอแซฟ จรูญ อาษาไทย(ประจน)/ มารีอา เง็กลัง เดชช่วย(เกสรา)/ มาตินดา สงวนศรี, นต.สมภพ มณี ดิษฐ์(คค.มณีดิษฐ์)/ มารีอา จุ่น, เปโตร เที่ยง(มาลา)/ ยอแซฟ ฉัย, มารีอา กิมหยอง แซ่เฮง, มารีอา หทัยา ฉันทานุรักษ์/ ยอแซฟ ทวี – มอนิกา ประดับ ประเสริฐพันธุ์(นฤมล-สมควร)/ ยอแซฟ ตั่งชุน แซ่ลิม, อันนา บักเฮียง แซ่อั่ง/ อันตน กิมเฮียง แซ่อึง, ลูซีอา บุญส่ง แซ่อึง(สกล,พัช รินทร์)/ คุณพยนต์ – คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ อันตน เฉวียง, เทเรซา เทวี ชูศรีชาติ(มารีอา)/ เปาโล ประเสริฐ – มารีอา ลออง จันทร์ทรง กลด(ปริศนา)/ อักแนส จั่น, เปาโล เล็ก (ยุพา)/ ฟรังซิสโก เล่าฮก แซ่คู, อันนา หลา แซ่ห วม(มารีนา)/ ฟรังซิสโก อากงจั๊ว แซ่ชือ, มารีอา อาม่า นิ่ม แซ่ชือ, อังเดร ฮีปัก แซ่อั๊ง, อันนา กิมเกียว แซ่ชือ, ยอแซฟ จุ้ยกก แซ่อั๊ง, มารีอา ลั่งกุง แซ่เตียว, ยอแซฟ เส่ งเกียว แซ่ก้วย, มารีอา กิม ลี แซ่ชือ, คุณลั่งเอง แซ่อั๊ง, ยอแซฟ อานนท์ แซ่อั๊ง, เปาโล เคี่ยวเส่ง แซ่อัง(ปัทมา)/ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. อุทิศแด่วิญญาณ มารีอามักดาเลนา เซียมเตียง แซ่อัง, ดอมินิก เซียวจั๊วะ แซ่โง้ว, คุณชม้อย, คุณอนจุง แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ มารีอามักดาเลนา บุหงา-คุณสง่า สวัสดิภาพ, MR.MAUNO LAAMANEN/ อันตน กิมเฮียง – ลูซีอา บุญส่ง อังครัตนพิชัย, มารีอา สุวพร วสุวานิช, คุณมาวิน วสุวานิช(รัตนา)/ คุณวิเชียร เพ็ชรข้า, คุณเลียบ เพ็ชรข้า, คุณเกริม เพ็ชรข้า/ คุณ เกรียง เมธีวัชรานนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ลี่, คุณมยุรินทร์ เมธีวัชรานนท์, คุณชวลิต อนุตรโสตถิ(ศรินทร)/ ยวง ประวัติ โกษาคาร, คาทารีนา กิมไหน โกษาคาร, อังเดร เม้า โกษาคาร, อันนา ส้าเนียง กิจประชุม(ประกิจ)/ บุตรของเทเรซา ปิยะวรรณ,เปโตรประชา/ ทารกที่ถูกท้าแท้ง (อรณี/ อัมพร) อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ คค.ตราชูกูล, คค.มณีดิษฐ์/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์/ คุณประกิจ โกษาคาร/ คุณดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์/ อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (ณฐภัทร)/ (ปิยะวรรณ, ประชา)/ (พันธ์ทิพย์)/ (จ๊อบ,เกรซ)/ (อรทัย)/ (บุษรา)/ (นฤมล-สมควร)/ (มาลา)/ (ปริศนา)/ (ยุภาวดี)/ (อัมพร)/ (พัชราวดี)/ (-)/ (-)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 6|6

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปีB

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปีB

Advertisement