Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

ประจาวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2012

9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

ขอแสดงความยินดีคู่แต่งงานที่ได้มาทา พิธีที่วัดตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา นับว่ามากพอควร บางวันต้องทาพิธีแต่งงาน 2 คู่ แต่ก็ถือ ว่าอุดม สมบูรณ์ด้วยพระพรของพระเป็นเจ้า

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก… ควันหลงวันตรุษจีน มิสซาวันจันทร์ที่ ผ่ า นมา คนม าร่ ว ม มิ ส ซา เกื อ บ เต็ ม วั ด พระคุ ณ เจ้ า สั ง วาลย์ ศุ ร ะศรางค์ มาเป็ น ประธานมิสซา อิ่มบุญกันทั่วหน้า ถึงแม้ว่าจะ เป็นวันธรรมดาแต่พี่น้องก็มาวัดมากพอควร นอกจากส้ มเสกแล้ว ยัง มีซ องพระ วาจาและเงิน 20 บาท มอบให้ด้วย พระคุณ เจ้า บอกว่า ให้ ดูพระวาจามากกว่าตั วเลขนะ เพื่อให้พระวาจานาทางชีวิตควบคู่ไปกับการ ทางานในชีวิตประจาวัน บทเทศน์ของพระคุณเจ้าในมิสซาคือ การสร้า งสันติภาพให้เกิดในครอบครัว และ รอบๆข้างตัวเรา จะทาให้สังคมรู้จักรักและให้ อภัยกันและกัน โดยไม่ขัดแย้งกัน

นอกจากนี้ ยั ง ดี ใ จกั บ ผู้ ล้ า งบาปและ นักเรียนลาซาลกับลูกหลานของเราตามวัดต่างๆ ในเขต 1 ได้รับศีลกาลังที่วัดเซนต์หลุยส์ ขอคุณ พ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ให้ความสนใจและดูแลให้ พวกเขาอยู่ในศีลในพรของพระ พ่อ ต้อ งขอสั บ เปลี่ ย นวั นศุ กร์ ต้น เดื อ น ดังนี้ ให้เย็นวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ มีมิสซาเวลา 19.00 น. โดย 18.30 น.สวดสายประคาและทา วัตรเย็น หลังจากนั้นทาพิธีเสกเทียนหน้าวัดและ แห่เข้ า วัด ร่วมมิสซา โดยถื อเป็ นมิส ซาแทนวั น ศุกร์ต้นต้นเดือน เนื่องจากวันศุกร์ต้นเดือนพ่อ ติดการอบรมที่สามพราน จึงขอเลื่อนส่งศีลให้ สัต บุ รุ ษ ตามบ้ า นเป็ น วั น ศุก ร์ ที่ 10 ก.พ. เวลา เหมื อ นเดิ ม พ่ อ ต้ องขออภัย ที่ เ ลื่อ นวั นออกไป ดังกล่าวด้วย ขอขอบคุ ณ ในน้ าใจดี ข องผู้ ใ หญ่ ใ จดี ทาบุญซองอังเปาและผู้มีน้าใจดีมาช่วยกันบรรจุ ส้มลงไปในห่อที่สวยงาม งานนี้ช่วยให้อิ่มเอิบทั้ง กายและใจ ขอให้มีสุข สนุกกับการดารงชี วิตใน ปีมังกรทอง 555 ขอพระเจ้าอวยพร จาก...พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม. 1|4


มิสซาประจาสัปดาห์ ส. 28 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. โมทนาคุณ แม่พระและนักบุญอันตน(สวรรค์) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ พูนล้าเลิศ(เตือนใจ)/ ประภัสสรภิญโญ(จรัสศรี)/ มารีอา ฉลวย มารีนนทรัตน์(วณี)/ มารีอามักดาเลนา สวรรค์ กฤษเจริญ(สวรรค์) สุขสาราญแด่ มารีอา จ้ารัส เจริญสุข/ คุณสุจินต์ วรวุฒิยานนท์(นิลลา-ญาธิป)/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์(อัมพร) กิจการงานที่ดีของ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์/ คุณอัศวิน – คุณลัดดา ชาวปากน้า(ลัดดา) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารีอา เสงี่ยม โง, อลิซาเบ็ธ ศศิพร สมสุข, ยอแซฟ เกียน เว, เปโตร ซือ เลวัน (มาลี)/ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว(คค.กุลศิริวนิชย์)/ พอลแมรี่ วิชิต โลหะกุล(นาถณัฐฐา)/ คาทารีนา บิง กิจสมัย(สมบัติ)/ อันนา ประทีป โกสินทรานนท์ (นาถณัฐฐา)/ คุณประยูร ไอยรารัตน์, คุณเชียง ไหลประเสริฐ(ลัดดา)/ ซีมอน วิสิทธิ์ – มารีอา สุปราณี แสงเปล่า(คค.ทราน)/ เปาโล ประเสริฐ – มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(ปาณิสรา)/ ยอแซฟ จ้อย – อันนา สังวาลย์ เอี่ยมสะอาด(นิลลา-ญาธิป)/ อันนา เดือน เก็บเงิน, คุณประเสริฐ ประภัสสรภิญโญ(จรัสศรี) อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ มารีอามักดาเลนา สวรรค์ กฤษเจริญ อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (มาลี)/ (สวรรค์)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 29 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 29 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ แม่พระนิจจานุเคราะห์(พัชรมณี)/ แม่พระ(กรรณิการ์)/ แม่พระ(ละออ) สุขสาราญครอบครัว โชติพุฒศิลป์(นวลละออ)/ กิจประยูร(ประมวล)/ คิดศรี(ศุภัคชญา/ พัชราวดี)/ พันธุ์ยาง(ศุภัคชญา)/ บรรเลงจิต(พัชรมณี)/ ตีระกิจกุล(เบญจมาศ)/ ชีราวุฒิพันธ์ – ว่องเศรษฐชัย(ยุภาวดี)/ คุณนิภา ติรเมธา/ ยอแซฟชัยพัฒน์ แซ่เฮ้ง(ชัยพัฒน์)/ ยอแซฟ เอี่ยวฮง แซ่เฮ้ง/ คุณวิรัตน์ เลาหนิวัตวร/ อันตน บุญชัย รุ่งเรืองกนกกุล/ เทเรซา ปริ ศนา จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ คุณพัทยา เต็มสุนทร(พัทยา)/ เปาโล โยซาฟัสสถาพร เติมนาค(กัลยาณี)/ อันนา พันธ์ทิพย์ อังครัตนพิชัย(พันธ์ทิพย์)/ คุณจิตอารี เลาหนิวัตวร(จิตอารี)/ โรซา กุลศรัณย์ ปานทิม/ มารีอา เกสรา อารยชาตสกุล(เกสรา)/ บุตรของแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์(ศรินทร) สุขสาราญแด่ มารีอา มะปราง ทุมกานนท์(พัทยา)/ มารีอา นวลทิพย์ โชติพุฒศิลป์(นวลทิพย์)/ ยอแซฟ ค้านึง สาริสระ (สุภา)/ เซราฟิม สุภา สาริสระ(สุภา)/ คุณแก้วกานต์ บริรักวิสิฐศักดิ์(แก้วกาญจนา)/ แมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์(บุตร)/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ เปโตร วีรศักดิ์ – ยอแซฟ บุญช่วย ธงชัย/ คุณนัน – คุณแอน(พรภัค) สุขสาราญแด่ ยอแซฟ ไพโรจน์ – มารีอา วิภา เติมนาค(วิภา)/ คุณชัญญา สัตตบรรณานนท์(พัชราวดี)

2|4


มิสซาประจาสัปดาห์ อา. 29 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. สุขสาราญแด่ บุตรที่ก้าลังจะเกิดของคุณกัญญาณี(ยุภาวดี) สุขสาราญครบรอบวันเกิด มารีอา จินดาหรา วิชญเวศม์(จินดาหรา)/ คุณนฤมล บุญยะเสนา(นฤมล) กิจการงานที่ดีของ คุณอภิชาติ จันทร์สกุลพร/ คุณจิตอารี เลาหนิวัตวร/ คุณพงศกร พันธุ์ยาง(ศุภัคชญา) เพื่อ ความสงบสุขของประเทศไทย(ยุภาวดี) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อากาทา ลิ๊บ แซ่ฝู(ดวงทิพย์)/ เทเรซา ไหว้เย้ง แซ่หลก(สร้อยทิยพ์)/มัทธิว มัก แซ่ถ่้า(สร้อยทิพย์)/ มารีอา อารมณ์ กล้าผจญ(อารี)/ อันโตนี มาโนช คิดศรี (สมพิศ-วริศรา/ พัชราวดี/ ศุภัคชญา)/ คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ ยวงบอสโก วัลลภ สุภาษิต(รัตนา/ พิเชษฐ์)/ เปโตร ทองค้า(จ้านอง)/ อันตน ทองสุข ผิวเกลียง/ ฟิลิป เชวง อารยชาติสกุล(เกสรา/ กุลศรัณย์)/ มารีอาโกลธิลดา วนิดา แซ่กู้ (สุภา)/ อากาธา ศรีจุฬา(อภิรดี)/ มาร์ติน อารี บรรเทิงจิตต์(คค.บรรเทิงจิตต์)/ คุณเฟรด เดอริค อาดอฟ พล๊าส, คุณชะโลม พล๊าส(เชือเจริญ)/ คุณค้า วงเวียน, คุณใฮ ขันธหัตถ์(แจ่มจันทร์)/ เปาโล ประเสริฐ – มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ มาธา เซาะเซ็ง แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ เมธา พฤกษ์พาดี/ เปโตร เฮงอ๋วง - เซซีลีอา บุญชิด เปรโตร(วรรณวิมล/ นภาพร)/ ยอแซฟ เฉย – เซซีลีอา หริ่ม ฉัตรรัตน์รังสี(เอกชัย)/ ยวงบัปติสตา เอกพล สกุลศิริพจน์, ออกุสตินโน วิษณุ โพธิวีระยุทธ/ อันนา เง็กเกียว, มัทธิว สู่(เกสรา)/ คุณกิมฮง – คุณชิด ตันสุวรรณ(จิฎากาญจน์)/ ซีมอน บุญรอด, มารีอา กิมลุ้ย, ฟรังซิสโก สมปอง ระดมกิจ(โนรี)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, คุณเต้น แซ่เล้า, มาเรีย ฉู่ แซ่เตีย(นิภา)/ มารีอา สุชาดา ลิขิตธรรม(นิภาภรณ์)/ มัทธิว ปรีชา ทุมกานนท์, เวโรนิกา เอ็ง แซ่เตียว, ราฟาแอล วิทยา ทุมกานนท์(พัทยา)/ คุณมาลัย – คุณสมาน – คุณมาโนช คิดศรี, คุณสมควร, คุณทองวิเศษ(ศุภัคชญา)/ ยอแซฟ เฮียงฮ้ง แซ่ลี, ยอแซฟ ซ้างี แซ่เตียว, มารีอา เจ็ง แซ่โก, ยอแซฟ เซียม แซ่โก(เบญจมาศ)/ คุณเกรียง เมธีวัชรานนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ลี, คุณมยุรินทร์ เมธีวัชรานนท์, คุณชวลิต(ศรินทร)/ สเตฟาโน สุทัศน์ – อาคาทา ส้าลี ภานุศรี, ดอมินิก ซาวีโอ องอาจ ภานุศรี, เปาโล สายัณห์ เติมนาค(กัลยาณี)/ มารีอามักดาเลนา บุหงา – คุณสง่า สวัสดิภาพ, ยวง นที ธาระยาน, MR.DAN POLLAK(มะลิวัลย์)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรือง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ง, คุณพิกุล แซ่ลี่(คค.รุ่งเรือง)/ มารีอามักดาเลนา เซี่ยมเตียง, ดอมินิก เชี่ยวจั๊ว, (ยุภาวดี/ นิภาภรณ์)/ คุณชม้อย – คุณอนจุง แซ่หว่อง(ยุภาวดี) อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ ครอบครัวกิติสิน – ด่านพิทชญาทร(ปิติ)/ ครอบครัวนิลรังษี – ผาสุข (มารีอา)/ ครอบครัวว่องเศรษฐชัย – ชีราวุฒธิพันธ์(พรภัค)/ คุณพีพี/ คุณโนรี/ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตร์สุวรรณ/ คุณดวงทิพย์ อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (สุภา)/ (ยุพา)/ (เกสรา)/ (จ้านอง)/ (กุลศรัณย์)/ (ปริศนา)/ (มะลิวัลย์)/ (ยุภาวดี)/ (จิฎากาญจน์)/ (โนรี)/ (พรภัค)/ (นฤมล-สมควร)/ (จ๊อบ-เกรซ)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผู้ขอ ---- ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด

3|4

(.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด


บอกเล่าเก้าสิบ + ส้ม เสกและซองพระวาจา ได้รั บแจก กั น ทั่ ว หน้ า ทุ ก คนได้ รั บ หน้ า ตายิ้ ม แย้ ม แจ่มใส โดยเฉพาะพระวาจา พระอวยพร + ซองช่วยเด็กพิการทางภาคใต้ พี่น้อง ท่ า นใดต้ อ งการท าบุ ญ ช่ ว ยเหลื อ ยั ง สามารถท าต่ อ ไปได้ โ ดยส่ ง ผ่ า นทางวั ด หรือใส่ซองทาบุญลงในถุงทานก็ได้ + พิธี แต่ งงาน เพื่อให้ เ หมาะสมด้วยวั น และเวลา ควรเป็นวันที่ได้ตกลงกับทางวัด คื อ พระสงฆ์ ข องวั ด กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานวัด ทั้งนี้เพื่อ ให้พิธีได้ดาเนินไปอย่าง เรี ย บร้ อ ย กรณี ใ ช้ นัก ขั บ ร้ อ งอื่ น ต้ อ ง แจ้งให้ทางวัดทราบด้วย ส่วนค่าใช้จ่าย ขอให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บการของวั ดว่ า ด้วยเรื่องพิธีแต่งงานในวัด ซึ่งคู่แต่งงาน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี + ระมัดระวั งถนนทางเข้ าออกวัด ควร เปิ ด กระจกส่ ง สั ญ ญาณขอทาง และ ขอบคุ ณ กั น หน่ อ ย เพื่ อ ความปลอดภั ย และแสดงน้าใจต่อกัน + วันพุธที่ 1 ก.พ. แทนวันศุกร์ต้นเดือนที่ 3 ก.พ. เวลามิสซา 19.00 น.และมีพิธีเสก เทียนตามธรรมเนียมที่ฉลองการวายพระ กุมารในพระวิหารหรือภาษาเดิมเรียกว่า แม่พระถือศีลชาระ ภาษาลาตินคือ LUX MUNDI พระกุ ม ารเยซู คื อ ความสว่ า ง ของชาวเรา เป็นวันฉลองบ้านเณรใหญ่...

+ ขอกราบขอบพระคุ ณ พระสั ง ฆราช สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้มาถวายมิสซาใน วั นตรุ ษ จี นปี นี้ แ ละให้ ข้ อคิด กั บ อวยพรให้ ครอบครั ว มี สั นติต่อกัน ตามจุ ดประสงค์ ของการฉลองวันปีใหม่และเน้นให้ขอพระ อวยพรด้วย + ชอบบ้านพระกุมารหน้าวัด เริ่มมีแม่ลูก อ่อนใช้บริการบ้านพระกุมารแล้ว ส่วนแม่ ลู ก แข็ ง แรงแล้ ว ก็ นั่ ง ได้ น ะครั บ บางคน บอกว่านั่งพอดีๆ เดินขึ้นวัดมา..เมื่อยขา จึง ขอนั่งพักเอาแรง + ปรั บ เปลี่ ย น อี ก ไม่ ช้ า จะมี ก ารปรั บ ห้ องน้ าหลั ง ถ้ าแม่ พ ระ ให้ เ ป็ นที่ นั่ง แบบ ศาลาโล่งกับมีห้องน้าฉุกเฉินเพื่อคนพิการ และผู้อาวุโสเพียงห้องเดียว ตามที่สภาวัด และผู้ใหญ่หลายๆคนแนะนามานานแล้ว + ข้อคิดพูดทา หากเราใช้พระวาจานาหน้า ช่ ว ยชี้ ท าง ชี วิ ต จะรอดปลอดภั ย ในการ ติดตามพระเยซู เ จ้า ผู้ เป็ นหนทาง ความ จริงและชีวิต.... + คาพรของพระคุณเจ้าสังวาลย์ ขอพระ เจ้าอวยพรพี่น้องในวันตรุษจีน 555

4|4

สารเจ้าอาวาส  
สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ปีB