Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

บอกเล่าเก้าสิบ + ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องถนนหน้าวัด อั น ที่ จ ริ ง เจ้ า ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบคื อ อบจ. สมุ ท รปราการ ขณะนี้ ไ ด้ ตามเรื่ องและ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางจังหวัดได้ ติดตามและเร่งรั ดให้ถ นนแล้ วเสร็ จและ จะต่ อ ถนนเชื่ อ มเข้ า วั ด ให้ เ รี ย บร้ อ ย เนื่ องจากมี ปัญหาขั ดข้ อ งจากสิ่ งที่ อยู่ ใ ต้ ถนนจึงต้องมีการแก้แบบ + การปรับปรุงซ่อมส่วนต่างของวัด ทั้ง วัด ศาลา และบ้านพักพระสงฆ์ คงไม่ใช้ เพราะอยากทาใหม่ แต่เป็นเพราะว่าหาก ปล่ อ ยโทรมไปตามเวลา มั ก จะพั ง และ อายุการใช้งานสั้นลงด้วย + ขณะนี้ คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด มีน โยบายให้ ใ ช้ ศาลาเอนกประสงค์ แบบใช้ ป ระโยชน์ โดยงานวั ดมาก่อน ส่ว นงานที่ เกี่ ยวข้อง เรื่องอภิบาลยินดีต้อนรับ +อย่ าลืม ใช้ เวลาว่ างๆ งานค่ ายเยาวชน ของวั ด จั ด ที่ วั ด ไม่ ต้ อ งไปไหนไกลๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีห้องที่พักพร้อม ส่วนเรื่องอาหารเครื่องดื่ม ใครต้องการ เป็ นผู้ ส นั บ สนุ น ยิ น ดีรั บ จั ด วั น ที่ 15-17 ก.ค.นี้ ติดต่อได้ที่งานเยาวชนของวัด

ประจาวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วดั http://holykm8.catholic.or.th

+ ขอขอบพระคุณ พระสังฆราชเที ยนชั ย สมานจิ ต ได้ ถ วายมิ ส ซาเวลา 10.30 น. และพบปะสัตบุรุษคุ้นเคย รวมทั้งสัตบุรุษ สังฆมณฑลจันทบุรีด้วย + บริการอุดมสารรายสัปดาห์และเดือน ทางวั ด จะเริ่ ม น ามาวางไว้ ที่ ห น้ า วั ด ใน สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ใครไม่ได้เป็นสมาชิก เชิญหยิบไปและใส่เงินได้ที่กล่องอุดมสาร + อาทิตย์นี้ 26 มิ.ย. สมโภชพระวรกาย เยซูเจ้าในศีลมหาสนิท หลังมิสซา 8.30 น. แล้ว มีพิธีเคารพศีลมหาสนิ ทรอบวัด ส่ว น มิ ส ซารอบ 10.30 น.ฉลองศาสนนาม ยอห์นบัปติสต์ คุณพ่อเจ้าวัด + พี่น้องท่านใดต้ องการติดตามข่าวคราว ของวั ด เชิ ญติด ตามได้ที่ เ วปไซต์ข องวั ด เพื่ อ อ่ า นกา รเขี ยนบั น ทึ กเห ตุ ก า รณ์ ประจาวันของวัดและเรื่องภายในวัดด้วย

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก วั น นี้ เ ป็ น วั น แห่ ศี ล มหาสนิ ท สมโภชพระคริสตวรกายหรือพระกาย และพระโลหิ ต ของพระเยซู เ จ้ า ภา ย ใ ต้ รู ป แ ผ่ นปั ง ศี ล ม ห า ส นิ ท พระองค์ ท รงสั่ ง ให้ เ รากระท าพิ ธี มิสซาเพื่อระลึกถึงพระองค์ตลอดไป ศีลมหาสนิทคือท่อธารแห่งความรั ก นิรันดร

ใครก็ตามที่รับปังนี้จะมีชีวิตนิรันดร จะไม่มีวันตาย มานาที่ตกลงมาจากท้องฟ้า เพื่ อให้ช นชาติข องพระเจ้ าในพั นธสัญญา เดิมกินอิ่มหนาสาราญ แต่ทานแล้วยังมีวัน ตาย ส่วนปั งทิพ ย์ ซึ่งเป็ นอาหารศัก ดิ์สิท ธิ์ เพราะเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า ทาน แล้วไม่มีวันตาย พระเยซู เ จ้ า ใช้ พิ ธี บิ ข นมปั ง เพื่ อ รวมศิษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยังให้เรามี ชีวิ ตนิรั นดรในพระองค์ด้ว ย พิ ธีมิ ส ซาจึ ง เป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตคริสตชน ที่ร่วม โต๊ะศักดิ์สิทธิ์ ใครจะนั่งหน้า หลัง ซ้ายหรือ ขวาก็ ถื อ ว่ า เราร่ ว มโต๊ ะ เดี ย วกั น จึ ง เป็ น โอกาสซ้ อ มชี วิ ต นิ รั น ดรจริ ง ในโลกหน้ า ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ “จงกระทาเพื่อระลึกถึง เราเถิด” ขอพระกายและพระโลหิตของ พระคริ ส ตเจ้ า จงคุ้ ม ครองของข้ า พเจ้ า ทั้งหลายให้ได้รับชีวิตนิรันดร อาแมน. ขอพระอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารเจ้าอาวาส  
สารเจ้าอาวาส  

สมโภชพระคริสตวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า