Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ประจาวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012

9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก… เราได้เริ่มเทศกาลมหาพรตประจาปี 2012 เมื่ อ วั น พุ ธ รั บ เถ้ า เทศกาลนี้ ให้ เ รา คิดถึงศีลล้างบาปและศีลอภัยบาป ดังนั้นให้ เรารื้อฟื้นความเชื่อของ “ชีวิตคริสตชน และ การกลับใจใช้โทษบาป” จิ ต ตารมย์ ม หาพรต ช่ ว ยให้ เ รา เคร่งครัดกับ ตัวเราเอง ด้วยการอยู่กับพระ เจ้า ในคาภาวนา ต้องนิ่ง เงียบสงบร าพึงถึ ง ความรักของพระเจ้ากับชีวิตของฉันคือตัวเอง บ้าง มีเวลาให้กับพระองค์มากน้อยขนาดไหน และอย่างไร ขณะเดียวกันก็ ต้องใช้โทษบาป หลายครั้งที่เราคืนดีกับพระเป็นเจ้า พระองค์ ให้อภัยบาปของเรา แต่สิ่งที่เราควรทาชดเชย หรือแสดงน้าใจการสานึกผิดขอโทษน้อยไป

กิจการหรือการกระทาบางอย่ า ง เราจะใช้ช่วง มหาพรต 40 วัน ทาพลีกรรมใช้โทษบาป อะไรๆ ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ฟุ่ ม เฟื อ ย ใช้ เ วลาสุ ลุ่ ย สุ ร่ า ยหรื อ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวในบาปที่ผิดซ้าซาก ให้ตัดทิ้ง อย่างเคร่งครัดกับตนเอง และทาตามพระวาจา ของพระเจ้าที่ตรัสสอนกับเราทุกอาทิตย์ ช่วงเวลาพิเศษคือเวลาที่ช่วยเราให้มีค่า มากขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการไถ่บาป ด้วยกางเขนของพระองค์ ยอมลาบากบ้าง เลิก ตามใจ ตามปาก ตามติดการประจญล่อลวง เมื่ อ เราผ่า นพ้ น เวลามหาพรต 40 วั น รางวัลของการเอาชนะตัวเราเองคือ ความสุขใจ กับพระเจ้า กับเพื่อนพี่น้องและกับตัวเอง เพราะ เราได้ผ่านความยากลาบากสู่ความสาเร็จ หรือ ผ่านไม้กางเขนสู่ความสุขที่แท้จริง พี่ น้ อ งที่ รั บ การโปรยเถ้ า จะได้ ยิ น ประโยคจากพระวาจาของพระเจ้าว่า “จงกลับใจ ใช้โทษบาปและเชื่อพระวรสาร” ขอให้เราตัดสินใจลงมือดาเนินชีวิตมหา พรตแบบเอาใจใส่ กับ ตัวเราเอง เพื่อหนทางไม้ กางเขนจะพาเราพบกั บ ความรอดพ้ น อยู่ กั บ พระองค์ตลอดไป

“มหาพรต มาหาพระ สละน้าใจ” ขอพระเจ้าอวยพร จาก...พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

1|4


มิสซาประจาสัปดาห์ ส. 25 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. โมทนคุณ พระเป็ นเจ้ า(สมจิตร์ ) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ พูนล ้าเลิศ(เตือนใจ)/ สิทธิรัตน์(สมจิตร์ )/ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ หมูบ่ ้ านซอนต้ า(สมจิตร์ ) สุขสาราญแด่ อันนา จิฎากาญจน์, มารี อา สุประวีณ์, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์) กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วริ า(ทิพย์ชยพล)/ อันนา จิฎากาญจน์, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎา กาญจน์) ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว (คค.กุลศิริวนิชย์)/ มารี อา จารัส เจริญสุข/ เทเรซา นุกลู กิจเจริญ(เมทินี)/ มาร์ ตโิ น ประเสริฐ/ คุณติ ้ง จิรันดร(อัมพร)/ ยอแซฟ เกเพ้ ง แซ่ตง,ั ้ มารี อา สมพร ตังกิ ้ จวาระฐี (สรัญญา, สรศักดิ)์ / มัทธิว ปรี ชา ทุมกานนท์, เวโรนิกา เอ็ง แซ่เตียว, ราฟาแอล วิทยา ทุมกานนท์(พัทยา)/ เปาโล โสภณ, เปโตร อนันต์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ สกลเวียง, อักแนส แจ๋ว มานัสนันท์(เตือนใจ)/ ยอ แซฟ เวียงชัย, มารี อา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณกุ รณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริยเวช(คค.อนันตริย เวช)/ เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง(สมจิตร์ ) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ คุณสมจิตร์ สิทธิรัตน์/ เทเรซา อัมพร พลับพลับโพธิ์ อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (สรัญญา,สรศักดิ)์ / (อัมพร)/ (วณี)/ (เมทินี)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 26 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 26 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระเยซูเจ้ า-แม่พระ(ฉ่งซิม)/ พระเป็ นเจ้ า(วิสทิ ธิ์)/ แม่พระ(ละออ) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ คิดศรี (พัชราวดี)/ จีนวรเศรษฐ์ (ฐาตพงศ์)/ อังครัตนพิชยั (พิสษิ ฐ์ )/ ปวงนิยม, ลัดลอย (วารินทร์ ,วาสิณีร์,พยอม)/ คุณรุ่งนภา จันทร(จ๊ อบ-เกรซ)/ คุณอภิพร บรรเลงจิต(อภิพร)/ คุณอุดร – คุณสุนิสา อรรถวรากรณ์ (ดวงทิพย์)/ คุณปิ ยะวัลย์ อุดมพัฒน์(ปิ ยะวัลย์)/ คุณชนาทิพย์ ธีรานุวตั / คุณประสงค์ สังขรัตน์(ประสงค์)/ คุณขวัญชัย – คุณ ละออ อรรถวรากรณ์(ขวัญชัย)/ บุตรของแมรี่ ศรินทร เมธีวชั รานนท์(ศรินทร) สุขสาราญแด่ แมรี่ ศรินทร เมธีวชั รานนท์(บุตร)/ มารี อา สุนิสา อรรถวรากรณ์(นิภา)/ คุณธนาพร กระแสสิงห์(จิลาวัลย์)/ คุณสมใจ อังครัตนพิชยั (พิสิษฐ์ )/ มารี อา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ ยอแซฟ ณัฐพล - เปโตร ธีรภัทร จิตจรัสอาพัน (สรเดช/ พัชรินทร์ )/ คุณมาย กาวทิ, คุณกริชวรรณ ชาญหัตถกิจ/ มากาแร็ต จรูญศรี - มารี อา อภิรดี เลขสาคร, มีคาแอล ทรง วุฒิ จิตรธร/ ด.ญ.ชัญญา สัตตบรรณานนท์, คุณฐิตพิ งษ์ สวนบ่อแร่, คุณลัชพร เอื่อราษฏร์ (พัชราวดี)

2|4


มิสซาประจาสัปดาห์ อา. 26 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. สุขสาราญครบรอบวันเกิด ยวง อนุชา จินารัตน์(นันทา)/ มารี อา วิมลรัตน์ ชานาญธรรม กิจการงานที่ดีของ ครอบครัวทวีผลเจริญ(พีพี)/ ครอบครัวคุณชัยวัฒน์ อภิชาตวงศ์ชยั / ครอบครัวคุณอภิชาติ จันทร์ สกุลพร(รัตนา) ตามจุดประสงค์ ของ คุณอุดมรัตน์ สลักทอง(อุดมรัตน์)/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ มารี อา พรสวรรค์ เวชไพศาลศิลป์(ธนพัต)/ คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ มีคาแอล ดอกไม้ บุญทัน(ฐาตพงศ์)/ อลิซาเบธ พเยาว์ ลัดลอย (วารินทร์ ,วาสิณีร์, พยอม)/ เปโตร ฮัว่ แซ่เหวียน/ อากาทา ลิบ๊ แซ่ฝ(ู ดวงทิพย์)/ คุณปรี ชา พะยอมดง(ณัฐภรณ์)/ ยอแซฟ ชัยพร สังขรัตน์/ มารี อา ชุ่มใจ ไชยศรี มา(จิตนภา)/ มาตินดา สงวนศรี มณีดษิ ฐ์ , ยาคอบ สมภพ(คค.มณีดษิ ฐ์ )/ คุณคา วงเวียน, คุณใฮ ชันธหัตถ์(แจ่มจันทร์ )/ คุณกรองทอง วงเวียน, คุณสมจิตร ทองปาน(แจ่มจันทร์ )/ ยอแซฟ เอี่ยมคง แซ่อึ ้ง, เทเรซา ล่วนจู แซ่โง้ ว(ฉ่งซิม)/ เปโตร หว่างซิง แซ่โง้ ว, มารี อา อรทัย พรหมมา(ฉ่งซิม)/ มีคาแอล ประสิทธิ์ – ดารี อา ไพบูลย์ ธี รานุวฒ ั น์(ปิ ยะวัลย์)/ เปโตร ซ ้า(สม) – มารี อา ป๋ า วิจิตรวงศ์(สมควร,นฤมล)/ มอนิกา ประดับ – ยอแซฟ ทวี ประเสริฐพันธ์ (สมควร,นฤมล)/ เปาโล วรวิทย์ จรุงเจริญโรจน์, คุณฟอง – คุณเป็ ก ภาลัยแก้ ว(อัมพร)/ ยอแซฟ มงคล, มารี อา มลิ สุขวัฒน์ (มยุรี)/ ยอแซฟ หอม สังวรจิตร, ลูกา นาลี เรื องศรี / ยอแซฟ จัด – มารี อา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชยั (จริยา)/ อันโตนี มาโนช คิดศรี (-/ พัชราวดี)/ คุณพรหม, คุณเปี่ ยม/ คุณมาลัย, คุณสมาน(พัชราวดี)/ เปโตร ประสิทธิ์ สังขรัตน์, เทเรซา วาสนา กุศลส่ง(ประสงค์)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อาคาทา ลิบ๊ แซ่ฝ,ู ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรากรณ์(นิภา)/ มารี อามักดาเลนา บุหงา – คุณสง่า สวัสดิภาพ, ยวง นที ธาระยาน, MR.DAN POLLAK(มะลิวลั ย์)/ คุณเกรี ยง เมธีวชั รา นนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ลี่, คุณมยุรินทร์ เมธีวชั รานนท์, คุณชวลิต อนุตรโสตถิ(ศรินทร)/ มารี อามักดาเลนา เซี่ยมเตียง แซ่อึ ้ง, ดอมินิก เชี่ยวจัว๊ แซ่โง้ ว, คุณชม้ อย – คุณอนจู แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรื อง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ ง, คุณลิซี่ แซ่ลี่(คค.รุ่งเรื อง) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ ครอบครัวตราชูกลุ (คค.มณีดษิ ฐ์ )/ ครอบครัวกิติสนิ (ปิ ต)ิ อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (ณฐภัทร)/ (พนิดา)/ (มารี อา)/ (จ๊ อบ-เกรซ)/ (จิลาวัลย์)/ (มยุรี)/ (ประสงค์)/ (ยุภาวดี)/ (มะลิวลั ย์)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผูข้ อ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรื อข้อความผิด

3|4


บอกเล่าเก้าสิบ + เริ่ ม มหาพรตแล้ ว ตั้ ง แต่ พุ ธ รั บ เถ้ า ที่ ผ่ า นมา นั บ เป็ น เวลา 40 วั น ให้ เ ราใช้ ชี วิ ต คริ ส ตชนเพื่ อ รื้ อ ฟื้ น ความเชื่ อ ให้ เข้ ม แข็ ง อะไรที่ ยั ง อ่ อ นแอ ก็ ฟื้ น ฟู พละกาลังจากพระหรรษทานช่วย ทาให้ จิตใจเข้มแข็งเอาชนะต่อบาปให้ได้ + อาทิตย์มหาพรต งดพิธีแต่งงานในวัน อาทิตย์ เพื่อให้ความสาคัญกับพิธีกรรมที่ มุ่งเน้นความเรียบๆของชีวิต + ถุงผ้า..มหาพรตมีมากพอ สามารถรับ ไปเพื่อสละน้าใจแบ่งปันของตัวเองให้กับ จิตตารมย์มหาพรต หรือสามารถนามา เปลี่ ย นถุ ง ใหม่ เ พื่ อ ส่ ง มอบถุ ง เก่ า ที่ เ ต็ ม แล้ว ก็ทาได้ ส่วนเหรียญมหาพรตเราจะ แยกใส่ลงในตู้เหรียญมหาพรตหน้าวัด + จุดประสงค์เงินมหาพรต เพื่อส่งมอบ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น สั ง ค ม ข อ ง ส ภ า พระสังฆราช และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ ยากในวัดต่างๆภายในเขตที่วัดพระกุมาร เยซูสังกัดอยู่… + การรั บ ศี ล อภั ย บาปในช่ วงมหาพรต น่าจะเป็นเวลาพิจารณาตัวอย่างดีเพื่อให้ การคืนดีกับพระ มีความหมายพิเศษมาก ขึ้น และยั ง เป็นโอกาสให้ เราจะไม่ ไ ปท า บาปที่ผิดซ้าซากเพราะการทาตามใจของ เราเอง มหาพรตคื อ การเคร่ ง ครั ด กั บ ตัวเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นเคร่งครัดบังคับเรา

+ พิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ มิสซาเสกใบลาน อา. 1 เมษายน เวลา 8.30 น. เวลา 10.30 น. มีมิสซาปกติ พฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 5 เมษายน มิสซาเวลา 19.00 น. (9.30 น. มิ ส ซาเสกน้ ามั น ศักดิ์สิทธิ์ที่อัสสัมชัญเวลา 09.30 น.) ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 6 เมษายน พิธีนมัสการไม้ กางเขนเวลา 19.00 น. เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 7 เมษายน เสกไฟ เทียน ปาสกาและน้ า มิ ส ซาสมโภชปาสกาเวลา 19.00 น. (ไม่ มี น พวารและมิ ส ซาเวลา 17.00 น.) อาทิ ตย์ ป าสกา 8 เมษายน มิส ซาเวลา 8.30 น.และ10.30 น. + เชิ ญชวนเดิ น รู ป 14 ภาค เพื่ อ ท าพลี กรรมใช้ โทษบาปมหาพรต หลัง มิ ส ซาวั น อาทิตย์ รอบ 8.30 น. + คาพูดที่น่าคิดน่าทา มาจากดินกลับสู่ดิน ของๆพระก็ต้องคืนให้พระอย่างเดิม...

4|4

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปีB