Page 1

-3-

สารเจ้าอาวาส พระเจ้าทรงกลับฟื้นคืนพระชนมชีพอย่างแท้จริง อัลเลลูยา (สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ) เราเฉลิมฉลองวันกลับฟื้นคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าในวันต้นสัปดาห์ แม้จะเป็นเวลา เช้ าตรู่ และแม้จ ะยั ง มืด อยู่ใ นขณะที่ มารี ย์ ชาวมัก ดาลา ออกไปที่ พระคูห า แต่ นั กบุ ญ ยอห์ น ผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการเน้นว่า เป็น วันใหม่ สัปดาห์ใหม่ ของสิ่งสร้างใหม่ ในบทสร้อ ย ก็เน้ นว่า “นี่เป็ นวัน ที่พ ระเจ้าทรงสถาปนาให้ เป็น วันส าคั ญ ให้เรายิ นดีป รีดิ์เ ปรมในวัน นี้ อัลเลลูยยา” แรกที เ ดี ย วในเช้ า ตรู่ ข องวั น ต้ น สั ป ดาห์ ม ารี ย์ ชาวมั ก ดาลา เป็ น ห่ ว งว่ า จะท าอย่ า งไร กับหินก้อนใหญ่ที่ปิดปากพระคูหานั้น อันที่จริงแล้ว เรื่องราวที่เกิดกับ พระเยซูเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบลง ที่คูหาฝัง พระศพ เป็นฝีมือ ของมนุษ ย์(ผู้ชาย) หินที่ กลิ้ งมาปิ ดปากพระคูหาก็เ ป็นฝีมือ ของมนุษ ย์ แต่บัดนี้ สิ่งที่เธอประสบคือ หินถูกเคลื่อนไปจากพระคูหาแล้ว สิ่งที่เธอยังไม่รู้ก็คือ ใครเป็น

ผู้เคลื่อนหินนั้น เมื่อมนุษย์จบบทบาทที่กระทาต่อพระเยซูเจ้าโดยตรึงพระองค์ให้สิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้ว และพวกเขาก็ทาการฝังพระองค์ด้ วย บัดนี้ พลังและฤทธานุ ภาพของพระเจ้า ก็เข้ามา

มี บ ทบาทแทนที่ เป็ นพลั ง แห่ ง การกลั บ คื นชี พ ของพระองค์ ที่ไ ด้ เ คลื่ อ นหิ นนั้ น ออกไป หิ นนั้นเป็นอุปสรรคที่ ปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า กับเรามนุ ษย์ เรามนุษย์เอง เป็ น ผู้ ส ร้ า งอุ ป สรรคนี้ ขึ้ น มา แต่ บั ด นี้ พ ระองค์ ท รงขั บ เคลื่ อ นมั น ออกไป ทรงท าลายมั น ไป

ทรงสถาปนาความสัมพันธ์ใหม่กับสิ่งสร้างนั่นเอง แรกทีเ ดียว มารีย์ไม่ เข้าใจเรื่องการกลั บคืนชี พ เธอรีบวิ่งไปหาซี โมนกับ ศิษย์อีก คนหนึ่ ง เล่าว่ามีคนนาพระองค์ไปแล้ว และไม่รู้ด้วยว่าเอาไปไว้ไหน ทั้งสองรีบวิ่งมาดูที่พระคูหา พระศพ หายไปแล้ว

หายไปแล้วจริง ๆ เห็นแต่ผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนแต่ได้ ตามเข้ า ไปที ห ลั ง ซี โ มน ได้ เ ห็ น และมี ค วามเชื่ อ น่ า จะเป็ น บางสิ่ ง ใหม่ ที่ แ ทรกเข้ า มา ในความคิด เป็นอานาจการสร้างสรรค์ของพระเจ้าที่จุดประกายขึ้นมาในเวลานั้น มันเป็นความเชื่อนั่นเอง ใช่แล้ว เขาเคยเชื่อมาก่อนว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์ เคยเชื่อว่า พระเจ้าทรงส่งพระองค์มา ที่เขาได้เชื่อ ณ บัดนี้คือ เชื่อว่าสิ่งสร้างใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว เชื่อว่าโลกนี้ได้เปลี่ยนจากฤดูหนาวที่ยาวนานมาเป็นฤดูใบไม้ผลิในที่สุด บัดนี้สิ่งที่สวยงามที่สุดได้บังเกิดขึ้นแล้ว เป็นพลังแห่งการกลับคืนพระชนมชีพหรือพลัง แห่งปัสกาที่ดลบันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดมาแทนที่กัน ความสิ้นหวัง เริ่มเปิดทางให้กับ ความหวัง ความมืด เริ่มเปิดทางให้กับ ความสว่าง ความเกลียดชัง เริ่มเปิดทางให้กับ ความรัก ความโศกเศร้า เริ่มเปิดทางให้กับ ความชื่นชมยินดี ให้ชาวเราทุก คนมีความเชื่ อ ในพระเยซูเ จ้า ผู้ทรงฟื้นคื นพระชนมชีพ ให้เราเปิดใจ ให้พระองค์ทรงกระทากับเราดุจเดียวกับที่ได้ทรงกระทากับบรรดาสาวก ให้เราต้อนรับข่าวดี ที่ว่าพระเยซูเจ้า ผู้กลับ ฟื้นคืน พระชนมชีพ ประทั บท่ามกลางเรา และพร้อ มจะทาอั ศจรรย์ เพื่อเรา อัลเลลูยา อัลเลลูยา คุณพ่อวิชา หิรัญญการ 24 เม.ย. 2554

สารเจ้าอาวาส  

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ