Page 1

-3-

สารเจ้าอาวาส

ข่าวสารของพระเยซูเจ้า คืออาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว และพระองค์ทรงเรียกเรา ให้ปฏิรูปชีวิตของเราเพื่อเข้าในพระอาณาจักรนั้น ปัญหาอยู่ที่

พระวรสารของอาทิตย์นี้ท้าวความถึงประชาชนที่จมอยู่ในที่มืด บัดนี้ได้เห็นแสงสว่าง ยิ่งใหญ่ ประกาศกอิสยาห์ได้เคยทานายถึงเรื่องนี้มาแล้ว และบัดนี้แสงสว่างนั้นปรากฏอยู่ใน องค์พระเยซูเจ้านั่นเอง

เราต้องการอาณาจักรนั้น แต่ไม่ต้องการปฏิรูปชีวิต เหมือน ๆ กับเราต้องการตาแหน่ง หน้าที่ แต่ไม่ต้องการรณรงค์หาเสียง หรือ เหมือนกับเราต้องการกินอาหาร แต่ไม่ต้อ งการ ปรุงอาหาร หรือ เหมือ นนักศึกษาที่อ ยากได้คะแนนดี ๆ ในการสอบ แต่ไม่ต้องการการเรียน หรือเหมือนคนที่อยากมีสุขภาพดี แต่ไม่ออกกาลังกาย และเหมือนกับคนที่ต้องการเงินเดือนสูง แต่ไม่อยากทางาน

“เปโตรกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที”

พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้ ย แล้ว” สถานที่ทรงประกาศข่าวดีอยู่รอบ ๆ ริมทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคน คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชาย กาลังทอดแห พระองค์ตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทาให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”

เปโตรกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที สั ป ดาห์ นี้ เ ราจึ ง ควรพิ จ ารณาเรื่ อ งการเรี ย กของพระเยซู เ จ้ า ต่ อ เราเป็ น รายบุ ค คล

เราพร้อมจะทิ้งแห แล้วตามพระองค์ไปทันทีหรือไม่ รับรองว่า คนสมัยนี้ไม่คิดจะทาอะไรง่าย ๆ เช่นนี้ ถ้าเขาถูกเรี ยก เขาอาจจะขอพูดคุย ทาความเข้าใจกันก่อน บางทีอาจจะต้องการคาปรึกษาก่อน บางคนขอเวลาค้นคว้าเพื่อ การตัดสินใจเพื่อต้องการทาให้แน่ใจว่าเป็นการเรียกที่แท้จริง กว่าที่จะผ่านกระบวนการทั้งหลาย แหล่มานี้ พระเยซูเจ้าอาจเสด็จไปที่หมู่บ้านอื่นๆ แล้ว การพูดคุยเสวนาเป็นเรื่องง่าย แต่ การตัดสินใจเป็นเรื่องความกล้าหาญและ เข้มแข็ง ที่จริงชีวิตของคนเราเป็นรูปร่างได้อย่างทุกวันนี้มาจากการตัดสินใจ ไม่ใช่มาจากการ เสวนา การพินิจพิเคราะห์ไม่อาจทดแทนการตัดสินใจในแบบที่พระวรสารเรียกร้องจากเรา เมื่อ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด” ทันทีทั้งคู่ละทิ้งแห และตามพระองค์ไป

เราอยากรู้กฎของพระเจ้าที่จะต้องนามาปฏิบัติในชีวิต เช่นเรื่องการให้อภัย การเติบโต ของพระหรรษทาน ความมีส่วนร่วมในหมู่คณะทางด้านฝ่ายจิต ความสงบสุขในการเป็นหนึ่ง เดียวกับพระประสงค์ของพระ แต่เราไม่อยากละทิ้งแหของเรา แหคือ สิ่งที่ทาให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิง และเป็นกับดักชีวิตเรา ที่คอยดึงเรากลับมา ไม่ปล่อยให้เราก้าวหน้าเดินไปอย่างอิสระเพื่อรับใช้พระเจ้า บางที แหแห่งชีวิตเราทาให้ ความสัมพันธ์ของเราต่อพระเจ้าทิ้งระยะห่าง และอาจจะตัดขาดความสัมพันธ์นั้นไปเลยด้วยซ้า เราไม่อยากยกเลิกนิสัยชอบนินทา แบ่งแยก สัมพันธภาพที่ผิด พฤติกรรมที่ปราศจาก ศีลธรรม นิสัยที่เกียจคร้าน การตัดสินอย่างไม่รอบคอบ หรือสิ่งติดพันต่าง ๆ เราอยากได้ พระอาณาจักรโดยไม่ต้องละสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เลย อยากเลือกไว้ทั้งสองทาง ที่สุดก็จะ

ไม่เหลืออะไรเลย ถ้าเปโตรและอันดรูว์สามารถละทิ้งแหของเขาเพื่อติดตามพระเยซูเจ้าไป อินังขังขอบต่อชีวิตแบบเก่า ๆ เลย เราก็น่าจะทาได้เช่นเดียวกัน ค.พ.วิชา หิรัญญการ 23 ม.ค. 2011

โดยไม่

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปีA