Page 1

เรือ่ งเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก เมื่ อ อาทิ ต ย์ ที่ แ ล้ ว ฝนเล่ น งาน พี่น้องทั้ง สองมิส ซา แต่ก็ไม่ เป็นอุปสรรค เพราะพี่น้องก็มาวัดเต็มวัด ขอบคุณคุณ พ่ อ เดชาและคุ ณ พ่ อ สมหมาย ที่ ม าช่ ว ย บริการถวายมิสซาและฟังแก้บาป พ่อต้องขออภัยพี่น้องในช่วงนี้เรื่อง การจอดรถ สืบเนื่องจากการทาถนนหน้า วัดที่ทางการกาลังปรับให้สูงขึ้นอีก 50 ซม. จึงทาให้ทางเข้าออกหายไป 1 ประตู ทาง วัด จึ ง ต้ องจั ด แบบเดิ น ทางเดี ย ว เพื่ อ ให้ คล่องตัว จึงห้ามจอดรถข้างวัด ทั้งที่ทาไว้ ให้เป็นที่จอดรถ แต่กระนั้นก็ดี ก็อนุญาต ให้ จ อดส่ ง คนได้ รออี ก สั ก ระยะหนึ่ ง คง จอดได้ตามปกติเมื่อถนนทาเสร็จ…

อ า ทิ ต ย์ นี้ เ ป็ น สั ป ด า ห์ ที่ ห้ า ใ น เทศกาลปาสกา พระเยซูเจ้าให้ความมั่นใจ กับลูกศิษย์ของพระองค์ว่าสวรรค์คือบ้าน แท้นิรันดร พระองค์เตรียมที่ให้กับพวกเรา อย่างมากมาย ใครเชื่อในเราก็สามารถเดิน อยู่ ในหนทางที่ ปลอดภั ยส าหรั บ วิญญาณ พระองค์ตรัสว่า เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต ใครเชื่อในเราจะไม่มีวัน หลงทาง เลย ช่วงปาสกา นับตั้งแต่อาทิตย์ปัสกา จนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า(12 มิ.ย. 2011) นับเวลาได้ 70 วัน ขอให้ใช้วันเหล่านี้สร้าง ความมั่ น คงเพื่ อ ให้ ค ามั่ น สั ญ ญาของ พระเยซู เจ้ า เป็ น จริ ง ส าหรั บ ตั วเอง การ ร่วมมิสซาด้วยความพร้อมคือเตรียมตัวมา วัด ทาจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการคืนดีกับพระ เจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป และเพื่อนพี่น้อง ด้วยการให้ อภั ย กับ รั บพระองค์ ด้วยศี ล มหาสนิทเลี้ยงดูชีวิตฝ่ายวิญญาณ อีกทั้ง น าพระวาจาไปปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มั่นใจได้ว่าชีวิตรอดนิรันดร... ขอพระอวยพร

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปีA)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you