Page 1

-3-

สารเจ้าอาวาส “สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล” พระคาร์ดินัลอาวุโสท่านหนึ่ง ชื่อว่า พระคาร์ดินัล ฮิวจ์ ลาติเมอร์ (Cardinal Hugh Latimer) ได้ทาหน้าที่เทศน์ต่อพระพักตร์พระเจ้าเฮนรี่ ที่แปด บ่อย ๆ และเป็นธรรมเนียม ของราชสานักที่ผู้เทศน์จะต้องมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้พระมหากษัตริย์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระองค์ พระคาร์ดินัลก็ได้มอบผ้าเช็ดพระพักตร์พร้อมกับห่อผ้าที่จารึกอักษรไว้บนมุมห่อว่า “พระเจ้าจะทรงตัดสินผู้ที่ชอบหญิงโสเภณีและผู้ที่ประพฤติผิดในกาม” ซึ่งเป็น ข้อความที ย ่เหมาะกับพระเจ้าเฮนรีเ่ ป็นอย่างมาก นอกจากนั้น พระคาร์ดินัลยังเทศน์ต่อต้าน บาปของตัณหาราคะ และไม่ลืมที่จะกระทบไปถึงกษัตริย์ด้วย ดังนั้น กษัตริย์จึงตรัสว่า “วันอาทิตย์หน้า เมื่อพระคาร์ดินัลเทศน์ จะต้องขอโทษในสิ่งที่พูดไป” อาทิตย์ต่อมา เมื่อพระคาร์ดินัลยืนอยู่บนธรรมาส น์กาลังจะเทศน์ ท่านพูดกับตัวเองว่า “ลาติเมอร์ เจ้าต้องระมัด ระวังในสิ่งที่จะพูด เพราะกษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษประทับ ที่นี่” ในขณะเดียวกันมีเสียงจากหัวใจของท่านว่า “ลามิเมอร์ ลาติเมอร์จงระมัดระวังที่จะพูด เพราะว่ากษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายประทับที่น”ี่ เมื่อได้รับกาลังใจเช่นนั้น ท่านได้เทศน์ ในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เทศน์ วันนี้สมโภชพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลหมายความว่าในบรรดาสิ่งสร้าง ทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง ทรงอยู่สูงกว่าสิ่งทั้งปวง ถ้าเรามองดู ประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสากลจักรวาลในรูปของสามเหลี่ยมปิรามิด เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้า ทรงอยู่ในจุดสูงสุด

อันที่จริง พระคริสตเจ้าได้รับการประกาศว่าเป็นกษัตริย์ตั้งแต่ประสูติมา และในเวลา ที่สิ้นพระชนม์ด้วย

ในการประสูติมา มีบรรดาโหราจารย์เที่ยวเสาะหาพร ะองค์จากการติดตามดวงดาว และพากันถามผู้คนว่า “เด็กน้อยที่จะมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวประสูติที่ไหน เราจะมา นมัสการพระองค์” ในขณะที่สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงถูกแขวนบนไม้กางเขน แต่บนศีรษะของพระองค์ มีคาจารึกเป็นภาษากรีก ละติน และฮีบรูว่า “นี่คือกษัตริย์ของชาวยิว” ที่จริงพวกยิว มาแย้งว่าอย่าเขียนอย่างนี้ ให้เขียนว่า “มันอ้างตัวว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิว” แต่ปีลาต บอกว่าเขียนอย่างนั้นแล้วก็แล้วกันไป ดังนั้นแม้ว่าในตอนต้นผู้ที่ สั่งให้เขียนไม่ได้หมายความ จะเรียกว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ แต่ก็เป็นการประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั่นเอง เหมือนกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมเก่า บาลาอัมผู้ทานายพยากรณ์ ถูกส่งโดย กษัตริย์บาลัคให้ไปสาปแช่งชาวอิสราเอล แต่เมื่อไปถึงเขากลับได้ รับการดลใจจากพระเจ้า ให้อวยพรเผ่าพันธุ์อิสราเอลถึงสามครั้งด้วยกัน (กดว.24:10) เช่นเดียวกับตัวอักษรที่จารึก เหนือพระเศียรพระเยซูเจ้า ที่จริงต้องการจะให้พระองค์ได้รับความอับอาย แต่แท้จริงเป็นการ ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิว และทาถึงสามภา ษาด้วยกัน คือภาษากรีก ละติน และฮีบรู พี่น้องครับ ให้เราภาวนาขอให้พระอาณาจักรของพระคริสต์มาถึงเรา ให้เราต้อนรับ พระองค์เป็นกษัตริย์ครอบครองหัวใจและบ้านของเรา เพื่อเราจะได้เป็นประชากรให้พระองค์ ทรงปกครองดูแล ให้เราเลียนแบบอย่างของพระองค์ คือ สุภาพ ถ่อมตน อ่อน หวาน และ มีชัยชนะต่อเล่ห์กลของปีศาจ สักวันหนึ่งเราจะได้เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง ในพระอาณาจักรแห่งความรักของพระคริสต์ ค.พ.วิชา หิรัญญการ 21 พ.ย. 2010

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา (สมโภชพระเยซููเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล)