Page 1

สารเจ้าอาวาส

“การประจักษ์พระวรกายของพระเยซูเจ้า” (อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปีA) นักบุญโธมัส อไควนัส (ค.ศ.1225-1274) เป็นนักปรัชญาและนักเทววิทยาที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดคนหนึ่ง เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบคมมาก แม้จะมีชีวิตไม่ยืนยาวนัก แต่ก็เขียนหนังสือ ไว้ เป็นจานวนมากและคุณภาพคับแก้ว งานเขียนของท่านมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเฉพาะ ในสมัยของท่านเท่านั้น แต่ต่อเนื่องยาวนานมาอีกหลายศตวรรษหลังจากความตายของท่าน ย

ในวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.1273 ในขณะที่ท่านถวายมิสซา ท่านได้เห็นภาพนิมิตแห่งสวรรค์ หลังจากนั้นนักเขียนผู้มีชื่อเสียงผู้นี้ได้แขวนปากกา และประกาศว่า “ฉันจะไม่เขียนอะไรอีกต่อไป สิ่งที่ไ ด้เผยแสดงให้ ฉันเห็นนั้ น ทาให้ฉั นได้ รู้ว่าข้ อ เขี ยนทั้ งหมดของฉันนั้ นเป็น เหมื อ นแค่ฟาง เท่านั้น” อีกสองเดือนต่อมาท่านก็เสียชีวิต อะไรคือสิ่งที่ท่านได้เห็นในภาพนิมิต แล้วทาให้ท่านตระหนักว่า งานเขียนที่ท่านทาด้วย สติปัญญาและความอุตสาหะทั้งหมดกลายเป็นสิ่งไม่มีความหมาย อะไรคือสิ่งที่ท่านได้เห็น ซึ่งทาให้งานเขียนของท่านมีน้าหนักเบา เหลือเท่ากับฟางเท่านั้น อะไรที่ท่านเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทางด้านฝ่ายจิตที่ไม่อาจพรรณนาได้ ทาให้สิ่งของ แห่งโลกนี้ไร้ค่าความหมายไปเลย สิ่งที่ท่านเห็นในวันนั้นคงจะคล้าย ๆ กับที่อัครสาวกทั้งสาม คือ เปโตร ยากอบ และ ยอห์ น ได้ เ ห็ น บนภู เ ขาทาบอร์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การประจั ก ษ์ พ ระวรกายอย่ า งรุ่ ง โรจน์ ของพระเยซูเจ้า โดยมีโมเสสและประกาศกเอลียาห์อยู่เคียงข้างกาลังสนทนากับพระองค์แห่ง พระเมตตา

-3-

อัค รสาวกทั้ ง สามถึ งกั บ ตาสว่า ง อัน ที่ จริ ง ตาของเขาเหนื่อ ยล้า มานาน เขาอยู่ กั บ พระองค์มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง เดินทางไปกับพระองค์ทุกที่ เห็นพระองค์ทรงภาวนา ประกาศ ข่าวดี ทาอัศจรรย์ สั่งสอน ฯลฯ เขาคิดว่าพระองค์เป็นประกาศกคนหนึ่ง ยังไม่เห็นหรือคิดอะไร เกินกว่านั้น หลายครั้งที่พระองค์ทรงพาเขาไปในบางเหตุการณ์ แต่เขาก็เหน็ดเหนื่อยเกินไป ตาของเขาหนั ก ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ จนปิ ด ลงไป แต่ เ หตุ ก ารณ์ ป ระจั ก ษ์ พ ระวรกายอย่ า งรุ่ ง โรจน์ ของพระองค์ทาให้ตาของเขาเบิกกว้างด้วยความยินดี เขารู้ แล้วว่าพระองค์ ไม่ใช่เป็นเพีย ง มนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่เป็นประกาศกทั่ว ๆ ไป แต่พระองค์เป็นพระเจ้า เป็นพระบุตร

สุดที่รักของพระบิดา ผู้ที่เขาจะเชื่อฟัง ในสาส์ นมหาพรตของสมเด็จ พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ของปีนี้ ได้พูดถึง พระวรสารตอนนี้ไว้ว่า “ดังเช่นกรณีของอัครสาวกเปโตร ยากอบ และยอห์น ผู้ซึ่ง “ขึ้นไปบนภูเขาสูง ด้วยตัวของพวกเขาเอง” เพื่อรับพระหรรษทานขององค์พระคริสตเจ้า… มันเป็นการ เชื้อเชิญให้เราอยู่ห่างไกลจากเสียงรบกวนในชีวิตประจาวันเพื่อปลีกตัวเองให้ไปอยู่ ท่ามกลางการประทับอยู่ของพระเจ้า ทุกวันพระองค์ทรงปรารถนาทีจ่ ะมอบพระวาจา ซึ่งเจาะทะลุทะลวงเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณเรา ณ ที่ซึ่งเราสามารถแยกแยะ ความดีจากความชั่วได้ (เทียบ ฮบ 4:12) อีกทั้งจะเพิ่มพูนความตัง้ ใจของเราในการ ติดตามพระองค์ไป” ขอถามว่า ในการเริ่มต้นเดินทางในเทศกาลมหาพรตของปีนี้ เราได้พยายามหรือยัง ที่จะออกห่างจากเสียงรบกวนต่าง ๆ ของโลกนี้ เพื่อผลักดันตัวเราให้ไปอยู่ใกล้กับพระเจ้า และ คอยฟังพระสุรเสียงของพระองค์ โดยพร้อมจะพูดว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะทา ตามพระวาจาของพระองค์ ค.พ.วิชา หิรัญญการ 20 มี.ค. 2011

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปีA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you