Page 1

-3-

สารเจาอาวาส

(อาทิตยที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ปA) พระวรสารของอาทิตยสุดทายในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจาไดเนนไปทีบ่ ุคคลหนึง่ ที่ถูกลืมในวันพระคริสตสมภพ ซึ่งก็คือนักบุญโยเซฟ

มีเรื่องเลาวา ในการแสดงละครเกี่ยวกับคริสตมาสของโรงเรียนหนึ่งปรากฏวาเด็กชาย ที่ตองเลนเปนนักบุญโยเซฟเกิดปวยกะทันหัน และไมสามารถไปเลนละครได ผูจัดไมไดจัดใหใคร ย ่เขา แตก็ไมมีใครสังเกตวาอะไรหรือใครหายไป ทุกคนพากันลืมนักบุญโยเซฟ ไปแทนที คนทุ กวันนี้ อาจจะเป นเชน เดีย วกั น ไมคอยมีใ ครคิด ถึง นักบุ ญโยเซฟ แต จริง ๆ แลว

นักบุญโยเซฟเปนบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งในเรื่องพระคริสตสมภพ พระวรสารนักบุญมัทธิวเลาวา “พระนางมารีย พระมารดาของพระองคหมั้นกั บ โยเซฟ แตกอนที่ทานทั้งสองจะครองชีวิตรวมกันปรากฏวาพระนางตั้งครรภแลว เดชะ พระจิตเจา” ฟงมาถึ งแคนี้ ดูเหมือนนักบุ ญโยเซฟจะไมคอยเกี่ย วของอะไรดู เหมือนถูก กัน ออกไป แตแรกนักบุญโยเซฟก็เขาใจวาตัวทานเองไมเกี่ยวของ แตเนื่องจากทานเปนคนชอบธรรม จึงคิดจะถอนหมั้นอยางเงียบ ๆ เพื่อไมใหเสียหายกับพระนางมารีย แต พ ระเจา ทรงต อ งการให ท า นเขา มาอยู ใ นแผนการแห ง ความรอดนี้ ด วย ทรงใช ทูต สวรรค มาแจ ง แก โยเซฟในความฝน วา อย ากลัวที่ จ ะรับ มารียเ ป น ภรรยาเลย เพราะเด็ ก ที่ จ ะเกิ ด มานั้ น มาจากพระจิ ต จงตั้ ง ชื่ อ เด็ ก นั้ น ว า เยซู . .. และนี่ ก็ เ ป น ไปตามพระดํ า รั ส ของพระเจาที่ตรัสผานทางประกาศกวา หญิงพรหมจารียจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย ซึ่งจะ ไดรับนามวา “อิมมานูเอล” แปลวา “พระเจาสถิตกับเรา”

เมื่อโยเซฟตื่ น ขึ้น เขาก็ ทํ าตามที่ ทู ต สวรรค สั่ง ไว คื อรับ พระนางมารีย มาอยู ด ว ย นี่แหละคือการอุ ทิศ ตนรับ ใช ดวยความเชื่ อ เปน การละทิ้ ง ความคิด ความตั้งใจ ความรู ความเขาใจของตัวเองโดยสิ้น เชิง และเปด รับความรูใหมที่มาจากพระเจา ยอมรับ ภารกิ จ ที่ พ ระเจา ทรงมอบให อ ย างไมมี เ งื่ อ นไข และทํ า หน า ที่ ป กป องคุ มครองครอบครั ว ศักดิ์สิทธิ์อยางดีที่สุด คริสตมาสเปนชวงเวลาดี ๆ ที่จะรื้อฟนตัวของเราในแงของการอุทิศตนใหกับครอบครัว ของเรา หรือใหกั บ กระแสเรีย กของเรา หรือใหกั บ การงานของเรา หรือใหกั บ หน าที่ของเรา ตอพระศาสนจักร ความรับผิดชอบของเราอยูที่การอุทิศชีวิตใหกับสิ่งนั้น ๆ แมวาบางครั้งไมใช เปนเรื่องงาย เราควรจะเขาใจความหมายที่ แท จ ริง ของการเฉลิมฉลองคริสต มาส และเผยแพร ความหมายนี้ใหคนอื่น ๆ ไดทราบ งานฉลองคริสตมาสไมใชเปนเพียงการฉลองภายนอกที่มี องค ป ระกอบเพี ย งแค ของขวั ญ ติ ด หรู บทเพลงเสนาะโสต งานเลี้ ย งฉลองใหญ โ ต ความสนุกสนานที่เกินขอบเขต แลวพอจบงานฉลองเราก็เหมือนเดิม ยังเปนคนเกาอยู ยังเต็ม ไปด วยตั ณ หา ความโลภ ความโกรธ ความหลง การแก ง แย ง ชิ ง ดี ชิ ง เด น อิ จ ฉาริษ ยากั น ความเกลียดชัง ความอคติ การขาดความรักความเขาใจตอกัน ฯลฯ แต เ ราควรตระหนั ก ว า ยิ่ ง ที เ รายิ่ ง ต อ งการองค พ ระผู ช ว ยให ร อด พระผู ไ ถ กู เ รา เราตองการเปนคนใหม มีชีวิตใหม เปนชีวิตในพระคริสตผูสถิตทามกลางเรา ค.พ.วิชา หิรัญญการ 19 ธ.ค. 2010

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปีA