Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา ประจาวัอาาิตยยทิ่ 19 สตงหาคม 2012

9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

พี่น้องที่รัก… เป็นเวลาสามสัปดาห์แล้ว ที่พระศาสนจักรใช้ พระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 6 สอนเราคริสตชนด้วย ปั ง แห่ ง ชี วิ ต ทั้ ง เป็ น ค าสอน การขอบคุ ณ และการ ประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าตลอดไป เราทุกคนเมื่อได้ เข้ า ใจและอยู่ ร่ ว มโมทนาคุ ณ และมี ส่ ว นในการรั บ พระองค์เข้ามา ก็สมควรได้รับชีวิตนิรันดรตลอดไปด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว พ่อประทับใจมากกับครอบครัวที่พากันมาหาแม่พระ โดยเฉพาะพา แม่มาด้วย เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไอรัก หลายแม่ก็สุขภาพไม่อานวย อายุมาก แต่เมื่อมาแล้วเป็น สุขใจขึ้นเยอะ ขอบขอบคุณสภาภิบาลและเยาวชนที่ได้ช่วยจัดบรรยากาศที่ดีเพื่อพวกเราทุกคน ขอ แม่พระดูแลปกปักรักษาเราทุกคนตลอดไป วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน.... พ่อขอเริ่มใช้แนวทางการอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยและสังฆ มณฑล ขอให้ปี 2012-15 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ให้ชุมชนของวัดได้รับการ ฟื้นฟูชีวิต ศิษย์พระคริสต์ เป็นการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนในทุกระดับ ดังนั้ นสารวัดพ่อจึงขอเพิ่มหน้า สาระเรื่องการฟื้นฟูชีวิคริสตชน และจัดรูปแบบหน้าเจตนาขอมิสซาของสัตบุรุษให้ดูง่ายขึ้นและตัว ใหญ่ขึ้น

ขอพระเจ้าอวยพร จากพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

หน้า 1|6


ฟื ้ นฟูชีวิตกลุ่มคริสคริสตชน ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม ค.ศ. 2012

“ พระศาสนจักร ” เพื่อจะเข้ าใจธรรมชาติและพันธกิจของพระศาสนจักร ที่พระคริ สตเจ้ าทรงตั ้งขึ ้น อันจะนามาซึ่ง ความเชื่อที่ลึกซึ ้ง และการตระหนักในการปฏิบตั ิตนตามความเชื่อในฐานะที่เป็ นสมาชิกของพระศาสน จักรนัน่ เอง

ในมิสซาประจาวันเสาร์ และอาทิตย์ของวัด มักจะมีสตั บุรุษมาร่ วมพิธีกรรมเป็ นประจาและมี สัตบุรุษต่างถิ่นมาร่ วมบ้ าง เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องและมาพักผ่อนร่ วมกัน เนื่องจากมีสถานที่ร้านค้ าและ ทางผ่านไปชลบุรี บางแสน และพัทยา แต่จะมีชายหนุ่มหญิ งสาวซึ่งถือเป็ นคนรุ่ นใหม่แต่งตัวมาวัดเพื่อ ร่ วมพิธีกรรม โดยใส่ชดุ แบบเที่ยวพักผ่อนหรื อลาลองกึ่งเล่นกีฬาหรื ออยู่บ้าน ทาให้ สตั บุรุษบางท่านเห็น ว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นพิธีกรรมและสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ จึงควรใส่ชดุ เหมาะสมและเป็ นชุดสุภาพชน ไม่ใช่ชดุ เดินเล่น เที่ยว กีฬาหรื ออยู่กับบ้ าน ควรเป็ นชุดเฉพาะมาวัดเพื่อร่ วมพิธีกรรมและแสดงความ เคารพต่อสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ด้วย

1. คุณพ่อจะตอบอย่างไร และถ้ าเราต้ องตอบคาเสนอนี ้ เราจะตอบอย่างไร? 2. เอกลักษณ์ของการดาเนินชีวิตคริ สตชนคืออะไร ถ้ ามีสิ่งใดที่ไม่สอดคล้ องกับชีวิต คริ สตชนเกิดขึ ้นใน ตัวเราหรื อในสังคมของเรา เรามีวิธีจดั การหรื อหาทางออกอย่างไร? หน้า 2|6


ฟื ้ นฟูชีวิตกลุ่มคริสคริสตชน ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม ค.ศ. 2012

“ พระศาสนจักร ” หนังสือพระคัมภีร์ : ในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย บทที่ 3 ข้ อ 27 “ เพราะ ท่ านทุกคนได้ รับศีลล้ างบาปในพระคริ สตเจ้ า ก็สวมพระคริ สตเจ้ าไว้ ” นักบุญเปาโลสอนเราว่า ความเชื่อและศีลล้ างบาปไม่ใช่สองสิ่งที่ขัดแย้ งกันแต่มีความสัมพันธ์ กันโดยตรง ดังนั ้น เราทุกคนที่มา วัดล้ วนเป็ นประชากรของพระเป็ นเจ้ า เป็ นบุคคลที่มีความเชื่อและได้ แสดงออกมาให้ เพื่อนพี่น้องได้ เห็น การแสดงออกในพิธีกรรมตามความเชื่อนั ้น จาเป็ นต้ องมี เอกภาพแห่งประชากรของพระองค์ วิธีการ แต่งตัวก็เป็ นหนึง่ ในการแสดงออก จึงเป็ นสิ่งที่เราควรเลือกใช้ ชดุ ที่เหมาะสมและสุภาพกับการให้ ความ เคารพต่อพิธีกรรมและสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะทั ้งผู้ชายและหญิงซึง่ ได้ รับศีลมหาสนิทแล้ ว

1. คา หรื อวลี หรื อประโยคใดจากพระวาจา ที่ทา่ นได้ ฟังนี ้ สะกิดใจท่านมากที่สดุ เพราะเหตุใด ? 2. อะไรที่ทา่ นประทับใจจากภาพพระศาสนจักรในยุคแรกๆ

1.ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของพระศาสนจักรเราจะปฏิบตั ิตามความเชื่อให้ เพื่อน บ้ านของเราเห็นได้ อย่างไร? 2.เลือกสิ่งที่ปฏิบตั ิได้ จริ งสัก 1 – 2 อย่างและในการพบปะครัง้ หน้ าเราจะเล่าสู่ กันฟั งว่า เกิดอะไรขึ ้นบ้ างกับข้ อตกลงนี?้ หน้า 3|6


บอกเล่าเก้าสิบ

+ จากอาทิตย์ที่แล้ว มิสซาทั้งสองรอบพี่น้อง มาวัดจนที่นั่งเต็มพิกัด รับพรแม่พระกันทั่วหน้า ขอพระอวยพร + จบวันแม่รอวันพ่อ หวังว่าวันพ่อคงมีโอกาส แบบนี้บ้างนะ พาพ่อมาหาพระ ขณะกาลังรอก็ พาทั้งพ่อทั้งแม่มารอๆไว้ก่อน ขอบคุณทุกคนที่ มีส่วนร่วม + ข้ า วสารแม่ ป อน เพี ย งแค่ อ าทิ ต ย์ เ ดี ย วก็ 69,695 บาท หากเราช่ ว ยกั น คงแบบนี้ เ ด็ ก คิดถึงเราจนอิ่มหนาสาราญ ช่วยกันอีกต่อไป สักหน่อย ทุกๆวัดในเขตจะรวมกันและส่งมอบ ให้ กั บ ทางสั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่ ภ ายในเดื อ น ตุลาคมนี้ + นอกเหนือจากข้าวสารแล้ว เงินทาบุญนี้จะ มอบให้ ค รู คาสอนตามภู เ ขาอี ก เพื่ อ ช่ วยตอบ แทนน้าใจดีที่ทุมเทให้กับการประกาศข่าวดีแก่ ชาวเขาต่อไป โดยแบ่งให้ครู 100,000 บาท

+ สภาพระสัง ฆราชประกาศปีแ ห่ ง การฟื้ น ฟู ชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ตั้งแต่ปี 2012-2015 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป + เดือนนี้ให้เน้นเรื่องพระศาสนจักร ขอให้ทุก ครอบครั ว มี โ อกาสใช้ ชี วิ ต แบบการเจริ ญ ชี วิ ต ด้วยกัน มีการสวดด้วยกัน อ่า นพระวาจาของ พระด้ ว ยกั น และการร่ ว มรั บ ประทานอาหาร ด้วยกัน และอยู่ด้วยกันมากขึ้น เพราะนี่คือการ เจริญชีวิตของพระศาสนจักรแรกเริ่มที่ทากันมา จนถึงปัจจุบันนี้ + โอลิมปิกลอนดอน 2012 จบลง มีข้อคิดที่ดีที่ แฝงไว้ ผู้จัดมีความคิดว่าให้คนรุ่ นเก่า ส่งต่อคน รุ่นใหม่และให้ความสาคัญกับทุกคน แม้แต่ผู้รอ โอกาส เช่นเด็ก ผู้หญิง และผู้พิการ หวังพระศา สนจัก รในระดับ วัด ของเรากาลัง จะท าเพื่อ รุ่ น หลานและหลังต่อไป + ค ณะอง ค์ ก รแล ะกลุ่ มข อง วั ด ขอใ ห้ ประชาสัมพันธ์ว่าหากพ่อแม่มีเด็กเพื่อสนใจงาน พลมารี วินเซนต์เดอปอล เยาวชน และนักขับ ร้อง โปรดให้การสนับสนุนเพื่อรับงานต่อด้วย + ย้้าเตือนและให้ความร่วมมือ การแต่งตัวเพื่อ มาร่ วมพิ ธีก รรมทั้ ง ชายและหญิง โปรดใส่ ชุ ด สภาพชนเรียบร้อยและเหมาะสมเพื่อให้เกียรติ กั บ พิ ธี ก รรมศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ รวมทั้ ง การมาวั ด ก่ อ น เวลาเพื่อเตรียมจิตใจรับศีลมหาสนิทอย่างดีและ สร้างบรรยากาศสงบในขณะประกอบพิธีกรรม

หน้า 4|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) ส. 18 ส.ค. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. สุขสาราญครอบครั ว เทเรซา สุจิตรา/ ตรี กลู , ชินชัยวนิชกิจ/ มารี อา ฉลวย มารี นนทรั ตน์ (วณี)/ ยอแซฟ ศิริศักดิ์ กาแพงแก้ ว(ภัฏฏินี)/ คุณ ทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล) สุขสาราญแด่ สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ(คค.กรั ยวิเชียร/ ทิพย์ชยพล)/ คุณเซ้ งไน แซ่เล้ า(ธี รวัฒน์ )/ คุณจันทร์ เสงี่ยม ตัน ์ ตระกูล/ อันนา สาลี โจสรรค์นสุ นธิ (ทิพชยพล)/ คุณพัชริ นทร์ วิชญเธียร(ณัฐนันท์)/ คุณรัศมี ชินประหัตถ์(นาถนัดดา)/ มารี อา สมศรี เกตุ รัตน์(พนิตตา) สุขสาราญครบรอบวันเกิด โดมินิค สรศักดิ์ คงเลิศวิบูลย์(สรัญญา)/ ยอแซฟ ณภัทร เกตุรัตน์, (พนิตตา) กิจการงานที่ดขี อง คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ คุณอัศวิน-คุณลัดดา ชาวปากนา้ (ลัดดา) ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่ วิญญาณ พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริ ฐ สิทธิ รัตน์ , เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารี อา เสงี่ยม โง, อลิซา เบ็ธ ศศิพร สมสุข, เปโตร ซือ เลวัน, มารี อา กาน้ า แซ่ลิ ้ม, มารี อา เสงี่ยม แสงหาญ, มัทธิว ปรี ชา ทุมกานนท์(มาลี)/ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว, คุณชาญ กุลศิริวนิชย์(คค.กุลศิริวนิชย์)/ พอลแมรี่ วิชิต โลหะกุล(นาถณัฐฐา)/ เปโตร วิชิต ตรี กลู / ซีมอน วิสิทธิ์- มารี อา สุปราณี แสงเปล่า(คค.ทราน)/ เปาโล ประเสริ ฐ, มารี อา ลออง จันทร์ ทรงกลด(ปาณิสรา)/ ยอแซฟ ขี่เสือ แซ่โจว , มารี อา บัก๊ แซ่ลิ ้ม (ศุภกิจ)/ คุณกิมฮง – คุณชิด ตันสุวรรณ (จิฎากาญจน์) วิญญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตร์ สวุ รรณ/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (มาลี)/ (จิฎากาญจน์)/ (-)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 19 ส.ค. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 19 ส.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระเยซูเจ้ าและแม่พระ(ฉ่งซิม)/ แม่พระ(อุทยั )/ แม่พระ(กรรณิการ์ )/ แม่พระ(กัลยา)/ แม่พระ(วรรณา) สุขสาราญครอบครั ว เทเรซา สุจิตรา/ คิดศรี , พันธุ์ยาง(ศุภคั ชญา)/ สมมิตร์ (จันทร์ เพ็ญ)/ มณีดิษฐ์ (คค.มณีดิษฐ์ )/ พงษ์ วิรัชไชย(วิสิทธิ์ )/ แซ่เฮ้ ง (วิไลพร)/ นวจุฬากมล/ เทเรซา สมปอล วลาพล/ คุณเวียงไชย มาดี/ คุณรั ตนา หทัยนิ รมล/ มารี อา กัลยา ศรี สุวรรณ/ มารี อา เกสรา อารยชาติสกุล/ คุณชนาทิพย์ ชีรานุวตั / คุณจรัสศรี บัวระพันธ์/ คุณตกุลา, คุณเจ๊ ะ เดโชชัยไกวัล(เกศรา)/ ยอแซฟ กฤษดา อังครั ตนพิชัย/ คุณ อานวย, คุณอรทัย เปลี่ยนไธสง/ คุณธันยพร แสนนา/ อันนา สมโภชน์ ชลิตังกูร/ คุณจันจิรา นาริ นทร์ รักษ์ / คุณวิรัตน์ เลาหนิ วัตวร/ คุณ สะอาด ปั นชานาญค้ า(สุวรรณา)/ คุณสถิตย์พร สุทธิจิตต์ (รสริ นทร์ )/ อันนา นิภา ติรเมธา(นิภา)/ คุณขวัญชัย -คุณละออ อรรถวรากรณ์(ขวัญ ชัย) สุขสาราญแด่ สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ(คค.มณีดิษฐ์ )/ คุณแม่ทุกท่าน (คค.มณีดิษฐ์ )/ อันตน ศิลาชัย วาทนเสรี (วรรณา)/ ยอห์น วโรทัย ประเสริ ฐ(วิกานดา)/ อันนา นิภา ติรเมธา(พัชรี ) / คุณเจ๊ ะ(เกศรา)/ คุณอารี ฉัตรรั ตน์ รังสี(ขวัญนภา)/ คุณอรอนงค์ เสนะวีณิน(กฤษฎาพร,นันทภัค,วราลี)/ อันนา นิภา ติรเมธา(วิลาวัลย์)/ มารี อา เชคุ้ง(ละมัย,อาทิตย์)/ เทเรซา ลั่น สังขรั ตน์ / มารี อา ดวง ทิพย์, คุณชัยวัฒย์, คุณอัญชลี อรรถวรากรณ์/ มารี อา เลี่ยมฟ้า แซ่องุ , มารี อา ลี่ฮวง แซ่เฮ้ ง(บุตร,หลาน)/ มารี อา ลี่ฮวง แซ่เฮ้ ง, ยอห์น ป้วยเล้ ง แซ่เฮ้ า/ คุณเป่ อเก๊ ะ-คุณเคาะที ธัญญ์เรื องนิธิ (กิตติ์ธีมา)/ มารี อา ลัน่ ทม ลาภเบญจกุล, คุณเชิดศักดิ์ คมสัน(บุษรา)/ คุณใส บาน ใจ, คุณหนูจี คาป้อง, คุณเพ็ญศรี สุจิตต์, คุณก้ าน กัญญะพงศ์, คุณรัตนา ชินบุตรานนท์(บังอร)/ อันแน็ ท อนงค์ ปั ญญาวงศ์, ลูซีอา จิตนภา ด้ วงสว่าง,

หน้า 5|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) สุขสาราญแด่ เบนาเด็ต วิชนุ ันญภัค เวทพิสิฐวรกุล(ภัสธญาภรณ์)/ คุณพ่อ-คุณกว้ าง แสนนา (ธันยพร)/ คุณสมพิศ คิดศรี (ศุภัคชญา)/ บุตร หลานของเทเรซา กรรณิการ์ วัชร...ธร/ คุณหวล ฉัตรบรรยงค์, ดอมีนิก ณัฏฐ์ ชยกร สโรชาสุตานันท์(จันทร์ เพ็ญ) กิจการงานที่ดขี อง คุณพงศ์กร พันธุยาง(ศุภคั ชญา)/ คุณธันยพร แสนนา ตามจุดประสงค์ ของ มารี อามักดาเลนา ขวัญนภา ฉัตรรัตน์รังสี/ คุณนฤมล จรุ งเจริ ญโรจน์/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่ วิญญาณ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน / ยอแซฟ ผดุง เจียมสวัสดิ์(ธงชัย)/ คุณติ ้ง จิรัญดร(อัมพร)/ อันนา ละม่อม พึง่ ผล(เมทินี)/ เปาโล ชวลิต จิตติมาพร(ทิพย์รัตน์ )/ คุณพิมรั ก สุขสิริชัย/ คุณเชวง อารยชาติสกุล(เกสรา)/ เทเรซา นุกูล กิจเจริ ญ (เมทินี)/ คุณละออง โคตะดี/ โรซา ส้ มเช้ า โยธารักษ์ (ภาวดี)/ มารี อา มุกดา โกสวัสดิ์(ไกร)/ อากาธา ศรี จฬุ า วงษ์ ประเสริ ฐ(อภิรดี)/ มาติน ดา สงวนศรี มณีดิษฐ์ (คค.มณีดิษฐ์ )/ อันนา หทัย ยิ ้มพัฒน์(กัณหา)/ คุณจานบิน มาดี, คุณบุญมี มาดี, คุณสารี (เวียงไชย)/ เยนอเวฟา กิติมา โลกวิทย์(นฤมล-สมควร)/ เปาโล วรวิทย์ จรุ งเจริ ญโรจน์ (นฤมล)/ มาธา ถมยา อิสรางค์กูล ณ อยุธยา(หทัยรั ตน์ )/ อเล็กซันเดอร์ ธวัช สิง สถาผล(สุวรรณา)/ มารี อา เอ็ง แซ่ตง(ทิ ั ้ วาพร)/ มารี อามักดาเลนา โจ๊ น เจริ ญพงษ์ (กวีวรรณ)/ เปาโล ประเสริ ฐ -มารี อา ลออง จันทร์ ทรงกลด (ปริ ศนา)/ บุตรของคุณอุบลรัตน์ รัตนพันธุ์ศรี , บุตรของคุณสมศรี วีรวัฒน์ปรัชญา(ทิวาพร,ปรางทิพย์)/ มารโก อุดม ถาวรพานิ ช, เทเรซา พัชรี ยา อิ่มอโนทัย(วิไล)/ อันนา เง็กเกียว, มัทธิว สู่(เกสรา)/ อันนา เง็กเกียว แซ่เตียว, มัทธิว สู่(ธนพัต)/ ลูซีอา บุญส่ง, เบเนแด๊ ต กิมเฮียง(ประสาท)/ คุณยอน นาริ นทร์ รักษ์ , คุณกาสี นะคจัด(จันจิรา)/ คุณพยนต์ -คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ ฟรั งซิสโก เมฆ- มีคาแอล สันติ ชินะผา (ประจวบ)/ ฟรังซิสเซเวียร์ แสง ลาภเบญจกุล, มารี อา โรซา มัน่ ศิลป์(บุษรา)/ คุณคา วงเวียน, คุณใฮ ขันธหัตถ์(แจ่มจันทร์ )/ ยอแซฟ ทวีมอนิกา ประดับ ประเสริ ฐพันธุ์(นฤมล-สมควร)/ คุณฟอง-คุณเป็ ก ภาลัยแก้ ว(อัมพร)/ มารี อามักดาเลนา บุหงา-คุณสง่า สวัสดิภาพ/ อุทิศแด่ วิญญาณ มารี อา ขาลัง้ แซ่โล้ ว, ยอแซฟ ท้ งบุ้น แซ่ฉวั่ (นวลละออ)/ ยอแซฟ ท้ งบุ้น แซ่ฉวั่ , มารี อา ขาลัง้ แซ่โล้ ว(พนิดา)/ อากาทา ลิ๊บ แซ่ฝ,ู บาโทโลเมโอ โต้ หลุก แซ่โอ(ดวงทิพย์)/ มารี อามักดาเลนา เซี่ยมเตี่ย ง, คุณชม้ อย แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อากา ทา ลิ๊บ แซ่ฝ,ู มารี อา วิภา แซ่ค(ู นิภา)/ ยอแซฟ กิจ, อันนา ห่อ, เปโตร เสงี่ยม, โรซา ช้ อย จูงมาโนช, สมปอง(สมลักษณ์)/ คุณมาลั ย, คุณ สมาน, คุณมาโนช คิดศรี , คุณทองวิเศษ, คุณสมควร(ศุภัคชญา)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่ งเรื อง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่ งแจ้ ง, คุณพิกลุ แซ่ลี่ (คค.รุ่ งเรื อง)/ ยวง จัน่ , มารี อา กุ๊ยเอ็ง, เทเรซา สมถวิล ชาวปากนา้ , มารี อา ทองคา กิจ สงวน(ญาติ)/ คาธาริ น่า ช่อแก้ ว, อันตน สวง, มีคาแอล สมชาย สุทธิ จิตต์(รสริ นทร์ )/ มอนิ กา กิมแช, ยอแซฟ จาลอง, เปโตร ศิริ, ฟรั งซิส สมญา เหลืองอ่อน(สัญญา)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารี อา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณกุ รณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริ ยเวช (คค.อนันตริ ยเวช)/ เด็กที่ถกู ทาแท้ ง(อัมพร)/ คุณแม่ทกุ ท่าน(คค.มณีดิษฐ์ ) อุทิศแด่ วิญญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ คุณธันยพร แสนนา/ ยอแซฟ เอี่ยวฮง แซ่เฮ้ ง/ คุณอัมพร พลับลับโพธิ์/ คุณดวงทิพย์ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (สุภาวดี)/ (เกสรา)/ (พนิดา)/ (ณฐภัทร)/ (ปริ ศนา)/ (นฤมล,สมควร)/ (-) (.....) หมายถึง ผูข้ อ ขออภัยหากพิ มพ์ชื่อ นามสกุล หรื อข้อความผิ ด

หน้า 6|6

สารเจ้าอาวาส  
สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา ปีB