Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

ฉบับประจาวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012

9/99 หมู่ 13 รามคาแหง 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2316-4910-2 โทรสาร 0-2-2751-7989 เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th dfgghhtthttp://holykm8.catholic. or.th

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก… “มองไปข้ า งหน้ า กล้ า ทบทวนอดี ต และ เปลี่ ย นแปลงปั จ จุ บั น ” ลองคิ ด ค ำเพื่ อ พิ จ ำรณำ ไตร่ตรองกับพระวำจำก่อนจะจบปีพิธีกรรมของพระศำ สนจักร เพรำะช่วงท้ำยในสองอำทิตย์นี้เข้มข้นด้วยสำระ วันสุดท้ำยของโลกและหรือวันจบของชีวิตแต่ละคนบน โลกนี้ “เรื่องวันและเวลานั้นไม่มีใครรู้เ ลย...เว้นแต่พระบิดาเจ้า ” พระวำจำของพระเจ้ำสอน เรำให้เตรียมตัวอยู่เสมอ เรำอยู่ในสภำพเตรียมพร้อมเมื่อน้ำท่วมปี 2011 ควำมวุ่นวำยบ้ำนเมือง แบ่ ง แยกสี พ วกในปี ก่ อ นๆเกิ ด กำรประท้ ว งทั่ ว เมื อ ง ควำมรุ น แรงในภำคใต้ หรื อ ปี นี้ มี อ ำกำร แผ่นดินไหวและพำยุซัดโถมเข้ำมำหลำยลูก สำมลัก ษณะปรำกฏในตัวคนเสมอๆคือใกล้ตัวแล้วจึง เริ่ม ยังไกลไม่ถึงปล่อยไว้ก่อน และเมื่อมำแล้วจึงเริ่มทำไปบ่นไปและกล่ำวหำว่ำไม่มีใครบอก พระเยซูเจ้าเตือนให้เปรียบเทียบได้ว่าภัยพิบัติ ควำมเศร้ำโศก กำรเบียดเบียนกับกำรโกง กินบ้ำนเมือง ควำมไม่ซื่อสัตย์ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ กำรละทิ้งควำมเชื่อต่อศำสนำ กำรใช้ยำเสพติด กำรเอำแต่ใจตัวเอง คือกับดักของปัจจุบันที่เหมือนกับอดีตในสมัยของพระองค์ และจะมีผลต่อไปใน อนำคตหำกไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ควำมเชื่อ ควำมหวังในพระเจ้ำจะหมดไป และโลกก็จะประสบ หำยนะอันใหญ่หลวง ให้เรำอย่ำหมดหวังและมำทำให้ควำมเชื่อเข้มแข็ง. ขอพระเจ้าอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 1|6


เราเป็นประชากรของพระเจ้า คริสตชนคือผู้สืบสำนพันธกิจแห่งรักของพระคริสตเจ้ำ ต่อเพื่อนมนุษย์

“เรื่องวุ่นวำยทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพรำะพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหม...” นี่เป็นคำพูดที่มักหลงมำในที่ประชุมหรือเสร็จจำกกำรพบปะกันแล้วมักต่อกันด้วยเรื่องวิพำกษ์วิจำรณ์ จน ในที่สุดสรุปว่ำพูดไม่รู้เรื่อง นักจิตวิทยำให้ข้อแนะนำกำรใช้ชีวิตด้วยกันว่ำ หำกเรำพูดควำมจริงไม่หมด พูดแล้วยังเก็บควำมจริงที่ สำคัญกว่ำ มักเสี่ยงต่อควำมเข้ำใจผิดและจะสื่อสำรกันไปคนละทำง จนสุดท้ำยนำมำซึ่งกำรไม่พูดกันต่อไปเพรำะ ระแวงกันว่ำเขำพูดจริงไหม หำกเรำโกหกกัน ก็สรุปได้ว่ำเขำพูดไม่จริง ควำมเชื่อถือไม่มีให้กัน แต่ถ้ำพูดจริงไม่หมด ควำมเชื่อจะเป็น แบบสงสัยและคลุมเครือ จำเป็นต้องสร้ำงควำมไว้วำงใจกัน ให้เกียรติกันและส่งเสริมกำรพูดควำมจริงและใช้วำทศิลป์คือมีศิลปะ ในกำรพูด พูดแบบสร้ำงสรรค์ พูดแบบให้ข้อคิด พูดแบบเสนอแนะแก้ไขปัญหำ อย่ำนำปัญหำมำสร้ำงปมในที่ ประชุม หำกเรำพูดคุยกันจนถึงที่สุดและข้อยุติและมติหรือสรุปสุดท้ำยได้ นี่แหละควำมจริงในกำรพูดคุยที่มีแต่ ควำมจริงใจ

1.ท่ำนได้ข้อคิดอะไรจำกเรื่องของชุมชนคริสตชนย่อยนี้? 2.ชุมชนคริสตชนย่อยนี้ได้สืบสำนพันธกิจของพระเยซูเจ้ำในเรื่องใด?

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 2|6


ลูกทั้งหลำยเอ๋ย เรำจะอยู่กับท่ำนอีกไม่นำน ท่ำนจะแสวงหำเรำ แต่เรำบอกท่ำนบัดนี้เหมือนกับที่เรำเคย บอกชำวยิวว่ำ ที่ที่เรำไปนั้น ท่ำนไปไม่ได้ เรำให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่ำนทั้งหลำย ให้ท่ำนรักกัน เรำรักท่ำนทั้งหลำย อย่ำงไร ท่ำนก็จงรักกันอย่ำงนั้นเถิด ถ้ำท่ำนมีควำมรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่ำ ท่ำนเป็นศิษย์ของเรำ (ยน. 13:3335)

1.คำ หรือวลี หรือประโยคใดจำกพระวรสำรนักบุญยอห์นที่ท่ำนได้ฟังนี้ สะกิดใจท่ำนมำกที่สุด เพรำะเหตุใด ? พระเจ้ำกำลังบอกอะไรท่ำนผ่ำนทำงพระวำจำที่ท่ำนได้ฟังวันนี้ ? 2.เสนอควำมรักต่อเพื่อนมนุษย์ในภำคปฏิบัติที่ท่ำนสำมำรถทำได้ในชุมชนของท่ำน?

ในกำรใช้ชีวิตด้วยกัน ครอบครัว หมู่คณะ ที่ทำงำน และที่บ้ำน กำรซ่อนควำมจริงและนำควำมไม่จริงเข้ำ มำใส่ในสังคมนั้น เพียงแต่เริ่มทีละเล็กทีละน้อย จนกลำยเป็นประเด็นเรื่องใหญ่โต จนสร้ำงควำมเสียหำยต่อ ครอบครัวคือแตกแยก หมู่คณะแบ่งแยก ที่ทำงำนแบ่งเป็นก๊กเหล่ำ และสังคมประเทศชำติกลำยเป็นแยกหมู่แยก สีแยกเหล่ำกัน และบ้ำนเมืองหมู่คณะจะเหลืออะไร ให้เรำเอำ “ควำมรัก” ที่พระเยซูเจ้ำสอนมำใช้กันดีว่ำ ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะได้รับผิดชอบในสิ่ง สำคัญใหญ่หลวงจำกพระเจ้ำ กล้ำพูดในสิ่งที่ใช่ว่ำใช่ และกล้ำติติงในสิ่งที่ไม่ใช่ว่ำไม่ใช่ เพรำะนอกเหนือจำกนี้ไม่มี แล้ว แต่บำงคนเอำมำผสมผสำนกันจนไม่รู้เรื่อง และในที่สุดก็พูดไม่รู้เรื่องกัน (เอกสำรเผยแพร่กำรฟื้นฟูชีวิต “ปีแห่งควำมเชื่อ” ครั้งที่ 4/2 ประจำวันอำทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2555)

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 3|6


บอกเล่าเก้าสิบ + สรุปพิธีศีลกาลัง พระคุณเจ้ำเกรียงศักดิ์มำ โปรดศีลกำลังให้เด็กๆจำนวน 56 คน พิธีกรรม ผ่ำนพ้ นไปได้ดี คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว มี ควำมสุขเมื่อได้ใกล้ชิดพระคุณเจ้ำบิดำของพวก เรำในฐำนะผู้ อภิ บำลสัต บุ รุษ สั ง เกตจำกกำร ถ่ำยภำพและกำรเข้ำมำทักทำย ขอแสดงควำม ยิน ดี อีก ครั้ งหนึ่ งและขออภั ยในข้อ ขำดตกพก พร่อง ปีหน้ำคงปรับปรุงใหม่ + พระคุณ เจ้ ากล่า วชมเชยเด็ก ๆโดยเฉพำะ ผู้อ่ำนพระวำจำและเด็กๆที่รับศีลกำลัง พร้อม ทั้งชมเชยพิธีกรรมต่ำงๆ คงเป็นกำลังใจสำหรับ ผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนและสัตบุรุษวัดพระกุมำร เยซู + สภาภิ บ าลเดิน หน้ า อำทิต ย์ ที่แ ล้ ว ประชุ ม สองชั่วโมงเรื่องงำนฉลองวัดและงำนคริสต์มำส ดูกำรงำนเตรียมภำยนอกเรื่องนี้ลงตัวทุกอย่ำง แต่ก็คงไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ สิ่งสำคัญอย่ำลืมกำร ฉลองวัดคือฉลองจิตใจและวิญญำณของเรำแต่ ละคนในฐำนะเป็ น ที่ ป ระทั บ อยู่ ข องพระเจ้ ำ ขอให้เรำทุกคนซึ่งมำใช้บริกำรวัดพระกุมำรเยซู โปรดเตรียมใจฉลองวัดด้วยกำรแก้บำปรับศีล อย่ำงดี และร่ว มใจกันพำครอบครัวมำวัดร่วม มิสซำขอบพระคุณอยู่ในพระพรของพระเจ้ำ

+ พบปะคณะธรรมทูตไทย มิสซำรอบ 10.30 น.วันนี้ จะมีกำรแบ่งปันพระวำจำและกำรทำงำน ของคณะ เพื่องำนแพร่ธรรมและช่ว ยเหลือคน ไทยและเพื่อนบ้ำนให้มำรู้จักพระเจ้ำมำกขึ้น + เชิ ญ ผู้ ส นใจพู ด คุ ย แบ่ ง ปั น หลั ง มิ ส ซำรอบ สำยจบแล้ว ใครไม่มีธุระเร่งด่วนอะไร เชิญพูดคุย ได้ บริเวณรอบวัดรอบนอก อำกำศเย็นสบำยลม พัดเล็กน้อย + ทาบุญเตรียมฉลองวัด เชิญร่วมทำบุญกันเพื่อ เตรียมงำนฉลองวัดประจำปีให้ผ่ำนพ้นไปด้วยดี + เชิญบริจาคของคริสต์มาส ควบคู่ไปกับฉลอง วัด ด้วยกำรบริจำคสิ่งของเล็กใหญ่มำกน้อย เพื่อ ควำมสนุกสนำนภำยในบรรยำกำศครอบครัวพระ กุมำรเยซูในโอกำสคริสต์มำส 555 แจ้งได้ที่พ่อ หรือสภำวัดหรือเยำวชนของวัด

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 4|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ ยอแซฟ วีรสิทธิ์ ฉัตรสุภางค์/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ อักแนส ยู่กุน แซ่อั้ง(วิไ ล) สุขสาราญแด่ ยอแซฟ กฤษณะ กาญจนานุรักษ์(มารีอา)/ มีคาแอล ศรัณย์ กอนแก้ว(ศศิวิมล) สุขสาราญครบรอบวันเกิด คุณสุวิจักขณ์ ณรงค์มานพ/ กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ คุณอัศวิน – คุณลัดดา ชาวปากน้้า(ลัดดา) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารีอา เสงี่ยม แสงหาญ, มารีอา กาน้า แซ่ลิ้ม, เปโตร ซือ เลวัน, มารีอา เสงี่ยม โง, มัทธิว ปรีชา ทุมกานนท์,อลิซาเบ็ท ศศิพร สมสุข, อันนา เลียม อภิสกุลชาติ(มาลี)/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ พอล แมรี่ วิชิต โลหะกุล(นุจรี/ นาถณัฐฐา)/ ยอแซฟ วินัย ฉายาบรรณ(ทิพย์ชยพล)/ มารีอา มารศรี(พนิดา)/ เปโตร สวัสดิ์ ยอแซฟ (ศิริพร)/ ยอแซฟ ศูนย์ – คุณทองดี จันทร์ทรงกลด(วิชุดา)/ ยอแซฟ ทวี – มอนิกา ประดับ ประเสริฐพันธุ์ (นฤมล-สมควร)/ เปาโล สมนึก, เยโรม เสรี, กาทารีนา แสงเดือน ชาวปากน้้า(ไพบูลย์)/ เปาโล ย้ง, เปาโล ช้ง อรุณประสิทธ์สุข (ศรีเพ็ญ)/ กาทารีนา ใหม่, กาทารีนา เปาะ(ศรีเพ็ญ)/ ยากอบ มณฑล, เทเรซา เสริมสุข อรุณประสิทธิ์สุข(ศรีเพ็ญ)/ มารีอา จัมฮวย แซ่จัง, มัทธิว ซิงจู แซ่ เฮ้ง(บุตร)/ ยอห์น บักจั๊ว แซ่ตั้ง, เบเนดิกตา เมี่ยวเอง แซ่เตียว, มารีอา มารศรี(วิสิทธิ์)/ ยอแซฟ ควนบุ่น แซ่ฉั่ว, อาคาทา อารี ฉัตรศรีตระกูล , โรซา กิมเฮี้ย แซ่เฮง, เทเรซามาเรีย อุราวรรณ ฉัตรศรีตระกูล(แก้วกาญจนา) อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (สมชาย)/ (เมทินี)/ (ศศิวมล)/ (มาลี)/ (พนิดา)/ (ศิริพร)/ (นฤมล-สมควร)/ (-)/ (ตู้ทาน) วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระบิดา(จิฎากาญจน์)/ แม่พร(นันทา)/ แม่พระและนักบุญทั้งฟลาย(มัฏฐ์ศิณี,ธันยธรณ์)/ สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ ตรีกิจจา(ศิริญญา)/ นวจิฬากมล/ จันทร์ทรงกลด/ ว่องเศรษฐชัย, ชีราวุฒิธิพันธ์, ธาระเขตต์(ยุภาวดี)/ จอห์น วาเลเรียน สันติ ประทีปวัฒนวิทย์/ คุณนพวรรณ พุ่มโพธิ์ทอง/ เปาลา ดารีณี อ้ามาตย์โยธิน/ เปาลา จันทร์ทา กิจประเสริฐ/ เทเรซา มาลี กิจประเสริฐ/ คุณภารดี จีนะวานิช(ภารดี)/ คุณวิบูลย์(ทิวาพร)/ คุณขวัญชัย – คุณละออ อรรถวรากรณ์ สุขสาราญแด่ คุณรวมพร สุวรรณสทิศกร(จุฬารัตน์)/ ยอห์นบัปติสต์ ธันยพงศ์ งามทวีวิวัฒน์(จริยา)/ เทเรซา ศิริญญา ตรี กิจจา/ มารีอา ปิยะ ภา เรืองศรี/ ฟรังซิสเซเวียร์ อิงครัต วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ ด.ช.อิงครัต วงษ์ประเสริฐ(คค.วงษ์ประเสริฐ)/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวง ทิพย์)/ AMETISE CLINIC สุขสาราญครบรอบวันเกิด มารีอา นิรมล อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ เซซีเลีย วรรณิต องค์ชุมพาพิทักษ์/ คุณวรินทร์เพ็ญ ทองวานิช(นงนภา)/ มารีอา รีลดา สีดา(มยุรี) กิจการงานที่ดีของ คุณวิบูลย์ มารีรักษ์, คุณอโณทัย รัตนพันธุ์ศรี(ทิวาพร) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ บาทหลวงมัทธิว วิชัย แสนสุดสวาท/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว – คุณ ชาญ กุลศิริวนิชย์(คค.กุลศิริวนิชย์)/ ยอแซฟ มนตรี เลาหนิวัตวร(วิฑูรย์)/ อันตน ทองสุข ผิวเกลี้ยง/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเม ธา(ซิวเง็ก)/ หลุยส์ ณัฐวุฒิ ไชยเผือก(วิชิต)/ มารีอา โจว์ คาเกียว/ อากาธา ศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ ยอแซฟ โชคชัย คุณารัตน์ศรีเจริญ/ สุขสาราญแด่ คุณรวมพร สุวรรณสทิศกร(จุฬารัตน์)/ ยอห์นบัปติสต์ ธันยพงศ์ งามทวีวิวัฒน์(จริยา)/ เทเรซา ศิริญญา ตรีกิจจา/ มารีอา ปิยะ ภา เรืองศรี/ ฟรังซิสเซเวียร์ อิงครัต วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ ด.ช.อิงครัต วงษ์ประเสริฐ(คค.วงษ์ประเสริฐ)/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวง ทิพย์)/ AMETISE CLINIC

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 5|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) สุขสาราญครบรอบวันเกิด มารีอา นิรมล อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ เซซีเลีย วรรณิต องค์ชุมพาพิทักษ์/ คุณวรินทร์เพ็ญ ทองวานิช(นงนภา)/ มารี อา รีลดา สีดา(มยุรี) กิจการงานที่ดีของ คุณวิบูลย์ มารีรักษ์, คุณอโณทัย รัตนพันธุ์ศรี(ทิวาพร) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ บาทหลวงมัทธิว วิชัย แสนสุดสวาท/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว – คุณชาญ กุลศิ ริวนิชย์(คค.กุลศิริวนิชย์)/ ยอแซฟ มนตรี เลาหนิวัตวร(วิฑูรย์)/ อันตน ทองสุข ผิวเกลี้ยง/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา(ซิวเง็ก )/ หลุยส์ ณัฐวุฒิ ไชย เผือก(วิชิต)/ มารีอา โจว์ คาเกียว/ อากาธา ศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ ยอแซฟ โชคชัย คุณารัตน์ศรีเจริ ญ/ อุทิศแด่วิญญาณ มารีอา สมจิต ภาณุรัศมี(กัลยา)/ ยอห์นบัปติสต์ สมบูรณ์ โชติพุฒศิลป์/ เยนอเวฟา กิติมา โลกวิทย์(นฤมล-สมควร)/ คุณนาลี เรืองศรี/ มาระโก เอ็กตี่ แซ่เอี้ยว/ มารีอา พรสวรรค์ เวชไพศาลศิลป์(ธนพัต)/ เปโตร ฮั่ว แซ่เหวียน/ มาร์ติน สิ งหเสนี/ วินเซนต์ จรัญ อุงอ้ารุง (สารภี)/ ยอแซฟ มงคล, มารีอา มลิ สุขวัฒน์(มยุรี)/ ยอแซฟ หอม-คุณวิไล สังวรจิตร/ เทเรซา เหรียญฟ้า แซ่ตัน, เอากุสติโน ยิ้วฉอย แซ่โก (ศิริ เพ็ญ)/ ปีเตอร์ สุวิทย์ – อักเนส เลิศลักษณ์ อังคสุวรรณศิริ/ เปาโล ประเสริฐ – มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ ยอแซฟ ฉั่วท่งยุ้น, มารีอา ลีอยู่ เอ็ง/ มาร์โก ฉั่ว, มารีอา โลว์ เลี่ยมหมวย/ เปโตร สมศักดิ์ – คุณกิจจา ผิวเกลี้ยง/ คุณพยนต์ – คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ กลาลิส ประเทือง, คุณ ปทุมรัตน์ มินประพาษ์(คค.เจริญพาโชค)/ เปโตร ตั่งชุ น แซ่ลิ้ม, อันนา บักเฮียง แซ่อั่ง/ มารีอา เสงี่ยม, มารีอา แสวง, เซซีลีอา โรซี ตรีว่าอุดม/ ฟรังซิสเซเวียร์ ประโยชน์, มารีอา สอาด จีนะวานิช(ภารดี)/ ยอแซฟ จัด – มารีอา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชัย(จริยา)/ ยวงบัปติสตา ถมยา, มา รีอา มาก, เปโตร ทองค้า, มารีอา ทองย้อย(จ้านอง)/ ยอแซฟ สนอง สิงสถาผล, เทเรซา สุวรรณี สิงสถาผล, อเล็กซันเดอร์ ธวัช สิงสถาผล, ลูซี อา สายสัมพันธ์ กันจากไพลีย์, ทารกที่ถูกท้าแท้ง(สุวรรณา)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อาคาทา ลิ๊บ แซ่ฝู, มารีอา วิภา แซ่คู, ดอนบอสโก สราวุธ อรรถวรากร(พัชรี)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อาคาทา ลิ๊บ แซ่ฝู, บาร์โทโลเมโอ โต้หลุก แซ่โอ(นิภา)/ ยวงบอสโก สราวุทธ์ อรรถวรากรณ์, มารีอา วิภา แซ่คู, เซซีลีอา วิรัตน์ นันทะวิสุทธ์, ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรากรณ์(นิภา)/ อาคาทา ลิ๊บ แซ่ฝู, หลุยซา มารีรัตน์, อั นนา จ้าง จิตรเจริญ, มาการี ตา สุปราณี จิตรเจริญ, ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ คุณสายันต์, คุณกลอยใจ, คุณมณฑาทิพย์(ปิยะนันท์)/ ยอแซฟ ซอน – มารีอา บุญ มา สุภาพันธ์, วิคตอเรีย ร้าภา – ฟิลิป มานพ วิริยะมานพ, เวโรนิกา อรวรรณ กองค้า(ทวีพร)/ อันตน วัง กิจประเสริฐ, เปาลา ปรีดา กิจประเสริฐ, เทเรซา มีนา กิจประเสริฐ, ซักการีอา อ้าพร กิจประเสริฐ(อ้าพันธ์)/ โยเซฟ สุ่ย แซ่เฮ้ง, คาทารินา หลิ่ม แซ่เล้ว, มารีอา มาริษา ชัยส้าเร็จ, โยเซฟ ชัย ณรงค์ ชัยส้าเร็จ(วิภา)/ วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. อุทิศแด่วิญญาณ มารีอามักดาเลนา เซียมเตียง แซ่อึ้ง, ดอมินิก เชียวจั๊ว แซ่โง้ว, คุณชม้อย – คุณอนจู แซ่หว่อง, คุณเสงี่ยม จันทร์หอม(ยุภาวดี)/ มารีอามักดาเลนา บุหงา – คุณสง่า สวัสดิภาพ, ยวง นที ธาระยาน, MR.MAUNO LAAMANEN(มะลิวัลย์)/ ยอแซฟ สงวน ประภากมล, มารีอา จินตนา สุวรารัชย์, เทเรซา ปทุม สังข์ทอง, เปโตร ยุก แซ่เจา, ยอแซฟ สมพร ศรีเรืองมนต์, อากาธา กานดา เจียรวนนท์(สุวภา) อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผูล้ ่วงลับของ คค.กิติสิน(ปิติ)/ ยอแซฟ จ้านอง ตั๊นสกุล/ เทเรซา ปริศนา จันทร์ทรงกลด/ ผู้ไม่ประสงค์ออก นาม อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (จริยา)/ (กัลยา)/ (วรรณา)/ (ณฐภัทร)/ (รังสรร)/ (สุวรรณา)/ (มะลิวัลย์)/ (นฤมลสมควร)/(-)/ (-)/ (ตู้ทาน) รายการขอมิสซาวันธรรมดา วัดน้อยโรงเรียนลาซาล มิสซาเวลา 06.15 น. วันอังคารที่ 13 พ.ย. 2555 สุขสาราญครบรอบวันเกิด เปโตร อัดนิรุทธ อรรถวรากรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2555 สุขสาราญครอบครัว คิดศรี สุขสาราญครบรอบวันเกิด เทเรซา พัชราวดี คิดศรี อุทิศแด่วิญญาณ แอนโทนี มาโนช คิดศรี(พัชราวดี)

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 6|6

(.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ ข้อความ ชื่อ นามสกุล ผิดพลาด

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปีB

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปีB