Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

อาทิตยที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ประจําวันอาทิตยที่ 17 มิถนุ ายน 2012

9/99 หมู่ท่ี 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซตวัด http://holykm8.catholic.or.th

¾Õ蹌ͧ·ÕèÃÑ¡ ÇѹÍҷԵ·Õè 11 ã¹à·È¡ÒŸÃÃÁ´Ò ËÅѧ¨Ò¡ãªŒàÇÅÒã¹ÁËҾõáÅлÒÊ¡ÒÁÒÍ‹ҧ ÂÒǹҹ ºÑ´¹ÕéàÃÒࢌÒÊÙ‹à·È¡ÒŸÃÃÁ´Ò º‹§ºÍ¡ ¶Ö§¡ÒÃäÁ‹ÁÕ¡ÒéÅͧ¾ÔàÈÉ㹪‹Ç§¡ÒöÇÒ ÁÔÊ«Òã¹ÃÐÂйÕé ¾ÃÐÇҨҢͧ¾ÃÐà¨ŒÒ ãËŒ¤íÒÊ͹àµ×͹㨠¹Ö¡¶Ö§¤ÇÒÁËÇѧºŒÒ§ â´Â੾ÒÐàÃ×Íè §àÃÒµŒÍ§ä» ÊÇÃäãˌ䴌«Öè§ËÁÒ¶֧¤ÇÒÁÃÍ´¾Œ¹ ¾ÃÐà«٠਌Ò䴌䶋ºÒ»àÃÒáŌǴŒÇ ¤ÇÒÁËÇѧ¤×͵ŒÍ§·íÒãËŒ ໚¹¨ÃÔ§·Ø¡Çѹ äÁ‹ãª‹ÃÍÇѹÊØ´·ŒÒ ÁÕ¾Õ蹌ͧºÒ§·‹Ò¹ÁÒ¶ÒÁ¾‹ÍÇ‹Ò·íÒäÁäÁ‹ÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ÊÀÒÀÔºÒÅÇÑ´ à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ ¹Õ龋Íä´Œ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸áººº·à·È¹ä»áÅŒÇËÅÒ¤ÃÑé§Ç‹Ò¼ÙŒÊÁѤÃÁÕ¹ŒÍÂ(á·º¨ÐäÁ‹Á)Õ ¡ç µŒÍ§ãªŒÇÔ¸ÕẺ¤Ñ´àÅ×Í¡ÊÃèҡ¼ÙŒÁÕ˹ŒÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ໚¹ã¤ÃºŒÒ§¡ç¾Ù´áÅŒÇ ÁÕºÒ§·‹Ò¹¡ç ¶ÒÁÇ‹Ò¼Á,©Ñ¹..¶Ù¡àÅ×͡໚¹ÊÀÒÇÑ´ÍÕ¡ËÃ×Íà»Å‹Ò ¾‹Í¡çÂÁéÔ æáÅеͺNjÒÃÍ¿˜§»ÃСÒÈ ´Ñ§¹Ñé¹ã¹Çѹ¹Õ龋ͨлÃСÒÈãËŒ·ÃÒº â´ÂãËŒ¶×ÍÇ‹Ò໚¹¡ÒÃàʹÍÃÒª×èÍãËŒ ·Ò§Êѧ¦Á³±Å໚¹¼ÙŒàË繪ͺ¡‹Í¹áÅТÍãËŒ¾ÃÐÊѧ¦ÃҪŧ¹ÒÁᵋ§µÑé§Í‹ҧ໚¹ ·Ò§¡Òà ´ŒÇÂà˵ؼŤ×Íãˌ໚¹ä»µÒÁ¢ŒÍ¡íÒ˹´¢Í§ÍѤÃÊѧ¦Á³±Å ËÅѧ¨Ò¡¹ÕéàÃÒ¤§ãªŒàÇÅÒà¾×èÍÃǺÃÇÁÊÔ觴Õæ·Õè໚¹â¤Ã§¡ÒÃà´ÔÁæ¹íÒÁÒ»˜´½Ø†¹ãËÁ‹ ʋǹ·ÕèÂѧäÁ‹ä´Œ·íÒáÅеŒÍ§·íÒ ¤§µŒÍ§¤Ø¡ѹÂÒÇẺÁŒÇ¹à´ÕÂǨº ¶ŒÒ¨íÒ໚¹µŒÍ§ä» ÊÑÁÁ¹Ò¡çµŒÍ§¨Ñ´ à¾×èÍ¡ÒûÃСÒÈ¢‹ÒÇ´ÕãËŒ¡Ñºà¾×è͹¾Õ蹌ͧ·Ø¡¤¹ ¢Í¾ÃÐ਌ÒÍÇ¾à ¨Ò¡¾‹ÍªÒުѠ·ÔÇ伋§ÒÁ.

หนา 1 | 4


มิสซาประจําสัปดาห์ ส. 16 มิ.ย. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. โมทนาคุณ พูนลํ ้าเลิศ(เตือนใจ) ----- สุขสําราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ คุณนเรศ ชัยพรแก้ ว/ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วิรา ----- สุขสําราญแด่ มาทิลดา เมทินี(ชนัญญา)/ เปโตร ธีรเทพ – คุณพิมพ์ชนก(เมทินี)/ เอลีซาเบธ กริ ชวรรณ ชาญหัตถกิจ, คุณมาย กาวทิ ------ สุขสําราญครบรอบวันเกิด ยอแซฟ นิวตั ศรี ไพบูลย์ ------ กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วริ า/ คุณอัศวิน-คุณลัดดา ชาวปากนํ ้า(ลัดดา) ------ ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ------ อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริ ฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารี อา เสงี่ยมโง, อลิซาเบ็ธ ศศิพร สมสุข, เปโตร ซือ เลวัน, มารี อา กาน้ า แซ่ลิ ้ม, มารี อา เสงี่ยม แสงหาญ, มัทธิว ปรี ชา ทุมกา นนท์(มาลี)/ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว – คุณชาญ กุลศิริวนิชย์ (คค.กุลศิริ ว นิชย์)/ พอลแมรี่ วิชิต โลหะกุล(ประทุม/ นาถณัฐฐา)/ พอลแมรี่ วิชิต โลหะกุล, หลาน(นุจรี )/ มารี อา สมหมาย วินิจฉัยกุล (อารยา)/ มารี อา จํารัส เจริ ญสุข/ เปาโล ประเสริ ฐ – มารี อา ลออง จันทร์ ทรงกลด(ปาณิสรา)/ เบเนดิกโต แสวง – มารี อา เทเรส สุวภี เสนะวีณิน/ เปโตร ฮัว่ แซ่เหวียน/ อากาทา หมุยหงส์ แซ่โอ้ ว ------ อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่ มใี คร ระลึกถึง (มาลี)/ (เมทินี)/ (สายสมร)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 17 มิ.ย. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสําราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 17 มิ.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระเจ้ า(วิสทิ ธิ์)/ พระเยซูเจ้ า แม่พระ นักบุญยอแซฟ(จิตา)/ พระเป็ นเจ้ าและแม่พระ(ดวงทิพย์)/ แม่พระ(นันทา)/ แม่พระ(วรรณา)/ แม่พระนิจจานุเคราะห์, คุณพ่อนิโคลาส(โนรี ,คค.สายพรหม) ------ สุขสําราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ พิธาพัฒน์ธนกุล(จิตภิ สั ร์ )/ สอนพงษ์ , ศรี โพธิ์งาม(ทิพวรรณ)/ สุนพิชยั (มาโนช)/ พลับลับโพธิ์(กาญจนา)/ สิริปัญญาวิทย์, ประสิทธ์หริ ัญ(เจริ ญเทพ)/ คิดศรี (พัชราวดี)/ สอนพงษ์ (รชฎ)/ ระดมกิจ, สายพรหม(โนรี )/ คุณยุพา พะยอมดง(ณัฐภรณ์)/ ยอแซฟ นันทพงศ์ ปานทิม(นันทพงศ์)/ ยอแซฟ วีรสิทธิ์ ฉัตรสุภางค์/ คุณประวิทย์ กิจประยูร(ประมวล)/ เทเรซา ณฐภัทร ฮะซุน่ เฮง(ณฐภัทร)/ โรซา กุลศรัณย์ ปานทิม(กุลศรัณย์)/ ยอแซฟ เอี่ยวฮง แซ่เฮง/ คุณวิรัตน์ เลาหนิวตั วร(สายฝน)/ มารี อา เกสรา อารยชาตสกุล(เกสรา)/ มารี อา กัลยา ศรี สวุ รรณ/ บุตรแมรี่ ศริ นทร เมธีวชั รานนท์ ------ สุขสําราญแด่ มาแมร์ ไอรี น ชํานาญธรรม/ คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริ ฐกิจ, อันนา จิฎากาญจน์-มารี อา สุประวีณ์(จิฎากาญจน์)/ อักแนส ธนพัต ฮะซุน่ เฮง (ธนพัต)/ เทเรซา นันท์นภัส ปานทิม(นันท์นภัส)/ เทเรซา วรรณา เชาว์นดี(นฤมล-สมควร)/ คุณอภิพงษ์ ยืนยงรวิโชค(คําแห ลง)/ มารี อา มุกดา โกสวัสดิ์(ไกร)/ มอนิกา ทิพวรรณ, เอากุสติโน จิรัฎฐ์ สอนพงษ์ (รชฎ) ------- สุขสําราญครบรอบวันเกิด คุณพนิดา/ เทเรา สุธีรา ชัยสําเร็ จ(วิภา)/ คุณสุภาวิณี เรื องแฮม(สุภาวิณี)/ เทเรซา ทิพวรรณ ทองปิ ยะภูมิ(ทิพวรรณ)/ มารี อา นวลศรี แซ่อง(จารุ ั ้ ณี)/ แมรี่ ศริ นทร เมธีวชั รานนท์(บุตร)

หนา 2 | 4


มิสซาประจําสัปดาห์ อา. 17 มิ.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. กิจการงานที่ดีของ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตรสุวรรณ, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริ ฐกิจ(จิฎากาญจน์)/ ยอแซฟ เอี่ยวฮง แซ่เฮ่ง/ มารี อา ศริ นทิพย์ อังครัตนพิชยั (ศริ นทิพย์) ------ ตามจุดประสงค์ ของ คุณนิภา ติรเมธา/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ----- อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ฟิ ลปิ ส์ เชวง อารยชาติสกุล(กุลศรัณย์)/ คุณติ ้ง จิรัญดร(กาญจนา)/ อากาธา ศรี จฬุ า วงษ์ ประเสริ ฐ(อภิรดี)/ ฟรังซิสโก สมพล ศุระศรางค์/ คุณทองห่อ เอีย่ มลาภะ(สุนชิ า)/ คุณติ ้งจิรัญดร(อัมพร)/ อันนา เดือน เก็บเงิน(ดุษณี)/ คุณปรี ชา พะยอมดง(ณัฐภรณ์)/ ฟี ลปิ เชวง อารยชาตสกุล(เกสรา)/ คุณองุน่ (สุวจั น์)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา(นิภา)/ ด.ญ.วลีรัตน์ ศิริแสง(พญาขนิษฐ์ )/ แอนโทนี มาโนช คิดศรี / เบเนดิกโต มิน แคล้ วเครื อ(ศรี สดุ า)/ อังเดร เพ็กฮง แซ่ลิ ้ม, ฟรังซิสโก ชิวเว้ ง แซ่ลิ ้ม/ เปโตร ทวี-มอนิกา ประดับ ประเสริ ฐพันธุ์(นฤมลสมควร)/ คุณวิเชียร, คุณเม่งจู อินทดิษฐ์ (นุกลู )/ เปาโล ประเสริ ฐ-มารี อา ลออง จันทร์ ทรงกลด(ปริ ศนา)/ ยอแซฟ เล็ก วงศ์ภกั ดี, อันนา วรรณา วงศ์ภกั ดี(รชฎ)/ ยอแซฟ จํานงค์ เกตุรัตน์, ดอมินิโก ชวลิต เกตุรัตน์(สมศรี )/ คุณละออง โคตะคี, คุณพิมรักษ์ สุขสิริชยั (สายฝน)/ อันนา เง็กเกียว, มัทธิว สู(่ เกสรา)/ ยวง ชาญ บุญเจริ ญ, เทเรซา สําอางค์ วิวฒ ั นเวช(บัญชา)/ คุณคํา วงเวียน, คุณใฮ ขันธหัตถ์(แจ่มจันทร์ )/ เปโตร หวางซิง แซ่โง้ ว, มารี อา อรทัย พรหมมา(แจ่มจันทร์ )/ ฟรังซิสโก เมฆ ชินะผา, มีคาแอล สันติ ชินะผา(ประจวบ)/ มารี อามักดาเลนา บุหงา-คุณสง่า สวัสดิภาพ, MR.MAUNO LAAMANEN(มะลิวลั ย์)/ ยอแซฟ จัด-มารี อา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชยั (จริ ยา)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อากาทา ลิบ๊ แซ่ฝ,ู ดอนบอสโก สราวุธ อรรถวรากรณ์(พัชรี )/ เปาโล สวัสดิ์ วันละดา, ยวงบัปติสตา ไทย วาปี โส, มารี อา ม้ วย เปลีย่ นไธสง/ มารี อามักดาเลนา เซียมเตียง แซ่อึ ้ง, ดอมินิก เชี่ยวจัว๊ ะ แซ่โง้ ว, คุณชม้ อย-คุณอนจูง แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ อันตน วัง, เปาลา ปรี ดา, มาธิลดา อําพร, เทเรซา มีนา, อันตน สุขศักดิ์, คุณนา(ราตรี )/ มัทธิว เต็กกี่ แซ่ฉวั่ , อักแนส สุย่ บ้ วย แซ่ตง(วิ ั ้ ภา)/ ยอแซฟ จุ้งฮวด แซ่ก๊วย, มารี อา สมบูรณ์ วรรณรุ่งฤดี/ แอนโทนี มาโนช คิดศรี , คุณมาลัย, คุณสมาน (พัชราวดี)/ อาคาทา ลิบ๊ แซ่ฝ,ู มารี อา วิภา แซ่ค(ู ดวงทิพย์)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารี อา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ ณุกรณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริ ยเวช(คค.อนันตริ ยเวช)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรื อง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ ง, คุณพิกลุ แซ่ล(่ี คค.รุ่งเรื อง)/ คุณเกรี ยง เมธีวชั รานนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ล,ี่ คุณมยุรินทร์ เมธีวชั รานนท์, คุณชวลิต อนุตรโสตถิ(ศริ นทร)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อากาธา ลิบ๊ แซ่ฝ,ู มารี อา วิภา แซ่ คู, ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรากรณ์, เซซีลอี า วิรัตน์ นันทวิสทุ ธิ์(วีรันท์)/ เด็กเร่ร่อน ----- อุทิศแด่ วิญญาณบรรพบุรุษญาติพ่ ี น้ องผู้ล่วงลับของ คค.โพธิ์งาม, ศรี แสง(ทิพวรรณ)/ คค.กิตสิ นิ (ปิ ติ)/ คค.ทาสุวรรณ(ภัทรนันท์)/ คค.ระดมกิจ, สายพรหม (โนรี )/ ร๊ อค มาโนช สุนพิชยั / คุณดวงทิพย์/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์ ----- อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ ไม่ มีใครระลึกถึง (ประมวล)/ (เกสรา)/ (นฤมล,สมควร)/ (สายฝน)/ (มะลิวลั ย์)/ (โนรี )/ (ยุพา)/ (ปริ ศนา)/ (ยุภาวดี)/ (ภัทรนันท์)/ (อัมพร)/ (กุลศรัณย์)/ (-)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผูข้ อ ----- ขออภัยหากพิ มพ์ชื่อ นามสกุล หรื อข้อความผิ ด

หนา 3 | 4


บอกเลาเกาสิบ + เรียนคําสอน เริ่มแลวมีหนาเกาและ ใหมพอสมควร แตตอ งเนนผูเ ตรียมตัวจะ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ขอบคุณซิสเตอรและบรา เดอรผูฝกหัดมาชวยสอนนองๆ + เด็กเยาวชน ไดขอใหประชาสัมพันธ เพื่อการสังสรรคความคิดในพันธกิจ เกี่ยวของกับบทบาทและหนาที่ เอา... นองๆตามใจพี่ๆหนอย.... + รานอาหารปวย แหม...กําลังติดใจไมไป ไหนแลว..อรอยจนคุนที่คุนลิ้นคุนปาก แต ผูจัดการรานอาหารปวยเสียกอน หมอ ขอใหพักผอนระยะหนึ่ง เมื่อหายแลวจะ ขอกลับมาบริการตอไป +พอแมนําเด็กมารับขนม เพื่อให เรียบรอยและเร็วขึ้น ขอใหแนะนําเด็กให เขา”กอด-อก”เพื่อคุณพอเชิญศีลจะได เห็นชัดและสงขนมให ไมตอรอพระสงฆ ปกหัวดวย เพื่อการเชิญศีลจะไดไมถูก รบกวนสมาธิ + อยาจอดรถหนาถ้ําแมพระ เพื่อ สัตบุรุษบาทมีจิตศรัทธาปรารถนามาสวด หนาถ้ํา จะไดมีพื้นที่ยืนสวด คุกเขา ดังนั้น ขอใหจอดอยางเปนระเบียบในที่กําหนด ซึง่ จายิม้ ไดคอยอํานวยความสะดวก ขอขอบพระคุณ

+ นาดีใจมีลูกหลานรับศีลลางบาป นับ จํานวนแลวปนี้ไดโปรดศีลลางบาปสิบกวา คนแลว ขอพระพรของพระเจาประทับอยู ในใจเด็กและกับพอแมในครอบครัว ใหเปน แบบอยางทีด่ เี สมอไป + ตูทานวัดพระกุมารเยซู เชิญรวมทําบุญ อุดมสารและหนังสือที่แจกใหพี่นองไปอาน แบบฟรีบางทําบุญ เพื่อนําไปจายใหสํานัก หนังสือดังกลาว ในแตละสัปดาหก็มีตนทุน สูงเหมือนกัน และเปนการชวยสรรหา หนังสือดีดีมาใหอานไดเสมอๆ + พระสงฆใหมคิวยาว เปนธรรมเนียมที่ หลายวัดเชิญพระสงฆใหมมาถวายมิสซา แรกที่วัด ในวันอาทิตยที่ 16 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสงฆใหมทั้งสามจะมา ถวายมิสซาที่วัดของเรา รอนานหนอยนะ แตพรของพระสงฆใหมยงั แรงๆ... + ซองขอมิสซา ไดวางไวใกลตูทานทั้งสาม เมื่อนําเงินใสซองแลวปดผนึก ระบุจํานวน และใสลงในตูทานนั้นไดเลย หรือจะใสลง ในถุงทานก็ได อยาลืมใสเงินกอนปดซอง 555เดี๋ยวเขาใจผิด...

หนา 4 | 4

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา ปีB