Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู ฉบับประจาวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012

9/99 หมู่ 13 รามคาแหง 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2316-4910-2 โทรสาร 0-2-2751-7989 เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก… “..ถอยออกไป.. เจ้าไม่คิดอย่างพระเป็นเจ้า แต่ คิดตามประสามนุษย์..” พระเยซูเจ้าใช้คาพูดรุนแรง เมื่ อ เปโตรพยายามให้ พ ระองค์ ป ฏิ เ สธไม้ ก างเขน พระองค์จึงบอกกับลูกศิษย์ว่า ใครอยากตามเรา ให้แบก ไม้ก างเขนติดตามพระองค์ ใครไม่ย อมก็ สูญ เสีย ชีวิ ต นิรันดร ไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายของความทุกข์ แต่เมื่อผ่านความทุกข์กลับกลายเป็นความชื่น ชมยินดีอย่างใหญ่หลวง พระองค์เอาชนะความตาย กลับคืนชีพ นาความหวังมาสู่ชาวเราทุกคน ทา ให้เราเข้าใจว่าหลังความตายคือชิวิตนิ รันดร มนุษย์จะเลือกเอาชีวิตนิรันดรแบบไหน แบบทุกข์นิ รันดร์ หรือสุขนิรันดร์ จาเป็นที่เราต้องตอบเสียงของพระเยซูเจ้า เชิญเราให้แบกไม้กางเขนติดตามพระองค์ทุก วัน ไม่มีวันหยุดราชการ เสาร์อาทิตย์ หรือหยุดชดเชย คาว่าทุกวันในที่นี้คือตลอดไป ด้ว ยการ เสียสละน้าใจ ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ รู้จักรักและรับใช้ผู้อื่น เหมือนอย่างที่พระองค์สอนและทาไว้ เป็นแบบอย่าง หากเราพิจารณาจากบทบัญญัติของพระเป็นเจ้า 7 ใน 10 ประการ นับตั้งแต่ข้อ 4 เป็นต้นไป ล้วนแล้วเป็นเรื่องความรักต่อผู้อื่นทั้งสิ้น นับแต่เรื่องใกล้ตัวจนถึงไกลสุดหูสุดตา เราจะ ไม่รักเพื่อนพี่น้องผู้อื่นบ้างหรือ....

ขอพระเจ้าอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 1|6


เราเป็นประชากรของพระเจ้า +++ เพื่อร่วมกันไตร่ตรองความรักของพระเจ้าทีเ่ รียกเรามาเป็นประชากรของพระองค์ และเราต่างเป็นพี่เป็นน้อง กันที่จะต้องรักและช่วยเหลือกันในสภาพสังคมวันนี้

สังคมไทยต้องการคนแบบไหนมาเป็นผู้นาของชาติบ้านเมือง หล่อ สวย เก่ง เด็ดเดี่ยว มีสกุล กล้าตัดสินใจ พูด ภาษาต่างประเทศไม่อายเขา เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

มีคนแบบนี้บ้างไหมในใจของเรา หรือยังไม่พอใจในลักษณะที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด

ท่านทั้งหลาย...จงประพฤติตนดังบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาดังแต่ก่อนเมื่อท่านยังขาดความรู้ แต่จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความประพฤติทุกประการ ตามแบบฉบั บขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงเรียกท่าน เพราะมี เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ”... เมื่อท่านทั้งหลายนอบ น้อมเชื่อฟังความจริง ชาระจิตใจให้บริสุทธิ์จนรักกันฉันพี่น้องแล้ว ก็จงรักกันจากใจจริงยิ่ง ๆ ขึ้นเถิ ด เพราะท่าน บังเกิดใหม่แล้วมิใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเชื้อเมล็ดที่มิรู้เสื่อมสลาย คือจากพระวาจาที่ทรงชีวิต และคงอยู่ตลอดไป ของพระเจ้า...ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชั่วทั้งมวล คือ การหลอกลวง ความเจ้าเล่ห์ การอิจฉา การนินทาและการใส่ความ...ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า เพื่อจะประกาศพระฤทธานุภาพของพระองค์ผู้ทรง เรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์ ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร แต่บัดนี้ท่ านเป็ น ประชากรของพระเจ้าแล้ว ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้ว (1 ปต 1:13-16, 2223; 2:1, 9-10) สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 2|6


1. คา หรือ วลี หรือประโยคใดจากจดหมายนักบุญเปโตร ที่ท่านได้ฟังนี้ สะกิดใจท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด ? พระเจ้ากาลังบอกอะไรท่านผ่านทางพระวาจาที่ท่านได้ฟังวันนี้ ? 2. มีอะไรบ้างที่ทาให้ท่านภาคภูมิใจในการเป็นประชากรของพระเจ้า ? แบ่งปันความรู้สึกดีๆ หรือแม้แต่ความ ผิดหวัง เพื่อเป็นการให้กาลังใจกันและกัน

หลายครั้ง เรามักเรียกร้องให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราคิด เราอยากได้ผู้นาแบบครบเครื่องเรื่องนายก หรือผู้นา ของหมู่คณะ องค์กร หรือแม้แต่ในบ้านและครอบครัว แต่หากมองให้ลึกอีกหน่อย รักและรับใช้ น่าจะเป็นบุคลิก ประจาตัวอย่างผู้นา CEO อย่างที่พระเยซูเจ้าต้องการ ไม่เน้นชื่อเสียง หรือสร้างภาพ แต่เน้นรักและรับใช้ เสียสละ น้อมรับความลาบาก และทาตามที่พระองค์สอนทุกๆวัน...

คาสอนของพระศาสนจักร ทุกคนเป็นประชากรของพระเป็นเจ้า จาเป็นที่จะต้องซื่อสัตย์รัก รับใช้พระเยซูเจ้า ในฐานะเป็นผู้นาทางชีวิตฝ่ายวิญญาณ พระองค์ปรารถนาให้เรารักและรับใช้กันและกันด้วย (เลือกปฏิบัติสัก 1 อย่างได้ไหม?) 1. ที่ตกงาน ยังไม่มีงานทา 2. ช่วยกันติดตามสัตบุรุษที่ห่างเหินวัดไป 3.

ในพิธีกรรม และองค์กรของวัด

4. เยี่ยมเยียนให้กาลังใจกันและกัน ( สารวัดหน้าไตร่ตรอง : ฉบับ 9 กันยายน เพื่อการไตร่ตรองชีวิตคริสตชน ปี 2012-2015 ) สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 3|6


บอกเล่าเก้าสิบ + สมาชิ ก สภาวั ด อย่ า งเป็ น ทางการ บั ด นี้ พระสั ง ฆราชได้ อ นุ มั ติ ร ายชื่ อ กรรมการของ สภาภิบาลวัดอย่างเป็นทางการแล้ว มีวาระสาม ปีนับแต่นี้ไป + ประชุมนัดสภาวัดแรก มีวาระน่าสนใจ เช่น สวดสายประคาตามบ้าน เปิดปิดเดือนแม่พระ ในเดื อนตุ ลาคม วั นระลึกถึ งผู้ล่ วงลั บในเดือ น พฤศจิกายน วันฉลองนักบุญทั้งหลาย และร้อง เพลงน าพระกุ มารอวยพรตามบ้ าน ฉลองวั ด ฉลองคริสต์มาส และส่งท้ายปี + มิสซารอบ 10.30 น. ต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ ทั้งสาม หลังมิสซาเชิญรับพรจากพระสงฆ์ทั้ง สามได้ + ของบริ จ าคคริ ส ต์ ม าส พี่ น้ อ งท่ า นใด ต้ อ ง การ บริ จ าคสิ่ ง ของ ใหญ่ เ ป็ น ร าง วั ล คริ ส ต์ ม าส ปี นี้ ต้ อ งการให้ ส นุ ก แบบฉลอง ความสุขคริสต์มาสด้วยกัน จึงเริ่มส่งของมาที่ วัดได้ พ่อ จะเริ่มเตรียมงานแต่เนิ่นๆ เดี๋ยวช้ า ข้าวของหายากและแพง + สารวัด นากลับไปที่บ้า นได้ เพื่อ ใช้ติ ดตาม กิจการงานของวัดได้

+ หัวข้อไตร่ตรองเดือนนี้ ในสารวัดด้านใน น่า

อ่ านและสนท นา จ บลง ด้ ว ยข้ อ สรุ ปเ ป็ น ภาคปฏิบัติได้ + สารวัดฉบับนี้เริ่มใส่เนื้อหาคาสอน ตามพระ ประสงค์ของพระสันตะปาปาอยากให้ทุ กคนได้ อ่านสาระคาสอนเพื่อนาไปใช้ในชีวิตเท่ากับฟื้นฟู ชีวิตความเชื่อ + 20 กันยายน เป็นวันเยาวชน อยากให้พ่อ แม่เป็นผู้ปลูกฝังความเชื่อให้ลูกหลานรักการอ่าน พระคัมภีร์ มากกว่าบอกว่าอะไรเป็นบาป + 21 กั น ยายน ฉลองนั ก บุ ญ มั ท ธิ ว ผู้ นิ พ นธ์ พระวรสาร + พฤหัสที่ 11 ตุลาคม วันเปิดปีแห่งความเชื่อ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดปีแห่งความเชื่อที่ สักการะสถานบุญราศีนิโคลัส งานมีตั้งแต่ 10.00 น. จนถึงมิสซาฉลองเปิดปี เวลา 16.00 น. บอก ไว้แ ต่เนิ่ นๆ เพื่ อให้ ทุก ภาคส่ว นเตรียมกิจกรรม รองรับงานที่มีความหมาย

+ ขอต้อนรับพระสงฆ์ใ หม่ทั้งสาม ท่านคือสงฆ์ นิรันดรของพระเยซูคริสต์เจ้า

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 4|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) วันเสาร์ ที่ 15 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. โมทนาคุณ แม่พระ(ทิพย์ชยพล) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ มณีดษิ ฐ์ / คุณกิ่งแก้ ว สมัครดามัย/คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วริ า(ทิพย์ชยพล) สุขสาราญแด่ คุณอรอนงค์ เสนะวีณิน, คุณกฤษฎาพร มีชัย(กฤษฎาพร)/ มารี อา นวลทิพย์ โชติพฒ ุ ศิลป์(นวลทิพย์)/ มารี อา เทเรซา ประพิศ กาแพงแก้ ว(นคร)/ คุณบรรยงค์, โยอันนา ฟรังซิสกา อัคคพรรณ, มาร์ กาเร๊ ตตา บัญชรี , เทเรซา รวีวรรณ (คค.มณีดษิ ฐ์ ) กิจการงานที่ ดีของ คุณ ทิพย์ ช ยพล ปี วราพันธ์ วิรา(ทิพย์ช ยพล)/ คุณ อัศวิน – คุณ ลัดดา ชาวปากนา้ (ลัดดา)/ The mercury Ville @ Chidlom บ.บางกอกออฟฟิ ศ2 จก. (กฤษฎาพร)/ ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว, คุณชาญ กุลศิริวนิชย์ (คค. กุลศิริวนิชย์)/ มาร์ ตโิ น ประเสริฐ รุธิรกนก/ ฟรังซิสโก อารักษ์ ทองปิ ยะภูมิ(วรชาติ)/ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทัศน์ โจสรรค์นุสนธิ์ (ทิพย์ชยพล)/ เปาโล วรวิทย์ จรุงเจริ ญโรจน์, คุณฟอง – คุณเป็ ก ภาลัยแก้ ว(อัมพร)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารี อา พรรณี , เทเรซา เนาวรัตน์ , ยอแซฟ พงศ์ณุกรณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริ ยเวช(คค.อนันตริ ยเวช)/ มาริ ทินดา สงวนศรี มณีดษิ ฐ์ , ยากอบ สมภพ มณีดษิ ฐ์ , มารี อา รังสี สังขรัตน์, ยอห์น ปุ๋ย, อังยีรา สาย ตราชูกลู (คค.มณีดษิ ฐ์ ) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (เมทินี)/ (ลลนา)/ (วณี )/ (นวลทิพย์)/ (คค.รามโกมุท)/ (คค.มณีดษิ ฐ์ )/ (-)/ (ตู้ทาน) วันอาทิตย์ ที่ 16 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู วันอาทิตย์ ที่ 16 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ แม่พระ(อัญชลี)/ แม่พระ(ฉ่งซิม) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ กิตสิ นิ (ปิ ต)ิ / สุภาษิต(คค.สุภาษิต)/ คิดศรี (พัชราวดี)/ ชื่นชม(ชะอุ่ม)/ นวจุฬากมล/ ยอแซฟ อมรินทร์ ปรี ชาวุฒิ(มารี อา)/ คุณธนาพล ชาวปากน ้า(ธนาพล)/ คุณวิรัตน์ เลาหนิวตั วร(สายฝน)/ มีคาแอล บุญส่ง แคล้ วเครื อ/ เทเรซา ปริ ศนา จันทร์ ทรงกลด/ คุณนันทพร – คุณเดชนุส รณ์ รุ่งเรื อง, คุณประพันธ์ – คุณพรเพ็ญ พิมทะ โนทัย(นันทพร) สุขสาราญแด่ คุณ พิชิต ว่องเศรษฐชัย(คค.ว่อ งเศรษฐชัย/ ยุภ าวดี)/ มารี อา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์ (ดวงทิพย์ )/ คุณ ประนอม โพธิ์ทอง(บงกช)/ คุณนุชจนาถ ทองนริ นทร์ (ระลิตา)/ มารี อา กัลยา ศรี สวุ รรณ/ คริ สโตเฟอร์ อนุวฒ ั น์ ชื่นชม (อนุวฒ ั น์)/ อันนา สาลี โจสรรค์นสุ นธิ์(ทิพย์ชยพล)/ คุณกิตติ รัตนพันธุ์ศรี (ทิวาพร)/ คุณชัญญา สัตตบรรณานนท์, คุณสืบ สกุล คิดศรี , คุณลัชพร เอื ้อราษฎร์ (พัชราวดี)/ คุณวินยั ชีวะประไพ, คุณสีเทา (ภพธร)/ หลุยส์ เธียรชัย ชัยสาเร็ จ, เซซีลีอา สุวรรณทิพย์ ชัยสาเร็จ(วิภา) สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 5|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) สุขสาราญครบรอบวันเกิด มารี อา อัญชลี กรี นิมติ (อัญชลี)/ แคทรี น ลาบูเล่ สิรินทิพย์ ชลิตงั กูร(สิรินทิพย์) ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ยอแซฟ ผดุง เจียมสวัสดิ(์ ธงชัย)/ ยอแซฟ จรูญ อาษา ไทย(ประจน)/ ยวงบอสโก วัลลภ สุภาษิต (คค.สุภาษิต)/ มัทธิว สาคร จันทร์ โต(คค.จันทร์ โต)/ เปาโล ชวลิต จิตติมาพร (ทิพย์รัตน์)/ อันนา มะลิ(จ๊ อบ-เกรซ)/ คุณติ ้ง จิรัญดร(อัมพร)/ อาคาทา ลิ๊บ แซ่ฝ(ู ดวงทิพย์)/ แอนโทนี มาโนช คิดศรี (พัช ราวดี)/ คุณสุรชัย กัตยิ สุวรรณ(สุประวีณ์)/ เยนอเวฟา กิตมิ า โลกวิทย์(นฤมล-สมควร)/ คุณเจริญ แซ่เตียว(ดารา)/ อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ มัทธิว วิโรจน์ กังก๋ง, ยวงบอสโก ติ๋น ว่องประชานุกูล/ ยวง ชาญ บุญเจริ ญ, เทเรซา สาอางค์ วิวฒ ั น เวช(บัญชา)/ ยอแซฟ เล้ ง – มารี อา ป้อง บุญเจริญ(ไพเราะ)/ ยอแซฟ ตัง่ ชุน แซ่ลิ ้ม, อันนา บักเฮี ้ยง แซ่อั่ง/ ฟรังซิสเซเวียร์ ประโยชน์, มารี อา สอาด จีนะวานิช(สุมาลี/ ภารดี)/ ยอแซฟ ตัง่ ชุ่น แซ่ลิ ้ม, อันนา บักเฮียง แซ่อั่ง/ คุณคา วงเวียน, คุณ ใฮ ขันธหัตถ์ (แจ่มจันทร์ )/ เปาโล ประเสริฐ – มารี อา ลออง จันทร์ ทรงกลด(ปริศนา)/ คุณ กิมฮง – คุณชิด ตันสุวรรณ(จิฎา กาญจน์)/ ยอแซฟ ทวี – มอนิกา ประดับ ประเสริฐพันธุ์(นฤมล-สมควร)/ คุณวิเชียร, คุณเม่งจู อินทดิษฐ์ (ภพธร)/ ยอแซฟ จัด – มารี อา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชยั (จริ ยา)/ คุณนาลี เรื องศรี , คุณหอม สังวรจิตร, คุณวิไล สังวรจิต ร(ระลิ ตา)/ อันตน เฉวียง ชูศรี ชาติ, เทเรซา เทวี ชูศรี ชาติ, คุณจันเป็ ง โกธยี่/ ดอมินิก เชี่ยวจัว๊ แซ่โง้ ว, มารี อามักดาเลนา เตียม เซียง แซ่อึ ้ง, คุณอนจู – คุณชม้ อย แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ มารี อา กุ๊ยเอ็ง – ยวง จั่น – เทเรซา สมถวิล ชาวปากนา้ , มารี อา ทองคา กิจสงวน(ธนาพล)/ มารี อามักดาเลนา บุหงา, คุณสง่า สวัสดิภาพ, MR.DAN POLLAK, ยวง นที ธาระยาน(มะลิ วัลย์)/ มารี อา ม้ วย เปลี่ยนไธสง, มารี อ ามักดาเลนา อ่า วาปี โส, เปาโล สวัสดิ์ วันละดา, ยวงบัปติสตา ไทย วาปี โส (อรทัย)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่ งเรื อ ง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ ง, คุณลีซ้ ื่อ แซ่ลี่(คค. รุ่งเรื อง)/ ทารกที่ถกู ทาแท้ ง(อัมพร) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณบรรพบุรุษญาติพ่ ีน้องผู้ล่วงลับของ คค.จันทร์ โต/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์/ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตร์ สวุ รรณ อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (จ๊ อบ,เกรซ)/(วีระพงศ์)/ (สมบัต)ิ / (วิชิต)/ (ดารานันทน์)/ (อัญชลี)/ (ปริศนา)/ (มะลิวลั ย์)/ (นฤมล-สมควร)/ (อรทัย)/ (อัมพร)/ (จิฎากาญจน์)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผูข้ อ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรื อข้อความผิ ด

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 6|6

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปีB

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปีB