Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปาสกา

ประจาวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012

9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

พี่น้องที่รัก วันอาทิตย์ใ นสัปดาห์ที่ หก เทศกาล ปาสกา พระเจ้าคือองค์ความรัก พิธีกรรมใน วั น นี้ พู ด ถึ ง ความรั ก ต่ อ พระเจ้ า และต่ อ เพื่ อ มนุษย์ พระวาจาจะไม่บังเกิดผลเลย หากผู้ฟัง พระวาจาในวั น นี้ ไ ม่ ส นใจในเรื่ อ งความรั ก รวมถึงไม่เชื่อในเรื่องความรัก ความรักเริ่ ม ตั้งแต่เด็ก จนถึงวัยผู้ใหญ่ แม้แต่คนสูงอายุก็ เรี ย กร้ อ งความรั ก เหมื อ นกั น ความรั ก จึ ง จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้คง อยู่เรื่อยไป อย่าหยุด... ครอบครัวใดที่แตกแยก มักไม่สนใจในเรื่องนี้ สังคมโลกและสังคมไทยที่ขึ้นชื่อ ว่ารักครอบครัว กาลังจะมลายหายไปกับกระแสของโลกที่เรียกกันว่าการเอาแต่ใจ ตัวเอง โดยไม่สนใจบุคคลรอบข้างและความถูกผิด จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้ประกาศ ตนเองว่าฉันคนละสีกับเธอ หรื อเธอชอบเขาได้อย่างไร มือถือสากปากถือศีลหรือใจ ภาวนาแต่ปากตะลบตะแลง(ออกแอ๋ๆด้วย) เรามักอ้างตนเองดีกว่าคนอื่นแต่ลึกๆกลับ เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาท อิจฉาริษยา และเห็นแก่ตัว มีข้อน่าสังเกตว่ากลุ่มคริสตชนยุคแรก เขาเจริญชีวิตด้วยความรัก รวมตัวกัน เป็นแบบอย่างรักกันและกัน และช่วยกันประกาศพระคริสต์เจ้า ให้เราย้อนไปในอดีต เพื่อให้สังคมคริสตชนกลับมาเป็นปัจจุบันด้วยรักและรับใช้ จากพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม. 1|4


มิสซาประจาสัปดาห์ ส. 12 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ คุณไพบูลย์ – คุณศรีเพ็ญ ชาวปากน้า(ศรีเพ็ญ)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา (ทิพย์ชยพล)/ คุณสมยศ ชาวปากน้า สุขสาราญแด่ อันนา ส้าลี โจสรรค์นุสนธิ์(ทิพย์ชยพล)/ คุณประภาศรี สุขประยูร กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ พระสงฆ์ราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารีอา เสงี่ยมโง, อลิซาเบ็ธ ศศิพร สมสุข, เปโตร ซือ เลวัน, มารีอา กาน้า แซ่ลิม, มารีอา เสงี่ยม แสงหาญ, มัทธิว ปรีชา ทุมกานนท์ (มาลี)/ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว – คุณชาญ กุลศิริวนิชย์ (คค.กุลศิริวนิชย์)/ อากาทา หมุยหงษ์ แซ่โอ้ว(ประภา)/ มาร์ติโน ประเสริฐ/ ดอมินิกซาวีโอ พจน์ พงษ์ไกรกิตติ (ศุภกิจ)/ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทัศน์ โจสรรค์นุสนธิ์(ทิพย์ชยพล)/ ยวง จั่น-มารีอา กุ๊ยเอ็ง-เทเรซา สมถวิล ชาวปากน้า, มารีอา ทองค้า กิจสงวน อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (มาลี)/ (วณี)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 13 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 13 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ แม่พระ(ละออ) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ วสุวานิช(รัตนา)/ คิดศรี(พัชราวดี)/ ปรีชาวุฒิ-ทองสุวรรณ(มารีอา)/ จีนวรเศรษฐ์กิตติรัตน์ชัชวาล(วิชุตา)/ จีนวรเศรษฐ์-ลีลาจิรัญญ์กุล(จิฎากาญจน์)/ พฤกษยาภัย-วิทยพาณิชกร(นรี)/ เทเรซา บุญเรียง วงศ์วิเศษสมใจ(ปริยา)/ คุณรุ่งนภา จันทร(จ๊อบ,เกรซ)/ คุณอภิพร บรรเลงจิต(อภิพร)/ มารีอา กัลยา ศรีสุวรรณ/ คุณขวัญชัยคุณละออ อรรถวรากรณ์(ละออ)/ เทเรซา สมปอง วลาพล/ คุณโอวาท ดารักษ์(โอวาท)/ ยอแซฟ ถวิลย์ พันธุมจินดา/ คุณอ้านวย-คุณอรทัย เปลี่ยนไธสงและบุตร/ มารีอา เกสรา อารยชาติสกุล(เกสรา)/ บุตรของแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์ (ศรินทร) สุขสาราญแด่ อันโตนีโอ ธีรภัทร ตังตรงไพโรจน์(ปริยา)/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ ด.ญ.ชัญญา สัตตบรรณานนท์, คุณลัชพร เอือราชฎร์(พัชราวดี)/ ยอแซฟ ไพโรจน์-มารีอา วิภา เติมนาค(วิภา)/ มารีอา กัลยา ศรีสุวรรณ/ ด.ช.อิกญาซิโอ ศักดิ์ครินทร์ ศรีสุวรรณ(กัลยา)/ อันตน กิมเฮียง-ลูซีอา บุญส่ง แซ่อึง(รัตนา)/ เปโตร พีรภูมิ, เซซีลีอา นงนุช, เซซีลีอา ฟ้าใส สุนทรวัฒน์/ อันนา จิฎากาญจน์, มารีอา สุประวีณ์, โทนี่ อึง(จิฎากาญจน์)

2|4


มิสซาประจาสัปดาห์ อา. 13 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. กิจการงานที่ดีของ คุณอภิชาติ จันทร์สกุลพร(รัตนา)/ เทเรซา มนต์พัทธ์ ประเสริฐ/ คุณจิฎากาญจน์ จีนวรเศรษฐ์/ คุณรุ่งนภา จันทร(จ๊อบ,เกรซ)/ อันนา จิฎากาญจน์, โทนี่ อึง(จิฎากาญจน์) ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ยอห์นบัปติสต์ สุภัทท์ วงศ์วิเศษสมใจ(ปริยา)/ ยอห์น อาจิน คูเชอร์ สะอิ(ธีรเทพ)/ มีคาแอล ดอกไม้ บุญทัน(จิฎากาญจน์)/ อากาธา ศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ วินเซนเต จรัญ อุงอ้ารุง(อิ่มใจ)/ คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ อันนา มะลิ(จ๊อบ,เกรซ)/ เปโตร โสพัน พันธุมจินดา/ ฟิลิป เชวง อารยชาตสกุล(เกสรา)/ คาทารีนา บิง กิจสมัย(สมบัติ)/ มารีอา เก๋าเต็กเจง แซ่เฮ้า/ เปาโล ประเวศ พันธุมจินดา/ ยวง ชวัติ บรรเลงจิต(อภิพร)/ คุณจ้านงค์ สุขสุนิตย์(มนต์พัทธ์)/ ฟรังซิสโก อบเชย เกียรติอ้าไพ (สมศักดิ์)/ แอนโทนี มาโนช คิดศรี(สมพิศ)/ คุณบัว(กานดา)/ มาระโก เอ็กตี่ แซ่เอียว/ เปโตร ทวี สุชิน(นฤมล,สมควร)/ อันตน ทองสุข ผิวเกลียง/ เฟรด เดอริค อาดอฟ พล๊าส(F.A.PLAS), คุณชะโลม พล๊าส(เชือเจริญ)/ คุณอารมณ์, คุณรังสรรค์ บุญเกิด(นันทิกา)/ อันนา เง็กเกียว, มัทธิว สู่(เกสรา)/ เซซีลีอา บุญชิต เปรโตร, เปโตร เฮงอ๋วง เปรโตร(วรรณ์ วิมล)/ เชซีลีอา บุญชิด เปโตร, เปโตร เฮงฮ๋วง เปโตร(พัชรมณี)/ คุณนาลี เรืองศรี, คุณหอม สังวรจิตร(ระลิตา)/ เปาโล ประเสริฐ -มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ เปโตร ทวี-มอนิกา ประดับ ประเสริฐพันธุ์(นฤมล,สมควร)/ แอนโทนี มาโนช คิดศรี, คุณมาลัย, คุณสมาน(พัชราวดี)/ อาคาทา ลิ๊บ แซ่ฝู, มารีอา วิภา แซ่คู(ดวงทิพย์)/ อันตน เฉลียว, เทเรซา เทวี ชูศรีชาติ (มารีอา)/ ยอแซฟ เภา ทาสุวรรณ์, เยโนเวฟา แย้ม ทาสุวรรณ์, เซซีลีอา ปริญญา ทาสุวรรณ์(รัชชนี)/ เปาโล วรวิทย์ จรุงเจริญโรจน์, คุณฟอง-คุณเป็ก-คุณเปรม-คุณปัญญา-คุณปรีชา ภาลัยแก้ว(อัมพร)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารีอา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณุกรณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริยเวช(คค.อนันตริยเวช)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรือง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ง, คุณพิกุล แซ่ลี่, คุณลี่ ซอื่ แซ่ลี่(คค.รุ่งเรือง)/ คุณเกรียง เมธี วัชรานนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ลี่, คุณมยุรินทร์ เมธีวัชรานนท์, คุณชวลิต อนุตรโสตถิ(ศรินทร)/ เปโตร สวัสดิ์ วันละดา, มารีอา ม้วย เปลี่ยนไธสง, ยวงบัปติสตา ไทย–มารีอามักดาเลนา อ่้า วาปีโส/ บุตรของคุณนภาพร บรรเลงจิต อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ มารีอา/ คุณสมศักดิ์ เกียรติอ้าไพ อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (เกสรา)/ (เมทินี)/ (รัตนา)/ (กานดา)/ (นฤมล-สมควร)/ (จ๊อบ-เกรซ)/ (ปริศนา)/ (-)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด

3|4


บอกเล่าเก้าสิบ + เด็กเยาวชนของวัดร่วมค่ายเขตหนึ่ง ตั้งแต่ วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ เด็กๆเริ่มแข็งแรงขึ้น ช้าหน่อยแต่ค่อยเป็นค่อยไป + ถุงผ้า..มหาพรต สามารถนามาส่งคืนได้ เงิน มหาพรตจากสัปดาห์ที่แล้ว 3,675.00 บาท(รวม 180,681.75 บาท) + ก า ร เ รี ย น ค า ส อ น ช่ ว ง เ ปิ ด เ ท อ ม ประชาสั ม พั น ธ์ แ ต่ เ นิ่ น ๆ จะเริ่ ม เรี ย นใน 3 มิถุนายน เฉพาะผู้ใหญ่และเด็กโตที่จะรับศี ล ล้างบาป กับเด็กทั่วไปเพื่อเพิ่มเติมความรู้ + ผู้ที่ต้องการสมัครเลือกเป็นสภาภิบาลเชิญ รับใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียด พร้อมใส่ซองส่งติดรูปตัวจริงให้เจ้าวัดภายใน เดือนพฤษภาคม วันเลือกตั้งคือ 20 พฤษภาคม นี้ ส่วนวันสาร์ที่ 19 ก็ให้เลือกด้วย + วิธีการเลือกตั้งสภาภิบาลวัด ให้เลือกได้ 5 คน ตามใบประกาศรายชื่อผู้สมัคร โดยขีดถูก หน้ า รายชื่ อ ของผู้ ที่ ต้ อ งการเลื อ ก และจะ รวบรวมภายในวั ด หลั ง มิ ส ซา และจะนั บ คะแนนหลั ง มิ ส ซาสายจบแล้ ว โดยมี ผู้ แ ทน สภาภิบาลวัดชุดเดิม 1 ท่าน วินเซนต์ 1 ท่าน พลมารี 1 ท่ า น เยาวชน 1 ท่ า น และนั ก ขั บ ร้อง 1 ท่า น พ่อเจ้ า วัดประกาศในวัน อาทิต ย์ ถัดไปคือ 27 พ.ค. 2012 + หากสมัครกันน้อยจนไม่สามารถเลือกตั้งได้ ให้เจ้าวัดเป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม

+ โรงอาหารวัดเปิดบริการแล้ว ให้บริการพี่ น้อ งเป็น สัป ดาห์ที่ สามแล้ว หลายคนยั งไม่คุ้ น ลองเดินไปที่โรงอาหารด้านหลัง รอหน่อยนั่งคุย กันแบบสบายๆอิ่มท้องอิ่มใจ...ราคาถูกๆ + ทุกวันอาทิตย์มีอาหารและเครื่องดื่มร้อนเย็น บริการจากทางวัด ก่อนและหลังมิสซาเช้าสาย มีอาหารจาหน่ายในราคาถูกเพื่อบริการให้กับ พี่ น้ อ งสั ต บุ รุ ษ ไม่ ต้ อ งรี บ กลั บ นั่ ง คุ ย กั น ตาม ประสาคนวั ด เดี ย วกั น มี ก าแฟและเครื่ อ งดื่ ม ร้อนบริการด้วย รายได้ส่วนหนึ่งเข้าวัด + วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.นี้ บวชพระสงฆ์อัครสังฆ มณฑลกรุงเทพฯเวลา 10.00 น .ที่บ้านเณรเล็ก ยอแซฟ สามพราน ดูใบประกาศหน้าวัด + ระยะนี้มาวัดระวังรถติดผิดเวลา เนื่องจากมี ห้ า งใหญ่ ใ กล้ วั ด เปิ ด บริ ก าร อาจท าให้ ก าร เดินทางมาวัดเจอปัญหารถติด ได้ จึงควรออก จากบ้านเร็วขึ้นอีกสิบห้านาทีกันพลาดได้ + การเรีย นค าสอนส าหรับ เด็ก เก่ า จะยั ง คง เรี ย นต่ อ ไป โดยจะสมทบกั บ ชุ ด ใหม่ ที่ จ ะเริ่ ม เรียน 3 มิถุนายน

4|4

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ปีB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you