Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

ประจาวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 2012 โทรสาร 0-2751-7989 โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก… พระวรสารอาทิตย์นี้เล่าเรื่องคนโรค เรื้อนที่พระเยซูเจ้ารักษาให้หายและสั่งให้ไป แสดงตนแก่พระสงฆ์และถวายเครื่องบูชา เมื่อคนเราได้ชีวิตพระหรรษทานกลับ มาแล้ว ก็ต้องแสดงออกภายนอกให้ทุกคนรู้ โดยผ่านการร่วมพิธีกรรมคือมิสซาประจาวัน อาทิตย์ซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้า เคยมี ก ารตั้ ง ค าถามว่ า เรื่ อ งบาป บุ ญ คุ ณ โทษน่ า จะเป็ น เรื่ อ งส่ ว นบุ ค คล ไม่ น่าจะนามาเกี่ยวข้องกับส่วนรวมเลย ทาไมคริสตชนคาทอลิก เมื่อทาบาป แล้ ว ต้ อ งไปสารภาพบาป พี่ น้ อ งคริ ส ตชน นิ ก ายอื่ น ไม่ มี ก ารแก้ บ าปเลย และพี่ น้ อ ง ศาสนาอื่นๆ ก็บอกว่าเป็นคาทอลิกดี ทาบาป

แล้ว ก็ไปแก้บาปออกได้ ดูจะมีความเข้าใจที่ตรงไปตรงมา แต่ก็ ชวนให้อธิบายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จากเรื่องเล่า ของพระวรสารอาทิตย์นี้ นี่ แ หละคื อ ค าตอบ บาปหรื อ ความผิ ด ย่ อ มมี ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือบาป ความผิดคือกิจการที่ส่งผลไปอีกคนหนึ่ง จะเป็น การทะเลาะ เอาแต่ใจตัวเอง หรือไม่สนใจเรื่อง พระเจ้า ล้วนแล้วแต่มีงานเข้ามากมาย คนรอบ ข้า งได้รับผลกระทบจากคนสองคนทะเลาะกัน บางคนต้องรับ ผลจากคนเห็นแก่ตัว หรื อสังคม คริ ส ตชนที่ ข าดสมาชิ ก ไม่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม พิธีกรรม ซึ่งบรรดาคริสตชนอื่นๆ เขาต่างพากัน มาร่วมพิธีด้วยกัน แต่ขาดชีวิตชีวา เมื่ อ เราไปสารภาพบาป เราเริ่ ม ต้ น ประโยคว่า ลู ก เสีย ใจที่ ท าผิ ด ต่ อ พระเจ้ า และ พระศาสนจักร ซึ่งหมายถึงชาวเราทุกคน ดังนั้นการที่พระเยซูเจ้า ให้คนโรคเรื้อน คนนั้นไปแสดงตน ก็เพื่อรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น ด้วย ผ่านทางพระศาสนจักรคือพระสงฆ์ผู้แทน ของพระองค์ ขอให้เราแสดงความสุ ภาพผ่า นทางศีล อภัยบาปและการให้อภัยกันและกัน กับมาร่วม พิธีกรรมด้วยกันอย่างมีสันติสุขในจิตใจ ขอพระเจ้าอวยพร จาก...พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

1|4


มิสซาประจาสัปดาห์ ส. 11 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ พูนล ้าเลิศ(เตือนใจ)/ มณีดษิ ฐ์ (รวีวรรณ)/ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วริ า (ทิพย์ชยพล)/ คุณกรรณิการ์ ไชยศิรินนท์(กรรณิการ์ ) สุขสาราญแด่ คุณมุกดา – คุณบุญก้ อน โกสวัสดิ(์ ไกร)/ คุณอรุณ ไชยศิรินนท์(กรรณิการ์ )/ กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วริ า(ทิพย์ชยพล) ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารี อา เสงี่ยม โง, ยอแซฟ เกียน เว, เปโตร ซือ เลวัน, อลิซาเบ็ท ศศิพร สมสุข, มารี อา เสงี่ยม แสงหาญ(มาลี)/ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว(คค.กุลศิริวนิชย์)/ อากาธา ศรี จฬุ า วงษ์ ประเสริฐ(อภิรดี)/ โรซา ประชุม กิจบารุง(ประภัสสร)/ แอนโทนี มาโนช คิดศรี (สมพิศ)/ ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรากรณ์( -/ ดวง ทิพย์)/ เปาโล ประเสริฐ – มารี อา ลออง จันทร์ ทรงกลด(ปริศนา)/ มาตินดา สงวนศรี – ยาคอบ สมภพ มณีดษิ ฐ์ (คค.มณีดษิ ฐ์ ) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ ครอบครัวตราชูกลุ (คค.มณีดษิ ฐ์ ) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (คค.คิดศรี )/ (คค.ศิวกรอธิวฒ ั น์)/ (ปริศนา)/ (วณี)/ (เมทินี)/ (มาลี)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 12 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 12 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระเป็ นเจ้ า(เรณู)/ พระเยซูเจ้ า และแม่พระ(ฉ่งซิม) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ คิดศรี (พัชราวดี)/ สถิตพร(สถิตยพร)/ ทิพธนวัฒนะ(นคร)/ กิตสิ นิ (ปิ ติ)/ มารี อา ปวีณนุช ชะโลกลาง(ปวีณนุช)/ คุณนพวรรณ พุม่ โพธิ์ทอง/ เทเรซา ณฐภัทร ฮะซุ่นเฮง(ณฐภัทร)/ มารี อา เกสรา อารยชาติสกุล(เกสรา)/ คุณรุ่งนภา จันทร(จ๊ อบ-เกรซ)/ คุณนิภา ติรเมธา(นิภา)/ ยวงบัปติสตา สมยศ ชาวปากน ้า/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์(อัมพร)/ คุณพิสทิ ธิ์ – มารี อา อรทัย ข่ายม่าน – ยอห์น พศพัทธ์ – แบร์ นาแด๊ ต มนพัทธ์ บุณยารังสรรค์ (อรทัย) สุขสาราญแด่ เทเรซา อัญญมณี วาทนเสรี (อัญญมณี)/ ลูซีอา วรรณา วาทนเสรี (วรรณา)/ / มารี อา ปิ ยะภา เรื องศรี , คุณจารุสริ ิ ผิวเกลี ้ยง(ปิ ยะภา)/ อักแนส เพชรัตน์ บุญลาภ, อักแนส รุ่งรพี มหาวิบลู ยกิจ/ คุณเอกชัย ทิพธนาวัฒนะ(นคร)/ คุณเรณู เล่งศึก(เรณู)/ อันนา จิฎากาญจน์, มารี อา สุประวีณ์, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์) สุขสาราญครบรอบวันเกิด อังกุสตินโน ชิน กิจประยูร(ประมวล)/ อักแนส ศิภาพันธ์ ลวสุต(ศิภาพันธ์)/ มารี อา ศรินทิพย์ อังครัตนพิชยั / มารี อา วันทา ชานาญธรรม/

2|4


มิสซาประจาสัปดาห์ อา. 12 ก.พ. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. กิจการงานที่ดีของ ยวงบัปติสตา สมยศ ชาวปากน ้า/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์(อัมพร)/ เทเรซา อัญญมณี วาทนเสรี (อัญญมณี)/ ลูซีอา วรรณา วาทนเสรี (วรรณา)/ คุณพงศกร พันธุ์ยาง(ศุภคั ชญา)/ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตร์ สวุ รรณ – คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์)/ มารี อา อินทิรา เลิศเรื องศิลป์(อินทิรา) ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึง่ พรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ฟิ ลปิ เชวง อารยชาติสกุล (เกสรา)/ ยอแซฟ จิวฮ้ อ รมณียารักษ์(นารี )/ คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ คุณสงัด ชะโลกลาง(ปวีณนุช)/ วินเซนต์เต จรัญ อุงอารุง, อังเยรา มณี สงวนแก้ ว(ตติยา)/ มารี อา จาลอง ตัน๊ สกุล, มารี อา กรกนก ศรี วชิ ยั (มนฑาทิพย์)/ มารี อา ปุ๊ย แซ่เจา, โยเซฟ หยุนฉ่อง แซ่เฮง(ธนุตรา)/ ยอแซฟ ทวี – มอนิกา ประดับ ประเสริฐพันธ์(อินทิรา)/ อันนา เง็กเกียว แซ่เตียว, มัทธิว สู่ (ธนพัต/ เกสรา)/ เปาโล เจริญ – ยอแซฟ ปิ ตณ ุ ัฐ ชัยสาเร็จ(วิภา)/ คัทธารินา ช่อแก้ ว – อันตน สวง – มีคาแอล สมชาย สุทธิ จิตต์(สถิตย์พร)/ อากาทา ลิบ๊ แซ่ฝ(ู ดวงทิพย์/ นิภา)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรากรณ์ (นิภา)/ แอน โทนี มาโนช คิดศรี , คุณสมาน, คุณมาลัย(พัชราวดี/ ศุภคั ชญา)/ คุณทองวิเศษ(ศุภคั ชญา)/ ยวง จัน่ , มารี อา กุ๊ยเอ็ง, เทเรซา สมถวิล ชาวปากน ้า, มารี อา ทองคา กิจสงวน/ มารี อา มักดาเลนา บุหงา – คุณสง่า สวัสดิภาพ, ยวง นที ธา ระยาน, MR.DAN POLLAK(มะลิวลั ย์)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารี อา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณกุ รณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริยเวช(คค.อนันตริยเวช)/ มอนิกา กิมแช – ยอแซฟ จาลอง – เปโตร ศิริ – ฟรังซิส สมญา เหลืองอ่อน(สัญญา)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรื อง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ ง, คุณพิกลุ แซ่ลี่(คค.รุ่งเรื อง)/ มารี อามักดาเลนา เซี่ยมเตียง แซ่อึ ้ง, ดอมินิก เชี่ยวจัว๊ แซ่โง้ ว, คุณชม้ อย – คุณอนจุง แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ อันตน วัง, เปลา ปรี ดา, มาธิดา อาพร, เทเรซา มีนา, อันตน สุขศักดิ,์ คุณนา(ราตรี ) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ ลูซีอา วรรณา วาทนเสรี (วรรณา)/ คุณพีพี อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (คค.ศิวกรอธิวฒ ั น์)/ (อริศ)/ (วรรณกร)/ (จ๊ อบ-เกรซ)/ (เกส รา)/ (ยุพา)/ (อรทัย)/ (อินทิรา)/ (สถิตย์พร)/ (พัชราวดี)/ (มะลิวลั ย์ )/ (ยุภาวดี)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผูข้ อ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรื อข้อความผิด

3|4


บอกเล่าเก้าสิบ + ขอขอบคุณคุณพ่อเดชา มาถวายมิสซา แทนพ่อเจ้าวัด เพราะป่วยด้วยเสียงหาย หมด ตอนนี้เสียงมาแล้วแต่ยังไม่เต็มร้อย + อากาศเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวร้อนหนาว และมีฝนอีกต่างหาก ทาเอาหลายคนจบ ลงด้วยอาการป่วย แต่บางทีก็เพราะ สว. ด้วย(สูงวัย) และไม่ดูแลสุขภาพอย่างดี + ต้ น ไม้ ใ หญ่ ร่ ม รื่ น ต้ น ไม้ ที่ ล งไว้ ก่ อ น ฉลองวัด ต่างแข็งแรงและยืนต้นได้แล้ว ช่วงนี้จึงทาให้รอบบ้านน่ามองมากขึ้น อีก ไม่ช้าเมื่อมะออกกานีเบ่งบานเต็มที่คงทา ให้ ป่ า ไม้ เ ล็ ก ๆอยู่ ใ นรั้ ว ของวั ด จะช่ ว ย กรองอากาศได้ดีเชียว + เลื่ อนประชุ ม สภาภิ บ าลวั ด เกื อ บจะ หมดเดือนแล้ว อาทิตย์หน้าคืออาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ คงไม่พลาดอีก..มีประชุม + เสริมรั้วให้ปลอดภัย ช่างเหล็กได้ทารั้ว หัวลูกศร เพื่อช่วยป้องกันขโมยตามหลัก สากลทั่วไป เห็นแล้วหวาดเสียว + ซองทาบุญ ด้านหน้าประตูวัด ภายใน เดือนนี้ จะเก็บ เข้า กรุ เพื่ อเปิ ดทางให้ ถุ ง ทาน มหาพรตประจาปี สาหรับ ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นจิตตารมณ์พระวรสารที่พระศาสนจักรใช้ในช่วงมหาพรตเป็นพิเศษ + พุธรับเถ้า 22 ก.พ. มิสซาเช้าที่วัดน้อย ลาซาล ส่ ว นที่ วั ดพระกุ ม ารมิส ซาเวลา 19.00 น. มิสซาโปรยเถ้า

+ ท้องทุ่งกลายเป็นเมือง อย่าแปลกใจว่า มี งู ใ หญ่ ห รื อ สั ต ย์ เ ลื้ อ ยคลานออกมา เพ่ น พ่ า น เพรา ะพื้ น ที่ อยู่ ข อง มั น ถู ก เบียดเบียน บ้านใครมีบ่อน้า มีแหล่งชุ่มชื้น และหลบซ่ อ นได้ โปรดระมั ด ระวั ง สั ต ว์ เหล่านี้จะเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย บ้านจึงต้อง สะอาดและโล่งเตียนเพื่อการดูแล + บอกล่ วงหน้ า ปี นี้ม หาพรตพ่ อ เปลี่ ย น จากกระป๋ อ งมหาพรตมาเป็ น ถุ ง ผ้ า มหา พ ร ต เ พื่ อ ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ก็ บ แ ล ะ เคลื่อนย้าย และจะมีตู้รับเหรียญมหาพรต ด้วย เพื่อจะได้นับในแต่ละสัปดาห์ รอครบ มหาพรตดูจะกลายเป็นงานภาระสะสมที่ไม่ จาเป็น + คาพูดที่ น่าคิด น่าท า บางทีก ารมองคน อื่ น ด้ ว ยสายตาที่ จ้ อ งจั บ ผิ ด กลายเป็ น สายตาของเราเองที่มีปัญหา เพราะจิตใจที่ ซ่อนเร้นอคติบางอย่ างเอาไว้ จึง ทาให้ พู ด ออกมาแล้วคนอื่นไม่ดี

4|4

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปีB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you