Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู ฉบับประจาวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2012

9/99 หมู่ 13 รามคาแหง 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2316-4910-2 โทรสาร 0-2-2751-7989 เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก… สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว พระศาสนจั ก รไทยสู ญเสี ย พระสังฆราชอาวุโส 1 ท่าน คือ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารี พ รรค อดี ต ประมุ ข ของสั ง ฆมณฑล นครสวรรค์ 22 ปี พระคุณเจ้าเป็นสัตบุรุษวัดจันทบุรี แต่เมื่อประจาที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ก็สมัครใจฝังร่าง ไว้ที่นครสวรรค์ พระวาจาของพระเจ้า บทแรกเป็นของประกาศกอิสยาห์กับพระวรสารเป็นของมาร์โก พูดถึงคนหูหนวกหายจากอัศจรรย์ที่พระเจ้าจัดการให้หายเป็นปกติ ในขณะเดียวกันบทอ่านที่สอง เป็นของยากอบ ได้แนะนาให้ถือความยากจนตามที่พระเยซูเจ้าสอน หากเรามีจิตใจที่ยากจนคืออ่อน น้อมถ่อมตนสุภาพต่อพระเป็นเจ้า เราจะกลับกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน ครบ 15 ปี ของการจากไปของแม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตา บุญราศี เธอสอนให้สมาชิกคณะของท่านว่า ให้เราทาตัวเล็กๆแต่ให้ไม้กางเขนใหญ่ ซึ่งก็หมายถึง การยอม อุทิศตนให้พระเยซูเจ้าทั้งหมดของชีวิต หากทุกคนเอาชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นตัวตั้ง และให้ ตัวเองเป็นตัวนอน ก็เชื่อว่าอานุภาพ แห่งไม้กางเขนในชีวิตทุกวันจะมีความหมาย และจะเป็นอัศจรรย์ช่วยเราทุกคนให้รอด.

ขอพระเจ้าอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 1|6


เราเป็นประชากรของพระเจ้า +++ เพื่อร่วมกันไตร่ตรองความรักของพระเจ้าทีเ่ รียกเรามาเป็นประชากรของพระองค์ และเราต่างเป็นพี่เป็นน้อง กันที่จะต้องรักและช่วยเหลือกันในสภาพสังคมวันนี้

เราแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ประจาตัว ไม่นับถึงสีผิว ลักษณะนิสัย และการแสดงออกในท่าทาง ล้วนแล้วแต่มี จุดเด่นแตกต่างกันไป บางคนเลย “นอย” กลายเป็นเน้นจุดด้อยไป น่าเสียดาย เพราะทุกคนต้องมีดีมากกว่าไม่ดี จุดเด่นบางคนถูกมองว่าเป็น ไอดอล หรือแบบอย่างที่น่าเลียนแบบ หากเป็นเรื่องที่ดีก็ไม่น่าสงวนลิขสิทธิ์ เพราะ ความดีย่อมมีลักษณะแบ่งปัน แชร์กันและกัน

จุดเด่นของคนอื่นที่ท่านสนใจคนๆนั้น คืออะไร ทาไมจึงคิดว่าน่าสนใจเพราะเหตุใด

ท่านทั้งหลาย...จงประพฤติตนดังบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาดังแต่ก่อนเมื่อท่านยังขาดความรู้ แต่จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความประพฤติทุกประการ ตามแบบฉบับขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงเรียกท่าน เพราะมี เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ”... เมื่อท่านทั้งหลายนอบ น้อมเชื่อฟังความจริง ชาระจิตใจให้บริสุทธิ์จนรักกันฉันพี่น้องแล้ว ก็จงรักกันจากใจจริงยิ่ง ๆ ขึ้นเถิด เพราะท่าน บังเกิดใหม่แล้วมิใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเชื้อเมล็ดที่มิรู้เสื่อมสลาย คื อจากพระวาจาที่ทรงชีวิต และคงอยู่ตลอดไป ของพระเจ้า...ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชั่วทั้งมวล คือ การหลอกลวง ความเจ้าเล่ห์ การอิจฉา การนินทาและการใส่ความ...ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า เพื่อจะประกาศพระฤทธานุ ภาพของพระองค์ผู้ทรง สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 2|6


เรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์ ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร แต่บัดนี้ท่านเป็ น ประชากรของพระเจ้าแล้ว ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้ว (1 ปต 1:13-16, 2223; 2:1, 9-10)

1. คา หรือ วลี หรือประโยคใดจากจดหมายนักบุญเปโตร ที่ท่านได้ฟังนี้ สะกิดใจท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด ? พระเจ้ากาลังบอกอะไรท่านผ่านทางพระวาจาที่ท่านได้ฟังวันนี้ ? 2. มีอะไรบ้างที่ทาให้ท่านภาคภูมิใจในการเป็นประชากรของพระเจ้า ? แบ่งปันความรู้สึกดีๆ หรือแม้แต่ความ ผิดหวัง เพื่อเป็นการให้กาลังใจกันและกัน

ในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้าในสังคมปัจจุบัน สัตบุรุษวัดของเรานับวันมีมากขึ้น และมาจากหลากหลาย บ้าง ก็รู้จัก บ้างก็ไม่รู้จัก หากเรามองกันด้วยความรัก ทักทายกัน แบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กัน วัดก็จะกลายเป็น ชุมชนแห่งความเชื่อที่ มีทั้งปริมาณและคุณภาพ บางคนเป็นนักธุร กิจ ครูอาจารย์ หมอ นักกฎหมาย เจ้าของธุรกิจโรงงาน พ่อค้าแม่ค้า รับจ้าง ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพส่วนตัว (เลือกปฏิบัติสัก 1 อย่างได้ไหม?) 1. ที่ตกงาน ยังไม่มีงานทา 2. ช่วยกันติดตามสัตบุรุษที่ห่างเหินวัดไป 3.

ในพิธีกรรม และองค์กรของวัด

4. เยี่ยมเยียนให้กาลังใจกันและกัน ( สารวัดหน้าไตร่ตรอง : ฉบับ 9 กันยายน เพื่อการไตร่ตรองชีวิตคริสตชน ปี 2012-2015 ) สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 3|6


บอกเล่าเก้าสิบ + รถติด มาสาย เมื่ออาทิตย์ที่ แล้วมีสอบใน ราม 2 ทาให้การเดินทางไม่สะดวก หลายคน ที่ ม าวั ด เป็ น ปกติ เลยต้ อ งล่ า ช้ า ไป ไม่ เ ป็ น ไร ไม่ได้เจตนา + อย่าลืมสภาวัดประชุมพร้อมกัน หลังมิสซา สาย มี ว าระส าคั ญ เรื่ อ งฉลองวั ด คริ ส ต์ ม าส และพิธีโปรดศีลกาลังเขต กับเตรียมพร้อมเรื่อง การสั ม มนาสภาภิ บ าลทุ ก วั ด ที่ บ้ า นผู้ ห ว่ า น กรุณานาแฟ้มมาด้วย + ข้าวสารแม่ปอน รวมเพิ่มอาทิตย์ที่แล้วอีก 6,500 บาท จึ งกลายเป็น 108,145 บาท จึ ง ขอขอบคุณ พี่น้อ งทุกท่านอี กครั้ งหนึ่ ง ขอพระ อวยพร + เริ่ ม แล้ ว พี่ น้ อ งท่ า นใดต้ อ งการบริ จ าค สิ่งของใหญ่เป็นรางวัลคริสต์มาส ปีนี้ต้องการให้ สนุกแบบฉลองความสุ ขคริสต์มาสด้วยกัน จึง เริ่มส่งของมาที่วัดได้ พ่อจะเริ่มเตรียมงานแต่ เนิ่นๆ เดี๋ยวช้าข้าวของหายากและแพง + สารวัด นากลับไปที่บ้า นได้ เพื่อ ใช้ติ ดตาม กิจการงานของวัดได้

+ หั ว ข้ อ ไตร่ ต รองเดื อ นนี้ เรื่ อ งเราเป็ น

ประชากรของพระเจ้ า หมายถึ งเราทุ กคนเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น และเป็ น ลู ก ของพระบิ ด าเจ้ า เดียวกัน + หากนาสารวัดมาพิจารณาไตร่ตรอง ตลอด สามปีนี้ เชื่อได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ ตนเองแน่ น อน และจะมี ผ ลต่ อ บุ ค คลรอบข้ า ง ด้วย + สภาวัดอย่ าลืม อุปสังฆราช คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม ออกจดหมายเชิญสภาภิบาลชุดใหม่เข้า ร่ ว มประชุ ม พร้ อ มกั น ทุ ก วั ด ในวั น เสาร์ ที่ 15 กั น ยายนนี้ ที่ บ้ า นผู้ ห ว่ า น ตั้ ง แต่ เ วลา 8.3015.30 น. มีรถตู้ออกจากวัดหนึ่งคันเวลา 7.00 น. ควรทานอาหารเช้ามาจากบ้าน + เดือนนี้มีห้าอาทิตย์ นับว่าเป็นเดือนที่ดีมาก ทาให้เรามีโอกาสมาวัดเพิ่มขึ้น พระอวยพรมาก ขึ้น มีความสุขมากขึ้น + วันอาทิตย์หน้าพระสงฆ์ใหม่ทั้งสามองค์ มา ถวายมิ ส ซาแรกให้ กั บ วั ด พระกุ ม ารเยซู รอบ 10.30 น. หลังมิสซา เชิญรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ ทั้งสาม

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 4|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) วันเสาร์ที่ 8 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ พงษ์วัฒนา(ANTONY)/ มารีอา ฉลวย มารีนนทรัตน์(วณี)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชย พล) กิจการงานที่ดีของ คค. พงษ์วัฒนา(ANTONY)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา (ทิพย์ชยพล)/ ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว, คุณชาญ กุลศิริวนิชย์ (คค.กุลศิริวนิชย์)/ พอล แมรี่ วิชิต โลหะกุล(นุจรี)/ พอล แมรี่ วิชิต โลหะกุล(นาถณัฐฐา)/ ยอแซฟ เหลี่ยงไฮ้ แซ่อุ่ย(สมชัย)/ เทเรซา งู่จี่ แซ่ไฉ่(สมชัย)/ เปาโล ประเสริฐ- มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(วิชุดา)/ มารีอา วีณา บารมี (พวงพันธ์)/ มารีอามักดาเลนา โจ๊บ, ยอแซฟ เทศ, มารีอา สีดา, เทเรซา ศรี เวียง, เปโตร สุจิต เจริญพงษ์(กวีวรรณ)/ ทารกที่ถูกทาแท้ง อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (ปริยา)/ (-)/ (ตู้ทาน) วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระเป็นเจ้า, แม่พระ, นักบุญดอมินิโก ซาวีโอ/ พระเป็นเจ้า, แม่พระ/ แม่พระ(วรรณา)/ แม่พระ/ นักบุญเทเรซา(สุนิชา) สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ อารีนุกูล(พันธ์ทิพย์)/ คิดศรี(สมพิศ)/ ว่องเศรษฐชัย, ชีราวุฒธิพันธ์(ยุภาวดี)/ กุลอนุสถาพร, มวลชน ธรรม, นันทมนตรี(ศุภานัน)/ แสงสุริยะ, เพ็ชรขา, สายันต์/ คุณวิสิทธิ์/ คุณเปื่อง, คุณลาไพ กระแสสิงห์(จิลาวัลย์)/ คุณธนาพล ชาวปากนา(บุตร)/ คุณรวีวรรณ บุญสว่างรุ่งโรจน์(จ๊อบ,เกรซ)/ คุณสุวรรณี ลี/คุณอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ/ คุณประยูร บานใจ(ประยูร)/ โรซา มานนา(มานนา) สุขสาราญครอบครัว ยอแซฟ วีรสิทธิ์ ฉัตรสุภางค์/ คุณสถิตย์พร สุทธิจิตต์(สถิตย์พร)/ คุณสุนัย คาป้อง(บังอร)/ คุณชนาทิพย์ ชีรานุวัตร (ชนาทิพย์)/ มารีอา เกสรา อารยชาติสกุล/ คุณธินยพร แสนนา(ธินยพร)/ คุณอรัญญา พุ่มเรือง/ บุตรของแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์(ศรินทร) สุขสาราญแด่ คุณพิชิต ว่องเศรษฐชัย(คค.ว่องเศรษฐชัย)/ คุณพิชิต ว่องเศรษฐชัย (ยุภาวดี,บุตร)/ เทเรซา ลักขณารินทร์ ศรีสุวรรณ (กัลยา)/ ยอห์นบอสโก ทรงศักดิ์ ศรีสุวรรณ(กัลยา)/ อิคยาซีโอ ศักรินทร์ ศรีสุวรรณ(กัลยา)/ เปาโล เพียรชัย เลาหวิวัฒน์วงศ์/ คุณปราณี คา ป้อง(ประยูร)/ อันนา ณัฐชา ศิริพงษ์พันธ์/ มารีอา สุมาลี ศิริพงษ์พันธ์/ คุณอุดม หมุดธรรม(ภาณุทัตต์)/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวง ทิพย์)/ คุณสมบัติ คาป้อง(ประยูร)/ แมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์(บุตร)/ มารีอา ศรินทิพย์ อังครัตนพิชัย/ เซซีลีอา สุวรรณทิพย์ ชัยสาเร็จ, หลุยส์ เธียรชัย ชัยสาเร็จ(วิภา)/ เยโนเวฟา ตรีนุช ประสานสุข, ยอแซฟ ชัยวุฒิ ประสานสุข(รัชชนี)/ ด.ญ.ชัญญา สัตตบรรณานนท์, คุณลัชพร เอือ ราษฎร์(สมพิศ)/ อันนา จิฎากาญจน์, มารีอา สุประวีณ์, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์)/ มารีอา ลี่ฮวง แซ่เฮ้ง, ยอห์น ป้วยเล้ง แซ่ เฮ้า สุขสาราญครบรอบวันเกิด ฟรังซิสโก ประวิทย์ กิจประยูร(ประมวล)/ เทเรซา รัตนา แซ่เฮง(คค.แซ่เฮง)/ ฟรังซิสเซเวียร์ ณัฐธพล นิรันดร เกียรติ/ คุณจารุวรรณ จันทร์หอม, คุณสิวิกันต์ พินิจอภิรักษ์(จุฬารัตน์) กิจการงานที่ดีของ คุณวิบูลย์ มารีรักษ์(ทิวาพร)/ มารีอา ศรินทิพย์ อังครัตนพิชัย/ มารีอา ศุภานัน กุลอนุสถาพร(ศุภานัน)/ ฟรังซิสโก ประ วิทย์ กิจประยูร(ประมวล)/ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตร์สุวรรณ, คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์)/ คุณธันยพร แสนนา(ธันยพร)/ บ. พรมารีย์(เจียน) ตามจุดประสงค์ข อง คุณชนาทิพ ย์ ชี รานุวั ตร/ คุณอุด มรัตน์ สลั กทอง/ คุณปรางทิพย์ มารี รักษ์/ มารี อา ศุ ภานัน กุลอนุสถาพร/ ผู้ไ ม่ ประสงค์ออกนาม

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 5|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) อุทิศแด่วิญญาณ ซิสเตอร์ อันเดร(ยุพา)/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ยอแซฟ ผดุง เจียมสวัสดิ์(ธงชัย)/ ฟิลิป เชวง อารย ชาติสกุล(เกสรา)/ อันนา มะลิ (จ๊อบ,เกรซ)/ มารีอา ฉลวย เกียรติอาไพ(สมศักดิ์)/ มารีอา มารศรี พงษ์วิรัชไชย(พนิดา)/ คุณบรรจง(นวลทิพย์)/ เยนอเวฟา กิติมา โลกวิทย์(นฤมล-สมควร)/ ฟรังซิสเซเวียร์ ประโยชน์ จีนะวานิช(ภารดี)/ ลูกา กัน ทวูวัน(เจียน)/ มารีอา สอาด จีนะวานิช (ภารดี)/ โรซา ศิร สุขสุถ้อย/ เปาโล สมเกียรติ ลีสวัสตระกูล(ศรีลออ)/ อาคาทา ลิ๊บ แซ่ฝู (ดวงทิพย์)/ แอนโทนี มาโนช คิดศรี(สมพิศ)/ อากาธา ศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ มารีอา ธนัชธร เอกพัฒนพานิชย์(ณัฐริศา)/ วินเซนต์ จรัญ อุงอารุง(สารภี)/ ลูกา กัวเทียง แซ่อุง, มารีอา หม่วยฟ้า แซ่เฮง(ศุภานัน)/ เฟรด เดอริค อาดอฟ พล๊าส, คุณชะโลม พล๊าส(เชือเจริญ)/ อันนา เง็กเกียว, มัทธิว สู่(เกสรา)/ ลูซีอา กิ มล้วน นาคจินดา, อันนา สวาท หนูงาม/ ฟรังซิสโก เมฆ ชินะผา, มีคาแอล สันติ ชินะผา(ประจวบ)/ เปาโล ประเสริฐ – มารีอา ลออง จันทร์ ทรง กลด(ปริศนา)/ คุณพยนต์ – คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อากาทา ลิ๊บ แซ่ฝู(นิภา)/ ยอแซฟ โชคชัย คุณา รัตน์ศรีเจริญ(นวลทิพย์)/ ยอแซฟ ทวี – มอนิกา ประดับ ประเสริฐพันธุ์(นฤมล-สมควร)/ คุณหนูพัฒน์ ผลหิรัญ, คุณอ่อนสี บานใจ(ประยูร)/ คุณ คา วงเวียน, คุณใฮ ขันธหัตถ์(แจ่มจันทร์)/ บาโทโรเมโอ โต้หลุก, อากาทา ลิม, ยอแซฟ เกียรติ(ขวัญชัย)/ ยวง จั่น - มารีอา กุ๊ยเอ็ง – เทเรซา สม ถวิล ชาวปากนา, มารีอา ทองคา กิจสงวน(บุตร)/ ยอแซฟ จานงค์ เกตุรัตน์, ยอแซฟ วิเชียร เกตุรัตน์, ดอมินิโก ชวลิต เกตุรัตน์(สมศรี)/ คาธารี นา ช่อแก้ว สุทธิจิตต์, มีคาแอล สมชาย, อันตน สวง สุทธิจิตต์(สถิตย์พร)/ ยอแซฟ จัด – มารีอา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชัย(จริยา)/ อันตน วัง, เปาลา ปรีดา, มาธิลดา อาพร, เทเรซา มีนา, อันตน สุขศักดิ์ , คุณนา(ราตรี)/ คุณเกรียง เมธีวัชรานนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ลี, คุณมยุริ นทร์ เมธีวัชรานนท์, คุณชวลิต อนุตรโสตถิ(ศรินทร)/ มัทธิว ชัน มากศรี, อันนา ประเชิญ ฮอลส์, ยวงบัปติสตา ชูเชิด มากศรี, เปโตร สนทนา มากศรี(อรัญญา)/ อันตน เฉวียง, ชูศรีชาติ, เทเรซา เทวี ชูศรีชาติ, มารีอา สุนทรี ชูศรีชาติ, ฟรังซิสโก วิจิตร ชูศรีชาติ, การ์โลโล เวก สุขทรัพย์/ วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. อุทิศแด่วิญญาณ การ์โลโล เวก สุขทรัพย์/ คุณกา ผาจันทร์(ธันยพร)/ มารีอามักดาเลนา เซียมเตียง แซ่อึง, ดอมินิก เชียวจั๊ว แซ่โง้ว, คุณอน จุง – คุณชม้อย แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ เซซีลีอา บุญชิด เปรโตร, เปโตร เฮงอ๋วง เปรโตร, อันโตนีโอ สกนธ์ เปรโตร(ณัฐริศา)/ มารีอามักดาเลนา บุหงา – คุณสง่า สวัสดิภาพ, MR.MAUNO LAAMANEN(เทเรซา)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารีอา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณุกรณ์ ศิริ ชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริยเวช(คค.อนันตริยเวช)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรือง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่ง แจ้ง, คุณพิกุล แซ่ลี่(คค.รุ่งเรือง)/ อันนา ม้วน, เซซีลีอา สุนันทา, ยอแซฟ ชัชชัย นิลไพโรจน์(ฉวีวรรณ)/ ซีมอน เตียงเช้ง แซ่ลิม, มารีอา หยู่เฮียง แซ่ลิม, เปาโล อุทัย ลิมเจริญ, ยอแซฟ มนตรี เลาหนิวัตวร(ฉวีวรรณ) อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ โรซา มานนา/ คุณสมศัก ดิ์ เกียรติอาไพ/ คุณดวงทิพ ย์/ มารีอา ศุภานัน กุลอนุ สถาพร/ เทเรซา ฉวีวรรณ/ คุณชนาทิพย์ ชีรานุวัตร/ คุณธันยพร แสนนา/ คุณนิภา ติรเมธา/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (ดวงทิพย์)/ (มานนา)/ (จ๊อบ,เกรซ)/ (จิลาวัลย์) / (เกสรา)/ (ประมวล)/ (เกส รา)/ (พนิดา)/ (นฤมล-สมควร)/ (เกสรา)/ (ปริศนา)/ (เทเรซา)/ (-)/ (-)/ (-)/ (-)/ (-)/ (ตู้ทาน) รายการขอมิสซาวันธรรมดาวัดน้อยโรงเรียนลาซาล วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2012 อุทิศแด่วิญญาณ ยอห์นบัปติสตา สมบูรณ์ โชติพุฒศิลย์ (นวลทิพย์) วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย. 2012 สุขสาราญแด่ มารีอา เทเรซา ประพิศ กาแพงแก้ว (นคร) (.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 6|6

สารเจ้าอาวาส  
สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปีB