Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู สมโภชพระคริสต์แสดงองค์

ประจาวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2012

9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก… สุขสันต์คริสต์มาสอีกครั้งหนึ่ง ดูจะ เป็ น แนวจารี ต ตะวั น ออกคื อ พิ ธี ก รรมแบบ ตะวันออกถือวันนี้สาคัญอย่างยิ่ง เพราะพระ กุมารเป็นที่รู้จักของทุกคน ทั้งต่างชาติและ ต่างศาสนา ดังนั้นพระกุมารเยซูจึงเป็นของ ทุกคนและทุกชาติ หากถือตามธรรมเนียมก็เก็บถ้าหลัง มิสซาในวันนี้ แต่ถ้าแบบโบราณของหลายวัด ก็โน่นแน่ตรุษจีน สาหรับวัดของเราขอเป็นวัน อาทิตย์หน้า หลังจากอวยพรเด็กแล้ว ส่วนปี หน้าคือคริสต์มาสปี 55 จะพยายามทาให้แล้ว เสร็จก่อนฉลองวัดเลย เพื่อสร้างบรรยากาศ ให้กับสัตบุรุษต่างวัดด้วย และเป็นการเริ่มอยู่ ในการเตรียมรับเสด็จตามปฏิทินเวลา

การเริ่มปีใหม่น่าจะเป็นโอกาสให้พ่อได้ แจ้งนโยบายหลักของพ่อคือการบริการและรับ ใช้ต ามความเป็นไปได้ ของวั ด เช่น บริการศี ล ศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม พิธีแต่งงานและพิธีอุทิศให้ผู้ ล่วงลับ ส่วนงานอภิบาลวัดก็ให้ถือตามระเบียบ ของสังฆมณฑลซึ่งจะมีเอกสารคู่มือปฏิ บัติงาน ประจ าปี 2012 เข้ า ใจว่ า หลั ง การเข้ า เงี ย บ ประจาปีนี้ ( 9-12 มกราคม ศกนี้) คงจะมีแนวๆ ออกมาให้แต่วัดทราบ บรรดาสมาชิกสภาภิบาล และองค์ กรต่ างๆของวั ด จะต้ องมีก ารประชุ ม และให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บเรื่ อ งเหล่ า นี้ บาง ท่านอาจไม่ชอบประชุม ก็จาเป็นต้องจาใจเพราะ การประชุมก็คืองานเริ่มต้นที่จะทา ไม่ใช่เพราะ พ่อชอบหรือไม่ชอบประชุม แต่เป็นหน้าที่บังคับ ตนเองอย่างหนึ่ง พ่อขอแจ้งให้พี่น้องทราบว่าตั้งแต่ 9-13 มกราคมนี้ พ ระสงฆ์ ต ามวั ด จะไปเข้ า เงี ย บ ประจ าปี ที่ บ้ า นผู้ ห ว่ า น สามพราน หากใคร ต้องการใช้บริการพระสงฆ์ก็โปรดทราบไว้ด้วย ว่าช่วงนี้พระสงฆ์เข้าเงียบกัน อาทิตย์หน้าหลังมิสซาในวันอาทิตย์ทั้ง สองรอบจะมีการอวยพรเด็กตามธรรมเนียมที่ เคยปฏิบัติกันมา ส่วนมิสซาวันตรุษจีนตรงกับ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม เวลา 9.00 น.หลังพิธี แจกส้มดั่งเช่นเคย สุขสันต์วันพระคริสตเจ้าแสดงองค์ จาก...พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

1|4


มิสซาประจาสัปดาห์ ส. 7 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. โมทนาคุณ พระแม่มารีย์และนักบุญยอแซฟ(ทิพย์ชยพล) ----- สุขสาราญครอบครัว ชาวปากน้า(เขมชาติ)/ เวียนวัฒนะ/ คุณชนาทิพย์ ชีรานุวัตร(ชนาทิพย์)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ พลเรือตรี ไพบูลย์ – คุณศรีเพ็ญ ชาวปากน้า (ศรีเพ็ญ) ----- สุขสาราญแด่ สัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู(ทิพย์ชยพล)/ เอลีซาเบธ กริชวรรณ ชาญหัตถกิจ ------ สุขสาราญ ครบรอบวันเกิด ดอนบอสโก อดิศร ชาวปากน้า(ศรีเพ็ญ) ----- กิจการงานทีด่ ีของ คุณอัศวิน – คุณลัดดา ชาวปากน้า (อัศวิน)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล) ----- ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ------ อุทิศแด่ วิญญาณ พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารีอา เสงี่ยม โง, มารีอา เสงี่ยม แสงหาญ, ยอแซฟ เกียน เว, เปโตร ซือ เลวัน, เปโตร ซือ เลวัน(มาลี)/ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ มารีอา ซิวเอง แซ่ลิม/ พอล แมรี่ วิชิต โลหะกุล(นาถณัฐฐา)/ ซีมอน วิสิทธิ์ – มารีอา สุปราณี แสงเปล่า(คค.ทราน) ------ อุทิศแด่วิญญาณ ในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (มาลี)/ (สมควร-นฤมล)/ (ชนัญญา)/ (เมทินี)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 8 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 8 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ แม่พระ(ภัทราภรณ์)/ พระหฤทัย, แม่พระ, นักบุญยวงบอสโกและนักบุญทังหลาย(ประเสริฐ) ----- สุขสาราญ ครอบครัว บุตรอ้าคา(ปราณี)/ แสนนา(ธันผพร)/ พวงเพชร(สุชาวดี)/ มณีดิษฐ์/ สีพันธ์(ประภาวัฒน์/ ศิวรัศมิ์/ ญาติ)/ ณรงค์ มานพ(สุวิจักขณ์)/ จักรวาลธนารักษ์(กานดา)/ พนัสเจริญ – ประภากมล(บุตรหลาน)/ ภาสน์ภูรี(สุธิดา)/ โชติรัต – ชาวปากน้า/ ยอแซฟ อมรินทร์ ปรีชาวุฒิ(มารีอา)/ คุณพัทยา เต็มสุนทร(พัทยา)/ ฟรังซิสโก ประวิทย์ กิจประยูร(ประมวล)/ มารีอา วรารณ์ นันทวงศ์/ คุณสรเดช จิตจรัสอ้าพันธ(สรเดช)/ คุณประเสริฐ อัครนาวินวงศ์(ประเสริฐ)/ คุณแพง ใจหาร(แพง)/ คุณเพ็ง กัณหาลา(เพ็ง)/ เทเรซา ณฐภัทร ฮะซุ่นเฮง(ณฐภัทร)/ เทเรซา ปริศนา จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ ริต้า สภาวดี เศวตดิษ – เฟร้น (นารีรัตน์)/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์(อัมพร)/ คุณเปื่อง – คุณล้าไพ กระแสสิงห์(วารี)/ มารีอา วิไล – คุณยิ่งโรจน์ – คุณ กวิภัฏ สัตยาภักดีชัย(วิไล)/ คุณสุขุม – คุณสุภา สาริสระ(สุภา)/ อันนา นิภา ติรเมธา, เทเรซา วิลาวัลย์ ติรเมธา(วิลาวัลย์)/ คุณประทีป พฤกษ์สุวัฒน์/ คุณค้ามี บุคะจ้าปา, คุณวารี กระแสสิงห์(วารี)/ เทเรซา พนิดา(พนิดา)/ คุณวิสิทธิ์ – คุณพนิดา พงษ์วิรัชไชย(วิสิทธิ์)/ ยอแซฟ อนุชา อารีศรีสกุล(สุวรรณี)/ คริสตินา โอวาท ดารักษ์(โอวาท)/ คุณนิภา ติรเมธา(นิภา)/ คุณ วิรัตน์ เลาหนิวัตวร(สายฝน)/ คุณถนอม(เกศรา)/ คุณประยงค์ เรืองศรี(ระลิตา)/ มารีอามักดาเลนา สวรรค์ กฤษเจริญ (สวรรค์)/ คุณเปื่อง, คุณล้าไพ กระแสสิงห์(ทัศนีย์)/ คุณประพัฒน์ศักดิ์ – คุณฐาปนี รักอารมณ์/ มารีอา สมศรี เกตุรัตน์ (สมศรี)/ คุณขวัญชัย – คุณละออ อรรถวรากรณ์, เซซีลีอา โสภา พลอยจินดา(ดวงทิพย์)/ คุณกุลา(เกศรา)/ คุณพิสิทธ์ – มารีอา อรทัย ข่ายม่าน – ยอห์น พศพัทธ์ – แบร์นาแด๊ต มนพัทธ์ บุณยารังสรรค์(อรทัย) ----- สุขสาราญแด่ ยอแซฟ ค้านึง สาริสระ(สุภา)/ เซราฟิม สุภา สาริสระ(สุภา)/ ยอแซฟ ชัยพัฒน์ แซ่เฮ้ง(คค.แซ่เฮ้ง)/ มาการิต้า บัญชรี มณีดิษฐ์(บัญชรี)/ อักแนส ธนพัต ฮะซุ่นเฮง(ธนพัต)/ อันนา ส้าเนียง กิจประชุม(ประกิจ)/ คุณชฏาภรณ์ ชัยเทพ(กิตติศักดิ์)/ คุณสุชาวดี พวงเพชร(สุชาวดี)/ มารีอา วาลิณีร์ ปวงนิยม(วารินทร์)/คุณซ่อนกลิ่น สระแก้ว(พิชัย)/คุณจิตอารี เลาหนิวัตวร(จิตอารี)/

2|4


มิสซาประจาสัปดาห์ อา. 8 ม.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. สุขสาราญแด่ ยอแซฟ ไพโรจน์–มารีอา วิภา เติมนาค(วิภา)/ มัทธิว ชาครีย์ อุรุนานนท์–มัทธิว จิรายุ–ด.ช.จิรภัทร์ อุรุนานนท์ (วารุณี)/ อันนา จิฎากาญจน์–มารีอา สุประวีณ์–คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์)/ บิดาของเทเรซา พนิดา(พนิดา) ---- สุขสาราญครบรอบวันเกิด คุณบูรพา แคล้วเครือ(บูรพา)/ คริสตินา โอวาท ดารักษ์(โอวาท)/ คลารา จันทร์งาม พนัส เจริญ ----- กิจการงานทีด่ ีของ อันนา จิฏากาญจน์ – คุณยิ่งศักดิ์ ชาญประเสริฐกิจ(จิฎากาญจน์)/ คุณจิตอารี เลาหนิวัตวร(จิตอารี)/ อัลเยลา สายฝน โคตะคี(สายฝน)/ มารีอามักดาเลนา สวรรค์ กฤษเจริญ(สวรรค์)/ หจก.อีคิวเอ เซ็นเตอร์(มารีอา)/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์(อัมพร)/ คุณนพวรรณ พุ่มโพธิ์ทอง ----- ตามจุดประสงค์ของ ครอบครัว เฉลิมกิตติชัย/ คุณยุภาวดี/ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ----- อุทิศแด่วิญญาณ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ เปาโล ซิวเต็ก แซ่เฮ้ง/ มารีอา กี แซ่อั๊ง/ มารีอาโกลธิลดา วนิดา แซ่กู้(สุภา)/ มารีอา สุรีย์ แซ่ล้อ/ มารีอา นงลักษณ์ สถิตพัฒน... /เปโตร กิมเซียง แซ่เฮ้ง(ธนพัต)/ คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ ยวงบัปติสตา วุฒิชัย วังศธรธนคุณ(ศิริพร/สุรศักดิ์-สุรางค์/อินทิรา-ฤกษดี)/ คราริส ประเทือง มินประพาฬ(วไลทิพย์)/ เบเนดิกโต มิน แคล้วเครือ(สาย)/ เทเรซา บุญยิ่ง เหลืองโสมนภา(สมยศ)/ มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษดี(สุรางค์)/ คุณเขียว ด้ารงอนุรักษ์(เกศรา)/ อันนา สุกัญญา ชินะวณิชกิจ, อันนา ซิวอิม แซ่ลิม(วารุณี)/ ยอแซฟ อิน, มารีอา เล็ก ฤทธิ์มงคล(ปราณี)/ ปราตีซีโอ เอียงปอ แซ่นิง, ยอแซฟ สงวน ประภากมล(บุตร,หลาน)/ คุณนาลี เรืองศรี, คุณหอม สังวรจิตร(ระลิตา)/ มาตินดา สงวนศรี มณีดิษฐ์, ยาคอบ สมภพ มณีดิษฐ์/ มัทธิว วิโรจน์ กังก๋ง, ยวง บอสโก ติ๋น ว่องประชานุกูล(ประเสริฐ)/ คุณกา, คุณพ่วย ผาจันทร์(ธันผพร)/ ยอแซฟ จ้านงค์ เกตุรัตน์, ยอแซฟ วิเชียร เกตุรตั น์(สมศรี)/ ยอแซฟ สวัสดิ์ บุญเจือ, คุณกิมซ่วน ต้นเถา(พิชัย)/ ยอแซฟ มนตรี เลาหนิวัตวร(จิตอารี)/ เปโตร ชาญ สิทธิ เดช/ เปาโล ประเสริฐ – มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ ยวง ประวัติ – คาทารีนา กิมไหน – อันเดร เม้า โกษาคาร(ประกิจ)/ ลูกา กัวเทียง แซ่อุง, เปาโล บุ้นชิน แซ่อึง(สุวรรณี)/ ยอแซฟ จัด – มารีอา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ ชัย(จริยา)/ มารีอามักดาเลนา บุหงา –คุณสง่า สวัสดิภาพ, ยวง นที ธาระยาน, MR.DAN POLLAK(มะลิวัลย์)/ คุณอุ่น-คุณ ทิม กระแสสิงห์,คุณสิงห์-คุณเปื่อง พาชอบ(วารี)/ ยอแซฟ เวียงชัย,มารีอา พรรณี,เทเรซา เนาวรัตน์,ยอแซฟ พงศ์ณุกรณ์ ศิริ ชนะชัย,อักแนส เดียม อนันตริยเวช(คค.อนันตริยเวช)/ มารีอามักดาเลนา เซียมเตียง แซ่อึง,ดอมินิก เชี่ยวจั๊ว แซ่โง้ว, คุณชม้อย-คุณอนจู แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ อันตน วัง,เปาลา ปรีดา,มาธิลดา อ้าพร,เทเรซา มีนา,อัตน สุขศักดิ์,คุณนา(ราตรี)/ อากาทา ลิ๊บ แซ่ฝู(ดวงทิพย์/นิภา/วิลาวัลย์)/ยวงบอสโก สราวุธ อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา(นิภา/ วิลาวัลย์/พัชรี)ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรากรณ์(นิภา/-)/มารีอา ฉู่ แซ่เตีย,คุณเต้น แซ่เล้า(พัชรี/วิลาวัลย์)/ลูกMAX,คุณสุมาลี สุริยาภิวัฒน์/บาโทโลเมโอ โต้ลุก แซ่โอ,เซซีลีอา วิรัตน์ นันทวิสุทธิ์(วิลาวัลย์) ----- อุทิศแด่วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ ล่วงลับของ คค.กังก๋ง/คค.มินประพาฬ/คุณพีพี/คุณดวงทิพย์/คุณธันผพร แสนนา/มารีอามักดาเลนา สวรรค์/- ------ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (วริศ)/(วรรณกร)/(สุภา)/(นฤมล-สมควร)/(ณฐภัทร)/(นิภา)/(ยุพา)/ (อรทัย)/(สายฝน)/(จิตอารี)/(ปริศนา)/(สุวรรณี)/(มะลิวัลย์)/(วารี)/(ยุภาวดี)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผู้ขอ ----- ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด

3|4


บอกเล่าเก้าสิบ + อาทิ ตย์ หน้า หลังมิ สซา มีอ วยพรเด็ก และแจกของโอกาสวันเด็ก + พิธีมิสซาแต่งงาน ช่วงนี้เวลาเหล่านี้มี มิสซาแต่งงานมากคู่ แต่ต้องไม่ลืม อย่า ขาดมิ ส ซาวั น อาทิ ต ย์ ด้ ว ย เพราะเป็ น มิสซาต่างมิสซากัน + วั น เวลาแต่ ง งานที่ เ หมาะสมของวั ด ขอให้ เ ป็ น วั น ที่ วั ด พร้ อ มบริ ก ารได้ อ ย่ า ง คล่องตัว เช่น เวลาบ่ายของเสาร์อาทิ ตย์ ส่ ว นวั น อื่ น ๆค่ อ นข้ า งไม่ ส ะดวก แต่ อย่ า งไรก็ ต าม ถ้ า จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ขอให้ ติดต่อกับทางวัดแต่เนิ่นๆ + วันจันทร์ที่ 9 ถึงศุกร์ 13 นี้ พระสงฆ์ ตามวั ดไปเข้ าเงียบประจาปีที่สามพราน คุณพ่อเจ้าวัดจะมาฟังแก้ บาปนักเรียนวัน พฤหั ส ที่ 12 และโปรดศี ลมหาสนิ ท ครั้ ง แรกในวันที่ 13 สาหรับนักเรียนลาซาล + ถนนหน้าวัดคาดว่าใกล้เสร็จ กินเวลา ครึ่งปี แต่ถ้าเสร็จแล้วคงสะดวกมากขึ้น แต่ก็มีอันตราย ขับรถก็โปรดระมัดระวัง ด้วย เพราะรถมอเตอร์ไซด์วิ่งกันไวมาก + อากาศเปลี่ยนแปลง ร้อนเย็นฝน ต้อง ดู แ ลสุ ข ภาพกั น ดี ๆ อย่ า ดี ใ จจนตั ว แข็ ง แรง ไม่มี แรงตก สุขภาพยอดแย่ + ตรุ ษ จี น ปี นี้ มิ ส ซาวั น จั น ทร์ ที่ 23 มกราคม เวลา 9.00 น. หลังมิสซาแจกส้ม ส่วนอังเปา แล้วแต่เฮงๆๆ

+ ปีนี้ของหมดทุกอย่าง ปฏิทินแขวนแจก และไบเบิ้ลไดอารี่มีทั้งขายและแจก ต้อง หมดก่ อ นสิ้ น ปี ขอให้ ใ ช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ น การติดตามพระวาจาประจาวัน + บ้านพระกุมารทรงบังเกิด จะใช้จนถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 เพื่ อร่วม ฉลองวั น เด็ ก ด้ ว ย หลั ง จากนี้ จ ะย้ า ยตั ว ศาลาไปไว้ ห น้ า วั ด เพื่ อ ให้ แ ม่ ลู ก อ่ อ นนั่ ง พักผ่อนได้ + โปรดศีลล้างบาปทารก ทุกวั นอาทิ ต ย์ สัปดาห์ที่สองเดือน พระสงฆ์โปรดศีลล้าง บาปหลั ง มิ ส ซา 8.30 น. กรุ ณ ากรอก รายละเอียดส่งสานักงานวัด + ข้อคิดคา ความเข้าใจที่ถูกต้องคือการ สื่อสารโดยตรงและไม่ต่อเติมในภายหลัง หรือพูดความจริงให้หมด หากพูดกันลับ หลังมักทาให้เจ้าใจผิดได้ ถึงมีคาพูดว่าติฉิน นินทา พูดใส่ร้ายป้ายสี

4|4

สารเจ้าอาวาส  

สมโภชพระคริสต์แสดงองค์

สารเจ้าอาวาส  

สมโภชพระคริสต์แสดงองค์