Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู ฉบับประจาวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2012

9/99 หมู่ 13 รามคาแหง 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2316-4910-2 โทรสาร 0-2-2751-7989 เว็บไซต์วดั http://holykm8.catholic.or.th

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา พี่น้องที่รัก… ชายหนุ่ ม คนหนึ่ ง มาขอค าแนะน าว่ า ชี วิ ต แต่งงานของเขา “หมดรักแล้ว”จะทาอย่างไรดี คาตอบ ที่ให้เขา ขอให้คิดดีดี ก่อนแต่งงานก็สารภาพว่า “ฉันรัก เธอหมดหัวใจ” ในพิธีแต่งงานก็สาบานว่า “จะรักและให้ เกียรติเธอ จนกว่าชีวิตจะหาไม่...” “ความซื่อสัตย์ที่ไม่มีวันสั่นคลอน” ชอบใจในบทเทศน์ของพระสงฆ์ท่านหนึ่ ง เทศน์ว่ า การแต่งงานในพิธีวันนี้ ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเจ้าบ่าวเจ้าสาว เพราะเป็นเพียงการเริ่มต้น เดินทางของสามีภรรยาเท่านั้นเอง ปลายทางยาวไกลเพียงไร ไม่ส ามารถวั ดได้ แต่ตลอดการ เดินทาง ทั้งสองจะต้องลงเรือลาเดียวกัน สละทิ้งเรือไม่ได้เด็ดขาด แม้ว่าเผชิญพายุร้ายซัดโถมเข้า มา ซึ่งปัญหามันมีไว้ให้แก้ มิใช่เพื่อตัดทิ้ง.... เรื่องเล่าพระวรสารในวันนี้ “สิ่งที่พระเจ้ารวมไว้ มนุษย์อย่าได้แยกออกจากกันเลย” ความ สัตย์ซื่อ และรับผิดชอบในครอบครัว จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมนุษย์แท้ที่เชื่อฟังพระเจ้าและทา ตามพระประสงค์มากน้อยอย่างไร ศีลแต่งงานและพิธีสมรส จึงเป็นเครื่องหมายที่ปรากฎว่ามนุษย์ได้ถือตามคามั่นสัญญาที่ให้ ไว้ต่อกันจริงหรือไม่...

ขอพระเจ้ าอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม. สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 1|6


เราเป็นประชากรของพระเจ้า พระนางมารีย์เป็นแบบฉบับของคริสตชน ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า

บังอรเพิ่งจบปริญญาตรีทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ด้วยเกียรติ

นิยมอันดับที่ 1 เธอเป็นคริสตชนที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น และด้วยความรู้ความสามารถที่ไม่เป็นรองใคร เธอจึง สามารถเข้าเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง บังอรทางานในหน้าที่ของเธออย่างดีด้วยความซื่อสัตย์และขยันขันแข็ง วันหนึ่ง หัวหน้าแผนกบัญชีเรียก เธอเข้าพบ และขอให้เธอลงบัญชีรายรับของบริษัทเป็นเท็จ เพื่อจะได้เลี่ยงเสียภาษีให้น้อยลง เธอปฏิเสธคาสั่ง ของหัวหน้าแผนกด้วยความสุภาพว่า เธอทาไม่ได้ โดยนึกในใจต่อไปว่า การกระทานี้เป็นบาป มันเป็นทั้งการโกหก และฉ้อโกงภาษีของชาติ ซึ่งผิดต่อคาสอนของพระเยซูเจ้าที่เธอได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก หัวหน้าแผนกยื่น คาขาดกับเธอว่า ถ้าเธอไม่ทาเธอก็ต้องถูกไล่ออก แถมสาทับอีกว่า บริษัทไหนๆ เขาก็ทากันแบบนี้ทั้งนั้น บังอรรู้สึกเครียดและกดดันมาก

เธอนาเรื่องนี้ไปปรึกษาพนักงานรุ่นพี่ที่เธอเคารพนับถือ

ทุกคนต่าง

แนะนาเธอว่า ให้ทาๆ ตามคาสั่งของหัวหน้าไปเถิด ขืนไม่ทาเดี๋ยวก็ตกงาน งานดีๆ ตอนนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆ นะ ทาๆ ไปเถอะ อย่างไรก็ดี เธอเชื่อเสียงมโนธรรมของเธอ วันรุ่งขึ้นเธอจึงไปขอลาออกจากงานที่เธอทา

1. ท่านคิดว่าบังอรทาถูกหรือไม่? 2. ถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับบังอรท่านจะทาอย่างไร ?

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 2|6


ขณะที่พระเยซูเจ้ากาลังตรัสกับประชาชน

พระมารดาและพระญาติของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอก

ต้องการพูดกับพระองค์ พระองค์จึงตรัสถามผู้ที่มาทูลนั้นว่า “ใครเป็นมารดา ใครเป็นพี่น้องของเรา” แล้วทรงยื่น พระหัตถ์ชี้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา ของเราผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” (มธ. 12:46-50)

1. คา หรือวลี หรือประโยคใดจากพระวรสารนักบุญมัทธิวที่ท่านได้ฟังนี้ สะกิดใจท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด ? พระเจ้ากาลังบอกอะไรท่านผ่านทางพระวาจาที่ท่านได้ฟังวันนี้ ? 2. ท่านคิดว่าพระนางมารีอาปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง?

ให้ผนู้ าอ่านเอกสารที่ช่วยในการไตร่ตรอง และให้ผู้ร่วมวงสนทนาเลือกแบบอย่างของพระนางมารีอาใน การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า 1 อย่าง มาเป็นข้อตั้งใจในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตของท่าน เช่นจะช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลาบากและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เหมือนแม่พระที่เมืองกานา (ยน 2:1-11) (เอกสารเผยแพร่การฟื้นฟูชีวิต “ปีแห่งความเชื่อ” ครั้งที่ 3 ประจาวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค 2555)

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 3|6


บอกเล่าเก้าสิบ

+ เดื อนตุล าคมสวดสายประค า หวังว่าปี นี้ เราทุ ก คนช่ ว ยกั น ไม่ สิ้ น เสี ย งทั้ ง เดื อ น ทั่ ว ประเทศและจากวัดของเราด้วย ปีนี้เราตั้งเป้า ไว้ 500,000 สาย ใครที่ ส วดได้ ข อให้ ช่ ว ยกั น แล้วอย่าลืมจา นับสายมาใส่เม็ดกะดุมลงในโถ แก้วของวัดด้วย + จุดประสงค์มี 5 ข้อ 1.เพื่อ เด็กไม่มีโอกาส เกิด 2.ความสงบเงียบภายในประเทศ 3.สร้าง สัน ติภาพและศาสนาสัมพันธ์ ในครอบครั ว 4. ส่ ง เสริ ม พระกระแสเรี ย กพระสงฆ์ -นั ก บวช และ 5.ขอแม่ พ ระช่ ว ยให้ ค วามเชื่ อ คริ ส ตชน เข้มแข็งด้วยเทอญ + สวดแล้วให้ระบุจานวนสาย ขอให้พี่น้องที่ สวดครบหนึ่งสาย หรือมากกว่า หนึ่งเม็ดต่อ หนึ่งสาย ใส่ลงในโถแก้ว

+ เชิญชวนสวดสายประคาพร้อมกัน ที่วัดก่อน มิสซาวันเสาร์กและวันอาทิตย์รอบ 8.30 น.และ เพิ่มหลังมิสซา 8.30 น. หรือสวดเองพร้อมกันที่ บ้านก็ได้ นอกจากนี้หลังมิสซาสายยังมีไปสวด ตามบ้านด้วย + พฤหัสนี้ที่ 11 ตุลาคม วันเปิดปีแห่งความเชื่อ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดปีแห่งความเชื่อที่ สั ก การะสถานบุ ญ ราศี นิ โ คลั ส งานมี ตั้ ง แต่ 10.00 น. จนถึงมิสซาฉลองเปิดปี เวลา 16.00 น. ทางวัดจัดรถร่วมกับวัดพระบิดาเจ้าเพื่อไปฉลอง ด้วยกัน คนละ 100 บาท รถออกเวลา 8.00 น. กลับถึงบ้านประมาณ 20.00 น. (เฉพาะผู้ลงชื่อ ไปงาน เชิญรับเสื้อ 1 ตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) + เริ่ม วั นอาทิตย์ นี้ห ลังมิส ซาสายแล้ว สภาภิ บาลและเยาวชนร่ ว มจั ด สวดสายประค าตาม บ้านสี่สัปดาห์ อา.7/14/21 และ 28 ตุลาคม มี รถตู้บริการหนึ่งคัน นอกนั้นขับรถพาไปกันเอง + นาสารวัดกลับบ้าน เพื่อแบ่งปันการไตร่ตรอง ด้วยพระวาจาในแต่ละเดือน

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 4|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) วันเสาร์ ท่ี 6 ต.ค. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. สุขสาราญครอบครั ว เทเรซา สุจิตรา/ พูนล ้าเลิศ(เตือนใจ)/ รงศิริกลุ , วรรณชัยวงศ์, กาญจนเลขา(ศิริพงศ์)/ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์ วิ รา(ทิพย์ชยพล)/ บุตรคุณแมรี่ ศรินทร เมธีวชั รานนท์(ศรินทร) สุขสาราญแด่ คุณนันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์(นันทวิชญ์)/ อันนา สาลี จจสรรค์นสุ นธิ((ทิพย์ชยพล)/คามิจล วรพงศ์ พูลทัศฐาน(วิรัช) กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปี วราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ อันนา บุปผา ศิริพฒ ั นศักดิ((บุปผา) ตามจุดประสงค์ ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ แด่ วิญญาณ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, จยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว, คุณชาญ กุลศิริวนิชย์(คค.กุลศิริวนิชย์)/ พอล แมรี่ วิชิต จลหะกุล(นาถณัฐฐา)/ พอล แมรี่ วิชิต จลหะกุล, คุณรัศมี, คุณเบล(นุจรี )/ มารี อา ฉลวย มารี นนทรัตน์ (วิรัช)/ มารี อา สมหมาย วินิจฉัยกุล(อารยา)/ คุณกิมฮง – คุณชิด ตันสุวรรณ(จิฎากาญจน์)/ คุณพรธิรัตน์ ทิศาเจริ ญเจริ ญศักดิ(, ยอแซฟ ประวีร์ ใจปา, จทมัส ประเทือง พรรณวงศ์(ชมัยพร)/ คุณเกรียง เมธีวชั รานนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ลี่, คุณมยุรินทร์ เมธีวชั รานนท์, คุณชวลิต อนุต รจสตถิ (ศรินทร)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารีอา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณกุ รณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริ ยเวช(คค.อนันตริ ย เวช) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตร์ สวุ รรณ/ คุณนันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์ อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (จิฎากาญจน์)/ (วณี)/ (พัชราภรณ์)/ (บุปผา) วันอาทิตย์ ที่ 7 ต.ค. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู วันอาทิตย์ ที่ 7 ต.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระเยซูเจ้ า(ฉ่งซิม)/ แม่พระ(วรรณา)/ แม่พระ(อรทัย)/ แม่พระและพระกุมาร(สุนิชา) สุขสาราญครอบครั ว เทเรซา สุจิตรา/ ณรงค์มานพ(สุวิจักษณ์)/ พิธาพัฒน์ ธนกุล(เทเรซา)/ คิดศรี , พันธุ์ยาง(พัชราวดี)/ ติรเมธา(วิลา วัลย์)/ นวจุฬากมล/ ทิวาวรรณวงศ์(กิ่งดาว,ไอศูรย์)/ มีชยั , เสนะวีณิน(กฤษฎาพร,วราลี)/ คุณเวียงไชมาดี(เวียง)/ นาวาจท ทนุชาย แท่ง ทอง (ดารานันทน์)/ คุณศิริพงศ์ บุญสว่างรุ่งจรจน์(จ๊ อบ,เกรซ)/ มีคาแอล สุกฤษฎ์ คักเฮง(อรนุช)/ คุณประสงค์ สังขรัตน์(ประสงค์)/ คุณสถิตย์ พร สุท ธิ จิ ตต์ (สถิตย์ พร)/ คุณสกุล อังครัตนพิชัย/ เทเรซา อัมพร พลับลับจพธิ( (อัมพร)/ คุณธนาพล ชาวปากนา้ (ธนาพล)/ ยอแซฟ ประพันธ์ อารีณกุ ลู (พันธ์ทิพย์)/ คุณรุ่งนภา จันทร(จ๊ อบ,เกรซ)/ คุณชนาทิพย์ ธีรานุวตั ร(ชนาทิพย์)/ คุณกิฟท์, Keilie Wong สุขสาราญแด่ คุณพิชิต ว่องเศรษฐชัย(คค.ว่องเศรษฐชัย)/ คุณนิภา แซ่ตง(กิ ั ้ ่งดาว,ไอศูรย์)/ คุณเบญจรงค์ ยี่ส่นุ ศรี / มารี อา กัลยา ศรี สุวรรณ/ เทเรซา วารินทร์ ปวงนิยม(วาริ นทร์ )/ จมนิกา พราว จอภาสสดใส(มินตรา)/ คุณชิน กิจประยูร(ประมวล)/ เซซีลีอา สุวรรณทิพย์ ชัยสาเร็จ(วิภา)/ คุณสุมาลี จีนะวานิช/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์, มีคาแอล กาญย์, มารีอา ดวงพร อยู่จหยร(ดวงทิพย์) สุขสาราญครบรอบวันเกิด ยอห์น วีอนั เน ทินกร ชาวปากน ้า(ศรีเพ็ญ) กิจการงานที่ดีของ คค.ทิวาวรรณวงศ์(กิ่งดาว,ไอศูรย์)/ คค.คุณรุ่งนภา จันทร(จ๊ อบ,เกรซ)/ คุณพงศกร พันธุ์ยาง(พัชราวดี)/ บจก. เอ สมายพลัส(วุฒิภทั ร)/ เทเรซา ศิริญญา ตรี กิจจา(ศิริญญา)/ บ.บางกอกออฟฟิ ศ2 จก. จครงการ The Mercury Ville @ Chidlom(กฤษฎา พร) ตามจุดประสงค์ ของ คุณศรีอรุ า, คุณธนัชพร เลาหนิวตั วร/ คุณเวียงไชมาดี/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 5|6


รายการขอมิสซา วัดพระกุมารเยซู (บางนา กม.8) อุทศิ แด่ วิญญาณ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, จยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ยอแซฟ ผดุง เจียมสวัสดิ((ธงชัย)/ เปาจล ชวลิต จิตติมาพร(ทิพย์ รัตน์)/ คุณปิ่ นทอง วงษ์ วิจารณ์(ปั ณณิกา)/ มารีอา มุกดา จกสวัสดิ((ไกร)/ ยอแซฟ ไผ่ พานิชพันธ์ (สุเทพ)/ มารี อา ลิ ้ม แซ่อ่ยุ (สุเทพ)/ มารี อา ลาไย พานิชพันธ์(สุเทพ)/ มารีอามักดาเลนา จจ๊ น เจริญพงษ์ (กวีวรรณ)/ มาระจก เอ็กตี่ แซ่เอี ้ยว/ มารี อา เง็กลัง้ เดชช่วย(เกสรา)/ ยอ แซฟ ชัยยุทธิ( ธีรวิทรู (ชูจิตต์)/เทเรซา ภัทรา แซ่อึ ้ง(คค.ทิวาวรรณวงศ์)/ อากาทา ลิ๊บ แซ่ฝ(ู ดวงทิพย์)/ ลูซีอา เส้ ยบ้ วย แซตัง(วิ ้ ภา)/ ยอห์ นบอสจก สุชาติ ทัพมาลี(ลัดดา)/ เปาจล ประเสริ ฐ – มารี อา ลออง จันทร์ ทรงกลด(ปริ ศนา)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, ลูก MAX(วิลา วัลย์)/ฟรังซิสเซเวีย ประจยชน์, มารีอา สอาด จีนะวานิช(ภารดี)/ คุณพยนต์ – คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ อันนา เง็กเกียว แซ่เตียว, มัทธิว สู(่ ธนพัต)/ คุณคา วงเวียน, คุณใฮ ขันธหัตถ์(แจ่มจันทร์ )/ ยอแซฟ เอียวน้ า แซ่จล้ ว, แอนนา คาเอ็ง แซ่แต้ / วินเซนต์เต จรัญ, ยอ แซฟ สมรักษ์ อุงอารุง(ตติยา)/ แอนจทนี มาจนช คิดศรี, คุณสมาน คิดศรี, คุณมาลัย คิดศรี (พัชราวดี)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อากา ทา ลิ๊บ แซ่ฝ,ู มารีอา วิภา แซ่ค(ู นิภา)/ คุณนาลี เรืองศรี, คุณหอม สังวรจิตร, คุณวิไล สังวรจิตร(ระลิตา)/ ยอแซฟ จานงค์ เกตุ รัตน์, ยอ แซฟ วิเชียร เกตุรัตน์, ดอมินิจก ชวลิต เกตุรัตน์(สมศรี)/ กาจรจล เวก สุขทรัพย์, อันตน เฉวียง, เทเรซา เทวี ชูศรี ชาติ(มารี อา)/ ชาลี เกียล๊ อก, มารีอา แมรี่ แซ่ลิ ้ม, มาร์ ติน บุญชัย ก้ องเกียรติยศ/ ยวง จัน่ , มารี อา กุ๊ยเอ็ง, เทเรซา สมถวิล ชาวปากน ้า, มารี อา ทองคา กิ จสงวน (ธนาพล)/ มารีอามักดาเลนา เซียมเตียง แซ่อง,ั ้ ดอมินิก เซียวจัว๊ ะ แซ่จง้ ว, คุณชม้ อย, คุณอนจุง แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติร เมธา, อากาทา ลิ๊บ แซ่ฝ,ู ยอแซฟ สราวุธ อรรถวรากรณ์, มารีอา วิภา แซ่ค(ู พัชรี)/ คาธารีนา ช่อแก้ ว สุทธิจิตต์, อันตน สวง สุทธิ จิตต์, มี คาแอล สมชาย สุทธิจิตต์(สถิตย์พร)/ วันอาทิตย์ ที่ 7 ต.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณ มารีอา วรรณา ทีปประสาท, มารีอา วรรณี บัณชาวุท, ยอแซฟ สมจิตร บัณฑุนนั ทกุล(อรทัย)/ ยอแซฟ จัด – มารี อา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชยั (จริยา)/ คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรือง, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ ง, คุณ พิกลุ แซ่ลี่(คค.รุ่งเรือง)/ ยอแซฟ เอี่ยวน ้า, อันนา ดาเอ็ง, มารี อา ตังสี ้ , มารี อา อ่าย, ยอแซฟ คีเชียง(เรวดี)/ มารี อามักดาเลนา บุหงา-คุณ สง่า สวัสดิภาพ, MR.DAN POLLAK(มะลิวลั ย์) อุทศิ แด่ วญ ิ ญาณบรรพบุรุษญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับของ คค.จันทร์ จต/ คุณวิลาวัลย์ ติรเมธา/ คุณวุฒิภทั ร ณรงค์มานพ อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่ มีใครระลึกถึง (Regina)/ (จ๊ อบ,เกรซ)/ (ณฐภัทร)/ (เมธินี)/ (อรนุช)/ (ประสงค์)/ (ปริศนา)/ (ยุภาวดี)/ (ประมวล)/ (กิ่งดาว,ไอศูรย์)/(เรวดี)/ (มะลิวลั ย์)/ (วุฒิภทั ร)/ (-)/ (-)/ (ตู้ทาน)

(.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรื อข้อความผิ ด

สารวัดพระกุมารเยซู หน้า 6|6

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ปีB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you