Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู สมโภชนักบุญทั้งหลาย

ประจาวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2011

9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก… วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ทาให้ เราคิดได้ว่า สายสัมพันธ์ ความเป็นหนึ่ง เดียวกั บผู้ศัก ดิ์สิทธิ์ และผู้ล่วงลับกับ ผู้ ยังมีชีวิตบนโลกนี้ ยังคงเป็นอยู่จริง การระลึ ก ถึ ง ผู้ ล่ ว งลั บ ตลอด เดือนนี้ ก็เพื่อให้เขาได้รับพระเมตตาจาก พระเจ้ า เข้ า สู่ ส วรรค์ โ ดยเร็ ว ไว โดย อาศัยคาภาวนาของผู้มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะบรรดาวิ ญญาณในไฟช าระ ในเวลาเดียวกัน พวกเรามีความหวังและ กาลังใจที่บรรดาญาติพี่น้องของเรา ได้ ผ่า นพ้ นความตายบนโลกนี้ และอยู่ กั บ พระเจ้าในสวรรค์คือนักบุญทั้งหลาย

จึ ง เป็ น โอกาสดี ที่ เ ราจะพยายาม ประกอบคุณ งามความดี โดยร่ ว มมื อกั บ พระเจ้า ปฏิบัติตามคาสอนเรื่องความสุขที่ แท้จริง เพื่อเอาตัวรอดไปสวรรค์ให้ได้ โดย มีนักบุญทั้งหลายที่เราร่วมฉลองกันในวันนี้ เป็ น ตั ว อย่ า งในการด าเนิ น ชี วิ ต และให้ กาลังใจกับชาวเรา เราคริสตชนที่มาวัดพระกุมารเยซู บางนา ขอต้อนรั บ พระคุณ เจ้ า พระอั คร สังฆราชเกรียงศักดิ์ ที่มาเยี่ยมเยียนเรา ใน โอกาส PASTORAL VISIT ถึง แม้ว่ า พี่ น้ อ งหลายคนยั ง ห่ ว งเรื่ อ งน้ าท่ ว ม แต่ พระคุ ณ เจ้ า อยากมาเยี่ ย มเยี ย นและให้ ก าลั ง ใจ หวั ง ว่ า ทุ ก คนคงได้ รั บ พรจาก พระคุณเจ้าด้วย สาหรับการเยี่ยมเยียนในวันเสาร์ที่ 5 พี่น้องที่มาวัดคงได้รับคาเทศน์สอนและ เตือนใจ กับกาลังใจที่ดี ก็ให้แบ่งปันและทา ให้กลุ่มคริสตชนที่นี่เข้มแข็งและเป็นกาลัง ของพระศาสนจักรต่อไป ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกัน จาก...พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม. 1|4


มิสซาประจาสัปดาห์ ส. 5 พ.ย. 2011 มิสซาเวลา 17.00 น. สุขสาราญครอบครัว พูนล้ำเลิศ(เตือนใจ)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวรำพันธ์วิรำ(ทิพย์ชยพล) ----- สุขสาราญแด่ คุณปำริฉัตร จุลเกตุ(เมทินี) ----- กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปีวรำพันธ์วิรำ(ทิพย์ชยพล) ----- ตามจุดประสงค์ของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนำม ----- อุทิศแด่วิญญาณ พระสังฆรำช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนำ แดง, มำรีอำ เสงี่ยม โง, อลิซำเบธ ศศิพร สมสุข(มำลี)/ เทเรซำ เมธินี นิธิเกษม/ อันนำ กิมเกียว แซ่เตียว (คค.กุลศิริวนิชย์)/ มำรีอำ สมหมำย วินิจฉัยกุล(อำรยำ)/ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทัศน์ โจสรรค์นุสนธิ์(ทิพย์ชยพล)/ พอล แมรี่ วิชิต โลหะกุล(นุจรี / นำถณัฐฐำ)/ เซปัสเตียนโน วุฒิ จ้ำลองมิตร(จุฬำรัตน์)/ มำรีอำ ส้มจีน สุคนธ์(วิจิตร)/ อำกำธำ ศรีจุฬำ วงษ์ประเสริฐ(อภิรดี)/ โรซำ สงวน หนึ่งแววแดง, เปำโล โปร่ง หนึ่งแววแดง(มะปรำง)/ ยอแซฟ เว้ง, มำรีอำ นุ่น กิจสกุล (ทิพย์ชยพล)/ เปำโล ประเสริฐ, มำรีอำ ลออง จันทร์ทรงกลด(วิชุดำ)/ เปำโล เหลว, อำคำทำ ยุกล่้ำ เซี่ยงเจ๊ว(ทิพย์ชยพล)/ ยอห์น บักจั๊ว แซ่ตัง, เบเนดิกตำ เมี่ยวเอ็ง แซ่เตียว(วิสิทธิ์,พนิดำ)/ ร.ต.ท.ปรำโมทย์ – คุณจ้ำเนียร รำมโกมุท(คค.รำมโกมุท)/ โรมำโน ประสิทธิ์ – กำทำรีนำ สำลี – ยอแซฟ สมนึก พงษ์ศิริพัฒน์/ มำรีอำ มำรศรี – คุณแก้ว – คุณประไพ(พนิดำ)/ คุณเอ็ดเวิด, คุณแอกเนส, คุณเอ็ดวิน, คุณยอห์น, คุณยำคอบ, คุณยอแซฟ, คุณสมพงษ์, คุณเชอร์รี่, คุณสุภำ(ผำสุข) ----อุทิศแด่วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ (คุณทิพย์ชยพล) ----- อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใคร ระลึกถึง (อำรยำ)/ (เมทินี)/ (ทิพย์ชยพล)/ (มำลี)/ (-)/ (ตู้ทำน) อา. 6 พ.ย. 2011 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 6 พ.ย. 2011 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระผู้เป็นเจ้ำ(สุทธิลักษณ์, นพดล)/ พระเป็นเจ้ำ, แม่พระ(นิภำ)/ พระเยซูเจ้ำ(ตติยำ)/ นักบุญอันตน, นักบุญยอแซฟ, นักบุญเทเรซำ(นิภำ) ----- สุขสาราญครอบครัว ติรเมธำ/ มำรีอำ จรัสศรี สิงห์ษำ/ มำรีอำ นิภำวรรณ เหลือพำนิช/ คุณขวัญชัย – คุณละออ อรรถวรำกรณ์(ขวัญชัย)/ มัทธิว ด.ช. จิรำยุ – ด.ช. จิรภัทร์ อุรุนำนนท์/ ยวงบัปติสตำ สมยศ ชำวปำกน้ำ(สมยศ)/ บุตรของแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรำนนท์ ----- สุขสาราญแด่ คุณวิลำวัลย์ ติรเมธำ/ ยอห์นบอสโก ทรงศักดิ์ ศรีสุวรรณ(กัลยำ)/ มำรีอำ กัลยำ ศรีสุวรรณ/ เทเรซำ ลักขณำรินทร์ ศรีสุวรรณ(กัลยำ)/ ด.ช.ศักดิ์ครินทร์ ศรีสุวรรณ (กัลยำ)/ อักแนส ธนพัต ฮะซุ่นเฮง/ แมรี่ ศรินทร เมธีวัชรำนนท์(บุตร)/ คุณลักขณำ บุตรำ(สุนิชำ)/ มำรีอำ ดวงทิพย์ อรรถวรำกรณ์(ดวงทิพย์)/ มำรีอำ วิไล, คุณกวิภัฏ สัตยำภักดีชัย, อักแนส ยู่กุน แซ่อัง(วิไล)/ คุณชนำทิพย์, คุณกรุณำ, คุณเกียรติศักดิ์และบุตรหลำน(ชนำทิพย์) ----- สุขสาราญครบรอบวันเกิด แบร์นำแด๊ต ยุภำวดี ชีรำวุฒธิพันธ์(บุตร)/ เปำโล วุฒิภัทร ณรงค์มำนพ(สุวิลักขณ์)/ นิโคลัส วีรศิ ศรีค้ำ/ มำรีอำ อิ่มใจ อุงอ้ำรุง(อิ่มใจ) ----- กิจการงานที่ดีของ ครอบครัวทวีผลเจริญ(พีพี) ----- เพื่อ ผู้ประสบอุทกภัย ----- ตามจุดประสงค์ของ มำรีอำ รัตนำ/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนำม ----อุทิศแด่วิญญาณ พระสังฆรำช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย(ประพจน์)/คุณพ่อฟรังซิสซำเวียร์ คมกฤช อนำมนำถ(พวงทอง)/

2|4


มิสซาประจาสัปดาห์ อา. 6 พ.ย. 2011 มิสซาเวลา 10.30 น. อุทิศแด่วิญญาณ เทเรซำ เมธินี นิธิเกษม/ มำรีอำ เยซูวีนำ บุญสนอง(พวงทอง)/ อันนำ ประคอง ธันวำนนท์(หทัยรัตน์)/ คุณเสำวนีย์ ทวีกุลวัฒน์(ศรินทร / สมศรินทร์)/ มำแซลโล วิโรจน์ ทรรทรำนนท์(วีรนำถ)/ คุณทองห่อ เอี่ยมลำภะ(สุนิชำ)/ ลูกำ กัวเทียง แซ่อุง(บุตร,หลำน)/ คุณดอนฟ้ำ แซ่ตัน(รัตนำ)/ เปำโล เจริญ ชัยส้ำเร็จ, ยอแซฟ ปิตุณัฐ ชัยส้ำเร็จ(วิภำ)/ คุณกิมฮง – คุณชิด ตันสุวรรณ(จิฎำกำญจน์)/ อันตน กินเฮียง แซ่อึง, ลูซีอำ บุญส่ง แซ่อึง(สกล,พัชรินทร์)/ วิน เซนต์เต จรัญ อุงอ้ำรุง, อังเยรำ มณี สงวนแก้ว(พีระ)/ เบเนดิกโต มิน แคล้วเครือ, ซีมอน วิชัย แคล้วเครือ(บุญส่ง)/ เปำโล ประเสริฐ – มำรีอำ ลออง จันทร์ทรงกลด(ปริศนำ)/ มำรีอำ หม่วยฟ้ำ แซ่เฮง, มำรีอำ เช็งฮวย แซ่ฮอ้ (ธนุตรำ)/ ยอแซฟ จิวฮ้อ รมณียำรักษ์, เปโตร เซี่ยงเพ้ง แซ่ฮ้อ(เฮียง)/ มัทธิว ซิงจู แซ่เฮ้ง, มำรีอำ จัมฮวย แซ่จัง(บุตร,หลำน)/ คุณหยุ่นเอียง แซ่เฮ้ำ, คุณฮงเอง แซ่ตัง(บุตรหลำน)/ ลูกำ นำลี เรืองศรี, คุณหอม สังวรจิตร(ระลิตำ)/ ยวง ชำญ บุญเจริญ, เทเรซำ ส้ำอำงค์ วิวัฒนเวช(บัญชำ)/ เปำโล ปฏิภำณ จินำรัตน์, ยวง อนุชำ จินำรัตน์(คค.จินำรัตน์)/ มอนิกำ กิมแช เหลืองอ่อน, ยอแซฟ จ้ำลอง เหลืองอ่อน, ฟรังซิส สมญำ เหลืองอ่อน(สัญญำ)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธำ, อำกำทำ ลิ๊บ แซ่ฝู(นิภำ/ ดวงทิพย์/ -)/ บำโทโลเมโอ โต้หลุก แซ่โอ(ดวงทิพย์)/ ยอแซฟ เกียรติ อรรถวรำกรณ์(นิภำ)/ โยเซฟ ตังชุน, อันนำ บักเฮียง, เปโตร ใช่เหลียง/ ยอแซฟ เกียรติศักดิ์, เปำโล อำเขต, โทมัส วิทวัส จักรวำลธนำรักษ์(เกศินี)/ มัทธิว ปรีชำ ทุมกำนนท์, รำฟำแอล วิทยำ ทุมกำนนท์, เวโรนิกำ เอ็ง แซ่เตียว(พัทยำ)/ เปโตร ตุง, อันนำ เก๋ พร่ำม, เปโตร ต่้ำ, อันนำ ตำม พร่ำม, เทเรซำ สิริพร, เทเรซำ สุดำรัตน์, เทเรซำ เตียง, เทเรซำ ซื่อ/ คุณเกรียง เมธีวัชรำนนท์, คุณเหมียวจิง แซ่ลี่, คุณมยุรินทร์ เมธีวัชรำนนท์, คุณชวลิต อนุตรโสตถิ(ศรินทร)/ อันเดร ศิริ - โรซำ สุดใจ ชินะผำ, เปโตร สมัย – ยวงบัปติสตำ สุมน ชินะผำ ,ยวงบัปติสตำ สันต์ – มำรีอำ เลียม – เปโตร บุญช่วย สิงห์ษำ/ ยอง จั่น – มำรีอำ กุ๊ยเอ็ง – เทเรซำ สมถวิล ชำวปำกน้ำ, มำรีอำ ทองค้ำ กิจสงวน(สมยศ)/ ลูกMAX, มำรีอำ ฉู่ แซ่เตีย, คุณเต้น แซ่เล้ำ, บำโทโลเมโอ โต้ลุก แซ่โอ, เซซีรีอำ วิรัตน์ นัน ทวิสุทธิ์, คุณสุมำลี สุริยำภิวัฒน์/ ยอแซฟ ซัมแซ่ม แซ่อุง, กำทำรีนำ ถ่อน แซ่โจว, เปำโล หยุ่นฉอง แซ่เฮ้ง, มำรีอำ ปุ๊ย แซ่โจว(บุตร,หลำน)/ มำรีอำมักดำเลนำ เซียมเตียง แซ่อึง, ดอมินิก เชี่ยวจั๊วะ แซ่โง้ว, คุณชม้อย - คุณอนจู แซ่หว่อง, คุณเสงี่ยม จันทร์หอม(ยุภำวดี)/ มำรีอำมักดำเลนำ บุหงำ – คุณสง่ำ สวัสดิภำพ, ยวง นที ธำระยำน, MR.DAN POLLAK (มะลิวัลย์)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มำรีอำ พรรณี, เทเรซำ เนำวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณุกรณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริยเวช (คค.อนันตริยเวช)/ มำรีอำ ฮุ่ยลัง – มำรีอำ เซี่ยมลัง – มำรีอำเซี่ยมเช็ง – มำรีอำ เซี่ยมเตียง – ยอแซฟ ฮุ่ยเช็ง แซ่โง้ว, ยอแซฟ ส้ำรวย แซ่คู(สุภำพร)/ คุณบุญชู วงค์ประชุม(ลัดดำ)/ ----- อุทิศแด่วิญญาณบิดามารดาญาติพี่น้อง ผู้ล่วงลับของ (ลูซีอำ ลัดดำ) ----- อุทิศแด่วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ (มีคำแอล บุญส่ง)/ (คุณดวงทิพย์)/ (อันนำ จิฎำกำญจน์) ----- อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (ปริศนำ)/ (จิฎำกำญจน์)/ (มะลิวัลย์)/ (ประมวล)/ (อรทัย,พศพัทธ์,มนพัทธ์)/ (สมยศ)/ (จ๊อบ,เกรซ)/ (-)/ (ตู้ทำน) (.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด

3|4


บอกเล่าเก้าสิบ + ขอต้ อนรับ พระอั ครสังฆราชของเรา ในวั น เสาร์ ที่ 5 พ.ย. 2011 โดยถวาย มิสซาให้สัตบุรุ ษตอนเย็นเวลา 17.00 น. และพบปะเยี่ยมเยียน + เชิญส่งใบรวบรวมสายประคา ภายใน อาทิตย์หน้าคือ 13 พ.ย. ที่กล่องหน้าวัด + สรุปกล่องนาท่วม รอบแรกจานวน 66,397.00 บาท มอบ ให้ สั ง ฆมณฑลเพื่ อ ส่ ง สภาพระสั ง ฆราช ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องนครสวรรค์ รอบสองจานวน 131,339.00 บาท มอบ ให้กับวัดที่น้าท่วมใน จ.อยุธยา รอบสามให้อารามการ์แมล นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 91,014.00 บาท รอบสี่ มอบให้วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี ที่ น้ าท่ ว ม ขณะนี้ มี จ านวน 22,321.00 บาท วันนี้ถุง ทานวินเซนต์ เดอปอลก็จะ มอบให้ทั้งหมดด้วย + อาทิ ต ย์ ห น้ า ประชุ ม สภาภิ บ าลวั ด เพื่อให้การฉลองวัดเป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมโดยพร้อม เพรียงกันที่ศาลาเอนกประสงค์ของวัด + วั น ฉลองวั ด ประจ าปี นี 10 ธั นวาคม 2011 มิสซาเวลา 10.00 น.พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน และ ขอเชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งช่ ว ยกั น ท าบุ ญ เพื่ อ เตรียมงานฉลองวัดที่หน้าวัดด้วย

+ สิ่งที่ช่วยทาให้นาท่วมผ่านไปได้คือที่บ้าน รอบบ้าน หรือคูคลอง ที่เราพอมีส่วนร่วม ได้ ขอให้ช่วยกันเก็บขยะและนาสิ่งขัดขวาง ทางน้าไหลออกจากคลองหรือทางน้าไหล ผ่าน ให้มีความคล่องตัวตลอดเวลา + เหตุการณ์นาท่วม มีผู้ประสบอุทกภัย มี ผู้ร อก าลั งจะประสบ และผู้ ที่ ไม่ ไ ด้รั บ ภั ย สามารถเป็นหนึ่งเดียวกัน คือช่วยกันอย่าง เต็ ม ที่ ทั้ ง ให้ ก าลั ง ใจกั บ คนน้ าท่ ว ม หรื อ เตรียมพร้อมถ้าต้องโดนน้าท่วม หรือคนที่ ท่วมแล้ว ให้อยู่กับน้าได้อย่างเข้าใจ + เชิ ญ รวมท าบุ ญ ฉลองวั ด ขอพี่ น้ อ ง ช่วยกันทาบุญเพื่อเตรียมฉลองวัดประจาปี ที่ โต๊ะอานวยการหน้าวัด ยอดรวมขณะนี้ 5,720 บาท + ข้อคิดคาคม คาว่าประวัติศาสตร์ซ้ารอย มักมีอยู่เ สมอ แต่คาสอนและคาตักเตือน ในอดีตมักจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันทรง พลังในปัจจุบันและอนาคต

4|4

สารเจ้าอาวาส  

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you