Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปาสกา

ประจาวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2012

9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วัด http://holykm8.catholic.or.th พี่น้องที่รัก

วันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่ห้าปัสกา พระเยซูเจ้าเล่า เรื่องเปรียบเทียบในพระวรสารถึงต้นองุ่น โดยตรัสว่า เรา เป็นเถาองุ่นแท้จริง และพระบิดาเป็นชาวสวน แขนงใดที่ ไม่มีผล พระองค์จะตัดทิ้งเสีย ส่วนแขนงที่มีผลพระองค์จะ ทรงลิดเพื่อให้ผ ลมากขึ้น จงด ารงอยู่ใ นเรา และเราจะ ดารงอยู่ในท่าน ผู้ที่ที่ดารงอยู่ในเราจะบังเกิดผลมากมาย ช่วงปัสกาคือเวลาที่ชีวิต ของเราจะต้องต่อให้ติด สนิท แนบแน่ นกับพระองค์ ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ สนิ ท สั มพั น ธ์ กับ พระองค์ บัง เกิ ดผลที่ ดีใ นจิ ต ใจวิ ญ ญาณ ระหว่างเรากับพระบิดาเจ้า เด็กๆเยาวชนของวัดพระกุมารเยซู พระบิดาเจ้า(ทิพวัล)และเซนต์โยฯบางนา รวม 76 คน ใช้เวลา 29 เม.ย.ถึง 1 พ.ค. ที่บ้านเพชรสาราญ หัวหิน เพื่อการเรี ยนรู้ใช้ชีวิตด้วยกัน ต่างครอบครัว ต่างวัด และต่างจิตใจ สามารถอยู่ด้วยกัน ถึงแม้ว่าเวลาสั้นๆแต่สามารถทาให้ยาวด้วยสายสัมพันธ์ลูกพระเจ้าเหมือนกัน หวังว่า การ รวมตัวกัน เป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้า ทั้งในวัด ที่บ้าน และบุคคลรอบข้าง จะเป็นประโยชน์ สาหรับการนาพาไปหาหนทางแห่งความรอดและมีสันติสุขภายในจิตใจ เด็กๆคาสอนที่ปิดเทอมแล้ว กับบรรดาเยาวชนของวัดไปเที่ยวดรีมเวิลด์เพื่อพักผ่อนร่วมกันเมื่อวันที่ 2 พ.ค.นี้ หวังว่าชาร์ตแบ็ต(พลังใจ)จะกระฉับกระเฉงรักและรับใช้พระต่อไป จากพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

1|4


มิสซาประจาสัปดาห์ ส. 5 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 17.00 น. โมทนาคุณ พระเจ้า(ละออ)/ แม่พระนิจจานุเคราะห์ สุขสาราญครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ มารีอา ฉลวย มารีนนทรัตน์ (วณี)/ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล)/ คุณขวัญชัย-คุณละออ อรรถวรากรณ์(ละออ) สุขสาราญแด่ เปโตร ธนโชติ(นุจรี)/ โรซา ศิริเพ็ญ กาแพงแก้ว(ศิริเพ็ญ)/ คุณสุจินต์ วรวุฒิยานนท์(นิลลา)/ เทเรซา เซ่งไน้ แซ่เล้า(ธีรวัฒน์)/ มารีอา มะปราง ทุมกานนท์(พัทยา) สุขสาราญครบรอบวันเกิด คุณพิกุล พนมอุปถัมภ์(พิกุล)/ คุณชนาทิพย์ ธีรานุวัตร กิจการงานที่ดีของ คุณทิพย์ชยพล ปีวราพันธ์วิรา(ทิพย์ชยพล) ตามจุดประสงค์ของ คุณอุดมรัตน์ สลักทอง/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศแด่วิญญาณ พระสงฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย, เปโตร ประเสริฐ สิทธิรัตน์, เปโตร ยุย, อันนา แดง, มารีอา เสงี่ยมโง, อลิซาเบ็ธ ศศิพร สมสุข, เปโตร ซือ เลวัน, มารีอา กาน้า แซ่ลิ้ม, มารีอา เสงี่ยม แสงหาญ, มัทธิว ปรีชา ทุมกานนท์(มาลี)/ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ อันนา กิมเกียว แซ่เตียว – คุณชาญ กุลศิริวนิชย์ (คค.กุลศิริวนิชย์)/ มัทธิว ปรีชา ทุมกานนท์(พัทยา)/ เทเรซา นุกูล กิจเจริญ (เมทินี)/ พอลแมรี่ วิชิต โลหะกุล(นาถณัฐฐา)/ มารีอา ลี อยู่เอง/ คุณธีระ ปุณะศิริ(ศิริพร)/ อันนา ละม่อม พึ่งผล(เมทินี)/ พอล แมรี่ วิชิต โลหะกุล, โรซา สง่า ชื่นวิจิตร(นุจรี)/ ยอแซฟ จ้อย - อันนา สังวาลย์ – คุณทัศนีย์ เอี่ยมสะอาด(นิลลา) อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (มาลี)/ (-)/ (ตู้ทาน) อา. 6 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 08.30 น. สุขสาราญสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู อา. 6 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. โมทนาคุณ พระเป็นเจ้า(กชพร)/ พระเป็นเจ้าและแม่พระ(ปฤษฎี)/ แม่พระ(วรรณา)/ แม่พระ(ปิยะวัลย์) สุขสาราญ ครอบครัว เทเรซา สุจิตรา/ เทเรซา บุญเรียม วงศ์วิเศษสมใจ(ปริยา)/ มณีดิษฐ์(บัญชรี)/ ซื่อรักษ์วณิช, เทเรซา นริศา ระดม กิจ, วชิราชีวิน(ปฤษฎี)/ ลิ้มไพรัตน์(จินตนา)/ โรซา กุลศรัณย์ ปานทิม(กุลศรัณย์)/ เทเรซา สมปอง วลาพล/ ยอแซฟ นันทพงศ์ ปานทิม(นันทพงศ์)/ ยอแซฟ ประชา, เทเรซา ปิยะวรรณ เฉลิมกิตติชัย/ คุณพรชัย ธีระลักษณ์, คุณสายชล แสงสิน(นิสสรณ์) สุขสาราญแด่ อันโตนีโอ ธีรภัทร ตั้งตรงไพโรจน์(ปริยา)/ เทเรซา นันท์นภัส ปานทิม(นันท์นภัส)/ น้องเคท(ยุภาวดี)/ มารีอา ดวงทิพย์ อรรถวรากรณ์(ดวงทิพย์)/ เทเรซา รวีวรรณ มณีดิษฐ์(คค.มณีดิษฐ์)/ มารีอา ลี่ฮวง แซ่เฮ้ง/ ยอแซฟ อมรินทร์ ปรีชาวุฒิ, พนักงาน หจก.อีคิวเอ เซ็นเตอร์(มารีอา)/ มารีอา นวลทิพย์ โชติพุฒดิษฐ์(นวลทิพย์)/ เอรีซาเบธ กวิชวรรณ ชาญหัตถกิจ, แอนนา มาย กาวทิ, มารี ชาญหัตถกิจ/ มารีอา สุกัญญา, ยอแซฟ พศิษฐสกล, อันนา ชมชนก, ยออากิม สมภพ , มารีอา อนัญญา/ สมาชิกกิตติศักดิ์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางคณะในการช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด(คณะวินเซนต์ เดอปอล กม.8) สุขสาราญครบรอบวันเกิด มารีอา สุวรรณี จิตติมาพร ตามจุดประสงค์ของ เปโตร เลียงจง แซ่แต้/ มารีอา กอแลตตี จรูญศรี ภูมิใจอวด/ มารีอา รัตนา หทัยนิรมล/ สัตบุรุษชาวเวียดนาม/ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

2|4


มิสซาประจาสัปดาห์ อา. 6 พ.ค. 2012 มิสซาเวลา 10.30 น. อุทิศแด่วิญญาณ เทเรซา เมธินี นิธิเกษม/ อักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล, โยแซฟ กุง แซ่ซุน/ ยอห์นบัปติสต์ สุภัทท์ วงศ์วิเศษสมใจ(ปริยา)/ เปโตร ฮั่ว แซ่เหวียน/ คุณลมัย ลิวิกร(จรูญศรี)/ คุณจูมเพ็ง สายวงศ์(ศิริขวัญ)/ มารีอา พรสวรรค์ เวช ไพศาลศิลป์(ธนพัต)/ คุณลี่ซื่อ แซ่ลี่(นันทพร)/ เปโตร วีรศักดิ์ ธงชัย(คค.ธงชัย)/ MR.MAUNO LAAMANEN(มะลิวัลย์)/ อัน โตนี มาโนช คิดศรี / คุณทองห่อ เอี่ยมลาภะ(สุนิชา)/ คุณประชา เขียวเงิน/ คุณติ้ง จิรัญดร(อัมพร)/ อันนา มะลิ(จ๊อบ-เกรซ)/ เปาโล ชวลิต จิตติมาพร(ทิพย์รัตน์)/ โทมัส อารมณ์ วีรวัฒนะ(กิตติ)/ คุณวัฒนา ออนวูจิ ปรินซ์(อาลิสา)/ ANTHONY WILLIE YEOW(JANE K.)/ ยอแซฟ ชาตรี อัมพรจิตติกุล(สรเดช)/ เปาโล ประเสริฐ-มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(ปริศนา)/ เปาโล ประเสริฐ-มารีอา ลออง จันทร์ทรงกลด(ปาณิสรา)/ มีคาแอล ประสิทธิ์ – ดารีอา ไพบูลย์ ธีรานุวัฒน์(ปิยะวัลย์)/ อันตน กิมเฮี้ยง – ลูซีอา บุญส่ง แซ่อึ้ง(สกล,พัชรินทร์)/ คุณกิมฮง, คุณชิด ตันสุวรรณ(จิฎากาญจน์)/ มาตินดา สงวนศรี, ยาคอบ สมภพ มณีดิษฐ์(คค.มณีดิษฐ์)/ ยอแซฟ จิวฮ้อ, มารีอา วารุณี รมณียารักษ์(รังสรร)/ มารีอา วิภา แซ่คู, อันนา นิตยา แซ่เล้า(นิภา)/ หลุยส์ สมศักดิ์ สมานกล, คุณนุช, คุณแอ๋ว สมานกล(พัชชรี)/ เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก/ คุณคา วงเวียน, คุณใฮ ขันธหัตถ์(แจ่มจันทร์)/ กาโรโล เวก สุขทรัพย์, อันตน เฉวียง, เทเรซา เทวี ชูศรีชาติ(มารีอา)/ อาคาทา ลิ๊บ แซ่ ฝู, มารีอา วิภา แซ่คู, อันนา นิตยา แซ่เล้า(ดวงทิพย์)/ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา, อากาทา ลิ๊บ แซ่ฝู, ยอแซฟ เกียรติ อรรถว รากรณ์(นิภา)/ ยอแซฟ จัด-มารีอา บุญชู, มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชัย(จริยา)/ ยอแซฟ ธงชัย รุ่งเรือง, คุณประมวล ทนอุบล, ยอแซฟ สม รวิวรกุล, คุณกิมซ่วน รุ่งแจ้ง, คุณพิกุล แซ่ลี่(คค.รุ่งเรือง)/ มารีอามักดาเลนา เซียมเตียง แซ่อึ้ง, ดอมินิก เชี่ยวจั๊วะ แซ่โง้ว, คุณชม้อย-คุณอนจู แซ่หว่อง(ยุภาวดี)/ ยอแซฟ เวียงชัย, มารีอา พรรณี, เทเรซา เนาวรัตน์, ยอแซฟ พงศ์ณุกรณ์ ศิริชนะชัย, อักแนส เดียม อนันตริยเวช(คค.อนันตริยเวช)/ ทารกทีถ่ กู ทาแท้ง(อัมพร) อุทิศแด่ วิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของ ครอบครัวมณีดิษฐ์/ ครอบครัวรุจิพงษ์, แซ่เอี๊ยว, วงษ์วุฒิพงษ์, สุนันทการกิจ/ ครอบครัวนิลรังษี, ผาสุก(วณี)/ ครอบครัวธงชัย/ อันนา จิฎากาญจน์ วิจิตร์สุวรรณ/ เทเรซา อัมพร พลับลับโพธิ์/ อุทิศแด่วิญญาณในไฟชาระ และวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง (อัมพร)/ (จิฎากาญจน์)/ (ปริศนา)/ (วณี)/ (ณฐภัทร)/ (ยุพา)/ (เพ็ง)/ (จ๊อบ-เกรซ)/ (จินตนา)/ (ยุภาวดี)/ (-)/ (-)/ (-)/ (ตู้ทาน) (.....) หมายถึง ผู้ขอ ขออภัยหากพิมพ์ชื่อ นามสกุล หรือข้อความผิด

3|4


บอกเล่าเก้าสิบ + เด็กคำสอนรับศีลกำลัง วันจันทร์ที่ 7 นี้มีพิธี โปรดศีลกำลังเวลำ 10.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ โดยพระอัครสังฆรำชเกรียงศักดิ์ โกวิทวำณิ ช ขอแสดงควำมยินดีกับผู้รับศีลกำลัง + ถุงผ้ำ..มหำพรต สำมำรถนำมำส่งคืนได้ เงิน มหำพรตจำกสัปดำห์ที่แล้ว 4,475.00 บำทและ จำกวัดลำซำลอีก 2,596.00 (รวม 177,006.75 บำท) และจะได้ จั ด ส่ ง ส่ ง ต่ อ ให้ เ ขตและ สังฆมณฑลต่อไป + กำรเรียนคำสอนช่วงเปิดเทอม จะเริ่มเรียน ใน 3 มิถุนายน เฉพาะผู้ใหญ่และเด็กโตที่จะรับ ศีลล้างบาป กับเด็กทั่วไปเพื่อเพิ่มเติมความรู้ + ผู้ที่ต้องกำรสมัครเลือกเป็นสภำภิบำลเชิญ รับใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรำยละเอียด พร้อมใส่ซองส่งติดรูปตัวจริงให้เจ้ำวัดภำยใน เดือนพฤษภำคม วันเลือกตั้งคือ 20 พฤษภำคม นี้ ส่วนวันสำร์ที่ 19 ก็ให้เลือกด้วย + วิธีกำรเลือกตั้งสภำภิบำลวัด ให้เลือกได้ 5 คน ตามใบประกาศรายชื่อผู้สมัคร โดยขีดถูก หน้ า รายชื่ อ ของผู้ ที่ ต้ อ งการเลื อ ก และจะ รวบรวมภายในวั ด หลั ง มิ ส ซา และจะนั บ คะแนนหลั ง มิ ส ซาสายจบแล้ ว โดยมี ผู้ แ ทน สภาภิบาลวัดชุดเดิม 1 ท่าน วินเซนต์ 1 ท่าน พลมารี 1 ท่ า น เยาวชน 1 ท่ า น และนั ก ขั บ ร้อง 1 ท่า น พ่อเจ้ า วัดประกาศในวัน อาทิต ย์ ถัดไปคือ 27 พ.ค. 2012

+ โรงอำหำรวัดเปิดบริกำรแล้ว ให้บริกำรพี่ น้องมำวั ด พี่ น้อ งที่ ต้ องมำรอครอบครัวมำวั ด ด้วยกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มรำคำถูก + ทุกวันอำทิตย์มีอำหำรและเครื่องดื่มร้อนเย็น บริกำรจำกทำงวัด ก่อนและหลังมิสซำเช้ำสำย มีอำหำรจำหน่ำยในรำคำถูกเพื่อบริกำรให้กับ พี่ น้ อ งสั ต บุ รุ ษ ไม่ ต้ อ งรี บ กลั บ นั่ ง คุ ย กั น ตำม ประสำคนวั ด เดี ย วกั น มี ก ำแฟและเครื่ อ งดื่ ม ร้อนบริกำรด้วย รำยได้ส่วนหนึ่งเข้ำวัด + วันอำทิตย์ที่ 27 พ.ค.นี้ บวชพระสงฆ์อัครสังฆ มณฑลกรุงเทพฯเวลำ 10.00 น .ที่บ้ำนเณรเล็ก ยอแซฟ สำมพรำน ดูใบประกำศหน้ำวัด + ร่มจ่ำ ยิ้มบังแดด บริกำรร่มบังแดดด้วย ใช้ แล้ว ส่ง คืน ได้ ที่ป้ อมประตูแ ละหน้ ำ วั ด หำกน ำ กลับ ไปบ้ำ นช่วยนำกลับ คืนวัดด้วย หำกของวัด เก่ำหรือพัง อยำกเปลี่ยนใหม่ ยินดีให้เปลี่ยนใหม่ เองได้ฟรี ฮำ ฮำ

4|4

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ปีB