Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

บอกเล่าเก้าสิบ + วันนี้ต้องขออภัยพี่น้องที่มาวัด เพราะ ทางเข้าต้องปีนป่ายหน่อยและคงต้องเป็น อย่ า งนี้ ไ ปอี ก สั ก ระยะ จนกว่ า ถนนจะ เรียบร้อย โปรดระมัดระวังด้วย + วันฉลองสาคัญๆในวันธรรมดา หากพี่ น้องท่านใดต้องการร่วมมิสซาก็สามารถ ไปมิ ส ซาที่ วั ด ใกล้ ๆ ได้ เช่ น วั ด 101 วั ด พระบิดาเจ้า ทิพวัล และวัดน้อยเซนต์โย บางนา ส่วนวัดพระกุมารเยซู ไม่มีครับ + ประชุ ม สภาภิ บ าลวั ด เดื อนที่ ผ่ า นมา ถื อ เป็ นการเปิ ด ตั ว และท าความเข้ า ใจ ระหว่า งพ่อเจ้าวัดกั บสมาชิก ในที่สุดตก ลงกันได้ว่ามีประชุมทุกเดือน ในสัปดาห์ที่ 2 หากมีอะไรขัดข้องปรับเปลี่ยนได้ + เรื่องที่ต้องรีบทาคือสมุดคู่มือระเบียบ การของของสภาภิ บ าล จะเรี ย กว่ า ข้อกาหนดหรือข้อบังคับของสภาภิบาลก็ ได้ เพราะจะทาอะไรต้องกฎกติกา + เด็กๆเยาวชน ถือเป็นกาลังสาคัญของ วัดต่อไปในอนาคต ดัง นั้นเป็ นเรื่องที่พ่ อ เจ้าวัดขอให้รีบดาเนินการ หาเวลาวันหยุด และสถานที่ เ พื่ อ การนั ด พบปะ ดู จ ะได้ รายละเอียดบ้างแล้ว ขอเอาใจช่วย

ประจาวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2011 9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วดั http://holykm8.catholic.or.th

+ วันอาทิตย์ที่ 19 นี้ พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต จาก ศรีราชา จะมาถวายมิสซา เวลา 10.30 น. และตอน 10.00 น.จะทาพิธี โปรดศีลล้างบาปให้หลานด้วย + เพื่อให้การบริการเรื่องอุดมสารทั้งราย สัปดาห์และเดือน ทางวัดจะมีบริการนามา วางไว้ที่หน้าวัด ใครไม่ได้เป็นสมาชิกก็หยิบ ไปและใส่เงินได้ที่กล่องอุดมสาร + รูปพระกุมารเยซูและที่ประดิษฐานกาลัง เร่งรีบ ให้สวยงามตามแบบวัฒนธรรมไทย งานนี้มาสเตอร์สาเร็จจัดทาอย่างแข็งขัน + งานปรับปรุงอื่นๆทาไปเรื่อยๆเพื่อบริการ และรับใช้พี่น้องที่มาร่วมพิธีกรรมของวั ด ช่วงนี้จึงไม่ค่อยสะดวก ขออภัยๆๆ

เรื่องเล่าอาทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก การใช้เวลาปาสกายาวนานถึงสี่ สิบวันก็เพื่อการฉลองในวันนี้คือพระเยซู เจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ พระวาจาที่ซ้าแล้ว ซ้าเล่าในเรื่องความรัก ก็เพื่อให้เราทุก คนรักกันและกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน และ ช่วยเหลือกัน เพื่อเอาตัวรอดไปสวรรค์ ใครอยากไปสวรรค์บ้ า ง ให้ ย ก มือขึ้น (โย้ๆๆ) ใครไม่อยากตายก็ให้ ยก มื อ ขึ้ น (โย้ ๆ ๆ) ใครยกทั้ ง สองคงไป สวรรค์ลาบาก เพราะคนที่จะไปสวรรค์ ได้นั้นต้องผ่านความตาย

ต้องผ่านความตายและต้องเตรียตัวอย่าง ดีคือตายในศีลในพรของพระเจ้า ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้ขอให้ เราเอาใจใส่กันและกันด้วยการพึ่งพาพระ จิตเจ้า ให้พระองค์เป็นผู้นาทางและช่วย เราดาลงชีวิตอย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ควรมีความหวังอยู่เสมอว่าพระองค์เป็น หนทางนาเราไปสู่ความรอดพ้น และทาตัว ให้เป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้าด้วยการ ชาระจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นที่พอพระทัยของ พระองค์ การคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่ น้องจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ดั่งที่พระเยซู เจ้าสั่งสอนเราตลอดเวลาปาสกานี้ เวลายังมีอยู่เสมอ อาทิตย์หน้า สมโภชพระจิตเจ้า ขอพระองค์ช่วยเรา ตลอดไปแต่เวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และมันไม่เคยคอยใคร และเวลาจะมาถึง เมื่อไรมันไม่เคยบอกเรา ดังนั้นวันนี้ดีที่สุด ขอพระอวยพร พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารเจ้าอาวาส  

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ปีA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you