Page 1

สารวัดพระกุมารเยซู

บอกเล่ำเก้ำสิบ + ขอให้เริ่ม เรียนคำสอน พ่อขอใช้ห้อ ง ใหญ่ บนห้ อ งประชุ ม ของศาลา เป็ น สถานที่เรียนคาสอนผู้ใหญ่ เริ่มวันนี้... + มำกน้ อ ยก็ ส อนได้ เรี ย นค าสอนเริ่ ม หลั ง มิ ส ซา 9.30 น. และเลิ ก เรี ย น ประมาณ 11.30 น. + ทีมงำนเยำวชน สำมฝ่ำย เอาจริงเอา จัง ประชุมตั้งแต่บ่ายสองโมงเลิกห้าโมง ได้ ง านได้ ก าร จะเริ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น อาทิ ต ย์ ห น้ า อายุ ข องเด็ ก น้ อ ยไปต้ อ ง ขออนุญาตผ่านครั้งนี้ไปก่อน เพื่อผลของ การจัดค่ายสัมมนา + ยอดอุดมสำรทั้งรำยสัปดำห์และเดือน มีเหลือน้อยมาก หากใครต้องการนาไป ฝากคนรู้ จั ก สามาร ถน า ไป ได้ ส่ ว น ค่าใช้จ่าย เชิญบารุงได้ตามอัธยาศัย + เ ดื อ น กั น ย ำ ย น มี วั น ส ำ คั ญ ๆ 8 กั น ยายน วั น ฉลองแม่ พ ระบั ง เกิ ด ใคร ต้องการร่วมมิสซาฉลองให้ไปวัดน้อยบ้าน นักบวชดังนี้ วัดน้อยเซ็นต์โยทิพวัล และ เซ็ น ต์ โ ยบางนา และลาซาล สอบถาม เวลาได้ที่วัด ส่วนที่วัดไม่มี + 10 กั น ยำยน ขอพี่ น้ อ งระลึ ก ถึ ง อักแนสประภาศรี พึ่งพรกุล ผู้ถวายที่ดิน ให้กับวัดพระกุมารเยซู กม.8 ครบ 10 ปี เกิดใหม่ในพระเจ้า ขอคาภาวนาจากทุก ท่านในมิสซาด้วย

ประจาวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2011 9/99 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2316-4910-2, 08-4077-1182 โทรสาร 0-2751-7989

เว็บไซต์วดั http://holykm8.catholic.or.th + เดือนตุลำคม รณรงค์สวดสายประคา เพื่อ 84 ปี ในหลวง เพื่อเด็กที่ ไม่มีโอกาส เกิด และเพื่อ ความรั กของคนในชาติ จะ เริ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ ตั้ ง แต่ วั น อาทิ ต ย์ ห น้ า เป็นต้นไป + ค่ำยเยำวชนสำมวัดเดือนตุลำคม 23-25 เชิ ญ พ่ อ แม่ อ นุ ญ าตให้ เ ยาวชนเข้ า ร่ ว ม โครงการนี้ ที่บ้านเพชรสาราญ หัวหิน + 11 กั น ยำยน ขอเชิ ญ สภาภิ บ าล กลุ่ ม องค์กรต่างๆของวัด เข้าร่วมการประชุม แบบสัมมนา ใช้เวลาหลังอาหารเที่ยง จบ ลงเวลา 15.00 น. เรื่องสาคัญคือการทา ความเข้าใจวิถีชีวิตคริสตชน และศาสนา สัมพันธ์ ทั้งสองเป็นงาน ที่สังฆมณฑลเอา ใจใส่เป็นพิเศษ งานนี้ไม่ใช่ใครว่างขอเชิญ แต่ขอเชิญให้ทาตัวว่างเพื่อเข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ + กำรอยู่ ด้ ว ยกั น จ ำเป็ น ต้ อ งมี ร ะเบี ย บ การจอดรถและการใช้ ส ถานที่ ข องวั ด โปรดทาตามอย่างมีความเข้าใจที่ดี + คำคมคำเตือน พระเยซูสอนให้พูดกันต่อ หน้ า และสร้ า งความเข้ า ใจที่ ที่ ดี ต่ อ กั น มากกว่าว่าใครถูกใครผิด เพราะบางครั้ง คาพูดเป็นอาวุธร้ายกาจ ที่ฆ่าใจคน...

เรื่องเล่ำอำทิตย์นี้ พี่น้องที่รัก… คนสองคนทะเลาะกันทาอย่างไร ดี ถ้าเป็นลูกหลานก็ต้องพ่อแม่ ถ้าเป็น นั ก เรี ย นก็ คื อ ครู ถ้ า เป็ น สั ต บุ รุ ษ ก็ ต้ อ ง พระสงฆ์ ถ้าเป็นประชาชนก็ต้องตารวจ ถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องประชาชน ทะเลาะกับความขัดแย้งดูคล้าย แต่ไม่ใช่ การทะเลาะดูออกมาเป็นการ กระทา แต่ถ้าขัดแย้งคือความคิดเห็นไม่ ตรงกัน หรือคิดตรงข้ามกัน

พระเยซูเจ้าสอนเรื่องการผิดข้อง หมองใจกันดังนี้ 1.เตือนกันและกัน ด้วยคู่กรณี อย่าใช้คน อื่น เพราะคาบางคาที่หายไปคือชนวนของ ความขัดแย้งเพิ่มขึ้น ดังนั้นการปรับความ เข้าใจด้วยกันจึงเป็นทางออกที่ดี 2.หากข้อแรกไม่ประสบผล ให้หาคนกลาง หรือผู้ใหญ่ที่รับฟังทั้งสองฝ่ายได้ บุคคลนี้ จะช่วยหาวิธีการเพื่อลงเอยกันด้วยดี 3.หากข้อ สองยั งไม่เป็ นผล ก็ต้ อ งใช้ ผู้น า ของศาสนามากล่อมขัดเกลาใจทั้งสองฝ่าย ให้ยุติลงได้แล้ว พระจึงมักสอนการให้อภัย เหมือนกับคาสอนของพระเยซูเจ้า 4.ถ้าทั้งสามยังสอบไม่ผ่าน ก็ต้องแยกมวย คู่กรณี และแนะนาให้ห่างๆกัน เป็นเหมือน คนไม่รู้ จักกัน ก็ไม่รู้ เหมือ นกันว่าจะทาได้ หรือไม่ หรือสุดท้ายก็ภาวนาอ้อนวอนขอ พระเจ้าให้ทั้งสองกลับใจๆๆๆๆๆ คา “ขอโทษ” “ขออภัย” น่าจะเป็น ค าที่ พู ด ให้ คุ้ น เคยแบบเต็ ม ค าและเต็ ม ใจ ส่ ว นค า “ให้ อ ภั ย ” ก็ น่ า เป็ น ค าที่ ต ามมา เสมอๆไป จาก...พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม.

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปีA

สารเจ้าอาวาส  

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปีA