2020. Enfermería en primera persona

Page 1

Erizainaren eguna Maiatzaren 12a

2020 12 de Mayo

DĂ­a de la Enfermera

Erizaintza lehen pertsonan EnfermerĂ­a en primera personaBilbao, 2020 Erizaintzako Irakaskuntza eta Ikerkuntza Unitatea Unidad de Docencia e InvestigaciĂłn de EnfermerĂ­a Bilbo Basurtu ESI / OSI Bilbao Basurto docencia.enfermeriaosibilbaobasurto@osakidetza.eusHitzaurrea PrรณlogoTradiziotik zientziara

De la tradición a la ciencia

Gizartean erizaintzaren gainean dirauen ideia da ezen profesional batzuen eta besteen arteko ezagutzaren transmisiotik elikatu dela, medikuen mende eta haien zientziaren menekoak izanik. Gu geu konformatzen ginen "tradizioaren" arabera zainketak egitearekin, pentsatu gabe oro har ebidentzia zientifikoan oinarritutako jardunbide egokiak ziren ala ez.

Socialmente persiste la idea de que la profesión enfermera se ha nutrido de la transmisión del conocimiento de unas profesionales a otras, como subalternas de los médicos y su ciencia. Nosotras mismas nos conformábamos con realizar los cuidados según la “tradición” sin plantearnos en general si se trataban de buenas prácticas basadas en evidencia científica o no.

Gure lanbidearen garapena laburbiltzen badugu, ikusiko dugu XIX. mendearen erdialdean hasi zirela finkatzen gure egungo garapenegoerarako beharrezkoak ziren oinarriak, batez ere Florence Nightingalek erizaintzarentzat lehen eredua sortuz ekarri zuen aldaketari esker. Bizitzea egokitu zitzaion garaian, zientzian ez zegoen oraindik aurrerapenik; hala ere, gai izan zen faktore naturalek gizakiaren osasunean dituzten ondorio onuragarriez jabetzeko —hala nola garbitasuna, aireztapena eta elikadura—, bai eta erizaina faktoreok kontrolatzeko eta errazteko gai izateak duen garrantziaz ere..

Si recapitulamos sobre el desarrollo de nuestra profesión, vemos que fue a mediados del Siglo XIX, cuando comenzaron a asentarse las bases necesarias para nuestro desarrollo actual, gracias principalmente al cambio que supuso Florence Nightingale al crear un primer modelo para la enfermería. En la época que le tocó vivir, no existían aún avances en la ciencia, sin embargo, fue capaz de observar los efectos beneficiosos de factores naturales, como la limpieza, ventilación y alimentación, sobre la salud del hombre y la importancia de que la enfermera fuera capaz de controlarlos y facilitarlos.

XX. mendean egin zen aurrerapen nagusia, bertan ezarri baitziren egungo garapenerako beharrezkoak ziren oinarriak. Hildegarde

Es en el Siglo XX cuando se produce el principal avance ya que en él se sentaron las bases necesarias para el desarrollo actual. Nombres como Hildegarde Peplau; Virginia Henderson; Faye Glemm Abdellah; Dorotea E. Orem; Martha E. Rogers; y otras muchas, se empeñaron en buscar un marco teórico conceptual propio de la enfermería como profesión, disminuyendo su dependencia histórica de las otras ciencias de la salud. De hecho, hasta finales de los años 50 del Siglo XX era totalmente inusual hacer referencia al concepto de ciencia de la enfermería. Cuando comienza a considerarse una prioridad el tener una base científica para el desempeño de nuestra profesión es cuando se le da un auténtico valor a dicho concepto. Pero no hubiera podido existir esta ciencia enfermera y su desarrollo, sin la aplicación de la investigación científica, que nutre el cuerpo de conocimientos.

Peplau, Virginia Henderson, Faye Glemm Abdellah, Dorotea E. Orem, Martha E. Rogers eta beste asko tematu ziren erizaintzak berezko lanbide gisa izan zezakeen esparru teoriko kontzeptuala bilatzen, eta horrela murriztu zuten beste osasun-zientziekiko zuten mendekotasun historikoa. Izan ere, XX. mendeko 50eko hamarkadaren amaierara arte guztiz ezohikoa zen erizaintza-zientziaren kontzeptuari erreferentzia egitea. Izan ere, gure lanbidean jarduteko oinarri zientifikoaren jabe izatea lehentasunezkotzat jotzen hasten denean, orduan hasten zaio ematen kontzeptu horri benetako balioa. Baina ezin zatekeen egon erizaintza-zientzia hori, ez eta haren garapena ere, ikerketa zientifikoa aplikatu gabe, zeren ezagutzaren gorputza sostengatzen eta elikatzen baitu. 3


Eta hemen gara, XXI. mendean, erronka berriei aurre egiten, hala nola migrazioen ondoriozko ohitura-aldaketei edo garapen teknologikoari. Pertsonak interkonektatuta daude. Bizi-itxaropena handituz joan da munduko herrialde guztietan, eta horrek gaixotasun kronikoen prebalentzia handia eragiten du, zeinek ondorioak baititu osasunsistemetako kostuen igoeran. Gaixotasunak fenomeno globalak dira, koronabirus "fenomenoarekin" argi eta garbi frogatu den bezala, zeinean murgildu garen eta zeinez informaturik gauzkaten, minutuz minutu. Eta ingurune aldakor horren aurrean segitu behar dugu lanbide gisa garatzen eta gizartearentzat ikusgai egiten, zeren ez dezagun ahaztu gorputz teoriko kontzeptuala dugula, ebidentzia zientifikotik eta ikerkuntzatik sortua, ikerkuntza praktika klinikoaren ezinbesteko osagai denez.

Y aquí estamos, en el Siglo XXI, enfrentándonos a nuevos retos como los cambios de costumbres producto de las migraciones o el desarrollo tecnológico. Las personas están interconectadas. La expectativa de vida ha ido aumentando en todos los países del mundo, lo que provoca una alta prevalencia de enfermedades crónicas con consecuencias en el incremento de los costes en los sistemas de salud. Las enfermedades son fenómenos globales como se ha demostrado claramente con el “fenómeno” coronavirus en el que nos hayamos inmersos y del que se nos mantiene informados, minuto a minuto. Y ante todo este entorno cambiante, debemos continuar desarrollándonos como profesión y visibilizándonos para la sociedad. Porque no olvidemos que disponemos de un cuerpo teórico conceptual, creado desde la evidencia científica, y de la investigación como parte vital de la práctica clínica.

Baina, era berean, jakin behar dugu ezagutzaren hedapen hori ez litzatekeela oso erabilgarria izango lanbide osoarentzat, aldizkarietako artikuluetatik edo bilera zientifikoetatik haratago ez badoa, zeren ikerketaren aurkikuntzek gure jardunaren egunerokoaren parte izan behar baitute, eta beraz, konpromisoa hartu behar dugu alderdi horretan ere.

Pero también tenemos que ser conscientes de que esta expansión del conocimiento sería de poca utilidad para la profesión en su conjunto, si se queda solamente en artículos de revistas o reuniones científicas, los hallazgos de la investigación deben pasar a formar parte del día a día de nuestro desempeño y es este un aspecto en el que también debemos comprometernos.

2020a, Erizainaren eta Emaginaren urtea. Lor dezagun efemeride horrek kolektibo garen aldetik gogoeta eragitea.

2020, año de la Enfermera y la Matrona. Consigamos que esta efeméride nos haga reflexionar como colectivo.

Non gaude? Noraino iritsi nahi dugu? Noraino iritsi BEHAR dugu? Ekin lanari!

¿Dónde estamos?¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde ¡TENEMOS! que llegar? ¡Pongámonos a ello!

Ascensión Rodríguez Molinuevo Erizaintzako koordinatzailea. Erizaintzako Irakaskuntza eta Ikerkuntza Unitatea. Bilbo Basurtu ESI Coordinadora de Enfermería. Unidad de Docencia e Investigación de Enfermería. OSI Bilbao Basurto 4
Erizainak 2020. urtean Enfermeras en el 2020Gloria Gutiérrez de Terán Moreno Dk.

Dra. Gloria Gutiérrez de Terán Moreno

Emagina. La Peña OZ. Bilbo Basurtu ESI

Matrona. CS La Peña. OSI Bilbao Basurto

Erizaintza Obstetriko-Ginekologikoko irakaskuntzaunitatearen arduraduna Bilbo Basurtu ESI

Jefa de Estudios de la Unidad Docente de Enfermería Obstétrico-Ginecológica OSI Bilbao Basurto

Hasieratik zaintzen

Cuidando desde el comienzo

Proposamen erakargarria da lanbideaz gogoeta egitea; lankideekin, egoiliarrekin edo taldeko beste profesional batzuekin hitz egitea beti da aberasgarria, eta senide edo lagunekin egitea atsegina da, emagina izateak pertsona guztiei eragiten dien sinpatia eta ikusminagatik. Lanbideaz gogoeta egiteak berekin dakar ikustea non gauden eta nola eraiki nahi dugun gure etorkizuna.

Reflexionar sobre la profesión es una propuesta atractiva; comentar con las compañeras, con las residentes o con otros profesionales del equipo siempre es enriquecedor y hacerlo con la familia o los amigos invariablemente es grato por la simpatía y curiosidad que ser matrona despierta en la mayoría de las personas. Reflexionar sobre la profesión implica ver dónde estamos y cómo queremos construir nuestro futuro, sin perder de vista de dónde venimos.

Emaginen lanbidea gizateriarekin batera jaio zen. Gure historia emakumeen historiarekin dago lotuta; eta jakin dugu aurrera egiten, nahiz eta gu ezerezten edo asimilatzen saiatu. Erdi Arotik, lanbide honetan aritzeko lizentzia bat izan beharrak kontrolatzeko aukera ematen zien gizonei; eta, bestetik, emaginek etengabe erakutsi behar zuten hainbat arlori buruz zuten jakinduria: bizitzaren jatorria, jaiotza, gaixotasunak, sexualitatea, eta emakumeen eta umeen zainketak. Horiez guztiez galdetzen zieten, eta hala erakusten da prestakuntza-eskuliburuetan, euren idazkietan eta zenbait arautan.

El oficio de matrona se remonta a los orígenes de la humanidad. Nuestra historia está vinculada a la historia de las mujeres y hemos sobrevivido a intentos de eliminación o de asimilación. Desde la Edad Media la necesidad de una licencia para ejercer brindaba al poder masculino la oportunidad de control y a las matronas la necesidad de demostrar conocimiento. Conocimiento sobre el origen de la vida, el nacimiento, las enfermedades, la sexualidad y los cuidados de las mujeres y los niños, aspectos todos ellos sobre los que las comadronas eran consultadas como atestiguan los manuales para su formación, los diversos libros y documentos escritos por ellas y diversa documentación normativa.

Izenak berak, hainbat hizkuntzatan, erreferentzia egiten dio lanbidearen ezaugarririk esanguratsuenari: emakumeekin batera egiten zuten lana, erditze-prozesuan edo bizi-zikloan zehar (comadrona, cummater, midwife, emagine, matrona, jordemoder,

El propio nombre en diferentes idiomas hace referencia a la 9


comadre, llevadora); edo, lotura du zereginarekin berarekin edo erditzea artatzeko gaitasunarekin (partera, levatrice, accoucheuse); edo, egiteko moduarekin, pazientziaz eta errespetuz (obsterix, obstetrikoa) eta ezagutzan eta jakindurian oinarrituta (sage-femme).

característica más definitoria de este oficio: el trabajo en asociación con las mujeres durante el parto o a lo largo de su ciclo vital (comadrona, cummater, midwife, emagine, matrona, jordemoder, comadre, llevadora), o hace referencia a la propia tarea o competencia de la atención al parto (partera, levatrice, accoucheuse) o a la forma de realizarlo con paciencia y respeto (obsterix, obstétrica) y desde el conocimiento y la sabiduría (sage-femme). El nombre es importante porque por él nos reconocemos y se nos reconoce. Sin embargo, con la incorporación de las matronas como especialidad de enfermería, el nombre por el que se nos reconoce queda devaluado al ser mencionado entre paréntesis: Asistencia Obstétrica (Matrona), según el decreto de 1957 o aún más lejos Enfermería ObstétricoGinecológica (Matrona), según el Real Decreto de 1987.

Izena garrantzitsua da, haren bidez ezagutzen gaituztelako eta gainerakoak ezagutzen ditugulako. Hala ere, emagintza erizaintzako espezialitate gisa jartzearekin, gure izenak balioa galtzen du neurri batean, parentesi artean aipatzen baita: Asistentzia Obstetrikoa (Emagina), 1957ko Dekretuaren arabera; edo, areago, Erizaintza Obstetriko Ginekologikoa (Emagina), 1987ko Errege Dekretuaren arabera. Berri samarra da emaginak erizaintza-espezialitate gisa jartzea; eta, herrialde askotan, sarbide zuzeneko prestakuntza da; baina, prestakuntza-ibilbidea edozein dela ere, gaur egun emagintza funtsezkoa da sistema sanitarioetan, halakotzat jotzen baitute Osasunaren Mundu Erakundeak eta Europako instituzio sanitarioek. Izan ere, garrantzi handia du gizartean, haren bidez asko hobetzen baita ugaltze-osasuna eta, bestetik, ekarpen handia egiten diolako sistema sanitarioen jasangarritasunari, emaginen esku-hartzeak medikalizazio eskasekoak direlako eta kostu/eraginkortasun erlazio egokia dakartelako berekin.

La incorporación de las matronas como especialidad de la profesión enfermera es relativamente reciente y en muchos países se trata de una formación de acceso directo, pero independientemente del itinerario formativo, hoy en día se considera a la matrona como una figura clave para los sistemas sanitarios, reconocida como fundamental por la Organización Mundial de la Salud y las instituciones sanitarias europeas, con gran relevancia social por su incidencia en la mejora de la salud reproductiva y su contribución a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, dado que sus intervenciones requieren escasa medicalización y mantienen una relación costoefectiva contrastada.

Hala ere, hainbat azterlanek erakusten dutenez, bai sistema sanitarioak, bai emakumeak eta bai familiak emaginen ekarpenaz ahalik eta gehien baliatzeko, beharrezkoa da autonomiaz garatu ahal izan ditzatela berezkoak dituzten gaitasunak. Horretarako, funtsezkoa da lanbide-profilak zerbitzu-eskaintzara egokitzea eta, bestetik, lanbidean segurtasunez jarduteko bermea emango duten arauak garatzea. Halaber, prestakuntza bidez jasoko dituzten gaitasunek aukera eman behar diete oraingo gizartearen eta gure sistema sanitarioaren beharrizanei erantzuteko; baina, beste alde batetik, gaitasun horiek tresna egokiak izan behar dute etorkizuneko aldaketa profesional eta sozialei aurre egiteko eta aldaketa horietan modu

Sin embargo, como evidencian diversos estudios, para que los sistemas sanitarios, las mujeres y las familias se beneficien al máximo de la aportación de las matronas, es necesario que puedan desarrollar con autonomía todas las competencias que les son propias. Para ello la adecuación de los perfiles profesionales a la oferta de servicios y el desarrollo normativo que garantice la seguridad del desempeño profesional son fundamentales. Asimismo, la formación recibida ha de dotar a la matrona de competencias que le permitan dar 10


eraikitzailean aritzeko. Etorkizun horretan, bai profesional sanitarioek bai pazienteek geure ardurapean izango dugu sistema sanitarioaren biziraupena, eta langintza horretan gero eta beharrezkoagoa izango da konpromisoa hartzea norberaren osasunarekin eta autozainketekin.

respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y de nuestro sistema sanitario, pero que también le permitan afrontar los cambios profesionales y sociales a los que tendrá que enfrentarse en el futuro y participar en su construcción. Un futuro en el que, tanto los profesionales de la salud como los pacientes, seremos responsables de la supervivencia de nuestro sistema sanitario y en el que el compromiso con la propia salud y los autocuidados será cada vez más necesario.

Une honetan, bestetik, sistema sanitarioen erdigunean dago kronikotasunaren estrategia: horri behar bezala ekiteko, bizitzaren hasieratik edo lehenagotik ere heldu behar zaio. Emaginen eskuhartzea kontzepzio aurreko arretan, jaio aurreko arretan, jaiotza fisiologikoan, amagandiko edoskitzearen sustapen eta babesean, nahi ez diren haurduntzak ebitatzean, sexu-heziketan eta heziketa afektiboan, emakumeen minbizien prebentzio eta baheketan, emakumeak klimaterioan eta menopausian laguntzean… funtsezkoa da norbanakoen eta komunitateen osasuna hobetzeko, emakumeak baitira normalean osasunaren sustatzaile nagusiak beren familietan eta ingurune sozialean.

En un momento en que los sistemas sanitarios se centran en la estrategia de la cronicidad, el abordaje de la misma ha de realizarse desde el comienzo de la vida o incluso antes. Las intervenciones de las matronas en la atención preconcepcional, prenatal, el nacimiento fisiológico, la promoción y apoyo de la lactancia materna, la evitación de embarazos no deseados, la educación sexual y afectiva, la prevención y cribado de los cánceres femeninos, el acompañamiento a las mujeres en el climaterio y la menopausia... son relevantes para la mejora de la salud no sólo individual, sino de las comunidades, ya que las mujeres son generalmente las mayores promotoras de salud en sus familias y entorno social.

Hala eta guztiz ere, ez dugu ahaztu behar aldaketa sozialek emakumeak urte gehiagorekin haurduntzera eramaten dituztela; eta, horrek areagotu egiten duela haurduntzari eta jaiotzari lotutako patologia. Kasu horietan, beharrezkoa da emaginen jarduna, emakume horien eta beren seme-alaben osasuna optimizatzea lortzeko, horri begira diziplina anitzeko talde batean lan eginez eta oraingo ezagutza-mailak eskura jartzen dizkigun baliabide guztiak erabiliz.

Sin embargo, no nos olvidamos de que los cambios sociales llevan a las mujeres a la maternidad a edades más avanzadas, lo que aumenta la patología asociada a la gestación y el nacimiento. Estos casos siguen precisando del acompañamiento de la matrona para conseguir optimizar la salud de estas mujeres y sus hijos, trabajando en un equipo multidisciplinar, utilizando todos los recursos que el conocimiento actual pone en nuestras manos.

Hain aspaldikoa den lanbide hau modernoa ere bada, mendeetan zehar egokitzen jakin duelako. Hori bi arrazoirengatik izan da hala: batetik, emaginek uneoro eutsi diotelako beren izateko arrazoiari: emakumeen, jaioberrien eta familien ongizatea eta osasuna sustatzea komunitateetan; eta, bestetik, lan hori egiteko beren modua babestu dutelako beti: emakumeekin kolaboratuz, ekitatea zainduz, aniztasuna baloratuz eta kode deontologiko komun bati eutsiz.

Este oficio tan antiguo es también una profesión moderna, que se ha ido adaptando a lo largo de los siglos. Ello ha sido posible porque en ningún momento ha perdido de vista su razón de ser, que no es otra que la promoción del bienestar y la salud de las mujeres, los recién nacidos y las familias en sus comunidades, ni su forma específica de 11


Erizaintzaren eguna ospatzen dugu, eta etorkizun oparoa eta lan handia dugu zain geure lanbide-taldea izango denaren barruan. Erizaintzako espezialitateak garatzea funtsezkoa da zainketa bikainak, seguruak eta kalitatekoak emateko; eta, hori adimenean eta ezagutzan oinarrituta egin behar da, espezialitateen arteko eskumen-gatazkak saihestuz, eta osagarritasuna eta talde-lana sustatuz. Izan ere, ziurtasun osoz, guztiok nahi dugulako erizain bat gure ondoan, haren beharra dugunean.

hacerlo que es en colaboración con las mujeres, protegiendo la equidad, valorando la diversidad y con sujeción a un código deontológico común. Celebramos el día de la enfermería, tenemos mucho trabajo por delante para configurar lo que queremos que sea nuestra profesión en el futuro. El desarrollo de las especialidades enfermeras es fundamental para brindar cuidados de calidad, excelentes, seguros y debe llevarse a cabo con inteligencia y conocimiento, evitando conflictos competenciales entre las propias especialidades, fomentando la complementariedad y el trabajo en equipo. Porque con toda seguridad, todos queremos una enfermera a nuestro lado cuando la necesitamos.

Zorionak!

¡Felicidades!

12
Joana Aintzane Ubierna Prieto

Joana Aintzane Ubierna Prieto

Erizaina. Basurtuko Ospitaleko Larrialdi Orokorren Zerbitzua. Bilbo-Basurtuko ESIa.

Enfermera. Servicio de Urgencias Centrales del Hospital de Basurto. OSI Bilbao Basurto

Clinical Fellowship Program-en (Joanna Briggs Institute) bakaduna

Becada del Clinical Fellowship Program (Joanna Briggs Institute)

Nork ez du Florence Nightingale ezagutzen? Hitz egin dezagun lidergoaz

¿Quién no conoce a Florence Nightingale? Hablemos de liderazgo

Aurten Florence Nightingaleren jaiotzaren 200. urteurrena ospatzen dugu, gaur egungo erizaintzaren amatzat ezagutzen dena. Asko dira lanbidearekin egindako balentriak, baina horietatik guztietatik nabarmendu nahi nuke lidergoari eman zion ospea.

Este año conmemoramos el 200º aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, conocida como la madre de la enfermería actual. Son muchas sus hazañas para con la profesión, pero de todas ellas me gustaría destacar la nombradía que dio al liderazgo.

Lidergoa prozesu bat da, non, helburu komun bat lortzeko, gizabanako baten portaeraren bidez pertsona-talde bati eragiten zaion. Lider batek bideratzaile eta instruktorea izan behar du, eta diziplina eta konfiantza haren zutabeak. Erizaintzako lidergoa, zehazki, askotan aztertu da, baina gutxitan planteatu da Florenceren lidergo-eredua klinikan aplika daitekeen eredu ideala ote zen.

El liderazgo es definido como un proceso en el que mediante el comportamiento de un individuo se ejerce influencia en un grupo de personas para alcanzar un objetivo común. Las características de un líder han de ser las de facilitador e instructor, teniendo como pilares, la disciplina y la confianza. El liderazgo en la enfermería en concreto, ha sido tema de análisis en muchas ocasiones, pero en pocas se ha planteado si el modelo de liderazgo de Florence era el modelo ideal aplicable a la clínica.

Erizainei osasun arloko lider baten figurari buruz galdetzen diegunean, Florence Nightingale da aipatuenetako bat. Ausartuko ote nintzateke esaten Florence Nightingaleren lidergoa ez dela lidergo kliniko eragingarria?

Cuando preguntamos al personal enfermero sobre la figura de un líder dentro del ámbito sanitario, Florence Nightingale es una de los más mencionados. ¿Sería osado por mi parte afirmar que el liderazgo ejercido por Florence Nightingale no es un liderazgo clínico efectivo?

Galdera horri erantzuna eman ahal izateko, garrantzitsuena da argi izatea zer bereizketa dagoen erizaintzako lidergoaren eta lidergo klinikoaren artean. Erizaintzako lidergoa eta erizaintzako kudeaketa kontzeptu trukagarri gisa erabiltzen direnez, erizaintzako lidergotzat

Para poder dar respuesta a esta pregunta, lo más importante es tener claro la distinción entre el liderazgo enfermero y el liderazgo clínico. 15


jotzen da gerentziarekin erlazionaturikoa eta erizaintza klinikoaren funtzioetatik urrunen dauden erizainekin loturikoa. Aldiz, lider klinikoa praktika-arlo espezializatu batean aditua den profesional klinikoa da, eta pertsona arteko trebetasunak erabiltzen ditu kalitatezko arreta emateko. Lider klinikoak komunikatzaile eskuragarria eta irekia izan behar du, eragingarria, praktikan ikusteko modukoa, erabakiak hartzen dituena, klinikoki trebea eta klinikoki informatua.

Debido a que el liderazgo de enfermería y la gestión de enfermería se usan comúnmente como conceptos intercambiables, el liderazgo de enfermería se conoce como aquel relacionado con la gerencia y con las enfermeras más alejadas de las funciones de la enfermería clínica. En cambio, un líder clínico es aquel profesional clínico experto en un área de práctica especializada que utiliza sus habilidades interpersonales para facilitar una atención de calidad. El líder clínico debe ser un comunicador accesible y abierto, efectivo, visible en la práctica, tomador de decisiones, clínicamente competentes y clínicamente informado.

Arestian deskribatutakoak agerian uzten du erizaintzako lidergoa eta lidergo klinikoa pertsona oso desberdinek eroan dezaketela, zeintzuk posizio desberdinetatik diharduten, eta bultzatzaile, balio eta helburu desberdinak dituzten.

Lo anteriormente descrito pone de relieve la idea de que el liderazgo de enfermería y liderazgo clínico pueden ser ejercidos por personas muy diferentes que operan desde diferentes posiciones con diferentes impulsores, valores y objetivos.

Florence Nightingale autoritarioa izateagatik zen ezaguna, eta harekin komunikatzea ez zen beti erraza izaten. Aldiz, harrigarria zen emaitzak idatziz jakinarazteko zuen gaitasuna, bere heziketagatik, bere adimenaren botereagatik eta bere lanen sakontasunagatik. Azken ezaugarri horiek eta sare sozialetan izan zuten inpaktuak eragina izan zuten kudeaketan aintzatespenak lortzeko eta politika- eta naziogaietan balio izateko. Hala ere, Florence ez zen praktika klinikoaren eraginpean egon, Kaiserwerthen (Alemania) jasotako erizaintzako lau hilabeteko instrukzioa eta Frantziako Karitateko Anaiekin izandako hiru hilabetekoa izan ezik, eta halaber ez zen praktikaren esposiziopean izan superintendente gisa eman zituen urteetan, paziente gisa izan zituen azken urteetan izan ezik. Horrekin guztiarekin, eta erizain ikertzaile gisa egin zuen ekarpena gorabehera, ondoriozta daiteke F. Nightingale ez zela liderra izan. Hori ez da, inolaz ere, Florenceri ospea kentzen dion baieztapen bat, erizaintzaren bilakaerari eta lidergo-rolei buruzko ikuspegi bat baizik. Florencek erizaintzako lider izateko modu bat aurkitu zuen, baina beste modu batzuk ere badaude, beste lider eta lidergo mota batzuk, erizaintzak eta osasun-zerbitzuak sustatu, aurkitu eta aitortu behar dituztenak, erizainek bere baitan eta bere kideetan ezagut ditzaten.

Florence Nightingale

era conocida por ser autoritaria y la comunicación con ella no siempre era fácil. En cambio, su capacidad de comunicar resultados de forma escrita era asombrosa debido a su educación, el poder de su intelecto y la profundidad de sus trabajos. Estas últimas cualidades y su impacto en las redes sociales influenciaron en la obtención de reconocimientos en la gestión y en su valimiento en asuntos políticos y nacionales. No obstante, aparte de cuatro meses de instrucción de enfermería en Kaiserwerth (Alemania) y tres meses con las Hermanas de La Caridad en Francia, Florence no estuvo expuesta a la práctica clínica y no hubo tampoco exposición a la práctica durante sus años de superintendente salvo sus últimos años como paciente. Con todo esto y a pesar de su aportación como enfermera investigadora, se puede concluir que F. Nightingale no era una líder de enfermería clínica. Esto no es ni mucho menos una afirmación que desprestigie a Florence, sino un enfoque a la evolución de la enfermería y sus roles de liderazgo. Florence encontró una forma de ser un líder enfermero, pero existen otras formas de liderar; otros tipos de líderes y liderazgos que 16


Lider klinikoek diferentzia erreal eta esanguratsua dute pazientearen arretan eta beraiekin harremanetan dauden pertsonen bizitzan. Horregatik, erizaintzako profesional bakoitzaren ezagutza, gaitasunak eta jarrerak sustatu behar dira, asistentzia, guztien onura izanik, hobetuko duen eragin positiboa izan dezaten, erizainentzat onura komun hori baita pazienteei ahalik eta arreta onena ematea.

enfermería y el servicio de salud necesita fomentar, descubrir y reconocer para que las enfermeras puedan reconocerlo en sí mismas y en sus colegas. Los líderes clínicos ejercen una diferencia real y significativa para la atención al paciente y la vida de las personas con las que se involucran. Es por ello que hay que fomentar el conocimiento, aptitudes y actitudes de cada profesional de enfermería para ejercer una influencia positiva que mejore la asistencia para un bien común, que para la enfermería es el de proporcionar el mejor cuidado a sus pacientes.

Gaur egun, erizainen lanbidearekin lotutako erakunde asko lanean dabiltza arlo praktikoan erizaintzaren eta lidergo-rolen ikusgarritasuna sustatzeko. Erizaintzako Nazioarteko Kontseiluak Nightingale Challenge proiektua proposatu du Nursing Now kanpainaren bidez. Proiektu horren helburua da 35 urte arteko erizainen hautaketa bat lidergoan prestatzea, eta, horrela, erizaintzako hurrengo belaunaldiko lider gisa garatzen laguntzea. Beste erakunde batzuek, Joanna Briggs Institutuak esaterako, Clinical Fellowship Program proposatu dute. Programa hori diseinatuta dago profesional klinikoei laguntzeko ebidentziaren ezarpena sustatzeko estrategiak esploratzen eta ezagutzak lankidetzan garatzen lidergo klinikoari buruz eta osasunzainketen aldaketaren kudeaketari buruz. Horiek guztiak ez dira erizaintzako profesionalen bidez zainketen bikaintasuna lortzeko egiten ari diren jardueren zati bat besterik.

Hoy en día, muchos organismos relacionados con la profesión enfermera están trabajando para fomentar la visibilización de la enfermería y de los roles de liderazgo en el área práctica. El Consejo internacional de Enfermería ha propuesto a través de la campaña Nursing Now el proyecto Nightingale Challenge que busca formar en liderazgo a una selección de enfermeras/os de hasta 35 años y de este modo contribuir al desarrollo como líderes de la próxima generación de enfermería. Otras entidades, como El Instituto Joanna Briggs ha propuesto el programa Clinical Fellowship Program que está diseñado para apoyar a profesionales clínicos a explorar estrategias para promover la implantación de evidencia y desarrollar colaborativamente conocimientos sobre liderazgo clínico y gestión del cambio en cuidados de salud. Estas son solo parte de las actividades que se están realizando para alcanzar la excelencia en los cuidados a través de los profesionales de la enfermería.

Balia dezagun lidergoa praktika hobetzeko!

¡Aprovechemos el liderazgo para mejorar la práctica!

17José Ignacio Cea Ugarte Dk

Dr. José Ignacio Cea Ugarte

Erizaina. Psikologoa. Erizaintzako irakasle ohia, Medikuntza eta Erizaintzako fakultatea (UPV/EHU)

Enfermero. Psicólogo. Ex-profesor de Enfermería, Facultad de Medicina y Enfermería (UPV/EHU)

Bizkaiko Erizaintza Zientzien Akademiako kide

Academia de Ciencias de la Enfermería de Bizkaia

Erizaintzaren argi-ilunak

Luces y sombras de la Enfermería

Erizaintzak lanbide gisa izan duen arrakastarik handiena unibertsitate-ikasketen maila lortu izana da, 1977an Erizaintzako Diplomatura karreraren lehen ikasturtea izan baitzen. Une zalantzazko hartan, borrokari eusten ari ginen, borroka, bai, Erizaintzaren interesen alde, data horretara arte gutxietsita izan baitzen, eta orain ere horrela dirau, agintari politiko eta sanitarioen beltxarga kantak gorabehera. Ekitaldi publikoetan beti baloratu eta kantatu izan dira Erizaintzaren bertuteak, baina gertaerak ez dira ondo artikulatzen teoriarekin, gaur egun oraindik ere. Arduradun politikoek traizioak egin dizkiote hitzartutakoari, maila handiko instantzia juridikoek jakinarazitakoa ezabatuz eta ordezkatuz. Beste batzuetan, berriz, inpugnazioak egin izan zaizkie erizaintzako funtzioei, diagnostikoei, horiek beste lanbide batzuen pribatiboak balira bezala. Mekanikari batek, automobil baten funtzionamenduaren esku-hartzean, ez dihardu zehatzagoa diagnostikoa egiten badu, diagnostikoa egiten ez badu baino? Bistan denez, askoz hobea da gaixorik dagoen pertsonari testuinguru plural batean heltzea, baina aktore politiko-sanitario guztiek, dagokien erantzukizunean, ez dute horrela ikusten. Badirudi Erizaintzari ukatu, legeak aurreikusitako jarduteko gaitasuna ere ukatzen saiatzen direla. Eta horrela gabiltza.

El mayor acierto que ha tenido la Enfermería como profesión es haber accedido al rango de estudios universitarios, constituyéndose en el año 1977 el primer curso de la carrera de Diplomatura en Enfermería. En ese momento, incierto, se continuaba una lucha, lucha, sí, a favor de los intereses de Enfermería, menospreciados hasta esa fecha y continuando hasta ahora, a pesar de los cantos de cisne de las autoridades políticas y sanitarias. En actos públicos siempre se ha valorado y cantado las virtudes de las Enfermería, pero los hechos no se articulan bien con la teoría, aún hoy día. Ha habido traiciones a lo pactado por parte de los responsables políticos, eliminando y sustituyendo lo que instancias jurídicas de alto nivel habían informado. En otras ocasiones ha habido impugnaciones a las funciones de Enfermería, a los diagnósticos, como si éstos fueran privativos de otras profesiones. Un mecánico ¿no hace un diagnóstico del funcionamiento de un automóvil para ser más preciso en su intervención que si no diagnostica? Evidentemente, es mucho mejor abordar a la persona enferma en un contexto plural, pero no todos los actores político-sanitarios, en la responsabilidad que les corresponda, lo ven así. Parece que a la Enfermería se le intenta negar hasta la capacidad de actuación prevista en la ley. Y así vamos.

19


Ospitaleen kudeaketari dagokionez, erizainak ez daudela gaituta osasun-erakunde bat zuzentzeko dio botere politiko eta judizialak (ikus Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia), medikuen eskumen esklusibokoak direlako. Eta hain doako adierazpen hori, zergatik? Emakumeak direlako? Ba al dute zerikusirik osasunikasketak ospitale-kudeaketarekin? Ezin al du ospitale bat kudeatu adar juridikoko edo ekonomikoko profesional batek edo industriako edo osasun-arloko profesional batek, kudeaketan prestakuntza duenak, eraginkortasun berarekin? Edo lanbide batzuek dohain naturala eta genetikoa dute kudeaketan prestakuntzarik gabeko osasun-erakunde bat kudeatzeko, eta beste batzuek, berriz, baldintza berdinetan? Kudeaketa administratiboa da, ez sanitarioa. Kasaziora irekitako epai horren arabera, ijezketan, fresan edo labeetan adituak direnen agindupean egongo lirateke metal arloko enpresak, haragikiak zatikatzen eta ontzen adituak direnen eskuetan haragi arlokoak eta abar, ez ordea zuzenbidean, ekonomian, enpresa-zuzendaritzan eta abarretan trebatutakoak. Ez hanka, ez buru, azken batean.

En la cuestión de gestión hospitalaria el Poder político y judicial (véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra) afirma que las enfermeras no están capacitadas para dirigir una institución sanitaria porque son de competencia exclusiva de los médicos. Y esta afirmación tan gratuita ¿por qué?, ¿porque son mujeres?, ¿tienen algo que ver los estudios sanitarios con la gestión hospitalaria?, ¿no puede gestionar un hospital un profesional de la rama jurídica o económica o industrial o sanitaria, con formación en gestión, con la misma eficacia?, ¿o hay profesiones que tienen el don natural y genético para gestionar una institución sanitaria sin formación en gestión y otros en igualdad de condiciones no lo tienen?. La Gestión es de naturaleza administrativa, no sanitaria. Según esta sentencia, abierta a casación, las empresas del metal lo regirían los expertos en laminación, fresa, hornos, las cárnicas expertos en despiece y curtido de carne, etc, no los formados en derecho, economía, dirección de empresa, etc. Un despropósito.

Erakunde sanitarioek, politikoek eta ekonomikoek beti eman izan diotela tratu txarra erizaintzako lanbideari, beti saiatu izan direla ia plebeioak diren duintasunetara baztertzen, zeinetan ez baita ezagutza indartu, zeinetan sumisioa eta estereotipo iraingarriak indartu baitira, baita gaur egun ere. Eta ez da iritzi hutsa, gertaera historikoa baizik.

Desde instituciones sanitarias, políticas y económicas siempre han maltratado a la profesión de Enfermería, tratando de relegarla a dignidades cuasi plebeyas, donde no se ha potenciado su conocimiento, donde se ha potenciado la sumisión, los estereotipos ofensivos, incluso en la actualidad. Y no es una opinión, es un hecho histórico.

Ibilbide profesionala, beste erronka bat. Zenbat denbora daramagu ibilbide profesionalaren ipuinarekin? Karrerak eta erizaintzako profesionalak ondo artikulatzen ez diren binomioa dirudite. Artrosia dago. Badakigu kostu ekonomikoa duela, baina erakunde sanitarioak Komunitatearen esku jartzen ditu lanaren eta ekonomiaren ikuspegitik zaintzen ari ez dituen profesional batzuk. Eta gero ahoa betetzen zaie erizainek zein ondo egiten duten lan esanez. Hona hemen erizain lanbideari egiten zaizkion lotsagabekerien beste adibide bat. Emakumea delako izango da?

Otro reto es la carrera profesional. ¿Cuánto tiempo se lleva con el cuento de la carrera profesional? Carrera y profesional de Enfermería parece un binomio que no articula bien. Hay artrosis. Ya sabemos que tiene un coste económico, pero la Institución sanitaria pone a disposición de la comunidad unos profesionales a los que no se está cuidando desde el punto de vista laboral ni económico. Y luego se les llena la boca de lo bien que trabajan las enfermeras. Aquí tenemos otro ejemplo de los desaires a la profesión enfermera. ¿Será porque es mujer?

20


Eta zer esan genezake fakultateetako erizaintzako irakasleei dagokienez? Zergatik ez dago plaza loturik? Logikoa al da erizaintzako fakultate batean erizaintzako profesional gutxi egotea? Zein izango litzateke bere nortasuna, bere idiosinkrasia? Berdin ote zaie kudeaketa horren ardura duten politikariei? Fakultateetan irakasten duen erizainik ez badago, zer arreta-mota aplikatuko dute erizainek? Berdin al dio zer prestakuntza lortzen den? Edo Erizaintza ezabatzeko estrategia bat da?

¿Y qué hay del profesorado de Enfermería en las facultades? ¿Por qué no se disponen plazas vinculadas? ¿Es lógica una facultad de Enfermería donde haya escasos profesionales de Enfermería? ¿Cuál sería su identidad, su idiosincrasia? ¿Es que a los políticos que corresponda su gestión les da igual? Si no hay enfermeras/os que impartan docencia en las facultades ¿qué tipo de atención van a aplicar las enfermeras? ¿Da igual la formación que se obtenga? ¿O es una estrategia para eliminar la Enfermería?

Bukatzeko, albiste ona eman digute. Erizaintzari bereziki eta gaixoei oro har gertatu zaien gauzarik onenetako bat botikak agintzeko baimena da. Horrek bermatuko du erizaintzako ekintzen segurtasun juridikoa, eta lagunduko du gaixorik dauden pertsonen osasuna hobetzen. Erizaintza, aurrera doa.

Para finalizar, nos han dado una buena noticia. Una de las mejores cosas que le ha pasado a la Enfermería en particular y a los pacientes en general es la autorización para prescribir medicamentos. Esto va a garantizar la seguridad jurídica de los actos enfermeros y contribuir a mejorar la salud de las personas enfermas, así como evidenciar un aprovechamiento de los recursos sanitarios enfermeros. La Enfermería, sigue adelante.

21Nerea López Mintegi Dk.

Dra. Nerea López Mintegi

Erizaina. Basurtuko Ospitaleko Larrialdi Orokorren Zerbitzua. Bilbo Basurtuko ESIa.

Enfermera. Servicio de Urgencias Centrales del hospital de Basurto. OSI Bilbao Basurto

Erizaintza: eten gabeko hobekuntza

Enfermería: una mejora continua

Zaila da erizaintzaren bilakaera nire esperientzia laburretik baloratzea. 10 urte hauetan aukera izan dut gure eginkizunaren hainbat espazio ezagutzeko, ez sakontzeko, hala nola lehen mailako arreta eta arreta jarraituko guneak, psikiatria, ospitalizazioa, eta, azkenik, larrialdietako zerbitzua (pediatriako larrialdiak barne), non gaur egun lan egiten baitut. Denetarik pixka bat, egun batean hemen eta bestean han, tartekatuz, denetarako eta era berean gutxirako. Hori oso ohikoa da lanbide honetan, lau urteko karrera (hiru nire kasuan) eta bizirik iraun dezagun. Hogei eta urte gutxi, baina guztiari ekinez. Ezegonkortasuna oinarrian badut ere, esan ahal dut merezi duela. Bokazioz erizainak gara, uste dut honetan bat gatozela asko eta asko. Hel gaitezke argi izatera gure eginkizunak zein diren, gure zereginak, baina horra hor beti ukitu pertsonala.

Resulta complicado valorar la evolución de la enfermería desde mi corta experiencia. He tenido la oportunidad en estos 10 años de conocer, que no profundizar, diferentes espacios de desempeño de nuestra función: atención primaria y puntos de atención continuada, psiquiatría, hospitalización y por último el servicio de urgencias (incluida la urgencia de pediatría) en el cual trabajo actualmente. Un poco de todo, alternando con un día aquí y otro ahí, para todo pero también para poco. Esto es algo muy común en esta profesión, cuatro años de carrera (tres en mi caso) y a sobrevivir. Veintipocos pero a por todo. Aun con la inestabilidad como base, puedo decir que merece la pena. Somos enfermeras por vocación, creo que en esto coincidimos muchos. Se puede llegar a tener claro cuáles son nuestras funciones, nuestros quehaceres, pero el toque personal en su desempeño siempre está presente.

Erizaintzaren gaineko nire kontzeptua ez da inoiz mugatu unean uneko ekintzetara (txertoak, injekzioak, odol-erauzketak, zundaketak, etab.). Egia bada ere egiten ditugun zereginen parte direla, gure lana harago doa. Gauzek badute motibo bat, arrazoi bat. Ez dira besterik gabe egiten, atzetik ezagutza bat dago, gauzok gauzatzera daroana.

Mi concepto de la enfermería no se ha limitado nunca a las acciones puntuales (vacunas, inyecciones, extracciones sanguíneas, sondajes, etc). Si bien es cierto que forman parte de tareas que realizamos, nuestra labor va más allá. Las cosas tienen un motivo, una razón. No se hacen porque sí, por detrás hay un conocimiento que deriva en su realización. Dentro de nuestro trabajo asumimos diferentes

Gure lanaren barruan hainbat eskumen hartzen ditugu geure gain, 23


paziente osoa hartzen dugu kontuan, haren beharrak baloratzen ditugu, eta horretan oinarrituta jarduten dugu. Jardun aurretik, prestakuntza bat dago; jarduketaren ondoren, ebaluazioa.

competencias, tenemos en cuenta al paciente en su conjunto, valoramos sus necesidades y en base a ello actuamos. Previa actuación hay una preparación, después de la actuación hay una evaluación.

Lanbide dinamikoa dela onartzen dugu, eta erizaintzako ikerketan egindako aurrerapen azkarra baliatzen dugu zaintzei kalitatea emateko. Ebidentzian oinarritutako erizaintza, zer da hori? Lan eskaintza publikoan (EPE) ikasteko beste gai bat, askok esango genukeen bezala. Aitortzen dut ikerketari agian ez zaiola abegi onik egiten. Oso ekintza berria da, eta gutako asko ez gaude horretarako prestatuta, eta ia bat-batean agertu da. Ez dute hori erabiltzen laguntzen Ikerketaren espezifikotasunak eta datu-base bati aurre egiteko baldartasunak edo ezjakintasunak. Horregatik, modu egokian aurkeztu behar da. Motibazioa.

Reconocemos que es una profesión dinámica y aprovechamos el rápido avance en la investigación en enfermería para dar calidad a esos cuidados. Enfermería basada en la evidencia, y eso ¿qué es? Un tema más para estudiar en la OPE, diríamos muchos. Reconozco que la investigación es una tarea quizás no bien recibida. Es una acción muy novedosa para la que muchos de nosotros no estamos formados, algo que ha aparecido casi de repente. La especificidad de la investigación y la torpeza y desconocimiento al enfrentarnos a una base de datos no ayudan a su utilización. Por eso se debe de presentar de una forma adecuada. Motivación.

Lana egiteko independenteak izan arren, beste profesional batzuekiko koordinazioaren menpe gaude. Onuragarria da beste lankide batzuekin antolatu behar izatea, baina batzuetan justifikatu gabeko oztopo asko aurkitzen ditugu, eta horiek saihestu egin behar ditugu. Konplikatua da, "batzuen eta besteen arteko" tarteko puntua gara, ezagutza eta gaitasuna ditugu, baina, neurri batean, mugatuta gaude. Gure praktikaren teoria ia ideala da, pazientearen ikuspegi holistikoa, kalitatezko zainketak, teknika aurreratuetako gaitasunak… Hala ere, teoria hori praktikatzea zaila da. Nire ustez, lanbide honetan eragin behar dugu baloratuak izatea, aurretik geure gaitasuna erakutsi behar dugu gugan konfiantza izango badute; kritikak jasan ditzakegu, eta mugaturik gaude egin behar ditugun eta egin ahal ditugun zereginetan. Sarritan, gure lanaren funtsa da beste lankide batzuek agindutako (edo agindu nahi duten) zainketak eta/edo tratamenduak aplikatzea, aurrea hartzea baina tartean sartu gabe, eta itxaroten jakitea baloratu eta deribatu ahal izateko. Ez nintzateke egiati izango aitortuko ez banu ezen ez geniokeela beste batzuekin tokia elkarri trukatuko, hain handia da gure gozamena.

A pesar de ser independientes en la realización de nuestro trabajo dependemos de la coordinación con otros profesionales. El hecho de tener que organizarnos con diferentes compañeros es un beneficio, pero en ocasiones nos encontramos con muchas barreras no justificadas las cuales tenemos que esquivar. Es complicado, somos el punto intermedio “entre unos y otros”, tenemos conocimiento y capacidad pero estamos, en parte, limitados. La teoría de nuestra práctica casi es ideal, visión holística del paciente, cuidados de calidad, competencias en técnicas avanzadas… La práctica de esa teoría sin embargo, es dificultosa. Considero que en esta profesión hay que hacerse valer, demostrar nuestra capacidad antes de que confíen, estar expuesto a críticas y estar limitado en las tareas que tienes que hacer y las que puedes hacer. Aplicar cuidados y/o tratamientos que otros compañeros prescriben (o quieren prescribir), anticiparte sin entrometerte, pero saber esperar para poder valorar y derivar es muchas veces el fundamento del trabajo que realizamos. No sería sincera si no reconociera que disfrutamos tanto de ello que no elegiríamos cambiarnos por otros. 24
Jonathan Caro Mourin

Jonathan Caro Mourin

Geriatriako erizain espezialista. Nuestra Señora de Begoña (Santurtzi) egoitza eta Medikuntza eta Erizaintzako Fakultateko irakasle elkartua (UPV/EHU)

Enfermero especialista en geriatría. Residencia Nuestra Señora de Begoña (Santurtzi) y profesor asociado de Enfermería, Facultad de Medicina y Enfermería (UPV/EHU)

geriatriaenelespejo.com

geriatriaenelespejo.com

Erronka demografikoa, erizaintzaren erronka

Reto demográfico, reto enfermero

Azken urteotan etengabe entzuten gabiltza herritarren zahartzeari buruzko albisteak, zein gizarte osoarentzat gai kezkagarria bihurtu baita. Egia esan, Eustaten (Euskal Estatistika Erakundea) datu ofizialak kontuan hartuta, gaur egun EAEko biztanleriaren %22 baino gehiago 65 urtetik gorako pertsonek osatzen dute. Gainera, une honetan, Euskadiko biztanleriaren %10 baino gehiago 75 urtetik gorakoa da. Eustaten proiekzio baikorrenek diotenez, 2061. urtean 65 urtetik gorako biztanleria guztizkoaren %41 izango da; hala ere, izan litezkeen eszenarioetatik okerrenak adinekoen proportzio hori biztanleria osoaren% 72ra daroa du.

En los últimos años escuchamos continuamente noticias en relación al envejecimiento de la población convirtiéndose en un tema preocupante para toda la sociedad. Lo cierto es que atendiendo a los datos oficiales de Eustat, Instituto Vasco de Estadística, actualmente más del 22% de la población vasca la componen personas mayores de 65 años. Además, ahora mismo, más del 10% de la población de Euskadi es mayor de 75 años. Dicen las proyecciones más optimistas de Eustat que en el año 2061 la población mayor de 65 años estará en el 41% del total, sin embargo, el peor escenario que consideran plausible eleva esta proporción de personas mayores al 72% de la población total.

Gizartearen zahartzea erronka handia da politikarientzat, ekonomialarientzat eta ongizate-estatuan orekari eusteko ardura duten gainerakoentzat. Uztarketa zolia biztanleria aktiboaren eta prestazioen eta pentsioen mantentzearen artean. Trantsizio demografiko horrek, ordea, urrezko aukera ematen dio erizaintzako lanbideari, gizartean bere burua aldarrikatzeko. Zahartzarora heldu arren aurreko hamarkadetan baino bizi-kalitate handiagoa eta osasun-egoera hobea ditugula, adinekoen gorakadak berekin dakar gehitzea gaixo kronikoak, mendekotasuna duten pertsonak, dementziarekin sendatzen diren gaixotasunen intzidentzia, etab. Adineko biztanleek

El envejecimiento de la sociedad supone un reto para los políticos, economistas y demás encargados de mantener el equilibrio en el estado del bienestar. Un verdadero encaje de bolillos entre la población activa y el mantenimiento de las prestaciones y pensiones. Sin embargo, esta transición demográfica le brinda una oportunidad de oro a la profesión enfermera para reivindicarse en la sociedad. A pesar de llegar a la vejez con mayor calidad de vida y mejor estado de salud que en décadas anteriores, el incremento de personas mayores trae consigo un aumento de enfermos crónicos, de personas 27


zaintza behar dute, eta hor sartzen dira erizainak, zaintza horien zuzendari gisa.

dependientes, incidencia de enfermedades que cursan con demencia etcétera. La población mayor se convierte en necesitada de cuidados y es ahí donde entran las enfermeras como directoras de estos cuidados.

Geriatrian aditua den erizainaren figura funtsezkoa da paradigma sozial eta demografiko berri hori kudeatzeko. Hain heterogeneoak diren pertsonez osatutako talde espezifikoaren gorakadak ezinbestean behar ditu langile kualifikatuak eta prestatuak, adin-talde horren berezko zaintza-premiari aurre egiteko.

La figura de la enfermera especialista en geriatría es fundamental para la gestión de este nuevo paradigma social y demográfico. El aumento de un grupo tan específico compuesto por personas tan heterogéneas necesita irremediablemente personal cualificado y preparado para hacer frente a la necesidad de cuidados propios de este grupo de edad.

Batetik, adinekoen egoitzetan geriatriako erizain espezialistaren figura indartu behar da. Zentro horietan dago mendekotasundun pertsonen proportziorik handiena, eta horietako askok gaixotasun psikogeriatrikoak dituzte. Gainera, geriatrian aditua den erizaina da profesional egokia gaixotasun kroniko konplexuen bilakaera kontrolatzeko, bizitzaren amaieran zainketak koordinatzeko eta egoitzako egonaldian arreta integrala eskaintzeko.

Por un lado, se debe reforzar la figura de la enfermera especialista en geriatría en las residencias de mayores. Estos centros son los lugares donde la proporción de personas dependientes es más elevada y muchas de ellas padecen enfermedades psicogeriátricas. Además es el enfermero especialista en geriatría el profesional idóneo para controlar la evolución de las enfermedades crónicas complejas, coordinar los cuidados al final de la vida y ofrecer una atención integral durante la estancia en la residencia.

Bestalde, logikoa dirudi ospitaleetan akutuen unitate geriatrikoak sortzea. Unitate horietan sartuko lirateke adineko pertsona hauskorrak edo paziente geriatrikoaren profila dutenak, gaixotasun akutua izan dutenak. Unitate horietan, geriatriako erizain adituek zaintzak egokituko lituzkete paziente horien ezaugarri berezietara. Egiaztatu da ezen, berariazko zainketez, sindrome geriatrikoen agerpena zainduz eta prebenituz eta Balorazio Geriatriko Integrala aplikatuz, handitu egiten direla etxean bertan geratzeko aukerak ospitaleko alta eman eta hurrengo 12 hilabeteetan, eta, era berean, murriztu egiten direla egoitzetako ingresuak.

Por otro lado, parece lógica la creación de unidades geriátricas de agudos en los hospitales. En estas unidades ingresarían las personas mayores frágiles o con el perfil de paciente geriátrico, a los que les ha sobrevenido una enfermedad aguda. En esta unidad las enfermeras especialistas en geriatría adecuarían los cuidados a las características especiales de estos pacientes. Se ha comprobado que con cuidados específicos, vigilando y previniendo la aparición de síndromes geriátricos y aplicando la Valoración Geriátrica Integral, aumentan las posibilidades de permanecer en el propio hogar en los siguientes 12 meses del alta hospitalaria, reduciendo a su vez lo ingresos en residencias.

Geriatriako erizain espezialista koordinatuz gero beste espezialitate batzuekin, praktika aurreratuko erizainekin, kasuak kudeatzen dituzten erizainekin eta diziplina anitzeko gainerako taldearekin, sistemari eta erabiltzaileari aukera ematen zaie erizain geriatrikoen praxiaren onura izateko, eta, gainera, arreta horretarako lanpostu espezifikoak sortzen laguntzen du hala zainketa aringarri geriatrikoen

La coordinación de la enfermera especialista en geriatría con otras 28


unitateetan nola unitate psikogeriatrikoetan, eguneko zentroetan, eguneko ospitalean.

especialidades, con enfermeras de práctica avanzada, con enfermeras gestoras de casos y con el resto del equipo multidisciplinar, permite al sistema y al usuario beneficiarse de la praxis de las enfermeras geriátricas y además facilita crear puestos específicos para esta atención en unidades de cuidados paliativos geriátricos, unidades psicogeriátricas, centros de día, hospital de día geriátrico, entre otros.

Ezin dugu ahaztu erizainen ikerketa-funtzioa. Ikuspegi berri bat eskatzen dute bizi-itxaropena handitzeak eta patologia anizkuna duten pertsonen kopuruak gora egiteak. Adinekoen zaintzari buruzko ezagutza espezifikoen eremua zabaldu behar da. Erizaintzak iker dezake eta ikertu behar du, pazienteen eta senideen bizi-kalitatearen maila handiagoak lortzeko. Era berean, ikerketa positiboa da ospitaleetako eta egoitzetako ingresuak minimizatzeko, baliabideen erabilera eraginkorra lortzeko eta, batez ere, bermatzeko hauskor eta mendeko handienei emandako zaintzak ebidentzia zientifiko onena dutela, eta horrela erabiltzaileari erabateko kalitatea ematen zaio.

No podemos olvidar la función investigadora de los y las enfermeras. El aumento de la esperanza de vida y el incremento de personas con pluripatología exige un nuevo enfoque. Hace falta ampliar el campo de conocimientos específicos de los cuidados de las personas mayores. La enfermería puede y debe investigar para alcanzar mayores cotas de calidad de vida de sus pacientes y familiares. Del mismo modo la investigación es positiva para minimizar los ingresos en hospitales y en residencias, para conseguir hacer un uso eficiente de los recursos y sobre todo para garantizar que los cuidados prestados a los mayores frágiles y dependientes son los que mejor evidencia científica tienen proporcionando así una calidad total al usuario.

Amaitzeko, gizartea zahartzen denean, zaintzak behar dituen gizarte bihurtzen da, eta bertan teknika eta tratamendu intentsuak bigarren maila batera igarotzen dira. Erizainak dira behar diren zaintzak zuzendu, planifikatu eta gauzatzeko ondoen prestatuta dauden profesionalak. Horri gehitzen badizkiogu kasu espezifikoen geriatriako espezialistak, erizaintzan aurkituko dugu diziplina giltzarrizko euskarria izango da sistema sozial, sanitario eta ekonomikoarentzat.

Para finalizar, cuando la sociedad envejece se convierte en una sociedad necesitada de cuidados donde las técnicas y tratamientos intensos pasan a un segundo plano. Los enfermeros y enfermeras son los profesionales mejor preparados para dirigir, planificar y ejecutar los cuidados necesarios. Si a esto le sumamos los especialistas en geriatría para los casos más específicos, encontramos en la enfermería una disciplina que será el punto clave donde se apoye el sistema social, sanitario y económico.

Urte hau, 2020,, erizaintzaren nazioarteko urtea bihurtu da, #NursingNow mugimenduari esker, eta une egokia da esateko hemen gaudela eta ez garela erronka demografikoen aurrean kikiltzen, prestatuta gaudela eta gure gain hartzen ditugula adinekoen zaintzak, berezko ardura gisa hartu ere.

Este año 2020, que se ha convertido en el año internacional de la enfermería gracias al movimiento #NursingNow, es el momento para decir que aquí estamos y que no nos arrugamos ante los retos demográficos, estamos preparados y asumimos los cuidados a la población mayor como una responsabilidad propia. 29Lucía Gárate Echenique

Lucía Gárate Echenique

Erizaina. Erizaintzako Zuzendariordetzako Ildo Estrategikoetako koordinatzailea. Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia

Enfermera. Coordinadora de Líneas Estratégicas de la Subdirección de Enfermería. Dirección General de Osakidetza

Ahotsetako bakoitza

Cada una de las voces

Pozgarria da Bilbo-Basurtuko ESIko "Erizaintza lehen pertsonan" ekimen honetan lerro batzuk idazteko nitaz gogoratu zirela jakitea. Lelo hau eskularru bat bezalakoa da, gutako bakoitzak barruan daramagun motorrari potentzia emateko.

Es una alegría saber que se acordaron de mí para escribir unas líneas en esta iniciativa de la OSI Bilbao Basurto “Enfermería en primera persona”. Viene como un guante este lema para dar potencia al motor que cada una de nosotras llevamos dentro.

Asko gara eta hainbeste ahots ditugu… kontua da guztiak aprobetxatzea merezi duela. Nire ahotsa partekatzeko zortea izateak espero dut pizgarria izatea beste pertsona askok eurena parteka dezaten, eta nirearen aurretik ahots izan ziren beste asko entzuteak nigan sortzen duen efektuan laguntzea. Egunero ikasten dut irakurtzen dudana, entzuten dudana, pentsatzen duguna, gozatzen duguna, besteek gugan bilatzen dutena, haserretzen gaituena. Egunero pixka bat barneratzen dut, hurrengo urratsetan orientatu nazan saiatzen naiz, zeren nik, zuek bezala, ez dut gauzak dauden bezala gera daitezen nahi. Benetan sinesten dut erizaintza eraginkor, baliotsu, ezagun eta bere eraikuntzaren lider batean, osasun-sistemak eta gizartea zaintzera, justizia sozialera eta baliabide sanitarioen erabilerara bideratzen laguntzeko gai dena.

Somos muchas y tenemos tantas voces… el asunto es que merece la pena aprovecharlas todas. Tener la suerte de compartir mi voz espero que anime a otras muchas personas a compartir la suya y contribuir al efecto que produce en mí escuchar a tantas otras que fueron voces antes que la mía. Aprendo cada día de lo que leo, de lo que escucho, de lo que pensamos, de lo que disfrutamos, de lo que otros buscan en nosotros, de lo que nos enfada. Incorporo cada día un poquito, tratando de que me oriente en los próximos pasos, porque yo, como vosotras, no pretendo que las cosas se queden como están. Creo profundamente en una enfermería eficaz, valiosa, reconocida, líder de su propia construcción, capaz de ayudar a dirigir los sistemas sanitarios y a la sociedad hacia el cuidado, la justicia social y la ética en el uso de los recursos sanitarios.

Lehen pertsonan jardutea, erizain bakoitzeko ahots bat izatea. Ahots bat izateak esan nahi du, lehenik eta behin, pentsamendu bat izatea,

Actuar en primera persona, contar con una voz por cada enfermera. Tener una voz significa, en primer lugar, tener un pensamiento, una 31


pasio bat, sentimendu bat, sugar bat barrutik. Ahots bat izateak konfiantza izatea esan nahi du, eta sinestea garrantzitsua dela hori egiten dugun moduan pentsatzea eta begiratzea. Ez dugu ahotsik beste batzuek esandakoaren oihartzun bihurtzen garenean, beste batzuek gure izenean hitz egiten dutenean, informaziorik ez dugunean edo behar adina pentsatu edo aztertu ez dugunean, ezkutatzen garenean, ausartzen ez garenean, parte hartzen ez dugunean. Denbora daramagu esaten, baina orain inoiz baino gehiago mundu plural eta zoragarri honetan, non dena komunikatzen den, pentsamendu kritiko bat behar dugu, kontzientzia bat zer garen esaten dugunean erizainak garela, zer egiten dugun erizain gisa, eta zertan datzan gizarteari egiten diogun ekarpena. Saramagok kontzientzia du hizpide, eta neoliberalismoaren aurkako "txertorik" eraginkorrena dela dio. Baina hitzekin jolas gaitezke, eta trikimailu moduko zerbait ordezka dezakegu, konturatzeko denoi etortzen zaigula botika horretatik beretik pixka bat. Saramagok, trikimailu txiki bat eginez:

pasión, un sentimiento, una llama por dentro. Tener una voz significa tener confianza y creer que es importante pensar y mirar del modo en que lo hacemos. No tenemos una voz cuando nos convertimos en un eco de lo que otros han dicho, cuando otros hablan en nuestro nombre, cuando no tenemos información o no hemos pensado o analizado lo suficiente, cuando nos ocultamos, cuando no nos atrevemos, cuando no participamos. Lo llevamos tiempo diciendo, pero ahora más que nunca en este mundo plural y vertiginoso en el que todo se comunica, necesitamos un pensamiento crítico, una conciencia de qué somos cuando decimos que somos enfermeras, qué hacemos cuando ejercemos de enfermeras, y en qué radica nuestro aporte a la sociedad. Saramago habla de la conciencia, y se refiere a ella como la “vacuna” más eficaz contra el neoliberalismo. Pero podemos jugar con las palabras, y sustituir alguna a modo de truco, para darnos cuenta de que nos viene genial a todos un poco de esa misma medicina. Decía Saramago, aplicando el pequeño truco:

“alternatiba (…) kontzientzia deitzen da. Horretan trebatu behar dugu egunero, hausnarketan, eztabaidan, gauzen azterketa sakonean, zirkunstantzietan … Bizi garen planetan prestatzen ari garena "zorionekoentzako" mundu bat besterik ez da. Mundua zorionekoen gozamenerako izango da. Ez dugu botererik, ez gaude gobernuan, ez dugu multinazionalik, ez ditugu "negozio espekulatiboak" menperatzen. Ez dugu horrelakorik. Zer dugu orduan aurka egiteko? Kontzientzia besterik ez. Gertaeren kontzientzia. Neure eskubideen kontzientzia. "Erizaina" naizelako kontzientzia, sinpleki, eta hori baino ez dudalako izan nahi. Munduan dagoena niri dagokidalako kontzientzia, ez jabetzaren zentzuan, baizik eta ardura gisa dagokidalako kontzientzia. Jakiteko eskubidea dut, esku hartzeko eskubidea, aldatzeko eskubidea. Horri kontzientzia deitzen zaio. Eta hori ez da egun batean irabazten, egunen amaiera arte kontzientziarekin geratzeko. Irabazi, galdu eta egunero berritzen da".

“la alternativa (…) se llama conciencia. Eso es en lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen en profundidad de las cosas, en las circunstancias… Lo que se está preparando en el planeta que vivimos es sencillamente un mundo para los “afortunados”. El mundo será para disfrute de los “afortunados”. No tenemos poder, no estamos en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos “los negocios especulativos”. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponernos? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mis propios derechos. La conciencia de que soy una “enfermera”, sencillamente, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de la propiedad, sino que me pertenece como responsabilidad. Me pertenece con derecho a saber, con derecho a intervenir, con derecho a cambiar. Eso se llama conciencia. Y eso no se gana en un día para quedarse con la conciencia hasta el final de los días. Se gana, se pierde y se renueva todos los días”.

Kontzientzia guztiak behar ditugu, ahots guztiak, egunero. Ez dugu guztien artean ahots bat izan behar, gutako bakoitzak ahots bat

Nos hacen falta todas las conciencias, todas las voces, todos los días. 32


baizik. Ahots bakarra izateak egungo munduan aldaketa estrategia eraginkorra izateari utzi diola uste dut. Ez dugu ahots bakarra izan behar, abesti bera entzuteko arriskua baitugu. Leku guztietatik entzun behar ditugu. Kontsultan ahots bat gaixotasun kronikoak dituzten pertsonen autozaintza bultzatzeko, ahots bat emakume-taldeetan genero-indarkeria prebenitzeko eta antzemateko, ahots bat familietan osasun-arazo arinak segurtasunez kudeatzeko, ahots bat gaixotasun transmitigarrien prebentzioa bermatzeko txertoetan, ahots bat zaurietan orbaintze-denborak laburtzeko, ahots bat tumorebatzordeetan planetarako Terapeutikoak izan daitezela, norberaren inguruabarretarako ezin hobeak, bizitzaren amaieran laguntzeko eta orientatzeko ahots bat, etxeetan zaintzen duen eta arazoen aurrean eskuragarri mantentzen den ahots bat, paziente baten egoera altan balioesten duen ahots bat, ospitaleratzean kontrako gertaerak prebenitzen dituen ahots bat, konplikazioak garaiz hautematen dituen eta gaixotasunaren kontzientzia izaten laguntzen duen ahots bat, arreta-ereduak eraldatzen laguntzen duen ahots bat.

No debemos de tener una voz entre todas, sino una voz por cada una de nosotras. Creo que tener una sola voz ha dejado de ser una estrategia de cambio eficaz en el mundo actual. No debemos ser más una sola voz, porque corremos el peligro de que suene a la misma canción. Necesitamos ser escuchadas todas y desde todos los lugares. Una voz en la consulta para impulsar el autocuidado en las personas con enfermedades crónicas, una voz en los grupos de mujeres para prevenir y detectar la violencia de género, una voz en las familias para gestionen de modo seguro los problemas leves de salud, una voz en las vacunas para garantizar la prevención de enfermedades transmisibles, una voz en las heridas para acortar los tiempos de cicatrización, una voz en los comités de tumores para que los planes terapéuticos sean óptimos a las circunstancias personales de quien se trata, una voz para acompañar y orientar en el final de la vida, una voz que cuida en los domicilios y se mantiene accesible ante los problemas, una voz que valora la situación de un paciente al alta, una voz que previene los eventos adversos en la hospitalización, una voz que detecta precozmente las complicaciones y que ayuda tener conciencia de enfermedad, una voz que contribuye a la transformación de los modelos asistenciales.

Erizain bakoitzeko, egun bakoitzeko, zerbitzua ematen den bakoitzeko, gutxienez ahots bat. Eraiki dezagun bakoitzak gure ahotsa, eta Saramagorenera itzuliz, egunero berritu dezagun, pertsona bakoitzak bere kontzientzia zabal dezan eta munduarekin bere bertutea parteka dezan lagunduz.

Por cada enfermera, por cada día, por cada prestación de servicio, al menos una voz. Construyamos cada una nuestra voz, y volviendo a Saramago, renovémosla cada día, contribuyendo a que cada persona expanda su conciencia y comparta con el mundo su virtud.

33Gorka Vallejo De la Hoz Dk.

Dr. Gorka Vallejo De la Hoz

Erizaina. Neurologia eta Digestiboko Zerbitzua. Galdakao-Usansoloko Ospitalea. BarrualdeGaldakaoko ESIa eta Medikuntza eta Erizaintzako Fakultateko irakasle elkartua (UPV/EHU)

Enfermero. Servicio de Neurología y Digestivo. Hospital Galdakao-Usansolo. OSI Barrualde Galdakao y profesor asociado de Enfermería, Facultad de Medicina y Enfermería (UPV/EHU)

Bizkaiko Erizaintza Zientzien Akademiako kide

Academia de Ciencias de la Enfermería de Bizkaia

Egunsentia erizainentzat

Amanece para las enfermeras

Erizainak definitzen dituzten ezaugarriak deskribatu beharko banizkizue, ados egongo zarete badiotsuet ezen, ororen gainetik, pertsonak zaintzen ditugun osasun-profesionalak garela. Erizainak gara, biztanleriaren osasuna hobetzeko lan egiten duten gainerako profesional bikainen baimenarekin, osasun-sistemaren motorra. Bertute asko ditugu, eta horien artean moldakortasuna nabarmentzen da. Egokitzeko eta ikasteko gaitasun zoragarria dugu, pertsona baten bizitzako etapa guztietan gaude (jaiotzan, haurtzaroan, garapenean, zahartzaroan eta heriotzan), eta hainbat funtzio betetzeko gai gara: haizagailu mekaniko bat erabiltzeko, komunitatean osasun-hezkuntza egiteko edo bihotz-biriketako bizkortze baten buru izateko, besteak beste. Izan ere, erizain batek lanean jardun ahal du anbulantzia batean, ospitale batean, osasun-zentro batean, laborategi batean, lantegi batean, ikastetxe batean, unibertsitatean eta abarretan.

Si os tuviera que describir las características que definen a las enfermeras, estaréis de acuerdo en que, por encima de todo, somos las profesionales sanitarias que abanderamos los cuidados de las personas. Las enfermeras somos, con permiso del resto de excelentes profesionales que trabajan para mejorar la salud de la población, el motor del sistema sanitario. Tenemos muchas virtudes, entre las que destaca la versatilidad. Tenemos una fantástica capacidad de adaptación y aprendizaje, ya que estamos presentes en todas las etapas de la vida de una persona (nacimiento, infancia, desarrollo, envejecimiento y muerte) y estamos capacitadas para desarrollar multitud de funciones; desde manejar un ventilador mecánico, hacer educación sanitaria en la comunidad o liderar una reanimación cardiopulmonar, entre otras muchas. De hecho, una enfermera puede trabajar en una ambulancia, en un hospital, en un centro de salud, en un laboratorio, en una fábrica, en un centro escolar, en la universidad, etcétera.

Erizaintza, lanbide gisa, etengabe hazten ari da. Gaitasun asko eskuratu ditugu, eta horiei esker, izan ahal gara kudeaketa-taldeen buru, asistentzia-prozesuen buru, eta graduaurreko nahiz graduondoko irakaskuntza eman ahal dugu edo ikerketa-proiektuak garatu. Unibertsitatean karrera amaitu nuenetik (edo, hobeto esanda, benetako ikaskuntzan hasi nintzenetik) gaur arte atzera begiratzen.

La Enfermería, como profesión, está en constante e imparable crecimiento. Hemos adquirido muchas competencias que nos posibilitan liderar equipos de gestión, capitanear procesos asistenciales, impartir docencia pre y postgrado y desarrollar 35


badut, ikusi ahal dut osasun-sistemaren eraldaketa eta erizainen bilakaera meteorikoa. Pazientearen segurtasuna hobetu dugu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) lan-tresna gisa sartu ditugu, ebidentzian oinarritutako zainketak aplikatzen ditugu, gero eta zentro gehiago daude zainketen bikaintasunarekin konprometituta (BPSO), neurtu ahal ditugu zaintzen dugun biztanleriatik lortutako osasun-emaitzak, etab. Nolanahi ere, ibilbide erakargarri horretan gure gaitasunak garatzen ditugu, horretarako, erizain on batek bildu behar dituen ezaugarriak eskuratuz eta hobetuz: Jakin-mina, umiltasuna, moldakortasuna, taldean lan egiteko gaitasuna, lidergoa, enpatia eta gizatasuna.

proyectos de investigación. Si echo la vista atrás desde que finalicé la carrera en la Universidad (o más bien debería decir desde que comencé el verdadero aprendizaje) hasta la actualidad, puedo contemplar la transformación del sistema sanitario y la evolución meteórica de las enfermeras. Hemos mejorado la seguridad del paciente, hemos incorporado las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como herramientas de trabajo, aplicamos cuidados basados en la evidencia, cada vez existen más centros comprometidos con la excelencia en cuidados (BPSO), podemos medir los resultados en salud obtenidos en la población que atendemos, etc. En cualquier caso, en ese apasionante recorrido desarrollamos nuestras competencias adquiriendo y mejorando las cualidades que debe atesorar una buena enfermera: inquietud por aprender, capacidad de trabajo, inconformismo, curiosidad, humildad, versatilidad, aptitud para trabajar en equipo, liderazgo, empatía y humanidad.

Egia da ibilbide profesionala, hastapenetan bereziki, zaila dela. Lanegonkortasuna lortu arte, alerta-egoera basalean gaude, eta horrela zentzumenak eta ikaskuntza areagotzen ditugu. Denbora igarotzen da lanpostura lasai joateko gai izan arte. Egoera hori gertatzen denean, erosotasun-eremuan sartzen gara; eremu anbibalentea eta arriskutsua da; izan ere, baliteke espezializatzea eta arlo bateko erreferenteak izatea, edo lasaitzea eta gure aurrerapena gelditzea. Gogoan dut erizain berri batek esperientzia handiagoa duen beste bati ziotsala: "Zenbat puntu dituzu kontratazio-zerrendan?". Egia esan, dena ezin da eduki: edo esperientzia duzu edo gaztetasuna duzu. Gogoa eta bokazioa berezkoak dira erizain bakoitzarengan. Hala, badira enpatia, profesionaltasunari eta laguntasunari azken lanegunera arte eusten dieten profesional bikainak.

Es cierto que el recorrido profesional, especialmente en los inicios, es difícil. Hasta conseguir una estabilidad laboral, se está en un estado basal de alerta, agudizando los sentidos y el aprendizaje. Pasa tiempo hasta que se es capaz de ir tranquilo al puesto de trabajo. Cuando se produce esa situación, nos adentramos en la zona de confort; área ambivalente y peligrosa, ya que puede hacer que nos especialicemos más y seamos referentes de un área, o que nos relajemos y nuestro progreso quede estancado. Recuerdo que una enfermera novel le decía a otra con mayor experiencia: “¡cuántos puntos tienes en la lista de contratación!”. Ciertamente, todo no se puede tener: o atesoras experiencia o posees juventud. El entusiasmo y la vocación son propios de cada enfermera. De tal forma que hay excelentes profesionales que mantienen empatía, profesionalidad y compañerismo hasta el último día de trabajo.

Baztertu behar ditugu oinarri zientifikorik gabeko praktika zaharkituak, aitzitik, talde-lana sustatu behar dugu, eta apalak izan behar dugu gure lanbide-ibilbide osoan zehar gure ikaskuntza etengabea izango dela jabetzeko. Ikasi egiten dugu Ikasleengandik, garbitzaileengandik, laguntzaileengandik, medikuntzako profesionalengandik, zaintzaileengandik, erizain gazteenengandik eta erizain eskarmentudunengandik, zeinek begi kliniko argia garatzen baitute arazo bati aurrea hartzeko edo arazo bat antzemateko. "Beti

Debemos desterrar prácticas obsoletas sin fundamento científico, debemos fomentar el trabajo en equipo y poseer la humildad 36


horrela egin izan da" motako esaldiak ahaztu behar ditugu, eta ez dugu barkamenik edo baimenik eskatu behar egiteagatik, batez ere abal zientifikoa badugu.

gauzak

suficiente para ser conscientes que nuestro aprendizaje será continuo durante toda nuestra carrera profesional. Aprendemos de alumnas, del personal de limpieza, de auxiliares, de profesionales de la medicina, de los celadores, de enfermeras más jóvenes y de enfermeras experimentadas; quienes desarrollan un ojo clínico inequívoco para anticiparse a una complicación o detectar un problema. Tenemos que olvidar frases tipo “siempre se ha hecho así” y no debemos pedir disculpas ni permiso por hacer las cosas bien, sobre todo si tenemos aval científico.

ondo

Nursing Now 2020 nazioarteko kanpaina egingo dute aurten, eta, besteak beste, erizainen lana ikusaraztea du helburu. Horretarako tresna ugari ditugu, hala nola komunikabideak, pazienteen elkarteak, komunitatea eta sare sozialak, erabiltzaileen, pazienteen eta profesionalen arteko interakzioa konektatzen eta errazten dutenak. Hala ere, guk geuk, erizainok, defendatu, baloratu eta errespetarazi behar ditugu gure autonomia, independentzia, gaitasuna eta potentziala. Transmititu eta ikusgarri izan ahal izateko, lehenik eta behin sinetsi egin behar dugu eta konbentzituta egon behar dugu. Horrela bakarrik sinetsarazi ahal izango diegu biztanleei eta beste profesionalei. Erizainen preskripzioa, eskariaren erizaintza-kudeaketa eta erizainak kudeaketa altuko postuetan egotea, zalantzarik gabe, errekonozimendu horri lagunduko dioten adibideak dira. Partaide gara koordinatzeko zaila den diziplina anitzeko sistema konplexu batean, baina haren norabidea trebetasunez egituratu eta gidatzen dugu. Egia da gure hazkundean ere erresistentzia gogorrak aurkitzen ditugula, baina armada nekaezina gara, bide geldiezin eta itzulerarik gabekoari hasiera eman diona, etorkizuneko erronkei aurre egingo diena.

Este año se celebra la campaña internacional Nursing Now 2020, que pretende, entre otras cosas, visibilizar la labor de las enfermeras. Disponemos de multitud de herramientas para tal fin, tales como los medios de comunicación, las asociaciones de pacientes, la comunidad y las redes sociales, que conectan y favorecen la interacción entre usuarios, pacientes y profesionales. Sin embargo, somos las propias enfermeras las que tenemos que defender, valorar y hacer respetar nuestra autonomía, independencia, aptitud y potencial. Para transmitir y poder hacernos visibles, primero tenemos que creérnoslo y estar convencidas. Sólo así, podremos hacérselo creer a la población y a otros profesionales. La prescripción enfermera, la gestión enfermera de la demanda y la presencia de enfermeras en puestos de alta gestión, sin duda son ejemplos que ayudarán a ese reconocimiento. Formamos parte de un complejo sistema multidisciplinar difícil de coordinar, pero articulamos y pilotamos con destreza su rumbo. Es cierto que también encontramos fuertes resistencias en nuestro crecimiento, pero somos un ejército incansable que ha iniciado un camino imparable y de no retorno, que hará frente a los desafíos del futuro.

37Lankidetza bereziak Colaboraciones especialesZulema Gancedo González

Zulema Gancedo González

Erizaina. Zainketako Zuzendariordetzako teknikaria. Kantabriako Osasun Zerbitzua

Enfermera. Técnico de la Subdirección de Cuidados. Servicio Cántabro de Salud

Nursing Now Cantabria koordinatzailea

Coordinadora Nursing Now Cantabria

www.zulemablog.com

www.zulemablog.com

Aukeraren eta asmoaren artean, erabateko garapena

Entre la oportunidad y el propósito, un desarrollo pleno

Lidergoarekin bueltaka eta, kolektibo profesional gisa, gure benetako nahia zein den, gizabanakoarekin, gizartearekin eta, oro har, biztanleriarekin dugun konpromisoa zein den eta aurre egiteko gure aurreikuspenak zein diren erakutsi beharko genukeen urte batean, gure lanbidea orain arte eredu zaharkitu batean zokoratutako sistema baten aldaketaren motorra eta ardatza izango den etorkizun batean, gaur egungo testuinguruan egia, osasuna, ongizatea eta zorionari buruzko hausnarketa egin beharra dago.

A vueltas con el liderazgo y en un año en el que deberíamos mostrar cuál es nuestro verdadero deseo como colectivo profesional, cuál nuestro compromiso con el individuo, la sociedad y la población en general, y cuáles nuestras previsiones para afrontar, un futuro en el que nuestra profesión sea motor de cambio y eje, de un sistema hasta ahora fruncido en un modelo obsoleto, procede una reflexión sobre verdades, salud, bienestar y felicidad en el contexto actual. La esperanza de vida ha aumentado en el contexto europeo, la población es 12 años mayor que el resto del mundo. En 1950, uno de cada 13 europeos tenía más de 65 años. En 2035, esa cifra será uno de cada cuatro. En concreto en España, la esperanza de vida ha crecida hasta 83,24 para ambos sexos y en 2050 se prevé que sea de 85,8 de media. Las principales causas de mortalidad siguen siendo cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes, enfermedades que antes de llegar a fatal desenlacen genera una gran demanda de atención, control, seguimiento y de recursos. Estas enfermedades crónicas están aumentando, tanto por factores de riesgo y hábitos de vida no saludables mantenidos, como por la mejora que ofrece la innovación biomédica, clínica y tecnológica. En cuanto a la salud mental 450 millones de personas sufren de un

Bizi-itxaropena handitu egin da Europa aldean, biztanleria munduko gainerako herrialdeetakoa baino 12 urte zaharragoa da. 1950ean, 13 europarretik batek 65 urte baino gehiago zituen. 2035ean, kopuru hori lautik bat izango da. Espainian, zehazki, bizi-itxaropena 83,24ra igo da bi sexuei dagokienez, eta 2050ean, batez beste, 85,8koa izango dela aurreikusten da. Heriotza-kausa nagusiak minbizia, gaixotasun kardiobaskularrak, arnasketakoak eta diabetesa dira. Gaixotasun horiek, hilgarrira iritsi aurretik, arreta, kontrola, jarraipena eta baliabideak eskatzen dituzte. Gaixotasun kroniko horiek areagotzen ari dira, bai mantendutako arrisku-faktoreengatik eta biziohitura ez-osasungarriengatik, bai berrikuntza biomedikoak, klinikoak eta teknologikoak eskaintzen duen hobekuntzagatik. Osasun mentalari 41


dagokionez, 450 milioi pertsonak nahasmendu mentala edo jokabidea pairatzen dute, eta milioi bat pertsonak urtean bere buruaz beste egiten dute; nahasmenduak desgaitasunarekin bizitako urteen kausa garrantzitsua dira. Baliaezintasunak edo ezintasunak, hauskortasunak, hipermedikalizazioak eta/edo komorbilitateak egungo eredua agerian uzten duen egoera bat marrazten dute, eta sistema gero eta gehiago ahultzen da iraunkortasunari dagokionez ez ezik pazienteari etengabeko arreta iraunkorra emateko gaitasunari dagokionez ere. Bestalde, migrazio-mugimenduek, baliabideen eskasiak, krisi ekonomikoak, desberdintasunak, ingurumenak, pobreziak, injustizia sozialak … bizi-kalitatea, gaixotasuna, zahartze goiztiarra eta heriotza ere zehazten dituzte.

trastorno mental o de la conducta y un millón de personas se suicidan al año, los trastornos son causa importante de años vividos con discapacidad. La invalidez o discapacidad, la fragilidad, la hipermedicalización y/o la comorbilidad dibujan un escenario que pone en evidencia al modelo actual y cómo el sistema se resiente cada vez más no solo en lo que a sostenibilidad se refiere sino en la incapacidad de sostener una atención continuista y sostenida al paciente. Por otro lado, los movimientos migratorios, la escasez de recursos, la crisis económica, la desigualdad, el medio ambiente, la pobreza, la injusticia social… determinan también la calidad de vida, la enfermedad, el envejecimiento prematuro y la muerte. Una Atención Primaria ausente como protagonista, desde el necesario papel vertebrador del sistema, y atrapado desde hace unos años en una permanente crisis frente al repunte hospitalocentrista, pone aún más en evidencia a un modelo incapaz de dar respuestas a la comunidad desde una perspectiva integral, biopsicosocial, continuada y en alianza con los servicios sociales. La promoción de la salud, la prevención, el aprendizaje del autocuidado y empoderamiento de pacientes pueden llegar a ser quimeras en salud, de seguir poniendo el peso en la balanza inadecuada.

Lehen Mailako Arreta protagonista izanik, absentziagatik, sistema egituratzeko behar den zereginari dagokionez, eta, duela zenbait urtetatik, krisi etengabean harrapatuta dagoena ospitalezentrismoaren hazkundearen aurrean. Horrek are nabarmenago uzten du orain dagoen eredua, komunitateari ikuspegi integral, biopsikosozial eta jarraitu eta gizarte-zerbitzuekin aliantzan dagoenetik erantzuteko gai ez dena. Osasunaren sustapena, prebentzioa, nork bere burua zaintzen ikastea eta pazienteak ahalduntzea kimera irits daitezke osasunean, pisua okerreko balantza jartzen jarraituz gero.

Desde un punto de vista profesional y acorde con nuestros principios y valores como disciplina, las propuestas iniciales de acercamiento más viables para un modelo sostenible y de alcance social, ya han sido planteadas y en pocos subsistemas llevados a cabo. La coordinación plena de los cuidados entre profesionales y distintos ámbitos, el planteamiento multidisciplinar respecto al eje de cuidados, el fomento continuo del desarrollo profesional y de liderazgo clínico, la mejora al acceso a los cuidados, el empoderamiento a los pacientes y comunidad, el enfoque de la salud a través de la equidad y el apoyo de las comunidades, y el diseño de estrategias multisectoriales donde nuestro protagonismo sea decisorio y decisivo, son aún horizonte por alcanzar de manera plena.

Ikuspuntu profesionaletik eta diziplina gisa ditugun printzipio eta balioekin bat etorriz, badaude jada planteatuta eredu jasangarri eta gizarte-irismenekoa lortzeko hasierako hurbiltze-proposamen bideragarrienak, baina azpisistema gutxitan gauzatu dira. Oraindik ere lortu beharrekoak dira hainbat arlotako zainketen erabateko koordinazioa, diziplina anitzeko planteamendua zainketen ardatzari dagokionez, garapen profesionala eta lidergo klinikoa etengabe sustatzea, zainketetarako sarbidea hobetzea, pazienteak eta komunitatea ahalduntzea, ekitatearen eta komunitateen laguntzaren bidezko osasunaren ikuspegia eta sektore anitzeko estrategien diseinua, gure protagonismoa erabakitzailea eta erabakigarria izango 42


dena, azken batean.

En este sentido y desde el contexto de la Campaña Mundial Nursing Now y ante el 2020 como Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, nuestra propuesta profesional ha de ser más que una lista de deseos. Si en esta tesitura, el compromiso es firme y férreo, la adhesión corporativa indestructible, y la visión está descrita, precisamos y debemos continuar con nuestro propósito, para alcanzar nuestra meta. Nursing Now no ha de acabar en el año actual, sino que debe continuar con la reclamación lícita que se ha planteado durante la campaña, para lograr nuestro desarrollo y a propósito de la necesidad evidenciada en los ámbitos locales y a nivel internacional, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030.

Ildo horretan, Nursing Now Munduko Kanpainaren testuingurutik eta 2020 urtea Erizainaren eta Emaginaren Nazioarteko Urtea izanik, gure proposamen profesionalak desioen zerrenda bat baino gehiago izan behar du. Egoera horretan, konpromisoa irmoa eta sutsua bada, suntsiezina bada atxikimendu korporatiboa, eta ikusmena deskribatuta badago, gure helburua lortu ahal izateko, zehaztu egin behar dugu eta xedea lortzeko amotan jarraitu behar dugu. Nursing Nowek ez du aurten amaitu behar; aitzitik, kanpainan zehar planteatu den zilegizko erreklamazioarekin jarraitu behar du, gure garapena eta tokiko eta nazioarteko eremuetan agerian geratu den beharra lortzeko: Garapen Jasangarriko Helburuak, 2030 Agenda.

Nuestro propósito global consiste en mejorar la salud de la población en toda su dimensión y a través de nuestro desarrollo pleno. Para ello necesitamos mejoras, mejoras de inversión en desarrollo y capacitación, regulación de normas de empleabilidad acordes con necesidades, compartir e implantar mejores prácticas e innovadoras, un liderazgo integral a todos los niveles, participación y capacidad decisiva como profesionales de pleno derecho, cuya rendición de cuentas ya ha quedado validada. Por último, que las decisiones políticas y administrativas en relación a nuestra profesión, interactuación y contribución sean teniendo en cuenta nuestra valoración, participación autónoma, y conjunta con otros socios al respecto y en cumplimiento de garantías en salud y accesibilidad.

Gure asmo orokorra biztanleriaren osasuna bere dimentsio osoan eta gure garapen osoaren bidez hobetzea da. Horretarako, honako hauek behar ditugu: hobekuntzak, garapenean eta gaikuntzan inbertitzeko hobekuntzak, premiekin bat datozen enplegagarritasun-arauak arautzea, jardunbide hobeak eta berritzaileak partekatzea eta ezartzea, lidergo integrala maila guztietan, partaidetza eta gaitasun erabakigarria eskubide osoko profesional gisa, honezkero nabarmen geratu dena. Azkenik, gure lanbideari, interaktuazioari eta ekarpenari buruzko erabaki politikoak eta administratiboak gure balorazioa, parte-hartze autonomoa eta beste kide batzuekin batera egindakoa kontuan hartzea, eta osasunaren eta irisgarritasunaren arloko bermeak betetzea.

Este propósito será firme y homogéneo en el colectivo cuando nuestra voz sea sostenida, con argumento, y con una narrativa coherente y acorde a cada contexto. Nuestro papel está en el enlace y alianza con el paciente, ciudadano, comunidad y sociedad en general. Nuestra contribución es singular, de alcance, adaptada a los contextos y entornos, a las poblaciones y en todo su ciclo vital. Somos garantes de salud y bienestar, ello significa estar comprometido con la igualdad, con la creación de entornos propicios, con la vida saludable, con la mejora de la salud de las personas, de las comunidades y sus

Asmo hori irmoa eta homogeneoa izango da kolektiboan, gure ahotsa sostengatua denean, argumentuz, eta testuinguru bakoitzarekin bat datorren narratiba koherente batekin. Gure egitekoa paziente, herritar, komunitate eta, oro har, gizartearekiko loturan eta aliantzan dago. Gure ekarpena berezia da, irismenekoa, testuinguru eta inguruneetara egokitua, populazioetara eta haien bizi-ziklo osora. Osasuna eta ongizatea bermatzen ditugu; horrek esan nahi du konpromisoa dugula 43


berdintasunarekin, ingurune egokiak sortzearekin, bizitza osasungarriarekin, pertsonen, komunitateen eta haien ekonomien osasuna hobetzearekin.

economías. Queda por delante protagonismo por alcanzar y clarividencia para asumir la diversidad de funciones y responsabilidades que se desprenden de nuestra responsabilidad en dar respuestas a necesidades de salud y resolver problemas ante nuevos escenarios, y fuera de las organizaciones sanitarias. Proveer de atención adaptada ante la vulnerabilidad y fragilidad en salud son retos innovadores en nuestro entorno. La defensa del paciente, por ejemplo, no es simplemente la defensa de las infracciones de los derechos del paciente. La defensa de la enfermería se deriva de una filosofía de nuestra disciplina, en la que la práctica de enfermería es el apoyo de un individuo para promover su propio bienestar, tal como lo entiende ese individuo. Es práctica ética.

Protagonismoa eta argitasuna lortzeke daude, osasun-premiei erantzuteko eta egoera berrien aurrean eta osasun-erakundeetatik kanpo arazoak konpontzeko dugun erantzukizunetik ondorioztatzen diren funtzio- eta erantzukizun-aniztasuna onartzeko. Osasuneko zaurgarritasunaren eta hauskortasunaren aurrean arreta egokitua ematea erronka berritzaileak dira gure ingurunean. Gaixoaren defentsa, adibidez, ez da besterik gabe gaixoaren eskubideen urraketak defendatzea. Erizaintzaren defentsa gure diziplinaren filosofia batetik eratortzen da, non erizaintzaren praktika gizabanako batek bere ongizatea sustatzeko duen laguntza den, gizabanako horrek ulertzen duen neurrian. Praktika etikoa da.

Pero sobre todo hemos de incidir con uno de nuestros principales cometidos, un área poco explorado y poco asumido, la influencia política y social, un elemento clave para cambiar los contextos y la práctica si queremos completar nuestro desempeño global.

Baina, batez ere, gure zeregin nagusietako bat azpimarratu behar dugu, gutxi arakatutako eta gutxi onartutako arloa, eragin politiko eta soziala, testuinguruak eta praktika aldatzeko funtsezko elementua, gure jardun globala osatu nahi badugu.

Un propósito y no una intención, un fin que nos permita contribuir plenamente y alcanzar nuestra alianza social, el apoyo y reconocimiento de las instituciones.

Xede bat eta ez asmo bat, erabateko ekarpena egin eta gure aliantza soziala, erakundeen babesa eta aitorpena lortzea ahalbidetuko digun helburu bat.

44
Xosé Manuel Meijome Sánchez

Xosé Manuel Meijome Sánchez

Ebakuntza-gelako erizaina. Bierzoko Osasun Arretako Gerentzia. Leongo Unibertsitateko Osasun Zientzietako irakasle elkartua

Enfermera de quirófano. Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo. Profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad de León

Zainketa eta Osasun Zerbitzuetako Ikerketa Unitatea (Investén-isciii)

Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-isciii)

Zaintzea espazio partekatu eta anplifikatua da

Cuidar es un espacio compartido y amplificado

Ez da erraza Bilbo Basurtuko ESIko lankideen begiradapean idaztea, lanean daukaten kalitate maila handia kontuan hartuta, eta are gutxiago "probintzietako" ospitale bateko ebakuntza-gelako erizaina izanik, baina erronka nire gain hartzen dut irakurleen onespena lortuko dudalakoan.

No resulta fácil escribir bajo la mirada de compañeras que trabajan con un nivel tan alto de calidad como las de la OSI Bilbao Basurto y menos si simplemente eres una enfermera de quirófano en un hospital “de provincias” pero asumo el reto aspirando a la benevolencia de los lectores.

Hain zuzen ere, “probintziakoa" izatea ezaugarri garrantzitsua izan da nire ibilbide profesionalean; izan ere, modu esponentzialean handitu zituen nire prestakuntza-beharrak Galiziako eskualde-ospitaleetan erizain lanetan hasi nintzenetik, eta urgentzia handiagoz kirurgiaeremura iritsi nintzenean, 1998an. Une hartan, Internet hasten ari zen, eta pazientearen segurtasunaren eklosioa gertatzen ari zen, osasun-arretaren kalitatearen zeharkako ardaztzat hartuta.

Justamente ser “de provincias” ha sido una circunstancia importante en mi trayectoria profesional pues aumentó de forma exponencial mis necesidades de formación desde que recorría los hospitales comarcales de Galicia en el inicio de mi ejercicio como enfermera y con mayor urgencia cuando llegué al área quirúrgica en 1998. En aquel momento internet se estaba iniciando y se producía la eclosión de la seguridad del paciente como eje transversal de la calidad en la atención sanitaria.

Beraz, hainbat behar, interes eta aukera batu ziren aldi berean eta asko izan zen modu altruistan jasotakoa; hori dela-eta, erraza izan zen neure buruak sare horretara batu beharra ikustea eta partekatzea eskakizuntzat hartzea, ia premiatzat hartuta.

Hubo pues, una confluencia de necesidades intereses y oportunidades que prácticamente me empujaron a un espacio en el que recibías tanto de manera altruista que era difícil no ver la necesidad de sumarte a esa red y hacer del compartir un requisito, casi una necesidad más.

Aldi berean, lanbide-bilakaera etengabeko ikaskuntza-prozesua denez, 47


edo izan beharko litzatekeenez, egunez eguneko pragmatismoak erakusten dizu zaintza-espazioak ere partekatuak direla; hasiera batean, argi dago ezin duzula arreta osoa eskaini beste agente batzuk kontuan hartu gabe, zure hurbileko laguntza-taldekoak zein arretaegiturakoak, "Integratuta" egon ala ez.

Al mismo tiempo en el proceso de aprendizaje continuo que es o debería ser la evolución profesional el pragmatismo del día a día te va enseñando que los espacios del cuidado son también compartidos; en un principio cae de cajón que no puedes dar una atención completa sin tener en cuenta a otros agentes tanto del equipo asistencial de tu entorno inmediato como de la estructura de atención estuviera o no “integrada”.

Aldi berean, argi nabaritzen duzu osasun-sistemaren arreta-eremutik kanpo dagoen sare batek eusten diola pazienteari. Sare horren buru ikusgarri edo erreferenteari "zaintzaile nagusi" deitzen diogu, nahiz eta askotan hura identitate ugarikoa izan, testuinguruaren eta denboraren arabera.

En paralelo recibes las señales inequívocas de que fuera del ámbito de atención del sistema sanitario al paciente lo sostiene una red a cuya cabeza visible o referente etiquetamos como “cuidador principal” aunque este sea en muchas ocasiones una identidad múltiple según el contexto y el tiempo.

Foku batean zein bestean, ez da zaila ikustea zein garrantzitsua den pazienteari nahiz haren patologiari eta tratamenduari buruzko informazioa, eta haren egoera emozionalari buruzkoa ere bai. Informazio hori, aldi berean, talde profesionaleko edo zaintza-sareko kide guztientzat ezaguna bezain isilpekoa izan behar da, etikoki nahiz legez.

Tanto en un foco como en otro no es difícil ver la importancia de la información respecto al paciente, la patología que le aqueja, su tratamiento e incluso su estado emocional. Esa información que debe ser al mismo tiempo tan conocida por todos los integrantes del equipo profesional o de la red de cuidados como reservada tanto por imperativo ético como legal.

Eta horrela bada, interneten hasierako garaietara bueltatuko gara; garai hartan pertsonek informazio-itsaso batean "nabigatzen" zuten, iturriari edo doako zerbitzuen kostu inplizituei askorik erreparatu gabe. Berriro ere errealitate gordinak ikusarazi zigun presente eta aktibo egon behar ginela teknologiak neurtutako sarea den espazio sozial berri horretan, ondorioak bestela ez liratekeelako atseginak izango gure pazienteentzat eta lanbidearentzat berarentzat. Esperientziak, tresnak eta ezagutzaz gain, erizainen sinesgarritasun pertsonal eta kolektiboaren ehuneko handi bat ere partekatzeko balio duen gizarte-eremua da Internet.

Y aquí volvemos al punto del inicio de internet en el que las personas “navegaban” por un mar de información sin pensar mucho sobre su fuente o los costes implícitos de los servicios gratuitos. Otra vez la cruda realidad nos hizo ver que en ese nuevo espacio social que es la red mediada por la tecnología o nos hacíamos presentes y activos o las consecuencias para nuestros pacientes y para la propia profesión no serían agradables. Internet es un ámbito social en el que no sólo se comparten experiencias herramientas y conocimiento si no que se juega un importante porcentaje de la credibilidad personal y colectiva de las enfermeras. La capacidad de la red para amplificar cualquier información y su ya indiscutible pero no universal accesibilidad la han

Zaintzaren arlo berria bilakatu da sarea, edozein informazio zabaltzeko duen gaitasuna eta honezkero nabarmena baina unibertsala ez den irisgarritasuna kontuan hartuta, eta hori guztia akats eta desadostasunen bidez ikasi dugu erabiltzen, estrategia eta 48


plangintzaren bidez baino gehiago. Erabiltzaileak sarean daude, eta hortxe ere arreta behar dute, bai haiek, bai haien zainketa informalen sareak; tresna horri eta arreta-eremu horri bizkarra ematea, etorkizun hurbilean, "Galdutako zainketak" (missed care) egiteko modu berri batean erortzea izango da, zalantzarik gabe, gure pazienteak eta zaintzeko konpromisoa hartu genuen gizartea kaltetuko dituena.

convertido en el nuevo campo del cuidado que hemos ido aprendiendo a manejar más a base de fallos y desencuentros que con estrategia y planificación. Los usuarios están en la red y también ahí necesitan atención, tanto ellos como su red de cuidados informales; dar la espalda a esta herramienta y a este ámbito de atención será en un futuro próximo, sin duda, incurrir en una nueva forma de “cuidados perdidos” (missed care) que dañará a nuestros pacientes y a la sociedad que nos comprometimos a cuidar.

Bestalde, tresna horiek laguntza emateko bide berriak ematen dizkigute bai profesionalei bai pazienteei eta haien zaintza-sareari, duela gutxi arte eskuraezinak ziren baliabideak erabiliz; beraz, plangintza estrategikoan sartu behar dira, osasun-planetatik hasi eta osasun-taldeen programetaraino, agian hain ikusgarriak ez, baina eraginkorrak diren eginkizunetan; Youtubeko kanalak har ditzakegu horren adibidetzat, ikuspegi profesionala nahiz erkidego batzuetako "pazienteen gelak" erakusteko balio dutenak.

Por otra parte estas herramientas nos proporcionan nuevos canales para dar apoyo tanto a los profesionales como a los pacientes y su red de cuidados empleando recursos hasta hace poco inaccesibles por lo que deben entrar en la planificación estratégica desde los planes de salud a más alto nivel hasta los programas de los equipos de salud en una labor quizás menos vistosa pero más efectiva buen ejemplo de ello son los canales de tanto de enfoque profesional como los de las “aulas de pacientes Youtube” de algunas comunidades autónomas.

Bestetik, bilakaera azkarra da informazioaren teknologien ezaugarri nagusia; hala, formak eta bitartekoak aldatu egiten dira beharrei erantzuteko; horrela bada sortzen dira mugikorretako aplikazioak, errealitatea handitzeko edo birtualeko betaurrekoak edo sentsore "janzgarriak", zaintza zabal eta partekatu horren esparruan sartzen direnak guztiak ere.

Pero si algo caracteriza a las tecnologías de la información es su rápida evolución de tal modo que las formas y los medios cambian para responder a necesidades que no era posible así surgen las aplicaciones móviles, las gafas de realidad aumentada o virtual o los sensores “vestibles” elementos que también entran en el ámbito de este cuidado amplificado y compartido.

Beraz, aukeraz eta erronkez beteriko etorkizuna dator, eta lehenengoa eta agian garrantzitsuena da teknolatrian ez erortzea eta teknologia erabili ezin dutenak edo erabili nahi ez dutenak ahaztea. Horrekin batera, teknologia horiei buruzko prestakuntza eta teknologia horien erabilera areagotu beharra dago, etengabeko eta graduondoko prestakuntza-programetan ez ezik, baita gradu-aurreko prestakuntzan ere, erizainen hurrengo belaunaldiek espazio partekatu eta hedatu horren barruan hobeto zaintzeko gai izan daitezen.

Se configura pues un futuro lleno de oportunidades y también de retos siendo el primero y quizás el más importante no caer en la tecnolatría y olvidar a quienes no puedan o no quieran usar la tecnología y tras ello ser capaces de incluir la formación sobre estas tecnologías y su uso no sólo en los programas de formación continuada y postgrado sino también en la formación pregrado para que las siguientes generaciones de enfermeras puedan cuidar mejor en ese espacio compartido y amplificado.

49Epilogo EpĂ­logoErizainak ispiluaren aurrean

Enfermeras frente al espejo

2020. urtea erizainen urtea izango da, baina ez hasieran uste genituen arrazoiengatik. COVID19 bidezko pandemian bizitzea egokitzen ari zaigun egoerak muturreko ahalegina eskatzen die osasun-arloko profesional guztiei, eta, beste behin ere, erizainak dira lehen borroka-lerroaren buru.

El año 2020 será el año de las Enfermeras, pero por razones muy diferentes a las que inicialmente pensábamos. La situación que nos está tocando vivir en la pandemia por COVID19 ha exigido un esfuerzo extremo a todos los profesionales sanitarios y, una vez más, las enfermeras lideran la primera línea de batalla.

Lanbide bezala jaiotzen ikusi gintuzten gerra eta epidemien mamu zaharrak itzuli egin dira azterketapean jartzera. Eta erantzuna ez zain geratu: babes-ekipoak edo plastikozko poltsak jantzita, munduko erizain guztiek bat egin dute senitarteko elkartasun-sentimenduan, laguntza emateko, gaixotasunean zehar zainduz edo heriotzaprozesuan lagunduz. Gurasoak edo seme-alabak etxean utzi dituzte (asteetan besarkatzeari ere uko eginez) ezezagunen gurasoak eta seme-alabak zaintzeko. Zaila da egoera horrek sortzen duen mina imajinatzea, baina osasun-arloko profesionalen gizarteerantzukizunaren zentzua berezkoa da haientzat. Dena dela, erantzukizun hori ezin da nomina batean saritu.

Los viejos fantasmas de guerras y epidemias que nos vieron nacer como profesión han regresado para someternos a examen. Y la respuesta no se ha hecho esperar: ataviadas con equipos de protección o bolsas de plástico todas las enfermeras del mundo se han unido en un sentimiento fraternal de solidaridad para prestar auxilio, cuidando durante la enfermedad o acompañando en el proceso de la muerte. Han dejado a sus padres o hijos en casa (renunciando incluso a poder abrazarlos durante semanas) para cuidar de los padres e hijos de desconocidos. Es difícil imaginar el dolor que esta situación genera, pero el sentido de la responsabilidad social de los profesionales sanitarios es algo inherente a sus personas. Sin embargo, es una responsabilidad que no se puede gratificar en una nómina.

Erizainek bete egin dute, beste behin, gizartea. Arratsaldero, zortzietan, herritarren txaloek islatzen dute, baina iritsiko al da administrazioek ere aitortzeko ordua?

Las enfermeras han cumplido, una vez más, con la sociedad. Cada tarde a las ocho los aplausos populares lo reflejan, pero… ¿habrá llegado la hora de que las administraciones también las reconozcan?

2020. urteak esnatzeko aukera kolektiboa ematen du. Hortaz, Erizaintza erraldoi lokartua izanik, entzun egin du azkenean altxatzeko eta ausardiaz janzteko deia. Honen oinarria AUSARDIA delako, balioari dagokionez, soberako balioa baitugu (eta inork ezin du hori ukatu). Zer garen eta zer egin dezakegun sinesteko ausardia, burua lubakitik altxatzeko ausardia eta justiziaz dagokiguna erreklamatzeko ausardia…

El año 2020 otorga una oportunidad colectiva para despertar. El gigante dormido que es la Enfermería escucha por fin la llamada a ponerse en pie y armarse de valor. Porque esto va de VALOR, pero de VALENTÍA, que valer, valemos de sobra (y nadie lo puede negar). Valor para creernos lo que somos y lo que podemos hacer, valor para levantar la cabeza de la trinchera y valor para reclamar lo que por 53


Erizaintzak, bere historian zehar, beharrizana zuenarekiko konpromisoa izan du ezaugarritzat, lanbideak dauzkan berezko premien gainetik ere jarri dena. Eta horregatik agian, nahiz eta herritarrek gehien baloratzen duten osasun-lanbidea izan, osasunbarometroari buruzko inkesta egin ondoren, oraindik orain ez dugu nahikoa aitorpen lanbide-mailan gure pareko, lankide eta administrazioen aldetik. Nursing Now kanpainari atxikitzea adeitasuneta laguntza-ekintza bat da, baina asmoen adierazpen soil bat besterik ez da izango, bizkarrean agurtzea bezalakoa, Erizaintzaren aurrerabidea eragingo duten ekintza zuzenekin batera etorri ezean.

justicia nos corresponde… Si algo ha caracterizado a la Enfermería durante su historia ha sido que su compromiso para con el necesitado ha estado siempre por encima incluso de las necesidades propias del gremio. Y tal vez por ello, a pesar de ser la profesión sanitaria mejor valorada por los ciudadanos encuesta tras encuesta del barómetro sanitario, a nivel profesional continuamos siendo poco reconocidas por nuestros iguales, colegas y administraciones. La adhesión a la campaña Nursing Now representa un acto de cordialidad y apoyo, pero no dejará de ser una mera declaración de intenciones a modo de palmada en la espalda si no se corresponde de acciones directas que propicien el progreso de la Enfermería.

Fronte irekiak ez dira gutxi, eta ez dute erizainik gabe egon behar. Lan-arloko hobekuntzetatik hasi eta muga akademikorik gabeko edozein unibertsitate-diziplinak (gurea, adibidez) berez dauzkan eskumen-aintzatespenetara arte, guri eskaini ez dizkigutenak. Herrihizkeran askotan egon da pertsonen izaera ongi-egilea arbuiatzeko joera, inozokeriatzat hartuta, eta hortik atera behar dugun hausnarketa da ea zirkunstantzia gaizto hori ez ote den erizaintzarekin ere gertatu: morroitzat hartutako profesional zerbitzariak.

Los frentes abiertos no son pocos, y no deben permanecer ajenos a ninguna enfermera. Desde mejoras en el ámbito laboral hasta reconocimientos competenciales propios de cualquier disciplina universitaria sin techo académico (como es la nuestra) de los que hemos sido privados. En el argot popular se ha tendido en muchas ocasiones a despreciar el talante bienhechor de las personas al tildarlo de ingenuidad, y la reflexión que debemos extraer al respecto es si esa perversa circunstancia no se ha dado también con la enfermería: profesionales serviciales que han sido tomadas por serviles.

2020.ena da erizainok asertiboak eta aldarrikatzaileak izaten hasi behar dugun urtea. Eta beharrezkoa bada, gure indarraren alardea egitekoa, gehiengoa duen osasun-kolektibo gisa. Historiak bermatzen gaitu eta gure erantzukizun eta konpromiso sozialaren fede ematen du; beraz, ziur egon gaitezke gure lanbiderako eraikitzailea den guztia, modu batean edo bestean, produktiboa izango dela herritarrentzat eta osasun-sistemaren iraunkortasunerako.

2020 es el año en que las enfermeras debemos comenzar a ser asertivas y reivindicativas. Y si es necesario, hacer alarde de nuestra fuerza como colectivo sanitario mayoritario. La Historia nos avala y otorga fe de nuestra responsabilidad y compromiso social, por lo que podemos tener la certeza de que todo aquello que sea constructivo para nuestra profesión lo será, de una u otra forma, productivo para la ciudadanía y para la sostenibilidad del sistema sanitario.

2020a ez dadila soilik txalo egiteko urtea izan. Izan dadila, goiz on batean, Erizaintza esnatu, ispiluari begiratu eta munduari hauxe esango dion urtea: “gauzak aldatuko ditut”. Nurses can do it!

Que 2020 no sea únicamente un año de aplausos. Que se convierta 54


en el año en que la Enfermería, una buena mañana, despierte, se mire al espejo y le diga al mundo: “voy a cambiar las cosas”. Nurses can do it!

Dr. Sendoa Ballesteros Peña Dk. Gainbegiralea. Erizaintzako Irakaskuntza eta Ikerkuntza Unitatea. Bilbao Basurto ESI Supervisor de Enfermería. Unidad de Docencia e Investigación de Enfermería. OSI Bilbao Basurto Irakasle elkartua Medikuntzako eta Erizaintzako Fakultatean (UPV/EHU) Profesor asociado en la Facultad de Medicina y Enfermería (UPV/EHU) 55