Issuu on Google+

Інформаційний лист молодіжної організації факультету економ іки і права

Спецвипуск 2013

Незаперечною перевагою факультету є поєднання економічних і правових дисциплін, адже сьогодні, для ведення господарської діяльності, необхідні не тільки спеціальні знання в області фінансів, ціноутворення, стратегії управління підприємством, бухгалтерського обліку, а й правові. Високий якісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують підготовку конкурентоздатних фахівців, що володіють не тільки теоретичними знаннями, а й практичними вміннями та навиками. Ви відчуєте себе на реальних робочих місцях завдяки таким активним формам навчання, як: проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, індивідуальні завдання практичного напрямку, групові тренінги тощо. Забезпечується безперервна комп'ютерна підготовка, що дає можливість майбутнім магістрам легко орієнтуватися в інформаційному просторі. На факультеті функціонує система безперервної освіти, що надає можливість отримання другої вищої освіти. Сайт факультету є вірним помічником усіх студентів, адже завдяки йому вони в будь-яку мить можуть ознайомитися з розкладом занять, іспитів, перездач, дізнатися свої оцінки, бути в курсі останніх новин факультету та майбутніх заходів. Такий комплект знань та умінь, який отримують студенти факультету економіки й права, забезпечує високий попит на його випускників. Серед постійних роботодавців – найбільші проектноконструкторські та промислові підприємства України. Сьогодні на факультеті економіки й права навчається більше, ніж 900 українських та іноземних студентів.


С. 2

Спецвипуск

І н ф о р м а ц і й н и й л и ст м о л о діжн о ї о р г а н із а ц ії ф а ку л ь т ету ек о н о м ік и і п р ав а

2013 рік

Давайте знайомитися! Факультет економіки і права створений на базі факультету економіки підприємства й управління трудовими ресурсами в 2001 році. Створення цього факультету викликане економічними перетвореннями, які мають місце в Україні в останні роки. Факультет є структурним підрозділом ХНЕУ, на якому здійснюється підготовка фахівців із двох спеціальностей: «Економіка підприємства» та «Управління персоналом й економіка праці» за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр. Випускаючі та профілюючі кафедри факультету: Економіки підприємства та менеджменту Управління персоналом Правового регулювання економіки Соціології й психології управління Публічного адміністрування та Регіональної економіки Навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» головним завданням має виявлення закономірностей і тенденцій функціонування і розвитку сучасних підприємств в умовах ринкової економіки для того, щоб творчо використовувати їх для збільшення ефективності соціальноекономічної діяльності підприємства. Об’єктом вивчення, з вузької точки зору, є підприємства усіх форм власності, головною метою функціонування яких є задоволення споживчого попиту і отримання прибутку. Проте, в більш широкому ракурсі, до об’єкту вивчення відноситься, окрім економічної, соціальна, екологічна і науково-технічна складові діяльності суб’єкта господарської діяльності, а також їх взаємозв’язок. Ця спеціальність для тих, хто хоче знати не тільки функціонування підприємства в цілому, але й особливості функціонування окремих його підрозділів. Фахівець у галузі економіки підприємства здатний виконувати функції економіста, менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах  скрізь, де потрібно вміти обґрунтовувати ділові стратегії й поточні плани, різноманітні проекти, а також організовувати їхнє здійснення на практиці, управляти економічними процесами й координувати роботу виконавців. Основні навчальні дисципліни професійної підготовки: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, стратегія підприємства, планування діяльності підприємства, організація виробництва, економіка й організація інноваційної діяльності, проектний аналіз, економічна діагностика, антикризова діяльність підприємства, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, управління проектами, потенціал і розвиток підприємства, економіка консалтингу, обґрунтування та експертиза бізнес-проектів, економіка праці і соціально—трудові відносини, системи технологій, системний аналіз в економіці, адміністративне право, цивільне право, трудове право, господарське право, цивільне право, трудове право, міжнародне економічне право. Випускники спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» можуть працювати керівниками підприємств, установ й організацій, керівниками й провідними спеціалістами планово-економічної й маркетингової служб підприємств різних галузей промисловості, науковими й науковопедагогічними співробітниками науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, фахівцями в областях виробничого менеджменту, маркетингу, менеджменту підприємницької діяльності, менеджменту проектів і консалтингу, економіки й організації інноваційної діяльності, економічної діагностики, обґрунтування й експертизи інвестиційних проектів. Ми готуємо професіоналів, здатних досягти високих результатів! (Продовження на с. 3)


С. 3

Спецвипуск

І н ф о р м а ц і й н и й л и ст м о л о діжн о ї о р г а н із а ц ії ф а ку л ь т ету ек о н о м ік и і п р ав а

2013 рік

(Продовження, поч. на с. 2) Спеціальність «Управління персоналом й економіка праці» сьогодні користується великим попитом, оскільки у кадрових службах працюють люди різних професій, а кваліфікованих спеціалістів цієї галузі ще дуже мало. Випускники цієї спеціальності здатні професійно розробляти кадрову політику підприємства, здійснювати психодіагностику при підборі персоналу, виявляти особливості міжособистісної взаємодії, формувати згуртований колектив і розв’язувати конфлікти. Менеджер по персоналу (HR-менеджер) – фахівець, незамінний в будь-якій організації, адже кваліфікований і мотивований персонал – запорука успішного бізнесу. Ця спеціальність для тих, хто відрізняється аналітичним мисленням, креативністю і умінням спілкуватися з людьми. Фахівець у галузі управління персоналом й економіки праці здатний виконувати професійну роботу в області менеджменту персоналу (організація, нормування, мотивація й стимулювання праці), планування ділової кар'єри, розробки стратегії управління персоналом підприємства й соціального розвитку. Основні навчальні дисципліни професійної підготовки: економіка праці і соціально-трудові відносини, фізіологія й психологія праці, ринок праці, управління трудовими ресурсами, управління персоналом, організація праці, нормування праці, кадрове діловодство, менеджмент персоналу, мотивація персоналу, соціальна політика, управління розвитком персоналу, економіка підприємства, планування діяльності підприємств, цивільне право, трудове право. Випускники спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом й економіка праці» можуть працювати: керівниками підрозділів кадрів і трудових відносин, керівниками науково-дослідних підрозділів і підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва, керівниками підприємств, установ й організацій, науковими співробітниками (статистика), іншими фахівцями в області навчання, науковими співробітниками (робота, зайнятість), фахівцями в галузі праці й зайнятості, професіоналами в галузі маркетингу, ефективності підприємництва й раціоналізації виробництва, фахівцями, науковими співробітниками, економістами, професіоналами в області соціального захисту населення.

Ми формуємо економічну еліту країни! Ласкаво просимо!

10 причин зробити вибір на користь факультету економіки і права 1. Можливість здобувати не тільки економічні, але й правові знання. 2. Широкий спектр професій, якими ви зможете оволодіти після отримання диплому на факультеті економіки і права. 3. Активна діяльність молодіжної організації не дасть вам сумувати у вільний від навчання час. 4. КВН, художня самодіяльність, різноманітні конкурси, дебати, журналістика – чудова нагода розкрити свої таланти й продемонструвати вміння. 5. Затишний гуртожиток неподалік від університету. 6. Лояльний по відношенню до студентів деканат, який завжди прийде на допомогу й підтримає своїх студентів. 7. Творчий підхід до проведення семінарських занять. 8. Навчання у формі тренінгів наблизить вас до реальних умов та дасть змогу застосувати здобуті знання на практиці. 9. Команда висококваліфікованих викладачів у легкій та невимушеній атмосфері зробить з вас першокласних спеціалістів. 10. Активна наукова діяльність, можливість приймати участь у різноманітних конференціях та форумах та публікувати свої наукові роботи.


С. 4

Спецвипуск

І н ф о р м а ц і й н и й л и ст м о л о діжн о ї о р г а н із а ц ії ф а ку л ь т ету ек о н о м ік и і п р ав а

2013 рік

У Стародавньому Римі й у середні віки студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів термін «студент» став вживатися для визначення тих, хто навчається (спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення учених звань для викладачів (магістр, професор тощо) — тільки учнів. У США, Великій Британії та інших країнах студентами називають також учнів коледжів. В Україні студент — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Що ж думають студенти нашого вузу з цього приводу дізнаємося з опитування: Студент, у вашому розумінні, це —... «Студент — це особистість. Найкращі якості формуються в період студентства: винахідливість, оперативність, вміння знаходити вихід з будь-яких ситуацій та багато-багато іншого. Це особливий вид людини» (Лобода Д. ЕП 3-1). «Студент — це хитра істота, яка любить спати і їсти» (Головко О. ЕП 4-2). «Студент — це тонка натура, якій дуже важко дається навчання. Всі ніби змовилися проти нього, будь то викладачі, одногрупники, погода, лінь, соціальні мережі і від того, як він зможе подолати ці труднощі буде залежати його залік» (Половинець Є. ЕП 3-6). «Студент — це старанно працююча і допитлива людина. Коли стаєш студентом, то перед тобою відкривається багато чого цікавого і захоплюючого. А головне — це приголомшлива "професія" і та, що запам'ятовується за 5 років» (Дубюк О. ЕП 5-10). «Професія Студент – це класно, Хоча, на жаль, короткочасно. Ми йдем вперед, назустріч долі, Ми знаєм сенс життя і волі. Життя в руках, а в серці досвід Земле, радій, ми вже дорослі. Як любить говорити мій товариш. "Студент – це людина, яка має права дорослого, а обов'язки дитини." Хех... Ніколи не забуду ці слова.» (Зінченко В. ЕП 3-1) «Студент це — людина, яка має потребу у отримані знань та певних компетентностей, що знадобляться їй у майбутньому. За нашими студентами — майбутнє нашої Батьківщини!» (Петренко М. ЕП 3-1)


С. 5

Спецвипуск

І н фо р м а ц і й ни й л ис т м о ло д і ж но ї о р г а ні за ці ї фа к у ль те ту е ко но м і ки і пр а в а

2013 рік

У нашому університеті навчаються студенти з різними інтересами. Хтось з них займається спортом, хтось художньою самодіяльністю, є такі, що приходять в університет щоб поспілкуватися із одногрупниками. Та не дивлячись на все це, всі вони є майбутніми економістами. — Як Вам дається навчання у нашому університеті? — Можна легко здати іспити на «трійку», не додаючи при цьому великих зусиль. У мене вільній графік відвідування пар☺, тому завжди є час прогулятися та зайву годинку поспати☺. — Ви навчаєтесь на бюджетній, чи на контрактній основі? — Я навчаюсь на контрактній основі, але додатково отримую вищу освіту в іншому університеті на бюджетній основі. — А яку другу освіту Ви отримуєте? — Юридичну. — Що Вас приваблює у нашому університеті? — В університеті мене приваблює дизайн аудиторій L-корпусу. — Також великою перевагою є вільній доступ до Wi-Fi, тепер я завжди можу знаходитися в соціальних мережах та читати новини зі сфери сучасної моди. Приємним є те, що в університеті є достатня кількість симпатичних хлопців☺. — Чому Ви обрали економічний ВНЗ, а не технічний, де представників чоловічої статі набагато більше☺? — Я вважаю, що професія економіста для мене буде більш перспективною, ніж технічна. — Що сприяло вашому вибору саме економічного ВНЗ? — Я вирішила піти по стопам батьків. — Як університет підтримує Ваші спортивні інтереси? — Пропонує великий спортивний комплекс, який дає можливість проводити тренування на належному рівні. Висококваліфіковані тренери допомагають нам досягти бажаного результату. Завдяки різноманіттю спортивних секцій, кожен може обрати свою і проявити себе. — А яким видом спорту займаєтеся Ви? — Ще з дитинства я займаюся футболом. — Ви берете участь у змаганнях? — Так, на рівні ХНЕУ та на рівні інших університетів у Харкові. — Чим Ви займаєтесь в університеті, окрім навчання? — Я творча людина, тому мені подобається, що в ХНЕУ приділяється достатньо уваги самодіяльності. — Яким видом самодіяльності Ви займаєтесь? — Я дуже люблю співати! — Чи приймаєте Ви участь у творчих конкурсах нашого університету? — Так, я приймала учать у таких конкурсах, як «Студ-весна», «Дебют», «Міс ІНЖЕК», де отримала багато досвіду та познайомилася з багатьма творчими студентами.


С. 6

Спецвипуск

І н фо р м а ц і й ни й л ис т м о ло д і ж но ї о р г а ні за ці ї фа к у ль те ту е ко но м і ки і пр а в а

Наш экономики и права факультет, Перед тобой мы головы склоняем. Мы будем помнить тебя много лет, Ведь мы своих друзей не забываем! Ты дал нам все, что можно пожелать, Поддерживал нас в трудную минуту. Ты помогал учить, творить, искать Все то, что в нас так глубоко зарыто. Наш деканат – готов помочь всегда! К любой проблеме есть свое решенье. К вам равнодушными не будут никогда И это все для них не исключенье! Ты выпускаешь сильных специалистов, Готовя к трудностям жизненной игры. И лучше не найти экономистов Чем наши, как ты не крути. Удобный стол, улыбчивые лица, За кафедрой читает лекцию доцент. И всем вокруг так хочется учиться – Все это наш любимый факультет! Сказать спасибо мы хотим за то, Что к знаниям любовь ты прививаешь. За строгость, за контроль и за тепло, Которые мы ценим, ты же знаешь!

2013 рік

Чтоб победить, собрались мы все вместе, Наш факультет покорит своей песней. Руки все поднимем и вперед пойдем, Таланты – это сила, за собой ведем! Припев Мы – ЭП, и вместе сила! Друг без друга худо б было. Знамя наше гордо мы несем, Никогда мы в жизни Петь не перестанем, И от того сильнее станем. Мы не подчиняемся судьбе. Мы – ЭП! Танцы и песни, КВН – все в сборе, Хоть у нас были небольшие споры, Мы соединились, чтоб сильнее стать, Вместе ведь мы – сила, будем побеждать! Припев Вы к нам поднимайтесь, вставайте народ! Мы ХНЭУ прославим, все вместе вперед.

Анастасія Гупало

Анастасія Кареліна

Сайт факультету ЕіП: http://ep.kharkov.ua Відповідальна за випуск: Олена Ворона. Наша адреса: пр. Леніна, 9а, Над випуском працювали: Олена Ворона, корпус 2, ауд. 46. Анастасія Гупало, Анастасія Кареліна, E-mail: epicentr@hneu.edu.ua Сургай Олена, Гребенник Вікторія.

Відповідальгий редактор Сєдова Л. М. Редактор Гузенко О. М. Віддруковано у видавництві ХНЕУ. Тираж 200 прим. Зам. № , 2013


Епіцентр