Page 1

FINANSE / 17

Szkoła Inwestowania nr 116 W lipcu oprocentowanie depozytów w bankach spadło po raz kolejny w tym roku, w ślad za obniżkami stóp procentowych przez RPP. Sensownym więc wydaje się w tej chwili poszukanie alternatywy dla naszych środków na najbliższe miesiące, być może nawet lata.

Sensowna alternatywa dla lokaty Bartłomiej Grochulski

Oferta funduszy inwestycyjnych w tym zakresie jest szczególnie bogata, zwłaszcza dla osób, które unikają rozwiązań agresywnych i o inwestycjach w akcje nie chcą nawet słyszeć. Dla nich zwłaszcza dedykowane są fundusze rynku pieniężnego. Poniżej przedstawiamy 3 spośród kilkudziesięciu dostępnych na naszym rynku.

BPS Pieniężny (7,56% w 12 miesięcy) Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym oraz wysoką płynnością. Fundusz realizuje cel inwestycyjny (ochrona realnej wartości aktywów) poprzez inwestowanie aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz lokuje aktywa zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat: listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego Subfunduszu, instrumenty rynku pieniężnego - od 50% do 100% wartości aktywów netto. Zyski z inwestycji, takie jak dywidenda, są ponownie inwestowane. Zdecydowanie lepsze wyniki BPS Pieniężny od średniej obliczanej dla wszystkich funduszy zaliczanych do tej samej grupy zarówno w krótko(3 m-ce), jak i długookresowym (12 m-cy) terminie dowodzą, że zarządzający funduszami inwestycyjnymi

BPS TFI wykazują się dużą ostrożnością przy nabywaniu instrumentów finansowych oraz dobrą intuicją inwestycyjną. Jednym z głównych czynników sukcesu jest umiejętność selektywnego doboru obligacji korporacyjnych. W procesie decyzyjnym największy nacisk zespół zarządzających BPS TFI kładzie na dogłębne zbadanie standingu finansowego emitenta. Środki klientów są inwestowane w obligacje, cechujące się najwyższym stosunkiem potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka.

Novo Gotówkowy (5,64% w 12 miesięcy) Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów o niskiej skłonności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, dla których ważna jest stabilna wartość lokowanych środków. Charakteryzuje się nieznacznym ryzykiem, które ponoszone jest w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych. Fundusz inwestuje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w inne papiery o zbliżonym poziomie ryzyka. Udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium RP oraz depozytów w bankach krajowych powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Według firmy badawczej Analizy Online, domeną tego funduszu są przede wszystkim dobre, powtarzalne wyniki w dłuższych okresach. W ciągu ostatnich 3 lat Novo Gotówkowy 2 razy znajdował się w czołówce swojej grupy. Wyniki znacznie

poprawiły się, od kiedy funduszem zarządza Krzysztof Bednarczyk (od lipca 2011). Od tego czasu do produktu przekonali się także klienci, co wraz z dobrymi wynikami, spowodowało blisko czterokrotne zwiększenie aktywów w ciągu niespełna 2 lat. Motorem napędowym funduszu jest jego portfel korporacyjny. Bednarczykowi w wyborze spółek pomaga zespół analityków, na co dzień zajmujący się rynkiem akcji. Warto jednak zwrócić uwagę, że ponad 1/10 aktywów ulokowano w obligacjach o bardzo wysokiej rentowności, niekiedy sięgającej nawet 20%. Taka konstrukcja portfela przekłada się na lepsze wyniki, ale należy pamiętać, że istotnie zwiększa jego ryzyko kredytowe.

Allianz Pieniężny (4,50% w 12 miesięcy) Fundusz inwestuje w 100% w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. W ocenie analityków z firmy badawczej Analizy Online Allianz Pieniężny jest jednym z tych funduszy pieniężnych, które potrafią łączyć dobre rezultaty z niskim poziomem ryzyka. - Ponadto - czytamy w materiale opublikowanych przez Analizy w maju br. - fundusz od 7 lat regularnie uzyskuje wynik i w pierwszym i drugim kwartylu stóp zwrotu, co sprawia, że należy do rozwiązań o wysokiej powtarzalności dobrych wyników. Co więcej, cała jego dotychczasowa historia związana jest z osobą Marka Kuczalskiego, który pozostaje zarządzającym od chwili uruchomienia w 2005 roku. Ciągłość zarządzania, szczególnie w tym przypadku, jest warta podkreślenia, gdyż

w ubiegłym roku mieliśmy prawdziwy exodus zarządzających z TFI Allianz Polska. Minusem jest brak zastępcy o podobnym co Kuczalski doświadczeniu. Kluczowa z punktu widzenia konkurencyjności jest jednak polityka inwestycyjna, która opiera się na aktywnym zarządzaniu strukturą czasową portfela. Zarządzający stara się uzyskać dobry wynik poprzez częste zmiany duration szczególnie poprzez zamianę papierów o stałym oprocentowaniu na zmienne i odwrotnie. Ważnym elementem strategii jest dążenie do zachowania stałego poziomu udziału papierów korporacyjnych. Zdaniem Kuczalskiego ma to ułatwić swobodne zarządzanie płynnością, a jednocześnie pozwala na aktywne zarządzanie wspomnianym duration. Do aktywów funduszu wchodzą papiery dłużne przedsiębiorstw starannie dobrane zarówno pod kątem bezpieczeństwa kredytowego, jak i opłacalności inwestycji. Zarządzający dostosowuje ekspozycję na dług korporacyjny do wewnętrznych limitów, które mają chronić portfel przed dużymi stratami na wypadek utraty wypłacalności przez emitenta. Dobrym przykładem takiego podejścia jest spore zaangażowanie w branżę budowlaną, w której udział poszczególnych emitentów jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń. Wyróżnikiem funduszu jest także spory udział papierów emitowanych przez banki spółdzielcze oraz Bank Polskiej Spółdzielczości. Te Inwestycje oprócz relatywnie dużego bezpieczeństwa kredytowego cechuje wysoka dochodowość.

Fundacja na rzecz dobrego inwestowania

ul. Mysia 5, 00 - 496 Warszawa, tel.: 22 596 53 12


18 / PRAWO

Referendum jest formą głosowania o charakterze powszechnym, bliskim ideałowi demokracji bezpośredniej. Udział w nim mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania, czyli mający czynne prawo wyborcze. Podczas referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. Jak wygląda to z praktycznego punku widzenia? Postaramy się to krótko wyjaśnić. Referendum jest formą głosowania o charakterze powszechnym, bliskim ideałowi demokracji bezpośredniej. Udział w nim mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania, czyli mający czynne prawo wyborcze. Podczas referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. Jak wygląda to z praktycznego punku widzenia pana Nowaka? Postaramy się to krótko wyjaśnić. Referenda można podzielić według różnych kryteriów na: obligatoryjne i fakultatywne, opiniotwórcze i wiążące oraz ogólnokrajowe i lokalne. Istotną kwestią jest to, kto tak naprawdę może zagłosować w referendum. Najbliższe odbędzie się w Warszawie - ws. odwołania prezydent

Referendum - nasze prawo i obowiązek Eksperci z Centrum Usług Prawnych „Mobilny Prawnik”

Hanny Gronkiewicz-Waltz. Szczególnie problematyczne jest tzw. „dopisanie do rejestru wyborców”, ponieważ nie tylko zameldowani mieszkańcy będą mogli głosować. Aby zostać dopisanym, trzeba złożyć wniosek we właściwym urzędzie dzielnicy, który wydaje w tej sprawie decyzję. Urzędnicy mają trzy dni na rozpatrzenie wniosku. Wątpliwości budzi tryb weryfikacji oświadczeń o zamieszkaniu w Warszawie, gdyż nie reguluje go prawo wyborcze. Nie jest wiadome, jak urzędnicy będą sprawdzali,

czy ktoś rzeczywiście zamieszkuje w Warszawie. Czas pokaże, jak zostanie rozwiązany ten problem w praktyce. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborze odwoływanego organu.

REKLAMA

Ważne jest, aby wziąć w nim udział bez względu na to, czy jesteśmy na „tak”, czy na „nie”. Wynik referendum jest rozstrzygający, gdy za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Polska jest krajem, w którym liczy się nasze zdanie, więc nie powinniśmy być bierni i czekać aż ktoś za nas wybierze odpowiednią drogę.


REKLAMA / 19


20 / AKTUALNOŚCI SKOK

We wrześniu mija 14 lat od momentu powstania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Dziś wołomiński SKOK to prężnie działająca instytucja finansowa, nowoczesna i sprawnie zarządzana. Przez lata zdobywała ona zaufanie swoich klientów - dziś ufa jej ponad 75 tys. stałych Członków, których obsługuje 350 pracowników w 102 oddziałach w kraju. Obecnie plasuje się na drugim miejscu wśród ponad 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kraju, a także w pierwszej setce największych instytucji finansowych w Polsce według ranking tygodnika „Polityka”. Wyniki finansowe wołomińskiej Kasy dowodzą, że jest to instytucja finansowa bezpieczna i ciesząca się dużym zaufaniem społecznym. W 2013 r. Kasa: wypracowała zysk netto wynoszący ponad 48 milionów zł;  osiągnęła poziom kapitałów własnych ponad 7%, przy wymaganym ustawą poziomie 5%; 

14. Jubileusz SKOK w Wołominie pozyskała ponad 6 tys. nowych Członków - stałych Klientów;  uruchomiła placówki w Toruniu i Warszawie;  zatrudniła ponad 30 nowych pracowników;  została laureatką kilku prestiżowych nagród. Rozwój wołomińskiej Kasy jest bardzo dynamiczny, co pokazują publikowane w prasie rankingi. W 2010 r. SKOK w Wołominie po raz pierwszy znalazła się wśród 100 największych instytucji finansowych w Polsce (ranking „Polityki”) - wówczas na 99. miejscu. Ale już rok później awansowała 

Szanowni Klienci, Członkowie Kasy! W związku z uroczystymi obchodami Jubileuszu 14-lecia informujemy, że w dniach 20 i 21 września 2013 r. wszystkie placówki naszej Kasy będą nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy do udziału w uroczystościach

SKOK w Wołominie

na 91. pozycję. W 2012 r. Kasa zajmowała 86. miejsce, zaś w najnowszym rankingu SKOK w Wołominie awansowała o kolejnych 19 miejsc i uplasowała się na 67. miejscu w kraju. Wołomiński SKOK wyróżniany jest także w wielu prestiżowych konkursach. Tylko w ostatnim czasie Kasa została laureatką następujących nagród: lipiec 2013 - SKOK w Wołominie otrzymuje nagrodę Najwyższa Jakość Quality International 2013 za produkt Lokata Bezpieczna BIS.  czerwiec 2013 - Prezes Zarządu SKOK w Wołominie Mariusz Gazda zostaje jednym z TOP 20 - Najlepszych Managerów na Czas Kryzysu tygodnika Wprost  maj 2013 - SKOK w Wołominie 

laureatką konkursu Efektywna Firma 2012 oraz Potęga Biznesu 2012. Dokładnie 1 września 2013 roku minęło 14 lat od momentu rozpoczęcia działalności przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Wołominie. Dziś - po 14 latach działalności - wołomiński SKOK to duża, stabilna i bezpieczna instytucja finansowa. Kasa buduje pozytywne relacje z Klientem oraz stosuje zasadę odpowiedzialności społecznej w biznesie. Instytucja inwestuje w kadrę pracowniczą, zapewniając jej różnego rodzaju szkolenia w celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług. Pracownicy Kasy pełnią wobec jej Członków - stałych Klientów rolę doradców, niosą pomoc, wykonują swoje obowiązki stawiając


AKTUALNOŚCI SKOK / 21 dętych zaproszeni goście, pracownicy, członkowie i sympatycy Kasy przejdą na Plac 3 Maja, aby wziąć udział w jubileuszowym festynie. Przewidziano wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak zespół Piersi, Menele i podbijający listy przebojów zespół Enej. Adepci sztuki tanecznej - zespoły działające w wołomińskim Domu Kultury - Jungle Step Studio, Zespół Remix, Shock Dance Nie zabraknie również przedstawicieli świata kina i sportu - każdy z uczestników festynu będzie

na uczciwość, przejrzystość i czytelność współpracy z Klientem Członkiem Kasy. SKOK w Wołominie to znany mecenas kultury, sztuki, sportu i edukacji. Od kilku lat jest sponsorem Festiwalu „Perła Baroku”, w 2013 r. był fundatorem nagrody głównej dla zwycięzcy Festiwalu Piosenki Międzywojennej im. Wiery Gran. Wspiera Akademię Młodego Piłkarza, drużyny piłkarskie m.in. GKP Targówek, gale boksu zawodowego. Dzięki wsparciu wołomińskiej Kasy opublikowano książkę „Znowu w grze”. Kasa wsparła również Ursynowski Dzień Cichociemnych a także Dziecięcy Bieg „Cud nad Wisłą”. Dzięki hojności SKOK-u Wołomin obchody 93. Rocznicy Bitwy Warszawskiej

1920 r. uświetnił koncert Eweliny Lisowskiej. Na pomoc Kasy mogli również liczyć organizatorzy Dnia Dziecka. SKOK w Wołominie od lat za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomoc Bliźniego wspiera szeroko rozumianą działalność charytatywną. Jako instytucja opierająca swoją działalność o tradycyjne wartości patriotyczne i chrześcijańskie Kasa przekazuje środki na cele kultu religijnego, wspiera parafie, hospicja. SKOK w Wołominie dofinansował album poświęcony bł. Janowi Pawłowi II, a także wydanie płyty poświęconej życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego. 20 września 2013 r. SKOK w Wołominie będzie świętował swój 14. Jubileusz. Jak co roku uroczystości rozpocznie o godz. 13.00 Msza Święta w kościele Świętego Józefa Robotnika w Wołominie, po której w uroczystym przemarszu z udziałem orkiestr

Utrudnienia w ruchu na terenie miasta SKOK w Wołominie informuje, że w związku z organizacją uroczystych obchodów Jubileuszu 14-lecia Kasy w dniu 20 września 2013 r. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu na terenie miasta Wołomin. Utrudnienia wystąpią w godzinach 14:00 - 14:45 i będą dotyczyć ulic: Piłsudskiego (od Kościoła do ul. Gdyńskiej), Gdyńskiej (do ul. Sasina), Sasina (w stronę przejazdu kolejowego), Przejazdowej, Lipińskiej, Legionów (od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej), Kościelnej, Mickiewicza oraz ulic do nich przylegających. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. SKOK w Wołominie

mógł uzyskać autograf gwiazdy. Swój udział zapowiedziała Akademia Młodego Piłkarza - w tym roku dzieci będą mogły zmierzyć się na specjalnie w tym celu postawionym boisku. Każdy, kto umie się śmiać z samego siebie będzie mógł otrzymać swoją karykaturę. Będą dmuchane zamki, karuzele i moc atrakcji. Dodatkowo niebo nad Wołominem wypełnią balony, sterowce i inne pojazdy latające. Zapraszamy - 20 września 2013 r. na Plac 3 Maja w godzinach od 13:30 do 19:00.

Zaproszenie na Mszę Świętą Serdecznie zapraszamy Członków, Pracowników i Sympatyków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie na uroczystą, jubileuszową Mszę Świętą, która odbędzie się 20 września o godz. 13.00 w kościele p.w. Św Józefa Robotnika w Wołominie. Msza Święta odprawiona będzie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa pomocniczego Diecezji Warszawsko - Praskiej, ks. dr. Marka Solarczyka.


22 / ALE WIEŚ

Program Telewizji TVR

Chyba żadna inna ryba nie jest tak hołubiona jak karp. Stwierdzenie to dotyczy grupy wędkarzy zwanych karpiarzami, specjalistów od połowu króla cyprinusa, monarchy licznej rodziny ryb karpiowatych.

Jego Wysokość Karp Krzysztof Szymański

Dzisiejsze wędkarstwo to ścisła specjalizacja, a karpiarze nie łowią ryb, oni łowią karpie, a raczej karpiska, bo gra idzie o osobniki okazowe. Prawdziwy karpiarz nawet nie wspomni, że złowił „piątkę”, „ósemkę”. Emocje budzą dopiero ryby ważące grubo ponad dziesięć, a tak naprawdę te ponad dwadzieścia kilogramów. By dostać karpia-olbrzyma, specjaliści potrafią spędzać kilka, kilkanaście dni i nocy nad wodą. Taka zasiadka to prawdziwy sprawdzian wędkarskiej cierpliwości. Karpiarze są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt: wyprodukowane z myślą o łowieniu karpi wędziska, kołowrotki, żyłki, ciężarki, haczyki, przynęty, zanęty, a nawet miniaturowe, zdalnie sterowane łódki-motorówki do ich wywożenia. Namiocik i łóżko też są „karpiarskie”, jak i cała reszta pokaźnego wędkarskiego majdanu. Łowienie karpi to misterium zmontowania zestawu i doboru przynęty. Wiedza o łowieniu karpi jest dziś tak ogromna, że nawet doświadczony wędkarz, a zajmujący się np. spinningowaniem często nie wie, o czym rozmawiają jego koledzy karpiarze. Prawdziwy ceremoniał zaczyna się po osiągnięciu sukcesu, gdy okazowy karp ląduje w podbieraku, nota bene też specjalistycznym.

Ryba zostaje delikatnie położona na syntetycznej, wilgotnej macie, która chroni łuskę i skórę przed uszkodzeniami. Po odhaczeniu ranka w pyszczku zostaje zdezynfekowana, podobnie jak potencjalne obtarcia na ciele i powleczona preparatem przyśpieszającym gojenie. Przy okazji karpia oczyszcza się z pasożytów np. pijawek Ważenie i mierzenie odbywa się z zachowaniem maksymalnej ostrożności, by nie uszkodzić ryby. „Bohater” jest polewany wodą z łowiska, by odczuwał jak najmniejszy dyskomfort. Potem następuje sesja fotograficzna, podczas której wędkarz najczęściej stoi głęboko w wodzie i prezentuje okaz, który przy okazji dochodzi do siebie po zmęczeniu walką w trakcie holu. Gdy karp wróci do pełni sił, wraca do łowiska, by zostać kiedyś powtórnie złowionym i dać radość wędkarzowi. W ojczyźnie nowoczesnego wędkarstwa w Anglii, tamtejsi łowcy karpi nadają nawet okazom imiona, bo bywają one łowione kilkukrotnie na przestrzeni lat przez różnych wędkarzy. W Polsce łowienie karpi ma najliczniejszą grupę zwolenników na Śląsku, prawdziwym zagłębiu „rybników”, jak w gwarze śląskiej nazywa się stawy hodowlane. Im dalej na południe, tym łowienie karpi jest bardziej popularne. W karpiarstwie zakochani są Czesi, a na Węgrzech to wręcz sport narodowy.

Poniedziałek 9.09.2013

Wtorek 10.09.2013

04:55 Pogoda 05:00 Muzyczna Pobudka 05:10 Notowania - kwiaty 05:50 Newsy Agro 05:55 Pogoda 06:05 Agroflash Tydzień 06:35 Natura. Leśne Dziedzictwo 06:55 Pogoda 07:05 Notowania 07:50 Newsy Agro 07:55 Pogoda 08:05 Studio TVR 08:40 To nas dotyczy - W krainie perkoza 08:55 Pogoda 09:05 ABC Wędkarza 09:35 Historia z haczykiem 10:05 Modelki na rybach 10:35 Nauka poszła w pole 11:05 Wędrówki z wędką 11:35 Natura. Leśne Dziedzictwo 11:55 Pogoda 12:00 Agroflash Tydzień 12:35 Natura. Leśne Dziedzictwo 12:55 Pogoda 13:00 Notowania 13:45 Studio TVR 14:25 To nas dotyczy - Podwójna mistrzyni 14:40 Golf - pasja i sport 14:55 Sklep TVR 15:15 Kowal Gwiazd 15:45 MUZA 16:00 Notowania - zboża 16:10 Notowania - warzywa, owoce 16:20 Notowania - nabiał, mięso, cukier 16:30 Notowania - kwiaty 16:40 Newsy Agro 16:50 R jak Relacja 16:55 Pogoda 17:00 Ogród bez Tajemnic 17:25 R jak Reportaż 17:35 Darz Bór 17:50 Golf - pasja i sport 18:05 To nas dotyczy - Homo Viator 18:30 Studio TVR 18:50 Studio TVR Przegląd prasy 19:10 Łowca 19:55 Pogoda 20:05 Ogród bez Tajemnic 20:30 Wodny Świat 20:50 Uprawiamy biznes 21:20 Natura. Leśne Dziedzictwo 21:55 Pogoda 22:05 Weekendowe malowanie 22:20 R jak Relacja 22:30 Studio TVR 22:50 Studio TVR Przegląd prasy 23:05 Inspiracje 23:30 MUZA 00:00 Populista 00:40 Darz Bór 01:00 Golf - pasja i sport 01:10 Wędrówki z wędką 01:45 Kamera bliżej natury

04:55 Pogoda 05:00 Muzyczna Pobudka 05:10 Notowania 05:50 Newsy Agro 05:55 Pogoda 06:05 Nauka poszła w pole 06:30 Ogród bez Tajemnic 06:55 Pogoda 07:05 Notowania 07:50 Newsy Agro 07:55 Pogoda 08:05 Studio TVR 08:30 Studio TVR Przegląd prasy 08:40 To nas dotyczy - Seniorzy dla Seniorów 08:55 Pogoda 09:05 Lokalne Partnerstwa PAFW 09:20 Mama, najlepszy zawód 09:35 Na Zdrowie 09:50 R jak Relacja 10:00 Sklep TVR 10:20 Inspiracje 10:50 Ogród bez Tajemnic 11:15 R jak Relacja 11:20 Populista 11:55 Pogoda 12:00 Nauka poszła w pole 12:25 Ogród bez Tajemnic 12:50 Golf - pasja i sport 12:55 Pogoda 13:00 Notowania 13:45 Studio TVR, Przegląd prasy 14:25 To nas dotyczy - Zatrzymać czas 14:40 Populista 15:15 MUZA 15:30 Wędrówki z wędką 16:00 Notowania 16:40 Newsy Agro 16:50 R jak Relacja 16:55 Pogoda 17:00 Historia z haczykiem 17:25 Show Wędkarskie 18:05 To nas dotyczy - Wyczekane poniedziałki 18:30 Studio TVR 19:10 MUZA 19:40 R jak Relacja 19:45 Disco Gwiazdy 19:55 Pogoda 20:05 Inspiracje 20:35 Na Zdrowie 20:55 Weekendowe malowanie 21:15 Mama, najlepszy zawód 21:35 To nas dotyczy - Martynka 21:55 Pogoda 22:05 O tym się mówi 22:30 Studio TVR 23:10 Bliżej Gwiazd 23:50 Wodny Świat 00:10 Łowca 00:55 Mistrzostwa Świata w łowieniu sumów 01:30 R jak Relacja 01:45 Harlem Strongman Champions League 02:45 Kamera bliżej natury


PROGRAM TVR / 23

9 - 15 września 2013 r. Środa 11.09.2013

Czwartek 12.09.2013

04:55 Pogoda 05:00 Muzyczna Pobudka 05:10 Notowania 05:50 Newsy Agro 05:55 Pogoda 06:05 R jak Reportaż 06:15 Historia z haczykiem 06:40 Wodny Świat 06:55 Pogoda 07:05 Notowania 07:50 Newsy Agro 07:55 Pogoda 08:05 Studio TVR 08:40 To nas dotyczy - W górze 08:55 Pogoda 09:05 ABC Wędkarza 09:35 Historia z haczykiem 10:05 Modelki na rybach 10:35 Natura. Leśne Dziedzictwo 11:00 Ogród bez Tajemnic 11:30 Mama, najlepszy zawód 11:45 R jak Relacja 11:55 Pogoda 12:00 R jak Reportaż 12:10 Historia z haczykiem 12:35 Sklep TVR 12:55 Pogoda 13:00 Notowania 13:45 Studio TVR 14:25 To nas dotyczy - Atomowa galeria 14:40 Wodny Świat 14:55 Po drodze - Arkady Fiedler 15:20 Wędrówki z wędką 15:50 To nas dotyczy - Reportaż o historii kina, pierwsze filmy 16:00 Notowania - zboża warzywa, owoce, nabiał, mięso, cukier 16:30 Notowania - kwiaty 16:40 Newsy Agro 16:50 R jak Relacja 16:55 Pogoda 17:00 Kowal Gwiazd 17:35 Wodny Świat 17:55 R jak Relacja 18:05 To nas dotyczy - Płać i płacz 18:10 To nas dotyczy - Seniorzy dla Seniorów 18:30 Studio TVR 19:10 ABC Wędkarza 19:35 R jak Reportaż 19:55 Pogoda 20:05 Nauka poszła w pole 20:30 O tym się mówi 20:50 R jak Reportaż 21:05 Darz Bór 21:25 Natura. Leśne Dziedzictwo 21:55 Pogoda 22:05 Golf - pasja i sport 22:15 R jak Reportaż 22:25 R jak Relacja 22:30 Studio TVR 23:05 MUZA 23:35 Pooglądaj z nami jak wszyscy śpiewamy 02:35 Kamera bliżej natury

04:55 Pogoda 05:00 Muzyczna Pobudka 05:10 Notowania 05:50 Newsy Agro 05:55 Pogoda 06:05 Uprawiamy biznes 06:35 Natura. Leśne Dziedzictwo 06:55 Pogoda 07:05 Notowania 07:50 Newsy Agro 07:55 Pogoda 08:05 Studio TVR 08:40 To nas dotyczy - Płać i płacz 08:55 Pogoda 09:05 Disco Show 10:15 Darz Bór 10:50 Disco Gwiazdy 11:05 Populista 11:40 Golf - pasja i sport 11:55 Pogoda 12:00 Uprawiamy biznes 12:30 Natura. Leśne dziedzictwo 12:55 Pogoda 13:00 Notowania - zboża warzywa, owoce 13:20 Notowania - nabiał, mięso, cukier 13:30 Notowania - kwiaty 13:45 Studio TVR 14:25 To nas dotyczy - Hel 70 lat później 14:40 Disco Gwiazdy 14:50 Na Zdrowie 15:10 Sklep TVR 15:30 Kowal Gwiazd 16:00 Notowania - zboża 16:10 Notowania - warzywa, owoce 16:20 Notowania - nabiał, mięso, cukier 16:30 Notowania - kwiaty 16:40 Newsy Agro 16:50 R jak Relacja 16:55 Pogoda 17:00 Historia z haczykiem 17:25 Łowienie sumów na rzece 18:05 To nas dotyczy - Dionize Putry rzeźby z ziemi i nieba 18:30 Studio TVR 19:10 Na Zdrowie 19:25 R jak Reportaż 19:35 Weekendowe malowanie 19:55 Pogoda 20:05 Natura. Leśne Dziedzictwo 20:35 Darz Bór 20:55 R jak Reportaż 21:05 Nauka poszła w pole 21:30 Uprawiamy biznes 21:55 Pogoda 22:05 O tym się mówi 22:30 Studio TVR 23:10 Kowal Gwiazd 23:45 Ogród bez Tajemnic 00:10 Historia z haczykiem 00:40 Dni szczupaków 01:15 Łowca 01:50 Kamera bliżej natury

���������������� ������������������������������������������������

Ogólnopolską Telewizję TVR oglądaj na platformach cyfrowych, sieciach kablowych i satelicie Hot Bird™. Włącz TVR! teraz także w jakości HD!

170

222

159

Piątek 13.09.2013

Sobota 14.09.2013

Niedziela 15.09.2013

04:55 Pogoda 05:00 Muzyczna Pobudka 05:10 Notowania 05:50 Newsy Agro 05:55 Pogoda 06:05 Łowca 06:30 Ryba palce lizać 06:55 Pogoda 07:05 Notowania 07:50 Newsy Agro 07:55 Pogoda 08:05 Studio TVR 08:40 To nas dotyczy - Historia produkcji szkła w Krośnie 08:55 Pogoda 09:05 Historia z haczykiem 09:35 ABC Wędkarza 10:05 Modelki na rybach 10:40 Natura. Leśne Dziedzictwo 11:05 Golf - pasja i sport 11:20 Mama, najlepszy zawód 11:30 R jak Relacja 11:45 Disco Gwiazdy 11:55 Pogoda 12:00 Łowca 12:25 Ryba palce lizać 12:40 R jak Reportaż 12:55 Pogoda 13:00 Notowania 13:45 Studio TVR 14:25 To nas dotyczy - Jak Bartek został strażakiem 14:40 Kowal Gwiazd 15:10 Wodny Świat 15:30 Sklep TVR 15:50 MUZA 16:00 Notowania - zboża 16:10 Notowania - warzywa, owoce 16:20 Notowania - nabiał, mięso, cukier 16:30 Notowania - kwiaty 16:40 Newsy Agro 16:50 R jak Relacja 16:55 Pogoda 17:00 Inspiracje 17:25 Bliżej Gwiazd 18:05 Harlem Strongman Champions League 19:20 Modelki na rybach 19:55 Pogoda 20:05 Pop Wichura 21:55 Pogoda 22:00 Biesiadna Wichura 23:40 Disco Polo Wichura 02:05 Kamera bliżej natury

04:55 Pogoda 05:00 Muzyczna Pobudka 05:10 Notowania 05:50 R jak Reportaż 05:55 Pogoda 06:05 Wędkarstwo muchowe 06:40 Ryba palce lizać 06:55 Pogoda 07:05 Notowania 07:50 Newsy Agro 07:55 Pogoda 08:00 Ogród bez Tajemnic 08:25 Inspiracje 08:55 Pogoda 09:00 Mama, najlepszy zawód 09:20 MUZA 09:50 Na Zdrowie 10:10 Weekendowe malowanie 10:30 Ogród bez Tajemnic 10:55 Wodny Świat 11:15 Disco Gwiazdy 11:35 Nauka poszła w pole 11:55 Pogoda 12:05 Notowania - zboża 12:15 Notowania - warzywa, owoce 12:30 Notowania - nabiał, mięso, cukier 12:40 Notowania - kwiaty 12:50 Golf - pasja i sport 13:00 To nas dotyczy - Płać i płacz 13:45 Łowca 14:30 R jak Reportaż 14:40 Studio TVR 15:15 Agroflash Tydzień 15:45 Uprawiamy biznes 16:15 Sklep TVR 16:30 R jak Reportaż 16:40 Wodny Świat 16:55 Pogoda 17:00 Pooglądaj z nami jak wszyscy śpiewamy 19:05 Łowca 19:30 Historia z haczykiem 19:55 Pogoda 20:05 Pooglądaj z nami jak wszyscy śpiewamy 21:15 Biesiadne Hity 21:40 R jak Relacja 21:55 Pogoda 22:05 Disco Show 23:20 Pop Wichura 01:15 Biesiadna Wichura 02:45 Disco Polo Wichura 04:05 Kamera bliżej natury

04:55 Pogoda 05:00 Muzyczna Pobudka 05:10 Notowania - kwiaty 05:20 Notowania - warzywa, owoce 05:30 Agroflash Tydzień 05:55 Pogoda 06:00 Nauka poszła w pole 06:25 Uprawiamy biznes 06:55 Pogoda 07:05 Studio TVR 07:40 Ryba palce lizać 07:55 Pogoda 08:05 Wędrówki z wędką 08:30 Historia z haczykiem 08:55 Pogoda 09:00 Agroflash Tydzień 09:30 Inspiracje 10:00 Mama, najlepszy zawód 10:20 MUZA 10:50 Na Zdrowie 11:10 Natura. Leśne Dziedzictwo 11:55 Pogoda 12:00 Studio TVR 12:35 Wodny Świat 12:55 Weekendowe malowanie 13:15 Populista 13:55 Harlem Strongman Champions League 15:15 Ogród bez Tajemnic 15:40 Notowania EXTRA 15:45 Kowal Gwiazd 16:20 MUZA 16:45 Golf - pasja i sport 16:55 Pogoda 17:00 Śląskie wesele 18:40 Biesiadne Hity 19:05 Po drodze - Arkady Fiedler 19:30 Modelki na rybach 19:55 Pogoda 20:00 Śląskie wesele 21:15 Biesiadne Hity 21:45 Golf - pasja i sport 21:55 Pogoda 22:00 Populista 22:40 Darz Bór 23:00 Notowania EXTRA 23:10 Harlem Strongman Champions League 00:25 Wędrówki z wędką 00:55 Wędkarstwo muchowe 01:20 Łowca 02:10 Kamera bliżej natury

�����������������������������

������������������


24 / PODRÓŻE

Pocztówka z Sycylii Leżące pod skałą La Rocca miasteczko Cefalù zdaje się być esencją Sycylii. Jest tu wszystko, co wyobrażamy sobie, wymawiając nazwę tej wyspy. Lazurowe morze, fale rozbijające się o nabrzeżne skały, wąskie uliczki, zapierające dech w piersiach piękno katedry, złoty piasek plaży, pizza i spaghetti jedzone na tarasie z widokiem na morze. Adam Gąsior - Magazyn Turystyczny „Wasze Podróże”

Są dwa miejsca, z których Cefalù wygląda szczególnie pięknie. Jedno to nabrzeże z piaszczystą plażą na zachód od starej części miasta, drugie - mur obronny na skale La Rocca zawieszonej nad centrum. Między tymi punktami czeka nas spacer po chyba najpiękniejszym mieście wyspy. Choć plaża kusi czystym piaskiem, po krótkim wylegiwaniu się idziemy dalej. Doskonale widać stąd stare domy ciasno przylegające do siebie, skierowane fasadami ku morzu. Wysoko nad ich dachami dominuje sylwetka katedry, a nad nią strome urwisko skalne.

Przez Porta Marina Z plaży do wnętrza starówki możemy wejść przez jedyną zachowaną do dzisiaj bramę w murach miejskich - jak przystało na miasto nadmorskie - nosi nazwę Porta Marina. W Cefalù nie sposób się zgubić. Stare centrum zachowało średniowieczny układ ulic. Domy są bogato zdobione, miasto przez wieki było dość zamożne, a dodatkowo było siedzibą biskupią. Dwoma głównymi ulicami są biegnące równolegle do siebie Corso Ruggero w środku miasta i Via Vittorio Emanuelle - blisko portu rybackiego. W zasadzie może-

my być pewni, że jeśli skręcimy w którąkolwiek z prostopadłych uliczek, dojdziemy albo na wybrzeże, albo na plac katedralny. Spacer z pewnością przedłuży się - mimo, że mamy do pokonania zaledwie kilkusetmetrowy dystans - co krok kuszą kolorowe witryny małych sklepów lub drażniące węch zapachy z knajpek. Jak w większości włoskich miast, katedra stoi na placu Piazza Duomo (plac katedralny). Otoczony jest on z trzech stron pałacami, czwarty bok wieńczy sama świątynia. Wchodzi się do niej, pokonując schody wiodące na mały, ogrodzony placyk. Kościół nie został nigdy do końca zbudowany, budowę rozpoczęto w czasach panowania na wyspie Normanów. Górują nad nim dwie masywnie wyglądające wieże. Fasada to trzy


PODRÓŻE/ 25 rzędy arkad i łuków wzajemnie ze sobą splecionych. W środku świątyni zwracają uwagę potężne kolumny, których kapitele wykonano w stylu przypominającym koryncki i rzymski. Ostre łuki są z pewnością pozostałością po wpływach sztuki arabskiej, podobnie jak drewniany sufit z pomalowanymi belkami. Ozdobą prezbiterium są doskonale zachowane mozaiki: Chrystus Pantokrator błogosławiący, Madonna z Apostołami oraz patriarchowie. Warto odwiedzić boczny, niewielki dziedziniec krużgankowy. Małe, bliźniacze kolumny podpierają kilkadziesiąt ostrych łuków, a na kapitelach wyobrażone są sceny zwierzęce i mitologiczne.

Na wzgórzach Cefalù Idziemy w górę miasteczka. Najpierw trzeba dojść do Piazza Garibaldi, a stąd kamienną ścieżką pod górę. Po kilkunastu minutach mijamy dawne mury, wchodzimy na teren usiany ruinami fortyfikacji sprzed wieków. Potem dochodzimy

Zbudowana w V wieku p.n.e. w stylu doryckim świątynia uważana jest nie tylko za najlepiej zachowaną na całej wyspie, ale i w całej Italii. do sanktuarium z IX wieku p.n.e. z charakterystyczną kamienną bramą. Na samym szczycie znajdują się malownicze ruiny średniowiecznego zamku. Jednak największą atrakcją są oczywiście widoki rozpościerające się ze wzgórza. Najwspanialszy jest z północnego zbocza, z tarasów murów. Gdy lekko się wychylimy, zobaczymy całą starówkę Cefalù. Niektóre domy zdają się być pod naszymi stopami. Miasto otoczone jest z trzech stron lazurową wodą. Na wzgórzach pobliskiego Castelammare del Golfo założyli miasto uciekinierzy z Troi. Pozostałości

po nich do dzisiaj imponują rozmachem. Mimo bowiem częstych konfliktów z mieszkańcami położonego na południu miasta Selinunte, najpiękniejsza miejscowa budowla przetrwała. To największa zachowana świątynia grecka na Sycylii. Zbudowana w V wieku p.n.e. w stylu doryckim świątynia uważana jest nie tylko za najlepiej zachowaną na całej wyspie, ale i w całej Italii. Wzniesiono ją jakiś kawałek drogi do miasta, na zachodnim zboczu wzgórza Monte Barbaro. Zresztą z terenu ruin miasta świetnie ją widać. Trzy stopnie prowadzą na perystyl otoczony 36 doryckimi kolumnami. Najbliższe otoczenie świątyni stanowią jedynie porośnięte kwiatami łąki. Jeśli będziemy mieli szczęście i na chwilę nie będzie tutaj innych turystów, to nastrojowe miejsce świetnie na-

daje się na sesję zdjęciową. Ruiny miasta i teatru (63 metry średnicy, 20 poziomów siedzeń) znajdują się na sąsiednim wzgórzu, dojdziemy tam w pół godziny. W słońcu jest to średnia przyjemność, na całym odcinku brakuje choćby kawałka cienia.

Trinakria Zgłodniali - jednak wracamy. Idziemy ulicą Via Vittorio Emanuelle oddzieloną od morza rzędem starych kamienic. W jednym z przejść nad wodą zachowała się średniowieczna naturalna pralnia. Rzeka spływa trzema otworami do basenu, w którym jeszcze kilkanaście lat temu prano pościel. Wychodzimy na taras z widokiem na plaże i skały. Zamawiamy pasta al nero di sepia czy makaron z mątwą, do tego wino Erice, a na deser słynne, mocne wino Marsala. Potem już krótki spacer do jednego ze sklepików. Kupujemy płytkę ceramiczną w charakterystycznych dla wyspy barwach: niebieskiej, żółtej i zielonej oraz symbol Sycylii - Trinakria®. To trójnogie słońce, którego kończyny oznaczają trzy półwyspy Sycylii, trzy plemiona niegdyś ją zamieszkujące i trzy morza otaczające wyspę: Śródziemne, Tyrreńskie i Jońskie. Zawieszona na ścianie Trinakria będzie nam zawsze przypominała słoneczną wsypę.


26 / ZDROWIE

Czerniak jest uleczalny. Im wcześniej wykryty, tym większe szanse na jego pokonanie. Trzeba jednak kontrolować znamiona na skórze. Z każdym podejrzanym pieprzykiem trzeba iść do dermatologa lub onkologa. Przynajmniej raz w roku każdy powinien odwiedzić lekarza specjalistę. A ci, którzy mają na skórze dużo znamion, nawet częściej, co trzy, sześć miesięcy. Agata Bochenek

Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, błon śluzowych albo błony naczyniowej gałki ocznej. Charakteryzuje się dużą złośliwością z powodu szybkiego wzrostu oraz wczesnych i licznych przerzutów. Stanowi 5-7 % nowotworów skóry. Występuje najczęściej u osób w średnim wieku. Powstaje z melanocytów, czyli komórek barwnikowych wytwarzających i zawierających melaninę, które ulegają złośliwej przemianie. Najczęściej pojawia się na skórze (ale może powstać także na błonach śluzowych jamy ustnej czy w siatkówce oka), ryzyko choroby zwiększa duża ilość znamion barwnikowych oraz intensywne opalanie. Statystyki podają, że ludzie, u których liczba znamion przekracza 30-50 są o 20-30% bardziej narażeni na rozwój czerniaka złośliwego. Szczególnie, jeśli wśród znamion są tzw. znamiona atypowe. Tak naprawdę to pieprzyków przybywa nam przez całe życie, choć najwięcej tworzy się do 20.-30. roku życia. W kolejnych latach znamiona powstają rzadziej. Jednak szczególnie uważnie trzeba obserwować pieprzyki pojawiające się w okolicy 50.-60. roku życia, ponieważ często są one zwiastunami czerniaka złośliwego. Pieprzyki pojawiają się także u małych dzieci, tutaj w większości przypadków nie powinny budzić niepokoju rodziców, bo pojawianie się nowych znamion u dzieci jest całkowicie normalne. Niemniej w każdym takim przypadku należy dziecko chronić przed słońcem, czyli stosować kremy z wysokimi filtrami i do minimum ograniczać czas przebywania na silnym słońcu. Dlaczego trzeba oglądać pieprzyki i jak uchronić się przed czernia-

Niebezpieczne pieprzyki kiem, zapytaliśmy dr Małgorzatę Wyszyńską-Sitarz, dermatologa ze Szpitala Powiatowego w Wołominie. Jakie zmiany powinny wzbudzić nasz niepokój? - Szczególnie niepokojące jest pojawianie się i szybki wzrost nowych zmian oraz powiększanie się i zmiana zabarwienia już istniejących. Trzeba obserwować pieprzyki w miejscach narażonych na drażnienie: na ramionach, 

plecach, pod piersiami, na skórze głowy. Zmiana kształtu, rozmiaru znamienia, odbarwienia, zmiana struktury powierzchni, zaczerwienienie, świąd, krwawienia - to wszystko powinno wzbudzić nasz niepokój. Jakie czynniki mają wpływ na tworzenie się znamion? - Główny czynnik odpowiedzialny za pojawianie się zmian to predyspozycja genetyczna. Dodatkowy wpływ ma ekspozycja na 

słońce oraz zmiany hormonalne (okres dojrzewania, ciąża itp.). Jaka metoda usuwania znamion jest najlepsza? Ile maksymalnie pieprzyków można usunąć jednorazowo? - Najlepszą, a zarazem jedyną metodą usuwania zmian barwnikowych jest usunięcie chirurgiczne. Wynika to z konieczności wykonania badania histopatologicznego,nacoinnemetody (np. usunięcie laserowe) nie pozwalają. O ilości zmian możliwych do usunięcia jednorazowo decyduje lekarz wykonujący zabieg, biorąc pod uwagę wielkość zmian i ich lokalizację. 

Czy są takie miejsca na ciele, na których znamiona lokują się szczególnie chętnie? - Tak. Są to przede wszystkim miejsca najczęściej eksponowane na słońce, czyli twarz, ramiona, plecy, kończyny dolne. U mężczyzn czerniak umiejscawia się głównie na plecach, u kobiet na kończynach dolnych. 

Abecadło ratuje życie: U lekarza znamiona trzeba kontrolować raz w roku, a co miesiąc dokładnie oglądać się samemu. Które pieprzyki powinny niepokoić? Te podejrzane mają kilka charakterystycznych cech, które dla lepszego zapamiętania udało się zestawić alfabetycznie. Asymetria - niebezpieczne pieprzyki mają nieregularny kształt. Im mniejsza asymetria, tym lepiej. Brzegi - podejrzenia budzę poszarpane, nierówne krawędzie. Czerń i przebarwienia - znamię atypowe ma trzy-cztery kolory, od jasnego brązu po czerń, barwnik układa się nierównomiernie. Długość - każde duże znamię powyżej 5 milimetrów trzeba pokazać lekarzowi. Ewolucja - jeśli w płaskim dotąd znamieniu zaczyna się robić guzek, trzeba zwrócić się o poradę do dermatologa. Tylko lekarz jest w stanie ocenić, czy dane znamię rzeczywiście jest niebezpieczne.

Jak powinni postępować i jak chronić się posiadacze dużej ilości pieprzyków? - Posiadacze dużej ilości znamion barwnikowych powinni unikać ekspozycji na słońce, a jeśli jest to nieuniknione, korzystać z kąpieli słonecznych po uprzednim nałożeniu na skórę kremów z filtrem UV. Aplikacja kremu powinna mieć miejsce ok. pół godziny przed opalaniem i być powtarzana co 3 do 6 godzin lub po każdej kąpieli w wodzie. Dodatkowo znamion barwnikowych nie można drażnić. Wskazana jest także dermatoskopowa ocena zmian barwnikowych minimum raz w roku. 


REKLAMA / 27

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Domów jednorodzinnych i mieszkań Następstw nieszczęśliwych wypadków Sprzętu elektronicznego Szyb i elementów szklanych Prac budowlano - montażowych Mienia w transporcie krajowym Cargo Odpowiedzialności cywilnej (ogólnej)

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych AUTOCASCO Następst w nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

BANCASSURANCE Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia kart bankowych Ubezpieczenie utraty gotówki pobranej z bankomatu Ubezpieczenie NNW posiadaczy ROR lub użytkowników kart bankowych Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych lub użytkowych stanowiących zabezpieczenia kredytów i pożyczek

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

ZYSKAJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Gwarancja zapłaty wadium Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Gwarancja usunięcia wad i usterek Gwarancja branży turystycznej

CENTRALA �������������������������������� ��������������������������������������

����������������������� ����������


28 / SPORT

Spróbujcie sobie wyobrazić, że zaplanowaliście imprezę: jakieś party, wesele czy inne przyjęcie na świeżym powietrzu, a kilka godzin wcześniej zrywa się ulewa i w jednej chwili w niwecz obraca waszą kilkumiesięczną, zaplanowaną do najdrobniejszego szczegółu pracę. Prawda, że można dostać zawału?

Międzyzdroje: dzień „Skorpiona” Krzysztof Kraśnicki

I w takiej sytuacji znalazł się organizator pięściarskiej gali w amfiteatrze nadmorskiego kurortu; od rana upalnie, słońce nieprzysłonięte najmniejszą chmurką, a na trzy godziny przed rozpoczęciem zawodów zaczęło lać jak z cebra. Tomaszowi Babilońskiemu, promotorowi przedsięwzięcia, w ciągu kilku sekund krew odpłynęła z twarzy, zrobił się biały jak kreda, osłupiały patrzył w niebo, jakby oczekując stamtąd wyjaśnienia. Nie ma się co dziwić; gala cieszyła się niespotykanym wcześniej zainteresowaniem, na klika godzin przed pierwszą walką wyprzedano wszystkie bilety, wielu chętnych nie dostało się na widownię, odeszło od kasy z przysłowiowym kwitkiem. Tuż przed rozpoczęciem walk deszcz przestał padać, więc wypełniająca amfiteatr publiczność zwinęła parasole, a Babiloński odetchnął z ulgą. Nie na długo, ale na kolejne emocje był już przygotowany. Sam je zresztą zaplanował. Pojedynek, na który miłośnicy boksu czekali; walka byłego olimpijczyka, medalisty amatorskich imprez międzynarodowych, Łukasza „Angela” Maszczyka z pupilem Wołomina i okolic, Krzysztofem „Skorpionem” Cieślakiem miała być jedną z głównych atrakcji wieczoru. Krzysiek, były młodzieżowy mistrz świata (IBF) miał za sobą trudny okres. Odniósł wypadek motocyklowy, który wyłączył go z treningów na kilka miesięcy, od ubiegłego roku przegrał trzy z czterech pojedynków. Wprawdzie ostatni wygrał w doskonałym stylu, nokautując w Legionowie po

Fot. Piotr Duszczyk

zażartym boju Ariela Krasnopolskiego, ale Maszczyk to bardziej wymagający przeciwnik: czuje się świetnie w defensywie, doskonale radzi sobie z rywalami agresywnymi, boksującymi właśnie w stylu Cieślaka. Nie w Międzyzdrojach! „Skorpion” zaatakował zaraz po gongu, nacierał na rywala niczym czołg. Na nic nie zdały się świetne uniki, odskoki i kontry. Pod naporem huraganowych, morderczych bombardowań wołominianina defensywa Maszczyka uległa całkowitemu załamaniu. Po jednej z akcji Krzyśka „Angel” wylądował na deskach. Myliłby się jednak ten, kto by uznał, że kontakt z ringową podłogą pozbawi Łukasza wiary w zwycięstwo. Mimo, że jeszcze oszołomiony, rzucił się z pasją do odrabiania strat, kilkakrotnie przedarł się przez gardę rywala. Ale to był dzień „Skorpiona”. Ciosy Maszczyka nie robiły na nim żadnego wrażenia, a jego odpowiedzi były bolesne: Łukasz w tym boju jeszcze dwukrotnie nawiązywał kontakt z deskami. I bez cienia wątpliwości - zwycięzcą pojedynku mógł być tylko Cieślak. Publiczność nagrodziła obu

pięściarzy rzęsistymi brawami, a Babiloński… finansowym bonusem. Emocje nie kończyły się na walce Cieślaka z Maszczykiem. W wadze ciężkiej stanęli naprzeciw siebie Krzysztof Zimnoch i Mateusz Malujda, bokserzy, którzy zmagali się już jako amatorzy. Bilans tej rywalizacji był korzystny dla Mateusza - wygrał dwukrotnie, jedno zwycięstwo odniósł Krzysztof. Ale to on był faworytem. Ma za sobą większe doświadczenie na zawodowym ringu: szesnaście walk, bez porażki, jedenaście zwycięstw przez nokaut. Dysponuje lepszymi warunkami fizycznymi, jest pięściarzem bardziej wszechstronnym. Tym zaletom Malujda mógł przeciwstawić niesamowitą waleczność, nieustępliwość i odporność na uderzenia. I tak było między linami: ataki Malujdy napotykały kontry Zimnocha, po których białostoczanin przechodził do kontrofensywy, lokował między rękawicami Mateusza potężne ciosy. Ten przyjmował je bez zmrużenia oka; liczony podnosił się z desek i z podziwu godną zawziętością próbował odrabiać straty. Nie dał rady, Krzysz-

tof był świetnie dysponowany, jego przewaga nie pozostawiała wątpliwości. I tym zwycięstwem skutecznie zrewanżował się za porażki w amatorstwie. Widownia oklaskami podziękowała obu bokserom za wielkie emocje. Walki Cieślaka i Zimnocha należały do tzw. rankingowych, a o międzynarodowe trofeum walczył Kamil Łaszczyk. Wrocławianin związany z amerykańską stajnią Global Boxing, należącą do biznesmena polskiego pochodzenia Mariusza Kołodzieja. Stawką walki Łaszczyka z Węgrem Mate Hornyakiem był młodzieżowy tytuł Inter-Continental prestiżowej federacji WBO. Szanse, wydawało się, wyrównane; 20-letni Kamil miał za sobą osiem pojedynków bez porażki, a jego nieco młodszy, 18-letni przeciwnik stoczył o jedną walkę więcej i również nie splamił rekordu porażką. Warunki fizyczne rywala: bardzo szczupły, wysoki, z dużym zasięgiem ramion, sugerowały, iż Madziar skupi się na walce defensywnej. Tak też się stało. Polak atakował, Węgier dobrą obroną i pracą nóg unikał kontaktu z pięściami Kamila. Ale do czasu. W trzecim starciu Łaszczyk dostrzegł lukę w gardzie Mate, precyzyjnym ciosem sięgnął szczęki i… było po walce. Techniczny nokaut i pierwszy mistrzowski pas zawisł na biodrach Łaszczyka. Z pewnością nie ostatni, Kamil należy do najbardziej utalentowanych pięściarzy młodego pokolenia. Swoje walki wygrali także Michał Chudecki, Andrzej Sołdra i debiutujący wśród zawodowców Marcin Brzeski. Doskonała oprawa i pełne napięcia walki to również zasługa głównego, tytularnego sponsora - SKOK-u Wołomin. Nie po raz pierwszy i, miejmy nadzieję, nie ostatni.


SPORT / 29 Zielono-biali w ostatnim spotkaniu w Aleksandrowie Łódzkim minimalnie przegrali z miejscowym Sokołem 3-2 (3-1). W spotkaniu 5. kolejki III ligi pierwszą groźną akcję przeprowadził nasz zespół, który za sprawą Marcina Kolasińskiego prawie zdobył bramkę. „Kolas” zdołał wyłuskać piłkę spod nóg Damiana Antosika i uderzyć na bramkę Sokoła. Niestety, jego strzał pewnie obronił Sima. W 14. minucie zrobiło się gorąco pod bramką Rudnickiego, ale Sebastian Ceglarz nie wykorzystał dobrej centry Damiana Pawlaka. W 17. minucie GKP Targówek wyszedł na prowadzenie. Nieporozumienie w szykach obronnych Sokoła Aleksandrów Łódzki wykorzystał Kamil Mierzwiński, który zwodem minął Simę i skierował futbolówkę do pustej bramki. Od straty bramki gra gospodarzy wyraźnie odmieniła się. To oni coraz częściej gościli pod bramką GKP. W 30. minucie z prawej strony boiska dośrodkował Karol Kwiatkowski, lot piłki

Nowy sezon w III lidze łódzko-mazowieckiej dla zespołu GKP Targówek „SKOK Wołomin” rozpoczął się bardzo źle. W pierwszych pięciu spotkaniach gracze ze stolicy nie zdobyli żadnych punktów. Jednak ze spotkania na spotkanie wygląda to już coraz lepiej, więc niedługo GKP Targówek powinien wyjść na prostą.

Czarna seria GKP Targówek „Skok Wołomin”

Sokół Aleksandrów Łódzki - GKP Targówek 3-2 (3-1)

kę kontaktową na 3-2. Niestety, po raz kolejny nie dopisało nam szczęście i w tym dniu nie udało się strzelić jeszcze przynajmniej jednej bramki, pomimo kilku dogodnych sytuacji. Od 80. minuty GKP Targówek grał w osłabieniu po drugiej żółtej kartce, a w konsekwencji czerwonej dla Patryka Burzyńskiego. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie.

Bramki: P. Traczyk (s) 30’, P. Klepczarek 40’, 41’ - K. Mierzwiński 17’, D. Dadacz 47’ GKP: W. Rudnicki - B. Grodzki, P. Traczyk, D. Dadacz, K. Mierzwiński, M. Paradowski, B. Walewski (73’ M. Furman), M. Kolasiński (82’ B. Bereżecki), P. Burzyński, R. Wiśniowski (80’ Ł. Fijołek), P. Sieczko (50’ M. Stańczyk)

Warto jednak zaznaczyć, że gra zielono-białych w tym spotkaniu wyglądała naprawdę dobrze.

Tomasz Krupa

przeciął Patryk Traczyk, jednak zrobił to w tak niefortunny sposób, że skierował futbolówkę do własnej bramki. W ostatnich pięciu minutach pierwszej połowy

Sokół zdobył jeszcze dwie bramki. Ich autorem był nowy nabytek Sokoła Piotr Klepczarek, która ma za sobą występy w Ekstraklasie. Druga partia gry lepiej rozpoczęła się dla naszych zawodników. Już w 47. minucie za sprawą Dariusza Dadacza strzelamy bram-

Akademia Młodego Piłkarza GOOL rozpoczyna nowy sezon 2013/2014, przypominając wszystkim zainteresowanym o ubiegłorocznych sukcesach sportowych, jakimi były niewątpliwie wejście do rozgrywek wojewódzkich o Puchar Tymbarka, I miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza Sulejówka, a także I miejsce w turnieju Wesoła CUP.

Z nami bliżej do Legii

Zawodnicy trenujący w AMP GOOL mają szansę trafić do Legii Warszawa oficjalnego partnera AMP GOOL. Taką okazję wykorzystało już 4 zawodników Akademii. - Naszym celem jest promocja młodych utalentowanych chłopców, którzy kończą szkolenie w Akademii i chcą iść dalej. Kierujemy i monitorujemy losy naszych wychowanków. Sezon w AMP GOOL zapowiada się bardzo emocjonująco. Przewidziano wyjazdy na mecze mistrzów Polski, spotkania z piłkarzami Legii, testy sprawnościowe czy następne edycje Wielkich Rywalizacji Miast czy Turnieju Mikołajkowego, mecze sparingowe i inne atrakcje, o których dowiedzą się zawodnicy bezpośrednio na treningach. Z nami bliżej do Legii - mówi Jakub Szcześniak, General Menager AMP GOOL. Profesjonalna i przeszkolona kadra szkoleniowa składająca się z instruktorów/ trenerów piłki nożnej pod bacznym okiem koordynatora ds. szkoleniowych będzie prowadzić treningi według programu szkoleniowego AMP GOOL, zawodnicy będą korzystać ze sprzętu sportowego, dostosowanego do wieku uczestników, rodziGeneralnym sponsorem Akademii Młodego Piłkarza GOOL jest SKOK Wołomin. ce pociech będą mogli uczestniczyć w programie „Aktywny Rodzic” i wspólnie Zapraszam już dziś do AMP GOOL - dołącz do naszej rodziny piłkarskiej! z dzieckiem podnosić umiejętności piłkarskie. (red.) www.premiersport.pl tel. 666 111 774/5


30 / ROZRYWKA

SUDOKU

Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie oraz w każdym sektorze 3x3 oznaczonym pogrubioną linią, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu lub oznaczonym sektorze nie może powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra.

Dlaczego teatr dziecięcy, szkolny czy przedszkolny, nie może stać na wysokim poziomie artystycznym, z piękną scenografią, dekoracjami, kostiumami, być pełen światła, poezji, ruchu i muzyki?

Teatr dziecięcych marzeń Lidia Bajkowska

Osoby, które do 13 września br. przyślą skan poprawnie rozwiązanej krzyżówki sudoku na e-mail: sekretariat@gazetadobryznak.pl wezmą udział w losowaniu kosza słodyczy ufundowanego przez Dom Wina, Koniaku, Whisky „Konkurencja”. Nasz zwycięzca z poprzedniego numeru to Stefan Pietrasik z Siedlec. Gratulujemy!

Wbrew głoszonym teoriom, że próby naśladowania teatru profesjonalnego przez amatorów są żałosne, trzeba naśladować grę zawodowych aktorów, ufając własnej wyobraźni i intuicji. Bez tego nie ma mowy o wydobyciu drzemiących w dzieciach talentach, o wychowaniu przez sztukę, o artyzmie. Nie bójmy się nowatorskich form. Przecież królestwo sztuk pięknych ma nieograniczone bogactwa, z których możemy korzystać bez końca i nikt nam tego nie może zabronić. Teatr szkolny czy przedszkolny nie musi być teatrem ubogim. Pamiętam do dziś teatrzyk z mojego dzieciństwa. Był za firanką, potem w starej szafie, a aktorami były lalki, pajace i pluszowe misie. Pamiętam dramatyczną rolę krasnoludka, która przypadła w udziale najmniejszej laleczce. Ale pewnego dnia mój teatrzyk wywędrował na podwórko i od tej pory należał też do innych dzieci. Uwielbiałyśmy nasz teatr i sprawiedliwie dzieliłyśmy między siebie role postaci, które rodziły się w naszej wyobraźni. Minęło wiele lat. Smak prawdziwego teatru poznałam dopiero jako uczennica liceum muzycznego. Biegałam na każdą premierę. Podziwiałam aktorów, scenografię, kostiumy, muzykę. Zrozumiałam, jak dużo pracy i wysiłku trzeba włożyć, by powstało przedstawienie, tworzące wrażenie tak cudownie doskonałej fikcji, która na moich oczach stawała się prawdą. Teatr obok muzyki stał się pasją mojego życia, a elementy dramy przemycałam wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Stąd pomysły koncertów teatralnych, zajęć muzycznych integrowanych z plastyką i teatrem, i odwrotnie - zajęć teatralnych, gdzie mali aktorzy oprócz ról mówionych, śpiewają, tańczą i grają na instrumentach. W wieloletniej praktyce pedagogicznej miałam do czynienia z najróżniejszymi dziećmi: mniej lub bardziej zdolnymi, z poważnymi zaburzeniami osobowości i takimi, z którymi były duże kłopoty wychowawcze. Możliwość wyładowania się w różnych pozytywnych działaniach, w tym przypadku w teatrze, wpływa na rozwijanie pożądanych reakcji i poprawę zachowań. Edukacja teatralna ma to do siebie, że dziecko nie tylko przyswaja sobie daną wiedzę, poznaje i zapamiętuje nowe słowa, pojęcia i zwroty, uczy się form grzecznościowych i obycia, uwrażliwia na otaczające piękno, twórczo rozwija, ale również wydobywa to, co jest w nim najpiękniejsze i uczy samorealizacji. Teatr marzeń, który proponuję polega na tym, że dzieci od początku do końca samodzielnie budują spektakle, obejmując role: reżysera, asystenta reżysera, scenografa, kostiumologa, choreografa, kompozytora, dźwiękowca, oświetleniowca, aktorów i pozostałej obsługi spektaklu: kasjera, portiera, bileterki, organizatora widowni, kurtyniarza, strażaków, rekwizytora, charakteryzatora, fryzjera, szewca, garderobianej, suflera i inspicjenta. Oczywiście role te są wymienne. Wczorajszy oświetleniowiec za moment stanie się kolejnym aktorem, ale o tym decydują już same dzieci. W takiej rodzinie teatralnej, którą pewnie pochwaliłby sam wielki Janusz Korczak, wszyscy są współtwórcami spektaklu i praca każdego jest jednakowo ważna i potrzebna.


ROZMAITOŚCI / 31

OGŁOSZENIA DROBNE Kupię KAŻDY SAMOCHÓD - tel.: 799 221 013  Biuro Rachunkowe - profesjonalna obsługa spółek i małych firm. Licencja MF, ubezpieczenie OC. Tel. 600 026 987. 

Szamba betonowe, wodoszczelne, montaż, producent, bezpłatna infolinia, tel.: 862 111 862 Sprzedam pół domu w 12-100 Szczytno, centrum. Kontakt: 660 03 41 96, 668 082 987, 89 624 16 99, 602 774 058, 507 722 014  Drewno opałowe i kominkowe, tel. 600 700 543, www.opal-warszawa.pl, biuro@opal-warszawa.pl 

Dożywotnia renta hipoteczna w zamian za przekazanie praw do własności mieszkania - tel. 600 09 65 67  Sprzedam siedlisko k. Sejn tel. 781 804 004  Auto-skup Warszawa tel. 501 291 812 

Przyjmę części do starych samochodów, tel.: 799 221 013  Szukam pracy - mgr inż. elektronik, l.59, uprawnienia do 1 kV, komunikatywny język angielski, podstawowy rosyjski, obsługa komputera i urządzeń biurowych, prawo jazdy kat.B, tel. 603 638 837, 29 777 9045.  Pomogę opróżnić piwnicę lub mieszkanie, woj. mazowieckie. tel.: 666 106 082  Sprzedam dom (skrajny segment). Warszawa - Zacisze, spokojna okolica. Powierzchnia całkowita 310 m2, użytkowa - 200 m2. Piwnice, garaż i 3 kondygnacje, ogródek. Tel. 692360434  Posprzątam dom i mieszkanie, mycie okien, tel. 511 85 39 13 

Przeprowadzki 24/7, utylizacja mebli, AGD, RTV 663 833 288

Kupię stary samochód, najlepiej fiat, polonez, maluch, trabant, syrena, mercedes tel.: 504 227 665  Audyt - świadectwa energetyczne tel.: 600 579 991  Bezrobotny malarz poszukuje pracy przy wykończeniach tel.: 880 520 654 

 

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę kupię. tel. 601 336 063 lub 504 017 418 Koszenie trawy, sprzątanie, mycie okien, pranie dywanów i tapicerki, solidny tel. 605 324 292

Listy Szanowna Redakcjo, Z okazji jubileuszu 5 lat „Dobrego Znaku”, jednej z najlepszych patriotycznych gazet polskich, Zarząd Główny Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej składa najserdeczniejsze życzenia Wydawcy oraz Panu Redaktorowi i całej ekipie zaangażowanych osób przy opracowywaniu wspaniałych tekstów w tym piśmie, które jest tak potrzebne społeczeństwu polskiemu po latach zniewolenia komunistycznego. „Dobry Znak” ma ogromne znaczenie edukacyjne, bo głosi prawdę historyczną.Szczególne podziękowanie przekazujemy dla pana redaktora Jerzego Sielewicza, z którym współpracujemy na bieżąco. Dziękujemy za szereg artykułów o działalności Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i jego akcjach w Polsce i na Kresach Wschodnich w Surkontach i Niecieczy. Dziękujemy za przedruki wystąpień Zarządu Stowarzyszenia z „Kuriera Wileńskiego” i współpracę z tym jedynym dziennikiem polskim na Litwie. Chwała za to, że istniejecie, że tak pięknie przypominacie o rocznicach narodowych, o powstaniach narodowych, o faktach historycznych najważniejszych dla naszej Ojczyzny, o straceńcach kresowych i o Żołnierzach Wyklętych, których pomnik został niedawno (25 sierpnia br.) poświęcony w Augustowie, a których imienia muzeum zostanie oddane jesienią w Ostrołęce. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Andrzej Siedlecki

Drodzy Czytelnicy „Dobrego Znaku” Przesyłam kilka zasad przetrwania w biurze:

„Dobry Znak” regularnie w Państwa skrzynkach pocztowych! Zapraszamy do składania zamówień poprzez przelewy pocztowe lub bankowe czy płatności w placówkach SKOK Wołomin, wpisując w tytule przelewu: Prenumerata dwutygodnika „Dobry Znak”. Szczegółowe informacje tel. (22) 787 32 06. Oferujemy również numery archiwalne. Cena prenumeraty „Dobrego Znaku” (ceny zawierają 8 proc. VAT): prenumerata 1 miesiąc - 8 zł, prenumerata 3 miesiące - 20 zł, prenumerata 6 miesięcy - 36 zł, prenumerata 12 miesięcy - 60 zł Wpłaty z określeniem adresu wysyłki prosimy kierować na konto: U.B.R. Sp. z o.o. Al. 3-Maja 2 lok.29, 00-391 Warszawa Nr konta PKO SA: 44 1240 1082 1111 0010 1883 1266

Szanowni Czytelnicy

Informujemy, że kolejny numer „Dobrego Znaku” będzie dostępny od 19 września 2013 roku (w zależności od województwa) we wszystkich placówkach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (lista adresów placówek na ostatniej stronie gazety), w sieci sklepów „MOKPOL” w Warszawie, sieci supermarketów „Polo Market” oraz wybranych placówkach „SPOŁEM” WSS Śródmieście oraz „SPOŁEM” WSS Wola zespół redakcyjny

Zasady biurokratyczne: 1. Nie myśl! A jeżeli już pomyślałeś, to… 2. Nie mów! A jeżeli już powiedziałeś, to… 3. Nie pisz! A jeżeli już napisałeś, to… 4. Nie podpisuj! A jak podpisałeś, no to się potem nie dziw… Prawo Tertila: Sprawa raz odłożona dalej odkłada się sama. Prawo Clyde’a: Im dłużej zwlekasz z tym, co masz do zrobienia, tym większa szansa, że ktoś cię wyręczy. Zasada Garsona: Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do Twoich obowiązków. Reguła Jeffersona: Tytuły przeważają nad osiągnięciami. Reguła Achesona: Raport ma służyć nie informowaniu czytelnika, lecz ochronie autora. Prawo Niesa: Energia zużywana przez biurokrację na obronę błędu jest wprost proporcjonalna do szybkości mowy. Prawo Phillipa: Łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze. Reguły komisyjne: Nigdy nie zjawiaj się na czas, bo będziesz musiał zaczynać. Nie odzywaj się do połowy posiedzenia, a zyskasz opinię człowieka inteligentnego. Bądź mało konkretny, dzięki temu nikogo nie urazisz. Kiedy masz wątpliwości, zaproponuj powołanie podkomisji. Pierwszy wystąp z wnioskiem o przełożenie obrad, zyskasz popularność, bo wszyscy na to czekają. Prawo Woltrskiego: Praca w zespole polega na tym, że przez połowę czasu trzeba tłumaczyć innym, że są w błędzie. Prawo Owena: Jeśli jesteś dobry, to cała robota zwali się na ciebie. Jeżeli jesteś naprawdę dobry, to nie dopuścisz do tego. Jerzy Świtek


Placówki ������������ ���������� Kraków ul. Kalwaryjska 69 tel. 12 257 03 24 �������� Ciechanów ��������������� tel. 23 672-90-82 Ciechanów ul. Sienkiewicza 14 tel. 23 672-08-77 Garwolin ����������������� tel. 25 682-22-84 Garwolin ul. Krótka 4a tel. 25 682-09-02 Gostynin ul. Rynek 15 tel. 24 235-32-30 Góra Kalwaria ul. Pijarska 38 tel. 22 750-19-59 �������� ���������������� tel. 22 732-02-31 ������� ���������������� tel. 22 763-42-00 ������� ul. Szkolna 1 tel. 25 757-30-40 Kosów Lacki ����������� tel. 25 787-90-12 Legionowo �������������������� tel. 22 784-19-01 ������ ������������ tel. 25 675-00-43 �������� ul. Warszawska 160 tel. 22 751-01-98 Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 14 tel. 29 717-19-46 Marki ��������������� tel. 22 614-01-18 ���������������� ���������������� (przy ZUS-ie) tel. 25 758-34-32

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2 �������������� tel. 22 775-33-89 ��������� ������������������ tel. 29 764-42-66 Ostrów Mazowiecka �������������������������� tel. 29 746-30-05 Otwock ul. Kupiecka 1 tel. 22 779-65-20 ����������� ul. Kolejowa 4a tel. 22 721-19-37 Piaseczno ul. Sienkiewicza 63 tel. 22 750-11-08 Piaseczno ul. Szkolna 24 tel. 22 750-26-72 Pilawa Al. Wyzwolenia 71 tel. 25 682-04-68 ����� Sienkiewicza 32 tel. 24 231-71-79 ������ ����������������� tel. 23 661-31-84

Sochaczew ������������������ tel. 46 862-18-46 ���������������� ��������������� (obok ZUS i PKS) tel. 25 781-30-74 ������� ���������������� tel. 29 757-23-86 Warszawa Targowa 59 tel. 22 618-06-86 Warszawa ul. Jasna 1 (parter) tel. 22 827-15-54 Warszawa

���������������� tel. 22 844-24-40 Warszawa ul. Soczi 6 (przy Mokpolu) tel. 22 648-33-08 Warszawa ul. Surowieckiego 10 (w Mokpolu) tel. 22 648-32-07

���������������������� Wyszków ������������������� (sklep PSS Lux) tel. 29 742-55-61 Wyszków ������������ tel. 29 743-09-57 Wyszogród ������������� tel. 24 231-15-30 ����� ul. Wojska Polskiego 3 tel. 22 762-48-00

��������������� tel. 95 717-03-12 Nowa Sól

Bielsk Podlaski ���������������������� tel. 85 730-30-31

Zielona Góra ������������������������������ tel. 68 322-84-85

Grajewo ������������������������ tel. 86 272-30-93

�������������� ����������

������������

Bydgoszcz Wojska Polskiego 16 �������������� tel. (52) 330-69-55

Kutno

ul. Ks. I. Wierobieja 2 tel. 85 682-24-38

������������������ �������������� tel. 24 253-74-24

������ Al. Legionów 32 D tel. 86 216-23-97

������

������� ����������������� tel. 87 566-02-36

����� ���������������� tel. (56) 621 06 22

������� ul. Sasina 3 tel. 22 787-17-37

Lubartów ����������������� tel. 81 851-27-56

������� ���������������� tel. 22 787-39-63

Lublin ul. Agatowa 16 paw. 3 tel. 81 528-44-22

������� ul. Legionów 27 tel. 22 787-23-23

Lublin Plac Dworcowy 4 A (przy PKP) tel. 81 536-95-25

Siedlce ��������������� tel. 25 631-35-64

������� ul. Legionów 29 tel. 22 787-23-23

Lublin ul. Królewska 7 tel. 81 532-47-93

Sochaczew ul. Targowa 18D tel. 46 861-11-4

������� ������������������� tel. 22 776-70-05

Lublin ����������������� tel. 81 532-79-96

Serock ��������������� tel. 22 782-67-02

Gorzów Wielkopolski

���������� �������������� tel. (85) 653-75-72

�������� ul. Rynek 20 tel. 25 754-11-34

������� ���������������� tel. 81 825-16-48

�������� ul. POW 8 tel. 22 786-51-50

�������������

��������� ������������������ tel. 85 744-23-23

������ ul. Sienkiewicza 31 tel. 85 730-92-83

������ ul. Rynkowa 3 tel. 25 792-00-70

������� ul. Rynek 19 tel. 23 692-51-21

������������������ tel. 25 644-12-47

Augustów ������������������������������ tel. 87 643-54-58

���������������� tel. 68 352-41-88

�������������

Przasnysz ��������������������� tel. 29 756-42-34

����������������

��������

Zielonka ul. Kolejowa 5 tel. 22 761-19-65

Warszawa ������������������� (w Mokpolu) tel. 22 649 28 91

������ ������������������ tel. 23 662-89-79

����� ul. Kwiatkowskiego 3 tel. 25 798-28-25

Bychawa ������������������� tel. 81 561-10-31

�������������� tel. 46 837-47-58 ���� ul. Narutowicza 86 tel. 42 678-58-59 ���� ���������������� tel. 42 650-20-39 Skierniewice ���������������� tel. 46 832-37-79 ����������� �������� Rynek 26 tel. 16 623-01-02 Krosno ������������������� tel. 13 420-02-99 �������� ��������������������������� �������������������������������� tel. 16 676-86-78

Hajnówka

Wysokie Mazowieckie ul. 1000-lecia 1 tel. 86 275-00-93 �������� ul. Mazowiecka 1 tel. 86 271-10-08 ������� ������������������� tel. 86 271-05-19 ��������������� ������ ����������������������� tel. 55 235-20-06 ��� ������������������������ tel. 87 610-09-30 Nidzica ul. 1 Maja 5 tel. 89 527-76-19 Olsztyn

ul. Mrongowiusza 8 tel. 89 527-97-79

Olsztyn

�������������������� tel. 89 533-99-33

Ostróda

ul. Czarnieckiego 23 tel. 89 642-15-43

����� ��������������� tel. 23 654-55-22

������������

Mrozy ����������������� tel. 25 759-78-19

��������������������� tel. 62 757-80-50

Mszczonów ul. Warszawska 22 tel. 46 857-25-88 Nasielsk ul. Warszawska 25 tel. 23 691-24-51

Kalisz

Krotoszyn

ul. Kaliska 1 tel. 62 722-60-56

Ostrów Wielkopolski ������������������ ���������������������������� tel. 62 730-78-10

Dobry Znak  

nr 16 (121)/ 2013r. cz2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you