Page 1

PREŠOVSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM 17. novembra 11, 080 01 Prešov IČO: 42083141, DIČ: 2022635846, Reg.: Min.vnútra SR, č.spisu VVS/1-900/90-32049

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

PREROKOVANÁ V MESIACI

MAREC

2010 1


CIELE PDC -OZ :

Toto otvorené združenie občanov, skupín a organizácií je založené v záujme vytvárania podmienok pre aktívnu účasť mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti na zlepšení života verejnosti. Hlavne vytváraním programov, ktoré sú zamerané na osvetu obyvateľstva a výchovu k aktívnemu občianstvu a rozvoju dobrovoľníctva vo všetkých jej podobách a oblastiach činnosti, a to tak doma ako aj v zahraničí.

- ČLENSKÉ :

Členskú základňu tvoria jednotlivci a organizácie, ktoré ju založili. Z rozhodnutia Valného zhromaždenia sa členské za roky 2008 a 2009 nevyberalo. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

AKTIVITY PDC

1. 2. 3. 4.

:

Z dôvodu naplnenia cieľa organizácie sa realizovali tieto aktivity:

Pracovné stretnutia, príprava projektov Semináre, prednášky, kurzy, konzultácie Náborové akcie Motivačné aktivity

1. Pracovné stretnutia, príprava projektov Pracovné stretnutia sme realizovali v sledovanom roku priebežne, tak ako to vyžadovala potreba. Konkrétne v mesiaci máj, september a december 2009, kedy sa realizovali aktivity. Rada pracovala v zložení :  Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC – OZ  Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., podpredsedníčka zodpovedná za vnútorný rozvoj a vzdelávanie  PhDr. Marta Hanečáková, podpredsedníčka zodpovedná za medzinárodné kontakty a prácu s mládežou  Mgr. Lucia Kolpáková, členka  PhDr. Margita Pinčáková, revízorka PDC-OZ Pre udržanie a chod organizácie bolo dôležité priebežne sledovať nové výzvy a aktuálne reagovať na ponuky, ktoré korešpondujú s cieľom a poslaním Prešovského dobrovoľníckeho centra. Z toho dôvodu sme spracovali niekoľko projektov, pričom v 4 prípadoch sme boli čiastočné úspešný. Prehľad spracovaných projektov vidíme v chronologickom prehľade. SPRACOVANÉ PROJEKTOV

o „Človeče, nehnevaj sa“ úspešný grant Komunitnej nadácie Prešov o V partnerstvo s organizáciou C.A.R.D.O. sme realizovali projekt Dobrovoľnícky deň (26.06.2009) o Mesto Prešov podporilo projektu : Angažovanosť občanov v sociálnych službách o Europ Direct – partner projektu „Krajské srdce na dlani 2009“

2


2. Semináre, prednášky, kurzy, konzultácie –sme sa zúčastnili niekoľkých seminárov, kde sme zastupovali PDC a vystúpili sme s prednáškou o dobrovoľníctve v Prešovskom kraji. Ide o tieto aktivity : 

V Košiciach na pôde detského centra sa dňa 28.04.2009 stretli lídri MVO, ktorí pracujú s postihnutými deťmi a mládežou, aby si vymenili skúsenosti a obohatili sa vo svojej práci. Svoje vystúpenie o možnostiach využitia a udržania dobrovoľníkov mala Juliana Hajduková. Vystúpenie si vypočula 20 prítomných.  Medzinárodný hospicový seminár, ktorý sa konal v termíne 5.11 – 6.11 2009 v Bardejove na pôde Poľsko-slovenského dome za účasti cca 50 účastníkov. Na podujatí vystúpila Juliana Hajduková s prednáškou na tému „Dobrovoľníctvo na Slovensku nie je novinkou, ani v sociálnych službách“  V letnom semestri 2008/2009 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD viedla kurz na tému Dobrovoľníctvo v sociálnych službách, ktorého sa zúčastňovalo 35 študentiek denného štúdia a 15 študentiek externého štúdia.  V rámci kurzov Úvod do sociálnej práce a Etika sociálnej práce v bakalárskom študijnom programe sociálna práca prednáša Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD, problematiku manažmentu dobrovoľníctva v sociálnych službách.  Konzultácie patria tiež do činnosti PDC, kde Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD, realizovala 3 konzultácie a ďalšie 2 konzultácie viedla Bc. Juliana Hajduková.  Členky PDC recenzovali 2 publikácie: 1/ Analýza dobrovoľníctva na Slovensku, autori: Brozmanová Gregorová, A., Mareček, E., Mračková, A., recenziu pripravila Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD a 2/ Ako na to ....(dobrovoľníctvo v CVČ), kde recenziu robila Dr. Margita Pinčáková.  V priebehu roka sme poskytli študentom (bakalárskeho a magisterského štúdia) publikácie, rady a pomoc pri spracovaní dát, ale aj ďalšie konzultácie jednotlivcom. Zároveň sme sa zapojili a vyplnili dotazníky, ktoré organizáciám pomohli realizovať ich prieskum v oblasti dobrovoľníctva na lokálnej, národnej úrovni a medzinárodnej úrovni.  Na stránke filozofickej fakulty PU má svoju webovú stránku aj ISPA, kde rubrika Okná do dobrovoľníctva umožňuje inzerovať ponuky rôznych organizácií na výkon dobrovoľníctva v sociálnych službách, kde vďaka Doc. PaedDr. Tatiane Matulayovej, PhD, sa objavujú všetky dôležité informácie.

3. Náborové akcie – Ide o aktivity zamerané na získanie nových dobrovoľníkov, zviditeľnenie organizácie, ale aj ďalších partnerov. Národný Dobrovoľnícky deň - celoslovenská akcie, kde sme pôsobili ako krajské koordinačné centrum, kde našou úlohou bolo osloviť organizácie, monitorovať aktivity a podieľať sa na propagácií podujatia. Ako dopadol „Národný dobrovoľnícky deň“ na východe ?

3


V Prešovskom a Košickom kraji sa prihlásilo a realizovalo „Národný dobrovoľnícky deň“ spolu 20 organizácií. Na spoločnú výzvu stať sa dobrovoľníkom práve v piatok 26.06.2009 reflektovalo 274 ľudí (detí, mládež, občania), ktorí pomáhali v 14 organizáciách. Uvedomujeme si, že toto podujatie nie je len o číslach, ale napriek tomu si dovolíme uviesť tieto fakty:  274 ľudí odpracovalo 548 hodín (priemerne sa zdržali 2 hodiny)  Aktivity sa realizovali v 11 miestach (mestá, obce) východného Slovenska  Zapojených bolo 20 organizácií Najaktívnejšie bolo CVČ Moldava nad Bodvou (113), akcia sa vydarila aj v OZ Srdce zvona v Kežmarku (35 detí), ale aj v CVČ v Starej Ľubovni, kde prišlo 20 mladých ľudí. Vzhľadom na skutočnosť, že sa akcia uskutočnila v závere školského roka, školy sa zapojili v minimálnej miere a aj tie, ktoré najprv potvrdili účasť, to na poslednú chvíľu odvolali. Iba SŠ zo Sečoviec a ich pani učiteľka dokázali skĺbiť príjemné s užitočným a doobeda navštívili Materské centrum „Sedmokráska“ v Trebišove a následne išlo 15 študentov na výlet. Výsledky konkrétnych aktivít realizovaných v rámci Slovenska boli uvedené na www.dobrovolnictvo.sk – Dobrovoľnícky deň. Dobrovoľnícke organizácie zapájali dobrovoľníkov do konkrétnych aktivít ako napríklad do úpravy okolia, posedenia alebo výletu s klientmi, maľovania priestorov, či dokonca titulkovania filmu o hľadaných deťoch, alebo pre nich pripravili prezentáciu aktivít organizácie a uskutočnili nábor dobrovoľníkov. Do tohto dňa označeného mottom „Aj keď ľudia nevedia, čo dobro je, majú ho v sebe...“, sa od 10:00 do 17:00 hod. do dobrovoľníckych aktivít zapojilo 941 jednotlivcov. Všetci dobrovoľníci strávili v každej organizácii minimálne dve hodiny svojho času, čo znamená, že spolu sa odpracovalo minimálne 1882 dobrovoľníckych hodín, uviedla. Alžbeta Mračková, projektová manažérka C.A.R.D.O. a hlavná koordinátorka projektu. Táto organizácie zabezpečila podujatie aj finančné tak, že poskytla koordinujúcim centrám časť výdavkov, zabezpečila spoločnú propagáciu (letáky, záložky, tlačovku), jednotné hodnotenie (hárky, ukazovatele) a v priebehu realizácie aktívne spolupracovala s každým centrom. Aj tento krok prispel k tomu, že podujatie považujeme za dobré zvládnuté, primerané spropagované na národnej i regionálnej úrovni. Výhrady boli len k dátumu realizácie. Trh dobrovoľníckych príležitostí – toto podujatie sme pripravovali každý rok a v roku 2009 sme ho spolu s Katedrou andragogiky a sociálnej práce chceli podujatie zorganizovať koncom novembra 2009, ale pre nízky záujem organizácií sa podujatie neuskutočnilo.

4


Počet oslovených poslucháčov

Počet zapojených dobrovoľníkov

Graf č.1

4. Motivačné aktivity –

ich cieľom je motivovať mladých ľudí z zapojenie sa do dobrovoľníckej práce. Z tohto pohľadu za najdôležitejšiu považujeme podujatie „Krajské srdce na dlani 2009“ – tradícia, ktorá neustúpila ani svetovej kríze! Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja, ktorí prispeli k rozvoju regiónu, pomoci jednotlivcom a sú výrazným príkladom pre svoje okolie. V roku 2009 prišlo do stanoveného termínu 17 návrhov na ocenenie (14 pre jednotlivcov a 3 pre kolektívy) z ktorých komisia vybrala 5 najlepších. Ide o Evu Daráková (e-Rko Kamenica), Máriu Kačovú (OZ Magis Prešov), Jozefa Mikloša (Slovenský skauting Prešov), Máriu Pigulová (Komunitné centrum Chminianske Jakubovany) a Václava Trnku (Únia nevidiacich Levoča). Z kolektívov komisia vybrala kolektív 6-tich študentiek z Prešovskej univerzity, ktoré pracujú na programe DoT (doučovanie a tútorstvo) z organizácie Člověk v tísni v obci Petrovany. Komisia udelila aj jedno mimoriadne ocenenie pre mladého Mareka Pinkoša, študenta Obchodnej akadémie vo Vranove n./Topľou. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo dňa 02. decembra 2009 v priestoroch PKO – Čierny orol v Prešove za účasti cca 100 prítomných. Oceneným odovzdal drobný darček a kvety JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov spolu s predsedom hodnotiacej komisie (HK) Mgr. Mariánom Bačom, vedúcim sociálneho odboru na MsÚ v Prešove a ďalšími členmi HK. Na podujatí vystúpili aj dobrovoľníci zo zahraničia, pôsobiaci na Slovensku. Zaujalo aj vystúpenie rómskych detí z Komunitného centra v obci Chminianske Jakubovany. Svojou prítomnosťou všetkých povzbudili aj tajomníci z veľvyslanectva USA, Nórska, Fínska, Švédska, Írska, Veľkej Británie a Severného Írska a veľvyslankyňa z Rakúska. Podujatie malo dobrú mediálnu odozvu pred uzávierkou, ale média si ocenených všimli aj po odovzdaní ocenení. Následne sme v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu – Rádio Regina mali 60 minútový blok venovaný dobrovoľníctvu s priamymi otázkami od poslucháčov. Priebežne sa rozhovory objavovali v regionálnych, či lokálnych médiách napr. regionálne vysielanie STV, Bardejovskej televízie, či iných. Na úspešnom zvládnutí podujatie sa podieľali partneri: Mesto Prešov a jeho Mestský úrad – odbor sociálnych vecí, Rada mládeže Prešovského kraja, Krajská rozvojová agentúra Prešov a aktívni jednotlivci. Všetkým srdečne ďakujeme. 5


6

Profile for dobrovolnictvo l.

Správa o činnosti za rok 2009  

Správa o činnsti PDC-OZ 2009

Správa o činnosti za rok 2009  

Správa o činnsti PDC-OZ 2009