Page 1

PREŠOVSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM - PDC 17. novembra 11, Prešov, tel. 051/ 7711676, email: pdcoz11@gmail.com, http://pdcentrum.weebly.com/

IČO: 42083141, DIČ: 2022635846, Reg.: Min. vnútra SR, č. spisu VVS/1-900/90-3204

SPRÁVA O ČINNOSTI PREŠOVSKÉHO DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2011

PREROKOVANÁ V MESIACI

FEBRUÁR

2011


Zloženie rady PDC:      

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., predsedníčka OZ (od 02. marca 2010), zodpovedná za výskum a vzdelávanie Bc. Juliana Hajduková, podpredsedníčka OZ, ( od 02.03.2010), zodpovedná za vnútorný rozvoj PhDr. Marta Hanečáková, podpredsedníčka zodpovedná za medzinárodné kontakty a prácu s mládežou Mgr. Michaela Lipčaková, členka Mgr. Lucia Gregová, členka PhDr. Margita Pinčáková, revízorka OZ PDC

Členská základňa - úhrada členského : Členskú základňu tvoria jednotlivci/fyzické osoby (5) a mimovládne organizácie (9), ktoré v roku 2011 uhradili dobrovoľné zápisné/členské v celkovej výške 5 €/rok, čo predstavuje sumu 70 € za rok 2011. ORGANIZAČNÉ ČINNOSTI:

V súlade zo Stanovami OZ PDC sa v kalendárnom roku 2011 uskutočnilo Valné zhromaždenie PDC dňa 26.01.2011, ktorého sa zúčastnilo 11 členov z celkového počtu 14 členov. Najvyšším orgánom OZ je Valné zhromaždenie členov. Zasadnutia Rady OZ PDC sa realizovali 4x v tomto časovom rozpätí : 1. Prvé zasadnutie Rady sa konalo dňa 26.01.2011 na ktorom boli prerokované podkladové materiály na Valné zhromaždenie, Správa o činnosti za rok 2010. 2. Následne sa Rada OZ PDC stretla dňa 23.03.2011 za účasti revízorky. Prerokovala a schválila „Finančnú správu za rok 2010“, ale aj inovovaný Plán činnosti na rok 2011. 3. Na rokovaní Rady OZ PDC, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.10.2011 sa prerokovali správy o realizovaných podujatiach a stav príprav na oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja. 4. Posledné rokovanie Rady sa uskutočnilo 2.12.2011, kde sa prerokovali úlohy spojené s uzávierkou roka 2011 a spojené s realizáciu projektu č. 113221170 – Stáž psychológov v Českej republike.

Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


Výsledky činnosti OZ PDC za rok 2011. Uplynulý rok 2011 bol v histórii OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum výnimočný z rôznych príčin. V súlade s cieľmi Európskeho roka dobrovoľníckych príležitostí 2011 sme sa zapojili do mnohých projektov, aktivít a činností iných organizácií. Naším zámerom bolo, vo vzťahu k iným subjektom, prispieť expertízou a organizačnou podporou. Spoločným menovateľom všetkých aktivít bol zámer prispieť k rozvoju občianskeho vzdelávania a občianskej spoločnosti. Úspešne sme zrealizovali náš prvý samostatný projekt v rámci európskeho Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci č. 113221170 – Stáž psychológov v Českej republike, vďaka ktorému absolvovalo stáž v zahraničí sedem študentov Prešovskej univerzity. Pripravili sme nový projekt OZ PDC - Service Learning v Prešove, ktorý podporila Nadácia Tatra Banky. Jeho realizáciou v roku 2012 začíname ďalšiu etapu činnosti OZ PDC, kedy prehĺbime doterajšiu úspešnú spoluprácu s Prešovskou univerzitou v Prešove a ďalšími partnermi a sústredíme ešte viac pozornosti na oblasť sociálnych služieb a vysokoškolskú mládež ako cieľovú skupinu dobrovoľníkov. V roku 2011 sme bezprecedentne posilnili medializáciu OZ PDC a jeho aktivít s využitím moderných informačno-komunikačných technológii. Vďaka dobrovoľníckej práci Mgr. Michaely Lipčakovej sme uviedli do prevádzky webovú stránku OZ PDC a využívame aj facebook. V rámci spolupráce s Katedrou sociálnej práce Filozofickej fakulty PU v Prešove, v projekte LLP Učiace sa parnerstvá Grundtvig č. 94100334 Participácia, identita, integrácia, historická pamäť: európske puzzle II, sme pripravili päť publikácií:  zborník odborných príspevkov zameraných na fenomén dobrovoľníctva z aspektu andragogiky a sociálnej práce,  ABC koordinátora dobrovoľníkov, školiaci materiál zameraný na manažment dobrovoľníctva,  Dobrovoľnícke puzzle, základné definície, legislatíva, organizácie  Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota – oceňovanie na európskej úrovni, v susednej Českej republike a na Slovensku.

Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


Novodobou funkciou dobrovoľníckych centier vo svete je aj podpora rozvoja výskumu. V uplynulom roku sme sa zapojili do reprezentatívneho výskumu Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie realizovaného ako súčasť národnej kampane k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 s podporu Európskej únie. T. Matulayová bola členkou výskumného tímu. OZ PDC bolo jedným zo štyroch dobrovoľníckych centier na Slovensku, ktorých činnosť bola predmetom kvalitatívneho výskumu (vznikla prípadová štúdia OZ PDC, ktorú sme publikovali na webovej stránke OZ PDC). Bc. Juliana Hajduková a PhDr. Marta Hanečáková boli participantkami kvalitatívneho výskumu zameraného na prognózu vývoja dobrovoľníctva na Slovensku. So zámerom podnietiť rozvoj politiky dobrovoľníctva a špecificky infraštruktúry dobrovoľníctva na Slovensku sme sa spojili s ostatnými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku a ďalšími organizáciami a podporovali aktivity zamerané na zákon o dobrovoľníctve. OZ PDC bolo jedným zo zakladajúcich členov OZ Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Sumarizujúc činnosť OZ PDC v roku 2011 môžeme konštatovať pestrosť aktivít a projektov. Zmobilizovali sme všetky svoje sily v prospech napĺňania stanovami určeného poslania a cieľov, ktoré plne korešpondovali s cieľmi Európskeho roka dobrovoľníckych príležitostí 2011. Nemalú pozornosť sme venovali dobrovoľníctvu v meste a regióne v snahe posilniť pozornosť verejnosti na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Úspešne sme realizovali Koncert vďaky v Prešove, ale aj desiaty ročník oceňovania dobrovoľníkov Prešovského kraja (z hľadiska kontinuálnej tradície najstaršieho regionálneho oceňovania dobrovoľníkov na Slovensku), ktorý bol pre nás príležitosťou zhodnotiť uplynulé obdobie činnosti v spolupráci s partnerskými organizáciami aj dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi a upozorniť regionálnych politikov a verejnosť na spoločenskú hodnotu dobrovoľníckej práce. Mimoriadne úsilie sme venovali medializácii a zviditeľňovaniu OZ PDC a dobrovoľníctva ako súčasti občianskej spoločnosti. Preskúmali sme nové možnosti rozvoja činnosti overením nových nástrojov, činností a projektov a pripravili tak novú stratégiu činnosti. Udržali sme doterajšie kľúčové aktivity (vzdelávanie, osveta, oceňovanie dobrovoľníkov). Konštatujeme, že v roku 2011 sme prvýkrát v histórii činnosti OZ PDC napĺňali aktivitami všetky rozpoznané funkcie dobrovoľníckych centier: propagačnú a osvetovú, vzdelávaciu, vedenie databázy organizácií a databázy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, sieťovanie organizácií v regióne, sprostredkovanie dobrovoľníckych príležitostí, konzultačnú funkciu, zviditeľňovanie spoločenskej hodnoty dobrovoľníctva a výskumná činnosť. V nasledujúcej časti výročnej správy poskytujeme konkrétny zoznam aktivít, činností a projektov a podrobnejšie ich popisujeme. VZDELÁVANIE/VÝSKUM: Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


1. Školenie koordinátorov dobrovoľníckych programov sme realizovali v čase od 17.02. – 24.03.2011. Kurzom prešlo 16 účastníkov. 2. Program celoživotného vzdelávania podprogramu Leonardo da Vinci projekt č. 113221170 „Stáž psychológov v Českej republike“: realizovaná stáž poskytla nové možnosti pre 7 študentov Prešovskej univerzity v Prešove v čase od 1.9.2011 30.11.2011. 3. Projekt 3R – Radosť Rozdávaním Rastie – študenti Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty PU v Prešove pod vedením T. Matulayovej a M. Lipčakovej v rámci intenzívneho programu IP Erazmus vo Fínsku pripravili pre OZ PDC projekt 3R. Projekt je zameraný na motiváciu mladých ľudí k dobrovoľníctvu v meste Prešov a ponúkame ho subjektom pôsobiacimi v meste Prešov. 4. Výskum Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie realizovaný ako súčasť národnej kampane k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 s podporu Európskej únie. T. Matulayová bola členkou výskumného tímu. OZ PDC bolo jedným zo štyroch dobrovoľníckych centier na Slovensku, ktorých činnosť bola predmetom kvalitatívneho výskumu (vznikla prípadová štúdia OZ PDC, ktorú sme publikovali na webovej stránke OZ PDC). Bc. Juliana Hajduková a PhDr. Marta Hanečáková boli participantkami kvalitatívneho výskumu zameraného na prognózu vývoja dobrovoľníctva na Slovensku. KONFERENCIE: 1. Konferencia Podpora mladých ľudí prostredníctvom programu EÚ Mládež v akcii sa uskutočnila 28. apríla 2011 v hoteli Senátor v Prešove. OZ PDC bolo organizátorom akcie. Organizačný tím tvorili : PhDr. Hanečáková a Bc. J.Hajduková. Konferencie sa zúčastnilo cca 40 účastníkov.

2. Konferencia „Dobrovolnictví – opora občanské společnosti. Čeho jsme dosáhli, kam směrujeme“ sa konala v dňoch 9. – 10.5. 2011 v Kroměříži. V rámci programu bol umiestnený poster OZ PDC s názvom „Motivácia mládeže k dobrovoľníctvu v meste Prešov“ zameraný na prezentáciu projektu 3R (pripravila Mgr. M. Lipčaková). T. Matulayová vystúpila s pozvaným referátom Vytváranie Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


prodobrovoľníckej kultúry občianskym vzdelávaním, ktorým diseminovala výsledky projektu LLP Učiace sa parnerstvá Gruntvig č. 94100334 Participácia, identita, integrácia, historická pamäť: európske puzzle II a zároveň referovala o činnosti OZ PDC.

3. Študentská konferencia realizovaná na GKBF PU dňa 28.09.2011 pod názvom Reflektujeme DOBRO v spoločenskom živote, kde vystúpili: Mgr. Lucia Gregová a Juliana Hajduková. Na akcii sa zúčastnilo cca 40 účastníkov z celého Prešovského kraja.

4. Komunitné knižnice – Dobrovoľníctvo v knižniciach, dvojdňová odborná aktivita, ktorá sa konala v dňoch 3. a 4.10.2011 v Prešove. V jej priebehu viedli tvorivú dieľňu Mgr. M. Lipčaková a Bc. J. Hajduková a s pozvaným referátom vystúpila doc. T. Matulayová. Akcie sa zúčastnilo cca 50 zamestnancov verejných knižníc z celého Slovenska.

5. Dobrovoľníctvo ako výskumná téma sociálnej práce a sociológie, vedecká konferencia, ktorú pripravilo OZ PDC (Doc. Matulayová, Mgr. Lipčaková) v spolupráci s FF PU v Prešove, Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže realizovaná 24.11.2011 na FF PU v Prešove. Počet účastníkov: 50.

6. Medzinárodná konferencia v Ankare, Turecku realizovaná v rámci projektu VALUE v dňoch 8. - 9. 6.2011, ktorej sa zúčastnila T. Matulayová, kde prezentovala činnosť OZ PDC.

AKCIE /PODUJATIA : 1. Aktivity roku 2011 sme odštartovali podujatím „Okrúhly stôl“, ktorý sa realizoval dňa 26.01.2011 a odštartovali sme tak Európsky rok dobrovoľníctva (ERD). Cieľom podujatia bolo informovať o národných aktivitách ERD, ale aj snaha zapojiť subjekty do regionálnych podujatí. Podujatie bolo podporené v rámci projektu GRUNDTVIG. 2. Zriadenie webovej stránky PDC, ktorú od jej začiatku (január 2011) spravuje a aktualizuje Mgr. Michaela Lipčaková. Zároveň zabezpečovala návrh propagačných materiálov OZ PDC (záložky, kalendáre, poster, informačná tabuľa). Počet osôb, ktorí navštívili stránku od 1.1.2011 – 31.12.2011, je 1359, počet návštev celkovo 2715, počet zobrazení stránky 5867. V prílohe si môžete pozrieť podrobnejší Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


prehľad ako napr. technický profil, prehľad zdrojov návštevnosti, prehľad obsahu stránky za rok 2011.

3. Vydanie publikácii, ktoré boli vydané v roku 2011 v spolupráci s FF PU v Prešove v rámci projektu LLP GRUNDTVIG. Obsahová príprava: Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. a Bc. Juliana Hajduková. Technická redaktorka publikácii Mgr. Michaela Lipčaková a Mgr. Lucia Gregová. Grafickú úpravu publikácii zabezpečila Mgr. Michaela Lipčaková . 4. Živé knižnice – zaujímavá forma predstavenia dobrovoľníkov a ich činnosti. OZ PDC v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja pripravilo stretnutie za účasti zahraničných dobrovoľníkov (3) a dobrovoľníkov z Prešova (2). Akcia sa uskutočnila dňa 12.04.2011 v Unipocentre, kde sa celkovo na podujatí zúčastnilo spolu 20 účastníkov. Akciu organizačne pripravila Mgr. Lucia Gregová.

5. Deň Európy – 17. mája 2011 v Prešove na pešej zóne pripravila IUVENTA a Kancelária EU parlamentu. Cieľom akcie pod názvom Karavána bolo medializovať dobrovoľníctvo širokej verejnosti, čo sa určite podarilo. Partnermi celodenného podujatia boli aj ďalšie organizácie: Prešovské dobrovoľnícke centrum v Prešove, Rada mládeže Prešovského kraja, Unicef, Sloboda zvierat, Slovenský Červený Kríž, DOMKA, SAIA-RP Prešov a ďalšie organizácie. Zaujímavý program a prezentáciu organizácií si prišlo pozrieť odhadom 110 ľudí. Akciu organizačne pripravila Mgr. Lucia Gregová v spolupráci s Mgr. M. Lipčakovou, Bc. J. Hajdukovou a doc. T. Matulayovou. Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


6. Koncert vďaky – uskutočnil sa dňa 1. júna 2011 o 18.00 hod. v kine SCALA v Prešove pod záštitou JUDr. Pavla Hagyariho, primátora mesta Prešov. V úvode sa prítomným prihovoril JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta Prešov, ktorý ocenil prácu všetkých dobrovoľníkov a zároveň odovzdal ocenenie najaktívnejšej dobrovoľníčke mesta Prešov, pani Márii Kurtovej, ktorá sa dlhodobo venuje pomoci ženám s onkologickým ochorením. Organizátormi akcie boli: OZ Tehlička, OZ Venuše, OZ PDC, Klub podnikových žien a jej predsedníčke pani Ruženke Berežnej. 7. Dni aktívneho dobrovoľníctva – celoslovenská kampaň zameraná na nábor dobrovoľníkov. Do aktivít vytvorených mimovládnymi organizáciami, samosprávami a neformálnymi skupinami sa počas dvoch dní (22. a 23. 09.2011) zapojilo na celom Slovensku rekordných 6 681 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 24 005 dobrovoľníckych hodín. V Prešovskom kraji sa do tejto aktivity zapojilo 1 470 ľudí, ktorí odpracovali 7 525 hodín, čo predstavuje 31 % z celkového počtu odpracovaných hodín rámci celého Slovenska. V Prešovskom kraji sa do Dní aktívneho dobrovoľníctva zapojilo 47 subjektov, pričom sa aktivity realizovali v 23 obciach/mestách Prešovského kraja. Maľovali sa vnútorné priestory a ploty, čistili a upravovali okolia zariadení sociálnych služieb, dobrovoľníci sprevádzali seniorov, učili verejnosť poskytnúť prvú pomoc, čistili prírodu, alebo vyrábali darčekové predmety. Pomáhali študenti základných a stredných škôl, ale aj vysokoškoláci. Ruku k dielu pridali aj firemné kolektívy, skupinky seniorov a dospelí jednotlivci. Úžasná firemná spolupráca sa podarila pri obnove Šarišského hradu, kde spoločnosť RWE IT Slovakia podporila svojich zamestnancov (cca 110), ktorí ako dobrovoľníci odpracovali na hrade dva dni. Spriechodnili cestu okolo hradu a upravili vstup na nádvorie. Tento rok akciu podporili aj starostovia a starostky, primátorka mesta Humenné, ale zapojili sa farské úrady gréckokatolíckej cirkvi v Abramovciach, Hrabskom a Sabinove. V sledovanom roku sme realizovali aj monitoring vďaka ochote študentov a študentiek katedry sociálnej práce FF PU, ktorí navštívili zapojené organizácie v Levoči, Trebišove, Prešove, Humennom. Z ich fotografií sa koncom roka realizovala výstava. Priamo na akciu OZ PDC prišiel študent dokumentárneho filmu (P. Višňovský), ktorý bol v Prešove a urobil rozhovor, fotografie a natočil zábery do filmu, ktorý si objednala centrála ERD v Bruseli ako dokument o ERD. Ďalšou mediálnou posilou bola TV Žabky, ktoré boli v Starej Ľubovni a v KC Petrovanoch dňa 24.09.2011. 8. Krajské srdce na dlani 2011 – oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja. V rámci jubilejného ročníka bolo nominovaných 23 jednotlivcov a 1 kolektív. Z uvedených nominácií porota vybrala 5 jednotlivcov a jeden kolektív, pričom udelila aj 4 mimoriadne ocenenia. Významné osobnosti dobrovoľníckeho života si dňa 1.12.2011 o 15-tej hodine v malej sále Divadla Jonáša Záborského v Prešove Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


prevzali z rúk členov hodnotiacej komisie svoje ocenenia. Príhovor mala doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., predsedníčka OZ PDC na obrázku. Oceňovanie sa uskutočnilo v rámci slávnostného Koncertu vďaky, kde vystúpil Tomáš Buranovský, semifinalista SMT 2011, Camerata academica – komorný orchester študentov FF Prešovskej univerzity, ktoré vedie doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD., gospelové zoskupenie študentov hudobného umenia FF PU pod pedagogickým vedením Mgr. Slávky Kovalíkovej. Na podujatí vystúpila aj skupina Sabrosa z obce Kapušany pri Prešove a speváčka ženskej folklórnej skupiny z Malého Šariša pani Palková, ktorá vystúpila v sprievode akordeonistu. 9. Prax – študentskú prax realizovali v OZ PDC dve študentky, ktoré v rámci dohodnutej obsahovej činnosti prispeli k aktualizácií dát v databáze MVO Prešovského kraja. 10. Databáza MVO Prešovského kraja – priebežná aktualizácia kontaktov MVO, ktoré slúžia k vlastnej potrebe, ale zároveň sú podkladovým materiálom pre iné MVO, študentov pri záverečných prácach. Záujem o podklady z databázy prejavili aj rôzne združenia, mestá a jednotlivci. Stav MVO ku koncu sledovaného obdobia je 366. 11. Výstava Dni dobrovoľníctva v Prešove bola súčasťou oceňovania. Inštalovaná bola vo vestibule Divadla J. Záborského v Prešove a pripravili ju študenti Prešovskej univerzity pod vedením Mgr. Michaely Lipčakovej. Menovaná napísala a realizovala projekt, ktorý vytvoril priestor na predstavenie aktivít, do ktorých sa zapojili študenti PU ako dobrovoľníci v roku 2011. Týmto podujatím sme v Prešovskom kraji ukončili Európsky rok dobrovoľníckych aktivít.

Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


PODPORNÉ AKTIVITY vo vzťahu k medializácii a zviditeľňovaniu dobrovoľníctva : 1.

Dňa 25.5.2011 v Mestskom múzeu a galérii vo Veľkom Šariši pripravila Rada mládeže Prešovského kraja „Galériu Dobrovoľníctva“. Predstavila tam zaujímavé dobrovoľnícke osobnosti spolu s pútavou formou iných kreatívnych prezentácií.

2.

Nominácia pani Márie Kurtovej na ocenenie „Výnimočná žena Prešovského kraja“ (máj 2011)

3.

Študentská osobnosť roka – zaslanie nominácie na Mgr. Michaelu Lipčakovú, študentku doktorandského štúdia študijného programu sociálna práca na FF PU za vynikajúce študijné výsledky, vedeckovýskumnú, pedagogickú a inú činnosť.

PODPOPORNÉ AKTIVITY vo vzťahu k politike dobrovoľníctva: 1.

Zákon o dobrovoľníctve – pripomienkovanie a jeho podpora. Zákon č. 406 Z. z. bol schválený a zverejnený v Zbierke zákonov dňa 22.11.2011 s účinnosťou od 01.12.2011.

2.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii – spolupráca na založení občianskeho združenia, ktoré združuje dobrovoľnícke centrá na Slovensku. Platforma bola zaregistrovaná dňa 03.08.2011 a osoba, ktorá nás bude v Platforme dobrovoľníckych centier zastupovať je Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. štatutárna zástupkyňa OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum. Žiadosť o členstvo bola zaslaná 8. 12. 2011.

FINANĆNÁ SPRÁVA : Ku dňu 31.12.2011 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni a na bežnom účte. Občianske združenie k 31.12.2011 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané pohľadávky, ani úvery. K dňu 31.12.2011 je stav majetku združenia takýto: - konečný stav v pokladni 0,47 EUR - konečný stav na bežnom účte 3.320,60 EUR Spolu:

3.321,07 EUR

Kompletná Finančná správa tvorí samostatnú prílohu tejto správy.

Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9


Materiál pripravili: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., predsedníčka OZ Bc. Juliana Hajduková, koordinátorka dobrovoľníckych aktivít Mgr. Michaela Lipčaková, členka a koordinátorka mediálnej činnosti.

V Prešove, dňa 13.02.2012

Výročná správa o činnosti PDC za rok 2011

9

Výročná správa 2011  
Výročná správa 2011  

Výročná správa 2011

Advertisement