Page 1

               

Dobrovoľnícke puzzle Informačný materiál

Prešov 2011        


Dobrovoľnícke puzzle         

Materiál je finančne podporený z projektu Európskej únie Grundtvig číslo 94100334 Participation, Identity, Integration, Remebrance: European Puzzle II. Za obsah zodpovedajú výlučne autori a Európska komisia ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

© Tatiana Matulayová, Juliana Hajduková 2011 Technické redaktorky: Lucia Gregová, Michaela Lipčaková Cover design: © Michaela Lipčaková © Prešovská univerzita v Prešove 2011 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

2  


Dobrovoľnícke puzzle 

OBSAH Predhovor ......................................................................................................... 4 Základné definície a pojmy súvisiace s dobrovoľníctvom .............................. 5 Legislatíva ....................................................................................................... 8 Európsky rok dobrovoľníctva ......................................................................... 10 Medzinárodný deň dobrovoľníkov ................................................................. 13 Organizácie ..................................................................................................... 15 Dobrovoľnícke okno do Prešovského kraja ................................................... 32 Rok 2010............................................................................. 25

3  


Dobrovoľnícke puzzle 

Predhovor Je skúsenosť s dobrovoľníctvom súčasťou životného príbehu väčšiny ľudí? Generujú organizácie verejného, hospodárskeho a tretieho sektora dostatočné množstvo dobrovoľníckych príležitostí? Majú vôbec ľudia a organizácie záujem o dobrovoľníctvo? Tieto a ďalšie otázky si často kladieme v občianskom združení Prešovské dobrovoľnícke centrum a hľadáme na ne v spolupráci s našimi partnermi aj dobrovoľníkmi odpovede. Jedným zo záverov našich diskusií upozorňuje na stálu potrebu kvalitných informácií o podstate a hodnote dobrovoľníctva. Ukazuje sa, že dobrovoľníctvo potrebuje osvetu, medializáciu, propagáciu... Zámerom predkladanej publikácie je poskytnúť čitateľom vybrané základné informácie súvisiace s dobrovoľníctvom. Ponúkame vymedzenie vybraných základných pojmov a stručnú informáciu o legislatíve a infraštruktúre dobrovoľníctva na európskej úrovni a aj na Slovensku. Pripojili sme aj prehľad činnosti Občianskeho združenia Prešovské dobrovoľnícke centrum. Publikácia vznikla v rámci programu Celoživotného učenia počas realizácie projektu Grundtvig Participácia, identita, integrácia a historická pamäť: Európske puzzle II. Publikácia je koncipovaná ako základný informačný zdroj pre všetkých tých, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckeho hnutia a chcú sa o ňom dozvedieť viac.

V Prešove, júl 2011 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

4  


Dobrovoľnícke puzzle 

Základné definície a pojmy súvisiace s dobrovoľníctvom Dobrovoľníctvo - súhrnné označenie pre rôznorodé aktivity ľudí a organizácii zamerané na rozvoj spoločnosti

Dobrovoľník – pochádza z latinského voluntarius, čo v preklade znamená dobrovoľný, rozhodnutý podľa vlastnej vôle. – V slovenských podmienkach môžeme povedať, že dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech iných jednotlivcov, skupín, či organizácií, ktoré s touto pomocou súhlasia. Za túto činnosť dobrovoľník nedostáva finančnú odmenu. Pre dobrovoľníka je to čas, kedy odborne rastie, získava pocit zadosťučinenia, nové životné skúsenosti, zručnosti a nové priateľstvá.

Dobrovoľnícke centrum - je organizácia, ktorej základným poslaním je rozvoj, šírenie a podpora myšlienky dobrovoľníctva v spoločnosti. Hlavnou úlohou dobrovoľníckych centier je spolupráca s mimovládnymi organizáciami v danom regióne, pomoc pri hľadaní, získavaní dobrovoľníkov a ich následná distribúcia. K ďalším úlohám týchto centier patrí spolupráca s obcami, samosprávami, 5  


Dobrovoľnícke puzzle 

štátnymi orgánmi, vzdelávanie dobrovoľníckych organizácií v manažmente dobrovoľníkov, vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti dobrovoľníctva, školenia dobrovoľníkov, výskumy zamerané na dobrovoľníctvo, národné a medzinárodné spolupráce, projekty a pod.

Dobrovoľnícka činnosť -

neplatená činnosť (práca) vykonávaná z vlastnej vôle v prospech iných je založená na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí je prejavom občianskej participácie a vyjadrením záujmu o komunitu má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie - zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života - posilňuje ľudskú solidaritu - poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta - prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií

Dobrovoľnícky program - označenie pre komplex aktivít zameraných na riadenie dobrovoľníkov v konkrétnej organizácii - pozostáva z najmä z týchto etáp: príprava programu, nábor dobrovoľníkov, pohovor s dobrovoľníkom, príprava dobrovoľníka, vlastná dobrovoľnícka činnosť, hodnotenie programu

Európska dobrovoľnícka služba - program pre mladých ľudí, ktorí majú záujem spoznať krajiny EÚ, vymeniť si skúsenosti s inými mladými ľuďmi zo zahraničia, spoznať novú kultúru a svojou dobrovoľnou prácou chcú prispieť k všeobecnému rozvoju a pomoci ľuďom v rôznych oblastiach života spoločnosti. - Hlavným cieľom Európskej dobrovoľníckej služby je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi, poskytnúť mladým ľuďom alternatívne neformálne vzdelávanie a viesť ich k vlastnej aktivite a vzájomnej tolerancii.

6  


Dobrovoľnícke puzzle 

Súvisiace odkazy : http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/Akcie-programu/Akcia-2Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Fundraising – proces získavania peňažných príspevkov, zdrojov, finančných darov od jednotlivcov, firiem, vládnych organizácii a pod. – tradične sa vykonával na ulici, za žiadateľmi sa chodilo tzv. ,,k dverám domu” , išlo o komunikáciu face to face (tvárou k tvár). – V súčasnosti sa najpopulárnejšou formou vo svete sa stáva on – line fundraising.

Infraštruktúra dobrovoľníctva - systém organizácii a nástrojov zameraných na podporu rozvoja dobrovoľníctva

Koordinátor dobrovoľníkov – je dôležitou osobou v dobrovoľníckom manažmente – jeho úlohou je uskutočňovať nábor dobrovoľníkov, zabezpečovať komunikáciu s dobrovoľníkmi, s personálom organizácie a dobrovoľníkmi a klientmi a vedením organizácie. Zabezpečuje a vedie vstupné pohovory s dobrovoľníkmi, uzatvára s nimi dohody, riadi ich činnosť, vedie evidenciu dobrovoľníkov, supervíziu a iné.

7  


Dobrovoľnícke puzzle 

Legislatíva Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve bola prijatá Medzinárodnou asociáciou pre dobrovoľnícke úsilie (International Association for Volunteer Effort – IAVE) na konferencii v Paríži v roku 1990. Na medzivládnej konferencii v roku 1997 bolo prijaté vyhlásenie č. 38 o činnostiach dobrovoľnej služby, ktoré sa pripojilo k záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy a v ktorom sa uznáva významný prínos činností dobrovoľníckej služby k rozvoju sociálnej solidarity. V niektorých štátoch je dobrovoľníctvo etablované priamo do štátnej politiky. Príkladom takýchto krajín je : - Taliansko (všeobecný zákon o dobrovoľníctve č. 266/1991) - USA (nový federálny zákon z 18.9.1997 – Volunteer Protection Act) - Česká republika (zákon č. 198/2002 Sb.) - Poľská republika (č.96 z 24.4.2003 o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie) - Španielsko (Act 6/1996 of 15 Januar on volunteerism) - Macedónsko (Law on volunteering - Official Gazette of Republic of Macedonia no. 85 from 09.07.2007) Význam dobrovoľníctva pre spoločnosť potvrdzuje aj Organizácia spojených národov (OSN) prijatím rezolúcii Valného zhromaždenia. Významné rezolúcie Valného zhromaždenia OSN: - č. 40/212 z 14.2.1985, ktorou bol stanovený 5.12. ako Medzinárodný deň dobrovoľníctva pre ekonomický a sociálny rozvoj - č. 52/17 z 20.11..1997, ktorou bol prehlásený rok 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníctva - č. 55/57 z 4.12.2000 o pozorovaní medzinárodného dobrovoľníctva - č. 56/38 z 5.12.2001, ktorá sformulovala odporúčania pre vlády OSN, ako podporovať dobrovoľníctvo

Slovenská legislatíva Súčasná slovenská legislatíva problematiku dobrovoľníctva neupravuje komplexne. Čiastočne upravuje len dve jeho špecifické formy – dobrovoľnícku službu vykonávanú nezamestnanými ako formu aktivačnej činnosti v rámci Zákona NRSR č. 330/2008 Z.z. o službách zamestnanosti. Zákon tu definuje 8  


Dobrovoľnícke puzzle 

dobrovoľnícke práce ako vykonávanie všeobecne prospešnej činnosti u zákonom vymedzenej právnickej alebo fyzickej osoby. Tento stav však deformuje dobrovoľníctvo, lebo v jednej organizácií sa majú šancu stretnúť dobrovoľníci bez úhrady, a tí, ktorých platí príslušný úrad práce. Mládežnícke dobrovoľníctvo je zakotvené v rámci Zákona NRSR č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, v § 11 až §13 je zadefinovaný mládežnícky dobrovoľník, dohoda o dobrovoľníckej službe a povinnosti pri zabezpečovaní dobrovoľníckej službe pri práci s mládežou. Tento zákon nepokrýva celú škálu aktivít, vekovú pestrosť, či rôznorodé oblasti v ktorých dobrovoľníkov môžeme nájsť. Keďže v súčasnosti, ešte na Slovensku nie je zákon o dobrovoľníctve, prináša to so sebou najmä v praxi, mnoho negatív, problémov a komplikácii. Predstavitelia dobrovoľníckych organizácii v zastúpení s vedúcimi osobnosťami organizácie C.A.R.D.O. vytvorili v roku 2010 pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberala tvorbou zákona o dobrovoľníctve. Gestorom sa stalo Ministerstvo vnútra SR. V súčasnosti je zákon v štádiu rozporového konania, v ktorom sa budú posudzovať pripomienky k zákonu o dobrovoľníctve.

9  


Dobrovoľnícke puzzle 

Európsky rok dobrovoľníctva 2011 Na základe rozhodnutia Rady Európy z 27. novembra 2009 rozhodla Európska komisia, že rok 2011 bude Európskym rokom dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo - ERD 2011. Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stala národným koordinačným orgánom na Slovensku stala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže so sídlom v Bratislave.

Všeobecný cieľ ERD 2011: - podnietiť a podporiť, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, úsilie Spoločenstva, členských štátov, miestnych a regionálnych orgánov o vytvorenie podmienok pre občiansku spoločnosť, ktoré sú priaznivé pre dobrovoľníctvo v Európskej únii, a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností v Európskej únii.

Ciele ERD 2011 sú: 1. Pracovať na vytváraní prostredia priaznivého pre dobrovoľníctvo v EÚ – zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť presadzovania občianskej angažovanosti a medziľudských činností v kontexte EÚ a podľa potreby odstraňovať existujúce prekážky dobrovoľníckych činností. 2. Splnomocniť organizátorov dobrovoľníckych činností na zlepšovanie kvality dobrovoľníckych činností – uľahčovať dobrovoľnícke činnosti a pomáhať organizátorom zavádzať nové typy dobrovoľníctva a podnecovať vytváranie sietí, mobilitu, spoluprácu a synergie v rámci občianskej spoločnosti a medzi občianskou spoločnosťou a ostatnými odvetviami v kontexte EÚ. 3. Uznávať dobrovoľnícke činnosti – podporovať primerané stimuly pre jednotlivcov, podniky a organizácie podporujúce rozvoj dobrovoľníctva a dosiahnuť systematickejšie uznávanie dobrovoľníctva na úrovni EÚ a v členských štátoch zo strany tvorcov politík, organizácií občianskej spoločnosti, verejnoprávnych subjektov, sektoru formálneho a neformálneho vzdelávania a zamestnávateľov, pokiaľ ide zručnosti a kompetencie získané prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. 4. Zvyšovať povedomie o hodnote a význame dobrovoľníctva – zvyšovať všeobecné povedomie o význame dobrovoľníctva ako prejavu občianskej 10  


Dobrovoľnícke puzzle 

angažovanosti, ktorá prispieva k riešeniu otázok spoločného záujmu všetkých členských štátov, ako je napríklad harmonický spoločenský vývoj a sociálna súdržnosť.

Národný projekt ERD 2011 v SR : - pre koordináciu aktivít počas ERD 2011 IUVENTA vytvorila pracovnú skupinu, zloženú z organizácií pôsobiacich v rôznych oblastiach dobrovoľníctva. Úlohou pracovnej skupiny bolo zadefinovať chýbajúce aspekty dobrovoľníctva na Slovensku, ako východisko pre tvorbu Národného plánu aktivít počas ERD 2011.

Tento národný projekt obsahuje národné priority: 1. zabezpečiť chýbajúce informácie o stave dobrovoľníctva na Slovensku (VÝSKUM) 2. vyhľadávanie príkladov dobrej praxe, ich propagácia v rôznych oblastiach verejného života a tak vytvoriť podmienky pre uznanie prínosu dobrovoľníctva v spoločnosti (KAMPAŇ)

VÝSKUM: - plánovaný výskum vytvára podmienky na preskúmanie rôznorodých dobrovoľníckych organizácií, projektov, aktivít, vzdelávaní a pod. a následného informovania verejnosti a kompetentných s cieľom vytvoriť obraz dobrovoľníctva na Slovensku. Výskum sa delí na dve časti: kvantitatívny/reprezentatívny a kvalitatívny. Cieľom kvantitatívneho výskumu je doplniť absentujúce aktuálne údaje o dobrovoľníctve, zistiť a analyzovať rozsah dobrovoľníctva, jeho štruktúru a vybrané aspekty týkajúce sa motivácie, benefitov, bariér a informovanosti vo vzťahu k dobrovoľníctvu na Slovensku a získané údaje porovnať s predchádzajúcimi zisteniami. Objektom výskumu je dospelá populácia Slovenska.

KAMPAŇ: - vzhľadom na nízku informovanosť a povedomie verejnosti o dobrovoľníctve a jeho prínosoch je jednou z národných priorít vyhľadávanie príkladov dobrej praxe, tvorba a šírenie informácií, realizácia krátkych projektov so zapojením čo najväčšieho počtu ľudí, prezentácia ERD 2011 v rôznych médiách. 11  


Dobrovoľnícke puzzle 

Ciele kampane: 1. propagovanie princípov a prínosov dobrovoľníctva širokej verejnosti prostredníctvom príkladov dobrej praxe, 2. zapojenie tvorcov regionálnych politík do prípravy a realizácie dobrovoľníckych aktivít a tak zvýšiť podporu dobrovoľníckych programov na úrovni samospráv, 3. prostredníctvom článkov v odbornom časopise podnieť diskusie v akademických kruhov a v prostredí odborných pracovníkov s dobrovoľníkmi, 4. sieťovať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a vytvoriť tak spolupracujúce prostredie pre spoločnú výmenu skúseností a spoločného prejavu vôle o budúce legislatívne ukotvenie dobrovoľníctva.

Súvisiace dokumenty: http://erd.dobrovolnictvo.sk http://europa.eu/volunteering/ Slovenská verzia loga

Slovenská verzia sloganu : Staňme sa dobrovoľníkmi! Zmena je v našich rukách Anglická verzia loga

Anglická verzia sloganu : 'Volunteer! Make a difference'.

12  


Dobrovoľnícke puzzle 

Medzinárodný deň dobrovoľníkov V roku 1985 vyhlásila OSN za Medzinárodný deň dobrovoľníkov 5. december. Dobrovoľníctvo ako individuálna alebo skupinová činnosť – vo forme dobrovoľnej výpomoci, darcovstva, dobrovoľnej služby podľa OSN umožňuje udržiavať a posilňovať ľudské hodnoty ako je súdržnosť, záujem o iných ľudí a služba iným ľuďom. Zároveň je cestou k tomu, aby jednotlivci mohli uplatňovať svoje práva a zodpovednosť ako príslušníci komunity a aby sa zároveň mohli po celý život učiť a rásť, realizovať svoj ľudský potenciál. Cieľ Medzinárodného dňa dobrovoľníkov: Cieľom vyhlásenia bola podpora bezplatnej práce, najmä v sociálnej oblasti prispievajúcej k ekonomickému a sociálnemu rozvoju. Tento deň vznikol z potreby celosvetovo upozorniť spoločnosť na prácu dobrovoľníkov a pokúsiť sa ešte viac ich posilniť nielen na národnej ale aj na medzinárodnej úrovni. Koordináciu aktivít v rámci Medzinárodného dňa dobrovoľníkov má na starosti agentúra v rámci OSN - UNV (United Nations Volunteers). Valné zhromaždenie OSN v novembri 2002 prijalo rezolúciu A/RES/57/106, ktorá vyzýva agentúru United Nation Volunteers na vytvorenie globálnych internetových zdrojov dobrovoľníkov. Vďaka rozšíreniu internetových sietí a zvyšovaním zručností dosiahnu organizácie zvýšenie kapacít ľudských zdrojoch a viac finančných ziskov. United Nation Volunteer reagovala na túto rezolúciu vytvorením globálneho dobrovoľníckeho webu dňa 5.decembra 2002. Od tejto doby je táto webová stránka globálnym strediskom pre Medzinárodný deň dobrovoľníkov. Tento deň je príležitosťou pre všetky organizácie a dobrovoľníkov zviditeľniť ich činnosť, úspechy a ukázať ľuďom, že dobrovoľníctvo má zmysel. Ide aj o ocenenie práce týchto dobrovoľníkov, no zároveň aj o nábor nových dobrovoľníkov. Každá organizácia si môže vymyslieť vlastný program a formu ako vo svojom regióne propagovať dobrovoľníctvo. Aktivity organizácii sú rôzne, ich poslanie je však všade vo svete rovnaké.

Aktivity: Zapojiť sa v tento deň môžu ľudia do rôznych aktivít ako sú: - verejné zhromaždenia - sprievody - komunitné projekty - pochody - dobrovoľnícke súťaže - jednodňové dobrovoľníctvo 13  


Dobrovoľnícke puzzle 

Aktivity a podujatia realizované v tento deň, pomáhajú podporovať vplyv dobrovoľníctva a rozvojové ciele OSN, ktorými sú: - snaha o odstránenie chudoby - dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých - presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť úlohu žien - znížiť detskú úmrtnosť a zlepšovať zdravie matiek - zvrátiť šírenie HIV / AIDS, malárie a ďalších závažných ochorení - zaistiť udržateľnosť životného prostredia Tieto udalosti sú vedené národnými výbormi Medzinárodného dňa dobrovoľníctva zložené z partnerov v rámci systému OSN, vlád, organizácií občianskej spoločnosti (vrátane národných ,ale aj medzinárodných dobrovoľníckych organizácií) a presvedčených jednotlivcov - dobrovoľníkov. Komisie Medzinárodného dňa dobrovoľníctva tvoria zástupcovia médií, akademickej obce, nadácii, zástupcovia súkromných sektorov, náboženských skupín, športových a rekreačných organizácií. Súvisiace dokumenty : http://www.worldvolunteerweb.org/intl-vol-day.html http://www.inex.sk/mdd Anglická verzia loga

14  


Dobrovoľnícke puzzle 

Organizácie Infraštruktúrou nazývame sieť organizácii, ktoré podporujú rozširovanie myšlienok dobrovoľníckeho hnutia a prispievajú k zvyšovaniu počtu dobrovoľníkov. Organizácie pôsobia v rôznych oblastiach spoločnosti, na rôznych úrovniach a rovnako sa zameriavajú aj na rozdielne cieľové skupiny osôb. Na základe oblasti práce (zamerania) potom jednotlivé organizácie vytvárajú požiadavky na dobrovoľníkov a podmienky, pravidlá pre prácu s týmito dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci sa angažujú najmä v kultúrnej, sociálnej, zdravotnej oblasti ale aj v oblasti životného prostredia. Z hľadiska úrovne môžeme rozlišovať organizácie pôsobiace na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Sieťovanie organizácii a dobrovoľníkov pomocou internetových sietí sa čoraz častejšie stáva neodmysliteľnou súčasťou rozvoja a napredovania dobrovoľníctva. Pomáha efektívnejšie a za kratší časť nájsť dobrovoľníkov pre konkrétnu formu v práce, v konkrétnej krajine. Prináša pozitíva ako pre dobrovoľníka, tak aj pre organizácie, krajiny, skupiny ľudí, ktorí hľadajú dobrovoľníkov. Internetové sieťovanie využíva aj celosvetovo známa organizácia Global Voluneet Network.

Global Volunteer Network Global Volunteer Network je globálna sieť dobrovoľníkov, ktorá ponúka dobrovoľníkom možnosti dobrovoľníckej služby v komunitných projektoch po celom svete. Zakladateľom tejto siete bol v roku 2000 Colin Salisbury. Istú dobu žil v Ghane v západnej Afrike. Uvedomil si obrovské rozdiely medzi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali miestnym organizáciám dosiahnuť ich ciele a dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali organizáciám vo svojej domovskej krajine. Po návrate na Nový Zéland, strávil nejaký čas skúmaním rôznych dobrovoľníckych organizácií po celom svete a bol prekvapený, aké sú drahé a obmedzujúce pre dobrovoľníka. Chcel ponúknuť ľuďom na celom svete možnosť pomáhať ľuďom v ich prirodzenom prostredí, spoznať nové cieľové skupiny, žiť istú dobu v komunitách, ktorým dobrovoľníci pomáhajú a ponúknuť týmto dobrovoľníkom nové zručnosti, skúsenosti, ktoré získajú každodenným životom s danými ľuďmi. Dobrovoľník má možnosť voľby miesta, kde chce pomáhať ako dobrovoľník a zároveň má možnosť vybrať si aj oblasť pomoci ako napr. životné prostredie, deti, vzdelávanie, zdravotníctvo, stavby, komunity, mládež tour, treky, utečen15  


Dobrovoľnícke puzzle 

ci. V súčasnosti poskytuje Global Volunteer Network dobrovoľnícke programy v 22 krajinách Južnej Ameriky, v Afrike, Ázii a aj medzinárodné programy.

Cieľ: - cieľom je podporiť činnosť organizácií miestnych obyvateľov v rozvojových krajinách prostredníctvom umiestnenia medzinárodných dobrovoľníkov. Miestne komunity sú v najlepšej pozícii na určenie ich potreby a podľa ich potrieb sa im poskytujú dobrovoľníci, ktorí im pomôžu dosiahnuť ich ciele. Anglická verzia loga

16  


Dobrovoľnícke puzzle 

PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ORGANIZÁCII VO SVETE názov organizácie preklad

United Way of America

skratka organizácie www. stránka

UNITED WAY

Zjednotená (jednotná) cesta Ameriky

http://liveunited.org/

logo

základné informácie o organizácii

UNITED WAY je nezisková organizácia, ktorá spolupracuje s takmer 1.300 miestnymi úradmi Spojených štátov v koalícii s charitatívnymi organizáciami. Ťažisko činnosti United Way spočíva v identifikácii a riešení naliehavých otázok spoločenstva, rovnako ako podpora merateľných zmien v komunitách prostredníctvom partnerstva so školami, štátnymi orgánmi, podnikmi, organizovanej práce, finančných inštitúcii, korporácie s okolitými obcami, dobrovoľníckymi združeniami, spoločenstvami viery a inými. V roku 2008 United Way začala napĺňať svoj 10 ročný program do roku 2018. Ciele programu: 1. zlepšenie vzdelávania 2. pomoc pri dosiahnutí finančnej stability, cesta pomoci k ekonomickej nezávislosti a získanie 1,9 milióna pracujúcich rodín - polovičný počet rodín má nízke príjmy a sú finančne nestabilné 3. podpora zdravého životného štýlu a zvýšenie počtu zdravej mládeže a dospelých o jednu tretinu

17  


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie

International Association for Volunteer Effort

preklad

Medzinárodná organizácia pre dobrovoľnícke úsilie

skratka organizácie www. stránka

IAVE http://www.iave.org/

logo

základné informácie o organizácii

18  

IAVE bola zložená v roku 1970 skupinou dobrovoľníkov z celého sveta. Tá sa rozrástla v globálnu sieť dobrovoľníkov, dobrovoľníckych organizácii, dobrovoľníckych centier s členmi vo viac ako 70 krajinách sveta a vo všetkých svetových regiónoch. Väčšina členov IAVE je z rozvojových krajín. IAVE je v USA a Kalifornii registrovaná ako charita. IAVE má osobitný poradný štatút pri OSN - ECOSOC výboru. Je členom OSN konfederácie mimovládnych organizácií, a má silné pracovné vzťahy s dobrovoľníkmi OSN. IAVE má za hlavný cieľ podporovať, posilňovať a rozvíjať dobrovoľníctvo po celom svete. V tomto je IAVE špecifická, lebo takýto hlavný cieľ má ako jediná medzinárodná organizácia na svete. IAVE strategické ciele: 1. posilnenie pozície IAVE ako vedúcej organizácie podporujúcej a rozvíjajúcej dobrovoľníctvo vo svete 2. budovanie kapacít v oblasti politiky a praxe prostredníctvom rozvoja strategických partnerstiev a rozvoja globálneho záujmu zameraného na sieťovanie organizácii 3. rozšírenie členov v strategických oblastiach záujmu a budovanie kapacít prostredníctvom posilnenia členských služieb a podpory sieťovania organizácii 4. udržiavanie efektívneho riadenia organizácie


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie Independent Sector preklad

Nezávislý sektor

skratka organizácie www. stránka

Independent Sector http://www.independentsector.org/

logo

základné informácie o organizácii

Independent Sector je vedúca koalícia pre charitatívne organizácie, nadácie a firmy, odhodlané šíriť všeobecné dobro v Amerike a aj po celom svete. Ide o koalíciu približne 550 organizácií, ktorá vedie, posilňuje a mobilizuje charitatívne spoločenstvá za účelom naplnenia vízie spravodlivej a otvorenej spoločnosti a zdravej demokracie aktívnych občanov. Tento nezávislý sektor už dlho presadzuje výhody dobrovoľníctva - ako pre spoločnosť, tak aj pre jednotlivcov. Tým, že venujú svoj čas a talent, podporujú myšlienku spoločného dobra; dobrovoľníci poskytujú životne dôležité služby prakticky v každom aspekte života. Hodnoty Independtent Sectora: 1. nezávislosť 2. vzájomná závislosť 3. inklúzia a diverzita 4. sociálna spravodlivosť 5. transparentnosť, integrácia a zodpovednosť 6. prevádzkové zručnosti

19  


Dobrovoľnícke puzzle   

názov organizácie

Association of Voluntary Service Organisations

preklad

Asociácia organizácii dobrovoľníckej služby

skratka organizácie www. stránka

AVSO http://www.avso.org/

logo

základné informácie o organizácii

AVSO je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorú tvoria európske platformy neziskových organizácií, ktoré ponúkajú príležitosti pre medzinárodné alebo národné dobrovoľnícke služby. Hlavný cieľ organizácie je podpora a uľahčenie dlhodobej dobrovoľníckej služby. AVSO spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje aj Európsku dobrovoľnícku službu.

názov organizácie

European network for volunteering and active citizenship

preklad

Európska sieť dobrovoľníckej práce a aktívneho občianstva Volonteurope

skratka organizácie www. stránka logo

20  

http://www.volonteurope.org/


Dobrovoľnícke puzzle 

základné informácie o organizácii

Volonteurope je jedným zo zakladajúcich členov aliancie európskych mimovládnych organizácií, ktoré úspešne propagujú Európsky rok dobrovoľníctva v roku 2011. K ich činnosti patrí aj podpora, propagácia dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít v celej EÚ ako nástroja na podporu participatívnej demokracie a aktívneho európskeho občianstva.

názov organizácie

European Volunteer Centre

preklad

Európske dobrovoľnícke centrum

skratka organizácie www. stránka

CEV http://www.cev.be/

logo

základné informácie o organizácii

Európske dobrovoľnícke centrum (Centrum européen du volontariat, CEV) je európska sieť viac než 88 národných, regionálnych a miestnych dobrovoľníckych centier po celej Európe, ktoré spoločne pracujú na podpore a propagácii dobrovoľníctva. Ústrednou témou CEV je dobrovoľníctvo a budovanie súdržnej a otvorenej spoločnosti založenej na solidarite a aktívnom občianstve. Prostredníctvom tejto európskej siete CEV kontaktovalo a oslovilo na spoluprácu viac ako 17.000 dobrovoľníckych organizácií, asociácií, dobrovoľníckych a komunitných skupín na miestnej, regionálnej, národnej a v niektorých prípadoch i medzinárodnej úrovni. CEV funguje aj ako hlavné fórum pre výmenu politiky, postupov a informácií o dobrovoľníctve. Hlavným cieľom CEV je vytvoriť v Európe priaznivé politické, sociálne a ekonomické prostredie vhodné na rozvoj dobrovoľníckeho potencionálu. 21


Dobrovoľnícke puzzle 

PREHĽAD ORGANIZÁCII NA SLOVENSKU názov organizácie

UNICEF

skratka organizácie www. stránka logo

UNICEF

základné informácie o organizácii

Detský fond UNICEF je na Slovensku od roku 1993 zastúpený samostatným národným výborom: slovenskou mimovládnou organizáciou Slovenský výbor pre UNICEF. Hlavným cieľom je získavať finančné prostriedky (dobrovoľné dary) pre UNICEF - na pomoc deťom v rozvojových krajinách. Ochotní darcovia môžu prispieť prostredníctvom verejných zbierok, kúpou pohľadníc a darčekových predmetov UNICEF alebo zorganizovaním podujatia na podporu UNICEF. Finančné prostriedky pre UNICEF získava aj spoluprácou s firemnými partnermi, prostredníctvom grantov a vďaka podpore dobrovoľníkov. Programy UNICEF na Slovensku: 1, Linka detskej istoty 2. Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom 3. Školské programy

22  

http://www.unicef.sk/


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

skratka organizácie www. stránka logo

IUVENTA

základné informácie o organizácii

IUVENTA je štátna inštitúcia riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Cieľové skupiny aktivít IUVENTY: - dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou z občianskych združení, mládežníckych organizácií a školských zariadení - mládežnícki aktivisti, vedúci neformálnych skupín a pod. - pedagogickí pracovníci zo škôl a školských zariadení - žiaci základných a stredných škôl - pracovníci Krajských školských úradov a organizátori nižších kôl súťaží - pracovníci z rôznych úradov, ktorí svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú život a postavenie mládeže - výskumníci a doktorandi pôsobiaci v oblasti výskumu mládeže IUVENTA sa zameriava na rôzne typy podpory rozvoja dobrovoľníctva predovšetkým cez vzdelávacie aktivity ale aj inými podpornými opatreniami. Vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva sa zameriava na dva smery – vzdelávanie pre koordinátorov dobrovoľníkov a vzdelávanie na podporu rozvoja Európskej dobrovoľníckej služby v rámci programu Mládež v akcii.

http://www.iuventa.sk/

23  


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie

C.A.R.D.O.

skratka organizácie

C.A.R.D.O.

www. stránka logo

http://www.cardo-eu.net/

základné informácie o organizácii

Občianske združenie C.A.R.D.O. vzniklo v apríli 2004. Cieľom združenia je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Toto združenie poskytuje : - poskytuje servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie - propaguje dobrovoľníctvo na verejnosti - snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva - podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov a konferencií, výskumov v oblasti dobrovoľníctva a všetkých aktivít v prospech dobrovoľníctva na Slovensku a v Európe C.A.R.D.O. realizuje mnoho projektov v oblasti dobrovoľníctva, výskumov, je aktérom legislatívnej zmeny – návrh zákona o dobrovoľníctve, ponúka akreditované školenia pre koordinátorov dobrovoľníkov, podieľalo sa na publikáciách, ktoré sa zaoberajú problematikou dobrovoľníctva a pod.

24  


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie INEX SLOVAKIA – International exchanges skratka organizácie www. stránka

INEX SLOVAKIA http://www.inex.sk/

logo

základné informácie o organizácii

INEX je nezisková organizácia ponúkajúca mnoho nových zážitkov, osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Od roku 1993 podporuje mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní nových priateľstiev z celého sveta a získavaní skúseností. Vďaka členstvu v medzinárodných sieťach mládežníckych organizácií Alliance for European Voluntary Service Organisations, Service Civil International a Youth Action for Peace vysiela dobrovoľníkov do takmer 80 krajín po celom svete na viac ako 2000 projektov. Rozvoj lokálnych projektov doma a v zahraničí: - v oblasti ochrany životného prostredia - v zachovaní kultúrneho a historického dedičstva - v práci so sociálne a fyzicky znevýhodnenými ľuďmi - v príprave kultúrnych akcií a voľno časových aktivít pre mládež a miestnych obyvateľov - v obohacovaní kultúr miestnych komunít Okrem týchto aktivít sa INEX SLOVAKIA zapája do množstva kampaní, projektov, školení, mládežníckych výmen, work – campov a pod.

25  


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie

Slovenský Červený kríž

skratka organizácie www. stránka logo

Slovenský Červený kríž

základné informácie o organizácii

Slovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom. Dobrovoľníctvo je jedným z hlavných pilierov práce Slovenského Červeného kríža. Dobrovoľných pracovníkov možno stretnúť na hudobných podujatiach, pri športových zápoleniach, na slávnostných ceremoniáloch, pri aktivitách s deťmi, tiež pri kampaniach zameraných na darcov krvi a pod. Oblasť pôsobnosti dobrovoľníka v Slovenskom Červenom kríži: 1. darcovstvo krvi 2. poskytovanie prvej pomoci na verejných podujatiach, kampane prvej pomoci na základe ukončenia kurzu prvej pomoci 3. pomoc v domoch humanity Slovenského Červeného kríža pre deti a starých občanov 4. člen humanitárnych jednotiek Slovenského Červeného kríža 5. na základe školení Slovenského Červeného kríža môže dobrovoľník prednášať o prvej pomoci na ZŠ, SŠ

26  

http://www.redcross.sk/


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

skratka organizácie www. stránka logo

eRko

základné informácie o organizácii

Oficiálny vznik eRka sa datuje na 3.10.1990. Je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Usporadúvajú výlety, tábory a rozličných iné podujatia. eRko je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Združuje viac ako 8000 členov. V súčasnosti je jednou z najväčších detských organizácii na Slovensku. Cieľ eRka: - pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

http://www.erko.sk/

27  


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie

Človek v ohrození

skratka organizácie www. stránka logo

Človek v ohrození

základné informácie o organizácii

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999 Vznikla ako reakcia na humanitárnu krízu, ktorá vznikla dôsledkom vojnového konfliktu v Kosove. Cieľ : - účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrôf a autoritárskych režimov - vzdelávacími a osvetovými aktivitami prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti Aktivity : 1. rozvojová spolupráca 2. humanitárna pomoc 3. podpora ľudských práv 4. vzdelávacie a osvetové aktivity na Slovensku (Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, internetový časopis MONITOR http://monitor.clovekvohrozeni.sk)

28  

http://www.clovekvohrozeni.sk/


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie TABITA skratka organizácie Tabita www. stránka http://www.tabita.sk/ logo

základné informácie o organizácii

Nezisková organizácia Tabita vznikla dňa 9. júla 2001. Táto organizácia poskytuje sociálnu pomoci a humanitárnu starostlivosť. Snaží sa o ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt o rozvoj telesnej kultúry. Programy Tabita : 1. Tabitná pomoc – pomoc ľuďom postihnutých prírodnou, ekologickou katastrofou 2. Dobrovoľníctvo 3. Publikovanie a vzdelávanie 4. Seniori V rámci dobrovoľníctva ponúka organizácia program GLEN, ktorý je určený mladým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o problematiku rozvojovej pomoci tzv. „tretiemu svetu“, sú dostatočne otvorení pre spoznávanie nových kultúr, flexibilní, odvážni a majú zmysel pre zodpovednosť aj dobrodružstvo. Tabita n.o. ho organizuje ako národný koordinátor v spolupráci s partnerskou organizáciou ASA, Nemecko. Organizácia vyšle dobrovoľníkov do rozvojových krajín v tzv. tandeme, teda jeden dobrovoľník zo Slovenska a jeden z Nemecka ako pár. V cieľovej krajine vstupujú do konkrétnej mimovládnej organizácie a plnia rad úloh a prác vo vybraných projektoch.

29  


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie skratka organizácie www. stránka logo

SAVIO

základné informácie o organizácii

SAVIO je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2005 s cieľom podpory rozvojových a humanitárnych projektov. Zameriava sa predovšetkým na pomoc deťom a mladým ľuďom v menej rozvinutých krajinách a regiónoch- v Angole, v Keni, v Sudáne, v Azerbajdžane, na Sibíri, na Ukrajine. Cieľom organizácie je aj oboznamovanie slovenskej verejnosti s problémami chudobných krajín, budovanie pocitu spoluzodpovednosti a solidarity s osudmi iných. Projekty organizácie : 1. Tehlička 2. Adopcia tried – Sudán 3. Adopcia detí - Keňa 4. Angola 5. Sibír 6. Keňa 7. Sudán 8. Slovensko – tábory pre rómske deti

30  

Savio http://www.savio.sk/


Dobrovoľnícke puzzle 

názov organizácie skratka organizácie www. stránka logo

MAGNA Magna

základné informácie o organizácii

Magna - Deti v núdzi založená v roku 2001, je slovenská humanitárna organizácia, ktorej poslaním je zabezpečovať lekársku a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v krízových oblastiach sveta, realizovať humanitárne a dlhodobé projekty vo svete zamerané na pomoc ľuďom v núdzi spôsobenej, či už chudobou, chorobami, vojnou alebo ekologickou devastáciou a to bez ohľadu na etnickú, náboženskú, či rasovú príslušnosť. Ciele MAGNA : - zachraňovať a liečiť deti a ich rodiny v krízových oblastiach sveta - bojovať proti hladu a podvýžive - poskytovať humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi - získavať dobrovoľníkov a pracovníkov na prácu v humanitárnych a rozvojových projektoch - informovať verejnosť o porušovaní základných ľudských práv vo svete - informovať verejnosť o krízových situáciach vo svete - usporadúvať informačné a osvetové kampane

http://www.magna.sk/

31  


Dobrovoľnícke puzzle 

DOBROVOĽNÍCKE OKNO PREŠOVSKÉHO KRAJA

Na národnej úrovni sa témou dobrovoľníctva začalo systematicky zaoberať od roku 1996 Dobrovoľnícke centrum pri SAIA-SCTS v Bratislave. Išlo o snahu zaviesť dobrovoľníctvo do nemocníc, mobilizovať dobrovoľníkov v regiónoch a v roku 1999 sa naštartovalo aj oceňovanie dobrovoľníkov na národnej úrovni. Logo oceňovania, ktoré používa Prešovské dobrovoľnícke centrum stvárnil Mgr. Art. Miroslav Cipár, ktorý ho daroval SAIA-SCTS. Od vzniku pracoviska SAIA (03.12.1997) sa najaktívnejšou pobočkou v poskytovaní poradenstva, technickej pomoci začínajúcim MVO, či dobrovoľníctva stala práve pobočka SAIA-SCTS v Prešove. SAIA-SCTS Bratislava inšpirovala a aj finančne pomohla odštartovať Dobrovoľnícke centrum, ktoré v Prešove realizovala jej pobočka v spolupráci s členmi Krajského grémia tretieho sektora (KG3S). SAIA-SCTS Bratislava prešla transformáciou a z tohto dôvodu bola dňa 23.07.2001 zaregistrovaná samostatná nezisková organizácia SAIA Prešov, n.o., ktorú viedla Juliana Hajduková. Jednou z priorít tejto neziskovej organizácie boli aktivity zamerané na rozvoj dobrovoľníctva. Pre naplnenie tohto cieľa sa realizovali aktivity ako, napr.: - týždeň dobrovoľníctva - konferencie - diskusné stretnutia - prednášky - oceňovanie dobrovoľníkov 32  


Dobrovoľnícke puzzle 

Po ukončení činnosti (2008) túto úlohu prevzalo Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC), ktorého prvou predsedníčkou sa stala Bc. Juliana Hajduková. V súčasnosti je predsedníčkou PDC - doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. a podpredsedníčkou pre vnútorný rozvoj je Bc. Juliana Hajduková. Ciele PDC: - podpora aktívnej účasti občanov, hlavne mladých ľudí na skvalitnení života v regióne - vytváranie príležitosti pre zapojenie dobrovoľníkov na regionálnej úrovni - posilňovanie statusu dobrovoľníka na regionálnej i národnej úrovni - šírenie informácie a zlepšenie dostupnosti informácií o sociálnych službách v najširšom chápaní - rozvíjanie aktivít v oblasti zdravého životného štýlu, vzdelávania, charity, kultúry a v oblasti životného prostredia - podporovať rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách, tak doma, ako aj v zahraničí PDC sa rovnako ako aj iné organizácie svojou činnosťou pripojilo k Európskemu roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo - ERD 2011. V roku 2011 realizovalo PDC zatiaľ tieto projekty: 1. Koncert Vďaky 2. Karavána 3. Živé Knižnice 4. Projekt 3R - Radosť Rozdávaním Rastie V septembri sa PDC zapojí do Dni aktívneho dobrovoľníctva, v novembri to bude ERD Tour a Krajské srdce na dlani. V decembri sa svojimi aktivitami zapojí ako aj v minulých rokoch do Medzinárodného dňa dobrovoľníctva a vyvrcholením roka 2011 bude dňa 13. decembra - konferencia zameraná na hodnoty v dobrovoľníctve.

33  


Dobrovoľnícke puzzle 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity je druhá najstaršia filozofická fakulta na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta bola súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika až do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach založili v Prešove Prešovskú univerzitu. Fakulta sa stala i napriek regionálnemu zakotveniu úspešne sa rozvíjajúcou pedagogickou a výskumnou inštitúciou a významnou súčasťou celoslovenského a nadnárodného spoločenstva ustanovizní humanitného vzdelávania. Za päťdesiat rokov existencie pripravila do praxe viacero generácií špecialistov, pedagógov, často uznávaných vedcov, pracovníkov v spoločenskej praxi. Mnohí z nich dnes pôsobia ako špičkoví odborníci na významných postoch doma, ale aj v zahraničí. Filozofická fakulta zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny, v dennej a často aj v externej forme štúdia. Každoročne prichádza s ponukou širokej palety akreditovaných študijných programov a študijných odborov, z ktorých niektoré sú unikátne, a to nielen v regióne. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch, bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, má právo udeľovať na základe vykonania rigoróznych skúšok titul PhDr. a vo viacerých odboroch uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov. Fakulta vytvára podmienky aj na medziodborové štúdium. Verejnosti ponúka aj iné formy vzdelávania, napríklad rozširujúce štúdium pre absolventov vysokých škôl, doplnkové pedagogické vzdelávanie, rôzne špecializované kurzy.

34  


Dobrovoľnícke puzzle 

Prešovské dobrovoľnícke centrum je otvoreným združením občanov, skupín a organizácií (fyzických a právnických osôb), založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení života obyvateľstva v regióne Prešovského kraja. Ako občianske združenie bolo registrované na Ministerstva vnútra SR až v máji 2008, jeho činnosť začala oveľa skôr, minimálne od roku 2005, kedy sme zorganizovali s podporou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity„Trh dobrovoľníckych príležitostí.“ Cieľom trhu bola spoločná propagácia mimovládnych organizácií (MVO) z Prešovského kraja, ale aj snaha realizovať nábor nových dobrovoľníkov z radov študentov Prešovskej univerzity v Prešove. V nasledujúcich rokoch sa spolupráca prehlbovala a rozvíjala a to aj predovšetkým vďaka personálnemu prepojeniu OZ PDC s Katedrou sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie najstaršieho regionálneho oceňovania dobrovoľníkov v Prešovskom kraji „Krajské srdce na dlani“ a vzdelávacia, osvetová, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti manažmentu dobrovoľníctva.

35  

Profile for dobrovolnictvo l.

Dobrovoľnícke puzzle. Informačný materiál  

Dobrovoľnícke puzzle, Informačný materiál

Dobrovoľnícke puzzle. Informačný materiál  

Dobrovoľnícke puzzle, Informačný materiál

Advertisement