Page 1

               

Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota Informačná brožúra

Prešov 2011        


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota         

Materiál je  finančne  podporený  z projektu  Európskej  únie  Grundtvig  číslo  94100334 Participation, Identity, Integration, Remebrance : European Puzzle  II.   Za  obsah  zodpovedajú  výlučne  autori  a  Európska  komisia  ani  národná  agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.        

       

                            

                    

©  Tatiana Matulayová, Juliana Hajduková  2011    Technické redaktorky: Lucia Gregová, Michaela Lipčaková  Cover design: © Michaela Lipčaková  © Prešovská univerzita v Prešove 2011    Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno  reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.     

2  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

OBSAH   Predhovor...................................................................................................  4  Európa – oceňovanie dobrovoľníkov............................................................  6  Cena Karola Veľkého...................................................................................  6  Anglicko – cena Gold Award........................................................................  7  Anglicko – Matt Spencer Award...................................................................  7  Anglicko – DIANA AWARD..........................................................................  8    Česká republika – oceňovanie dobrovoľníkov..............................................  9  Oceňovanie dobrovoľníkov východných Čiech............................................  9  Nadačný fond Český Mozog – Ocenenie Český Mozog...............................  10  HESTIA – Cena Křesadlo............................................................................  10  Občianske združenie BENEDIKTUS – Svatováclavská pečeť......................  10    Slovenská republika – oceňovaniedobrovoľníkov........................................  11  Slovenský Červený Kríž..............................................................................  11  Nadácia krajina Harmónie – Cena Foresta Gumpa......................................  11  Spoločnosť Whirpool Slovakia – Detský čin roka........................................  11  Slovenská humanitná rada – Dar roka........................................................  12  Nadácia Pontis – Ocenenie Employee Volunteering Award Slovakia..........  12  Úsmev ako dar – Cena Detského úsmevu...................................................  11    Krajské srdce na dlani – oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja........  14  Rok 2002....................................................................................................  14  Rok 2004....................................................................................................  16  Rok 2005....................................................................................................  17  Rok 2006....................................................................................................  18  Rok 2007....................................................................................................  19  Rok 2008....................................................................................................  20  Rok 2009....................................................................................................  22  Rok 2010.....................................................................................................  25 

3  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Predhovor Diskutovať v súčasnej  postmodernej  dobe  o spoločenskej  hodnote  dobrovoľníctva  vnímame  ako  dôležité  pre  z viacerých  dôvodov.  Kľúčovým  je  naše  presvedčenie,  že  dobrovoľníctvo  je  prejavom  aktívneho  občianstva,  ktoré je základom zdravej demokracie. Zároveň sa domnievame, že ešte stále  nie je dobrovoľnícka skúsenosť samozrejmou súčasťou života občanov. Súvisí  to  s ešte  stále  nízkou  úrovňou  informovanosti  obyvateľstva  všetkých  vekových  kategórii  o  podstate  dobrovoľníctva  a zároveň  nedostatočne  medializovanou  ponukou dobrovoľníckych príležitostí.    Výskumy ukazujú, že  väčšina  respondentov  deklaruje,  že  ak  by  boli  oslovení  pracovať  ako  dobrovoľníci,  ponuku  by  prijali.  V skutočnosti  je  spoločenská  potreba  dobrovoľníkov  oveľa  vyššia,  ako  množstvo  zapojených  dobrovoľníkov.  Na  tomto poli máme teda pred sebou veľký kus práce...   Prínosy  dobrovoľníctva  pre  spoločnosť  sú  predmetom  mnohým  výskumných  štúdií.  Pomerne  veľa  pozornosti  sa  venuje  ekonomickej  hodnote  dobrovoľníctva.  Ukazuje  sa,  že  príspevok  dobrovoľníckeho  hnutia  k tvorbe  hrubého  domáceho  produktu  jednotlivých  ekonomík  nie  je  zanedbateľný.  Každý  sektor  spoločnosti  –  nielen  tzv.  tretí  sektor,  ale  aj  verejný  a  hospodársky v rôznej miere generuje dobrovoľnícke príležitosti.  Vnímať  spoločenskú  hodnotu  dobrovoľníctva  len  optikou  ekonomickej  hodnoty  je  nepostačujúce.  Dôležité  je  aj  zdôrazňovať  jeho  vplyv  na stav  občianskej  spoločnosti.  Dobrovoľníctvo  je  komplexným  sociálnym  javom,  ktorého  charakter  a dynamika  je  determinovaná  kultúrou,  politickou  a hospodárskou  situáciu  v konkrétnej  krajine.  Inými  slovami  miera  dobrovoľníctva vypovedá o spoločenskej situácii v danom štáte.   Zámerom  predkladanej  publikácie  je  poskytnúť  čitateľom    informácie  o oceňovaní  spoločenského  prínosu  dobrovoľníckej  práce  konkrétnych  ľudí.   Ponúkame  informácie  o spoločenskom  oceňovaní  dobrovoľníckej  práce  na  európskej  úrovni,  v susednej  Českej  republike  a vo  všeobecnosti  aj  v Slovenskej  republike.  Následne  predstavujeme  projekt  Občianskeho  združenia  Prešovské  dobrovoľnícke  centrum  „Krajské  srdce  na  dlani  –  oceňovanie  dobrovoľníkov  Prešovského  kraja“.  Sumarizáciou  a prezentáciou  priebehu  a výsledkov  jednotlivých  ročníkov  tohto  najstaršieho  regionálneho  oceňovania  dobrovoľníkov  na  Slovensku  chceme  dokumentovať  rozsah  vykonanej  dobrovoľníckej  práce  a tým  akcentovať  význam  oceňovania  dobrovoľníkov.  

4  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Publikácia vznikla  v rámci  programu  Celoživotného  učenia  počas  realizácie  projektu  Grundtvig  Participácia,  identita,  integrácia  a historická  pamäť:  Európske puzzle II.  Veríme,  že  publikácia  osloví  všetkých  tých,  ktorí  majú  záujem  spolupodieľať  sa na rozvoji dobrovoľníctva – študentov, zamestnaných aj nezamestnaných,  seniorov,  ale  aj  organizácie  rôznych  sektorov,  ktoré  môžu  podporovať  dobrovoľníctvo  vytváraním  dobrovoľníckych  príležitostí,  či  finančnou  a materiálnou podporou.            V Prešove, júl 2011                 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. 

5  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Európa –oceňovanie dobrovoľníkov

Cena Karola Veľkého Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež  udeľuje  každoročne  Európsky  parlament  spoločne  s  Nadáciou  medzinárodnej  ceny  Karola  Veľkého  v  Aachene.  Účastníci  by  mali byť vo veku od 16 do 30 rokov. Musia  byť občanmi jedného z 27 členských štátov  Európskej  únie  alebo  musia  mať  bydlisko  na  ich  území.  Cieľom  Európskej  ceny  Karola  Veľkého  pre  mládež  je  podporovať  rozvoj  európskeho  povedomia  medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena sa  udeľuje  projektom  mladých  ľudí,  ktoré  podporujú  vzájomné  porozumenie,  posilňujú  ducha  spoločnej  európskej  identity  a  ponúkajú  praktické  príklady  spolužitia Európanov ako jednotného spoločenstva.  Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré :   1. podporujú európske a medzinárodné porozumenie  2. posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu  3. slúžia  ako  vzor  pre  mladých  ľudí  žijúcich  v  Európe  a  sú  praktickými  príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity. 

6  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Anglicko – cena Gold Award Toto  ocenenie  je  v Anglicku  najprestížnejším  spomedzi  ocenení  študentských  dobrovoľníkov.  Gold  Award  je  rozdelené do 3 kategórii :   1. Vedenie  –  ide  o študentov,  ktorí  koordinujú  vlastný  dobrovoľnícky projekt alebo rôzne iné dobrovoľnícke  akcie.   2. Venovanie – títo študenti nemusia byť priamo vo vedení projektu, ale sú  inšpiráciou  pre  iných,  pretože  v menších  aktivitách  preukazujú  svoju  lásku a vášeň pre dobrovoľníctvo.   3. Úspech – sem sa zaraďujú študenti, ktorí dosiahli úspech nielen v rámci  dobrovoľníckej aktivity, náboru dobrovoľníkov, ale aj úspech na osobnej  úrovni, prekonaním osobných prekážok a rozvojom svojich zručností.  

Anglicko – Cena Matta Spencera – Matt Spencer Award Matt  Spencer  Award  je  ocenenie  založené  na  pamiatku  Matta  Spancera  –  dobrovoľníka dobrovoľníctva, ktorý zomrel v roku 2001 vo veku 23 rokov. Bol  veľkým  ochrancom  práv  ľudí,  bojoval  proti  vykorisťovaniu,  bol  členom  študentskej  činnosti  spoločenstva  Queen  Mary  na  univerzite  v Londýne.  Neskôr  sa  pripojil  k správe  študentského  dobrovoľníctva  v Anglicku.  Bol  jedným  z hlavných  iniciátorov  založenia  študentských  dobrovoľníckych  odborov v Londýne. Po Mattovej smrti založila jeho rodina fond na ocenenie  a uznanie  práce  vynikajúcich  študentov  dobrovoľníkov.  Fond  udeľuje  každý  akademický    rok  jednému  študentovi  ocenenie  vo  forme  vpísaného  korbelu,  100  libier  a fľaše  šampanského.  V roku  2011  sa  podmienky  ocenenia zmenili  a túto cenu môžu získať dvaja anglickí študentskí dobrovoľníci.  

7  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Anglicko – Cena Diany - DIANA AWARD   V roku  1999  bol  ustanovený  Výbor  Diana  Memorial  na  spomienku  a vieru  princezny  Diany  v moc  mladých  ľudí  zmeniť  svet.  Cieľom  je  podpora  mladých  ľudí  –  dobrovoľníkov  k zmene  kultúry  v ich  komunite.  Nominovaným  na  ocenenie  môže  byť  mladý  človek,  ktorý  je  pozitívnym  vzorom  vo  svojej  komunite.  Pomáhajú vytvoriť kultúru, ktorá je prospešná pre  danú  komunitu  a ľudí  v komunite.  Táto  cena  má  podporiť  ich  dôveru,  sebavedomie  a posilniť  ich  vieru  v zmenu.  Ocenenie  je  rozdelené  do  3  samostatných kategórii:   1. Diana  Award  –    je  to  hlavná  cena,  ktorá  sa  udeľuje  mladým  dobrovoľníkom vo veku 12 až 18 rokov za ich nesebecký príspevok pre  komunitu a preukázanie ich osobných kvalít v rámci komunity.   2. Anti  –  šikana  Award  –  je  udeľovaná  dobrovoľníkom  vo  veku  5  až  18  rokov za riešenie šikanovania vo svojej komunite alebo na svojej škole.   3. Certifikát  excelentnosti  –  je  ocenenie  pre  skupiny  mladých  ľudí  vo  veku  12  až  18  rokov,  ktorí  pracovali  spoločne  a nezištne,  aby  sa  ich  komunity stali lepším miestom.   

8  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Česká republika – oceňovanie dobrovoľníkov Oceňovanie dobrovoľníkov Východných Čiech Cieľom tohto  ocenenia  je  verejne  odmeniť  a informovať  verejnosť  o práci  dobrovoľníkov,  aby  bola  zaistená  propagácia  ich  nezištnej  činnosti  a spoločenskej  prospešnosti  ich  práce.  Dvadsať  vybraných  dobrovoľníkov  je  odmenených  originálnou  keramickou  soškou  anjela  a hodnotnými  cenami.   Zároveň všetci nominovaní  dostanú aj  drobné dary.  Nominovaným  dobrovoľníkom  môže  byť  len  fyzická  osoba,  ktorá  vykonáva  dobrovoľnú  činnosť  v Pardubickom  alebo  Královohradeckom  kraji  alebo  je  vyslaná  k dobrovoľnej  činnosti  mimo  územie  týchto  krajov  organizáciou,  ktorá  má  sídlo  v niektorom  z týchto  krajov.  Dobrovoľná  činnosť  musí  byť  k dňu nominovania vykonávaná minimálne po dobu šiestich mesiacov.  

Nadačný fond Český Mozog – Ocenenie Český Mozog Tento fond podporuje mladých vedcov, výskumníkov, technikov, vynálezcov.  Fond  Český  Mozog  podporuje  projekty  právnických  a fyzických  osôb  zameraných  na  telesne  a mentálne  postihnutých  občanov,  vzdelanie  zdravotných a sociálnych pracovníkov, zriaďovanie a prevádzkovanie denných  centier  pre  telesne  a mentálne  postihnutých  občanov  so  zameraním  na  pedagogické, rehabilitačné, fyzioterapeutické aktivity a sociálnu starostlivosť.  V roku  2011  tento  fond  organizuje  prvý  ročník  ocenenia  pod  názvom  Český  Mozog roku 2011, ktoré sa bude konať na jeseň v roku 2011 v pražskom paláci  Žofín.   Ocenenie Českého Mozgu je rozdelené do 4 kategórii:   1. Ocenenie  a vyhlásenie  ceny  MENSY  ČR  na  základe  odporúčania  odbornej  poroty,  MENSY  ČR  a výsledkov  tohtoročného  ročníka  Logickej olympiády 2010 organizovanej MENSOU ČR.  2. Ocenenie a vyhlásenie najlepšieho projektu v rámci podpory centier pre  telesne  a mentálne  postihnutých  občanov,  pedagogických,  rehabilitačných, fyzioterapeutických a iných zariadení.   3. Ocenenie  a vyhlásenie  najlepšej  organizácie  alebo  dobrovoľníka,  ktorí  bezplatne  poskytujú  služby    alebo  pomoc  pre  chorých,  seniorov,  deti,  telesne a mentálne postihnutých občanov.   4. Ocenenie  a vyhlásenie  najlepšieho  prevádzkujúceho  centra  v Českej  republike.   9   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

HESTIA – Cena Křesadlo Cenu Křesadlo  založila  HESTIA  –  Národné  dobrovoľnícke  centrum  v roku  2001.  Najprv  sa  oceňovanie  konalo  v Prahe,  postupne  sa  začali  pridávať  regionálni  partneri  ako  spoluorganizátori.  V roku  2004  sa  do  tohto  ocenenia  zapojilo  10  regiónov.  Myšlienka  ocenenia  dobrovoľníkov  výročnou  cenou  vznikla  v rámci  akcie  Medzinárodného  roku  dobrovoľníkov.  Podobné  ocenenie  sa  realizuje  aj  v Maďarsku,  kde  cenu  odovzdáva  prezident.  Cieľom  udelenia  ceny  je  ocenenie  dobrovoľníkov,  zviditeľnenie  dobrovoľníctva,  vzbudenie záujmu  ľudí  o dobrovoľnícku  činnosť  a rešpekt  k tým,  ktorí  ju  vykonávajú.  Cena  Křesadlo  je  originálny  ručne  vyrobený  predmet  s nápisom  Křesadlo  a označením  kalendárneho  roku.  Okrem  tejto  ceny  sa  odovzdáva  oceneným  aj  diplom  s osobným  poďakovaním  podpísaný  primátorom  hlavného  mesta  Prahy  a riaditeľkou   HESTIA ‐ NDC, resp. v krajoch či mestách podpísaný predstaviteľom kraja.  

Občianske združenie BENEDIKTUS – Svatováclavská pečeť Občianske združenie  Benediktus  je  združenie  ľudí,  ktorí  na  základe  kresťanských  hodnôt  žijú  život  v spoločenstve  zdravých  ľudí  a ľudí  s postihnutím.  Dobrovoľníkom  v tomto  občianskom  združení  sa  môže  stať  človek, ktorý má viac ako 15 rokov a je trestne bezúhonný. Každoročne počas  Svatováclavských  slávností  občianske  združenie  Benediktus  udeľuje  Svatováclavskou  pečeť.  Je  to  ocenenie  človeka  s veľkým  srdcom.  Človeka,  ktorý  sa  stal  priateľom  ľudí  s postihnutím  a je  kedykoľvek  ochotný  pomôcť.  Občianske združenie Benediktus si uvedomuje hodnotu práce dobrovoľníkov  a je za ňu veľmi vďačné.  

10  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Slovenská republika – oceňovanie dobrovoľníkov Slovenský Červený Kríž Vyznamenanie "Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu  I. stupňa" a plaketa profesora MUDr. Jána Janského a medaila  profesora  MUDr.  Jána  Kňazovického  za  mnohonásobné  darovanie  krvi.  Slovenský  Červený  kríž  oceňuje  za  bezpríspevkové  darovanie  krvi  podľa  počtu  odberov  plaketami profesora MUDr. Jána Janského a medailou profesora MUDr. Jána  Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.  Bronzová plaketa ‐ ženy 10 odberov, muži 10 odberov.  Strieborná plaketa ‐ ženy 20 odberov, muži 20 odberov.  Zlatá plaketa ‐ ženy 30 odberov, muži 40 odberov.  Diamantová plaketa ‐ ženy 60 odberov, muži 80 odberov.  Kňazovického medaila ‐ ženy 80 odberov, muži 100 odberov.  Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. ‐ za rozvoj darcovstva  krvi.      

Nadácia krajina Harmónie – Cena Foresta Gumpa Nadácia krajina Harmónie od roku 1995 udeľuje cenu Foresta Gumpa v troch  kategóriách:   1. pre  človeka  s  postihnutím,  ktorý  urobil  významný  krok  smerom  ku  spoločnosti;  2. pre  človeka,  ktorý  podporil  začlenenie  ľudí  s  postihnutím  do  života  spoločnosti;  3. pre sponzora, ktorý najviac prispel na činnosť. 

Spoločnosť Whirpool Slovakia – Detský čin roka Projekt Detský  čin  roka  iniciovala  spoločnosť  Whirlpool  Slovakia.  Tento  projekt    prebieha  pod  čestnou  záštitou  Ministerstva  školstva,  vedy  výskumu  a športu SR. Nultý ročník tohto projektu sa  realizoval  v roku  1999.  Spoločnosť  11   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Whirlpool Slovakia  sa  projektom  Detský  čin  roka  obracia  na  deti  z celého  Slovenska, aby sa svojimi dobrými skutkami a činmi pokúsili spraviť náš svet  krajší  a lepší.  Snaží  sa  im  dokázať,  že  okolie  si  vie  dobro  všimnúť,  pochváliť  a oceniť.  Presviedča  ich  o tom,  že  dobré  skutky  majú  v našom  svete  nenahraditeľné miesto a sú pre všetkých veľmi dôležité.  

Slovenská humanitná rada – Dar roka Cena Dar  roka  je  ocenenie  Slovenskej  humanitnej  rady,  prístupné všetkým tým, ktorí  v priebehu bežného kalendárneho   roka   prispeli  na  pomoc  ľuďom  v núdzi,  na  rozvoj  dobrovoľníckeho sektora alebo sa zaslúžili o naplnenie princípov  humanity  v konkrétnom  živote,  a to  nielen  finančným  alebo  vecným  darom,  ale  aj  iniciatívou,  službou,  myšlienkou,  projektom,  poskytnutím  duševného  vlastníctva, resp. inou formou pomoci či podpory. Je to morálne, nie finančné  ocenenie.  Toto  ocenenie  je  realizované  Slovenskou  humanitnou  radou  od  roku 1994.

Nadácia Pontis – Ocenenie Employee Volunteering Award Slovakia Ocenenie je otvorené pre všetky firmy, ktoré realizujú dobrovoľnícky program  zamestnancov na území Slovenskej republiky. Zámerom ocenenia Employee  Volunteering Award Slovakia je vyzdvihnúť a ukázať príklad veľkých aj malých  firiem, ktoré zapájajú svojich zamestnancov do dobrovoľníctva, aby  pomohli  zlepšiť  zamestnateľnosť  ľudí  so  znevýhodnením.  Dobrovoľníctvo  zamestnancov  by  malo  byť  orientované  na  rozvíjanie  rôznych  životných  a  pracovných  zručností,  znalostí  a  zvyšovanie  motivácie  nezamestnaných  ľudí  so  znevýhodnením  alebo  študentov  základných  a  stredných  škôl.  Prípadne  môže  ísť  o  pomoc  existujúcim  zamestnancom  pri  rekvalifikácii  alebo  zvyšovaní  ich  kvalifikácie.  Ocenenie  European  Employee  Volunteering  Awards je súčasťou aktivít na podporu Európskeho roka dobrovoľníctva 2011  a prebieha súčasne v 21 krajinách Európy.  

12  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Úsmev ako dar – Cena Detského Úsmevu Počas benefičného  koncertu  Úsmev  ako  Dar  sa  odovzdáva  aj  Cena  Detského  Úsmevu  pod  záštitou  Milana Rúfusa v troch kategóriách – systémová pomoc,  konkrétna pomoc a osvetová pomoc. Vďaka tejto cene sa verejnosť dozvedá o  „anonymných  ľuďoch“,  ktorí  denne  pomáhajú  a  sú  oporou  pre  iných.  Príkladom ocenenia je rok 2007, v ktorom boli ocenení všetci umelci, ktorí sa  zúčastňovali počas  25 rokoch  benefičných  koncertov  a vystupovali  pre  deti  z detských domovov bez nároku na honorár.   

13  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Krajské srdce na dlani – oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja V Medzinárodnom  roku  dobrovoľníkov  (2001)  sme  realizovali  prvé  „Krajské  srdce  na  dlani“.  Prvým  laureátom  bol  Štefan  Kurško,  zo  Združenia  reoptantov  v Prešove.  V roku  2002  sme  už  výber  realizovali  na  základe  vlastného  štatútu  a vlastnej  hodnotiacej  komisie  (HK),  kedy  bolo  ocenených  vždy 5 jednotlivcov a 1 kolektív. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie  sa  udelili  aj  mimoriadne  ocenenie  v rokoch  2002,2006,  2009  a  2010.  Krátky  prehľad vidíme z tabuľky nižšie.

Štatistika ocenených dobrovoľníkov  Roky  2001  2002  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  SPOLU 

Počet nominovaných  7  11  13  11  13  15  20  17  16  123 

Počet ocenených  1  6  5  5  6  5  5  7  7  47 

ROK 2002 V roku  2002  realizovalo    „Krajské  srdce  na  dlani“   Prešovského  kraja  na  základe   vlastného  štatútu.  Oceňovanie  sa  uskutočnilo  05.  12.  2002  v priestoroch  hotela  Senátor.  Do  stanoveného  termínu  bolo  zaslaných  14  nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov mimovládnych  organizácií,  samosprávy  a  regionálnych  médií    vybrala  5  jednotlivcov  a  1  kolektív. Laureátmi ocenenia sa stali:  14   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Bohdan Galuščák  • venuje  sa  mládeži  už  21  rokov  a  prostredníctvom  turistických  a  športových  podujatí  sa  snaží    vychovávať  mládež  a  formovať  ich  hodnotový  rebríček.    Je  tajomníkom  Klubu  slovenských  turistov  Lokomotíva  Prešov,  zakladateľom  a  predsedom  OZ  Fénix  a  zakladateľom OZ Kľuďas.   Peter Gombita  • duchovný otec farnosti vo Svidníku a členom Spoločnosti deti, mládeže  a rodín pri Detskom domove (DD) vo Svidníku. Od roku 1990 sa venuje  aj  bezdomovcom,  sirotám  a odchovancom  DD.  V roku  1997  zriadil  útulok Dom sv. Jozefa, ale aj Rómsky klub a poskytol tak priestory pre  mládež.   Marián Kuffa   • je  správcom  farnosti  v Žakovciach.  Pomáha  ľuďom  bez  domova,  zdravotne  ťažko  postihnutým,  opusteným  matkám,  týraným  deťom.  Prioritnú  pozornosť  venuje  ľuďom  vracajúcim  sa  z výkonu  trestu.  Osobným  príkladom,  prácou  a spoluprácou  komunity  im  pomáha  k návratu do spoločnosti.  Ján Lazorík   • pochádza  z Krivian  pri  Sabinove.  Pôvodom  učiteľ,  etnograf  a dnes  už  dôchodca,  ktorí  je  zanieteným  folkloristom,  aktívnym  divadelníkom,  scenáristom a iniciátorom diskusií o hodnotách moderného človeka.  Štefánia Lenzová   • správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš, ktorá sa nad rámec svojich  povinností  venuje  minoritným  skupinám  obyvateľstva  v ich  mestečku,  aby  obohatila  ich  život,  viedla  ich  k vzdelaniu  a zlepšeniu  sociálno‐ spoločenských aktivít.  Kolektív členov Tatranskej horskej služby  • obetujú  svoj  voľný  čas  na  záchranu  ľudských  životov.  Ročne  strávia  v  ťažkých  podmienkach  dokopy  dvanásťtisíc  až  šestnásťtisíc  hodín.  Pritom  všetci  majú  svoje  civilné  povolanie  a  prácu  vykonávajú  bez  nároku na odmenu.  Záštitu nad týmto podujatím prevzala J. E. Magda Vášaryová, veľvyslankyňa  Slovenskej republiky v Poľsku, ktorá na podujatí nebola osobne  prítomná.  Prvotná neistota  našepkávala, že stačí ak pôjde o bienále. Z toho dôvodu bol  ďalší ročník oceňovania vyhlásený až v roku 2004. Tlak verejnosti však   15   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

dokázal, že to nebol dobrý nápad, pretože pauza tradícií neprospieva. Hlavne  v skupine „obyčajných ľudí“ to zrejme takto funguje, pretože viacerí reagovali  na  pauzu  negatívne.  Takže  vynechajúc  rok  2003  sme už  ostatné  roky  oceňovanie realizovali pravidelne.  

ROK 2004 V roku 2004 členovia hodnotiacej komisie vyberali z 13 písomných nominácií  (12 jednotlivcov a 1 kolektív) a rozhodli sa  oceniť týchto dobrovoľníkov:  Marta Kovalcová  • pôsobí ako  predsedníčka Okresnej a Mestskej rady Slovenského zväzu  zdravotne  postihnutých  (SZZP)  v Stropkove.  Svoju  dobrovoľnícku  aktivitu  vykonáva  od  roku  1997  a tak  pomáha  radou,  aktívnym  zastupovaním  členov,  ale  organizuje  semináre,  školenia.  V Stropkove  aktívne  bojuje  za  bezbarierový  vstup  na  inštitúcia  a podarilo  sa  jej   zriadiť hipoterapiu.  MUDr. Anna Kvokačková   • už  viac  ako  10  rokov  pracuje  pre  telesne  a zdravotne  postihnuté  deti  a mládež  v Prešove,  hlavne  v OZ  Barlička.  Jej  snaženie  vyvrcholilo  zriadením centra mládeže „Radosť“ pri ZŠ Matice Slovenskej v Prešove.  MUDr. Anna Madziková   • poskytuje  roky  svoje  odborné  služby  ako  psychiater  bez  nároku  na  odmenu  pre  Gréckokatolícku  diecéznu  charitu  v Prešove.  Pomáha  ľudom  závislým  na  návykových  látkach,  či  bezdomovcom  a rieši  problémy akútneho, alebo dlhodobého charakteru, ale nehľadá dôvody  prečo ich nemôže ošetriť.    Mária Nehilová   • starostka  obce  Čičava,  okres  Vranov.  Okrem  funkcie  starostky  sa  venuje  OZ  Rómov  a folklórnej  skupine  Kňahinka.  Je  príkladom  snáh  o harmonizáciu vzťahov v obci, nárastu vzdelanostnej úrovne rómskych  detí a mladých žien. 

16  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Zdenka Šimkuličová  • je  predsedníčkou  základnej  organizácie  Slovenského  zväzu  sluchovo  postihnutých  v Humennom  a túto  funkciu  vykonáva  bez  nároku  na  odmenu  od  roku  1990.  Od  roku  1998  odštartovala  v klube  sociálne  poradenstvo, vzdelávacie programy a organizuje sociálno‐rehabilitačné  kurzy  pre  sluchovo,  zrakovo  a telesne  postihnutých  občanov.  Jej  pričinením  odštartoval  klub  pre  nepočujúcich  v Snine,  Mezilaborciach  a Michalovciach.   Kolektív  z Centra  pre  deti  a mládež  na  Ul.  Ďumbierskej  20  v Prešove  a konkrétne ide o Františka Pončáka, Michala Pavliča a Júliu Bučákovú. 

ROK 2005 Do stanoveného termínu v roku 2005 došlo 11 nominácii, ktoré zaslali štátne  i neštátne  organizácie.  Na  základe  písomného  materiálu  a po  zvážení  všetkých relevantných informácií, vybrala hodnotiaca komisia  5 jednotlivcov:  Mgr. Béreš Martin (1977)   • člen  Katedry  sociálnej  práce  a andragogiky,  Inštitútu  edukológie  a sociálne  práce  FF  PU,  dobrovoľnícky  vykonával  prácu  webmajstra  „Okná  do  dobrovoľníctva“.  Vďaka  jeho  aktívnemu  prístupu  sa  informácie  dostávajú  cieľovej    skupine  vysokoškolákov,  ale  aj  k širokej  verejnosti,  čím  prispieva  k informovanosti  o rozsahu  a možnostiach  dobrovoľníctva.   Farkaš Radoslav (1973)  • sa  významne  podieľa  na  starostlivosti  o postihnutých  a osamelých  starších  ľudí,  ktorým  poradí,  donesie  lieky,  usmerní  vo  vybavovaní  kompenzačných  pomôcok  a ich  využívaní.    Nominovala  ho  Základná  organizácie nedoslýchavých v Humennom.  Ivanecká Janka (1986)   • je  študentkou  4.  ročníka  Gymnázia  sv.  Moniky  v Prešove  a v centre  pracuje  druhý  rok  ako  vedúca  krúžku.  Spolu  s deťmi  vydávajú  časopis  „Motýlik“, vedie klub „moderátoriek“ a pri pravidelných aktivitách vedie  deti  k tvorivosti  a zodpovednosti.  Nominoval  ju  kolektív  CVČ  –  Centra  voľného času na Ďubierskej ulici v Prešove.   17   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Krajňák Peter (1981)   • študent  Grécko‐katolíckej  teologickej  fakulty  Prešovskej  univerzity.  Prostredníctvom športových aktivít oslovuje skupinu rómskych žiakov,  prevažne  z objektu  Stará  Tehelňa  a ovplyvňuje  ich  myslenie  a  správanie. Svojim nezištným spôsobom pomáha pozitívne formovať aj  ich  rodičov,  ktorých  navštevuje  aj  v osadách.  Pomáha  pri  písaní  projektov,  získavaní  peňazí  a pod.  Nominoval  ho:  Športový  klub  Karpatia v Prešove.  Rudá Alena (1970)   • zastáva  funkciu  hospodárky  OV  SZZP  v Stropkove  a tajomníčku  základnej  organizácie  SZZP.  V roku  2004    založila  ďalšiu  organizáciu  AURA  Stropkov,  kde  zastáva  funkciu  predsedníčky.  Ide  o pomoc  epileptikom. Aktívne pomáha deťom, ale aj ich rodičom poradenstvom  a povzbudením.  Nominoval  ju  Slovenský  zväz  zdravotne  postihnutých  Stropkov. 

ROK 2006 Slávnostný akt oceňovania sa uskutočnil dňa 06. 12. 2006 v priestoroch hotela  Senátor  v Prešove.  V  roku  2006  prišlo  organizátorom  a  organizátorkám  13  nominácii, pričom komisia vyberala z 12 nominantov a nominantiek, z ktorých  sa ocenenia dostalo 5 dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam:  Adamčík Štefan (1961)   • celý  život  zasvätil  ekológii  a ochrane  prírody.  Založil  základnú  organizáciu  SZOPK  „Kamenná  baba“,  ktorej  hlavnou  náplňou  bola  bezplatná  starostlivosť  o toto  územie  formou  údržby  chodníkov,  rebríkov, vodného toku a prameňa a pod. Realizoval výstavu „S láskou  k živej  planéte  Zeme.“  Navrhovateľom  je  Slovenský  zväz  ochrancov  prírody a krajiny v Prešove SZOPK.   Bednárová Rozália (1941)   • poslankyňa  obecného  zastupiteľstva.  Zaslúžila  sa  o zavedenie  separovaného  zberu    komunálneho  odpadu,  kompostovania  v domácnostiach. Organizuje rôzne aktivity pre dôchodcov: neformálne  posedenie, oslavy jubileí, autobusové zájazdy.  18   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Chovanová Veronika (1953)   • dobrovoľníčka  v Slovenskom  Červenom  kríži  v Poprade,  predsedníčka  Miestneho  spolku  SČK.  Podieľala  sa  na  príprave  galaprogramu  pre  dôchodcov mesta Poprad. Jej zásluhou Rotary club v Poprade pomohol  Únii  nevidiacich  a slabozrakých  Slovenska  v Poprade  finančnou  čiastkou  na  zakúpenie  pomôcok  pre  nevidiacich.  Prostredníctvom  regionálnych médií sa snaží o to, aby sa hendikepovaní ľudia so svojimi  problémami  dostali  do  povedomia  verejnosti.  Nominoval  ju  SČK  v Poprade.   Krupcová Katarína   • podporuje  žiakov  ZŠ  pre  nevidiacich  a slabozrakých  internátnej  školy  v Levoči.  Okrem  materiálnej  pomoci  pozvala  skupinu  detí  zo  školy  na  nezabudnuteľnú kultúrnu akciu organizovanú Rotaract klubom, ktorého  je  členkou.  Navrhovateľom  je  Združenie  ZŠI  pre  nevidiacich  a slabozrakých v Levoči.  Molčanová Lenka (1982)   • 1x v týždni 2 hodiny vyučuje anglický jazyk pre deti zo sociálnej slabších  rodín v Centre pre deti a mládež. Pomáha aj v iných organizáciách napr.  Návrat.  Pomáha  pri  plánovaní,  písaní  a realizácii  projektov.  Vďaka  jej  nápadu  sa  dobrovoľníci  centra  zapojili  do  grantovej  výzvy  KNP  „Mladí  mladým.“ Navrhovateľom je Centrum pre deti a mládež.  

ROK 2007 V roku  2007  prišlo  15  nominácii  z ktorých  hodnotiaca  komisia  vybrala  5  jednotlivcov,  ktorí  5.  decembra  2007 prevzali  ocenenie.  Poradie  uvedených  ocenených nemá žiadnu prioritu, ich mená sú zoradené v abecednom poradí a  ide o týchto dobrovoľníkov:   Goldun Ján (85 r.)   • s jeho  pomocou  bola  v obci  Víťaz  zriadená  historická  izba  „Remeselný  dom“,  do  ktorej  bez  nároku  na  finančnú  odmenu,  poskytol  predmety  ľudovej tvorby (krosná, kresadlá a i.). Týždenne izbu navštívi 50 ľudí.  

19  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Háberová Monika (20 r.)   • venuje sa problémovým užívateľom drog v OZ Risen Prešov. Aktívne sa  venovala  aj  sociálne  odkázaným  občanom  pri  ich  resocializácii  do  spoločnosti. Pomáha pri vydávaní časopisu NOTA BENE.   Klein Peter (24 r.)  • je  lídrom  mladých  ľudí  v Slovenskom  Červenom  kríži,  lektorom  a koordinátorom niektorých národných projektov. Pod jeho vedením sa  pripravil  a realizoval  projekt  „Maturita  humanity“,  ktorým  pozýva  maturantov na darovanie krvi.  Perháčová Lucia (23 r.)   • dobrovoľníčka  v  OZ  Návrat.  Pracuje  s deťmi  často  trpiacimi  deprivačným  syndrómom  a s rizikovou  anamnézou,  formou  víkendových  pobytov,  Klubov  náhradných  rodín,  seminárov,  či  iných  aktivít.  Szuttor Ondrej (57 r.)   • aktivista  OZ  Spoločnosti  A.  E.  Mayehoffer  v obci  Tvarožná.  Jeho  dobrovoľnícka  aktivita  spočíva  v manuálnej  pomoci  pri  zastrešení  kostola  ako  aj  pri  jeho  provizórnom  zariadení.  Postaral  sa,  aby  boli  v obci odhalené pamätné dosky významným osobnostiam.            

ROK 2008 Z celkového  počtu   20  tohtoročných  nominácii,  vybrala  hodnotiaca  komisia  piatich   dobrovoľníkov  na  ocenenie  „Krajské  srdce  na  dlani  2008.“  Podľa  jej  predsedu  Mgr.  Mariána  Baču   si  „ľudia,  ktorí  dokážu  dennodenne  dávať  nezištne  svoje  srdce  na  dlani,  takéto  morálne  ocenenie  si  za  svoju  prácu  zaslúžia.” Ich mená a krátke anotácie uvádzame v abecednom poradí.  Galdun František (1940)   • venuje sa ochrane životného prostredia. S použitím vlastného materiálu  a fantázie upravil lesné chodníky, studničky alebo prístrešky. Stará sa aj  od  odpratanie  popadaných  stromov,  výsadbu  nových  stromčekov  a chlóruje všetky obecné studne aj studňu v neďalekej rómskej osade.  

20  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Juhásová Mária (1936)   • pracuje  ako  dobrovoľníčka  v OZ  Venuše  v Prešove.  Pravidelne  navštevuje onkologické  pacientky, ktorým prináša povzbudenie, dobré  slovo a úsmev.   Kašo Michal (1939)   • dlhoročný  pedagóg,  angažuje  sa  v  Komunitnom  rómskom  centre  v Humenom‐Podskalka.  Od  roku  1991  vedie  rómsky  folklórny  súbor  „Kale  jakha“  pri  CVČ  v Humennom  a  organizuje  prednášky  a akcie,  ktorých cieľom je zlepšenie vedomostnej úrovne mládeže i dospelých.   Petija Radovan (1985)   • pôsobí  ako  dobrovoľník  v OZ  Návrat,  kde  vedie  aktivity  zamerané  na  podporu  rodičov  v ich  ceste  náhradným  rodičovstvom  a  vykonáva  organizačné  činnosti.  Pracuje  s deťmi,  ktoré  sú  vnímané  ako  problémové.   Mgr. Šuhajová Soňa (1977)   • manažuje  Komunitnú  nadáciu  Modrá  Torysa  a  administruje  grantové  programy. V nadácií pôsobí päť dní v týždni 2‐3 hodiny a veľakrát aj cez  víkend.  

21  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

ROK 2009 Slávnostné  vyhlásenie  výsledkov a oceňovanie dobrovoľníkov sa v roku 2009  uskutočnilo dňa 02. 12. 2009 o 14:00 hodine v priestoroch PKO – Čierny orol,  Hlavná  50  v Prešove.  Diplom,  drobný  darček  a kytičku  odovzdal  laureátom  JUDr.  Pavel  Hagyari,  primátor  mesta  Prešov  spolu  s predsedom  HK  Mgr.  Mariánom  Bačom,  vedúcim  sociálneho  odboru  v Prešove  a členmi  hodnotiacej komisie. Išlo o týchto rytierov dobra:  22   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Daráková Eva (1971)   • Evka  má  za  sebou  22  rokov  dobrovoľníckej  práce,  prevažne  pre  OZ  eRko  –  Hnutie  kresťanských  spoločenstiev  detí  v obci    Ľutina,  Dačov,  Kamenica.  Momentálne  je  na  invalidnom  vozíku,  ale  v rámci  svojich  možností pomáha aj naďalej, čo si jej kolegovia veľmi vážia.   Kačová Mária (1955)   • rehoľná  sestra  Maristela,  zakladajúca  členka  a pilier  OZ  Magis  v  Prešove,  ktoré  sa  venuje  matkám  v núdzi,  obetiam  domáceho  násilia,  ale  je  otvorené  pre  všetkých  v núdzi.  Poskytuje  im  právne  i sociálne  poradenstvo, organizuje zbierky, stretnutia s odborníkmi.  Mikloš Jozef (1953)   • po roku 1989 obnovoval Slovenský skauting, východoslovenskú oblasť.  Za  sebou  má  41  ročné  skúsenosti  s prácou  s deťmi    a mládežou  na  východnom  Slovensku.  Nomináciu  zaslala  Východoslovenská  oblastná  rada.   Mgr. Pigulová Mária (1954)   • stála pri založení komunitného centra, ktoré je otvorené od roku 2001.  Pracuje  na  príprave  projektov,  získavaní  finančných  prostriedkov  a nemateriálnej pomoci a venuje sa systematickej a nezištnej práci pre  rómske deti, mládež, ale aj dospelých v obci Chminianske Jakubovany.  Nomináciu  zaslalo  Komunitné  centrum  SPOLU  v Chminianskych  Jakubovanoch.  Václav Trnka (1961)   • sám zrakovo postihnutý, ktorý organizuje podujatia pre svojich kolegov  z Únie  nevidiacich  a  slabozrakých  Slovenska  v Levoči.  Nomináciu  zaslala Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči.  

Mimoriadne ocenenie mladého dobrovoľníka: 

Pinkoš Marek (1992)   • študent  Obchodnej  akadémie  vo  Vranove  n./Topľou,  ktorý  sa  venuje  hudbe,  tancu,  spevu  a  iným  voľnočasovým  aktivitám  pre  mladých  ľudí  s mentálnym znevýhodnením. Pomáhal pri príprave a realizácií zbierok,  súťaží,  festivalov.  Nomináciu  zaslalo  Krajské  poradenské  centrum  ZPMP vo Vranove nad Topľou.     

23  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Za nominované kolektívy:    Dobrovoľníčky s programom DoT z organizácie Člověk v tísni  • táto  organizácia  pracuje  v Komunitnom  centre  v Petrovanoch,  kde  nominovaných  6  študentiek  Prešovskej  univerzity:  Lenká  Suchá,  Bc.  Miriama  Stiskalová,  Marcela  Gogová,  Katarína  Rychvalská,  Katarína  Mihalčinová,  Mária  Kakaščiková.      Pravidelne  a dlhodobo  sa  venujú  doučovaniu a tútoringu rómskych detí. Ide o študentky sociálnej práce,  či  pedagogiky,  ktoré  minimálne  2  hodiny  týždenne  venujú  svoj  čas  konkrétnym deťom a dbajú o ich osobnostný rast. Pozitívny dopad ich  práce  je  vidieť  už  dnes,  čo  môže  potvrdiť  nielen  koordinátorka  programu  Jana  Toldiová,  ktorá  nomináciu  zaslala,  ale  aj  obyvatelia  obce.       

24  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

ROK 2010 Do 9.  ročníka  morálneho  oceňovania  dobrovoľníkov  (v  roku  2010)    prišlo  16  nominácií (13 pre jednotlivcov a 3 pre kolektívy), z ktorých hodnotiaca komisia  vybrala  5  jednotlivcov,  pričom  udelila  aj  mimoriadne  ocenenie  za  dlhoročnú  činnosť  a ocenila  aj  1  kolektív.    Ide  o   ocenených,  ktorých  mená  uvádzame  v abecednom poradí:  Anna Sabolová (1966)   • z Hospicu  Matky  Terezy,  kde  angažuje  dobrovoľníkov  a venuje  sa  im  počas celého roka.  Mgr. Emil Samoľ (1966)  • dobrovoľník  v  Únií  nevidiacich  a slabozrakých  Slovenska  –  regionálne  pracovisko  Prešov.  Bc. Daniel Strelec (1987)   • dobrovoľník  v    OZ  biskupa‐mučeníka  P.  P.  Gojdiča  v Prešove,  ktorý sa  venuje mládeži doma, ale pomáha aj na Ukrajine.  Mgr. Kristína Voralová (1965)  • dlhoročná  dobrovoľníčka  Slovenského  zväzu  ochrancov  prírody  a krajiny  za  ekologickú  výchovu  a osvetovú  prácu  medzinárodného  významu.  Mgr. Agnesa Zelená (1958)  • členka  OZ  Združenie  na  pomoc  telesne  a mentálne  postihnutým  deťom,  kde  sa  ako  aktívna  dobrovoľníčka  zapája  do  prác  s deťmi  s mentálnym a kombinovaným postihom.   

Mimoriadne ocenenie:     ĽudmilA Peukerová (1927)  • je  predsedníčka  ZO  č.  15  Slovenského  zväzu  zdravotne  postihnutých  v Prešove.  Viac  ako  20  rokov  sa  venuje  snahe  o integráciu  zdravotne  handicapovaných a sociálne znevýhodnených občanov.   

25  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Ocenený kolektív:   Skupina  DVT  technikov  v Asociácií  samaritánov  Slovenskej  republiky  (ASSSR) so sídlom v Starej Ľubovni  • páni Vasil Dzadik, Ing. Peter Sroka, PaedDr. Štefan Joštiak majú okrem  svojho  zamestnania  ešte  aktivitu,  ktorá  ich  spája.  Je  to  dobrovoľnícka  pomoc  starším  a osamelým  občanom.  Zavádzajú  novú,  priekopnícku  službu  „domáce  tiesňové  volanie  –  DVT“,  ktorú  vykonávajú  ako  dobrovoľníci – technici pre záujemcov v Prešovskom kraji.  Jedinečné podujatie prišli podporiť svojou účasťou aj významní hostia, medzi  nimi  Jurij  Koliadynskyi,  generálny  konzul  Ukrajiny  v Prešove  a zástupca  generálneho konzulátu SR v Užhorode Igor Pribula.    Novou  udalosťou  tohto  ročníka  je  aj  oceňovanie  dobrovoľníkov  zo  Zakarpatskej  časti  Ukrajiny,  ktorých  výber  sa  realizoval  v Užhorode,  ale  ocenenie si osobne prevzali v Prešove tieto dobrovoľníčky:  Oksana MATSAK (1986)  • ocenená    za    rozvoj  dobrovoľného  hnutia  v  Zakarpatskej  oblasti  a bohatú charitatívnu prácu vykonávanú prostredníctvom Rotary klubu  v Užhorode, ktorý ju aj nominoval.  Iryna ILIENKO (1981)  • ocenenie získala za obetavú pomoc ľuďom v núdzi. Ide o starostlivosť o  pacientov  z  neuropsychiatrickej  kliniky  v Mukačeve.  Obetavo  pomáha  aj  v  rámci  "Červeného  kríža"  v Mukačeve,  ale  nájdete  ju  aj  v detskom  domove.  Pani  Irina  je  dobrovoľníčka,  členka  dozornej  rady  Dobročinného fondu "Matky Terezy", ktorý ju aj nominoval.  Diana SIČAK (1994)   • ocenenie  získava za  dobrovoľné aktivity, ktoré ako študentka realizuje  3 roky s deťmi so zdravotným postihnutím a pomáha im v ich adaptácii  do bežného  života.  Poskytuje  im  osobnú  asistenciu  a pomoc  pri  vzdelávaní.  Nomináciu  zaslalo  Medicínsko‐rehabilitačné  centrum  „Cesta života“ v Užhorode.                 26   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

27  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

 

Pri realizácií krajského oceňovania by sme to  nezvládli  bez  partnerov, či už sú to  organizácie, alebo  fyzické  osoby.   Všetkým však patrí naše poďakovanie.     Poďakovať  chceme najmä našim dobrovoľníkom, kde  zaraďujeme aj členov hodnotiacej komisie.   

           

Prehľad členov hodnotiacej  komisie KSnD Hodnotiaca komisia 

2002 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Mgr. Marián Bača 

9

9

9

9

9

9

Ing. Milan Benč 

9

Martin Chovanec 

9

Mgr. Mária Chmeliarová 

9

Dionýz Dugas 

9

Bc. Juliana  Hajduková 

9

9

9

9

9

9

9

9

PhDr. Marta Hanečáková 

9

Mgr. Anna Halajová 

9

Mgr. Lenka  Inášová/Smetanková  Mgr. Jozef Jurčišin 

9

9

9

9

9

9

9

9

PhDr. Milan Laca 

9

9

Mgr. Štefánia Lenzová 

9

28  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Doc. PaedDr. Tatiana  Matulayová, PhD.  Mgr. Peter Michančo 

9

9

9

9

9

9

9

Mgr. Ľuboš Marcinek 

9

9

Mgr. Katarína Minárová 

9

9

Mgr. Pavol Mišenko 

9

Mgr. Terézia Semaňáková 

9

Mgr.  Veronika  Slaninková 

9

9

9

Sofia Temkovicová 

9

Ing. Peter Turek 

9

Ing. Eduard Vokál 

9

9

9

9

Mgr. Dagmar Verešpejová 

9

9

Mgr. Rudolf Žiak 

9

9

9

Ďalší dobrovoľníci  

2002 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Mgr. Lucia Kolpaková 

9

9

9

Deniska Kolpaková 

9

Matej Perdík 

9

9

Andrea Jurášková 

9

Radka Pinčáková 

9

9

Adela Ceľuchová 

9

Edita Szénássy 

9

Zapojených 31 dobrovoľníkov  

29   


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota   

Týmto prehľadom chceme uchovať v pamäti ľudí, ktorí svojou užitočnou, ale  drobnou prácou, prispeli k rozvoju našej organizácie, ale aj  našej spoločnosti.  Sme  si  vedomí,  že  aj  iné  organizácie  oceňujú  svojich  dobrovoľníkov,  pracovníkov,  či  darcov.  Špecifikom  nášho  oceňovania  je  oceňovanie  za  systematickú prácu ľudí, ktorí pracujú v rôznych oblastiach rozvoja regiónu, sú  z rôznych vekových kategórií a ich snaženie môže byť príkladom pre iných.    Ďalším špecifikom je skutočnosť, že od roku 2008 oceňovanie dobrovoľníkov  z jednotlivých  krajov  prebieha  v piatich  krajoch  Slovenska,  podľa  rovnakých  štandardov,  pod  jednotným  logom  aj  keď  v iných  termínoch.  Krajské  oceňovania dobrovoľníkov v Banskej Bystrici realizuje od roku 2007 Centrum  dobrovoľníctva  v spolupráci  s Katedrou  sociálnej  práce  Pedagogickej  fakulty,  Univerzity  Mateja  Bela  v Banskej  Bystrici.  Rovnako  sa  Združenie  C.A.R.D.O.  rozhodlo  v roku  2008  usporiadať    prvý  ročník  ocenenia  „Bratislavskí  dobrovoľníci  roka  2008“.  V Košiciach  sa  takto  angažuje  OZ  Žabky  (od  roku  2008), ktoré má svoje pracovisko aj v Nitre, kde sa oceňovanie dobrovoľníkov  odštartovalo  v  roku  2010.  Najstaršie  je  oceňovanie  dobrovoľníkov  Prešovského  kraja,  ktoré  v roku  2011  čaká  jubilejné  (10.)  oceňovanie.  Tieto  organizácie  neoceňujú  svojich  dobrovoľníkov,  ale  na  základe  zaslaných  nominácii sa ocenia dobrovoľníci krajského významu.

30  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Filozofická fakulta  Prešovskej  univerzity  je  druhá  najstaršia  filozofická  fakulta  na  Slovensku.  Spolu  s  košickou  lekárskou  fakultou  vytvorila  v  roku  1959  základ  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  v  Košiciach.  Filozofická  fakulta  bola  súčasťou  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  až  do  1.  januára  1997,  keď  prešovské  fakulty  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  v  Košiciach  založili  v  Prešove Prešovskú univerzitu.  Fakulta  sa  stala  i  napriek  regionálnemu  zakotveniu  úspešne  sa  rozvíjajúcou  pedagogickou  a  výskumnou  inštitúciou  a  významnou  súčasťou  celoslovenského  a  nadnárodného  spoločenstva  ustanovizní  humanitného  vzdelávania.  Za  päťdesiat  rokov  existencie  pripravila  do  praxe  viacero  generácií  špecialistov,  pedagógov,  často  uznávaných  vedcov,  pracovníkov  v  spoločenskej  praxi.  Mnohí  z  nich  dnes  pôsobia  ako  špičkoví  odborníci  na  významných postoch doma, ale aj v zahraničí.  Filozofická  fakulta  zabezpečuje  vysokoškolské  vzdelávanie  v  odbore  učiteľstvo  akademických  a  výchovných  predmetov  v  rôznych  kombináciách,  ako  aj  v  študijných  programoch  neučiteľského  štúdia  zameraných  na  humanitné disciplíny, v dennej a často aj v externej forme štúdia. Každoročne  prichádza  s  ponukou  širokej  palety  akreditovaných  študijných  programov  a  študijných  odborov,  z  ktorých  niektoré  sú  unikátne,  a  to  nielen  v  regióne.  Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch, bakalárskom,  magisterskom,  doktorandskom,  má  právo  udeľovať  na  základe  vykonania  rigoróznych  skúšok  titul  PhDr.  a  vo  viacerých  odboroch  uskutočňovať  habilitačné  konania  a  konania  na  vymenovanie  profesorov.  Fakulta  vytvára  podmienky  aj  na  medziodborové  štúdium.  Verejnosti  ponúka  aj  iné  formy  vzdelávania,  napríklad  rozširujúce  štúdium  pre  absolventov  vysokých  škôl,  doplnkové pedagogické vzdelávanie, rôzne špecializované kurzy.   

31  


Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota 

Prešovské dobrovoľnícke centrum  je otvoreným združením občanov, skupín  a organizácií  (fyzických  a  právnických  osôb),  založené   v záujme  vytvárania  podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení   života  obyvateľstva  v regióne  Prešovského  kraja.  Ako  občianske  združenie  bolo  registrované  na  Ministerstva  vnútra  SR  až  v máji  2008,  jeho  činnosť  začala  oveľa  skôr,  minimálne  od  roku  2005,  kedy  sme  zorganizovali  s podporou  Filozofickej  fakulty  Prešovskej  univerzity„Trh  dobrovoľníckych  príležitostí.“ Cieľom trhu bola spoločná propagácia mimovládnych organizácií  (MVO)  z Prešovského  kraja,  ale  aj  snaha  realizovať  nábor  nových  dobrovoľníkov z radov študentov Prešovskej univerzity v Prešove.   V nasledujúcich  rokoch  sa  spolupráca  prehlbovala  a rozvíjala  a to  aj  predovšetkým vďaka personálnemu prepojeniu OZ PDC s Katedrou sociálnej  práce Filozofickej fakulty Prešovskej   univerzity.    Medzi  hlavné  aktivity  patrí  organizovanie  najstaršieho  regionálneho  oceňovania  dobrovoľníkov  v Prešovskom  kraji  „Krajské  srdce  na  dlani“  a  vzdelávacia, osvetová,  konzultačná  a  poradenská  činnosť  v oblasti  manažmentu dobrovoľníctva.      

32  

Profile for dobrovolnictvo l.

Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota. Informačná brožúra  

dobrovonictvo, hodnota, brozura

Dobrovoľníctvo ako spoločenská hodnota. Informačná brožúra  

dobrovonictvo, hodnota, brozura

Advertisement