Page 1

PREŠOVSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM 17. novembra 11, 080 01 Prešov IČO: 42083141, DIČ: 2022635846, Reg.: Min.vnútra SR, č.spisu VVS/1-900/90-32049

SPRÁVA O ČINNOSTI PREŠOVSKÉHO DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2010

PREROKOVANÁ V MESIACI JANUÁR 2011


CIELE

PREŠOVSKÉHO

DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA:

Vytvára podmienky pre aktívnu

účasť mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti na zlepšení života verejnosti. Realizuje programy, ktoré sú zamerané na osvetu obyvateľstva a výchovu k aktívnemu občianstvu a rozvoju dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach činnosti, a to tak doma ako aj v zahraničí. Sieťuje organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi, čím zefektívňuje silu dobrovoľníctva na lokálnej i národnej úrovni.

CIEĽOVÁ

SKUPINA: Prioritnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, študenti Prešovskej

univerzity, ale aj široká verejnosť a lídri MVO, ktorí pôsobia ako koordinátori dobrovoľníkov.

- ČLENSKÉ : Členskú základňu tvoria jednotlivci a organizácie, ktoré v roku 2010 uhradili dobrovoľné zápisné/členské v celkovej výške 5 €/ rok. Ide o tieto organizácie (8) a fyzické osoby(4): ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

1. Centrum voľného času v Starej Ľubovni 2. Eurocoop Partners, s.r.o. Prešov 3. Gréckokatolícka charita v Prešove 4. Hospic Matky Terezy – Bardejovská Nová Ves 5. Inštitút edukácie a sociálnej práce FF PU v Prešove 6. Krajská rozvojová agentúra Prešov 7. Klub podnikavých žien v Prešove 8. Rada mládeže Prešovského kraja 9. Bc. Juliana Hajduková 10. PhDr. Margita Pinčáková 11. Mgr. Michaela Lipčáková 12. Mgr. Lucia Gregová

ZLOŽENIE RADY PDC:    

AKTIVITY PDC

1. 2. 3. 4. 5.

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., predsedníčka OZ, zodpovedná za vnútorný rozvoj a vzdelávanie – od 02.03.2010 Bc. Juliana Hajduková, podpredsedníčka OZ – zmena od 02.03.2010 PhDr. Marta Hanečáková, podpredsedníčka zodpovedná za medzinárodné kontakty a prácu s mládežou PhDr. Margita Pinčáková, revízorka PDC-OZ

:

Z dôvodu naplnenia cieľa organizácie sa realizovali tieto aktivity:

Organizačné zabezpečenie chodu občianskeho združenia Spolupráca na projektoch a realizácia úloh schválených projektov Školenia, prednášky, kurzy a konzultácie Príprava projektov a projektovej spolupráce Hospodárenie a finančné zabezpečenie aktivít

Správa o činnosti za rok 2010

2

Prešovské dobrovoľnícke centrum


1. Organizačné zabezpečenie chodu občianskeho združenia. Najvyšším orgánom OZ je Valné zhromaždenie členov. Chod Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC) zabezpečuje Rada OZ, ktorá zasadá medzi Valným zhromaždením členov PDC. V roku 2010 zasadala Rada PDC 3x (v mesiaci február, máj a v decembri 2010), čo je v súlade so Stanovami OZ. Valné zhromaždenie členov rokovalo 1x, a to na svojom zasadnutí dňa 02.03.2010, kde došlo k zmene na poste predsedníčky občianskeho združenia. K uvedenému dátumu sa Bc. Juliana Hajduková vzdala postu predsedníčky OZ a zvolená bola doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.. Od uvedeného dátumu sa stala predsedníčkou Rady OZ a zároveň aj predsedníčkou OZ, ktorá reprezentuje organizáciu navonok.

2. Spolupráca na projektoch a realizácia úloh schválených projektov Občianske združenie nemá vytvorenú pracovnú skupinu na prípravu projektov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu organizácie. Je to jeden z dôvodov, prečo sa nám v roku 2010 nepodarilo získať žiadne finančné prostriedky na realizáciu vlastného projektu. V priebehu roka sme participovali na 2 projektoch, kde hlavných finančným prijímateľom projektu bola: A)

Slovenská spoločnosť pre politické vedy – SFPA, n.o. regionálne pracovisko Prešov. Participovali sme na projekte SK 0056/NPOA/29 „KIV (KapacityInformovanosť-Vzdelávanie) pre slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu“ podporeného v rámci blokového grantu NPOA „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“ , spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Aktivity projektu sa začali realizovať od 06. 2010 – 30.11.2010. Počas tohto obdobia sme realizovali : a) Prednášky pre študentov Prešovskej univerzity a Užhorodskej univerzity v Užhorode, kde im boli podané informácie o možnostiach vzájomnej výmeny, získania štipendií, či stáži. Prvá prednáška sa uskutočnila v mesiaci jún na pôde Prešovskej univerzity a druhá v mesiaci november na pôde Užhorodskej univerzity v Užhorode, kde si informácie vypočulo 37 študentov. Obe prednášky realizovala Bc. Juliana Hajduková, pričom na Ukrajine ju sprevádzala Mgr. Michaela Lipčáková, doktorandka IEaSP FF PU. b) Medzinárodná konferencia, ktorej hlavným organizátorom bolo SFPA, n.o. RP Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum v Prešove. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 16. a 17.06.2010 v Metodicko-pedagogickom centre – RP v Prešove, kde 50 účastníkov si vypočulo 8 kvalitných príspevkov domácich i zahraničných lektorov. Účasť delegácie z Ukrajiny priniesla svoje ovocie v podobe pozvania na plánovaný workshop na Ukrajine. Partnermi konferencie boli: NPOA Bratislava, Krajská rozvojová agentúra Prešov – KRAPO, Prešovská univerzita – FF, katedra sociálnej práce, Mestský úrad, odbor sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Karpatská nadácia v Košiciach, ktorej riaditeľka Laura Dittel predstavuje dobrovoľnícky program KN.

c) Návšteva 9 člennej delegácie zástupcov PDC na Ukrajine sa uskutočnila v dňoch 28.06.2010 – 30.06.2010, kde na workshope predstavili cca 40 prítomným svoje poznatky a osobné skúsenosti s dobrovoľníctvom. Prezentácie Správa o činnosti za rok 2010

3

Prešovské dobrovoľnícke centrum


predniesli Mgr. Lenka Skarupová a PhDr. Jozef Dobrovič, ktorý ako vedúci delegácie tento pobyt aj organizačne zabezpečoval. d) Školenie pre pracovníkov sociálnych zariadení z Ukrajiny, ktorý bol zameraný na rozvoj dobrovoľníctva a základy projektového manažmentu. Od 27.09. – 01.10.2010 sme zaškolili 15 účastníkov, prevažne riaditeľov domovov sociálnych služieb rôzneho typu z Mukačeva, Užhorodu, Berehova, obce Vynohradov, či Dubového v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Okrem teoretickej časti mali možnosť účastníci z Ukrajiny navštíviť aj zariadenia podobného typu pôsobiace v meste Prešov. Návšteva DSS na Ul. Veselej v Prešove. Obrázok dole:

e) Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Išlo historicky o prvý spoločný projekt morálneho ocenenia dobrovoľníkov z Ukrajiny a Slovenska. Výber sa realizoval samostatne na jednej i druhej strane, ale slávnostný akt odovzdania ocenení sa realizoval dňa 25.11.2010 v PKO Čierny orol v Prešove za účasti 90 prítomných. Na oceňovaní participovala aj Rada mládeže Prešovského kraja.

Správa o činnosti za rok 2010

4

Prešovské dobrovoľnícke centrum


Jedinečné podujatie prišli podporiť svojou účasťou aj významní hostia, medzi nimi Jurij Koliadynskyi, generálny konzul Ukrajiny v Prešove (telefonuje) a zástupca generálneho konzulátu SR v Užhorode Igor Pribula. Na zábere vidíme členov delegácie z Ukrajiny.

Pohľad na skupinu ocenených dobrovoľníkov – jednotlivcov za rok 2010 :

B)

C.A.R.D.O, n.o. Bratislava - Aktívny Deň dobrovoľníctva – 10.09.2010. Táto národná kampaň bola zameraná na nábor dobrovoľníkov, ale aj lepšiu propagáciu dobrovoľníctva na Slovensku (spoločný plagát, letáky, tlačovka v Bratislave, ale aj oslovenie partnerov – železničná spoločnosť, autobusové spoločnosti v jednotlivých krajoch, či iné). Mediálnymi partnermi projektu boli spoločnosti Reblok, Bigmedia, Rádio Regina, Jemné Melódie a Rádio Lumen.

V Prešovskom kraji koordináciu Dňa dobrovoľníctva realizovalo PDC, ktoré zároveň organizovalo ako jediné koordinačné centrum, aj vlastnú aktivitu - čistenie časti sídliska Sekčov v Prešove. Bolo to časovo náročné, ale podarilo sa získať 75 študentov SŠ, ale aj sponzorov, ktorých pomoc bola smerovaná na zabezpečenie občerstvenia pre zapojených študentov 2 gymnázií mesta Prešova. V priebehu dňa sa v Prešovskom kraji do aktívneho Dňa dobrovoľníctva (DD) zapojilo spolu 436 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 20 organizáciách a spolu odpracovali 1860 hodín práce pri skrášľovaní okolia (maľovanie plotov, kosenie, zber odpadkov), čistení sídliskových plôch, údržbe detských ihrísk, ale aj pri zber úrody, výrobe smútočných vencov, či práce v knižnici pre nevidiacich v Levoči. Dobrovoľníci robili sprievodcov pre postihnutých a starých občanov, ale v Humennom realizovali nábor a v sprievode hudby na námestí propagovali činnosť MVO. Z 13 okresov Prešovského kraja sa zapojilo 10, ale prirodzené je, že najviac aktívnych organizácií bolo v meste Prešov (6) a v meste Stará Ľubovňa (4). Ostatné okresy zastupovala vždy 1 organizácia z okresu. Porovnanie dvoch ročníkov v číslach:

Správa o činnosti za rok 2010

5

Prešovské dobrovoľnícke centrum


1. Aktívnych bolo 436 dobrovoľníkov, čo je 21 % z celkovej účasti na Slovensku – v roku 2009 ich bolo 274 2. Odpracovali 1860 hodín aktívnej práce – v roku 2009 to bolo 548 hodín 3. Zapojených organizácií bolo 20 – rovnako ako v roku 2009

Tento nárast sa dosiahol dobrou a včasnou prípravou, ktorá spočívala v oslovení stredných škôl (e-mailom, poštou), listom sme informovali primátorov, ale aj regionálne média. Vhodná a včasná propagácia na národnej, ale aj regionálnej úrovni prispela k pozitívnemu dopadu DD. Veľmi ústretovo sa k propagácií postavili MHD Prešov, ale aj SAD Prešov, kde sme mohli na ich autobusoch bezplatne umiestiť plagáty a bolo ich aj vidieť. Hlavne pre mladých bolo povzbudením, že v meste Prešov, sa do čistenia zapojil náčelník mestskej polície, vedúci oddelenia verejnoprospešných činností, ale aj samotný primátor JUDr. Pavel Hagyari. Vidíme ho na fotografii ( na str.č.6), kde je so skupinou študentiek na sídlisku Sekčov v Prešove.

Občerstvenie zabezpečil ONC MAX v Prešove:

Počas Dňa dobrovoľníctva sa do čistenia SC v Starej Ľubovni zapojili všetci.

Správa o činnosti za rok 2010

6

Prešovské dobrovoľnícke centrum


Úspechy na Slovensku: V piatok, 10.9.2010, sa v 78 organizáciách v 39 mestách na Slovensku konal 2.ročník Dňa dobrovoľníctva. V čase od 10:00 do 19:00 hod. sa počas Dňa dobrovoľníctva 2010 do aktivít zapojilo 2084 dobrovoľníkov, uviedla v tlačovej správe Alžbeta Mračková, riaditeľka OZ C.A.R.D.O., hlavného organizátora podujatia.

3. Školenie, prednášky, kurzy, konzultácie A) Podujatia organizované PDC: Začiatkom roka 2010 sme zorganizovali školenie pre koordinátorov dobrovoľníckeho programu. Účastníci školenia mali možnosť využiť 3 moduly samostatne, alebo prejsť všetkými a získať certifikát. Školenie štartovalo dňa 04.03.2010 a ukončené bolo dňa 29.04.2010, pričom certifikát získalo 23 frekventantov. Lektorkami boli: Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.; Bc. Juliana Hajduková a PhDr. Marta Hanečáková. B) Účasť na podujatiach partnerov: V priebehu roku 2010 sme aktívnou účasťou zastupovali PDC na týchto podujatiach:  V Prešove sa v dňoch 18. - 22.01.2010 sa uskutočnil seminár „Úloha MVO v spoločnosti“, kde sme predstavili genézu Prešovského dobrovoľníckeho centra a jeho úlohu v súčasnosti.  IUVENTA, národná kancelária mládeže spracovala Správu o mládeži, ktorú predstavila na konferencií, ktorá sa konala v dňoch 19. - 20.mája 2010 v Bratislave, priestoroch Hotela Austria Trend. Výsledky výskumu si vypočulo skoro 100 prítomných.  Dňa 15.10.2010 sa v Bardejove konal seminár pre zdravotné sestry, kde sme 45 poslucháčkam z Prešovského kraja priblížili požiadavky a výhody dobrovoľníckeho programu.  Zaujímavým podujatím bola študentská konferencia, ktorú organizovali študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove, z Katedry kresťanskej antropológie a sociálnej práce, ktorá sa uskutočnila dňa 01.12.2010. Na konferencii si informácie o možnostiach dobrovoľníctva na Slovensku i v rámci EDS vypočulo 38 poslucháčov.  V rámci prípravy na Európsky rok dobrovoľníctva (ERD), sme sa zúčastnili niekoľkých pracovných stretnutí v Bratislave (január), Banskej Bystrici (máj) a Košiciach (október), kde sa prediskutovali očakávania, ale aj možnosti ERD. C) Iné vlastné aktivity:  Doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD. V priebehu roka pravidelne poskytovala mailové konzultácie záujemkyniam a záujemcom o dobrovoľnícku prácu, či iné informácie z oblasti manažmentu dobrovoľníctva. Takýchto konzultácii poskytla 9. Správa o činnosti za rok 2010

7

Prešovské dobrovoľnícke centrum


 V priebehu celého roka boli jednotlivcom poskytovaná konzultačná pomoc pri zaradení dobrovoľníka do dobrovoľníckeho programu. Išlo o komunikáciu medzi prijímajúcou organizáciou a dobrovoľníkom. Išlo o 2 dobrovoľníčky, ktoré sa zaradili do dobrovoľníckeho programu v sociálnej oblasti mesta Prešov.  Možnosť pomoci zo strany OZ PDC zavedenia dobrovoľníckeho programu v inej organizácii konzultovala Doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD. s OZ Venuše, Gréckokatolíckou diecéznou charitou, Fakultou zdravotníctva PU.  V priebehu akademického roka 2009-2010 a zimného semestra 2010/2011 konzultovala Doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD. so siedmimi študentkami katedry sociálnej práce ich kvalifikačné práce s témou dobrovoľníctva.  Doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD. na pozvanie Teologickej fakulty Palackého univerzity v Olomouci viedla 29.11.2010 4-hodinový workshop pre študentky a študentov magisterského štúdia sociálnej práce k problematike dobrovoľníctva v sociálnych službách.

4. Príprava projektov a projektová spolupráca A) Partnerstvo s organizáciou C.A.R.D.O. , kde sme sa podieľali na príprave a partnerstve v dvoch ďalších projektoch, kde cieľom projektu bolo priniesť na Slovensko inovácie, ktoré sú potrebné pre dosahovanie kvality v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku. Ide o kvalitu fungovania dobrovoľníckych centier, ale takisto o kvalitu práce s dobrovoľníkmi v organizáciách zapájajúcich dobrovoľníkov. B) Do partnerskej spolupráce sme zaviazali pri projekte adresovaného pre program Adam 2011, ktorý podala Rada mládeže Prešovského kraja. C) Vlastným projektom pre Karpatskú nadáciu so sídlom v Košiciach sme sa uchádzali o grant. Žiadosť bola podaná v mesiaci december, takže výsledok budeme vedieť do konca januára 2011.

5. Hospodárenie a finančné zabezpečenie aktivít Táto časť ročnej správy bude doplnená po spracovaní účastníctva renomovanou firmou, čo nebude skôr ako začiatkom marca 2010

Predkladá: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., predsedníčka PDC - OZ

Správa o činnosti za rok 2010

8

Prešovské dobrovoľnícke centrum


Spracovala dňa 17.01.2011 Juliana Hajduková, podpredsedníčka PDC

Správa o činnosti za rok 2010

9

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Profile for dobrovolnictvo l.

Správa o činnosti PDC-OZ 2010  

Správa o činnosti PDC-OZ 2010

Správa o činnosti PDC-OZ 2010  

Správa o činnosti PDC-OZ 2010

Advertisement