Page 1

Prešovské dobrovoľnícke centrum – PDC Ul. 17. novembra 11, 080 01 P r e š o v 051/ 77 11676 + 0908/ 217080 e-mail: pdcoz11@gmail.com www.pdcentrum.weebly.com _________________________________________________________________________________

Vzdelávanie koordinátorov dobrovo ľníkov Základným cieľom kurzu je naučiť účastníkov kurzu pracovať a komunikovať s dobrovoľníkmi a zároveň motivovať ľudí vytrvať v činnosti užitočnej pre jednotlivcov i pre život spoločnosti. Vzdelávanie je postavené interaktívnym spôsobom a účastníkom tak poskytne možnosť vzájomne zdieľať aj vlastné skúsenosti a poznatky. Kurz je určený pre tých ( terajších aj budúcich koordinátorov), ktorí: - sa chcú venovať aktivizácií dobrovoľníkov vo všetkých vekových kategóriách, - ukážu ľuďom ako pozícia dobrovoľníka môže pomôcť uspieť na pracovnom trhu (mladým, ale aj 50+), - chcú investovať do svojho vzdelávania a naučiť sa viesť projekty a riadiť zamestnancov/ dobrovoľníkov. Vzdelávanie sa skladá z nasledujúcich modulov: Úvod do problematiky, zoznámenie (2 hodiny) modul 1: Dobrovoľ níctvo praktický tréning ( využitie EDS a dobrovoľníctvo cez ÚPSVaR- praktické kroky využitia projektov) modul 2 : Participatívne metódy (participácia, vedenie seminárov, vedenie skupín) modul 3: Projektový manažment (fázy projektu, písanie a realizácia projektov,) modul 4: Komunikácia a moderovanie (práca so skupinou, verbálna/neverbálna komunikácia, for-málna a neformálna komunikácia, riešenie konfliktov, facilitácia) Rozsah: Vzdelávanie sa uskutoční v časeod februára 2011 – marca 2011 v rozsahu 5 dní Miesto: Prešov Cena: 96 € Pri vzdelávaní budú použité moderné metódy vzdelávania dospelých (participatívne učenie). Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, takže absolventi všetkých modulov získajú certifikát. Prvý modul sa uskutoční 17. 02. 2011 v Prešove. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa všetkých troch vzdelávacích aktivít, alebo len vybraného modulu. Výška finančnej úhrady za každý vzdelávací modul je 24 € x 4 = 96 € , čo je 2.892 SKK. V prípade objednávky všetkých modulov ponúkame zvýhodnenú cenu 84 €, čím ušetríte 12 €. Váš záujem potvrdíte vyplnením prihlášky, ktorá je v prílohe. Svoje otázky smerujte na hore uvedené kontakty. Prihláseným účastníkom, podáme podrobnejšie informácie o lektoroch, rozsahu a organizačných pokynoch neskôr. Spozdravom Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. predsedníčka OZPDC, garantka vzdelávacích aktivít


Bc .Juliana Hajduková V Prešove, dňa 26.01.2011

PRIHLÁŚKA posielajte na OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum, Ul. 17. novembra 11 – 08001 Prešov, e-mail: pdcoz11@gmail.com, alebo faxom na: 051/ 7711676 ________________________________________________________ Meno a priezvisko uchádzača/uchádzačky: Organizácia : (názov organizácie, MVO) Kontakt (poštová adresa): Telefón/ fax.: E-mail: Pozícia uchádzača/uchádzačky v organizácii: Potvrdzujem záujem o modul : (zakrúžkujte)

1

- 2

Potvrdzujem záujem o všetky moduly:

áno – nie

- 3

- 4

Forma úhrady:

poštová poukážka – bankový prevod

Na účet číslo: Variabilný symbol:

4008277002/ 7500 VZ022011

Doručiť a uhradiť do :

10. 02. 2011

Neuhradené prihlášky nebudú akceptované !


Vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  

Vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok