Page 1

СОУ Гимназија,,Добри Даскалов” Кавадарци

ИНФОРМАТОР за наставниот план во I година учебна 2012/2013 год.

Кавадарци, септември 2012 година


МИСИЈА Развивање на здрави и креативни личности со знаења, вештини, компјутерски способности, со високо развиена еколошка свест, со високи морални и хумани доблести како и останати особини коишто ќе им овозможат добра основа за продолжување на образованието или успешно исполнување на конкретни обврски на пазарот на трудот, вклучување во сите општествени сфери, создавајќи поквалитетен живот за себе и за своето семејство.

ВИЗИЈА Сакаме нашето училиште со добрите материјално – технички услови и кадровската екипираност да биде еко-училиште и водечко во регионот и Републиката од кое ќе излегуваат образовани, задоволни и насмеани млади луѓе, спремни за натамошен професионален развој (доживотно учење).

1


Знаењето е едно од ретките нешта што можат да се даваат и да се примаат безгранично. Мисијата на сите наставници е несебично да го делат знаењето на сите ученици што сакаат да го усвојат и да го примат. Наша цел е да ги мотивираме учениците како да учат, со креативни методи и техники коишто постојано ги усовршуваме, со најновите средства на информатичката технологија, што постојано ги обновуваме. Знаењето го создаваме, го пренесуваме и го имплементираме кај сите наши ученици.

Од сите добри работи знаењето е најдобра: никој не може да го украде, никој не може да го купи, затоа што е неуништливо. Хитопадеша

Никој на светот не е посилен од човекот кој знае. Јапонска народна поговорка

Знаењето е оружје, а не цел. Толстој

Тоа што го знаеме е капка, тоа што не го знаеме е море. Њутн

Знаењето е знаење дури тогаш кога е стекнато со напор на сопствените мисли, а не со паметење. Толстој

2


Времетраење на наставата Наставата во училиштето се одвива во една зграда на два спрата каде се изведува и теоретска и практична настава. Истата, се одржува во две смени, претпладневна и попладневна смена. Смените се менуваат по четири недели. Наставата за претпладневната смена започнува во 07:00 часот, додека за попладневната смена започнува во 13:00 часот. Времетраење на претпладневната и попладневната смена

Гимназиско образование Паралелки: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5 Во прва година ученикот ги изучува задолжителните предмети според наставниот план за прва година. Задолжителните предмети опфаќаат содржини од современото општо образование. Во оваа година не постојат изборни предмети. Тоа значи дека прва година е иста и заедничка за сите ученици во гимназиското образование.

Стручно образование Паралелки: I-6, I-7 Струка: ЕКОНОМСКО - ПРАВНА И ТРГОВСКА Образовен профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Образовен профил: ПРАВЕН ТЕХНИЧАР Времетраење на образованието: четири години

3


Паралелка I-1 наставен предмет

класен раководител: проф. Богде Коцева број на часови

предметен наставник

нед.

Македонски јазик и литература

Гордана Еленова

4

144

Математика

Василка Спанџева

3

108

Англиски јазик

Ленче Анѓушева-Чаушева

3

108

Германски јазик Француски јазик

Васка Таневска Светлана Несторова-Мицев

2 2

72 72

Историја

Блаже Јованов

2

72

Географија

Валентина Димитрова

2

72

Физика

Илија Ганчев

2

72

Хемија

Магдалена Убавкова

2

72

4

учебник

год. Македонски јазик и литература заI година гимназиско образование С. Бојкова, Л. Ѓуркова, Д. Пандев, Ж. Цветковски, Н. Исакова, Б. Пендовски Математика за I година гимназиско образование К. Тренчевски, Д. Димовски, Г. Тренчевски, Б. Крстеска, Л. Кондинска Opportunities preintermediate Пинг Понг 2 Café Crème 1 Историја за I година реформирано гимназиско образование акад. Б. Ристовски д-р С. Младеновски д-р Ш. Рахими д-р Т. Чепреганов д-р М. Панов Географија за I година реформирано гимназиско образование Ѓ. Павловски Р. Мијалов А.Миленковски Физика за I година реформирано гимназиско образование Љ. А. Петковски В. Мицевски Хемија за I година реформирано гимназиско образование Б. Шоптрајанов


Биологија за I година реформирано гимназиско образование С. Брашнарска, О. Саракинова, м-р П. Петров Н. Цветанова Учебник за првиот дел од предметот информатика има, ама не е соодветен со наставната програма. Учениците користат материјал кој го симнуваат од интернет.

Биологија

Богде Коцева

2

72

Информатика

Андосија Ристова

2

72

Спорт и спортски активности

Илија Шиков

2

72

Ликовна уметност

Горан Боев

2

72

Музичка уметност

Златко Смилевски

1

36

наставен предмет

наставни теми и основни податоци Содржините се поделени на два дела: јазик и литература. Теми во делот јазик: Наука за јазикот, Историски развој на македонскиот јазик, Фонетика и Фонологија, Правопис и Правоговор. Теми во делот литература: Вовед во литературата, Теорија на литературата, Историја на литературата, Средновековна литература. Писмени работи – 4 (октомври, ноември, февруари и април). Во текот на едно полугодие учениците добиваат по две оцени кои се изведуваат од усни одговори, писмени работи, тестови и активност на час. Учениците за да можат сами да го вреднуваат своето знаење ги добиваат критериумите за оценување на секоја тема. За да се постигнат добри резултати потребно е редовност во учењето,љубов кон мајчиниот јазик и богатење на речникот преку читање литературни дела. Во текот на годината се држат дополнителни и додатни часови организирани според резултатот на ученикот. Теми: Математичка логика и множества, Основни бројни множества, Алгебарски рационални изрази, Степени и корени, Геометриски фигури во рамнина, Пропорционалност на величините, Линеарна функција, линеарна равенка и неравенка, Обработка на податоци. За реализација на материјалот потребно е ученикот да има тертатки за училишна и домашна работа и прибор за цртање: триаголник, шестар, агломер, калкулатор и збирка задачи за I година. По секоја тема се прави тестирање. На крајот од првото полугодие се прави полугодишна писмена работа, а на крајот од годината годишна писмена работа. Годишната оцена на ученикот ќе произлезе од

Македонски јазик и литература

Математика

5

/ Ликовна култура Б. Лазески Музичка уметност за I год. А. Витанова С. Гелевска


Англиски јазик

Германски јазик

Француски јазик

Историја

активноста и работата на часот, од редовноста во извршувањето на домашните задачи, од тестовите и од писмените работи. Теми: Луѓето и нивниот секојдневен живот, Лица- херои, политичари, спортисти, музички ѕвезди..., Празници, забави и прослави, Парите и луѓето, Научни откритија и нивното влијание врз животната средина, Активности во слободно време, Музика. Во делот граматика ќе се изучува: граматички времиња, реченични структури, член, пасив, именки, условни реченици, броеви, предлози и др. Во делот вокабулар ќе се обработуваат темите за: професии, прослави, обичаи, научни откритија, изрази за телефонирање, видови музика, уметност, патување, семејство и др. Од комуникативните модели ќе се обработува: опишување луѓе и настани, поздравување-претставување при запознавање, идентификување на луѓе, професии, места и членови на семејството, давање совет, барање и давање дозвола, прифаќење и одбивање покани... Писмени работи : 4 (октомври, декември, март и мај). Теми: Телевизија – со задоволство, Мода, Мислења и чудни навики, Патување, По пат, Берлин – вреди да се посети. Процесот на учење преку темите се дели на следниве компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура. Писмени работи: 4 (октомври, декември, март и мај). Наставата ќе се одвива во класични училници опремени со компјутери, ќе се користат наставни помагала и материјали за поуспешно постигнување на целите. Завршната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, тестовите и писмените работи. Ученикот кој успешно го изучува овој предмет ќе биде способен да комуницира на германски јазик во секојдневниот и академскиот контекст, да развива лични способности потребни за успешно функционирање како граѓанин во едно демократско општество. Материјалот за прва година всушност е повторување и систематизирање на она што учениците го учеле во основно училиште (претставување, семејство, професии, бои, броеви) со посебен акцент на оспособување на учениците за комуникација во дадени ситуации. Во текот на годината ученикот добива најмалку осум оцени,четири усни и четири писмени. Две писмени се предвидени во првото полугодие ( четврта седмица октомври и трета седмица декември) и две во второто полугодие ( втора седмица март и трета седмица мај). Во текот на годината усвоените знаења на учениците ќе бидат проверени и со контролни задачи за одредени теми. Теми: Праисторија, Стар век – Стар Исток, Балканот во Стариот век, Македонија во Стариот век, Стариот Рим, Балканот и Македонија под римска власт, Раниот Среден век, Балканот во Раниот Среден век, Македонија во Раниот Среден век. Учениците ќе се оценуваат според активноста на часот, заинтересираноста во изучувањето на материјалот, усните одговори и оцените од тестовите кои се предвидени да се работат по изучувањето на темата. 6


Географија

Физика

Хемија

Биологија

Теми: Вселена и вселенски тела, Претставување на земјината површина на карта, Физичко-географски карактеристики на земјата (литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера), Географско-историски одлики и знаења за Земјата, Население и населби на Земјата, Културно историски одлики на Земјата, Политичко-географски одлики на светот, Стопанско-географски карактеристики на Земјата (земјоделство, индустрија, сообраќај, трговија и туризам). Оцените на учениците ќе произлезат од усна проверка, организиран квиз, активност за време на часот и вон наставата како и од писмена проверка (тестирање) која ќе се реализира по завршена тема. Теми: Вовед со осврт на мерење на физичките величини, Механика на праволиниско и криволиниско движење, Њутнови закони, Работа и енергија, Гравитација, Флуиди, Молекуларна физика, Термодинамика. Зборот физика потекнува од старогрчкиот збор физис (природа). Физиката треба да даде одговор како настанал светот и каква е неговата понатамошна судбина. Таа е теориска и експериментална наука. Целта на наставата по физика е ученикот да го сфати значењето на физиката и нејзините врски со другите науки. Во I година се изучува Механика, Топлина и Термодинамика. После секоја изучена тема се прават тестови на знаење и разбирање. Теми: Основни поими и закони, Јазикот на хемијата, Основи на хемиско сметање, Структура на атом и периоден систем на елементи, Молекули, јони и кристали, Основни типови хемиски соединенија, Дисперзни системи. После секоја тема е планирана писмена контролна работа (тест). При реализирање на материјалот учениците потребно е да посветат посебно внимание на темата хемиско сметање затоа што искуството покажува дека наидуваат на потешкотии при совладувањето на овој материјал. Теми: Биологијата е наука за живите организми, Преглед на живиот свет ; Екологија, Еволуција на живиот свет, Емоционално и физичко здравје. Во текот на оваа учебна година предвидени се и 8 истражувања кои ќе ги работат учениците со помош на наставникот и сами ќе ги презентираат. Со тоа им се дава шанса на учениците да го видат начинот на истражување кој е една основна метода на оваа наука. Тука ќе дојде до израз нивната креативност и интерес кон дадена област или процес. Методи на работа: пишување, презентирање, раскажување, бура на идеи, цртање, пребарување на интернет, пронаоѓање нови податоци, микроскопирање, сликање итн. Во текот на целата учебна година потребно им е: учебник по биологија, тетратка со широки линии, прибор за пишување, дрвени боици, компјутер и др. Наставата ќе се изведува во училница или кабинет со компјутери, а некогаш во пролетните месеци може и во природа. На часовите треба да се почитува кодексот на однесување во училиштето а исто така и еко- кодексот. После изучувањето на секоја тема е предвидено тестирање на учениците

7


Информатика

Спорт и спортски активности

Ликовна уметност

Музичка уметност

Паралелка I-2 наставен предмет

На почетокот од учебната година по предметот информатика се изучува хардвер на компјутерот. Следна тема е софтвер. Од апликативен софтвер се работи на уредувач на текст и табеларен пресметувач. Најмногу часови, вкупно 36, предвидени се за изучување на програмскиот јазик С++. При крајот на учебната година се изучува делот компјутерски мрежи и интернет. По предметот информатика не е предвидена писмена работа, но затоа работни ливчиња се користат на крај на секоја тема. Теми: Атлетика, Фудбал, Ракомет, Кошарка, Одбојка, Спортска коректривна гимнастика, Народни танци и ора, Теоретски предавања и тестирање. Учениците ќе се оценуваат според: редовноста, ангажираноста и техничко-тактичките афинитети. Наставните единици според наставната програма ќе бидат реализирани практично (цртање, сликање, вајање, изработка на графичко клише) и со стручен осврт кон поимите на ликовниот јазик (ликовни елементи и принципи, ликовни техники). Практичните задачи од наставните единици ќе бидат реализирани во кабинетот по ликовна уметност, а зависно од временските услови предвидена е и настава во природа. Начинот на оценување на учениците ќе се одвива според нивната практична работа на час и нивните домашни задачи. Ќе биде оценуван квалитетот на изработката на ликовните задачи и ќе биде земен предвид нивниот број согласно бројот на изминатите наставни единици. Наставни теми: Историја на музика(обработка на уметничките епохи и правци со нивните претставници – ренесанса, барок, класицизам, појава на операта), Теорија на музика(обработка на скали до два предзнака), Народно музичко творештво(основни карактеристики на муз.фолклор, народни музички инструменти и др.), вокална интерпретација. Оценување: со подготвени тестови на секое тромесечие, усно излагање на учениците, слушање и препознавање на музички дела, изготвување на пано на дадена тема, истражување од одредена област.

класен раководител: проф. Ленче Анѓушева-Чаушева број на часови

предметен наставник

нед.

Македонски јазик и литература

Гордана Еленова

4

8

учебник

год.

144

Македонски јазик и литература за I година гимназиско образование С. Бојкова, Л. Ѓуркова, Д. Пандев, Ж. Цветковски, Н. Исакова, Б. Пендовски


Математика

Василка Спанџева

3

108

Англиски јазик

Ленче Анѓушева-Чаушева

3

108

Германски јазик Француски јазик

Васка Таневска Светлана Несторова-Мицев

2 2

72 72

Историја

Блаже Јованов

2

72

Географија

Валентина Димитрова

2

72

Физика

Илија Ганчев

2

72

Хемија

Магдалена Убавкова

2

72

Биологија

Богде Коцева

2

72

Информатика

Андосија Ристова

2

72

9

Математика за I година гимназиско образование К. Тренчевски, Д. Димовски, Г. Тренчевски, Б. Крстеска, Л. Кондинска Opportunities preintermediate Пинг Понг 2 Café Crème 1 Историја за I година реформирано гимназиско образование – акад. Б. Ристовски д-р С. Младеновски д-р Ш. Рахими д-р Т. Чепреганов д-р М. Панов Географија за I година реформирано гимназиско образование Ѓ. Павловски Р. Мијалов А.Миленковски Физика за I година реформирано гимназиско образование Љ. А. Петковски В. Мицевски Хемија за I година реформирано гимназиско образование Б. Шоптрајанов Биологија за I година реформирано гимназиско образование С. Брашнарска, О. Саракинова, м-р П. Петров Н. Цветанова Учебник за првиот дел од предметот информатика има, ама не е соодветен со наставната програма. Учениците користат материјал кој го симнуваат од интернет.


Спорт и спортски активности

Илија Шиков

2

72

Ликовна уметност

Горан Боев

2

72

Музичка уметност

Златко Смилевски

1

36

наставен предмет

наставни теми и основни податоци Содржините се поделени на два дела: јазик и литература. Теми во делот јазик: Наука за јазикот, Историски развој на македонскиот јазик, Фонетика и Фонологија, Правопис и Правоговор. Теми во делот литература: Вовед во литературата, Теорија на литературата, Историја на литературата, Средновековна литература. Писмени работи – 4 (октомври, ноември, февруари и април). Во текот на едно полугодие учениците добиваат по две оцени кои се изведуваат од усни одговори, писмени работи, тестови и активност на час. Учениците за да можат сами да го вреднуваат своето знаење ги добиваат критериумите за оценување на секоја тема. За да се постигнат добри резултати потребно е редовност во учењето, љубов кон мајчиниот јазик и богатење на речникот преку читање литературни дела. Во текот на годината се држат дополнителни и додатни часови организирани според резултатот на ученикот. Теми: Математичка логика и множества, Основни бројни множества, Алгебарски рационални изрази, Степени и корени, Геометриски фигури во рамнина, Пропорционалност на величините, Линеарна функција, линеарна равенка и неравенка, Обработка на податоци. За реализација на материјалот потребно е ученикот да има тертатки за училишна и домашна работа и прибор за цртање: триаголник, шестар, агломер, калкулатор и збирка задачи за I година. По секоја тема се прави тестирање. На крајот од првото полугодие се прави полугодишна писмена работа, а на крајот од годината годишна писмена работа. Годишната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, од редовноста во извршувањето на домашните задачи, од тестовите и од писмените работи. Теми: Луѓето и нивниот секојдневен живот, Лица- херои, политичари, спортисти, музички ѕвезди..., Празници, забави и прослави, Парите и луѓето, Научни откритија и нивното влијание врз животната средина, Активности во слободно време, Музика. Во делот граматика ќе се изучува: граматички времиња, реченични структури, член, пасив, именки, условни реченици, броеви, предлози и др. Во делот вокабулар ќе се обработуваат темите за: професии, прослави, обичаи, научни откритија, изрази за телефонирање, видови музика, уметност, патување, семејство и др. Од комуникативните модели ќе се обработува: опишување луѓе и настани, поздравување-претставување при запознавање, идентификување на луѓе, професии, места и членови на семејството,

Македонски јазик и литература

Математика

Англиски јазик

10

/ Ликовна култура Б. Лазески Музичка уметност за I год. А. Витанова С. Гелевска


Германски јазик

Француски јазик

Историја

Географија

Физика

давање совет, барање и давање дозвола, прифаќење и одбивање покани... Писмени работи : 4 (октомври, декември, март и мај). Теми: Телевизија – со задоволство, Мода, Мислења и чудни навики, Патување, По пат, Берлин – вреди да се посети. Процесот на учење преку темите се дели на следниве компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура. Писмени работи: 4 (октомври, декември, март и мај). Наставата ќе се одвива во класични училници опремени со компјутери, ќе се користат наставни помагала и материјали за поуспешно постигнување на целите. Завршната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, тестовите и писмените работи. Ученикот кој успешно го изучува овој предмет ќе биде способен да комуницира на германски јазик во секојдневниот и академскиот контекст, да развива лични способности потребни за успешно функционирање како граѓанин во едно демократско општество. Материјалот за прва година всушност е повторување и систематизирање на она што учениците го учеле во основно училиште (претставување, семејство, професии, бои, броеви) со посебен акцент на оспособување на учениците за комуникација во дадени ситуации. Во текот на годината ученикот добива најмалку осум оцени,четири усни и четири писмени. Две писмени се предвидени во првото полугодие ( четврта седмица октомври и трета седмица декември) и две во второто полугодие ( втора седмица март и трета седмица мај). Во текот на годината усвоените знаења на учениците ќе бидат проверени и со контролни задачи за одредени теми. Теми: Праисторија, Стар век – Стар Исток, Балканот во Стариот век, Македонија во Стариот век, Стариот Рим, Балканот и Македонија под римска власт, Раниот Среден век, Балканот во Раниот Среден век, Македонија во Раниот Среден век. Учениците ќе се оценуваат според активноста на часот, заинтересираноста во изучувањето на материјалот, усните одговори и оцените од тестовите кои се предвидени да се работат по изучувањето на темата. Теми: Вселена и вселенски тела, Претставување на земјината површина на карта, Физичко-географски карактеристики на земјата (литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера), Географско-историски одлики и знаења за Земјата, Население и населби на Земјата, Културно историски одлики на Земјата, Политичко-географски одлики на светот, Стопанскогеографски карактеристики на Земјата (земјоделство, индустрија, сообраќај, трговија и туризам). Оцените на учениците ќе произлезат од усна проверка, организиран квиз, активност за време на часот и вон наставата како и од писмена проверка (тестирање) која ќе се реализира по завршена тема. Теми: Вовед со осврт на мерење на физичките величини, Механика на праволиниско и криволиниско движење, Њутнови закони, Работа и енергија, Гравитација, Флуиди, Молекуларна физика, Термодинамика. Зборот физика потекнува од старогрчкиот збор физис (природа). Физиката треба да даде одговор како настанал светот и каква е неговата понатамошна судбина. Таа е теориска и експериментална наука. Целта 11


Хемија

Биологија

Информатика

Спорт и спортски активности

Ликовна уметност

на наставата по физика е ученикот да го сфати значењето на физиката и нејзините врски со другите науки. Во I година се изучува Механика, Топлина и Термодинамика. После секоја изучена тема се прават тестови на знаење и разбирање. Теми: Основни поими и закони, Јазикот на хемијата, Основи на хемиско сметање, Структура на атом и периоден систем на елементи, Молекули, јони и кристали, Основни типови хемиски соединенија, Дисперзни системи. После секоја е планирана писмена контролна работа (тест). При реализирање на материјалот учениците потребно е да посветат посебно внимание на темата хемиско сметање затоа што искуството покажува дека наидуваат на потешкотии при совладувањето на овој материјал. Теми: Биологијата е наука за живите организми, Преглед на живиот свет , Екологија, Еволуција на живиот свет, Емоционално и физичко здравје. Во текот на оваа учебна година предвидени се и 8 истражувања кои ќе ги работат учениците со помош на наставникот и сами ќе ги презентираат. Со тоа им се дава шанса на учениците да го видат начинот на истражување кој е една основна метода на оваа наука. Тука ќе дојде до израз нивната креативност и интерес кон дадена област или процес. Методи на работа: пишувањ, презентирање, раскажување, бура на идеи, цртање, пребарување на интернет, пронаоѓање нови податоци, микроскопирање, сликање итн. Во текот на целата учебна година потребно им е: учебник по биологија, тетратка со широки линии, прибор за пишување, дрвени боици, компјутер и др. Наставата ќе се изведува во училница или кабинет со компјутери, а некогаш во пролетните месеци може и во природа. На часовите треба да се почитува кодексот на однесување во училиштето а исто така и еко- кодексот. После изучувањето на секоја тема е предвидено тестирање на учениците. На почетокот од учебната година по предметот информатика се изучува хардвер на компјутерот. Следна тема е софтвер. Од апликативен софтвер се работи на уредувач на текст и табеларен пресметувач. Најмногу часови, вкупно 36, предвидени се за изучување на програмскиот јазик С++. При крајот на учебната година се изучува делот компјутерски мрежи и интернет. По предметот информатика не е предвидена писмена работа, но затоа работни ливчиња се користат на крај на секоја тема. Теми: Атлетика, Фудбал, Ракомет, Кошарка, Одбојка, Спортска коректривна гимнастика, Народни танци и ора, Теоретски предавања и тестирање. Учениците ќе се оценуваат според: редовноста, ангажираноста и техничко-тактичките афинитети. Наставните единици според наставната програма ќе бидат реализирани практично (цртање, сликање, вајање, изработка на графичко клише) и со стручен осврт кон поимите на ликовниот јазик (ликовни елементи и принципи, ликовни техники). Практичните задачи од наставните единици ќе бидат реализирани во кабинетот по ликовна уметност, а зависно од временските услови предвидена е и настава во природа. 12


Музичка уметност

Начинот на оценување на учениците ќе се одвива според нивната практична работа на час и нивните домашни задачи. Ќе биде оценуван квалитетот на изработката на ликовните задачи и ќе биде земен предвид нивниот број согласно бројот на изминатите наставни единици. Наставни теми: Историја на музика(обработка на уметничките епохи и правци со нивните претставници – ренесанса, барок, класицизам, појава на операта), Теорија на музика(обработка на скали до два предзнака), Народно музичко творештво(основни карактеристики на муз.фолклор, народни музички инструменти и др.), вокална интерпретација. Оценување: со подготвени тестови на секое тромесечие, усно излагање на учениците, слушање и препознавање на музички дела, изготвување на пано на дадена тема, истражување од одредена област.

Паралелка I-3 наставен предмет

класен раководител: проф. Гордана Еленова број на часови

предметен наставник

нед.

Македонски јазик и литература

Гордана Еленова

4

144

Математика

Трајче Петков

3

108

Англиски јазик

Ленче Анѓушева-Чаушева

3

108

Германски јазик Француски јазик

Васка Таневска Светлана Несторова-Мицев

2 2

72 72

Историја

Блаже Јованов

2

72

Географија

Валентина Димитрова

2

72

13

учебник

год. Македонски јазик и литература заI година гимназиско образование С. Бојкова, Л. Ѓуркова, Д. Пандев, Ж. Цветковски, Н. Исакова, Б. Пендовски Математика за I година гимназиско образование К. Тренчевски, Д. Димовски, Г. Тренчевски, Б. Крстеска, Л. Кондинска Opportunities preintermediate Пинг Понг 2 Café Crème 1 Историја за I година реформирано гимназиско образование – акад. Б. Ристовски д-р С. Младеновски д-р Ш. Рахими д-р Т. Чепреганов д-р М. Панов Географија за I година реформирано гимназиско образование


Ѓ. Павловски Р. Мијалов А.Миленковски Физика за I година реформирано гимназиско образование Љ. А. Петковски В. Мицевски Хемија за I година реформирано гимназиско образование Б. Шоптрајанов Биологија за I година реформирано гимназиско образование С. Брашнарска, О. Саракинова, м-р П. Петров Н. Цветанова Учебник за првиот дел од предметот информатика има, ама не е соодветен со наставната програма. Учениците користат материјал кој го симнуваат од интернет.

Физика

Илија Ганчев

2

72

Хемија

Магдалена Убавкова

2

72

Биологија

Богде Коцева

2

72

Информатика

Андосија Ристова

2

72

Спорт и спортски активности

Илија Шиков

2

72

Ликовна уметност

Горан Боев

2

72

Музичка уметност

Златко Смилевски

1

36

наставен предмет

наставни теми и основни податоци Содржините се поделени на два дела: јазик и литература. Теми во делот јазик: Наука за јазикот, Историски развој на македонскиот јазик, Фонетика и Фонологија, Правопис и Правоговор. Теми во делот литература: Вовед во литературата, Теорија на литературата, Историја на литературата, Средновековна литература. Писмени работи – 4 (октомври, ноември, февруари и април). Во текот на едно полугодие учениците добиваат по две оцени кои се изведуваат од усни одговори, писмени работи, тестови и активност на час. Учениците за да можат сами да го вреднуваат своето знаење ги добиваат критериумите за оценување на секоја тема. За да се постигнат

Македонски јазик и литература

14

/ Ликовна култура Б. Лазески Музичка уметност за I год. А. Витанова С. Гелевска


Математика

Англиски јазик

Германски јазик

Француски јазик

добри резултати потребно е редовност во учењето, љубов кон мајчиниот јазик и богатење на речникот преку читање литературни дела. Во текот на годината се држат дополнителни и додатни часови организирани според резултатот на ученикот. Теми: Математичка логика и множества, Основни бројни множества, Алгебарски рационални изрази, Степени и корени, Геометриски фигури во рамнина, Пропорционалност на величините, Линеарна функција, линеарна равенка и неравенка, Обработка на податоци. За реализација на материјалот потребно е ученикот да има тертатки за училишна и домашна работа и прибор за цртање: триаголник, шестар, агломер, калкулатор и збирка задачи за I година. По секоја тема се прави тестирање. На крајот од првото полугодие се прави полугодишна писмена работа, а на крајот од годината годишна писмена работа. Годишната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, од редовноста во извршувањето на домашните задачи, од тестовите и од писмените работи. Теми: Луѓето и нивниот секојдневен живот, Лица- херои, политичари, спортисти, музички ѕвезди..., Празници, забави и прослави, Парите и луѓето, Научни откритија и нивното влијание врз животната средина, Активности во слободно време, Музика. Во делот граматика ќе се изучува: граматички времиња, реченични структури, член, пасив, именки, условни реченици, броеви, предлози и др. Во делот вокабулар ќе се обработуваат темите за: професии, прослави, обичаи, научни откритија, изрази за телефонирање, видови музика, уметност, патување, семејство и др. Од комуникативните модели ќе се обработува: опишување луѓе и настани, поздравување-претставување при запознавање, идентификување на луѓе, професии, места и членови на семејството, давање совет, барање и давање дозвола, прифаќење и одбивање покани... Писмени работи : 4 (октомври, декември, март и мај). Теми: Телевизија – со задоволство, Мода, Мислења и чудни навики, Патување, По пат, Берлин – вреди да се посети. Процесот на учење преку темите се дели на следниве компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура. Писмени работи: 4 (октомври, декември, март и мај). Наставата ќе се одвива во класични училници опремени со компјутери, ќе се користат наставни помагала и материјали за поуспешно постигнување на целите. Завршната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, тестовите и писмените работи. Ученикот кој успешно го изучува овој предмет ќе биде способен да комуницира на германски јазик во секојдневниот и академскиот контекст, да развива лични способности потребни за успешно функционирање како граѓанин во едно демократско општество. Материјалот за прва година всушност е повторување и систематизирање на она што учениците го учеле во основно училиште (претставување, семејство, професии, бои, броеви) со посебен акцент на оспособување на учениците за комуникација во дадени ситуации. Во текот на годината ученикот добива најмалку осум оцени,четири усни 15


Историја

Географија

Физика

Хемија

Биологија

и четири писмени. Две писмени се предвидени во првото полугодие (четврта седмица октомври и трета седмица декември) и две во второто полугодие ( втора седмица март и трета седмица мај). Во текот на годината усвоените знаења на учениците ќе бидат проверени и со контролни задачи за одредени теми. Теми: Праисторија, Стар век – Стар Исток, Балканот во Стариот век, Македонија во Стариот век, Стариот Рим, Балканот и Македонија под римска власт, Раниот Среден век, Балканот во Раниот Среден век, Македонија во Раниот Среден век. Учениците ќе се оценуваат според активноста на часот, заинтересираноста во изучувањето на материјалот, усните одговори и оцените од тестовите кои се предвидени да се работат по изучувањето на темата. Теми: Вселена и вселенски тела, Претставување на земјината површина на карта, Физичко-географски карактеристики на земјата (литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера), Географско-историски одлики и знаења за Земјата, Население и населби на Земјата, Културно историски одлики на Земјата, Политичко-географски одлики на светот, Стопанскогеографски карактеристики на Земјата (земјоделство, индустрија, сообраќај, трговија и туризам). Оцените на учениците ќе произлезат од усна проверка, организиран квиз, активност за време на часот и вон наставата како и од писмена проверка (тестирање) која ќе се реализира по завршена тема. Теми: Вовед со осврт на мерење на физичките величини, Механика на праволиниско и криволиниско движење, Њутнови закони, Работа и енергија, Гравитација, Флуиди, Молекуларна физика, Термодинамика. Зборот физика потекнува од старогрчкиот збор физис (природа). Физиката треба да даде одговор како настанал светот и каква е неговата понатамошна судбина. Таа е теориска и експериментална наука. Целта на наставата по физика е ученикот да го сфати значењето на физиката и нејзините врски со другите науки. Во I година се изучува Механика, Топлина и Термодинамика. После секоја изучена тема се прават тестови на знаење и разбирање. Теми: Основни поими и закони, Јазикот на хемијата, Основи на хемиско сметање, Структура на атом и периоден систем на елементи, Молекули, јони и кристали, Основни типови хемиски соединенија, Дисперзни системи. После секоја е планирана писмена контролна работа (тест). При реализирање на материјалот учениците потребно е да посветат посебно внимание на темата хемиско сметање затоа што искуството покажува дека наидуваат на потешкотии при совладувањето на овој материјал. Теми: Биологијата е наука за живите организми, Преглед на живиот свет , Екологија, Еволуција на живиот свет, Емоционално и физичко здравје. Во текот на оваа учебна година предвидени се и 8 истражувања кои ќе ги работат учениците со помош на наставникот и сами ќе ги презентираат. Со тоа им се дава шанса на учениците да го видат начинот на истражување кој е една основна метода на оваа наука. Тука ќе дојде до израз нивната креативност и интерес кон дадена област или процес. Методи на работа: пишување,презентирање, раскажување, бура на идеи, 16


Информатика

Спорт и спортски активности

Ликовна уметност

Музичка уметност

цртање, пребарување на интернет, пронаоѓање нови податоци, микроскопирање, сликање итн. Во текот на целата учебна година потребно им е: учебник по биологија, тетратка со широки линии, прибор за пишување, дрвени боици, компјутер и др. Наставата ќе се изведува во училница или кабинет со компјутери, а некогаш во пролетните месеци може и во природа. На часовите треба да се почитува кодексот на однесување во училиштето а исто така и еко- кодексот. После изучувањето на секоја тема е предвидено тестирање на учениците. На почетокот од учебната година по предметот информатика се изучува хардвер на компјутерот. Следна тема е софтвер. Од апликативен софтвер се работи на уредувач на текст и табеларен пресметувач. Најмногу часови, вкупно 36, предвидени се за изучување на програмскиот јазик С++. При крајот на учебната година се изучува делот компјутерски мрежи и интернет. По предметот информатика не е предвидена писмена работа, но затоа работни ливчиња се користат на крај на секоја тема. Теми: Атлетика, Фудбал, Ракомет, Кошарка, Одбојка, Спортска коректривна гимнастика, Народни танци и ора, Теоретски предавања и тестирање. Учениците ќе се оценуваат според: редовноста, ангажираноста и техничко-тактичките афинитети. Наставните единици според наставната програма ќе бидат реализирани практично (цртање, сликање, вајање, изработка на графичко клише) и со стручен осврт кон поимите на ликовниот јазик (ликовни елементи и принципи, ликовни техники). Практичните задачи од наставните единици ќе бидат реализирани во кабинетот по ликовна уметност, а зависно од временските услови предвидена е и настава во природа. Начинот на оценување на учениците ќе се одвива според нивната практична работа на час и нивните домашни задачи. Ќе биде оценуван квалитетот на изработката на ликовните задачи и ќе биде земен предвид нивниот број согласно бројот на изминатите наставни единици. Наставни теми: Историја на музика(обработка на уметничките епохи и правци со нивните претставници – ренесанса, барок, класицизам, појава на операта), Теорија на музика(обработка на скали до два предзнака), Народно -музичко творештво(основни карактеристики на муз.фолклор, народни музички инструменти и др.), вокална интерпретација. Оценување: со подготвени тестови на секое тромесечие, усно излагање на учениците, слушање и препознавање на музички дела, изготвување на пано на дадена тема, истражување од одредена област.

17


Паралелка I-4 наставен предмет

класен раководител: проф. Валентина Димитрова број на часови

предметен наставник

нед.

Македонски јазик и литература

Гордана Еленова

4

144

Математика

Трајче Петков

3

108

Англиски јазик

Ленче Анѓушева-Чаушева

3

108

Германски јазик Француски јазик

Васка Таневска Светлана Несторова-Мицев

2 2

72 72

Историја

Блаже Јованов

2

72

Географија

Валентина Димитрова

2

72

Физика

Илија Ганчев

2

72

Хемија

Магдалена Убавкова

2

72

18

учебник

год. Македонски јазик и литература за I година гимназиско образованиеС. Бојкова, Л. Ѓуркова, Д. Пандев, Ж. Цветковски, Н. Исакова, Б. Пендовски Математика за I година гимназиско образование К. Тренчевски, Д. Димовски, Г. Тренчевски, Б. Крстеска, Л. Кондинска Opportunities preintermediate Пинг Понг 2 Café Crème 1 Историја за I година реформирано гимназиско образование – акад. Б. Ристовски д-р С. Младеновски д-р Ш. Рахими д-р Т. Чепреганов д-р М. Панов Географија за I година реформирано гимназиско образование Ѓ. Павловски Р. Мијалов А.Миленковски Физика за I година реформирано гимназиско образование Љ. А. Петковски В. Мицевски Хемија за I година реформирано гимназиско образование Б. Шоптрајанов


Биологија

Богде Коцева

2

72

Информатика

Андосија Ристова

2

72

Спорт и спортски активности

Илија Шиков

2

72

Ликовна уметност

Горан Боев

2

72

Музичка уметност

Златко Смилевски

1

36

наставен предмет

Македонски јазик и литература

Математика

Биологија за I година реформирано гимназиско образование С. Брашнарска, О. Саракинова, м-р П. Петров Н. Цветанова Учебник за првиот дел од предметот информатика има, ама не е соодветен со наставната програма. Учениците користат материјал кој го симнуваат од интернет. / Ликовна култура Б. Лазески Музичка уметност за I год. А. Витанова С. Гелевска

наставни теми и основни податоци Содржините се поделени на два дела: јазик и литература. Теми во делот јазик: Наука за јазикот, Историски развој на македонскиот јазик, Фонетика и Фонологија, Правопис и Правоговор. Теми во делот литература: Вовед во литературата, Теорија на литературата, Историја на литературата, Средновековна литература. Писмени работи – 4 (октомври, ноември, февруари и април). Во текот на едно полугодие учениците добиваат по две оцени кои се изведуваат од усни одговори, писмени работи, тестови и активност на час. Учениците за да можат сами да го вреднуваат своето знаење ги добиваат критериумите за оценување на секоја тема. За да се постигнат добри резултати потребно е редовност во учењето, љубов кон мајчиниот јазик и богатење на речникот преку читање литературни дела. Во текот на годината се држат дополнителни и додатни часови организирани според резултатот на ученикот. Теми: Математичка логика и множества, Основни бројни множества, Алгебарски рационални изрази, Степени и корени, Геометриски фигури во рамнина, Пропорционалност на величините, Линеарна функција, линеарна равенка и неравенка, Обработка на податоци. За реализација на материјалот потребно е ученикот да има тертатки за училишна и домашна работа и прибор за цртање: триаголник, шестар, агломер, калкулатор и збирка задачи за I година. По секоја тема се прави тестирање. На крајот од првото полугодие се прави полугодишна писмена работа, а на крајот од годината годишна писмена работа. 19


Англиски јазик

Германски јазик

Француски јазик

Историја

Годишната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, од редовноста во извршувањето на домашните задачи, од тестовите и од писмените работи. Теми: Луѓето и нивниот секојдневен живот, Лица- херои, политичари, спортисти, музички ѕвезди..., Празници, забави и прослави, Парите и луѓето, Научни откритија и нивното влијание врз животната средина, Активности во слободно време, Музика. Во делот граматика ќе се изучува: граматички времиња, реченични структури, член, пасив, именки, условни реченици, броеви, предлози и др. Во делот вокабулар ќе се обработуваат темите за: професии, прослави, обичаи, научни откритија, изрази за телефонирање, видови музика, уметност, патување, семејство и др. Од комуникативните модели ќе се обработува: опишување луѓе и настани, поздравување-претставување при запознавање, идентификување на луѓе, професии, места и членови на семејството, давање совет, барање и давање дозвола, прифаќење и одбивање покани... Писмени работи : 4 (октомври, декември, март и мај). Теми: Телевизија – со задоволство, Мода, Мислења и чудни навики, Патување, По пат, Берлин – вреди да се посети. Процесот на учење преку темите се дели на следниве компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура. Писмени работи: 4 (октомври, декември, март и мај). Наставата ќе се одвива во класични училници опремени со компјутери, ќе се користат наставни помагала и материјали за поуспешно постигнување на целите. Завршната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, тестовите и писмените работи. Ученикот кој успешно го изучува овој предмет ќе биде способен да комуницира на германски јазик во секојдневниот и академскиот контекст, да развива лични способности потребни за успешно функционирање како граѓанин во едно демократско општество. Материјалот за прва година всушност е повторување и систематизирање на она што учениците го учеле во основно училиште (претставување, семејство, професии, бои, броеви) со посебен акцент на оспособување на учениците за комуникација во дадени ситуации. Во текот на годината ученикот добива најмалку осум оцени,четири усни и четири писмени. Две писмени се предвидени во првото полугодие ( четврта седмица октомври и трета седмица декември) и две во второто полугодие ( втора седмица март и трета седмица мај). Во текот на годината усвоените знаења на учениците ќе бидат проверени и со контролни задачи за одредени теми. Теми: Праисторија, Стар век – Стар Исток, Балканот во Стариот век, Македонија во Стариот век, Стариот Рим, Балканот и Македонија под римска власт, Раниот Среден век, Балканот во Раниот Среден век, Македонија во Раниот Среден век. Учениците ќе се оценуваат според активноста на часот, заинтересираноста во изучувањето на материјалот, усните одговори и оцените од тестовите кои се предвидени да се работат по изучувањето на темата. 20


Географија

Физика

Хемија

Биологија

Информатика

Теми: Вселена и вселенски тела, Претставување на земјината површина на карта, Физичко-географски карактеристики на земјата (литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера), Географско-историски одлики и знаења за Земјата, Население и населби на Земјата, Културно историски одлики на Земјата, Политичко-географски одлики на светот, Стопанскогеографски карактеристики на Земјата (земјоделство, индустрија, сообраќај, трговија и туризам). Оцените на учениците ќе произлезат од усна проверка, организиран квиз, активност за време на часот и вон наставата како и од писмена проверка (тестирање) која ќе се реализира по завршена тема. Теми: Вовед со осврт на мерење на физичките величини, Механика на праволиниско и криволиниско движење, Њутнови закони, Работа и енергија, Гравитација, Флуиди, Молекуларна физика, Термодинамика. Зборот физика потекнува од старогрчкиот збор физис (природа). Физиката треба да даде одговор како настанал светот и каква е неговата понатамошна судбина. Таа е теориска и експериментална наука. Целта на наставата по физика е ученикот да го сфати значењето на физиката и нејзините врски со другите науки. Во I година се изучува Механика, Топлина и Термодинамика. После секоја изучена тема се прават тестови на знаење и разбирање. Теми: Основни поими и закони, Јазикот на хемијата, Основи на хемиско сметање, Структура на атом и периоден систем на елементи, Молекули, јони и кристали, Основни типови хемиски соединенија, Дисперзни системи. После секоја е планирана писмена контролна работа (тест). При реализирање на материјалот учениците потребно е да посветат посебно внимание на темата хемиско сметање затоа што искуството покажува дека наидуваат на потешкотии при совладувањето на овој материјал. Теми: Биологијата е наука за живите организми, Преглед на живиот свет , Екологија, Еволуција на живиот свет, Емоционално и физичко здравје. Во текот на оваа учебна година предвидени се и 8 истражувања кои ќе ги работат учениците со помош на наставникот и сами ќе ги презентираат. Со тоа им се дава шанса на учениците да го видат начинот на истражување кој е една основна метода на оваа наука. Тука ќе дојде до израз нивната креативност и интерес кон дадена област или процес. Методи на работа: пишување, презентирање, раскажување, бура на идеи, цртање, пребарување на интернет, пронаоѓање нови податоци, микроскопирање, сликање итн. Во текот на целата учебна година потребно им е: учебник по биологија, тетратка со широки линии, прибор за пишување, дрвени боици, компјутер и др. Наставата ќе се изведува во училница или кабинет со компјутери, а некогаш во пролетните месеци може и во природа. На часовите треба да се почитува кодексот на однесување во училиштето а исто така и еко- кодексот. После изучувањето на секоја тема е предвидено тестирање на учениците. На почетокот од учебната година по предметот информатика се изучува хардвер на компјутерот. Следна тема е софтвер. Од апликативен софтвер се работи на уредувач на текст и табеларен пресметувач. Најмногу 21


Спорт и спортски активности

Ликовна уметност

Музичка уметност

часови, вкупно 36, предвидени се за изучување на програмскиот јазик С++. При крајот на учебната година се изучува делот компјутерски мрежи и интернет. По предметот информатика не е предвидена писмена работа, но затоа работни ливчиња се користат на крај на секоја тема. Теми: Атлетика, Фудбал, Ракомет, Кошарка, Одбојка, Спортска коректривна гимнастика, Народни танци и ора, Теоретски предавања и тестирање. Учениците ќе се оценуваат според: редовноста, ангажираноста и техничко-тактичките афинитети. Наставните единици според наставната програма ќе бидат реализирани практично (цртање, сликање, вајање, изработка на графичко клише) и со стручен осврт кон поимите на ликовниот јазик (ликовни елементи и принципи, ликовни техники). Практичните задачи од наставните единици ќе бидат реализирани во кабинетот по ликовна уметност, а зависно од временските услови предвидена е и настава во природа. Начинот на оценување на учениците ќе се одвива според нивната практична работа на час и нивните домашни задачи. Ќе биде оценуван квалитетот на изработката на ликовните задачи и ќе биде земен предвид нивниот број согласно бројот на изминатите наставни единици. Наставни теми: Историја на музика(обработка на уметничките епохи и правци со нивните претставници – ренесанса, барок, класицизам, појава на операта), Теорија на музика(обработка на скали до два предзнака), Народно музичко творештво(основни карактеристики на муз.фолклор, народни музички инструменти и др.), вокална интерпретација. Оценување: со подготвени тестови на секое тромесечие, усно излагање на учениците, слушање и препознавање на музички дела, изготвување на пано на дадена тема, истражување од одредена област.

Паралелка I-5 наставен предмет

класен раководител: проф. Елизабета Бошкова број на часови

предметен наставник

нед.

год.

Македонски јазик и литература

Гордана Еленова

4

144

Математика

Трајче Петков

3

108

22

учебник Македонски јазик и литература за I година гимназиско образование С. Бојкова, Л. Ѓуркова, Д. Пандев, Ж. Цветковски, Н. Исакова, Б. Пендовски Математика за I година гимназиско образование К. Тренчевски, Д. Димовски, Г. Тренчевски, Б. Крстеска,


Англиски јазик

Ленче Анѓушева-Чаушева

3

108

Германски јазик

Васка Таневска

2

72

Историја

Блаже Јованов

2

72

Географија

Валентина Димитрова

2

72

Физика

Илија Ганчев

2

72

Хемија

Магдалена Убавкова

2

72

Биологија

Богде Коцева

2

72

Информатика

Андосија Ристова

2

72

Спорт и спортски активности

Илија Шиков

2

72

Ликовна уметност

Горан Боев

2

72

Музичка уметност

Златко Смилевски

1

36

23

Л. Кондинска Opportunities preintermediate Пинг Понг 2 Историја за I година реформирано гимназиско образование – акад. Б. Ристовски д-р С. Младеновски д-р Ш. Рахими д-р Т. Чепреганов д-р М. Панов Географија за I година реформирано гимназиско образование Ѓ. Павловски Р. Мијалов А.Миленковски Физика за I година реформирано гимназиско образование Љ. А. Петковски В. Мицевски Хемија за I година реформирано гимназиско образование Б. Шоптрајанов Биологија за I година реформирано гимназиско образование С. Брашнарска, О. Саракинова, м-р П. Петров Н. Цветанова Учебник за првиот дел од предметот информатика има, ама не е соодветен со наставната програма. Учениците користат материјал кој го симнуваат од интернет. / Ликовна култура Б. Лазески Музичка уметност за I год. А. Витанова С. Гелевска


наставен предмет

Македонски јазик и литература

Математика

Англиски јазик

Германски јазик

наставни теми и основни податоци Содржините се поделени на два дела: јазик и литература. Теми во делот јазик: Наука за јазикот, Историски развој на македонскиот јазик, Фонетика и Фонологија, Правопис и Правоговор. Теми во делот литература: Вовед во литературата, Теорија на литературата, Историја на литературата, Средновековна литература. Писмени работи – 4 (октомври, ноември, февруари и април). Во текот на едно полугодие учениците добиваат по две оцени кои се изведуваат од усни одговори, писмени работи, тестови и активност на час. Учениците за да можат сами да го вреднуваат своето знаење ги добиваат критериумите за оценување на секоја тема. За да се постигнат добри резултати потребно е редовност во учењето, љубов кон мајчиниот јазик и богатење на речникот преку читање литературни дела. Во текот на годината се држат дополнителни и додатни часови организирани според резултатот на ученикот. Теми: Математичка логика и множества, Основни бројни множества, Алгебарски рационални изрази, Степени и корени, Геометриски фигури во рамнина, Пропорционалност на величините, Линеарна функција, линеарна равенка и неравенка, Обработка на податоци. За реализација на материјалот потребно е ученикот да има тертатки за училишна и домашна работа и прибор за цртање: триаголник, шестар, агломер, калкулатор и збирка задачи за I година. По секоја тема се прави тестирање. На крајот од првото полугодие се прави полугодишна писмена работа, а на крајот од годината годишна писмена работа. Годишната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, од редовноста во извршувањето на домашните задачи, од тестовите и од писмените работи. Теми: Луѓето и нивниот секојдневен живот, Лица- херои, политичари, спортисти, музички ѕвезди..., Празници, забави и прослави, Парите и луѓето, Научни откритија и нивното влијание врз животната средина, Активности во слободно време, Музика. Во делот граматика ќе се изучува: граматички времиња, реченични структури, член, пасив, именки, условни реченици, броеви, предлози и др. Во делот вокабулар ќе се обработуваат темите за: професии, прослави, обичаи, научни откритија, изрази за телефонирање, видови музика, уметност, патување, семејство и др. Од комуникативните модели ќе се обработува: опишување луѓе и настани, поздравување-претставување при запознавање, идентификување на луѓе, професии, места и членови на семејството, давање совет, барање и давање дозвола, прифаќење и одбивање покани... Писмени работи : 4 (октомври, декември, март и мај). Теми: Телевизија – со задоволство, Мода, Мислења и чудни навики, Патување, По пат, Берлин – вреди да се посети. Процесот на учење преку темите се дели на следниве компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура. Писмени работи: 4 (октомври, декември, март и мај). 24


Историја

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Наставата ќе се одвива во класични училници опремени со компјутери, ќе се користат наставни помагала и материјали за поуспешно постигнување на целите. Завршната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, тестовите и писмените работи. Ученикот кој успешно го изучува овој предмет ќе биде способен да комуницира на германски јазик во секојдневниот и академскиот контекст, да развива лични способности потребни за успешно функционирање како граѓанин во едно демократско општество. Теми: Праисторија, Стар век – Стар Исток, Балканот во Стариот век, Македонија во Стариот век, Стариот Рим, Балканот и Македонија под римска власт, Раниот Среден век, Балканот во Раниот Среден век, Македонија во Раниот Среден век. Учениците ќе се оценуваат според активноста на часот, заинтересираноста во изучувањето на материјалот, усните одговори и оцените од тестовите кои се предвидени да се работат по изучувањето на темата. Теми: Вселена и вселенски тела, Претставување на земјината површина на карта, Физичко-географски карактеристики на земјата (литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера), Географско-историски одлики и знаења за Земјата, Население и населби на Земјата, Културно историски одлики на Земјата, Политичко-географски одлики на светот, Стопанскогеографски карактеристики на Земјата (земјоделство, индустрија, сообраќај, трговија и туризам). Оцените на учениците ќе произлезат од усна проверка, организиран квиз, активност за време на часот и вон наставата како и од писмена проверка (тестирање) која ќе се реализира по завршена тема. Теми: Вовед со осврт на мерење на физичките величини, Механика на праволиниско и криволиниско движење, Њутнови закони, Работа и енергија, Гравитација, Флуиди, Молекуларна физика, Термодинамика. Зборот физика потекнува од старогрчкиот збор физис (природа). Физиката треба да даде одговор како настанал светот и каква е неговата понатамошна судбина. Таа е теориска и експериментална наука. Целта на наставата по физика е ученикот да го сфати значењето на физиката и нејзините врски со другите науки. Во I година се изучува Механика, Топлина и Термодинамика. После секоја изучена тема се прават тестови на знаење и разбирање. Теми: Основни поими и закони, Јазикот на хемијата, Основи на хемиско сметање, Структура на атом и периоден систем на елементи, Молекули, јони и кристали, Основни типови хемиски соединенија, Дисперзни системи. После секоја е планирана писмена контролна работа (тест). При реализирање на материјалот учениците потребно е да посветат посебно внимание на темата хемиско сметање затоа што искуството покажува дека наидуваат на потешкотии при совладувањето на овој материјал. Теми: Биологијата е наука за живите организми, Преглед на живиот свет , Екологија, Еволуција на живиот свет, Емоционално и физичко здравје. Во текот на оваа учебна година предвидени се и 8 истражувања кои ќе ги работат учениците со помош на наставникот и сами ќе ги презентираат. Со тоа им се дава шанса на учениците да го видат начинот 25


Информатика

Спорт и спортски активности

Ликовна уметност

Музичка уметност

на истражување кој е една основна метода на оваа наука. Тука ќе дојде до израз нивната креативност и интерес кон дадена област или процес. Методи на работа: пишување, презентирање, раскажување, бура на идеи, цртање, пребарување на интернет, пронаоѓање нови податоци, микроскопирање, сликање итн. Во текот на целата учебна година потребно им е: учебник по биологија, тетратка со широки линии, прибор за пишување, дрвени боици, компјутер и др. Наставата ќе се изведува во училница или кабинет со компјутери, а некогаш во пролетните месеци може и во природа. На часовите треба да се почитува кодексот на однесување во училиштето а исто така и еко- кодексот. После изучувањето на секоја тема е предвидено тестирање на учениците. На почетокот од учебната година по предметот информатика се изучува хардвер на компјутерот. Следна тема е софтвер. Од апликативен софтвер се работи на уредувач на текст и табеларен пресметувач. Најмногу часови, вкупно 36, предвидени се за изучување на програмскиот јазик С++. При крајот на учебната година се изучува делот компјутерски мрежи и интернет. По предметот информатика не е предвидена писмена работа, но затоа работни ливчиња се користат на крај на секоја тема. Теми: Атлетика, Фудбал, Ракомет, Кошарка, Одбојка, Спортска коректривна гимнастика, Народни танци и ора, Теоретски предавања и тестирање. Учениците ќе се оценуваат според: редовноста, ангажираноста и техничко-тактичките афинитети. Наставните единици според наставната програма ќе бидат реализирани практично (цртање, сликање, вајање, изработка на графичко клише) и со стручен осврт кон поимите на ликовниот јазик (ликовни елементи и принципи, ликовни техники). Практичните задачи од наставните единици ќе бидат реализирани во кабинетот по ликовна уметност, а зависно од временските услови предвидена е и настава во природа. Начинот на оценување на учениците ќе се одвива според нивната практична работа на час и нивните домашни задачи. Ќе биде оценуван квалитетот на изработката на ликовните задачи и ќе биде земен предвид нивниот број согласно бројот на изминатите наставни единици. Наставни теми: Историја на музика(обработка на уметничките епохи и правци со нивните претставници – ренесанса, барок, класицизам, појава на операта), Теорија на музика(обработка на скали до два предзнака), Народно музичко творештво(основни карактеристики на муз.фолклор, народни музички инструменти и др.), вокална интерпретација. Оценување: со подготвени тестови на секое тромесечие, усно излагање на учениците, слушање и препознавање на музички дела, изготвување на пано на дадена тема, истражување од одредена област.

26


Паралелка I-6 наставен предмет

класен раководител: проф. Александра Дренкова број на часови

предметен наставник

нед.

Македонски јазик и литература

Костадин Прокопов

3

108

Математика

Трајче Петков

3

108

Англиски јазик

Ленче Анѓушева-Чаушева

3

108

Француски јазик Германски јазик

Бранкица Рамова Васка Таневска

3 3

108 108

Историја

Блаже Јованов

2

72

Социологија

Александра Дренкова

2

72

Конституционо уредување

Пандорка Јосифова

3

108

Основи на правото

Љубица Станоевска

2

72

Основи на бизнисот

Добрица Грижевска

3

108

Информатика

Андосија Ристова

2

72

27

учебник

год. Македонски јазик и литература за I година средно стручно образованиеД. Милевска Н. Шкрињариќ С. Саздов Математика за I година средно стручно образованиеН. Целакоски В. Бакева Б. Миладиновиќ Ј. Стефановски Opportunities preintermediate Café Crème 1 Пинг Понг 2 Историја за средно стручно образование М. Бошковиќ Социологија за I година средно стручно образование З. Матевски К. Угриновски Конституционо уредување на Р. Македонија д-р С. Климовски д-р Р. Тренеска д-р Т. Каракамишева Основи на правото В. Грнчаревски Р. Куцуловска В. Миланова Основи на бизнис за I година Д. Ефтимоски С. Ковачевска Велкова З. Златковски Учебник за првиот дел од предметот информатика има, ама не е соодветен со


наставната програма. Учениците користат материјал кој го симнуваат од интернет. Спорт и спортски активности

Илија Шиков

2

72

/

Ликовна уметност

Горан Боев

1

36

Музичка уметност

Златко Смилевски

1

36

Ликовна култура Б. Лазески /

наставен предмет

наставни теми и основни податоци Теми: Наука за јазикот, Историски развој на македонскиот јазик, Фонетика и фонологија, Правопис и правоговор, Акцент, Практичнопрофесионална комуникација, Теорија на литературата, Историја на литературата, Словенска писменост. Со наставната програма предвидени се 5 лектири и 3 писмени работи (декември, февруари и мај). Ученикот ќе ја добие својата оцена врз основа на усни одговори, активност на часот, извршување на домашните задачи, читање на литературни дела, тестирање (по секоја завршена тема) и писмените работи. Теми: Реални броеви, Геометриски фигури во рамнина, Тригонометриски функции од остар агол, Алгебарски рационални изрази, Линеарни равенки, неравенки , функција, Триаголник и четириаголник, Плоштина на многуаголник и круг. Оценката на ученикот ќе произлезе од:усно проверување, домашни задачи, контролни задачи, објективни тестови на знаења, писмени работи (четири годишно), полугодишен и годишен тест. Теми: Луѓето и нивниот секојдневен живот, Лица- херои, политичари, спортисти, музички ѕвезди..., Празници, забави и прослави, Парите и луѓето, Научни откритија и нивното влијание врз животната средина, Активности во слободно време, Музика. Во делот граматика ќе се изучува: граматички времиња, реченични структури, член, пасив, именки, условни реченици, броеви, предлози и др. Во делот вокабулар ќе се обработуваат темите за: професии, прослави, обичаи, научни откритија, изрази за телефонирање, видови музика, уметност, патување, семејство и др. Од комуникативните модели ќе се обработува: опишување луѓе и настани, поздравување-претставување при запознавање, идентификување на луѓе, професии, места и членови на семејството, давање совет, барање и давање дозвола, прифаќење и одбивање покани... Писмени работи : 4 (октомври, декември, март и мај). При изучување на материјалот по француски јазик – продолжен курс учениците од вокабуларот ќе запознаваат зборови и изрази кои ќе ги користат кога ќе треба: да се запишат на факултет, да посетат интернационални културно-музички манифестации, да разговараат за ориентација во просторот и времето, да купуваат прехранбени производи и гардероба, да одат во ресторан, да разговараат за спорт, да патуваат и организираат одмори...

Македонски јазик и литература

Математика

Англиски јазик

Француски јазик

28


Германски јазик

Историја

Социологија

Конституционо уредување

Во делот граматика ќе се изучува: сегашно време, членови, заменки, придавки, прашални зборови, неправилни глаголи и минато неопределено завршено време. Предвидени се 4 писмени задачи (октомври, декември, март и мај), 4 – 5 контролни задачи, тестови во текот на обработката на секоја лекција за проверка на граматиката, диктати, конверзации... Секоја активност, соработка и одговор се вреднува соодветно, а заедно со оцените од писмените задачи се формираат полугодишните и годишните оцени. Теми: Телевизија – со задоволство, Мода, Мислења и чудни навики, Патување, По пат, Берлин – вреди да се посети. Процесот на учење преку темите се дели на следниве компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура. Писмени работи: 4 (октомври, декември, март и мај). Наставата ќе се одвива во класични училници опремени со компјутери, ќе се користат наставни помагала и материјали за поуспешно постигнување на целите. Завршната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, тестовите и писмените работи. Ученикот кој успешно го изучува овој предмет ќе биде способен да комуницира на германски јазик во секојдневниот и академскиот контекст, да развива лични способности потребни за успешно функционирање како граѓанин во едно демократско општество. Теми: Предисторија, Стар век, Среден век, Нов век, Најново време. Учениците ќе се оценуваат според активноста на часот, заинтересираноста во изучувањето на материјалот, усните одговори и оцените од тестовите кои се предвидени да се работат по изучувањето на темата. Теми: Поим и развој на социологијата, Настанокот на човекот, општеството и културата, Општествена структура, Основни групи во општеството, Општествена интеракција, Општествени институции, Општествени промени. Со овој предмет учениците ќе се стекнат со основните сознанија за општеството и на тој начин ќе им го олесни нивното понатамошно дејствување во општеството и во областите и институциите каде што ќе бидат подоцна интегрирани. Ќе добијат корисни сознанија за, политиката, културата, семејството, етничките односи, европските интеграции, општествените промени итн. На тој начин учениците ќе можат економските и правните појави да ги сфатат во заемна поврзаност и условеност со општата општествена состојба и ќе можат правните и економските процеси да ги доведуваат во врска со степенот на општествениот развој. Предвидени се 3 до 4 тестови во текот на годината. Преку изучување на предметот учениците се запознаваат со Уставот како основен општ правен акт, изучувајќи ги следниве теми: Поимот на Уставот и уставното уредување, Развиток на уставното уредување во Македонија, Основни карактеристики на Уставот на Р. Македонија од 1991 година и уставните амандмани од 2001 година, Основните слободи и права на човекот и граѓанинот, Основите на економските односи, Политичкиот систем и организацијата на власта во Р. Македонија, Уставноста и законитоста на Уставниот суд на Р. Македонија, 29


Основи на правото

Основи на бизнисот

Информатика

Спорт и спортски активности

Ликовна уметност

Музичка уметност

Изборниот систем, Одбраната на Р. Македонија, Меѓународните односи на Р. Македонија и нејзините односи со ООН и ЕУ. Ученикот ќе добие оцена врз основа на неговите усни и писмени одговори (тестирања). Наставата по предметот содржински е поделена на два дела. Во првото полугодие се изучува Државата, а во второто полугодие Правото. Своите сознанија учениците ќе ги стекнат изучувајќи ги темите: Општи учења за државата и правото, Настанок на државата и правото, Облици на владеење, Облици на политички систем, Облици на државно уредување, Поим за правото, Извори на правото, Правни акти, Правни односи, Субјекти на правото, Правни работи. Ученикот ќе добие оцена врз основа на неговите усни и писмени одговори (тестирања). Теми: Карактер на бизнисот, Бизнисот и опкружувањето, Економски субјекти, Економика на бизнисот, Трошоци, Управување со бизнисот. Ученикот ќе добие оцена врз основа на неговите усни и писмени одговори (предвидени се два теста по еден во секое полугодие) и изработка на проектни задачи. На почетокот од учебната година по предметот информатика се изучува хардвер на компјутерот. Следна тема е софтвер. Од апликативен софтвер се работи на уредувач на текст и табеларен пресметувач. Најмногу часови, вкупно 36, предвидени се за изучување на програмскиот јазик С++. При крајот на учебната година се изучува делот компјутерски мрежи и интернет. По предметот информатика не е предвидена писмена работа, но затоа работни ливчиња се користат на крај на секоја тема. Теми: Атлетика, Фудбал, Ракомет, Кошарка, Одбојка, Спортска коректривна гимнастика, Народни танци и ора, Теоретски предавања и тестирање. Учениците ќе се оценуваат според: редовноста, ангажираноста и техничко-тактичките афинитети. Наставните единици според наставната програма ќе бидат реализирани практично (цртање, сликање, вајање, изработка на графичко клише) и со стручен осврт кон поимите на ликовниот јазик (ликовни елементи и принципи, ликовни техники). Практичните задачи од наставните единици ќе бидат реализирани во кабинетот по ликовна уметност, а зависно од временските услови предвидена е и настава во природа. Начинот на оценување на учениците ќе се одвива според нивната практична работа на час и нивните домашни задачи. Ќе биде оценуван квалитетот на изработката на ликовните задачи и ќе биде земен предвид нивниот број согласно бројот на изминатите наставни единици. Наставни теми: Историја на музика(обработка на уметнички епохи и правци со нивните претставници – ренесанса, барок, класицизам, појава на операта, романтизам, импресионизам, музика во 20 век...) Теорија на музика(обработка на скали со еден предзнак, музички род) Вокална интерпретација и Народно музичко творештво. Оценување: со подготвени тестови на секое тромесечие, усно излагање на учениците, слушање и препознавање на музички дела.

30


Паралелка I-7 наставен предмет

класен раководител: проф. Слободанка Стојанова број на часови

предметен наставник

нед.

Македонски јазик и литература

Костадин Прокопов

3

108

Математика

Трајче Петков

3

108

Англиски јазик

Ленче Анѓушева-Чаушева

3

108

Француски јазик Германски јазик

Бранкица Рамова Васка Таневска

3 3

108 108

Историја

Блаже Јованов

2

72

Социологија

Александра Дренкова

2

72

Конституционо уредување

Пандорка Јосифова

3

108

Основи на правото

Љубица Станоевска

2

72

Основи на бизнисот

Слободанка Стојанова

3

108

Информатика

Андосија Ристова

2

72

31

учебник

год. Македонски јазик и литература(за прва година средно стручно образование)Д. Милевска Н. Шкрињариќ, С. Саздов Математика за I година средно стручно образованиеН. Целакоски В. Бакева Б. Миладиновиќ Ј. Стефановски Opportunities preintermediate Café Crème 1 Пинг Понг 2 Историја за средно стручно образование М. Бошковиќ Социологија за I година средно стручно образование З. Матевски К. Угриновски Конституционо уредување на Р. Македонија д-р С. Климовски д-р Р. Тренеска д-р Т. Каракамишева Основи на правото В. Грнчаревски Р. Куцуловска В. Миланова Основи на бизнис за I година Д. Ефтимоски С. Ковачевска Велкова З. Златковски Учебник за првиот дел од предметот информатика има, ама не е соодветен со


наставната програма. Учениците користат материјал кој го симнуваат од интернет. Спорт и спортски активности

Илија Шиков

2

72

/

Ликовна уметност

Горан Боев

1

36

Музичка уметност

Златко Смилевски

1

36

Ликовна култура Б. Лазески /

наставен предмет

наставни теми и основни податоци Теми: Наука за јазикот, Историски развој на македонскиот јазик, Фонетика и фонологија, Правопис и правоговор, Акцент, Практичнопрофесионална комуникација, Теорија на литературата, Историја на литературата, Словенска писменост. Со наставната програма предвидени се 5 лектири и 3 писмени работи (декември, февруари и мај). Ученикот ќе ја добие својата оцена врз основа на усни одговори, активност на часот, извршување на домашните задачи, читање на литературни дела, тестирање (по секоја завршена тема) и писмените работи. Теми: Реални броеви, Геометриски фигури во рамнина, Тригонометриски функции од остар агол, Алгебарски рационални изрази, Линеарни равенки, неравенки , функција, Триаголник и четириаголник, Плоштина на многуаголник и круг. Оценката на ученикот ќе произлезе од:усно проверување, домашни задачи, контролни задачи, објективни тестови на знаења, писмени работи (четири годишно), полугодишен и годишен тест. Теми: Луѓето и нивниот секојдневен живот, Лица- херои, политичари, спортисти, музички ѕвезди..., Празници, забави и прослави, Парите и луѓето, Научни откритија и нивното влијание врз животната средина, Активности во слободно време, Музика. Во делот граматика ќе се изучува: граматички времиња, реченични структури, член, пасив, именки, условни реченици, броеви, предлози и др. Во делот вокабулар ќе се обработуваат темите за: професии, прослави, обичаи, научни откритија, изрази за телефонирање, видови музика, уметност, патување, семејство и др. Од комуникативните модели ќе се обработува: опишување луѓе и настани, поздравување-претставување при запознавање, идентификување на луѓе, професии, места и членови на семејството, давање совет, барање и давање дозвола, прифаќење и одбивање покани... Писмени работи : 4 (октомври, декември, март и мај). При изучување на материјалот по француски јазик – продолжен курс учениците од вокабуларот ќе запознаваат зборови и изрази кои ќе ги користат кога ќе треба: да се запишат на факултет, да посетат интернационални културно-музички манифестации, да разговараат за ориентација во просторот и времето, да купуваат прехранбени производи и гардероба, да одат во ресторан, да разговараат за спорт, да патуваат и организираат одмори...

Македонски јазик и литература

Математика

Англиски јазик

Француски јазик

32


Германски јазик

Историја

Социологија

Конституционо уредување

Во делот граматика ќе се изучува: сегашно време, членови, заменки, придавки, прашални зборови, неправилни глаголи и минато неопределено завршено време. Предвидени се 4 писмени задачи (октомври, декември, март и мај), 4 – 5 контролни задачи, тестови во текот на обработката на секоја лекција за проверка на граматиката, диктати, конверзации... Секоја активност, соработка и одговор се вреднува соодветно, а заедно со оцените од писмените задачи се формираат полугодишните и годишните оцени. Теми: Телевизија – со задоволство, Мода, Мислења и чудни навики, Патување, По пат, Берлин – вреди да се посети. Процесот на учење преку темите се дели на следниве компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура. Писмени работи: 4 (октомври, декември, март и мај). Наставата ќе се одвива во класични училници опремени со компјутери, ќе се користат наставни помагала и материјали за поуспешно постигнување на целите. Завршната оцена на ученикот ќе произлезе од активноста и работата на часот, тестовите и писмените работи. Ученикот кој успешно го изучува овој предмет ќе биде способен да комуницира на германски јазик во секојдневниот и академскиот контекст, да развива лични способности потребни за успешно функционирање како граѓанин во едно демократско општество. Теми: Предисторија, Стар век, Среден век, Нов век, Најново време. Учениците ќе се оценуваат според активноста на часот, заинтересираноста во изучувањето на материјалот, усните одговори и оцените од тестовите кои се предвидени да се работат по изучувањето на темата. Теми: Поим и развој на социологијата, Настанокот на човекот, општеството и културата, Општествена структура, Основни групи во општеството, Општествена интеракција, Општествени институции, Општествени промени. Со овој предмет учениците ќе се стекнат со основните сознанија за општеството и на тој начин ќе им го олесни нивното понатамошно дејствување во општеството и во областите и институциите каде што ќе бидат подоцна интегрирани. Ќе добијат корисни сознанија за, политиката, културата, семејството, етничките односи, европските интеграции, општествените промени итн. На тој начин учениците ќе можат економските и правните појави да ги сфатат во заемна поврзаност и условеност со општата општествена состојба и ќе можат правните и економските процеси да ги доведуваат во врска со степенот на општествениот развој Предвидени се 3 до 4 тестови во текот на годината. Преку изучување на предметот учениците се запознаваат со Уставот како основен општ правен акт, изучувајќи ги следниве теми: Поимот на Уставот и уставното уредување, Развиток на уставното уредување во Македонија, Основни карактеристики на Уставот на Р. Македонија од 1991 година и уставните амандмани од 2001 година, Основните слободи и права на човекот и граѓанинот, Основите на економските односи, Политичкиот систем и организацијата на власта во Р. Македонија, Уставноста и законитоста на Уставниот суд на Р. Македонија, 33


Основи на правото

Основи на бизнисот

Информатика

Спорт и спортски активности

Ликовна уметност

Музичка уметност

Изборниот систем, Одбраната на Р. Македонија, Меѓународните односи на Р. Македонија и нејзините односи со ООН и ЕУ. Ученикот ќе добие оцена врз основа на неговите усни и писмени одговори (тестирања). Наставата по предметот содржински е поделена на два дела. Во првото полугодие се изучува Државата, а во второто полугодие правото. Своите сознанија учениците ќе ги стекнат изучувајќи ги темите: Општи учења за државата и правото, Настанок на државата и правото, Облици на владеење, Облици на политички систем, Облици на државно уредување, Поим за правото, Извори на правото, Правни акти, Правни односи, Субјекти на правото, Правни работи. Ученикот ќе добие оцена врз основа на неговите усни и писмени одговори (тестирања). Теми: Карактер на бизнисот, Бизнисот и опкружувањето, Економски субјекти, Економика на бизнисот, Трошоци, Управување со бизнисот. Ученикот ќе добие оцена врз основа на неговите усни и писмени одговори (предвидени се два теста по еден во секое полугодие) и изработка на проектни задачи. На почетокот од учебната година по предметот информатика се изучува хардвер на компјутерот. Следна тема е софтвер. Од апликативен софтвер се работи на уредувач на текст и табеларен пресметувач. Најмногу часови, вкупно 36, предвидени се за изучување на програмскиот јазик С++. При крајот на учебната година се изучува делот компјутерски мрежи и интернет. По предметот информатика не е предвидена писмена работа, но затоа работни ливчиња се користат на крај на секоја тема. Теми: Атлетика, Фудбал, Ракомет, Кошарка, Одбојка, Спортска коректривна гимнастика, Народни танци и ора, Теоретски предавања и тестирање. Учениците ќе се оценуваат според: редовноста, ангажираноста и техничко-тактичките афинитети. Наставните единици според наставната програма ќе бидат реализирани практично (цртање, сликање, вајање, изработка на графичко клише) и со стручен осврт кон поимите на ликовниот јазик (ликовни елементи и принципи, ликовни техники). Практичните задачи од наставните единици ќе бидат реализирани во кабинетот по ликовна уметност, а зависно од временските услови предвидена е и настава во природа. Начинот на оценување на учениците ќе се одвива според нивната практична работа на час и нивните домашни задачи. Ќе биде оценуван квалитетот на изработката на ликовните задачи и ќе биде земен предвид нивниот број согласно бројот на изминатите наставни единици. Наставни теми: Историја на музика(обработка на уметнички епохи и правци со нивните претставници – ренесанса, барок, класицизам, појава на операта, романтизам, импресионизам, музика во 20 век...) Теорија на музика(обработка на скали со еден предзнак, музички род) Вокална интерпретација и Народно музичко творештво. Оценување: со подготвени тестови на секое тромесечие, усно излагање на учениците, слушање и препознавање на музички дела.

34


Реализирање на проектни активности, додатна и дополнителна настава Проектните активности се посебно подрачје во Наставниот план, чијашто функција е задоволување на индивидуалните интереси и желби на учениците во одделни области. Тие се специфични и се разликуваат од наставните предмети поради што се реализираат во рамките на годишниот фонд на часови (со по 70 часа) од I до IV година, по слободен избор на ученикот. Учениците од прва година избираат една задолжителна проектна активност по предметот Иновации и претприемништво, а другата е по слободен избор на ученикот од областа на општествени и природни науки. За секоја проектна активност ученикот изработува портфолио во кое се евидентира видот на проектната активност, времето и местото на нејзината реализација. Менторот ја следи и ја потврдува реализираната проектна активност. Реализацијата на годишниот фонд на часови предвиден за проектните активности ја верификува класниот раководител Според Законот за средно образование во училиштето се реализира додатна и дополнителна настава по сите наставни предмети. Предметниот наставник ја следи работата на сите ученици во текот на целата учебна година и определува кои ученици ќе ја следат додатната настава (за да ги прошират и продлабочат своите знаења), а кои дополнителната настава (за да им се помогне во совладувањето на наставните теми).

Септември, 2012 год

Директор, Невенка Поп-Ангелова

35

ИНФОРМАТОР за наставниот план во I година учебна 2012/2013 год.  
ИНФОРМАТОР за наставниот план во I година учебна 2012/2013 год.  

СОУ Гимназија,,Добри Даскалов”- ИНФОРМАТОР за наставниот план во I година учебна 2012/2013 год.

Advertisement