Page 1

Informacja o projektach ustaw opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierownictwem Jarosława Gowina I.

Deregulacja dostępu do zawodów: 1.

I transza (otwarcie dostępu do 50 zawodów, w tym zawodów prawniczych) Stan prac: uchwalona przez Sejm i przesłana do Senatu, na 8 maja br. zaplanowano posiedzenie komisji senackich, 15 maja br. na posiedzeniu plenarnym Senatu.

2. II transza (otwarcie dostępu do około 80 kolejnych zawodów) Stan prac: do końca maja br. projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt w Sejmie powinien zostać skierowany do Nadzwyczajnej Komisji Deregulacyjnej, która rozpatrywała pierwszą transzę. 3. III transza Stan prac: w drugiej części maja br. odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. programowania prac rządu, na którym trzeci projekt ma zostać wpisany do programu i uzyskać zwolnienie z pisania założeń (podobnie jak pierwsze dwa projekty). Potem projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych (na co najmniej 30 dni).

II.

Informacja o projektach realizowanych przez Departament Prawa Karnego

1.

Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (tzw. specustawa) Cel: ochrona społeczeństwa przed sprawcami skazanymi pierwotnie na karę śmierci u których nie nastąpiła resocjalizacja. Stan prac: po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i społecznych, przed skierowaniem na KRM.

2.

Rządowy projekt dużej zmiany KPK, KKS oraz innych ustaw takich jak Kodeks Wykroczeń Cel: zwiększenie stopnia aktywności prokuratora jako oskarżyciela publicznego, usprawnienie postępowania poprzez zmniejszenie liczby procesowych formalnych obciążeń sądu i oskarżycieli. Stan prac: przyjęty przez RM, w trakcie II czytania w Sejmie (Komisji ds. sprawiedliwości, podkomisja ds. kodyfikacji)


3.

Ustawa - Prawo o prokuraturze Cel: określenie wzajemnych relacji Prokuratury z władzą wykonawczą i władza ustawodawcza, zwiększenie efektywności prokuratury. Stan prac: kolejny projekt przyjęty przez KRM, czeka na rozpatrzenie przez RM.

4.

Rządowy projekt zmiany postępowania w sprawach nieletnich Cel: dostosowanie postępowania do orzecznictwa ETPCZ, dostosowanie sposobu obserwacji psychiatrycznej, środków przymusu i systemu nagród i kar w zakładach poprawczych do standardu TK. Stan prac: przyjęty przez RM - I czytanie w Sejmie (Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Spraw Wewnętrznych).

5.

Projekt: e-protokół w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Cel: przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia, nagrywanie rozpraw sądowych i sporządzanie protokołu elektronicznego w tych sprawach. Stan prac: po KRM i Komitecie ds. cyfryzacji, przed Radą Ministrów.

6.

Założenia do projektu ustawy: wprowadzenie możliwości orzekania przez referendarzy i skrócenie listy wykroczeń pozakodeksowych Cel: uwolnienie zasobów kadrowych sędziów, lepsze wykorzystanie pracy referendarzy, przyspieszenie i usprawnienie karania administracyjnego w określonych kategoriach spraw. Stan prac: Założenia do ustawy – po konferencji uzgodnieniowej (etap rządowy).

7.

Projekt ustawy: wykonawczego

duża

nowelizacja

kodeksu

karnego,

Kodeksu

karnego

Cel: zwiększenie proporcjonalności kar – za przestępstwa drobne kara grzywny i kara ograniczenia wolności, za przestępstwa poważne bezwzględna kara pozbawienia wolności, ograniczenie możliwości orzekania kar pozbawienia wolności w zawieszeniu, dostosowanie przepisów do wyzwań wynikających z szybkich przemian społecznych i technologicznych. Stan prac: projekt części ogólnej opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego (prace w Ministerstwie Sprawiedliwości).


III.

Informacja o projektach realizowanych przez Departament Prawa Cywilnego

1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Cel: ułatwienie wszczęcia procedury naprawczej, wprowadzenie uproszczonej procedury upadłościowej dla mniejszych przedsiębiorców, preferowanie postępowania układowego, redukcję uprzywilejowań wierzycieli publicznoprawnych oraz usprawnienie procedury upadłości konsumenckiej. Stan prac: Trwa przygotowywanie projektu założeń na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. 2. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych Cel: reforma struktury majątkowej spółki z o.o., która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w ramach tej najbardziej powszechnie stosowanej formy spółki kapitałowej oraz zapewnić odpowiednie instrumenty ochrony wierzycieli spółki. Stan prac: projekt założeń był przedmiotem uzgodnień wewnątrzresortowych. 3. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych Cel: umożliwienie zakładania (zawiązywania) i rejestrowania spółek osobowych w systemie teleinformatycznym. Stan prac: projekt założeń znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. 4. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw Cel: usprawnienie funkcjonowania tzw. „1 okienka” i skrócenie czasu rejestracji (w tym NIP, REGON, ZUS) podmiotów podejmujących działalność gospodarczą. Stan prac: projekt założeń został rozpatrzony przez KRM z zaleceniem uzgodnienia w trybie roboczym, przed posiedzeniem Rady Ministrów.

5. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze Cel: wprowadzenie możliwości prowadzenia przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury działalności gospodarczej, określenie sposobu wskazywania członków zespołu i komisji przeprowadzającej egzamin prokuratorski, wprowadzenie nowego modelu asystentury sędziego, wprowadzenie nowego znaczenia stażu referendarskiego.


Stan prac: trwają uzgodnienia międzyresortowe. 6. Projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów i zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz innych ustaw Cel: transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów oraz uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Stan prac: Projekt został przyjęty przez KRM na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. W dniu 30 kwietnia 2013 r. projekt założeń został przekazany Sekretarzowi Rady Ministrów celem skierowania tego projektu do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów. 7. Projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych Cel: kompleksowe uregulowanie problematyki funkcjonowania biegłych sadowych i instytucji specjalistycznych, opiniujących na zlecenie sądów i organów ścigania, Stan prac: Projekt po uzgodnieniach wewnątrzresortowych. 8. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Cel: wydłużenie okresu delegowania sędziego sądu rejonowego oraz sędziego sądu okręgowego do pełnienia obowiązków w sądzie wyższego rzędu. Dotychczasowy 14 dniowy termin jest zbyt krótki i nie służy wzmocnieniu kadrowemu sądu, do którego następuje delegowanie sędziego oraz racjonalnemu wykorzystaniu kadr. Przewiduje się również wprowadzenie odpowiedzialności karnej za umyślne podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. Stan prac: projekt założeń jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. 9. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Cel: stworzenie w ramach Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) podstaw realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, tj. notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (dalej: e.p.w.) zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także sprawne załatwienie sprawy. Stan prac: W dniu 25 kwietnia 2013 r. projekt założeń został przyjęty bez uwag przez KRM. 30 kwietnia 2013 r. zwrócono się do Sekretarza Rady Ministrów z prośbą o skierowanie projektu do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.


10. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Cel: zmiany w czterech obszarach: podwyższenia opłat sądowych, obniżenia opłat sądowych lub ich likwidacji, zmian procedury pobierania opłat lub ewentualnie ich zwrotu oraz doprecyzowania treści przepisów budzących rozbieżności w orzecznictwie sądów. Stan prac: Projekt założeń został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w dniu 29 listopada 2012 r. Oczekuje na rozpatrzenie przez RM. 11. Wstępny projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Cel: wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa zabudowy, tj. prawa rzeczowego na cudzej nieruchomości, umożliwiającego korzystanie z gruntu z jednoczesnym istnieniem odrębnej własności budynków lub innych urządzeń trwale z tym gruntem związanych. W odróżnieniu od użytkowania wieczystego prawo zabudowy miałoby charakter uniwersalny, tj. dotyczyłoby nie tylko gruntów publicznych (Skarbu Państwa, gminy), ale także prywatnych. Mogłoby dotyczyć także inwestycji na, nad lub pod gruntem. Stan prac: Wniosek o wpisanie projektu założeń do Planu pracy RM zostanie złożony w dniu 7 lub 8 maja 2013 r. Skierowanie projektu do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych będzie możliwe dopiero po wpisaniu go do Planu pracy RM. 12. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Cel: projekt zakłada m.in. odstąpienie od ubezwłasnowolnienia całkowitego jako przeszkody małżeńskiej. Proponuje się wprowadzenie nowej regulacji, zgodnie z którą nie będzie mogła zawrzeć małżeństwa osoba z zaburzeniami psychicznymi, które nie pozwalają tej osobie kierować swoim postępowaniem oraz uświadomić sobie znaczenia i konsekwencji wynikających z zawarcia małżeństwa. W projekcie proponuje się wprowadzenie sądowej procedury udzielania zgody na umieszczenie małoletniego z innego państwa członkowskiego UE lub małoletniego obywatela polskiego mającego stałe miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE w pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej). w Polsce na podstawie orzeczenia sądu innego państwa członkowskiego UE lub innego właściwego organu tego państwa, za zgodą polskiego sądu. Stan prac: Minister Sprawiedliwości wystąpił do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o uzupełnienie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów o przedmiotowy projekt.


13. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Cel: uregulowanie czynności przy szeroko pojętym procesie zmiany płci. Proponuje się wprowadzenie dwóch odrębnych procedur: pierwszej dotyczącej wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego utrwalone występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej oraz postępowanie sądowe w zakresie wniosku o zmianę płci. Stan prac: Minister Sprawiedliwości wystąpił do Przewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu z wnioskiem o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

14. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Cel: zmiany w zakresie zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością. Stan prac: Minister Sprawiedliwości wystąpił do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym Cel: realizacja zalecenia Rady Ministrów przyjętego w dniu 23 października 2012 r. (RM-10-104-12) zobowiązującego Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy. Zgodnie z tym zaleceniem w przedłożonym projekcie ustawy proponuje się, aby sędziemu i prokuratorowi nieobecnemu w pracy z powodu choroby przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 80%, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku. Stan prac: 30 kwietnia 2013 r. przekazano projekt ustawy pod obrady Rady Ministrów. 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Cel: zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczą procedury powołania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Zasadniczym i priorytetowym celem zmian w przepisach ustawy jest osiągnięcie optymalnego skrócenia trwania postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Przeprowadzona analiza wybranych losowo procesów obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich obwieszczonych w latach 2010 i 2011 wykazała, że przedmiotowe postępowania od momentu obwieszczenia trwały około roku. Stan prac: projekt został przesłany na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów.


17. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Cel: zliberalizowanie przepisów Kodeksu cywilnego o formie czynności prawnych oraz wprowadzenie materialnoprawnej definicji dokumentu, a także nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego zmierzająca do dalszej informatyzacji postępowania cywilnego, przyspieszenia postępowań sądowych. Stan prac: przewiduje się, że w I połowie maja b.r. projekt ustawy zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. 18. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1272) Cel: wprowadzenie do art. 165 § 2 k.p.c. rozwiązania, według którego oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Stan prac: projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany w dniu 8 kwietnia 2013 r. do Sejmu. 19. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy nr 1027) Cel: zapewnienie w ustawie powszechnego, bezpłatnego dostępu do księgi wieczystej realizowanego za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej (Internet). Stan prac: aktualnie projekt ustawy jest przedmiotem prac Sejmu (Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece). 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Cel: projekt realizuje pilną potrzebę ograniczenia dowolności sądu opiekuńczego w zakresie ingerencji we władzę rodzicielską. Przewiduję się wprowadzenie zasady proporcjonalności i pomocniczości. Niedostatki legislacyjne we wskazanym zakresie są potencjalnym źródłem rozbieżności interpretacyjnych i orzeczniczych, których skutkiem może być rażące naruszenie praw dziecka i rodziny. Projekt ustawy dotyczy zagadnień niezwykle wrażliwych społecznie, regulując tę materię prawa rodzinnego zgodne z oczekiwaniami zarówno rodzin, jak i środowiska prawniczego. Stan prac: Minister Sprawiedliwości wystąpił do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Projekty legislacyjne  

Informacja o projektach ustaw opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierownictwem Jarosława Gowina.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you