__MAIN_TEXT__

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e 44e jiergong 10 2 43 jiergong

Mei Mei ititnijs nijsút útDe DeHimrik Himrik

Febrewaris2016 2017 Desimber


Wilt u ook adverteren onkruid in de bestrijden Doarpsrounte?

Pleksgewijs Bestratingswerkzaamheden Informeer naar de mogelijkheden bij Melle van der Wal Agri-service Pleksgewijs onkruid bestrijden

Pleksgewijs onkruid bestrijden Bestratingswerkzaamheden Bestratingswerkzaamheden Agri-service Agri-service

Tel.:0516 - 471296 m.eng.vanderwal@home.nl Boerestreek 9 Tel.Nr.06-21566800

WWW.JGVANDERHOUT.NL 8408 JD 9Lippenhuizen Boerestreek 8408 JD Lippenhuizen

Boerestreek 9 8408 JD Lippenhuizen

johan@jgvanderhout.nl Tel.Nr.06-21566800 johan@jgvanderhout.nl

Tel.Nr.06-2156680 johan@jgvander

Binnenwei 47 8409 JJ Hemrik 06-51097678 e-jwiebenga@hotmail.com


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer,Melle van der Wal, Janneke Wiebenga, Senda de Groot en Olke Dijksma. DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude. ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 10,00 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: m.eng.vanderwal@home.nl Klachten bezorging: 0516-471384

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord Repair cafe - kerkdiensten Bedrijf in beeld Nieuws v.d. Harmonie/dorpssteunpunt EMM Bernepraet Weefplaats Crealadies Nl doet HVC – Bingo / Progr. Witte Kerk Kleintje Wampex Swimbaddrama Skoallekrante

-

WEBSITE: www.dehimrik.nl

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

ADVERTENTIES: Contactpers.: Melle van der Wal- 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Praatje bij voorplaatje. Jeugd in aktie tijdens kleintje Wampex. Foto: Olke Dijksma

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenprakt. W.woude/Hemrik 0516-481250 / spoed 0516-480808 Huisartsenpraktijk De Kompe Gorredijk Maats/Labohm 0513-462111 Nauta/vd Meulen 0513-463899 Stender/Kruiderink 0513-461324 Huisartenpraktijk Jubbega 0516-461250

SLUITINGSDATUM ZONDAG 12 mrt. 18.00 UUR Maand

Wanneer

Inleveren kopie

Mrt April

18 maart 15 april

12 maart 9 april

Mei Juni

20 mei 24 juni

14 mei 18 juni

Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844 Alarmnummer: 112 - De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy.

- Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant.

- Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD. 1

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 14 17


Garage ’ de Buorren’’ Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair café en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


VOORWOORD: It âlde sil net bliuwe, feroaring sil ús driuwe. It nije bringt en eigen oare dynamyk. Uit het recht op vergaderen en verenigen in de Grondwet is de traditie ontstaan dat mensen lid worden van een vereniging of club. Nederland is één van de landen met het hoogste aantal lidmaatschappen van verenigingen per hoofd van de bevolking. De sport heeft daarin een aanzienlijk aandeel; we beschikken over zo’n 25.000 verenigingen en ongeveer vijf miljoen mensen zijn aangesloten. Dat zie je nergens ter wereld. Als mensen sporten dan is dat natuurlijk op allerlei terreinen en manieren goed voor henzelf en voor de samenleving. Bovenal is sport gezond om te doen. Daarnaast is het prettig om bezig te zijn, iets te leren, samen te zijn en iets te nuttigen. Het ledenaantal van de verenigingen staat onder druk, dat is op zichzelf niet erg omdat daar nieuwe vormen voor in de plaats komen. Een deel van de teruggang is te verklaren doordat steeds meer mensen in ongeorganiseerd verband met elkaar sporten. Ik zie ze iedere zondagochtend voorbij komen op de mountainbike of hardlopend. Maar ik doel ook de wandelaars en de biljarters. Dat is mooi, want zo zijn er uiteindelijk heel veel mensen die aan sport doen. Bovendien heeft het positieve neveneffecten. Zo zit een vriend van mij al jaren bij zo’n fietsclubje en daarmee fietst hij ieder jaar naar de standplaats van Serious Request. Op die manier levert men ongeorganiseerd ook nog een bijdrage aan de samenleving of aan goede doelen. Prima dus. Het oude blijft niet, de verandering drijft ons. Sportclubs en dus ook SVH zitten in een veranderingsproces. We moeten samenwerken met andere verenigingen en nieuwe of ongeorganiseerde sporters aan ons binden. Zo hebben we bij SVH peutergym geïntroduceerd. Een dappere poging in een dorp met weinig peuters. De ‘lessen’ zijn een succes onder de professionele leidster, maar ook peuters worden groot en stromen door naar de gymnastiek. Zodoende zijn we op dit moment naarstig op zoek naar nieuwe leden. We blijven zoeken naar de hippe en coole kanten van de sport en naar vernieuwing. SVH is zogenoemde omnivereniging. Dit betekent dat we een sportvereniging zijn waar verschillende sporten worden beoefend. Dat biedt dus kansen richting andere (kleinere) verenigingen en ongeorganiseerde sporten. We hebben goede voorzieningen in ons dorp (lees De Bining), laten daar samen gebruik van maken en ze ook samen in stand houden. Lukt het even niet met de peuters dan moeten we het misschien zoeken bij hun grootouders of nog gekker: ze gaan samen sporten. Een nieuwe dynamiek! Peter Semplonius Voorzitter Sportvereniging Hemrik (SVH) ********************************************************************************

Uitnodiging

Ledenvergadering Sportvereniging Hemrik (SVH) Datum en tijd: 22 februari 2017 Locatie: De Bining AGENDA 1. Opening 2. Notulen laatste vergadering 3. Financieel verslag 4. Controle en verkiezing kascommissie 5. Vaststellen contributie 6. Bestuursverkiezingen 7. Stand van zaken subverenigingen 8. Toekomst SVH 9. Rondvraag en sluiting Balans en resultatenrekening zijn vanaf 19.45 uur te bekijken. 2


Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


AGENDA.

Dag Datum Maandag 20-02 Woensdag 22-02 Zondag 26-02 Woensdag 01-03 Zaterdag 04-03 Zaterdag 04-03 Zondag 05-03 Woensdag 09-03 Zaterdag 11-03 Zaterdag 11-03 Zondag 12-03 Maandag 13-03 Dinsdag 14-03 Woensdag 22-03 Dorpssteunpunt Hemrik.

Tijd 07-30 20.00 15.00 20.00 14.00 20.00 15.00 14.00 09.00 20.00 15.00 07.30 20.00 14.00

Wat is er te beleven Oud papier Buitenroute Ledenverg. SVH Howling and the moon - WK Filosofisch literair cafe - WK Repair cafe Bingo - Kelderke Stanza - WK Spelletjesmiddag Timpaan NL doet Uitvoering Harmonie Irish stew - WK Oud papier Binnenroute en Sparjebird Ledenverg. Lytse fjlidrûters Ouderensoos

Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

*********************************************************************************

Prikbord.

Verhuizing: Hilda de Vries, Andryssingel 27, naar Drachten. Na 15 jaar met veel plezier in Hemrik te hebben gewoond, ga ik in februari verhuizen naar Drachten . Bij deze wil ik alle lidmaatschappen en donateurschappen in Hemrik opzeggen. Hilda de Vries, Andryssingel 27. Familie Bergsma van Poase 15 naar Poasen 11. Geboorte: 05-02-2017: Ties, zoon van Jildert Herder en Margriet Hoekstra, broertje van Brent, Andryssingel 24. **********************************************************************************

Wedstrijden van HVC.

06-03-17 20.15 uur Dames HVC 1 – AVC ’69 Johannes 31-03-17 19.00 uur Jeugd HVC 1 – HevoC ‘89 Lydia 31-03-17 20.15 uur Dames HVC 1 – Wordt Kwiek Johannes 21-04-17 19.00 uur Jeugd HVC 1 – de Griffioen SDO Ciska ********************************************************************************** Hallo allemaal, Zo als belooft zou ik jullie op de hoogte houden van mijn vooruitgang op mijn project naar Myanmar. Ik ben bij u langs geweest met pepermunt en droge worst. Begin dit jaar heb ik een lege flessen actie gehouden, ook heb ik van een aantal dorpsgenoten spontane giften mogen ontvangen. Voor dit alles heel hartelijk dank. Door al deze acties en giften staat de teller nu op een bedrag van 1.700 euro. Maar ik ben er nog niet daarom zult u mij en mijn vrienden vast nog wel eens aan de deur treffen. In de volgende doarpsrounte zal ik u meer vertellen over mijn volgende actie. Ook kunt u mij sponsoren door te doneren via de site van World Servants: https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/jantina Namens mij en de kinderen in Myanmar alvast bedankt voor u steun om hun droom om naar school te kunnen gaan te verwezenlijken. Groetjes Jantina Taekema. 3


Het is weer tijd voor een”Repair Café”, want ook dit jaar is het weer mogelijk om de levensduur van Uw spullen te verlengen door wat onderhoud of een kleine reparatie. Ook nu weer in mfc “de Bining”, aan de Pierswei in Hemrik. Ditmaal op 4 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Dus heeft U nog wat in of om het huis wat problemen heeft of niet goed werkt, of gerepareerd moet worden, kom ermee langs en wie weet komen we samen tot en oplossing. Of kom zomaar langs voor een boek of een kop koffie en kijk wat er mogelijk is. Vragen? 0516-471906. **********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik.

Datum Tijd Voorganger Dienst te 19 feb 10.00 Ds. J.N. Jurjens Langezwaag, Heilig Avondmaal 26 feb 10.00 Da. E.C. Rooseboom Lippenhuizen 05 mrt 10.00 Ds. D.J. Deuzeman Langezwaag 12 mrt. 10.00 mw. E. Plomp Lippenhuizen **********************************************************************************

Textielinzameling op 27 maart Doe mee, het levert extra geld op voor onze basisschool! Op maandag 27 maart 2017 wordt er in Hemrik weer oud textiel opgehaald. De textielinzameling vindt alleen binnen de bebouwde kom van Hemrik plaats. Woont u buiten de bebouwde kom, dan kunt u de textielzakken voorzien van label zelf aan de route zetten binnen de bebouwde kom; de labels zijn af te halen op school. De Bôge en het zwembad verzorgen de verspreiding van de labels. De vergoeding die we hiervoor ontvangen kunnen we goed gebruiken voor de organisatie van activiteiten voor de kinderen van De Bôge en het zwembad. Herbruikbaar Het oude textiel is herdraagbaar als kleding of herbruikbaar als grondstof voor nieuw textiel. Op het label staat alle informatie over de inzameling. We hopen natuurlijk dat jullie meedoen met de volgende inzameling van oud textiel (kleding, schoenen, lappen, handdoeken, knuffels etc) op 27 maart. Want daarmee steun je dus ook de kinderen van onze basisschool. Oudervereniging De Bôge.

4


BEDRIJF IN BEELD Bloemen & kadohuis Wilma Deze maand was ik op bezoek bij Wilma van der Meulen die samen met haar man Frits en kinderen Janneke, Jonathan en Gertjan aan Wijnterp 1 te Wijnjewoude woont. Wilma heeft als boerendochter altijd aan de Opper Haudmare gewoond tot ze in 2002 dit pand kochten en net om het hoekje gingen wonen. Wat heeft jou bewogen deze zaak te starten? Na de teeltopleiding, tuincentrumopleiding en bloemschikopleiding heb ik eerst in het seizoenswerk gezeten en vervolgens kon ik een baan krijgen in het tuincentrum in Grou. Tijdens mijn opleiding en werk was ik thuis, bij mijn ouders, al bezig met het kweken en verkopen van kerstbomen, laurier en coniferen. Het zelfstandig ondernemerschap bleef kriebelen. Toen in 2002 dit pand, waar eerder een fotozaak in heeft gezeten, te koop kwam zagen wij onze kansen. Na 2 jaar verbouwen zijn wij op 26 februari 2004 open gegaan. Waar bestaan je werkzaamheden uit? Mijn werkzaamheden zijn heel divers: • De snijbloemen komen 2 maal per week binnen en die verwerk ik in boeketten. • De winkel, etalage en buitenruimte inrichten passend bij het seizoen. • Schalen opmaken voor de verkoop. • Er komen bij ons ook bestellingen binnen via Euroflorist.nl, deze verwerk ik. • Het maken van bruidswerk, dit kan bestaan uit: boeket, corsages, autostuk, versiering op locatie. • Het maken van grafwerk. • Het geven van workshops. In de herfst, rond kerst en in het voorjaar geef ik op verschillende avonden workshops binnen deze thema’s. Boven de winkel hebben we daar een ruimte voor, maar het kan ook zijn dat ik ingehuurd word om op locatie een workshop te verzorgen. Onlangs is de N381 verplaatst en komt het verkeer niet meer langs jullie winkel, heeft dit gevolgen gehad voor jullie omzet? Het verplaatsen van de weg is voor ons niet het grootste probleem geweest, maar nadat de weg verplaatst is, is de weg rond ons huis nog 3 maal afgesloten geweest. We merken dat de mensen uit deze omgeving nu via een andere route rijden en andere plaatsen hebben gevonden waar zij hun boodschappen doen. Maar we hebben goede hoop dat de mensen ons rond Valentijn, Moederdag en de examenperiode weer weten te vinden. Hoe weten de klanten jou nu te vinden? Sinds kort hebben we een DHL-servicepunt bij de winkel. Mensen kunnen via ons een pakje laten verzenden of hier afgeven. Wanneer ze hier voor hun pakje komen, hebben ze de winkel gezien en komen wellicht een ander moment terug voor een cadeautje of bloementje. Daarnaast hebben we de website, win en deel acties op facebook, borden langs de N381, advertenties in dorpskranten en natuurlijk mond-tot-mondreclame.

5


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud


Wat is de kracht van bloemen & kadohuis Wilma? Het persoonlijke contact met de klanten vind ik erg belangrijk en het leveren van service en kwaliteit. Bij bijvoorbeeld grafwerk heb ik voor het maken van het bloemstuk contact met de nabestaanden, zodat ik een persoonlijk stuk kan maken. Ook is er de mogelijkheid iets persoonlijks van de overledene te verwerken in het stuk. In de dagen voor de plechtigheid houd ik contact met de nabestaanden over de staat van de bloemen. Je werkt met levend materiaal, dus er kan altijd een bloem tussen zitten die na een aantal dagen minder mooi wordt, is dit het geval dan vervang ik deze. Daarnaast ben ik flexibel en telefonisch altijd bereikbaar. Hoe kijk je naar de toekomst van jouw bedrijf? We hebben vertrouwen in de toekomst. Verjaardagen, feestjes en plechtigheden die mensen persoonlijk willen maken met bloemen, dat zal altijd blijven. Daarbij vind ik het erg leuk dat onze dochter Janneke mij graag helpt in de winkel. **********************************************************************************

Nijs fan Tonielforiening “De Harmonie”

De jeugd en folwoeksenen spylje dit jier foar jimme de doldwaaze komeedzje

“Hjit ûnder de fuotten”

Jo nimme in kruiseskip, neame it “De Fleurige Flipper”en sette d’r twa fleurige helpen op sa as John en Dick. Dêrby sette jo alderlei frjemde gasten op it skip en jo ha in hilarysk ferhaal. Wat as in earsterangs boer ( Bokke) mei syn simpele soan (Gaatse) yn de kunde komme mei in wat apart frommes (Tryn) dy’t harren seit wêr ‘t it op stiet, stiet by de mannen it hier rjochtop yn ‘e nekke. Mar as soks no komt fan lilkens as fan wat oars……..wa sil it sizze. Wat soe d’r barre as der in jong steltsje mei harren beiden oan boat komme, teminsten dat tinke se. Sawol Gerjan, profesjoneel seurpot, as syn freondinne Ankie krije ûnferwachts besite fan in famyljelid dy’t se leaver net op dizze reis tsjinkaam wiene. Mar ek Mirjam, de eks fan, bringt in protte leven op de Fleurige Flipper. Om it spul hielendal klear te meitsjen sette jo der ek noch in hiele frjemde fûgel op, dy se de hiele reis fleanen sjocht. Dan krije jo in stik hokker suver nuver is. In hilaryske foarstelling dy jo net misse meie.

Set dus 11 maart alfêst in jo aginda. Net stinne mar d’r hinne

**********************************************************************************

NIEUWS VAN HET DORPSSTEUNPUNT

Gezellig samen eten? Op donderdag 6 april organiseert het dorpssteunpunt weer een gezamenlijke warme maaltijd voor alleengaanden en voor personen van 65 jaar en ouder. Er wordt u een maaltijd met een nagerecht aangeboden. Ook ontvangt u 2 consumpties. I.v.m. de organisatie willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij voorkeur bij uw omtinker in de buurt. Mocht dit niet lukken , dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Gerard Zondervan, 0516-471906 of Jan Quarré 0516-471387. U kunt zich ook via de mail opgeven. Het mailadres is: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 31 maart. De bijdrage die van u wordt gevraagd bedraagt € 10,00. U bent van harte welkom op donderdag 6 april vanaf 17.30 uur in de Bining. Het buffet begint om ongeveer 18.00 uur. Mocht u dieetwensen hebben, wilt u dit dan doorgeven? Wij verheugen ons op uw komst! Gezocht: iemand die een keer wil koken. De laatste keren wordt het eten verzorgd door inwoners uit Hemrik. Ook deze keer willen we dat graag weer doen. We zijn op zoek naar mensen die een onderdeel van de maaltijd willen bereiden. Denkt u: “Dat lijkt me ook wel leuk voor een keer”, dan kunt u zich melden bij Gerard Zondervan. Tel. 0516-471906, mailadres: agee@home.nl . 6


Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


E.M.M. de stand van zaken.

Over minder dan 6 maanden is het alweer zover, ons jaarlijks School- en dorpsfeest. Zoals gebruikelijk is het ook dit jaar weer het tweede weekend van juni, dus 9 tot en met 11 juni. Dit is de eerste keer sinds de nieuwe opzet dat het weer een drie daags feest wordt. Bij deze ontvangt u een update van hoe we er voor staan. Contributie. Zoals reeds tijdens de ALV van november afgesproken zal de contributie voor gezinnen die contant betalen omhoog gaan naar € 20, dit in verband met de kosten. Feest zaterdagavond. Tijdens de ALV kwam duidelijk de wens naar voren om voor de zaterdagavond dezelfde band als vorig jaar te contracteren. Helaas is dat niet gelukt doordat zij al een andere boeking hadden staan op die datum. Maar niet getreurd, ik mag zeggen dat wij in onze ogen een waardige vervanging hebben gevonden. Welke band dat is ga ik nog niet verklappen… Bestuursleden. Niet alleen hebben we de band voor de zaterdagavond gecontracteerd maar ook zijn we al druk bezig met de verdere voorbereidingen. Zo zijn wij zo goed als rond met een nieuwe hoofdsponsor voor het evenement wat natuurlijk een goede zaak is. Door het vertrek van twee dames uit het bestuur moeten we het evenement nu met slechts 4 personen organiseren. Gelukkig heet de vereniging niet voor niets Eendracht Maakt Macht en krijgen wij veel steun van buiten het bestuur, waardoor het ons lijkt te lukken om het dit jaar met ons viertjes te organiseren. Toch wij zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de continuering, anders kunnen we de toekomst van E.M.M. Hemrik niet garanderen! Wil je meer weten, mag je altijd met ons overleggen. Wij zijn bereikbaar op (06) 15 42 11 90 (Marcel ) of (06) 52 36 32 90 (Stefan) of via email EMM@dehimrik.nl Dus noteer de datum van 9 tot en met 11 juni alvast in jouw agenda en meldt je allemaal aan als nieuw bestuurslid! Met vriendelijke groet, Doetsje, Reinder, Stefan & Marcel. **********************************************************************************

Bernepraat. Hoi, ik ben Sjikke Taekema. Ik ben 11 jaar oud en ik woon in de Hemrik. Ik woon op een boerderij aan de Butewêi . we hebben op de boerderij varkens. We hebben ook nog 2 honden en best wel veel katten. Ik woon daar met mijn vader, moeder, zus en broer. Mijn hobby’s zijn: korfbal en majorette. Korfbal doe ik gewoon in het dorp, en majorette doe ik bij showband Ureterp. Ik vind het heel leuk om te doen. Momenteel staan we eerste met korfbal we moeten nog een aantal wedstrijden spelen, ik hoop dat we kampioen worden Bij de majorette zijn we bezig met een show voor de komende wedstrijden en een straatshow om straks weer op straat te lopen. Onze eerste straatoptreden is straks met koningsdag in Beetsterzwaag. Ik zit in groep 8 en ik moet dus nog een keuze maken naar welke school ik ga welke dat precies wordt da weet ik nog niet zeker Ik geef de pen door aan Ryanne van der Meulen

7


Nieuws van De Weefplaats. Op 5 februari jl. heeft Gitta Lichthart van het poppentheater Anansi voor de eerste keer twee voorstellingen gegeven in het kerkje van De Weefplaats. Haar man deed de muzikale begeleiding o.a. op het kerkorgel. Gitta heeft voor dit sprookje (Sneeuwwitje) prachtige viltpoppen en decors gemaakt. 's Morgens waren er tien bezoekers en 's middags twintig. De ochtendvoorstelling werd afgesloten met soep en een broodje, de middagvoorstelling met thee en een traktatie. Deze voorstellingen zijn geschikt voor alle leeftijden en dat bleek wel uit het publiek. Op zondag 5 maart a.s. zijn er weer twee voorstellingen. Hierbij het persbericht van Anansi:

Poppentheater Anansi speelt in De Weefplaats in Hemrik Op de 1e zondag van de maanden maart, april en mei zal Gitta Lichthart van Poppentheater Anansi sprookjes vertellen met poppen gemaakt van vilt. In De Weefplaats in het voormalige kerkje is sinds een jaar een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Er wordt gewerkt in het textielatelier en/of winkeltje onder leiding van Aafje Bouwer. Dit doet ze vanuit een antroposofische visie. EĂŠn van textiele werkvormen die gedaan kan worden, naast het weven, is het vilten van wol. En daar ligt de klik. In deze bijzondere werkplaats is nu ook af en toe gelegenheid een sprookjesvoorstelling met live muziek bij te wonen. Het zijn tafelpoppenspelen waarbij alle zintuigen aangesproken worden. De eerstvolgende voorstelling is zondag 5 maart met het winterse sprookje: Van een kindje zo Wit als sneeuw, Rood als bloed en haar zo Zwart als ebbenhout. Hoorden daar geen zeven dwergen bij? Belangstellenden, mensen met een beperking en kinderen vanaf 4 jaar en hun begeleiders zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn.De voorstelling is nadrukkelijk niet bedoeld voor peuters. De voorstelling wordt twee keer gespeeld, beide keren in de middag. De tijden zijn op dit moment nog niet bekend. Info: www.deweefplaats.nl en www.poppentheateranansi.nl

Dagbesteding ook open op zaterdagochtend: Vanaf 1 maart a.s. is de dagbesteding ook open op zaterdagochtend van half 10 tot half een. Mochten er nog mensen zijn die een PGB of Zorg in Natura hebben en die een leuke, creatieve, rustige plek zoeken: altijd welkom om eerst eens te komen kijken. De dagbesteding is ook open op maandag t/m donderdag. Op de dinsdag- en donderdagmiddag is er nog plek. Informatie: www.deweefplaats.nl Openingstijden winkeltje: dinsdagochtend van 10 tot 12 uur; woensdag van 10 tot 16.00 uur; donderdag van 10 tot 16.00 uur; zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. En op andere momenten als de vlaggen en het bord buiten staan. Buiten deze tijden om is het ook mogelijk om te komen kijken. Bel dan wel even van tevoren om zeker te zijn dat er iemand is: 06-29287672.

8


Hallo allemaal, Het is even stil geweest maar we gaan weer met onze activiteiten van start in maart. Noteer de volgende data vast in de agenda: Zaterdagmiddag 25 maart: gaan we een vogelhuisje versieren!

Woensdagavond 5 april: voor de volwassen ladies. We gaan een creatief stuk maken voor Pasen! Zaterdagmiddag 15 april: gaan we met de kinderen een creatief Paasstuk maken!

Zaterdagmiddag 20 mei: gaan we mozaïeken! Zaterdagmiddag 17 juni: gaan we ons eigen notitieboekje versieren!

We kijken er naar uit jullie weer te verwelkomen bij één of meerdere activiteiten. We hebben er weer zin in!

Creatieve groeten van, de Crealadies. **********************************************************************************

9


NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG. Doe je ook mee met NL Doet in De Himrik?

Op zaterdag 11 maart doet Hemrik weer mee aan NL Doet. Dit is een initiatief van het Oranje Fonds. In ons dorp kun je als vrijwilliger meehelpen met klussen bij onze verenigingen en clubs. Je bent van harte welkom om (weer) mee te doen! Zwembad Hemrik Er zijn verschillende klussen te doen in het Zwembad Hemrik en op die dag komen de vrijwilligers namens het zwembad bij je langs met potgrond. Het voorjaar is weer begonnen en dan gaan we de bloemetjes buiten zetten!

En daarom komt het zwembad met deze jaarlijks terugkerende service! Op zaterdag 11 maart komen de vrijwilligers vanaf 9:30 uur aan de deur met de potgrond. De prijs is nog steeds: 1 zak voor 3 euro / 2 zakken voor 5 euro. Wil je van te voren bestellen of ben je op deze dag niet thuis? Geef dan even je bestelling door aan Korrie de Jong-Lenos, tel: 471282 of e-mail: wdejong001@planet.nl. Wil je meedoen met het opknappen van de kleedhokken of een andere klus in het zwembad of meehelpen bij de potgrondactie? Meld je dan aan bij Korrie of op www.nldoet.nl. Alvast hartelijk dank voor je steun. Het Dorpssteunpunt Ook de vrijwilligers van Het Dorpssteunpunt doen een oproep voor klussen & hulp bij de mensen thuis. Heeft u een ĂŠĂŠnmalige klus, die past binnen de doelstelling van het dorpssteunpunt, meldt u dan aan bij uw omtinker of bij Gerard Zondervan, telefoonnummer 471906. Graag een duidelijke omschrijving van de klus die u graag gedaan wilt hebben. Wij proberen dan om vraag en aanbod met elkaar te matchen. Wilt u op zaterdag 11 maart vrijwillig best iets voor een ander doen, meldt u zich dan ook bij Gerard Zondervan. IJsbaan Haast U

We gaan aan de slag met het opknappen van de waterpompvoorziening en de buitenkant van de kantine. Wil je meehelpen? Meld je dan aan op de site van NL Doet of bij Piet Voolstra, tel: 06-50974881.

10


drukkerij Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren. Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Het bestuur van het Dorpssteunpunt zorgt op die dag weer voor een lunch met snert en een broodjes in De Bining. Alle vrijwilligers zijn dan om 12:30 uur van harte welkom om mee te eten. Vele handen maken licht werk, dus tot ziens op 11 maart! Heeft jouw club of vereniging ook een klus of wil je meer informatie: kijk op www.nldoet.nl of neem contact op met Plaatselijk Belang De Himrik, Pia Marra, tel: 471371 WIL JE LEREN REANIMEREN met AED? In de vorige Doarpsrounte hebben we hiervoor een oproep gedaan. We hebben een aantal aanmeldingen ontvangen maar willen graag nog wat meer cursisten erbij. Daarom nogmaals de vraag of je je aan wilt melden voor de, overigens kosteloze, training. Dat kan via plaatselijkbelang@dehimrik.nl. Een cursus neemt ongeveer een avond of een dagdeel in beslag. Ben je al in bezit van een geldig EHBO-diploma met reanimeren of heb je een reanimatiecertificaat? Meld je dan aan als burgerhulpverlener op www.hartslagnu.nl. Je redt er levens mee! ********************************************************************************** Hallo allemaal, Zaterdag 8 April 2017 houdt HVC weer een gezellige bingoavond om 20.00 uur in de Bining. Zoals gebruikelijk spelen we 8 standaard rondes en een superronde. Voor de superronde hebben we weer een fantastische prijs voor u gevonden, namelijk Een tuin set (twee stoelen inclusief kussen en een bijzettafeltje) twv: €350.

In de volgende doarpsrounte vertellen we u er meer over. Dus noteer het alvast in uw agenda en tot ziens op 8 april! Bestuur HVC. *********************************************************************************

Programma Witte Kerk.

Zondag 26 februari, 15.00 – Howling and the moon. Entree 7,50 incl. cons., jeugd t/m 12 jaar, 2,00. Woensdag 1 maart, 20.00 – Filosofisch literair cafe. Entree 6.00 incl. cons. Zondag 5 maart, 15.00 uur, Stanza. Entree 7,50 incl. cons., jeugd t/m 12 jaar, 2,00. Zondag 12 maart, 15.00 – Irish Stew. Entree 10,00 incl. cons., jeugd t/m 12 jaar, 2,00. 11


Bezorgmaaltijden van "de Stripe", nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik! Ruim twee jaar is hotel & restaurant "de Stripe" nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 februari hebben wij ons diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

Maaltijd service de Stripe,

U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!


Uitslag Kleintje Wampex 2017!

Het was weer een mooie tocht dit jaar, het land en de paden waren goed te belopen door de goede weeromstandigheden. Een paar natte voeten waren niet te vermijden, maar dat mocht de pret niet drukken. 1 groep heeft de toch helaas niet uit kunnen uitlopen en 1 groep moest terug op de route worden gezet i.v.m. een post die nog niet gereed was. Verder konden 2 deelnemers niet meedoen i.v.m. ziekte en werk. Totaal waren er dit jaar 52 deelnemende kinderen! De route was dit jaar ruim 13 KM lang! Gelukkig heeft het grotendeel de tocht gehaald en aan de verhalen te horen was het zwaar, maar wel leuk! Water oversteken, tokkelbaan, griezelfiguren en opdrachten. Het was niet alleen een speurtocht in het donker, maar er moesten ook letters verzameld worden om daar een woord van te maken. Het woord van dit jaar was: NACHTLOOP DRIE groepen hebben het woord geraden, maar veel groepen hadden een heleboel letters goed. De groepen die het woord goed hadden zijn: Samppige meiden, The Spice Girls & TZN. Gefeliciteerd!! De eeuwige roem voor de winnaar van Kleintje Wampex 2017 gaat naar‌‌. Super Bamio Bro's ( Rudmer Kuiken, Sietze de Boer, Frerik Friso, Martijn de Leeuw).

Ondanks dat zij het woord niet goed hadden, maar door de snelle tijd, was de eind tijd 2:38:00!!! De eindtijden van de 10 andere groepen vinden jullie hieronder: 2de The Spice Girls 3de The Raiders of the Corny Chicken Nuggets 4de De Hendys 5de FWB 5de De Smikkelbakjes 6de De Beesten 7ste Samppige meiden 8de Bosboefjes 9de TZN 10de Dubbeldekkertrekkertrams

Tijd 3:45:00 Tijd 3:51:00 Tijd 3:56:00 Tijd 3:58:00 Tijd 3:58:00 Tijd 4:01:00 Tijd 4:42:00 Tijd 4:43:00 Tijd 4:48:00 Tijd 5:40:00

Als organisatie vonden wij het een geslaagde avond en willen hierbij ALLE vrijwilligers en sponsors bedanken die deze tocht mogelijk maken! Want zonder jullie GEEN Kleintje Wampex!!! Tot volgend jaar! Groeten, Het jeugdbestuur. ***********************************

Tijdens een hele korte winterperiode is de ijsbaan gelukkig toch even open geweest. Johannes Zandstra heeft weer een paar mooie plaatjes geschoten, u vindt deze verspreid door de krant. 12


SPOED * SPOED * SPOED * SPOED * SPOED * SPOED *

We zijn met spoed op zoek naar nieuwe leden voor de sport en spel les voor peuters! Gezien het geringe ledenaantal, zijn we anders genoodzaakt te stoppen met deze leuke doelgroep. Kom gezellig langs op de vrijdagmiddag! Sportieve groet, gymbestuur SVH

SPOED * SPOED * SPOED * SPOED * SPOED * SPOED * ********************************************************************************** Beste mensen, Vanaf 1 januari 2017, houd ik mijn praktijk Fysio-manuele therapie Bruins Slot, in Terwispel. U kunt daar dagelijks terecht voor intensieve behandeling, met betrekking tot algehele lichamelijke klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Om u goed van dienst te kunnen zijn , pas ik diverse behandelmethodes toe zoals mobilisaties, manipulaties, taping, dry needling , massages en oefentherapie. Tevens kunt u bij mij terecht om: *een algehele lichamelijke check-up//controle te laten doen, waarbij er gekeken wordt, of uw lichaam nog recht staat en in balans is. *een afspraak te maken, als u informatie of advies wil over lichamelijke en-of sport specifieke aspecten. De ingang van mijn praktijk bevindt zich aan de linkerzijde van het dorpshuis ( bij de sportvelden). Voor het maken van een afspraak, op korte termijn, ben ik bereikbaar per telefoon/app/e-mail op: 06-23826028 of bruinsslotwim@gmail.com Voor verdere informatie, kunt u kijken op mijn website: www.fysiotherapiebruinsslot.nl Met vriendelijke groeten, Wim Bruins Slot. 13


SWIMBAD DRAMA. It jonkje Klaas wie te boartsjen by de famylje Miedema dy oan de iene kant fan de fabrykswenningen by it swimbad wenne. Oan de oare kant wenne Famylje Wytse de Vries. Op woansdei 25 maart 1944 lei der noch iis op it wetter yn it swimbad en Klaas Kuik 7 jier wie mei syn freontsje Henkie Miedema yn it swimbad. En sa as bern no ienkear binne, probeare of it iis noch sterk genôch is. Miskien wol skoske sette yn it earste of twadde bad, dat witte wy net. Yn elts gefal is it yn it djippe bad bard. Yn it tredde bad wienen hja op it iis. Blykber wie dat net dôchs net sterk genôch mear, want Klaas sakke der troch en ferdwûn ûnder it iis. Fansels grutte panyk by it oare jonkje en roppe om help, dat net yn de buert wie. Buorman IJbele de Vos, dy in grientesaak yn in wenning fan de âlde suvelfabryk hie, hearde it blykber wol en stode nei it swimbad ta, dat flak efter syn wenning wie. Hy hat probearre it jonkje der noch libbend út te heljen, mar dy siet al ûnder it iis. It wie te let wat hy ek besocht hat, Klaas wie net mear te rêden en wie ferdronken. De frjemde berêsting fan de famylje Durk Kuik fan it stjerren fan harren soan , hja fûnen dat yn harren leauwen, liede ta in grutte ferbjustering by IJbele de Vos dy it jonkje yn syn earmen hân hie. It is him tige lang by bleaun,it hat by him fragen oproppen oer it libben en foaral it foartidich stjerren fan san jong libben !!. Klaas Kuik is berne op 30.10.1936 en stoarn op 25.03.1944. Hy wie in soan fan Durk Kuik en Geartsje Leffring. De famylje wennen yn ien fan de hûzen by de iisbaan, oan de (no) Tjalling Harkeswei. Grienteman IJbele de Vos wie , sa it te sjen op de foto, in grienteman yn hert en nieren, en levere bygelyks oan de doarpsminsken en ek oan de twa wurkkampen yn de Himrik wer de arbeidsminsken wurk dienen yn de omjouwing en der de heide en oare natuer omspitten en ta boerelân makken. Hja wienen yn it begjin fan de oarloch hjir kamen te wenjen en kamen út Hoarnstersweach en út Jobbegea. Nei de oarloch binne hja ferhúze nei Akkrum om dér de grientesaak út te breidzjen. Syn soan Teije de Vos woe net fjirder yn de saak want hy hie net folle op mei de grienten en it fruit , wat al in tige muoilik produkten wienen om dat wat goed te hâlden. De minsken foelen doe al oer de lytse ûngerjochtichheden op de appels en de parren , dat hy is letter yn Jobbegea oergien op de elektra en apparatuer wat him better lei. De famylje Durk Kuik is emigrearre.

14


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij helpen u graag!

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Al 6 0 j a a r b i j zo n d e r g e wo o n !


De Himrik

27.03.1944

Advertinsje Ûnder de advertinsje hie de famylje Kuik in tekst út it bibelboek Job stean. Dizze sin wurd troch Job útsprutsen doe hy troch de dúvel swier besocht waard yn syn leauwen. Harren besit waard ôfnommen en ek de bern kamen om, troch it tadwaan fan de dúvel. De ûndersteande sin wie wol tige koart troch de bocht fan Job!! Hy joech de ferkearde ‘de skuld’ fan it stjerren fan syn bern. It boek Job is in ferhaal út it âlde testamint fan de Bibel. Dat stiet fol mei folkske gebrûken , ferhalen en wrâldfrjemde heidenske wetten. (Dit efkes ta ferdúdliking) Job.: 1 : 21b : De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de Here zij geloofd Miskien kinne wy no de ferbjustering begripe fan IJbele de Vos.

IJbele de Vos by de bakfyts © Henk F. Hansma De Himrik

15


De peutergroep In de kerstvakantie is er weer volop geklust bij DeTelle. Er is een nieuw aanrecht geplaatst en speciaal voor de peuters een peuterwasbakje. Benieuwd kom gerust een keer kijken. Bij de peutergroepen zijn we bezig met het thema winter. De kinderen hebben handschoenen versiert en een prachtig sneeuwlandschap gemaakt. We hebben met elkaar gevoeld aan de sneeuw. En zingen liedjes, in het Fries en Nederlands, over de winter Vanuit de gemeente is er extra aandacht voor de peutergroepen in Opsterland. Ze hebben een actie opgestart voor elke peuter die in 2017 start op een peutergroep. De peuter krijgt van de gemeente drie maanden het peuterblad Pipo aangeboden. De allereerste peuter krijgt een Pipo knuffel, bij ons is dit Silvan Stroetinga. Hij heeft de knuffel ontvangen en krijgt net als alle peuters die bij ons starten in 2017 drie maanden het maandblad aangeboden. Wij doen graag mee met deze aktie! Voor elke peuter uit Wijnjewoude en Hemrik ligt er een kleurplaat klaar. Onder de ingeleverde kleurplaten verloten we een extra abonnement van Pipo (3 maanden). Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang De BSO gaat uitbreiden vanaf 2 februari 2017 is deze ook geopend op donderdag. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We knutselen met de kinderen mooie winter dingen. IJskristallen, kunst op het raam en mooie landschappen. Alle kinderen van groot tot klein hebben veel plezier en de middag is altijd te kort. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdag of donderdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Nieuwe locatie Op 6 maart 2017 starten we met een nieuwe locatie in Tynje. Onlangs is op de ouderinformatie avond de naam bekend gemaakt: De Lytse Wrâld. Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn aktief op facebook, volgt u ons ook?

16


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


Profile for Doarpsrounte De Himrik

2017 02 Doarpsrounte De Himrik feb 2017  

Doarpsrounte De Himrik - editie februari 2017

2017 02 Doarpsrounte De Himrik feb 2017  

Doarpsrounte De Himrik - editie februari 2017

Advertisement