__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Hea/Rispmoanne

July/Augustus 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje

3


Dorpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester Germ de Jong algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

WIST U DAT: De KH borden vernieuwd zijn… Binnenkort ons privacybeleid op de site staat… De Dekemawei eindelijk aangepakt wordt… (Nu de buitenwegen nog).

De werkgroep energie in samenwerking met “Sinnetafel” vorderingen maakt… Germ in samenwerking met Skilhiem de dag van de ouderen gaat organiseren… We een snuffelstagiaire in ons bestuur hebben… Er muziek in zit… De J’s over vertegenwoordigd zijn in het Jelsumer Aldlân… Canon van de dorpen binnenkort kunt zien op www.dorpscanon.nl… Maandag 12 november 2018 de jaarvergadering is… 4


Dankbetuiging

5


6


Midzomeravond De midzomeravond in park Martenastate, was prachtig! Het weer werkte niet echt mee, maar toch hebben we 3 verhalen in het park kunnen beluisteren. We werden begeleid door Marian Makelaar in een prachtige galajurk , met lantaarn om ons de weg te wijzen.

Het bos was prachtig versierd, overal stonden lantaarns en potten met kaarsjes. Tussen de verhalen door, gitaarmuziek en op naar de volgende locatie. Bij de laatste lokatie stonden vuurschalen te branden en in het water dreven vuurschalen , een prachtig gezicht! Ook was het prachtig verlicht bij de vijver. Ik wil iedereen heel erg bedanken die hier aan meegewerkt hebben. Voor herhaling vatbaar, volgend jaar, of word het een traditie? Dat zou mooi zijn. Jannie Bruining

7


Midzomeravond

De organisatie van de Midzomeravond werd fantastisch geholpen door de studenten van de opleiding Assistent Dienstverlening en Zorg, bedankt!

Paul de Haas uit Koarnjum was ĂŠĂŠn van de verhalenvertellers. Partner Marian was de gids deze

avond en leidde de gasten door het park.

8


9


10


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2018 / 2019 ______________________________________________________

  

Sneon 6 oktober 2018 0 Mûntsen fan e jagtlust muzykprogramma. Sneon 22 desimber 2018 0 Krystprogramma Sneon 19 jannewaris 2019 0 Karin Sitalsing Lêzing Sneon 2 maart 2019 0 Hymphamp theater

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen )

Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs

‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

11


Túnmanswente

Openingstijden Túnmanswente (vakantieperiode) Vanaf maandag 23 juli tot maandag 3 september is Túnmanswente

door de week gesloten. Wel bent u in de weekenden van harte welkom! Wij zijn open op

Zaterdag:13.30—17.30 uur Zondag:10.30—17.30 uur

12


13


TĂşnmanswente Gasten dineerden in het bos rondom Martenastate! De studenten van de opleiding zelfstandig werkend kok (leerjaar 2) van het Friesland College serveerden een zesgangendiner met bijpassende dranken. Na ontvangst door studenten Geke en Tetsje in de theetuin van de TĂşnmanswente werden zij meegenomen naar het bos. Daar wachtten hun op bijzondere plekken tijdens de wandelroute twee voorgerechten, twee tussengerechten, twee hoofdgerechten en twee nagerechten. Elk groepje studenten had daarbij

alles geheel zelf bedacht en geregeld; van bestellingen tot aankleding. Als ver-

rassing stonden de kaasmeisjes ook nog klaar met een kruiwagen vol heerlijke kaasjes met bijpassende wijnen. Een bijzonder leerzame opdracht voor de studenten. En met de

lovende woorden van de gasten kunnen zij meer dan tevreden terugkijken op een

perfecte dag!

14


www.vellingaoptiek.nl

15


Meidielings

Postbode was de weg even kwijt op De Wier‌.

16


17


Ballonvaart Ballonvaart 26 juni 2018 Als afsluiter van het Grienfestival op 15 april jl. was er voor de liefhebber een heel speciaal en luxe uitje, namelijk een ballonvaart via Ballonvaren Friesland (op voorwaarde dat het weer het toeliet). Vier personen uit onze dorpen hadden zich opgegeven: Janny en Isolde, Freerk, Douwe. Ook was Anna-Frouk (organisator) van de partij. Helaas kon het op die datum niet doorgaan maar na een aantal pogingen kon de vaart op 26 juni dan eindelijk plaatsvinden. Mooi windstil weer, een prachtige avond….het wachten wel waard. De opstaplocatie was in het weiland bij Erik Hettinga. De beide mannen werden gevraagd mee te helpen de ballon klaar te maken voor vertrek. Daarna snel in de mand, samen met de piloot en in no time, zit je hoog in de lucht. Een prachtige vlucht over gedeelte vliegbasis, Leeuwarden, richting Sneek. De landingsplaats was in een weiland in Wiuwert. Het sluitstuk van een vaart is de traditionele ‘Champagne-Toast’, waarbij men in de ‘adelstand’ verheven wordt. De voorgeschiedenis hiervan stamt uit het jaar 1783…. In de 18e eeuw kwamen de gebroeders Montgolfier bij toeval op het idee om opstijgende warme lucht op te vangen in een soort rok. Daaronder hing een plateau waarop je kon staan. Koning Lodewijk de 16e gaf in eerste instantie geen toestemming om hiermee de lucht in te gaan: het risico was te groot. Daarom testten de broers de ballon eerst met drie dieren: een haan, een schaap en een hond. Deze ballonvaart verliep uitstekend. De koning gaf dan ook meteen toestemming voor de eerste bemande ballonvaart. In eerste instantie zou de bemanning bestaan uit twee ter dood veroordeelden, maar de koning was hierop tegen. Bij een goede afloop zouden deze heren immers als helden de geschiedenis ingaan….al gauw meldden zich twee vrijwilligers aan het hof: Pilâtre de Rozier en Marquis D’Aralandes. Vanuit het Bois de Bologne in Parijs werd op 21 november 1783 voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid het luchtruim overwonnen. Na 25 minuten landden de heren net buiten Parijs. Koning Lodewijk de 16e besloot vervolgens dat iedereen die een succesvolle ballonvaart had afgerond, opgenomen zou worden in de adelstand. 18


Ballonvaart

Janny, Isolde, Anna-Frouk, Freerk en Douwe zijn dan ook verheven als jonkvrouwe - heer en opgenomen in de adelstand van Wiuwert en zijn gedoopt met een pluk gras en champagne.

Voor allemaal was dit een bijzondere ervaring!

19


Alde foto’s Pleats fan Ruurd Deelstra yn Koarnjum. Oan it ein fan de skredyk tusken Koarnjum en Bitgummole stiet oan de linkerkant de pleats wer’t jierren de famylje Deelstra op buorket. Sunt in pear jier wurdt dêr ek net mear molken. De leste bewenner

hat ek de pensjoengerjochtige leeftyd helle en waard hieltiten minder op de gong, sa as men dat dan yn de folksmule seit.

Eigner fan dizze pleats wie ûnder oaren mei 29 H.A lân de herfoarmde tsjerke fan Britsum,Koarnjum en Jelsum.

20


Yn 1832 wie de herfoarmde tsjerke fan Koarnjum al eigner fan de pleats mei 23 H.A lân en de eamfochdij fan Stiens hie dêr 3 H.A. lân lizzen, dy’t ek bij de pleats hearde. Foar 1910 wie in Terpstra de hierder hjirfan. Dêrnei is de fam Deelstra op dizze pleats kommen nei earst in jier as fjouwer oan de brédyk yn Koarnjum wenne te hawwen, op it sté wer’t no de fam. Oevering wennet. Hja binne letter ferhúze nei it ein fan de skredyk op dizze pleats. Yn 1910 is Ruurd Deelstra Sr.troud mei Grietje Span. Yn 1916 is soan Pieter berne. Hij wie de tredde telch fan Ruurd Deelstra en Grietje Span en is letter de opfolger wurden. Om 1949 hinne is Pieter boaske mei Wilhelmine Spoelder, ôfkomstich út Haarlim. Hja kaam hjir bij Sjoerd en Lena SpanFlapper dy’t buorken op in pleats yn it nylân, dus buorlju.

Yn 1950 is de âldste soan Ruurd op de skrêdykspleats berne, hy is noch bewenner fan de pleats en hat no alinnich noch skieppehâldery. De ruilverkaveling hat yn it ein fan 1900 alles in bytsje feroare. Ruurd hierde fan de tsjerke 24,7 H.A, fan it Pytsje Terpstra fûns 1 H.A en fan de Gemeente Ljouwerteradiel 1,9 H.A. Sels hie Ruurd 7,4 H.A, sadat der meielkoar 35 H.A.grûn by de pleats wie. Yn 2015 hat der in frywillige ferkaveling plakfûn en dat is mei regele troch Jaap Keizer, tsjerkrintmaster fan de herfoarmde

tsjerken fan Britsum, Koarnjum en Jelsum. Hij fertelde my it folgjende, t.w. Ruurd brûkt no nei alle ruilerij noch 7,6 H.A eigen lân en 2,5 H.A fan it Pytsje Gerbens Terpstra fûns, dat is meienoar noch in 10

H.A . Bij de lêste frywillige ferkaveling besloech it ruiljen mei omlizzende boeren sa’n 20 aktes. 21


Wol neischjirrich is ek wol it neamen fan de

hobby fan Pieter Deelstra. Hy hie in aparte einesoart om zy’n pleats hinne rinnen, de krombekein, hij helle hjirmei in pear kear de krante. Fan dizze einesoart binne der net safolle mear fan yn Nederlân.

Troch dan de foksen dêr regaat yn makke hawwe binne der dan ek net safolle einen mear om de

pleats fan Ruurd hinne. In suster fan Ruurd hat de lêsten fan dizze einesoart mei nei har hûs ta nommen mei de bedoeling om dêr fierder mei te fokken. Piet

22


23


Rijbewijskeuring Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring in de Skalm in Stiens Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs A? B/E? C/E, D/E? Code 95 en taxipaskeuring. Maak dan nu alvast een afspraak voor deze keuringen in Stiens of Marrum. Locatie:

De Skalm , Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Data: wekelijks. En Locatie:

de Nije Tille dorpshuis, Ringweg 21, 9073 HG Marrum Data: wekelijks. Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau

(09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

24


.

25


Jongereintoaniel Jongereintoaniel Sitst do kommend skoaljier yn groep 7 of heger en liket it dy wat om toaniel te spyljen? Jou dy dan no op!!! Yn desimber wolle we wer in pear stikken op de planken bringe en der ha we jim foar nedich. Ek de jongerein oant 18 jier is wolkom om mei te dwaan! We binne drok dwaande om in regisseur foar jim te sykjen.

De repetysjes starte yn septimber 2018 en de Ăştfierings binne yn desimber yn de Bining. Opjaan kin foar 9 july 2018 fia vriendenkring1860@hotmail.nl (ferjit net dyn namme, adres,

tillefoannĂťmer en leeftiid derby te setten) of 058-2575127.

26


Wy wolle jim ek noch witte litte dat wy tige grutsk binne op Anita Dijkstra. Se mei kommend jier begjinne mei har tredde en lĂŞste jier fan de oplieding ta regisseur amateurtoaniel fan Keunstwurk. Yn juny hat se, yn gearwurking mei Titus en Albert Sinnema, in prachtige ienakter op de planken brocht as einstik fan it twadde jier. Anita, ek foar it kommende jier winskje wy dy in protte willen en sukses!

Titus Sinnema Richt van der Velde

Louis Hooghiemstra Theunis Dijkstra Lieuwkje Boomsma

27


Havenconcert

Concert Thema: “Mienskip & Wetter” Voordat de vakanties straks losbarsten, willen we namens de organisatie iedereen nog even op de hoogte brengen over de stand van zaken voor het spetterende muziek evenement in de Haven van het mooie plaatsje Britsum.

Zoals vermeld in ons vorig bericht vindt het concert plaats op zaterdagavond 22 september vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis en het evenement is bedoeld voor jong en oud. Het zou super leuk zijn als er ook bezoekers met de boot komen. Dan wordt het een echt “Havenconcert”. De muzikanten komen bijna allemaal van eigen bodem. Het Kinderkoor van de Basisschool De Swirrel o.l.v. Marleen, Top 100 Coverband Virus, Shantykoor Bluswater, het Jankfoddekoar Tûzen Triennen en de Graham Lowlanders. Kortom, voor ieder wat wils. In het kort het programma: Het terrein is vanaf 19.30 uur toegankelijk waarbij er geleg heid is om alvast een drankje of hapje te kopen. Om 20.00 uur sluit de bar en de snackkar, want dan begint het concert. Ti dens het concert worden er geen consumpties verkocht. Met een korte pauze waarin we een loterij houden met mooie prij zen, verwachten we dat het concert rond 22.00 uur is afgelo pen. Tijdens de pauze en na afloop is er een snackkar en de bar (verzorgd door de medewerkers van Britsenburgh weer ge opend. Virus zal nog enige tijd doorspelen zodat het mogelijk is nog even met de voetjes van de vloer te gaan. De verwachte eindtijd zal rond 0.00 uur zijn. 28


Havenconcert De organisatie bestaat uit een aantal enthousiaste mensen: Bea en Thea van de Werkgroep KH2018 Leeuwarderadeel, Yvonne en Leonie van Plaatselijk Belang Britsum en Marleen van Virus heeft het muzikale deel voor haar rekening genomen. Medewerking wordt verleend door o.a. leden van watersportvereniging de Klompschippers, Hessel’s toiletwagen, vrijwilligers van Britsenburgh, Wiersma tentenopbouw en het licht- en geluidsbedrijf, Stichting Praamvaren Leeuwarden en nog vele anderen. Het belooft een waar spektakel te worden!! Maar… zoals bij ieder evenement zijn er vrijwilligers nodig! Wij hebben al een aantal enthousiaste mensen maar nog steeds niet voldoende. Wie wil ons team komen versterken? Het gaat om werkzaamheden voor de op- en afbouw en voor hulp op de avond zelf. We hopen natuurlijk dat er enthousiaste Britsumers zijn die ons willen komen helpen om er een fantastische avond van te maken! Geef je op als vrijwilliger via: Leonie Feenstra leoniefeenstra@gmail,com of Yvonne van Straalen yvonnenvanstraalen@hotmail.com Hoewel we vanuit de Organisatie KH2018 subsidie hebben ontvangen en voornamelijk met vrijwilligers werken zijn er altijd kosten die net of niet gedekt zijn met het ontvangen bedrag. Daarom zijn we nog dringend op zoek naar sponsoren uit Britsum! Je naam/onderneming krijgt een eervolle vermelding op onze Website. Ben je geïnteresseerd en wil je je opgeven als sponsor dan kan dat via: Thea_van_Keulen@ hotmail.com Telefoonnummer 06 30367406 Voor meer informatie over dit evenementen die in onze regio georganiseerd worden door KH2018: zie de website www.leeuwarderadeel2018.nl of volg ons op Facebook.

29


Gedicht

THEE

TEE

De wind was zacht jou huis was open

De wyn wie soel dyn hûs wie iepen

een onbekende, ik het maakte niet uit jij gaf me thee, ik nam het aan

in ûnbekende, ik it makke net út do joechst my tee ik naam it oan

als een vreemde plant zat ik in jou steppetuin mijn wortels continenten verderop

as in frjemde plant siet ik dyn steppetún myn woartels kontininten fierderop

het maakte niet uit jij keek me aan met de kim in je ogen en ik nam je ruimte over

it makke net út do seachst my oan mei de kime yn ‘e eagen en ik naam dyn romte oer

wij, onbekenden

wy, ûnbekenden

drinken thee en kennen elkaar als bewoners van een wonderlijke wereld

drinke tee en kenne inoar as bewenners fan in wûnderlike wrâld

NYNKE LAVERMAN

30


Zeg het met BLOM‌ voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl

31


32


Doarpswurk helpt dorpen verder De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Gemeenten bijvoorbeeld introduceren ‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar eigen inzicht kunnen besteden aan zaken die de inwoners belangrijk vinden. Veel dorpen krijgen te maken met vergrijzing van de bevolking en de vraag naar meer zorg. Bewoners willen hun eigen duur-

zame energie opwekken en de opbrengst investeren in het eigen dorp. Het dorpshuis zoekt naar mogelijkheden om rendabel te kunnen blijven draaien. Allemaal ontwikkelingen die – gevraagd of ongevraagd – op dorps-

bewoners afkomen. Hoe ga je hiermee om als dorp? Hoe krijg je mensen enthousiast en zorg je ervoor dat de juiste dingen worden gedaan? Hoe voorkom je dat er maar een kleine groep inwoners actief betrokken is en de besluiten neemt? Doarpswurk is een onafhankelijke stichting die dorpsbelangen en dorpshuisbestuurders, maar ook andere groepen bewoners die een concreet plan willen uitwerken, helpt met kennis, advies en begeleiding. De organisatie wordt gefinancierd door de provincie en heeft een breed netwerk en gedegen kennis opgebouwd over zaken

die dorpen raken. Onderdeel van Doarpswurk is het Netwerk Duurzame Dorpen waarin dorpen leren en profiteren van de kennis en ervaring die door andere dorpen al is opgedaan. Zo hoeft het wiel niet nog een keer

te worden uitgevonden. Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorpshuizen, belangenbehartiging (nieuwe democratie), energiecoöperaties, dorpstuinen of andere duurzame voedselprojecten enz. Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken: bij Doarpswurk kunnen ze je verder helpen. Meer weten: www.doarpswurk.frl 33


Afsluiting seizoen Ouderenproject Op dinsdagmiddag 19 juni 2018 was de afsluiting van het ouderenseizoen. Met een groep van bijna 40 deelnemers zijn we naar Leeuwarden gereden en op het Oldehoofsterkerkhof stond de Citytrain voor ons klaar!

Een rit van bijna een uur door de binnenstad van Leeuwarden, prachtig weer, wat wil je nog meer!

34


Bij terugkomst in Koarnjum hadden de studenten van het

Friesland College een uitgebreide heerlijke High Tea klaarstaan, ook dat kon door het mooie weer plaatsvinden in de tuin. Een super geslaagde afsluiting!

Op dinsdag 18 september 2018 begint het seizoen weer. Om 15.00 uur in De Bining (14.00 gaat de handwerkgroep al los) en daarna weer eten met elkaar. Het programma voor het najaar maken we dan bekend.

We wensen iedereen een goede zomer toe! 35


Aankoop Staatsbosbeheer Percelen Op dinsdag 12 juni jl. om 10.00 uur is ten overstaan van notaris de heer Mr. Siebe Swart de akte gepasseerd waarin de eigendomsoverdracht is vastgelegd van de twee aan Martenastate grenzende percelen van Staatsbosbeheer aan Stichting Martenastate: pen-

ningmeester Almar van Keulen en voorzitter Henk Buith hebben hun handtekening gezet waarmee de transactie een feit is geworden.

De feestelijke overdracht vond plaats op landgoed Martenastate in de theetuin van de TĂşnmanswente. Martenastate koerst met haar uitbreidingsplannen aan op een nog interessanter park op het gebied van stinzenflora. Naast de bloei van stinzenflora in het vroege voorjaar, wordt het park ook gesierd door bijzondere bomen en begroeiing in relatie tot de historische omgeving.

36


Aankoop Staatsbosbeheer Percelen Doel van de stichting is dat de aangekochte “bospercelen� een metamorfose ondergaan en zo een eenheid gaan vormen met het huidige landschapspark. Het plan voor de uitbreiding met een stinzenflorasingel en een stinzenflorabos is uitgewerkt door Stefien Smeding, medewerker Cultuurhistorie en Erfgoed van It Fryske Gea, met aanvullende adviezen van Heilien Tonckens, Willem van Riemsdijk en het bestuur van de stichting Martenastate. De aangekochte percelen zullen vloeiend aansluiten op het openbaar toegankelijke landschapspark. De vele vrijwilligers van Martenastate zullen een belangrijke bijdrage leveren tijdens de werkzaamheden.

37


Aankoop Staatsbosbeheer Percelen Zo blijft in elk seizoen van het jaar Martenastate de moeite waard om in een historische en

groene omgeving te genieten van al hetgeen u ziet, hoort en ruikt.

U bent meer dan welkom; het hele park is voorzien van verharde paden en daarmee ook geschikt voor wandelwagens, scootmobiels en rolstoelen. Via www.martenastate.nl informeren wij geĂŻnteresseerden en kunt u zich aanmel-

den voor onze nieuwsbrief of om (donateur)vriend te worden.

Bestuur Stichting Martenastate

38


39


Werom nei Iran 2 jier lyn ha Gerard en ik in saneamde 'klassieke reis' troch Iran makke. Ik ha doe ek in stikje yn de Flap-út skreaun. It wie in reis dy't hiel lang yn myn gedachten bleau en ôfrûne winter ha we besletten om nochris dy kant út te gean , mar dan nei it noarden fan Iran. Dit is in gebiet dêr't net folle toeristen komme. We hawwe boekt by Rosetta reizen, deselde toeroperator as 2 jier lyn en doe wie it oant mids april ûnseker oft it trochgean koe, want te min oanmeldings.

7 dielnimmers, Rosetta hat dochs besluten dat it trochgean moast want de reis soe in pilot wêze.

40


Werom nei Iran Ien kear earder hie der in reis hinne west en dêr wiene wat klachten oer west, dat in goede reisleider derby , Olav en dat wie deselde as 2 jier lyn. De 7 dielnimmers hiene ek allegeare dy oare reis dien, dat wy set-

ten 6 maaie útein yn in lytse bus mei sjauffeur, Nederlânske reislieder Olav en in aardige jonge Iraanske reislieder, Reza, hoe lúks kinne jo it hawwe. De start wie wer yn de haadstêd Teheran en nei 2 dagen op nei it noarden. In hiel ferskil mei it suden, dêr't in soad woestijn gebiet wie. Yn it noarden wiene wy by de Kaspische see, in heel ferskil mei hjir, der is wol wat strân, mar gjin badgasten, want frouwen meie yn it bywêzen fan mannen

'net út de klean'. Gjin terrassen, gjin fertier,dat mei net yn it iepenbier. En der mei safolle net. Seker foar frouwen is it bestean net maklik.

Oant 1979 wie Iran in lân yn opkomst mei in heleboel help fan Amerika. De sjah fan Perzië hie mar 1 doel foar eagen: it lân modernisearje. Teheran waard it Parys fan it Midden Easten neamd. Us generaasje hat dat 'frije' leven meimakke. De bern fan ús generaasje no rûn de 40 jier moatte it fan de ferhalen hawwe. Doe hat de sjah de hoofddoek ferbean , ûnder ayatollah Khomeini gie men hielendal werom yn de tiid en oant hjoeddedei MOAT in

hoofddoek foar frouwen noch altyd. Ik lies dat frouwen it slimst rekke binne mei de Islamityske revolúsje yn 1979. 41


Werom nei Iran En fierder gie it yn de bus: teeplantages, rysfjilden en in soad grien. En oeral bergen. Mar ek geregeld rein..... We wiene oan de grins mei Azerbeidjan en Armenië en Irak. De provinsje Koerdistan wie wol heel spesjaal.

De Koerden wenje benammen yn Turkije, Syrië, Irak en Iran. Stoere, sterke minsken dy't al heel lang fjochtsje foar in eigen lân. It wie op it plattelân tige earm, yn de grutte stêd hiene wy wol it moaiste hotel fan de hele reis.

Yn dat hotel wie in troufeest, mei in reisgenoate stie ik even yn de doar te sjen, wy waarden daliks binnen útnoege en moasten mei it breidspear op de foto. Wat opfoel wie dat de bruidegom in strik foar hie, dat hiene wy net earder sjoen, dat is te “westersk', mei dus net. Ik frege ús reisleider dernei en hy fertelde dat de Koerden wat

mear oandoarden en net sa bang wiene. De bazaars wiene yn Koerdistan prachtich en tige kleurrijk. We waarden ek geregeld oansprutsen troch Iraniërs dy't wat Engels prate koene. It is sa spitich dat dat der net folle binne, se groeie op mei haat foar it Westen ( Amerika en Engelân ha der in soad oalje weihelle en dat is lang net altyd goed gien). Wa't it betelje kin nimt privéles. 42


Werom nei Iran Op ien fan ús lêste dagen yn Hamadan waard Gerard oanspruten troch in man dy't sei dat hy heel

graach Iran út woe en dat in visum dreech te krijen wie. Miskyn koe Gerard wat foar him dwaan??! In jûn letter waard Gerard oanspruten troch in âlde man (82 jier) dy't nochal wat ôfjoech op Iran.

Hy wie architekt, hie 20 jier yn Dútslân wurke en wenne dêr noch, hie begjin jierren 80 flechtsje moatten en kaam no sa no en dan wer-

om yn Iran om te wurkjen, want fan it pensjoen fan dy 20 jier koe hy net libje. Dat binne sa in pear ferhalen en sa binne der fansels folle mear. En mannen woene it graach oer de Iraanske fuotballers hawwe dy't

yn Nederlânske tsjinst binne:Jahanbakhsh en Ghoochannejhad. Se binne der grutsk op, trouwens it is in grutsk folk, dat skynt der mei te meitsjen hawwe dat se nea ûnderdrukt west hawwe troch in oare mogendheid. Op de lêste dei kamen wy in bus mei Franzosen tsjin, dat wiene de iennige toeristen dy't wy tsjin kaam binne.

43


Werom nei Iran Op 10 maaie makke Trump bekend dat de 'verlichting' fan de sanksjes wer werom draaid wurde. Dat is in freeslike klap foar benammen de jongeren dy't eigen saken begûn binne.

It hat te krijen mei it internasjonale finansjele ferkear wat wer op slot giet. Wy koene net pinne, creditcard wurdt net akseptearre; kontant jild meinimme en dêr omwikselje: 100.000 rial is 2 euro. Op 16 maaie begûn de ramadan, ek wer de muoite wurdich om mei te meitsjen. Wy mochten wol ite oerdei mar net yn it sicht fan de Iraniërs. Dizze reis, sa puur hat foar my de moaiste reis ea west.

Sjoukje Veldman v.d. Leest

44


Tel. 06- 537 782 07

45


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

46

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 6 en 20 juli en op 3,17 en 31 aug. Groene container (Biobak): op vrijdag 13 en 27 juli en op 10 en 24 aug. Biobak extra data: op donderdag 5 en 19 juli en op 2, 16 en 30 aug. Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 10 juli en 7 aug.

47


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerketsjinsten

Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 1 juli 9.30

Ds. M. Hulzebos Openluchtdienst Britsum bij Britsenburgh

8 juli 9.30

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum/slotdienst jeugdwerk

15 juli 9.30

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum

22 juli 930

Ds. A. Bouman

Johannestsjerke Britsum

29 juli 9.30

Ds. J.W. van Dijken De Hoekstien Britsum

5 aug. 9.30

Drs. J.L. de Haan

12 aug. 9.30

Drs. T.R.A. Simonides Nicolaastsjerke Koarnjum Fryske tsjinst

19 aug. 9.30

Ds. G. Wessels

Genovevatsjerke Jelsum

26 aug. 9.30

Ds. T. Korteweg

Johannestsjerke Britsum

Nicolaastsjerke Koarnjum

49


Redaksje 38ste jiergong nr. 384 Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

oplage 500 eksimplaren tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 31-08-2018 De kopij foar de folgjende Flapút kin úterlik 20-08-2018 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

50


51


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus

By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690 52

Profile for Doarpskrante Flapút

Flaput juli augustus 2018  

Flaput juli augustus 2018  

Advertisement