__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Foarmoanne

Jannewaris 2019


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Zeg het met BLOM… voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl 2


Fan de Redaksje Beste dorpsgenoten en andere lezers, Afscheid nemen van 2018 betekent voor De FlapĂşt ook afscheid nemen van redactielid Yvon Wolfslag. Zij heeft zich jarenlang met veel energie en enthousiasme ingezet voor onze dorpskrant. We gaan haar missen! Gelukkig hebben we weer een nieuw redactielid kunnen vinden: Annewiep Bloem uit Jelsum. Heel fijn dat zij ons wil versterken. Wij wensen al onze dorsgenoten en andere lezers een inspirerend 2019 en veel animo voor het inleveren van kopij. We kunnen niet zonder u! We kunnen ook niet zonder deze mensen. Iedere maand weer bezorgen zij u de dorpskrant. HULDE!

V.l.n.r.: Jaap Keizer, Anneke Kuipers, Gabe en zittend Renske de Vries, Albert Ruijne, Dieneke Hamstra, Tjitze Hofman, Sjoukje Veldman, Rinze van der Veen, Piet Keestra, Ben van der Meer, Joke Scheffer en Lieuwe Jansma. Ontbrekende bezorgers: fam. F. Velsma, Piet van der Schaaf, Jan Bijlsma, W. Hogerhuis, Fokje van der Burg, Piet Jansma en Romkje Hooghiemstra. 3


Doarpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester Germ de Jong algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Nijjierswinsken

Noflike krystdagen En in sûn en fredich 2019 Tawinske Piet en Aukje Keestra

Goeie krystdagen en in Sûn en Lokkich Nijjier. Arnold en Stien

4


Nijjierswinsken

Elkenien in goed better bêst 2019 tawinske. Gerard en Sjoukje Veldman

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een heel gelukkig, liefdevol en gezond nieuwjaar. Isolde en Jannie

Wij winskje eltsenien in sûn en fleurich nijjier ta. Wiepie en Titus

Noflike krystdagen en in lokkich en sûn 2019 tawinske fan Pieter Sipke en Etje Primera Stiens en Dokkum 5


24 / 7 Verse boerderij melk tappen Ook luxe vleespaketten Reserveer nu voor de feestdagen! Aldlânsdyk 20, Jelsum 06-44852207 Webshop: www.biomelktap.nl

6


Nijjierswinsken

Wy winskje elkenien hiele gesellige krystdagen en in sรปn 2019 Bestjoer De Bining

7


Nijjierswinsken Dorpsbelang Jelsum Koarnjum wenst ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Dorpsbelang Jelsum Koarnjum winsket eltsenien noflike krystdagen en in sĂťn en lokkich nijjier.

It bestjoer fan It Nut winsket elk in prachtich kulturiel nijjier ta.

Fijne feestdagen en een goed 2019

Namens St. Dekema State Wim en Jacomine Hoogendam

Dank Iedereen heel hartelijk dank voor alle kaarten, telefoontjes en andere belangstelling tijdens het verblijf van Peter in het ziekenhuis en revalidatie in Lyndenstein Beetsterzwaag. We wensen iedereen ook fijne feestdagen en een gezond 2019. Peter en Janna ProsĂŠ 8


9


Geluidsmeetnet rond vliegbasis Geluidsmeetnet rond vliegbasis Leeuwarden Op maandag 26 november 2018 is het eerste geluidsmeetpunt in Marsum in gebruik gesteld door staatssecretaris van defensie mevrouw Barbara Visser. Bij de foto: Ontvangst van staatssecretaris Barbara Visser door Gerard Veldman Geert Verf en de voorzitter van de COVM Michiel Schrier (foto Klaas Koopmans)

Dit geluidsmeetnet geeft omwonenden van de vliegbasis de gelegenheid om informatie te krijgen over de vliegbewegingen zoals de geluidsproductie, de vlieghoogte en de route die gevlogen wordt. Al jarenlang is er overleg met de vliegbasis over de mogelijkheden om het vliegtuiglawaai zodanig te reguleren dat het voor de omwonenden acceptabel is en hier te kunnen blijven wonen.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond veel onrust onder de bewoners van onze dorpen over afbraak van woningen die te zwaar belast werden door het geluid van de vliegtuigen. In 1985 stemt de Tweede Kamer in met het voorstel om woningen te isoleren waardoor afbraak van woningen, met uitzondering van een aantal woningen aan de BrĂŠdyk, voorkomen kon worden. Voor de woningen die wel afgebroken moesten worden kwam vervangende nieuwbouw in Jelsum en Koarnjum. Met de oprichting van de COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieuzaken) in 1993 werd een overlegplatform gerealiseerd van defensie, bestuurders en omwonenden van de vliegbasis. Deze commissie houdt zich met tal van zaken bezig maar met name het geluidsaspect en de daaruit voortvloeiende klachten zijn onderwerp van gesprek. In 2008 komen er verontrustende rapporten vanuit Amerika over de geluidsproductie van de F-35 (Joint Strike Fighter) de beoogde opvolger van de huidige F-16. Tijdens een bezoek van staatssecretaris Jack de Vries in 2009 aan onze dorpen en een bezoek van de vaste Kamercommissie van Defensie wordt die ongerustheid nadrukkelijk aan de orde gesteld.

10


Uitgangspunten zijn dat wij als omwonenden de leefbaarheid in onze dorpen op peil willen houden maar ook de vliegbasis als belangrijke werkgever zijn taken willen laten uitvoeren. Wij accepteren vliegtuiglawaai maar niet meer dan noodzakelijk is. Defensie blijft erbij dat er niet meer geluid geproduceerd gaat worden met de komst van een nieuw vliegtuig maar de bevolking is daar niet van overtuigd en blijft wantrouwig.

Dorpsgenoten op de achtergrond (foto Klaas Koopmans)

De ommekeer komt als op 6 november 2013 de motie Eijsink kamerbreed wordt aangenomen. Minister Hennis van defensie doet belangrijke toezeggingen.   

De geluidcontouren blijven ongewijzigd (geen uitbreiding) Meer aandacht voor het geluid door de installatie van een permanent geluidsmeetnet waardoor de geluidscontouren bewaakt kunnen worden Onderzoek naar geluidsisolatie

De minister wil maatregelen waarmee de omwonenden het beste gediend zijn. Vanuit de COVM wordt een Stuurgroep geformeerd die als taak heeft het onderzoeken van de mogelijkheden voor een permanent geluidsmeetnet rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel. De doelen zijn:  

In woonkernen meetposten installeren waarmee (piek) geluidniveaus op die locaties inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de omwonenden monitoren van de bestaande geluidscontouren in de directe nabijheid van het vliegveld 11


De Stuurgroep onderzoekt de mogelijkheden en bepaalt in overleg met dorpsbelangen en wijkverenigingen de plaatsen waar de meetposten geplaatst moeten worden. Dat resulteert uiteindelijk in de plaatsing van 15 permanente en 1 mobiele meetpost rond de vliegbasis. In Jelsum wordt een meetpost geplaatst bij het “PEB hokje” op de kruising Brédyk/Skierhústerwei en in Koarnjum op het dak van de Bining. Daarnaast wordt in Jelsum nog gekeken naar een tweede opstelling buiten de bebouwde kom voor het monitoren van de geluidscontour waarbij bijgeluiden vermeden moeten worden. Ook in Britsum (bij de Swirrel) en in Stiens (bij de Twilling) zijn meetposten geïnstalleerd.

Felicitaties van de staatssecretaris en de commandant vliegbasis (foto Klaas Koopmans)

12


Met de ingebruikname van dit meetsysteem is ook een onafhankelijke gebruikersgroep geformeerd. Deze groep bestaat uit omwonenden van de vliegbasis en vanuit Jelsum en Koarnjum hebben Foekje Kalsbeek en Minne Hovenga zitting in deze commissie. Zij zijn de “ogen en de oren” van onze dorpen en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de COVM waardoor wensen van de bewoners zeker gesteld kunnen worden. Denk hierbij aan de inzet van de mobiele meetpost op diverse plaatsen en aanpassing van het vlieggedrag daar waar mogelijk. Zij voeren voorlopig hun werkzaamheden uit in samenwerking met de Stuurgroep. Er wordt naar gestreefd dat het systeem in januari 2019 volledig in gebruik genomen wordt en dat betekent dat iedereen die dat wil de vliegbewegingen en de geluidssterkte thuis achter de computer kan zien. Ook wordt nog gewerkt aan een systeem waarbij de klachten doorgegeven kunnen worden op deze site en klachten gekoppeld kunnen worden aan de desbetreffende vlucht waardoor discussie vermeden wordt. Zodra het systeem operationeel is worden omwonenden geïnformeerd over de bereikbaarheid van de site en welke mogelijkheden er zijn. Hiermee hebben wij een systeem gerealiseerd waarmee omwonenden informatie kunnen ophalen maar vooral ook goed geïnformeerd en kritisch de vliegbewegingen kunnen volgen. De stuurgroep gaat nu verder met het onderzoek naar de geluidsisolatie. Dat zal plaats vinden als de F-35 op vliegbasis Leeuwarden gestationeerd is en van daaruit de vluchten uitvoert (waarschijnlijk eerst in 2020). Onderzoek moet dan uitwijzen of en in hoeverre geluidsisolerende maatregelen getroffen moeten worden. Gerard Veldman lid COVM en Stuurgroep

13


14


Pearkebiljerte Pearkebiljerte

30-11-2018

Tolve pearkes stiene te popeljen om te begjinnen mar Peter moast earst efkes de regels foarlêze. Manlju / Froulju meie elkoar helpe, mar net earder as derom FREGE wurdt. Biljerte is konsintrearje – dus respekt foar elkoar. Fanatyk, prima, mar it spul en de geselligens steane foarop. De ferliezers skriuwe/telle de earstkommende partij. Winners fan de winnersromloop skriuwe in stikje foar de Flapút. (Dit sei Peter en dat ha ik net heard, oars hie ik minder goed myn best dien, haha). Om 8 oere hinne in prot leven en kabaal, no binne wy hjir wol wat went mei al dy fleantúgen, mar dit wie dochs oars… en ja hear, Sinteklaas kaam noch efkes del mei syn Piterbaas, wy krigen pipernúten en Sinteklaas woe ek efkes biljerte, makke hy samar in searje fan 3, hy skrok der sels fan, sy moasten wer fierder en wy ek! Bedankt Sinteklaas en Piterbaas! Nei twa kear winnen stiene Klaske en Lucas tsjin Pietsje en Sjoerd yn de heale finale, Jantsje en Albert hiene in steand nûmer dus dy hiene al in finaleplakje. Yn de ferliezersromloop gie it om Haakje en Hans tsjin Wendy en Evert. Griet en Bart hiene hjir in steand nûmer. Pietsje en Sjoerd wûnen en moasten no tsjin Jantsje en Albert. Wendy en Evert wûnen ek en moasten de finale tsjin Bart en Griet. De ferliezers yn de winners/ferliezersomloop mochten om de tredde priis biljerte, dus Haakje-Hans tsjin Klaske en Lucas, dy lêsten ha it wûn. De beide “âldste” pearkes wûnen de 1e priis yn de winners/ ferliezersomloop, dus “jeugd” mar goed oefenje dan kinne jimme takomme jier de “âldsjes” ferslaan. De prizen wiene by Nico en Aeltsje kocht en elke spiler krige in pûde mei pipernúten mei nei hûs. Noflike krystdagen en in goed biljertjier 2019! Pietsje

15


Wylstrjitte 2 9051 AX Stiens Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl www.middelsee-assurantiën.nl 16


Alde foto's Dizze kear in stikje oer de brânwacht yn it algemien ,mar ek yn ús doarpen. Eartiids wie de namme, teminsten yn it Hollânsk, “Brandwacht”en letter doe it fan hegerhân organisearre waard, “Brandweer”. Yn it grize ferline wie der hielendal gjin brânwacht; men moast sels of mei help fan de buorlju mar sjen de boel te blussen. Rûn 1300 wienen der eins noch gjin stiennen huzen. De houten huzen hienen gjin skoarstien. Der wie allinne in gat yn it dak foar de reekôffier. De skouten dienen wol wakker harren bêst om de minsken in skoarstien bouwe te litten, mar dat bouwen wie net ferplichte. Yn 1521 waard dat oars. Doe ordonnearre Karel V dat der allinne noch stiennen huzen boud wurde mochten. Der kamen doe ek “wakers” en minsken dy’t “profesjonele help” biede koenen. De brânbestriding barde mei it oan elkoar trochjaan fan leren ammerkes. De lêste goaide dan it restant wetter op it fjoer. Dat skeat fansels net op want ûnderweis wie der al in moai soad wetter ferlern gien. Men bleau sykjen en yn 1614 kaam in sekere Pauwels Auleander mei de útfining fan de brandspuit- ek wol wonderspuit neamd- op ‘e proppen. De ús út de skiednislessen wat better bekende Jan van der Heyden hat dizze spuit ferbettere. Earst waard de spuit nei de brân ta treaun troch de spuitgasten en de helpen, letter waard hy geskikt makke om der ien of mear hynders foar te spannen. Yn de Napoleontyske tiid hie de besetter ordonnearre dat de brânbestriding koördinearre wurde moast troch de tsjerken, mar yn 1827 feroare der gâns wat. Kening Willem I naam it beslút dat de gemeenten in brânspuit en oare blusmiddels oanskaffe moasten. Yn 1829 gie de ferantwurdelikheid oer fan it tsjerklik bestjoer nei it gemeentlik bestjoer. En hjoeddedei stiet ús in hiel goed organisearre brânwacht ta beskikking. Mar ek no kin men abslút net sûnder frijwillige brânwacht! De frijwillige brânwacht yn ús doarpen hie de spuit earst stean yn in hokje op ‘e hoeke fan de Bokkestege en it Tsjerkepaad. 17


Letter kaam er te stean yn in garage fuort neist de âld skoalle yn Jelsum. Dat wie in echte motorspuit út it jier 1926, mar wannear oft dy yn Ljouwerteradiel oanskaft is wit ik net. Jacob van Broek wie yn dy tiid de kommandant en ús heit dy’t ek wol wat op ‘e hichte wie mei ferbaarningsmotoren waard oanwiisd as machinist. Fansels moast hy ek de spuit bestjoere kinne. No, dat hie wat minder fuotten yn ‘e ierde as hjoeddeis: van Broek liet liet Iede in pear kear de Breedyk op en del ride en hy wie slagge as sjauffeur! It wie in hiel moaie spuit, mei in protte koperen aksessoires dy’t fansels geregeld poetst wurde moasten. Yn hokker jier der in ein kaam oan de frijwillige brânwacht yn ús doarpen, is my net bekend. Der is dus in soad kennis weirekke en dus doch ik in fersyk oan de lêzer om wat mear feiten, lykas ek it folgjende: Wa kin my sizze yn hokker perioade ûndersteande “Makkumer” (muorre)panne útrikt is? Mooglik hat dit west yn de perioade 1955 oant 1965.

Ik sjoch út nei jimme antwurden. Beeke Beeksma

b.beeksma@upcmail.nl. Tel. 2574208

18


www.vellingaoptiek.nl

19


Sint Genovevakerk ”Ljocht” Onder de noemer “Ljocht” vindt er in het nieuwe jaar 2019 een bijzonder evenement plaats in de fraaie Sint Genovevakerk in Jelsum op zondagmiddag 6 januari waarbij muziek en toneel op een originele manier samensmelten. 8 Jelsumers en Koarnjummers laten hun licht schijnen op de goede voornemens van 2019 en voornemens in het algemeen. Met de ingrediënten toneel & muziek en onder het genot van een hapje en een drankje delen zij dit graag met hun bezoekers. Samen met het publiek brengen zij een muzikaal en inhoudelijk verhaal over hoe mensen elkaar kunnen inspireren en elkaar door het leven kunnen leiden. Hoe kun je zelf een lichtje zijn voor je medemens? Wie, maar ook wat inspireert jou? Hoe kom je nu eindelijk eens af van die extra kilootjes … minder drinken of juist meer … ? Maar het leven moet ook gevierd worden… toch?! Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld om zijn voornemens op een briefje te schrijven en te doneren in de “Grote Goede Voornemens Mand” bij binnenkomst. Wie weet gebeurt er wel iets bijzonders met die van u. Deze middag is tot stand gekomen door samenwerking tussen initiatiefnemers Sandra van der Meer & Kees de Groot (Great Lake), Anita Dijkstra, de plaatselijke commissie van de kerk en huiskamertheater De Wier in Koarnjum. Medewerking wordt verleend door duo Great Lake (Sandra van der Meer & Kees de Groot), Anita Dijkstra (toneel), Jaap Keizer (voordracht), Roland van der Meij (culinaire verrassingen), Theunis Dijkstra en Bob de Boer (techniek) en Dimitri van Veenen (vormgeving). Sint Genovevakerk te Jelsum, Op’e Terp 26, 9057 RG Jelsum. Aanvang 14.30 uur Deur open 14.00 uur Entree €12,50 p.p. (inclusief welkomstdrankje en hapjes) Toegang is alleen mogelijk na aanmelding via e-mail: bobdeboer@pinupsanddowns.com of via tel. 06-54763154

20


21


22


De Swirrel Beste dorpsbewoners,

De Fancy Fair in november, voor het goede doel Victory4All, was een groot succes. Het was erg gezellig in school en we hadden een prachtige opbrengst van rond de 950 euro. We willen dan ook graag iedereen bedanken die ons heeft gesponsord en langs is gekomen! Zoals u misschien weet werken we op onze school met thema’s. Deze maand staat het thema “voeding” centraal. De kinderen hebben lekkere hapjes gemaakt, pepernoten gebakken en al veel geleerd over: gezond eten, op welke manier eten gemaakt wordt en hoe het eten in ons lichaam verwerkt wordt. Tijdens een project maken de kinderen ook uitstapjes om dat wat ze leren ook in de praktijk te ervaren. Zo is groep 5/6 voor dit thema al bij de bakker in Stiens geweest. Zijn de kinderen van groep 3/4 op de boerderij van de familie Hettinga geweest en hebben de kinderen van groep 7 een bezoekje gebracht aan de Smalle Brug in Stiens. In januari en februari staat het thema Middeleeuwen centraal. Heeft u leuke ideeën en tips voor ons? Laat het ons weten. Na een spannend welkom in de haven van Britsum hebben we inmiddels Sint en zijn Pieten alweer uitgezwaaid en staat de kerst voor de deur. Dit jaar gaan we op donderdagavond 20 december met ouders en kinderen een kerstkuier in Koarnjum doen. Onze oudercommissie is al druk bezig met de voorbereidingen en we hopen dat het weer ook een beetje mee werkt. Vanaf deze plek willen we u alvast fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe wensen!

Een hartelijke groet van de kinderen en het team van Samenwerkingsschool De Swirrel. 23


.

24


Doktershûs Stiens Winnaar ‘Duurzaamste huis van Nederland’ vóór 1945 Op 23 november jl. zijn door een deskundige jury vier woningen gekozen tot ‘Duurzaamste Huis van Nederland’. De verkiezing werd georganiseerd door de Nationale Duurzame Huizen Route om zo woningeigenaren de verdiende waardering te geven voor hun duurzame prestaties. ‘In vier categorieën’ wonnen huiseigenaren de juryprijs. Ook de winnaar van de publieksprijs werd bekendgemaakt. De publieksprijs viel in de provincie Overijssel. Fryslân kwam op de kaart met het Doktershûs in Stiens als winnaar in de categorie ‘vóór 1945’. Het in 1838 gebouwde Doktershûs is een rijksmonument en werd van 2012-2014 gerestaureerd door Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee. De jury loofde de manier waarop is nagedacht over de verduurzaming van dit monument. De oude elementen en karakteristieke uitstraling bleven behouden en de duurzame maatregelen prachtig geïntegreerd. Met gevoel voor detaillering werd bijvoorbeeld de moderne naisolatie aan de binnenzijde aangebracht en ook over de ventilatie is goed nagedacht. ‘Verduurzaming van oude woningen is maatwerk, waarbij ook vaak naar creatieve oplossingen moeten worden gezocht’, aldus de jury. ‘Een karaktervolle woning als deze loopt een levensgroot gevaar om weg te kwijnen omdat het gebouw niet meer kan voldoen aan de eisen van de tijd. Trudy en Willem zijn erin geslaagd om dit huis weer klaar te maken voor de komende decennia.’

Woonkamer met originele luiken in oorspronkelijke kleurstelling en gereconstrueerd 19e-eeuws behang

25


Yogalessen in De Bining Op maandag 14 januari 2019 begint er weer een nieuwe serie yogalessen in De Bining. Deze nieuwe voorjaarsserie loopt van maandag 14 januari tot en met vrijdag 26 april. De yogalessen worden gegeven door Machteld Kiestra, GZ-psycholoog en gediplomeerd yoga- & meditatiedocent. Met behulp van diverse bewegingsseries en zachte ontspanningsoefeningen verminder je je spanningen en bouw je aan je fysieke en mentaal /emotionele kracht. Ademhalingsoefeningen en meditaties ondersteunen je bovendien dieper te ontspannen, en jezelf op mentaal en emotioneel niveau weer in balans te brengen. Je weet dat je welkom bent! Ook als je niet zo fit bent; overal zijn aanpassingen voor te vinden. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar mkiestra.ppe@gmail.com of naar rbuising.ppe@gmail.com.

Kijk ook op de website www.ppe.praktijkinfo.nl.

Data:

Locatie:

Maandagavond Serie van 14x: 14 januari - 22 april (Paasmaandag, wel yogales) 19.00 - 20.15 uur

Dorpshuis De Bining/ Wite seal Wylde Tulpstrjitte 2, Koarnjum

Donderdagochtend Serie van 14x: 17 januari - 25 april 9.30 -10.45 uur

(Matjes en dekentjes zijn aanwezig)

Vrijdagochtend Serie van 14x: 18 januari - 26 april 9.30 -10.45 uur

26

Kosten Kosten voor 14 lessen zijn â‚Ź 140,-


27


Ouderenproject Terugblik najaarsseizoen Ouderenproject Op dinsdag 18 september was het weer zover, in Doarpshûs De Bining begon het najaars seizoen van het Ouderenproject Jelsum-Koarnjum! De handwerkclub begint om 14.00 uur en dan komen ook de vrijwilligers om alles klaar te zetten. Om 15.00 uur komen de andere deelnemers en is er koffie of thee. Volle bak meestal, zo rond de 35 ouderen bezoeken 2-wekelijks de bijeenkomsten van het Ouderenproject. Het is dan ook erg gezellig, bijkletsen, spelletjes spelen zoals sjoelen, rummikub of biljarten staan de ene keer op het programma. De keer erop zorgen de vrijwilligers voor een ander programma. Maar altijd sluiten we af met gezamenlijk eten in Túnmanswente! We blikken even terug op het afgelopen half jaar: Op 2 oktober hebben Tjitte Kamminga en Henk Popma een lezing gehouden over Martenastate in Koarnjum. Deze twee heren hebben een boek geschreven met de titel “Proeftuin van het paradijs?” Het boek beschrijft de geschiedenis van Martenastate en haar bewoners. Veel herkenning bij de bezoekers van de lezing, voor het boek zijn ook een aantal inwoners van Jelsum en Koarnjum geïnterviewd. Een heel andere middag hebben we dinsdag 30 oktober beleefd. Initiatiefneemster van UP! Alet Klarenbeek en projectleider Annewiep Bloem (uit Jelsum) wilden heel graag bij het Ouderenproject in De Bining langskomen voor een talkshow. In Amsterdam organiseren zij iedere maand een talkshow voor ouderen over verschillende thema’s. Een groot succes. Door middel van ontmoeting (talkshows, festivals en themagesprekken in de wijk) wil UP! mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek brengen over uiteenlopende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt. Zo hebben we met de deelnemers van het Ouderenproject in De Bining het thema “Spijt” behandeld. Gespreksleidster Annie Hoekstra bezorgde ons een fijne middag met interessante verhalen!

Nog een prachtige middag was 27 november jl. Johan Tamminga en Oebele van der Hoek kwamen langs om ons te vertellen over hun reis naar Tanzania. Middels een uitgebreide fotoreportage vertelden ze over het werk wat ze daar hebben verricht voor Stichting Bouw Woningen Tanzania. Ze helpen arme gezinnen door mee te bouwen aan een eenvoudige woning. Aan het eind van de middag is er nog een collecte gehouden voor Kindplan en is er……€ 130,- opgehaald! Super, daar kunnen 3 kinderen voor naar school! Namens Johan en Oebele: bedankt!

28


Ouderenproject Op het moment dat u dit stuk leest, zijn er nog 2 bijeenkomsten geweest. Op dinsdag 11 december is het spelletjesmiddag en i.v.m. de kerstvakantie komen we een week later weer bijelkaar om met elkaar naar het huiskamertheatertje van Bob de Boer op De Wier te gaan. Daar vertellen we later meer over, maar dat wordt ook weer een prachtige middag! Dit zijn de data voor januari – juni 2019: We gaan het nieuwe jaar inluiden op dinsdag 8 januari 2019. 22 januari 2019: is de activiteit bekend, de volksdansgroep van Gryt Beeksma komt langs en we mogen meedoen! 5 februari 2019: spelletjes (let op 3 weken later i.v.m. voorjaarsvakantie) 26 februari 2019: activiteit w ordt later bekend gemaakt 12 maart 2019: spelletjes 26 maart 2019: activiteit w ordt later bekend gemaakt 9 april 2019: spelletjes (i.v.m. de meivakantie een week later!) 16 april 2019: paasstukjes maken met Corrie 7 mei 2019: spelletjes 21 mei 2019: lezing over I ran door Gerard en Sjoukje Veldman 4 juni 2019: Spelletjes 18 juni 2019: Afsluiting seizoen, m aken w e later bekend.

Wilt u zich aanmelden als deelnemer, neem contact op met één van onderstaande vrijwilligers: Aukje Keestra: 2572012, Yvon Wolfslag: 2153671, Naomi Span-Hoogland: 2570765 of Corrie van der Meer: 2572550.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u een leuk idee voor een activiteit, ook dan kunt u contact met één van de vrijwilligers opnemen.

29


Namens alle deelnemers en vrijwilligers van het Ouderenproject wensen wij u fijne kerstdagen en een gezond 2019!

30


Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u

31


PEDICURE In mijn praktijk of ambulant. Behandeling op afspraak. Janna Prosé Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum 06-22563553 jannaprose@planet.nl

32


Iisclub Meiinoar ien

33


Vriendenkring

1860 ----------------- 2018 De ôfrûne moannen stie der in soad op it programma by Vriendenkring. Op moandei 19 novimber wie ús jiergearkomste, wer’t we werom seagen nei it ôfrûne jier, mar ek de plannen foar dit jier op tafel lein ha. Yn dizze gearkomste stie de bestjoersferkiezing sintraal. Richt van der Velde hat nei likernôch 23 jier (!) ôfskied nommen fan it bestjoer. Richt wie de skriuwster fan Vriendenkring en soarge foar alle ferslagen, aginda’s en programma’s. Derneist wie se ek tige goed yn it keapjen fan de prizen foar de ferlotting en hat se aardich wat stikken oerset nei it Frysk. Ek foar it jeugdtoaniel hat Richt in soad betsjutte, fan regissearen oant it ynstudearjen fan ferskes Richt kin it allegear. Ek hat se yn in soad stikken meispile, want ek der is se hiel goed yn. Jim sille begripe dat we dizze gesellige tûzenpoat misse sille. Om in nije kandidaat te finen dy’t boppesteande kwaliteiten besit wie sa’t jim begrype kinne net maklik. Lokkich ha we in geskikte kandidaat fûn! Sytske Nicolay doarde de útdaging oan en is sûnt 19 novimber lid fan it bestjoer. We wolle Richt noch betanke foar har grutte ynset en winskje Sytske in moaie tiid ta yn it bestjoer.

Albert Sinnema en Titus Sinnema yn “de stille besoarger”

34


Op freed 7 en sneon 8 desimber ha wy it toanielseizoen iepene mei twa prachtige jûnen. Wer’t in ploech jeugd in mearke én twa 'âldere jongeren' in kolderig stik opfiert hawwe. Dizze jûnen wienen der wer in soad doarpsgenoaten om nei de talinten te sjen, mar ek pakes, beppes, omkes en tantes en freonen út de omkriten wienen fan de partij om harren betsjoene te litten. Nei ôfrin ha de spilers in soad kompliminten krigen. Wy binne tige GRUTSK op ús jonge spilers en hoopje dat se folgjend jier allegear wer mei dwaan sille!

Spilers fan Sprookjes besteane net, mar mearkes wol

Wy wolle noch wol efkes ús ekskús oanbiede oan Liese Janne Bremer, sy fertolke prachtich de rol fan ferteller mar stie net op de flyer!

Foar no wolle wy eltsenien

Noflike krystdagen en in sûn en kultureel 2019 tawinskje! Titus

-

Theun

-

Louis

-

Lieuwkje

-

Sytske

35


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum Seizoen 2018/2019

Sneon 22 desimber 2018 Oanfang 17.00 oere, w olkom mei kofje en w at lekkers  Krystprogramma mei Risata 1e viool: Sander Prins 2e viool: Douwe Nauta Altviool: Mart Koek Cello: Heleen de Jonge

Sneon 19 jannewaris 2019  Karin Sitalsing Lêzing

Sneon 2 maart 2019  Hymphamp theater

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prosé Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut 36


Risata is in nij strykkwartet, besteande út fjouwer entûsjaste ambisjeuze musisy. De leden hawwe inoar troffen by it Frysk Jeugd Orkest en diele de passy foar muzyk meitsjen. Risata betsjut ‘laitsje’ en it doel fan it kwartet is tegearre te spyljen en de wille fan it muzyk meitsjen oer te bringen op it publyk. It sjenre fan it kwartet is grut en wurdt oanpast oan de fraach fan it publyk. ---------------------------Sneon 19 jannewaris 2019, lêzing troch Karin Sitalsing Geboren 1976, journalist sinds 1998, noorderling sinds 1999. Aangenaam! Journalist en noorderling: ik schrijf, en woon in het Noorden. Wat het ene met het andere te maken heeft? Alles. Als correspondent voor het dagblad Trouw in Groningen, Friesland en Drenthe heb ik een flink netwerk in het Noorden. Ik heb andere contacten, hoor andere verhalen dan mijn collega’s in de Randstad. En ja hoor, ik steek heus wel eens de grens bij Overijssel over. Maar mijn focus ligt boven de rivieren. Karin Sitalsing hat ek boeken skreaun: - Pepernoten kookboek - De vogelvrije freelancer - Boeroes. Een familie van witte Surinamers - En dan nu het goede nieuws Én gast freelancer bij Omrop Fryslân, Dit wurdt in nijsgjirrige jûn…

Blogs: - Hier word ik blij van - De vogelvrije freelancer - Standplaats Groningen 37


Volleybaltoernooi Zaterdag 12 januari volleybaltoernooi, aanvang 10.00 uur zaal open 9.30 uur

Opgave bij Rene, 06 218 641 42

38


Pakhûs SOLO Stiens Wytske Holtrop, cello Wanneer Aanvang Open vanaf

: 25 januari 2019 : 20.15 uur : 19.45 uur

De Friese celliste, Wytske Holtrop zal nu voor de derde maal een geheel nieuw solo programma presenteren in ons Pakhûs in Stiens. Het programma staat vooral in het teken van Nederlandse componisten naast Bach uit het klassieke repertoire. Wat deze moderne componisten gemeen hebben is dat ze behalve in klassieke muziek, met name ook interesse hebben in jazz en improvisatie. Wytske kreeg begin van de zomer de runner up prijs van de Friese Emmy Award 2018. Deze award wordt toegekend aan een jong Fries klassiek musicus van groot talent, die een bewezen internationale muziekcarrière heeft. Wytske is runner up omdat ze aan het begin staat van haar internationale carrière. Dit jaar behaalde ze haar master cum laude aan de Haute École de Musique in Genève. Ze studeerde daar sinds september 2016, na het ‘cum laude’ behalen van haar bachelor aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Programma: J.S. Bach Suite III, C groot, BWV 1009 (ca. 1717-1723): Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée I + II, Gigue J. le Cointre Suite I “Modern Dances” (2018): Gigue, Samba no pè, Ballad, Polka z gwiazd T. Loevendie Celloquio (opdrachtcompositie Cello Biënnale 2018) O. van Geel Three Dances voor cello solo (2008): North Adams, Keur Boubou, Ghohrud S. Hoekstra Bop Toccata (2018) Toegang €15,00 (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden 18 jaar €8,00. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden via: http://www.stinze-stiens.nl/agenda/ In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel. 39


40


Kalinder Vr 21 dec.

Try-out Frisicana II, liedjesprogramma, De Wier, 20.30 uur, deur open 20.00 uur Dit concert is uitverkocht

Za 22 dec.

It Nut, Krystprogramma mei strykkwartet Risata, sjoch side 36 -37

Zon 23 dec.

Krystreizgers, muzikaal kerstprogramma, Nicolaaskerk Koarnjum, 15.00 uur, deur open 14.30 uur Dit concert is uitverkocht

Zon 6 jan.

'Ljocht', muziek en toneel, Genovevakerk Jelsum, zie pag. 20-21

Di 8 jan.

Ontmoeten en koken voor elkaar, De Bining en Túnmanswente, zie pag. 28-29

Vr 11 jan.

Nieuwjaarsconcert, De Wier, zie www.pinupsanddowns.com

Za 12 jan.

Volleybaltoernooi, De Bining, zie pag. 38

Do 17 jan.

In serie Huiskamergesprekken De Wier Jannewietske de Vries, burg. SWF, zie www.pinupsanddowns.com

Vr18 jan.

Klaverjassen, De Bining, 19.45 uur

Za 19 jan.

It Nut, lêzing Karin Sitalsing, sjoch side 36-37

Di 22 jan.

Ontmoeten en koken voor elkaar, De Bining en Túnmanswente, zie pag. 28-29

41


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: 058-257 1969 Mw. Kalsbeek: 058-257 1254 Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht: 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

42

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Gemeente Leeuwarden

Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 of invullen van het online klachtenformulier Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 4 en 18 januari Groene container (Biobak): op vrijdag 28 december en vrijdag 11 en 25 januari Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 22 januari

43


Ferskiningsdata 2018/2019 Nรป. 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

10-12-18 14-01-19 11-02-19 18-03-19 15-04-19 20-05-19 17-06-19 19-08-19 16-09-19 14-10-19 11-11-19 09-12-19

21-12-18 25-01-19 22-02-19 29-03-19 26-04-19 31-05-19 28-06-19 30-08-19 27-09-19 25-10-19 22-11-19 20-12-19

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

44


Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysรปnderheden

06 jan. 09.30u 10.00u

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum Koffiedrinken, Ochtendgebed

13 jan. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

20 jan. 09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum, Heilig Avondmaal

27 jan. 09.30u

Mw. N. BerntsenRademaker

Genovevatsjerke Jelsum

45


Redaksje 39ste jiergong nr. 389

oplage 500 eksimplaren

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum Annewiep Bloem , Boarnsylsterwei 1, Jelsum

tel.: 2572550 tel.: 0612743436 tel.: 0611641742

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by 25-01-2019 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 14-01-2019 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690 48

Profile for Doarpskrante Flapút

De Flapút januari 2019  

De Flapút januari 2019  

Advertisement